အတြင္းျငိမ္သက္ျခင္း (ဆရာဦးတင္ေမာင္ထြန္း Sermon)

အတြင္းျငိမ္သက္ျခင္း (ဆရာဦးတင္ေမာင္ထြန္း)
ပန္းတံုးတိုင္ဟူသည္ အနာဂါတ္၌ျဖစ္ဖို႕ ေမွွ်ာ္လင့္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည္။ လူသည္ ရည္မွန္းခ်က္ျပည့္ဖို႕ ဦးစြာပထမ ပညာရွာၾကသည္။ ပညာစံုသည့္အခါ ဒုတိယ စီးပြားရွာၾကသည္။ ထို႕ေနာက္ တတိယအရြယ္၌ တရားရွာၾကသည္။ လူ႕ဘဝ အသက္တာကို အခ်ိဳးက်ခြဲပါက တခ်ိဳ႕က ပညာရွာ၊ တခ်ိဳ႕က စီးပြားရွာ၊ တခ်ိဳ႕က တရားရွာၾကပါသည္။ တရားကို ေနာက္ဆံုးမွ ရွာၾကသည္။ 
တရားကို အဘယ့္ေၾကာင့္ ရွာၾကသနည္း ဟု ဆိုေသာ္ တမလြန္အေရး ေတြးၸ၍ စိတ္ပူၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လူ႕အထဲ၌ ဓမၼာရံုရွိေသာေၾကာင့္ လူသည္ အျမဲအသက္ရွင္မည္မဟုတ္ မၾကာမီ ေသရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႕ေၾကာင့္ အာမခံခ်က္ ရထားဖို႕လိုေၾကာင္းကို အသိေပးပါသည္။ ပန္းတံုးတိုင္ဟု ဆိုရာ၌ ေလာကီႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပန္းတံုးတိုင္ရွိသကဲ့သို႕ ေလာကုတၱရာႏွင့္ဆိုင္ေသာ အာမခံပန္းတံုးတိုင္ ရွိဖို႕ အေရးၾကီးလွေပသည္။

ေနာင္တစိတ္ျဖင့္လာပါ။

ေလာကတြင္ ဘာသာတရားမ်ားစြာရွိသည္။ လူသည္ မေကာင္းမႈ ဒုစရိုက္ျပဳမိသည့္အခါ တရားအရ ေသခ်ာသည့္အရာမွာ အပၸါယ္လားရမည့္ ျဖစ္အင္ေပတည္း။ ဘာသာတိုင္း ထိုကဲ့သို႕အေျခအေနမ်ားကို လူတို႕သိဖို႕ရန္ မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္။ ဤပန္းတံုးတိုင္သည္ အျပစ္ရွိေသာ လူသားတိုင္းက ေရွာင္လႊဲမရသည့္ အရာ ျဖစ္၍ ထိုအေျခမွ လြတ္ဖို႕ရန္ ကယ္တင္ႏိုင္သူမွာ ဘုရားရွင္သာ ျဖစ္ေပသည္။ ဘုရားရွင္ႏွင့္ တြဲဘက္၍ တရားရွိေနျပန္သည္။ ထိုအခါ တရားကို သိျပီး အက်င့္သီလေဆာက္တည္မႈထက္ သာလြန္အေရးၾကီးသည့္ အရာမွာ သံေဝဂတရားျဖစ္သည္။ သံေဝဂတရား မရပါက မည္မွ်ေကာင္းသည့္ အရာကို ၾကားသိေစကာမူ အက်ိဳးမပြားႏိုင္ေပ။

သံေဝဂတရား ေရွ႕ထားျပီး ႏွလံုးသားႏွင့္ ဆင္ခ်င္တမ္းတပါက ဘုရားကို မေတြ႕ႏိုင္စရာအေၾကာင္း မရွိပါ။ အေၾကာင္းမွာ စိတ္ႏွလံုးက ခံစားေနရေသာ သံေဝဂတရားကို စိတ္ႏွလံုးေက်ာက္ကပ္ကို စစ္ေဆးေသာ ဘုရားရွင္က သိျမင္ပါသည္။ က်ႏ္ုပ္၏ အတိတ္ျဖစ္စဥ္ကို ဆင္ခ်င္၍ ႏွလံုးသား၌ ေနာင္တရားရပါက အမွန္ပင္အက်ိဳးခံစားစရာ ရွိပါသည္။ "ဆိုးေသာသူသည္ မိမိလမ္းကို၄င္း၊ မတရားေသာသူသည္ မိမိအၾကံအစည္တို႕ကို၄င္း စြန္႕ပစ္၍ ထာဝရဘုရားထံေတာ္သို႕ ေျပာင္းလဲပါေစ၊ သို႕ျပဳလွ်င္ သနားေတာ္မူလိမ့္မည္"1 ဟု ဂတိေတာ္ရွိပါသည္။ က်ႏ္ုပ္တို႕သည္ မိမိတို႕ ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္ ဒုစရိုက္လမ္းကို စြန္႕ျပီး ေနာင္တစိတ္ႏွင့္ ဘုရားရွင္ထံေတာသို႕ ျပန္လာပါက အသက္ရွင္ေသာဘုရား၊ သနားျခင္း ဂရုဏာႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ သဗၺဳညဳတဥာဏ္ေတာ္ရွင္ ဘုရားရားထံမွ ေမတၱာႏွင့္လက္ခံျခင္း၊ သနားျခင္းဂရုဏာႏွင့္ ေက်းဇူးျပဳျခင္းကို အမွန္ပင္ ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။

သနားျခင္းဂရုဏာသည္ အသက္ရွင္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၌သာ ရွိပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ က်ႏ္ုပ္တို႕သည္ သနားျခင္းဂရုဏာကို ခံစားရဖို႕ က်ႏ္ုပ္တို႕ အမွီျပဳ ကိုးစားေသာအရွင္သည္ အသက္ရွင္ေသာပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ဖို႕လိုပါသည္။ ေမတၱာႏွင့္ ေက်းဇူးျပဳႏိုင္ဖို႕ရန္လည္း အသက္ရွင္ေသာပုဂၢိဳလ္မွသာ ျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဂရုဏာစိတ္ ေမတၱာစိတ္က လူဆိုးကိုခ်စ္၊ အျပစ္သားကို ခ်စ္ေသာ္လည္း ကယ္တင္၍မရ၊ သစၥာတရားက ခံေနသည္ျဖစ္၍ ထိုအျပစ္သားက ေနာင္တစိတ္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ့္ထံ မလာမခ်င္း ေက်းဇူးျပဳလိုေသာ္လည္း မျပဳႏိုင္ပါ။ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ပါသည္ဟု ႏႈတ္ဖ်ားမွ ဝန္ခံရံုျဖင့္ မရႏိုင္ပါ။ မိမိအေျခအေနမွန္ကို သိ၍ ဝန္ခံ၍ ေနာင္တစိတ္ မပါရွိပါက စစ္မွန္ေသာယံုၾကည္ျခင္း မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ယံုၾကည္လက္ခံျခင္း မျပဳမီ ထိုသူ၌ ဦးစြာ စစ္မွန္ေသာ ေနာင္တစိတ္ ရွိဖို႕ လိုပါသည္။

အတြင္းျငိမ္သက္ျခင္း ခံစားရ

အေျခအေနျခင္းတူေသာ္လည္း ႏွလံုးသားျခင္း မတူသည့္ ထားျပႏွစ္ဦးကို က်မ္းစာတြင္ေတြ႕ရသည္။2 ပထမတဦးက ကိုယ္ေတာ္အား သင္သည္ ခရစ္ေတာ္မွန္လွ်င္ မိမိကိုယ္ကို၄င္း၊ က်ႏ္ုပ္ကို၄င္း ကယ္တင္ေလာ့ ဟု ေနာင္တစိတ္မပါပဲ အေခ်ာင္လြတ္လိုေသာ စိတ္ျဖင့္ ဆိုပါသည္။ အျခားတဦးကမူ ထိုသို႕မဟုတ္၊ မိမိအေဖၚကို ဆံုးမျပီးမွ မိမိတို႕သည္ ကိုယ့္အျပစ္ေၾကာင့္ ကိုယ့္အျပစ္ေၾကာင့္ ခံရျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္းသိ၍ စစ္မွန္ေသာေနာင္တစိတ္ျဖင့္ ဝန္ခံျပီးမွ ကိုယ္ေတာ့္ကို ယံုၾကည္၍ ႏိုင္ငံေတာ္တည္လွ်က္ ၾကြလာေသာအခါ အက်ႏ္ုပ္ကို သတိရပါ..ဟု ျပန္၍ေလွ်ာက္ဆိုပါသည္။ ထိုအခါ ဒုတိယထားျပသည္ ကိုယ္ေတာ္ထံမွ အာမခံခ်က္ ဂတိစကားကို ၾကားရပါသည္။ ပထမလူဆိုးအား ကိုယ္ေတာ္က တံု႕ျပန္၍ စကားမဆိုပါ။ ထားျပျခင္း တူေသာ္လည္း ႏွလံုးသားျခင္း မတူၾကသူ မ်ားစြာရွိပါသည္။

ထို႕အတူ ကိုယ္ေတာ့္ကို ျမည္းစမ္းၾကည့္သူခ်င္း တူေသာ္လည္း ႏွလံုးသား ကြာျခားၾကသည္။ ျမည္းစမ္းျခင္းကို ကိုယ္ေတာ္က ႏွစ္သက္၍ အေျဖေပးေသာ္လည္း စံုစမ္းျခင္းကိုမူ မႏွစ္သက္၊ အေျဖလည္း မေပးပါ။ ႏွလံုးသားက ကိုယ္ေတာ္၏ သက္ေသကို ရလို၍ ျမည္းစမ္းသူအား ကိုယ္ေတာ္က အမွန္ပင္အေျဖေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ယေန႕ ကိုယ္ေတာ္ထံ ဆုေတာင္းသူ အမ်ား ရွိၾကသည့္အထဲ အခ်ိဳ႕က ေတာင္း၍ရသည္ဟု ဝန္ခံၾကသလို အခ်ိဳ႕က ဆုေတာင္း၍ မရဟု ဆိုၾကပါသည္။ ထိုႏွစ္စုတြင္ မည္သည့္အစုက မွားေနပါသနည္း။ ႏွစ္ဦးစလံုးမွန္ပါသည္။ စစ္မွန္ေသာေနာင္တႏွင့္ အားကိုးသူ၊ ေတာင္းခံသူသည္ ဘုရားထံမွ အေျဖရျပီး ေနာင္တစိတ္မပါပဲ မရလွ်င္ အရင္း၊ ရလွ်င္ အျမတ္ဟု စံုစမ္းေသာသေဘာႏွင့္ ေတာင္းခံသူမွာ အေျဖမရပါ။ ထိုႏွစ္ခုသည္ ႏွလံုးသား ကြားပါသည္။ ေနာင္တစိတ္ႏွင့္ အားကိုးမႈျခင္း ကြာပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ ေနာင္တစိတ္ရွိသူ၏ အျပစ္ကို အထူးသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မူမည္ဟု ဂတိေတာ္ရွိပါသည္။

က်ႏ္ုပ္တို႕အသက္တာ၌ မွန္မိသည့္အျပစ္မ်ားကို ဦးစြာဝန္ခ် ေတာင္းပန္ဖို႕လိုပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ခြင့္လႊတ္မည္ဟု ဂတိထားေသာအရာမွာ အသက္တာတေလွ်ာက္လံုး ျပဳမွားမိခဲ့သည့္ မမွတ္မိေသာ အျပစ္မ်ားကိုလည္း ခြင့္လႊတ္မည္ဟု ဆိုေနျခင္းျဖစ္သည္။ "ငါ၏ ျငိမ္သက္ျခင္းကို သင္တို႕၌ ငါထားခဲ့၏။ ငါ၏ျငိမ္သက္ျခင္းကို သင္တို႕အား ငါေပးသည္"3။ အထူးသျဖင့္ သိေသာအျပစ္မ်ားသာမက က်ႏ္ုပ္တို႕မသိ မမွန္မိေသာ လူေရွ႕၌ မေျပာအပ္၊ မေျပာႏိုင္ေသာ အျပစ္အလံုးစံုမွ ခြင့္လႊတ္ျခင္း ခံစားရသည့္အခါ ႏွလံုးသာ၌ ဘုရားသခင္ထံမွ ျငိမ္သက္ျခင္းကို ခံစားရပါသည္။ ႏွလံုးအတြင္း၌ ခံစားရရွိလာေသာ မဂၤလာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသက္ေသ ရသူက မည္သူမွ် မယံုေစကာမူ သူယံုၾကည္သည္။ သူ၌ အတြင္းျငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ စိတ္ခ်မႈရွိသည္။

အသက္ရွင္မႈမွန္ပါေစ

က်ႏ္ုပ္တို႕သည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေတာင္းခံရာတြင္ ေသေနေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားထံတြင္ ေတာင္း၍မရ။ အသက္ရွင္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္၌သာ ေတာင္း၍ ရမည္ျဖစ္သည္။ လူလူခ်င္း ဆက္သြယ္လိုသည့္အခါ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္က မွန္ေနျပီး အသက္ရွင္ေနမွသာလွ်င္ ဆက္သြယ္၍ ရႏိုင္သည္။ တခ်ိဳ႕ေသာ အခ်ိန္မ်ား၌ က်ႏု္ပ္တို႕ ဆုေတာင္း၍ မရျခင္းသည္ ေနာင္တမရပဲ မိမိလုပ္ခ်င္သည့္ အရာကို ဆက္လုပ္ႏိုင္ဖို႕ ဇြတ္ေတာင္းေန၍ မရျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႕အျပင္ က်ႏ္ုပ္တို႕ လိုခ်င္ေသာအရာသည္ က်ႏ္ုပ္တို႕အတြက္ မသင့္ေတာ္၍ သင့္ေတာ္သည့္အရာကို ေျပာင္းျပီး ေပးျခင္းကို မသိ၍လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ လူ႕က႑၌ အလႊာခ်င္းျခားကာ လူခ်င္းျခားနားၾကေသာ္လည္း ဘုရားသခင္သည္ ေခတ္ကာလ အဆက္ဆက္ ျခားနားျခင္းမရွိပါ။ "တရားကို ဖ်က္ေသာသူသည္ မတရားေသာသူမ်ားကို ခ်ီးမြမ္းတတ္ေၾကာင္း"4 ေဖာ္ျပထားပါသည္။ မတရားေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ စီးပြားရွာျဖင္းကို ဘုရားသခင္ အားမေပးပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ သမၼာက်မ္းစာက ထပ္မံသတိေပးထားသည္မွာ "လွ်င္ျမန္စြာရတတ္ျခင္းသည္ အျပစ္မကင္း" ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ရရွိထားေသာ စီးပြားသည္ မသန္႕ရွင္းပါက တနည္းနည္းျဖင့္ ျပန္ထြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ " အဓၶမလူသည္ တရားစီရင္ျခင္းကို တားမလည္တတ္၊ ထာဝရဘုရားကို ရွာေသာသူအဖို႕ကား ခပ္သိမ္းေသာ စီရင္ျခင္းကို နားလည္တတ္ေၾကာင္း"5 သြန္သင္ထားပါသည္။ ယံုၾကည္သူသည္ မတရားစီးပြားကို မမက္ေမာမိဖို႕ သတိျပဳသင့္သလို မက္ေမာေနမိပါကလည္း ေနာင္တရဖို႕ လိုပါသည္။ ထိုသို႕ ေနာင္တရပါက တရားေသာေကာင္းၾကီးမဂၤလာကို ဘုရားသခင္က ေပးဖို႕ ေစာင့္ေနပါသည္။

ယေန႕ေခတ္ကာလသည္ ခက္ခဲသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ဘုရားသခင္က မေပး၍ မဟုတ္၊ ေပးပါလွ်က္ ခံယူေသာႏွလံုးသားက မသန္႕၍ မဂၤလာမျဖစ္သလို အစာ စားစရာတြင္ သန္႕ပါလွ်က္ ခံယူေသာခြက္က မသန္႕၍ အစာပါ မသန္႕ျဖစ္ျပီး ေရာဂါရတတ္သည္မ်ားလည္း ရွိတတ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မသန္႕ေသာအရာသည္ ဆိုးၾကိဳးကို ျဖစ္ပြားေစေၾကာင္း သတိျပဳမိဖို႕ လိုပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ ေနာင္တႏွင့္ ႏွလံုးသန္႕ေနသူသည္ ဘုရားသခင္ေရွ႕တြင္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသူအတြက္ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာသည္ အဆင္သင့္ ျပင္ျပီး ျဖစ္ေနပါသည္။

က်ႏ္ုပ္တို႕ ယံုၾကည္သူမ်ား ကယ္တင္ျခင္း ရယံုမွ်ျဖင့္ ေက်နပ္မေနသင့္ပါ။ 
ေလာကီက႑၊ ခရစ္ယန္အသက္တာ အသက္ရွင္ရာတြင္ မွန္ကန္ျခင္းရွိၾကဖို႕ အေရးပါလွသည္။ အသက္ရွင္မႈ မမွန္ပါက ဒုကၡၾကံဳရႏိုင္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာက အလြဲမယူသင့္ပါ၊ ဘုရားသခင္သည္ မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္းကို မခံပါ။ "လူသည္ မိမိစိုက္သည့္အတိုင္း ျပန္၍ ရိတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္"6 သတိေပးေဖၚျပထားပါသည္။

ခ်ဲထီ ႏွလံုးထီ ေလာင္းကစားမႈမ်ား မသမာ စီးပြားတို႕ကို ယံုၾကည္သူမ်ား ေရွာင္ၾကဖို႕လိုပါသည္။ အလုပ္ရွင္က သတ္မွတ္ထားေသာ အလုပ္ခ်ိန္အျပည့္ လုပ္အားကိုေပးၾကပါ။ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ရေသာအလုပ္ကို သစၥာႏွင့္လုပ္ပါ။ လိုအပ္သမွ် ကို္ယ္ေတာ္ ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ယန္အသက္တာ၏ ေအာင္ျမင္မႈသည္ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ အျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ မဆိုင္ပါ။ ႏွလံုးသားႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ သစၥာႏွင့္ဆိုင္ပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ က်ႏ္ုပ္တို႕သည္ မည္သည့္အေျခအေနႏွင့္ အသက္ရွင္ေစကာမူ စစ္မွန္ေသာ ေနာင္တစိတ္၌ ကိုယ္ေတာ္ထံတိုးဝင္ျပီး ဆုေတာင္းပါ။ ဘုရားရွင္ထံမွ ခံစားရသည့္ မစမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ခ်ီးမြမ္းျပီး အသက္ရွင္ပါ။ ထိုသို႕ေသာ သူသည္ ဘုရားရွင္ႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္ေသာသူ ျဖစ္၍ မည္သို႕ေသာ အေျခအေနကို ၾကံဳရပါေစ၊ ထိုသူဘက္၌ ကိုယ္ေတာ္အတူရွိျပီး ထိုသူ လိုသမွ်ေသာ အရာ ကိုယ္ေတာ္က ခ်ေပးျဖစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမတၱာႏွင့္ အသိေပး ေဝငွလိုက္ရပါသည္။ 
ဆရာဦးတင္ေမာင္ထြန္း ၁၇-၂-၂၀၀၂ တရားေဒသနာ

 

1. ေဟရွာ ၅၅း၇
2. လုကာ ၂၃း၃၉-၄၃
3. ေယာ ၁၄း၂၇
4. သုတၱံ ၂၈း၄
5. သုတၱံ ၂၈း၅
6. ဂလာတိ ၆း၇

 


Read the whole eBook @

 

http://www.slideshare.net/murannezine/u-timmgtunpdf-64266609