ထာ၀ရဘုရားကို ျမင္ရန္

Sermon:  I saw the "Lord",  Dr. Ramond Mu
ကြ်ႏိုပ္ ဘုရားသခင္ကို ျမင္သည္။  ေဟရွာယ ၆ း ၅

ေဟရွာယ အခန္း၆တြင္ ၾသဇိမင္းအနိစၥေရာက္ေသာႏွစ္၊ ပေရာဖက္ ေဟရွာယ ေကာင္းကင္ဘံုေျခအရွင္ထာ၀ရဘုရား တည္းဟူေသာ ရွင္ဘုရင္ကို မ်က္စိႏွင့္ျမင္ေလျပီတကား ဟုဆိုသည္။ ဘီစီ ၇၀၀ ခန္႔က ယုဒလူမ်ိဳးတို႔ ဘုရားရွင္ကိုသိလွ်က္ႏွင့္ ဘုရားရွင္ႏွင့္ ေ၀းရာေရာက္သြားသည္။ ျပန္လွည့္ရန္အတြက္ ခက္ခဲေနၾက။ ဒြိဟျဖစ္ေနေသာ သူမ်ား ဘုရားရွင္အတြက္ ေျပာၾကား၊သက္ေသခံရန္အတြက္ ေၾကာက္ျခင္း၊ စိုးရိမ္ျခင္းမ်ားရွိေနၾကေသာ 29th Family Camp, San Francisco လာေရာက္သူမိတ္ေဆြမ်ား ဤအစီစဥ္ျပီး သည့္ေနာက္  "တဖန္ ထာ၀ရဘုရားက ငါသည္ အဘယ္သူကို ေစလႊတ္ရမည္နည္း။ ငါတို႔အဖို႔ အဘယ္သူသြားမည္နည္း" ဟူေသာ စခန္း၏ ေဆာင္ပုဒ္ကို အေျချပဳေျပာၾကားပါသည္။

ဘုရားရွင္ထံသို႔ တိုး၀င္ေသာ Process လုပ္ငန္းတြင္ ေမာရွေခတ္ ေရွးကာလကတည္းက တဲေတာ္ (ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း ၄၀) ကိုရွင္းလင္းပါသည္။ တဲေတာ္ေရွ႔တြင္ ယာဇ္ပူေဇာ္ရာပလႅင္ရွိသည္၊ ေဆးေၾကာရာ အင္တံုရွိသည္။ သန္႔ရွင္းရာေနရာအတြင္းတြင္ စားပြဲ၊ မီးခြက္မီးခံု၊ နံ ့သာေပါင္းရႈိ႔ရာ ေရႊပလႅင္ တို႔ရွိျပီး၊ အသန္႔ရွင္းဆံုးေနရာတြင္ အတြင္းကန္႔လန္႔ကာေနာက္၌ သက္ေသခံခ်က္ေသတၱာကို ထည့္သြင္း ထားသည္။ ဘုရားသခင္ကို ျမင္ေတြရန္အတြက္ ယာဇ္ပူေဇာ္မႈ (သခင္ေယရႈ အသက္အေသခံျခင္း)၊ အျပစ္ေျဖလႊတ္ျခင္း (အင္တံု) တို႔မွတဆင့္ သန္႔ရွင္းရာေနရာသို႔ေရာက္ရန္ အဆင့္ဆင့္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ ယခု ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ်ပင္ျဖစ္သည္။
ထာ၀ရဘုရားကို ျမင္ရန္တြက္ အဆင့္ဆင့္ကို ေဖၚျပပါသည္။
 
 က်မ္းစာဖတ္ျခင္း
 သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေဖၚျပမႈျဖစ္သည။ လက္ခံရန္ႏွင့္ နားလည္းရန္လိုအပ္ပါသည္။
 
 ဆုေတာင္းျခင္း
 ဘုရားထံအပ္ႏွံျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိလိုအပ္တာမ်ားခ်ည္း ဆုေတာင္းေနျခင္းထက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို မိမိလက္ျဖင့္ေျမွာက္ျပီး အေပၚေရာက္ခ်ိန္တြင္ ဘုရားအလိုေတာ္အတိုင္းျဖစ္ေစရန္ ဆပ္ကပ္လႊတ္ခ် ဆုေတာင္းတတ္ရမည္ျဖစ္သည္။
 
 မိမိတို႔၏ က်မ္းစာဖတ္၊ဆုေတာင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းတက္၊ မိတ္သဟာရဖြဲ႔၊ သီဆိုခ်ီးမႊမ္း၊ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔၊ အဦးသီးေသာအသီး၊ သက္ေသခံျခင္း၊ ဧ၀ံေဂလိတရားေဟာျခင္း စသည္တို႔ ႏွင့္ျပီးသြားျပီလား၊ ဘုရားသခင္သည္ သူကို က်ိဳးပဲ့ေၾကမြေသာစိတ္ႏွလံုးျဖင့္ ပ်ပ္၀ပ္ကိုးကြယ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို အထူးႏွစ္သက္ပါသည္။
 
 အသန္႔ရွင္းဆံုးေနရာ Holy of Holies
 ထိုေနရာေရာက္ရွိရန္အတြက္ ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳရာတြင္ အဆင့္ဆင့္သြားရသည္။ Praise and Worship, အခ်ိန္ယူ သီဆိုခ်ီးမႊမ္းျခင္း။ အျပစ္လႊတ္ ၀န္ခ်ျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္း၊ က်မ္းစာဖတ္ျခင္း အဆင့္ဆင့္အျပီးတြင္ ေနာက္ဆံုး ဘုရားရွင္ဘာကို ေဖၚျပသည္ကို သိရွိျမင္ေတြ႔ရန္လုိသည္။ ဘုရား၀တ္ျပဳရာတြင္ ေနာက္ဆံုး ဓမၼဆရာ ေဟာၾကားခ်က္သည္ Holy of Holies ပင္ျဖစ္သည္။ ေဟာၾကားခ်က္ကို ျမင္ႏိုင္ရမည္။
 
 ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း သမိုင္းတြင္ မၾကံဳဖူးေသာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းျဖစ္ခဲ့သည္။ အရာရာတြင္ စနစ္တက်လုပ္တတ္ေသာ ကမၻာအခ်မ္းသာဆံုး၊ အင္အားအၾကီးဆံုး အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္လည္း စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး ျပႆနာမ်ားစြာၾကံဳေနရသည္မွာ  ၀ိညာဥ္ေရးရာ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေတာ့မည့္ လကၡဏာပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏိုပ္တို႔ တဦးစီကို ဘုရားရွင္အား ရွင္းလင္းစြာျမင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေခၚေနျပီျဖစ္သည္။ ဤစခန္းမွအျပန္တြင္ ဘုရားရွင္ေခၚခ်ိန္ ေဟရွာရကဲ့သို႔   "အကြ်ႏိုပ္ရွိပါသည္။ အကြ်ႏိုပ္ကို ေစလႊတ္ပါ" ဟု ေျဖၾကားႏိုင္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းကာ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ေဒသနာကို အဆံုးသတ္ခဲ့ပါသည္။
 
 (မွတ္ခ်က္  - တစ္နာရီ ေဒသနာကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖၚျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။)
 
 
 29th Burmese Christian Family Camp
 WHOM SHALL I SEND, AND WHO WILL GO FOR US? Isaiah 6:8
 
 August 30th to September 1st , 2008
 Silver Spur Christian Camp & Conference Center
 17301 SILVER SPUR DRIVE, TUOLUMNE, CA 95379
 
 Camp Pastors  Rev. Dr Latt Yishey, Rev. Zauya Lapai, REv Harold Ho, Rev Sammy Myosett, Rev. Lne Wah Lazum
 Website:
http://revival2008.blogspot.com/2008/08/all-you-need-to-know-about-family-camp.html

 
 
Other Camp Photos
 
 ... The End ...
Re-posted rom Revival 2008

.