"ေက်းဇူးေတာ္ပလႅင္ေတာ္ရင္းသုိ ့" - Rev.Dr လတ္ေယရွဲ

ခ်စ္ေသာဓမၼမိတ္ေဆြ၊

ျပန္မရႏုိင္ေတာ့တ့ဲအတိတ္ကက်ဆုံးမွဳေတြကုိေမ့ျပစ္ျပီး၊ က်န္ရွိေနေသးတ့ဲအနာဂါတ္ကုိအေကာင္းဆုံးေက်ာ္ျဖတ္ ရင္းဘုရားရွင္ထံေတာ္ မွေကာင္းၾကီးမဂၤလါနဲ ့ေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ားဧကန္ရႏုိင္ဖုိ ့ေနာက္မက်ေသးပါ။ ဒီယဇ္ပလႅင္သုံးပါးကုိအသက္တာမွာ၊ တည္ေဆာက္ျခင္း (သုိ ့)ျပန္လည္မြမ္းမံျခင္းျဖင့္၊ ရရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊ ေ၀မ်ွလုိက္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။

"ပလႅင္ေတာ္ရင္းသုိ ့" (ေဟျဗဲ၊ ၄း၁၆)

Sermon Link
http://fbbcagapemedia.blogspot.com/2011/11/blog-post_18.html


ဆရာလတ္ေယရွဲ (ဆန္ဖရန္စစၥကုိ)

November 18, 2011