ကယ္တင္မွာလာ၊ အျပစ္တင္မွာလား... ခရစ္ေတာ္ကိုလက္ခံျပီးတဲ့ ခရစ္ေတာ္ေနာက္လိုက္တေယာက္

ကယ္တင္မွာလာ၊ အျပစ္တင္မွာလား...
ခရစ္ေတာ္ကိုလက္ခံျပီးတဲ့ ခရစ္ေတာ္ေနာက္လိုက္တေယာက္ဟာ ခရစ္ယန္အသက္တာ (ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းဖို႕) ၾကိဳးစားရပါေတာ့မယ္။ 
.
ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံကို ၾကိဳးစားတက္မယ္ဆိုတာ ကယ္တင္ျခင္းရျပီးသားလူေတြ ဆိုတဲ့သီခ်င္းျဖစ္ပါတယ္။ ကယ္တင္ျခင္းဆိုတာ ကိုယ္လုပ္ယူလို႕မဟုတ္ပဲ ခရစ္ေတာ္က သူ႕ကိုယံုၾကည္လို႕ေပးတဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ 
.
အျပစ္တင္ျခင္း (ညီးတြားျခင္း)
လူသားအားလံုးမွာ အျပစ္တင္ခ်င္တဲ့စိတ္ရွိပါတယ္။ သခင္ခရစ္ေတာ္ အျပစ္တင္ျခင္း အၾကိမ္အနည္းငယ္ပဲ လုပ္ပါတယ္။ ဖာရိရွဲမ်ား၊ ေငြရတတ္သူမ်ား၊ ဆိုးညစ္သူမ်ားကို အဓိကထားျပီး အျပစ္တင္ပါတယ္။ ကယ္တင္ျခင္းတရား အခါတရာ ေျပာရင္ အျပစ္တင္တရား တၾကိမ္ေလာက္ပဲ ေျပာပါတယ္။ 
.
ကယ္တင္ျခင္း (ခ်ီးမြမ္းျခင္း)
ငရဲမွလြတ္ေအာင္ကယ္တင္ျခင္း၊ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားမွ ကယ္တင္ျခင္း၊ အလုပ္လက္မဲ့ဘ၀မွ ကယ္တင္ျခင္း၊ အိမ္ယာမဲ့ဘ၀မွ ကယ္တင္ျခင္း၊ အနာေရာဂါဖိစီးႏွိပ္စက္မႈမွာ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ကယ္တင္ျခင္း၊ ေဘးအႏၱရယ္အေပါင္းမွ လက္ေတာ္ျဖင့္ ကြယ္ကာေစာင့္ေရွာက္ ကယ္တင္ျခင္း၊ မိမိနယ္ေျမကို က်ယ္၀န္းေစျခင္းျဖင့္ မိမိကိုလူေရွ႕ ဘုရားေရွ႕ မ်က္ႏွာရေစေအာင္ ကယ္တင္ျခင္း .. စာေမးပြဲက်မဲ့အေရးမွာ ေအာင္ေစျပီး ကယ္တင္ျခင္း စတဲ့ ကယ္တင္ျခင္းနည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ 
.
ကယ္တင္ျခင္းတရားပဲ
ေျပာၾကပါစို႔ ။ လက္ေတြလုပ္ေဆာင္ၾကပါစို႕၊ ေဟာေျပာၾကပါစို႕...။ ညီးတြားျခင္းလဲ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားသခင္က ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို ပိုျပီး ႏွစ္သက္ပါတယ္။ 
.
.
ဘုရားကို အျမဲခ်ီးမြမ္းၾကပါမယ္။ လူေတြကို ခ်ီးမြမ္းေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ ကယ္တင္ၾကပါစို႕။