ေကာင္း ေသာ ရွ မာ ရိ နဲ႕ ျမန္ မာ ႏိုင္ ငံ ဆင္း ရဲ သား တို႕ လူ အ ခြင့္ အ ေရး ၂၀၁၆ေကာင္း ေသာ ရွ မာ ရိ ဆို တဲ႕ ခရစ္ ေတာ္ ေျပာ ျပ တဲ႕ ခ်သ္ ျခင္း ေမတၱာ ပံု ပ မာ ေလး ကို ကိုး ကား ေဝ ငွ တဲ႕ တ ရား ေဟာ ခ်က္ မ်ားစြာ ျကား ရ ဖတ္ ရ ခံ စား ရ ပါ တယ္။ 
.
ရန္ ကုန္ ျမိဳ႕ အင္း ဝ အပ္ ခ်ဳပ္ ဆိုင္ မွာ ၅ ႏွစ္ တာ လူ မ ဆန္ ေအာင္ ညွင္း ပမ္း ႏွိပ္ စက္ လုပ္ ခ မ ေပး ပဲ ခိုင္း ေစ ခံ ရ တဲ႕ ငယ္ ရြယ္ အိမ္ ေဖာ္ မိန္း က ေလး ၂ ဦး အ မႈ ပါ။ ဒီ အ မႈ ရဲ က လည္း အ ေရး မ ယူ ႏိုင္။ ျမန္ မာ ႏိုင္ ငံ လူ႕ အ ခြင့္ အ ေရး ေကာ္ မ ရွင္ တာ ဝန္ မဲ႕သူ မ်ား က ေငြ နဲ႕ ေျက ေအး ဖို႕ ဆံုး ျဖတ္ ျက ပါ တယ္။ ျပည္သူ လူထု မ ေက် နပ္ မႈ မ်ား စြာ ေျကာင့္ ျပည္ သူ႕ လႊတ္ ေတာ္ နဲ႕ ႏိုင္ ငံ ေတာ္ သမၼတ အ ထိ တ ရား ခံ မ်ား ကို ဖမ္း ဆီး အ ေရး ယူ ဖို႕ ေဆာင္ ရြက္ ရပါ တယ္။ အမႈ ကို တာ ဝန္ သိ စြာ ေဖာ္ ထုတ္ ေပး တဲ႕ Myanmar Now သ တင္း ေထာက္ ခ်ဳပ္ ကို ေဆြ ဝင္း ကို သမၼတ ဂုဏ္ ျပဳ ပြဲ ယ ေန႕ ေန ျပည္ ေတာ္ မွာ က်င္း ပ ပါ မယ္။ 
.
.

လု ကာ ၁၀း၅-၃၇

က်မ္း တတ္ တ ေယာက္ က ခရစ္ ေတာ္ သ ခင္ ေယ ရႈ ကို ''အ ရွင္ ဘု ရား ထာ ဝ ရ အ သက္ အ ေမြ ဆက္ ခံ ဖို႕ အ ဘယ္ အ မႈ ျပဳ ရ မည္ နည္း'' ထ ေမး ပါ တယ္။ က်မ္း စာ မွာ ေတာ့ ''ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို သင္ ၏ စိတ္ ႏွ လံုး အ ျကြင္း မဲ႕ သင္ ၏ အစြမ္း ဥာဏ္ ရွိ သမွ် ခ်စ္ဖို႕ . . ကိုယ့္ ဝန္း က်င္ ရွိ ေသာ သူ ကို လဲ ကိုယ္ ႏွင့္ အ မွ် ခ်စ္ ဖို႕ '' ေရး ထား ပါ တယ္။

ေယ ရႈ က ေကာင္း ေသာ ရွ မာ ရိ ပံု ပ မာ ကို ေျပာ ျပ ပါ တယ္။

ဓါး ျပ ေတြ လူ တ ဦး ကို အ ဝတ္ ခြ်တ္ ယူ ေသ လု နီး ပါး ရိုက္ ႏွက္ ညွင္းပမ္း ျပီး လမ္း မွာ ထား ခဲ႕ ပါ တယ္။ လဲ က် ေန တဲ႕ အ ဝတ္ မ ပါ လူ တ ေယာက္ ကို ဗိမာန္ ေတာ္ က ျပန္ လာ တဲ႕ ယာဇ္ ပ ေရာ ဟိတ္ တ ပါး က ျမင္ ျပီး ေရွာင္ ကြင္း သြား ပါ တယ္။ ထို နည္း တူ ေလ ဝိ အႏြယ္ (ဘုရား အမႈ ေဆာင္) တဦး လည္း သူ႕ ကို ျမင္ လွ်င္ လႊဲ ေရွာင္ သြား ျပန္ တယ္။

ရွ မာ ရိ နယ္ သား တ ဦး ကေတာ့ ျမင္တာ နဲ႕ ျကင္ နာ စိတ္ ရွိ တာ ေျကာင့္ ခ်ဥ္း ကပ္ ျပီး ဒဏ္ ရာ မ်ား အ ေပၚ ဆီ နဲ႕ စ ပ်စ္ ရည္ ေလာင္း ထည့္ ကာ အ ဝတ္ နဲ႕ ပတ္ စည္း ေပး ပါ တယ္။ သူ စီး လာ တဲ႕ တိ ရိ စာၦန္ ေပၚ မ တင္ ျပီး တည္း ခို ခန္း ကို ေခၚ သြား ျပဳ စု ေစာင့္ ေရွာက္ ပါ တယ္။ ေနာက္ တ ေန႕ မွာ တ ေန႔ စာ လုပ္ အား ခ ေဒ နာ ရိ ႏွစ္ ျပား ကို ေပး ျပီး ''ဤသူ ကို ျပဳ စု ေစာင့္ ေရွာက္ ေပး ပါ။ ေနာက္ ထပ္ ကုန္ က် သ မွ် ကို က် ႏုပ္ ျပန္ လာ တဲ႕ အ ခါ ေပး ပါ မယ္'' လို႕ ေျပာ ပါ တယ္။

လဲ က် ဒု ကၡ ေရာက္ ေန သူ ကို ထို နည္း တူ ျပဳ ျခင္း ကို မိမိ ဝန္း က်င္ ရွိ သူ (ကိုယ္ နဲ႕ ဆက္ ဆိုင္ ေသာ သူ) ကို ခ်စ္ ျခင္း ျဖစ္ ေျကာင္း ခရစ္ေတာ္ က ရွင္း ျပ ပါ တယ္။

 

 

စဥ္း စား ဆင္ ျခင္ ရန္. . 
ခ ရစ္ ယန္ အ သက္ တာ ဆို တာ ခ်စ္ ျခင္း ေမ တၱာ ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္။ ဒါ မ်ိဳ း လုပ္ ႏိုင္ ဖို႕ ဆို တာ သာ မန္ ခရစ္ ယန္ တစ္ ဦး အ ဖို႕ မ လြယ္ လွ ပါ ဘူး။ ဘု ရား သ ခင္ ရဲ႕ ခ်စ္ ျခင္း ေမ တၱာ နဲ႕ သ နား ဂ ရု ဏာ ေတြ မိမိ ႏွ လံုး သား ထံ ကို အဆက္ မ ျပက္ စီး ဆင္း ေန ျခင္း ကို ခံ ရ တဲ႕ သူ မ်ား က ေတာ့ ဒီ လို အ လုပ္ မ်ိဳး လုပ္ ျပီး ဘု ရား သ ခင္ ရဲ႕ ဘုန္း ေတာ္ ကို ထင္ ရွား ေစ ပါ တယ္။

ငါ ၏ ခ်စ္ ျခင္း ေမ တၱာ သည္ ခရစ္ေတာ္ ေယ ရႈ ၌ သင္ တို႕ အား လံုး ႏွင့္ အ တူ ရွိ ပါ ေစ ေသာ။ အာ မင္။ ၁ေကာ၁၆း၂၄