အသက္စာေစာင္ (ဓမၼေဒသနာ) - ဆရာေတာ္လတ္ေယရွဲဆရာလတ္ေယရွဲ

သင္တုိ ့နာမည္မ်ားသည္ ေကာင္းကင္၌စာရင္း၀င္သည္ကုိ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းရွိၾကေလာ့၊
အသက္စာေစာင္ (ဓမၼေဒသနာ) - ဆရာေတာ္လတ္ေယရွဲ
ကရာနီညေနခင္း (ဓမၼေတး) - ဆန္ဖရန္လူငယ္မ်ား

ေမတၱာမ်ားျဖင့္
ဆရာလတ္ေယရွဲ
http://www.fbbcagapemedia.blogspot.com/2012/02/blog-post_22.html