လွပေသာ စာလႊာ *Beautiful Message*.

လွပေသာ စာလႊာ
သူေဌး တစ္ေယာက္ သူ႕မိတ္ေဆြ သူေဌး တစ္ဦး အက်ဥ္း ေထာင္က် သူ ကို ျကည့္ျပီး သူ လြတ္လပ္ေန တဲ့ အတြက္ ဘုရား သခင္ ကို ေက်းဇူး တင္ ေနတယ္။
.
လူတစ္ေယာက္က ဆင္းရဲႏြမ္းပါးလွ သူတစ္ဦးကိုျကည့္ျပီး မိမိဟာ ဒါေလာက္မဆင္းရဲတာကို ေတြးျပီး ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးတင္ေနတယ္။ 
.
ဆင္းရဲသား တစ္ေယာက္ က လမ္းမေပၚ ေလွ်ာက္ သြား ေနတဲ့ အရူး တစ္ေယာက္ ကို ျကည့္ျပီး သူ အရူး မျဖစ္ တဲ့ အတြက္ ဘုရား သခင္ ကို ေက်းဇူး တင္ ေနတယ္။
.
အရူး ကလည္း ေဆးရံုက လူနာ တစ္ေယာက္ ကို ျကည့္ျပီး သူ က်န္းမာ ေနတဲ့ အတြက္ ဘုရားသခင္ ကို ေက်းဇူး တင္ေနတယ္။
.
ေဆးရံု တက္ေနသူ တစ္ဦး ကလည္း လူေသ တစ္ဦး သယ္သြား တာကို ျကည့္ျပီး သူ မေသပဲ အသက္ရွင္ ေနတာ ဘုရားသခင္ ေက်းဇူး တင္ေန တယ္။ 
.
မေသခင္ပဲ ဘုရား သခင္ ကို ေက်းဇူး တင္ႏိုင္ ပါတယ္။ အသက္ရွင္ ရတာ ဘုရား သခင္ ေက်းဇူး ပါပဲ။ 
.
အသက္ရွင္ ေနစဥ္ 
* ေဆးရံု 
* အက်ဥ္းေထာင္
* သခ်ၤ ိဳင္း
ဒီေနရာ မ်ားကို ေရာက္ဖူး သင့္ပါ တယ္။ ဒါမွ မိမိ ရထား တဲ့ အသက္ ရွင္ျခင္း အတြက္ ဘုရား သခင္ ကို ေက်းဇူး တင္တတ္မွာျဖစ္ ပါတယ္။ 
.
.
မေသဆံုးခင္. . 
ဘုရား သခင္ က အသက္ ရွင္သူ အားလံုး ကို ခ်စ္ပါ တယ္။ ေသျခင္း ရဲ့ တမလြန္မွာ ဘုရား သခင္ ေစာင့္ ေနတာ သိရပါမယ္။ မေသခင္ ဘုရား သခင္ ကို ေက်းဇူး တင္သူ ရဲ့ ဘဝဟာ ျငိမ္းခ်မ္း ပါတယ္။ 
.
ေယရွဳ ဆိုသူ ဘုရားသခင္ အေျကာင္း မေသခင္ သိသြား ေစခ်င္ပါတယ္
.

*Beautiful Message*.

A rich man looked through his window and saw a poor man picking something from his dustbin ... He said, Thank GOD I'm not poor.

The poor man looked around and saw a naked man misbehaving on the street ... He said, Thank GOD I'm not mad.

The mad man looked ahead and saw an ambulance carrying a patient ... He said, Thank GOD am not sick.

Then a sick person in hospital saw a trolley taking a dead body to the mortuary ... He said, Thank GOD I'm not dead.

Only a dead person cannot thank God.

Why don't you thank GOD today for all your blessings and for the gift of life ... for another beautiful day.

*What is LIFE*?
To understand life better, you have to go to 3 locations :

*1. Hospital*
*2. Prison* 
*3. Cemetery*

At the Hospital, you will understand that nothing is more beautiful than HEALTH.

In the Prison, you'll see that FREEDOM is the most precious thing.

At the Cemetery, you will realize that life is worth nothing. The ground that we walk today will be our roof tomorrow.

Sad Truth* : We all come with *Nothing* and we will go with *Nothing* ... Let us, therefore, remain humble and be thankful & grateful to God at all times for everything.

Could you please share this with someone else, and let them know that God loves them?

96% of people won't share it, but if u are 1 of 4% share this truth to ur friend

#GOD_LUV_US