အတြင္းရန္သူ - ကာတြန္း (မင္းေအာင္သက္လြင္)

Inner enemy

(ရန္သူဆိုတာ အျပင္ရန္သူထက္ အတြင္းရန္သူက ပိုေၾကာက္ဖို႕ေကာင္းတယ္။ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ေလာကမွာ ကိုယ့္ ဇာတိ အတၱက တစ္ခါတစ္တလမွာ ကိုယ့္ကို ဒုကၡေပးတဲ့ ရန္သူ ျဖစ္ေနတတ္တယ္။)

.