ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖင့္ စာတန္ (Lucifer) ေအာင္ႏိုင္ျခင္း

ဘုရားသခင္မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွာ ခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ ကိုးကြယ္ျခင္း
သင္နဲ႕က်ေနာ္ဟာ ခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္ခ်င္းဆိုင္ရာ အေရးၾကီးတဲ့တာဝန္ခံ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ လူစီဖာ ..

 

ဆုေတာင္းရေအာင္။ 
အထံေတာ္ကို တိုးဝင္ခ်ဥ္းကပ္ပါ၏၊ ကိုယ္ေတာ္ကိုသာလိုပါသည္။ အသံေတာ္ကိုၾကားလိုပါသည္။ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ လမ္းျပမူပါ၊ အားလံုးက အရွင္သခင္ရဲ့ အၾကံေတာ္ျဖစ္ဖို႕ ဆုေတာင္းဆပ္ကပ္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႕ဟာ ဘုရားသခင္ေရြးေကာက္တဲ့ ပလႅင္ေတာ္ေျခရင္၊ ဘုရားအသံေတာ္ၾကားရေသာသူ မင္းစည္းစိမ္ရွိတဲ့ ယစ္ပေရာဟိတ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အသင္းေတာ္ရဲ့ အဓိကတာဝန္က ဘုရင္တကာဘုရင္ ေယရႈကို ခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္ဖို႕ပါ။ အစဦး၌ ေကာင္းကင္နဲ႕ေျမၾကီးကို ဖန္ဆင္း၏၊ အစဦး၌ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ရွိ၏ .. က်မ္းစာပါတဲ့အတိုင္း ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႕ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူျပီး အရာအားလံုးတို႕ဟာ တညီတညြတ္တည္းရွိၾကတယ္။ ေကာင္းကင္တမန္အေပါင္းကို အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့မင္းၾကီး(၃)ပါး။ လူစီဖာ - ကိုးကြယ္ေရး၊ သာသနာေရးမင္းၾကီးေနရာ၊ ဂါာေျဗလ - ဆက္သြယ္ေရး၊ ျပန္ၾကားေရးမင္းၾကီး နဲ႕ မိေခလ - တိုက္ခိုက္ေရး၊ ကာကြယ္ေရးမင္းၾကီး ..တို႕ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားနဲ႕အနီးကပ္ဆံုးေနရာျပီး ဘုရားအေၾကာင္း အသိဆံုး၊ ဘုရားကို အၾကြမ္းဝင္ဆံုးကေတာ့ ခ်ီးမြမ္းျခင္းဦးေဆာင္တဲ့ လူစီဖာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းကင္ဓမၼသံစံု ဦးစီးရတဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုး ကိုးကြယ္ျခင္းကို ဦးေဆာင္တဲ့ လူစီဖာက "ငါ" ဆိုတဲ့ မာနေတြ တက္လာျပီး ဘုရားေနရာ၊ ဘုရားသခင္နဲ႕ ျပိဳင္ျပီး၊ ဘုရားသခင္ရဲ့ ေနရာကို ရယူလိုလာတဲ့အတြက္ ေကာင္းကင္ဘံုးေန ႏွင္ထုတ္ခံခဲ့ရတယ္။ ေလာကမွာပဲ လူစီဖာ အုပ္စိုးျပီး စာတန္မာနတ္အျဖစ္ လူေတြကို စံုစမ္းေသြးေဆာင္ေနပါတယ္။

 

 

အံ့ၾသဖြယ္ရာမ်ား 
အသင္းေတာ္ျပင္ပမွာလဲ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိပါတယ္။ ေလေပၚမွာ၊ ေရေပၚမွာ၊ ဆူးေပၚမွာ ထုိင္ျပ၊ အိပ္ျပ၊ ရုပ္ထုကမ်က္ရည္က်၊ လက္သည္းေတြရွည္လာ ..အံ့ၾသဘြယ္မ်ား စာတန္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္တခ်က္က စာတန္ဟာ ပညာနဲ႕ျပည့္စံုပါတယ္။ ပညာတတ္ေတြ စကားနည္းနည္းပဲေျပာျပီး အလုပ္မ်ားမ်ားလုပ္ပါတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္ေနရာမွာ ခ်ဥ္းကပ္ရမလဲ ဆိုတာလဲ သိပါတယ္။

ဧဝ တေယာက္ထဲရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ စာတန္က ေျမြအျဖစ္နဲ႕လာပါတယ္။ ဘုရားစကားကို တိုက္ရုိက္ၾကားတဲ့လူေတြက ယံုၾကည္ျခင္းခိုင္မာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တဆင့္ၾကားရတဲ့ ဧဝ ဆီကို စာတန္လာျပီး ျဖားေယာင္းပါတယ္။ မိန္းမျဖစ္လို႕၊ ေယာက္်ားမိန္းမ အေရးမၾကီးပါဘူး။ ဘုရားစကားကို ဘုရားနဲ႕ ပဋိညာဥ္ျပဳထားတဲ့ အာဒံဆီကို မလာပဲ၊ ဧဝဆီကို လာခ်ဥ္းကပ္ရမယ္ဆိုတာ စာတန္သိပါတယ္။ သခင္ေယရႈ ရက္(၄၀) အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျပီးခ်ိန္မွာ အားနည္းေနခ်ိန္ စာတန္လာေရာက္ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈကိုေတာ့ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္လို႕ မရပါဘူး။

စံုစမ္းျခင္းကို မ်ားမ်ားရေနသူမ်ားဟာ အလုပ္မလုပ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒါဝိတ္မင္း အလုပ္မရွိ နန္းေတာ္မွာ စားေသာ၊ ေအးေအးေဆးေဆး ရွိေနစဥ္မွာ ေရွ႕တန္းစစ္သြားတိုက္ေနတဲ့ စစ္ဗိုလ္ ဥရိယ ဇနီးသည္ ဗာသေရွဘ နဲ႕ေတြ႕ျပီး မွားယြင္းၾကတယ္။ အျပစ္ၾကီးျဖစ္လာျပီး ဖံုးကြယ္ထားတဲ့အခါ ပိုဆိုးလာတယ္။ အလားတူပဲ က်မ္းစာသင္တန္း၊ အားသစ္ေလာင္းသင္တန္းေတြ အစ၊ အလယ္မွာ စံုစမ္းျခင္းေတြ မလာပါ။ ေနာက္ဆံုး သင္တန္းျပီးတဲ့ ေနာက္ဆံုးညမွာ လႊတ္ေပးလိုက္ေတာ့ သင္တန္းသားေတြ ျပသနာမ်ိဳးစံုး မိတ္သဟာရဖြဲ႕ျပီး ဒုကၡေတြျဖစ္လာပါတယ္။ သင္တန္းအျပီးမွာ လူက ေလွ်ာ့လိုက္တဲ့အခ်ိန္ စာတန္လာပါတယ္။

 

 

ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ စာတန္က တင့္တယ္ျခင္း 
အသေရနဲ႕လဲ ျပည့္စံုပါတယ္။ ရုပ္ဆိုး ေၾကာက္စရာရုပ္ရည္မဟုတ္ပါ။ ေယရႈကေတာ့ ရႈခ်င္ဘြယ္မဟုတ္ .. ေဟရွာရ ၅၃ မွာ ထာဝရဘုရား၏ကြ်န္ (ေယရႈ)သည္ ရႈခ်င္ဘြယ္တင့္တယ္ျခင္း မရွိလို႕ က်မ္းစာမွာေရးထားပါတယ္။ စာတန္ လူစီဖာကေတာ့ က်မ္းစာမွာလဲ တင့္တယ္ျခင္းအသေရနဲ႕ ျပည့္စံုေၾကာင္း၊ လူေတြနဲ႕ေတြ႕ရင္ လူေတြ လူစီဖာဆီ ေမႊးၾကိဳင္ၾကည္ညိဳတဲ့ ရူပကာရွိတဲ့ ၊ အဆင္း၊ အခ်င္း ရွိတဲ့ စာတန္ ျဖစ္ပါတယ္။ စာတန္မာနတ္က လိမ္ညာသူ၊ အကယ္ဒမီရံႈးေလာက္ေအာင္ သရုပ္ေဆာင္ရာမွာ ပီျပင္လြန္းပါတယ္။

ဒီကေန႕ လူေတြကို ငရဲကို ဆြဲခ်ေခၚေဆာင္သြားႏိုင္တဲ့ စံုစမ္းျခင္း စာတန္ရဲ့ အဓိကလက္နက္ကေတာ့ မွားယြင္းေသာကိုးကြယ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အေသြးအသား၊ မူးရစ္ေဆးဝါး၊ ေငြေၾကး၊ ဇာတိ၊ အေပ်ာ္အပါးေတြ နဲ႕ ငရဲကို ဆြဲခ်မွာမဟုတ္ ေပမဲ့ ဒါေတြကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ဖို႕ကေတာ့ ဘုရားသခင္ကို ကိုးကြယ္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ကိုးကြယ္ျခင္းက မေကာင္းမႈဒုစရိုက္မ်ားကေန ကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေကာင္းကင္တမန္ လူစီဖာကို ဖန္ဆင္းခဲ့ရာမွာ ကိုးကြယ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို ဦးေဆာင္သူျဖစ္ျပီး၊ သူဟာ မာန Pride တက္လာပါတယ္။ မာန နဲ႕ ယစ္မူးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သာယာေနရင္ မာန တက္လာပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ့ ရုပ္အဆင္း၊ လုပ္ေဆာင္မႈ၊ ကိုယ့္ပစၥည္း၊ ကိုယ့္ပညာေတြနဲ႕ သာယာလာရင္ မာနတက္လာပါတယ္။ လူစီဖာလည္း အိုင္ လို႕ေခၚတဲ့ ငါ ဆိုတဲ့ မာန တက္လာေတာ့ လူစီဖာကေန စာတန္မာနတ္ ျဖစ္သြားပါတယ္။ "ငါ" ကို ဘယ္လိုသတ္ရမွာလဲ၊ တျခားနည္းလမ္း တရားထိုင္နည္းေတြနဲ႕ မရပါဘူး။ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ လက္ဝါးကပ္တိုင္နဲ႕ပဲ သတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္နဲ႕ အႏိုင္ယူရပါမယ္။

 

အမႈေဆာင္မ်ားဟာ မ်က္ႏွာကို ဖံုးထားရပါမယ္။ 
ထြက္ ၃၄း၂၉-၃၅ မွာ ေမာေရွ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ထားတဲ့အေၾကာင္း၊ ဘုရားကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳတဲ့အခါ လူရဲ့မ်က္ႏွာဘုန္းအသေရ ထြန္းေတာက္လာတဲ့အေၾကာင္း လူေတြဟာ ဘုရားကိုးကြယ္ရမဲ့အစား ေမာေရွကို ကိုးကြယ္လာမွာစိုးရိမ္ရတဲ့အတြက္ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ရပါတယ္။ ေဟရွာယ ၆ မွာလဲ ၾသဇိမင္းၾကီး ေသဆံုးတဲ့အခါ ေဟရွာယက ဘုရားသခင္ကိုျမင္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားကို မျမင္ေတာ့ပဲ ေဟာေျပာတဲ့ဆရာမ်က္ႏွာပဲ ျမင္ျပီး ရပ္တံ့မသြားဖို႕၊ ဘုရားကိုျမင္ရတဲ့အထိ ဘုရားေရွ႕ေတာ္ေမွာက္ကို ေရာက္သြားဖို႕လိုပါတယ္။ ဘုရားေရွ႕ေတာ္ေမွာက္ကို ေရာက္သြားျကပါေစ။

 

 

ယေန႕ စာတန္ဟာ ငါ ဆိုတဲ့ မာနနဲ႕ 
မွားယြင္းေသာကိုးကြယ္ျခင္း ျဖစ္ဖို႕ ေသြးေဆာင္ပါတယ္။ မိစာၦပေရာဖက္မ်ားကို အသံုးခ်မယ္၊ လြဲမွားေသာဆရာမ်ား နဲ႕ ေဝးေအာင္ဆြဲေဆာင္မယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေဟရွာယ ၁၄း နံနက္သားမိုးေသာက္ၾကယ္၊ ေကာင္းကင္က က်လာတဲ့ လူစီဖာ စာတန္ရဲ့ မာနျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းကင္ေပၚသို႕ ငါတက္မည္၊ ဘုရားသခင္၏ၾကယ္တို႕အေပၚမွာ ငါ့ပလႅင္ကို ငါခ်ီးေျမွာက္မည္၊ ေျမာက္ဘက္ဗ်ာဒိတ္ေတာင္ထိပ္မွာ ငါထိုင္မည္၊ မိုးတိမ္ထိပ္ေပၚ ငါေနမည္ လို႕ ငါ ဆိုတဲ့ မာနနဲ႕ သူ႕ကို ကိုးကြယ္လာဖို႕ ဆြဲေဆာင္ပါတယ္။

ေကာင္းကင္တမန္မင္း မိေခလဟာ လူစီဖာနဲ႕ တဆင့္ႏိုမ့္ေပမဲ့ လူစီဖာကို အႏိုင္ယူျခင္းက မိေခလမွာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ရွိတဲ့အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေယာရႈ ၅း၁၃-၁၄ မွာလည္း ႏႈတ္ကပတ္ဒါးနဲ႕ အႏိုင္ယူရပါတယ္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌ မီွဝဲဆည္းကပ္ရင္ စာတန္မာနတ္ကို ႏုိင္ပါတယ္။ အသင္းေတာ္မွာလည္း ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ရွိရပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုပဲ ေဟာေျပာ၊ လိုက္နာရင္ တန္ခိုးပါျပီး စာတန္ကို ႏိုင္ပါတယ္။ စာတန္မာနတ္ကို ေၾကာက္စရာမလိုပါ။ သတိေတာ့ထားပါ။ သခင္ေယရႈမွာ ရွိတဲ့ အခြင့္အာဏာ၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္တရားက ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္။

 

နိဂံုးခ်ဳပ္
စာတန္က ေကာင္းကင္ဘံုသို႕ ငါတက္မယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ ဘယ္ေတာ့မွ တက္ခြင့္ရမွာမဟုတ္ေတာ့ပါ။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ဆိုတဲ့ ဘုရားသခင္နဲ႕ အျမဲေနထိုင္တဲ့အတါက္ ေကာင္းကင္ဘံုကို အခုလဲေရာက္ေနပါတယ္။ ေသျပိးရင္လဲ ထာဝရေရာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။