လန္ဒန္ခရီးစဥ္ တရားေဒသနာ - ဆရာၾကီး ဦးတင္ေမာင္ထြန္း (ရန္ကုန္ျမိဳ႔)။

၁၇-ၾသဂုတ္-၂ဝဝ၃

ဒီကေန႔က ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘုရားသခင္ရဲ့ ေန႔ေတာ္လို႔ေခၚတဲ့ တနဂၤေႏြေန႔၊ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ ရာေန႔ လို႔ ေခၚတဲ့ တနဂၤေႏြေန႔။ အဲဒီ ခြန္ႏွစ္ ရက္မွာ ပထမရက္လို႔ေခၚတဲ့ တနဂၤေႏြေန႔၊ အပါတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔ ေတာ့ က်တာပါဘဲ။ ဒါေပမဲ့ ဒီအပါတ္ေတာ့ ပို၍ မဂၤလာရွိတယ္။ ထူး ကဲေသာ မဂၤလာ တပါးနဲ႔ ဆင္ခ်င္ စရာျဖစ္တဲ့ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ရာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ေျပာခ်င္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ သမၼာက်မ္း စာေန႔တဲ့။ သမၼာက်မ္းစာ တယ္ျပီးေတာ့ အ့ံၾသစရာေကာင္းပါတယ္ ေနာ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ၊ သမၼာက်မ္းစာ ဘာေၾကာင့္အံ့ၾသစရာ ေကာင္း သလဲဆိုေတာ့ သမၼာက်မ္းစာကို ႏွဳတ္ ထြက္တာက ထာဝရ ဘုရားသခင္ ျဖစ္တယ္။ ထာဝရဘုရားသခင္က သမၼာက်မ္းစာကိုႏွူတ္ ထြက္ တဲ့ အတြက္မွန္ရမယ္။ ဘုရားဆိုတာက လွည့္စားျခင္းမရွိဘူး။ မုသာ မရွိဘူး။ တခုိးဟာ အာဏာဟာ ဘယ္ေတာ့မွနည္းမသြားပါဘူး။ ကြ်န္ ေတာ္ တုိ႔ သိရပါတယ္။ အဲဒါကို တရားသိတဲ့ လူေတြ၊ စာတတ္တဲ့လူေတြ မဟုတ္၊ လူျဖစ္ရင္သိတာဘဲ။ အံ့ၾသ စရာေနာ္။ ေတာၾကီးေတြ၊ေတာင္ၾကီး ေတြမွာ အင္မတန္ရိုင္းတဲ့လူေတြလည္း ဘုရားဆိုတာေတာ့ သူတို႔ သိတယ္။ အတြင္းအာရံုကေန သိတယ္။ ေက်ာက္တံုး ၾကီး နဲ႔ေပၚတာရွိသလို၊ သစ္ပင္ၾကီးနဲ႔ ေပၚတာ ရွိတယ္။ ေရတခြန္ၾကီးနဲ႔ေပၚတာ ရွိတယ္။ အတြင္းသက္ေသလို႔ ေခၚပါတယ္။

 

ကြ်န္ေတာ္တို႔အသီးအႏွံမွာ စားရတဲ့အသီးနဲ႔၊ မစားရတဲ့အသီး ဘယ္လိုသိတာတံုး။ အတြင္းကေနျပီး ေတာ့  ေဖၚတာဘဲ။ စားၾကည့္လို႔ လွ်ာကေလးက အရသာေလးျဖစ္ရင္ အဟာရျဖစ္ေအာင္ စားပစ္ လိုက္တာဘဲ။ ဒီေတာ့ အတြင္းနဲ႔ အျပင္က ဘုရားသခင္က ဆက္သြယ္ ထားတာ ရွိတယ္။ ဒီအတြက္ ေၾကာင့္၊ လူဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႔ သဘာဝနဲ႔ ဖန္ဆင္းေသာေၾကာင့္ အေျခအေနဘယ္မွာမဆို ယဥ္ပါး တယ္၊ ရိုင္းျပ တယ္။ အေရးမၾကီးဘူး။ ဘုရားဆိုတာကိုေတာ့ သူတို႔သိစျမဲပါဘဲ။ ဒါဟာ ထူးဆန္းတဲ့ သက္ေသ တခုျဖစ္တယ္။ ဘာေၾကာင့္ လဲ ဆိုေတာ့ ဘုရားသခင္ရဲ့ ႏွုတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို အ တည္ျပဳေပးတာ။ လူကိုဖန္ဆင္း တဲ့ ထာဝရဘုရားသခင္က ငါ၏သ႑န္နဲ႔ ဖန္ဆင္းမယ္။ သ႑န္က ရုပ္သ႑န္ရွိသလို သဘာဝ သ႑န္ ရွိသည္။ အဲဒီ သဘာဝ  သ႑န္က သက္ေသထင္ရွားေစတာပါ။

အဲဒီသဘာဝ သ႑န္သက္ေသ ထင္ရွား ေစရာကေန မွ ႏွူတ္ကပတ္ဆိုျပီးေတာ့၊ ေမာေရွေခတ္ ကေန စျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေမာေရွ၏ က်မ္း ေတာ္ ငါးပါး၊ ကမၻာာဦးက်မ္းကေန တရားေဟာရာ က်မ္း အထိ၊ ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ အဲဒီကေနျပီးမွ ရာဇဝင္သမိုင္းနဲ႔ တြဲဘက္ျပီးေတာ့ ဘုရားသခင္နာမ၌ သမုတ္တဲ့ လူမ်ိဳးေတာ္ကို ၾကည့္တယ္။ဘုရားသခင္ ရဲ့  စကားကျဖစ္တယ္။ အဲဒီလိုနဲ႔ သမၼာက်မ္း စာ ေန႔ကို အထူး က်င္းပတဲ့အဖြဲ႔၊ ေကာ္မတီကေန တာဝန္ ေတြေပးလိုက္လို႔ သိကၡာေတာ္ရဆရာ တူးလြန္ က သမၼာ က်မ္းစာ အေၾကာင္းေလးကို ေျပာ သြား တယ္ ေနာ္။ သမိုင္းေလးက အ့ံၾသစရာဘဲ။ ၁၇၁ဝ ခုႏွစ္က ေနဝပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ အံ့ၾသစရာ၊ ဘုရားသခင္လုပ္ တာနဲ႔၊ လူလုပ္ခ်င္ တာေတြ႔ရတယ္။ လူဆိုတာက စတဲ့အရာကို ေပ်ာက္မသြားေစခ်င္ဘူး။ စတဲ့အရာ ကို ၾကီးၾကီးလာတာဘဲေတြ႔ခ်င္တယ္။ မဟုတ္ဘူးလား၊ ဟုတ္တယ္ - ဒါကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႔ သဘာဝဘဲ။ဒါေၾကာင့္ ဂိုဏ္းဂနေေတြက အရမ္းတကား သာထားတာ။ ဂိုဏ္းကၾကီးသြားေစျပီး ခရစ္ေတာ္ သိသြား တာကို ၾကည့္ဘုိနည္းတယ္။ ဦးစားေလးေတြ ဒီလိုေျပာင္းျပန္ ျဖစ္သြားတာကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေတြ႔ရတယ္ ေနာ္။ ဒါေပမဲ့ က်မ္းစာက် ေတာ့ အဖြဲ႔အစည္း ေသးေသးေလး ေတြကေန ငါတို႔စတာ၊ ငါတို႔ၾကီးတယ္ဆိုရင္ အခု ေလာက္ ၾကီးမွာ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီကေန တဆင့္ျပီး တဆင့္ စုေပါင္းျပဳလိုက္နဲ႔ ျပဳလာလိုက္တာ၊ဒီကေန႔ ေတာ့  အဖြဲ႔ ေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔၊ ဘာသာေပါင္းမ်ားစြာ၊ ထိေရာက္စြာ ဘုရား သခင္ရဲ႔က်မ္းစာ နွူတ္ကပါတ္ကို ရရွိ သြားျပီ။ ဒီထဲမွာ ဗမာေတြက သိပ္ဂ့ံၾကြားစရာရွိတယ္။ ဗမာက ဓမၼသစ္၊ ဓမၼေဟာင္းပါရွိေနပါတယ္။ ဒါ က်မ္းစာအသင္းၾကီးရဲ့ ေက်းဇူးဘဲ

မတ္တတ္ထ ဆုေတာင္းဆက္ကပ္ပါမယ္။

မဂၤလာရွိေသာဒီေန႔မွာ မဂၤလာရွိေသာအရာကို ၾကည့္ျမင္ရေသာအခါ၊ ႏွိုင္းယွဥ္၍ တာဝန္ကိုသိ၍ ေရြးရမည့္အခါ၊ ေရြးရမည့္ အခြင့္ထူး၊ ကို ကုိယ္ေတာ္ေပးပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လက္ဝယ္အပ္ ထားသမွ်အရာတို႔သည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ သံုးျခင္းအားျဖင့္ ဘုန္းထင္ရွားေစဘို႔၊ ကိုယ္ေတာ္ေပးတာ၊ ကိုယ္ေတာ္အတြက္ အဓြန္႔ရွည္ဖို႔၊ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ရံဖန္ရံခါ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေမ့သြားတတ္ပါတယ္။ ထိုေမ့ ေနေသာအျပစ္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္မူ၍ အစဥ္သျဖင့္ ကုိယ္ေတာ္ေပးထားေသာအရာကို ကိုယ္ေတာ့္ အတြက္နွင့္ နိုင္ငံေတာ္အဖို႔ အသံုးျပဳတတ္ေသာသူမ်ားျဖစ္ပါမည့္အေၾကာင္း ယေန႔မတ္တပ္ရပ္၍ ဆက္ ကပ္သူ အသီးသီးႏွင့္အတူ ရွိေတာ္မူပါ။ အာျဗာဟံကုိ ေခါင္းႏွင့္သိသကဲ့သို႔၊ ကယ္တင္ျခင္းတရားႏွင့္ ခရစ္ ေတာ္ကို ေခါင္းနွင့္သိေသာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားတို႔ကိုလည္း ႏွလံုးႏွင့္ကိုယ္ေတာ္ကို သိရေသာအေၾကာင္းကိုေပးပါမည့္အေၾကာင္း အလြန္ရိုေသစြာျဖင့္ ဆုေတာင္းဆက္ကပ္လ်က္ အဖ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္၊ သားေတာ္၏ ေက်းဇူးျပဳျခင္းဂရုနာ၊ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ သြန္ သင္ဆံုးမျခင္းနွင့္တကြ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းျခင္းမဂၤလာ အျဖာျဖာတို႔သည္ ယေန႔ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ကုန္ ၾကပါေသာ ကြ်န္ေတာ္၊ ကြ်န္မ တို႔အသီးသီးတြင္ ကာလအစဥ္အဆက္အျမဲ သက္ေရာက္တည္ရွိ ပါေစ သတည္း။     အာမင္၊

လုကာ ၁၉ း ၁၆

လာဇရုအမည္ရွိေသာ သူဆင္းရဲတေယာက္သည္ တကိုယ္လံုး၌ အနာစိမ္းေပါက္၍၊ သူေဌး ၏စားပြဲမွက်ေသာ စားႏုပ္စားေပါက္ကို စားပါရေစဟု ေတာင့္တေသာစိတ္ႏွင့္ သူေဌးအိမ္တံခါးနားမွာ တံုးလံုးေန၏။ ေခြးတို႔သည္လာ၍ အနာစိမ္းမ်ားကို လ်က္ၾက၏။ တေန႔သ၌ ထိုဆင္းရဲသားသည္ ေသ လြန္၍၊ ေကာင္းကင္တမန္တို႔သည္ အာျဗဟံ၏ ရင္ခြင္သို႔ပို႔ေဆာင္ၾက၏။ သူေဌးသည္လည္း ေသလြန္၍ သၿဂႋဳဟ္ျခင္းကို ခံရေလ၏။ မရဏာႏိုင္ငံ၌ ျပင္းျပစြာေသာ ေဝဒနာကို ခံရလ်က္ ေမွ်ာ္ၾကည့္၍၊ အာျဗဟံ ကို‚င္း၊ အာျဗဟံ၏ ရင္ခြင္၌ လာဇရုကို‚င္း အေဝးကျမင္လွ်င္၊ အိုအဘ အာျဗဟံ၊ အကြၽႏ္ုပ္ကို ကယ္မသနားေတာ္မူပါ။ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဤမီးလွ်ံ၌ ျပင္းစြာခံရေသာေၾကာင့္၊ လာဇရုသည္ မိမိလက္ ဖ်ားကို ေရ၌ႏွစ္၍ အကြၽႏ္ုပ္လွ်ာကို ေအးေစျခင္းငွါ သူ႔ကိုအကြၽႏ္ုပ္ရွိရာသို႔ ေစလႊတ္ေတာ္မူပါဟု ဟစ္ ေၾကာ္ေလ၏။ အာျဗဟံကလည္း၊ ငါ့သား၊ သင္သည္ အသက္ ရွင္စဥ္အခါ ခ်မ္းသာရသည္ကို‚င္း၊ လာဇရုသည္ ဆင္းရဲစြာေနရသည္ကို‚င္း ေအာက္ေမ့ေလာ့။ ယခုမူကား၊ သူသည္ သက္သာျခင္းရွိ၏။ သင္သည္ ဒုကၡေဝဒနာကိုခံရ၏။ ထိုမွတပါး၊ ငါတို႔ႏွင့္ သင္တို႔စပ္ၾကား၌ အလြန္နက္လွေသာ ေခ်ာက္ႀကီးတည္လ်က္ရွိ၏။ ထိုေၾကာင့္ ဤအရပ္မွသင္တို႔ရွိရာသို႔ ကူးခ်င္ေသာသူမကူးႏိုင္။ ထိုအရပ္မွ ငါတို႔ရွိရာ သို႔ ကူးခ်င္ေသာသူလည္း မကူးႏိုင္ဟုဆို၏။ သူေဌးကလည္၊ အိုအဘ၊ ထိုသို႔မွန္လွ်င္၊ အကြၽႏ္ုပ္၌ ညီငါးေယာက္ ရွိပါသည္ျဖစ္၍ သူတို႔သည္ ဤျပင္းျပစြာခံရာအရပ္သို႔ မေရာက္မည္ အေၾကာင္း၊ သူတို႔အား သက္ေသခံေစျခင္းငွါ၊ လာဇရုကို အကြၽႏ္ုပ္အဘ၏အိမ္သို႔ ေစလႊတ္ေတာ္မူပါ။ အကြၽႏ္ုပ္ေတာင္းပန္ပါ၏ဟု ေျပာဆိုလွ်င္၊ အာျဗဟံက၊ သင္၏ညီတို႔၌ ေမာေရွမွစ၍ ပေရာဖက္ မ်ားရွိၾက၏။ ပေရာဖက္တို႔၏စကားကုိ နားေထာင္ၾကေစဟု ဆို၏။ သူေဌးကလည္း၊ မဟုတ္ပါ အဘ အာျဗဟံ၊ ေသေသာလူစုထဲက တေယာက္ေသာသူသည္ ထေျမာက္၍ သူတို႔ ရွိရာသို႔သြား လွ်င္၊ သူတို႔ သည္ ေနာင္တရၾကပါလိမ့္မည္ဟု ဆိုေသာ္၊ အာျဗဟံက၊ သူတို႔သည္ ေမာေရွ၏ စကား၊ ပေရာ ဖက္တို႔၏စကားကို နားမေထာင္လွ်င္၊ တေယာက္ေသာသူသည္ ေသျခင္းမွထေျမာက္ေသာ္လည္း မယံုၾကည္ႏိုင္ၾကဟု အာျဗဟံဆိုသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ဘာျဖစ္လိုတံုး။  ဒီမွာ တေန႔တ၌ ထိုဆင္ရဲသားအား ေကာင္းကင္တမန္မ်ားကေခၚ၍ အာျဗဟံ၏ ရင္ခြင္သို႔ပို႔ေဆာင္ၾက၏။ ဆင္းရဲသားကို အျဗာဟံရဲ့ ရင္ခြင္မွာပုိ႔ေဆာင္တယ္လို႔ က်မ္းစာကေျပာတယ္။ ေရာက္ေတာ့ဘာျဖစ္လဲ။  သူေဌးက အိုအဘ အာျဗဟံ၊ အကြၽႏ္ုပ္ကို ကယ္မသနားေတာ္မူပါ လို႔ ဟိုက်မွ ေအာ္တယ္။ ေနာက္မက်ပါနဲ႔၊ ဟိုက်မွေအာ္လို႔ေတာ့ ေနာက္က်သြားမယ္။ ဒီကေန႔ ေအာ္ၾကပါ။ ဒီကေန႔ ေခၚၾကပါ။  ဒီကေန႔အာျဗာဟံကိုေတာ့ မေခၚၾကပါနဲ႔။ အာျဗာဟံကိုကြယ္တဲ့ခရစ္ေတာ္ကိုေခၚၾကပါ။ ခရစ္ ေတာ္ကို ေခၚလို႔ရပါမလားလို႔ ထင္တဲ့လူေတြ ခရစ္ေတာ္နာမ၌ ဆုေတာင္းၾကပါ။ နာမအတိုင္း ဆုေတာင္း လို႔ အေျဖရလိုရွိရင္ေတာ့ ေခၚဖို႔ရန္တဆင့္နီးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔၊ အာျဗာဟံလား၊ သူေဌးလားဆိုတာ ဆံုးျဖက္ျပီးေတာ့ နိဂံုးမွာ ေကာင္းဖို႔အေရးၾကီး တယ္။ ေလာကမွာဘယ္လိုဘဲ ဆင္းရဲရပါေစ၊ ႏွလံုးသားက ဘုရားအေပၚမွာ ရွိဖို႔လိုတယ္။ အခ်ိဳ႔ေသာ သူမ်ားက ဆင္းရဲလို႔ ဘုရားကို စိတ္ဆိုးတဲ့လူမ်ားလည္းရွိတတ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ့အဖိုးလည္း ဒီလိုဘဲ။ ကြ်န္ေတာ့္ အဖိုးမွာ အကိုတေယာက္ရွိပါတယ္။ အကိုတေယာက္က ရိုးသားတယ္၊ ၾကိဳးစားတယ္၊ ပညာ ရွာတယ္၊ အဲဒီေတာ့ သူက ၾကီးလာတဲ့အခါမွာ သူက ရန္ကုန္တကၠသို္လ္ၾကီးမွာ စာၾကည့္တိုက္မွဴး ျဖစ္တယ္။ လခ ေကာင္းတာေပါ့ေလ။ ကားနဲ႔ အိမ္နဲ႔ဘာနဲ႔။  ကြ်န္ေတာ့အဖိုးက ငယ္ငယ္တံုးက တအား ခ်မ္းသာပါရက္နဲ႔၊ ေနာက္ေတာ့ ကို႔ယို႔ကားယားလုပ္လို႔၊ သူမဟုတ္တာေတြ ေရွာက္လုပ္လို႔ ဆင္းရဲသြား တဲ့ အခါမွာ၊ ကြ်န္ ေတာ့ အေဖကိုေျပာတယ္။ ဘုရားသခင္က ဘာမ်ားတရားသလဲ။ င့ါအကိုက်ေတာ့ ၾကည့္စမ္း၊ ကားနဲ႔ အိမ္နဲ႔၊ ငါ့က်ေတာ့ ဘာမွမရွိဘူး။  ဟာ - အရင္တံုးကေပးထားတာဘဲ၊ အဲဒီတံုးက ေတာ့ ဘုရားကိုဘီယာ နဲ႔၊ ကေဇာ္နဲ႔၊ ေသနပ္တလက္နဲ႔၊ တနဂၤေႏြဆို အမဲပစ္သြားျပီ။ ဘုရားေက်ာင္းဆုိ ဘယ္ေတာ့မွ မလာဘူး။ စီးပြားေကာင္းလို႔ ဘုရားကို ေနာက္မွာထားတတ္တာရွိသလိုဘဲ အေျခအေန ေကာင္းလို႔ ေမ့တတ္တာ ရွိတယ္။

ကြ်န္ေတာ္က တဆင့္ပိုခ်င္တယ္။ လက္ဝယ္အပ္ထားတာ အားလံုးဟာ ဘုရားသခင္ပိုင္တံုးပါဘဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ဘယ္လိုသံုးမလဲလို႔ အပ္ထားတာပါ။ အပ္ရံုေလးဘဲ အပ္ထားတာျဖစ္တယ္။ ဘုရား သခင္အတြက္သံုးေသာသူမ်ား ေကာင္ကင္မွာ ဆုလဒ္ဖလား ရရွိအံုးမွာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ခြန္အားယူ၍ ႏွုိင္းယွသ္ ျပီးေတာ့ ေနာက္ဆံုးေသာကာလရဲ့ အရိပ္ေတြျဖစ္တဲ့ တကိုယ္ေကာင္းတဲ့၊ အမွတ္မထင္ တကိုယ္ ေကာင္း၊ ကိုယ့္ပိုက္ဆံ ကုိယ္သံုးတာ တကိုယ္ေကာင္းေပါ့။ တကိုယ္ေကာင္းဆန္ေသာသူ၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကို ခ်စ္ေသာသူ၊ ငါခ်စ္လို႔ ငါ့ေၾကာင္ကိုေပးမယ္၊ င့ါေခြးကိုေပးမယ္။ အခ်ိဳ႔ေသာသူက ကြ်န္ေတာ့ညီက ေျပာတယ္၊  ဟိုမွာ ေခြးသကိ်ဳ ၤင္းရွိတယ္တဲ့၊ ေခြးေတြခ်ည္းျမဳတ္တဲ့ သကိ်ဳ ၤင္း၊ အဲဒီကိုသြားျပီး သူေဌး ေတြက ဂူသြင္းရတာနဲ႔၊ ရွိတဲ့ပိုက္ဆံကို သံုးခ်င္တိုင္းသံုးႏိုင္တယ္လို႔၊ အလြဲအမွား နားလည္ေနေသာ ေၾကာင့္ သံုးတဲ့ဟာက၊ တကိုယ္ေကာင္းစိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။

ကိုယ္ကိုယ္ကို ခ်စ္ေသာသူမ်ားမယ္ဆိုတဲ့အတိုင္း၊ က်မ္းစာဟာ ျပည့္စံုလို႔၊ ဒီကေန့ က်မ္းစာေတာ္ေန႔မွာ က်မ္းစာ၏ ျပည့္စံုျခင္းကို အေထာက္အထားယူျပီး ႏွလံုးသြင္းၾကပါစို႔။

မတ္တတ္ထ ဆုေတာင္းဆက္ကပ္ပါမယ္။

အဲဒီမွာမွာ  Foreign and British Bible Society  ဆိုတာ ျဗိတိလွ် အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ က်မ္းစာအသင္းၾကီးဆိုတဲ့ ဟိုအခ်ိန္ကာလက အၾကီးဆံုးဘဲ။ အခုေနာက္ပိုင္းမွာၾကေတာ့ ဆက္လက္ ္ျပီးေတာ့ က်မ္းစာထြက္ေျမာက္ေရးအတြက္ကို Summer School of Institute of Languagetic   ဆိုတဲ့ အက္စ္အိုင္အယ္က ဆက္လက္ျပီးေတာ့ လုပ္ေနပါတယ္။ အဲဒါေတြကို ပံ့ပိုး တဲ့လူေတြကို ကြ်န္ေတာ္ လြန္ခဲ့တဲ့လက ျဗိတိလွ်တိုင္းနိဳင္ငံ၊ လန္ဒန္တခြင္နဲ႔ အနီးအပါး ေရာက္တဲ့အခါမွာ သူတို႔ရဲ့ ဌာနခ်ဳပ္ကိုေခၚပါတယ္။ တရားေဒသနာ ေဝငွရပါတယ္။ လုပ္ေနတာဘဲ၊ အခု ဒိုင္နယ္က ဒိုင္လူမ်ိဳး ေတြအတြက္ က်မ္းစာျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ စမၼသစ္ထြက္လာျပီးတဲ့အခါ၊ ဓမၼေဟာင္းပါဆက္လုပ္ဖို႔ သူငယ္ ေလးတေယာက္ကို ပို႔ဖို႔၊ ေထာက္ခံစာ ကြ်န္ေတာ့္ဆီမွာ လာယူလို႔ ေထာက္ခံေပးျပီးပါျပီ။ မၾကာ ေသာကာလမွာ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ရရင္ သြားျပီးေတာ့ အဲဒီမွာေနျပီးေတာ့၊ သူတို႔ဘာသာစကားကို တခါ တည္း ျပန္ျပီးေတာ့ က်မ္းစာဖြဲ႔ဦးမယ္။ ဒီအသင္းေတာ္၊ ဘာမဟုတ္တဲ့ အသင္းေတာ္ေလး တခုကေန ျပီး ေတာ့ ပါဝင္ရျပန္တယ္။ ဘုရားသခင္က ပါဝင္မွုကို သိပ္ၾကိဳက္တာဘဲ။ နည္းနည္း၊ နည္းနည္း နဲ႔ အဲဒီ ႏွလံုး ရွိတဲ့လူေတြက ပါဝင္မွူကို ဘုရားသခင္က ၾကိဳက္တယ္။ တခါ တေလက်ရင္ ေခါင္းသိနဲ႔သိတဲ့လူေတြက သိပ္ သနားစရာေကာင္းတယ္။ ေခါင္းသိနဲ႔သိျပီးေတာ့မွ အတၱက မိုးသြားလို႔ရွိရင္၊ တရားပါပ်က္သြားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အတၱသမားကိုေတာ့ မျဖစ္ပါနဲ႔လို႔ ကြ်န္ေတာ္ ခဏခဏေျပာပါတယ္၊ အတၱသမားက ကိုယ္ တတ္ တာကိုဘဲ ဂုဏ္ယူေနတယ္။ အဲသလိုမဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္ဘာရွိသလဲလို႔ အစဥ္ဘဲ ေလ့လာ၊ ၾကည့္ရွု၊ တံု႔ျပန္ၾကပါလို႔ ဒီကေန႔ သမၼာက်မ္းစာေန႔မွာ ကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ရဲ့ ေဒသနာကိုေတာ့ ရွင္လုကာ ခရစ္ဝင္ကေနျပီးေတာ့ ဆင္ခ်င္ပါမယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ရိုးရာဓေလ့နဲ႔ သိကြ်မ္းေသာတရား ျဖစ္ေသာ္လည္၊ သိကြ်မ္းျခင္းရွိေသာ္လည္းေပါ့။ သိကြ်မ္းျခင္း ရွိေသာ္ လည္း ႏွလံုးထဲက သမၼာတရားက်မ္းစာကို မရတဲ့အတြက္ ဘယ္လိုအက်ိဳး ဆိုးသလဲဆိုတာ ေျပာခ်င္ ပါတယ္။

ရွင္လုကာခရစ္ဝင္ အခန္းၾကီး တဆယ္နဲ႔ေျခာက္က က်ြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ အေျခခံျပဳမဲ့ က်မ္းျဖစ္ပါတယ္။ အငယ္ ၁၉ ကေန ဖတ္ပါမယ္။ တခါေသာ္ သူေဌးတေယာက္သည္တဲ့၊ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တုိင္က ဥပမာလုပ္၍ ေျပာ ၾကားေသာစကားျဖစ္ပါတယ္။ သူေဌးတေယာက္သည္ နီေမာင္းေသာကမၸလာႏွင့္ ပိတ္ေခ်ာကိုဝတ္ဆင္၍၊ ကာမဂုဏ္စည္းစိမ္ ၌ ေနထိုင္ေပ်ာ္ေမြ႔လ်က္ေန၏။   သူေဌးျဖစ္တဲ့အခါမွာ ေကာင္းၾကီးဆိုတာလည္းသူနား လည္နိုင္ပါတယ္။ သူၾကိဳးစားလို႔၊ သူေတာ္လို႔၊ သူဥာဏ္ေကာင္းလို႔ေပါ့၊ ဒါေပမဲ့ အခြင့္ေပးေတာ္မူ ေသာ အရွင္က ဘုရားသခင္၊ ဘုရားသခင္ေပးတဲ့ အခြင့္နဲ႔ သူကသူေဌးျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ၊ သူစြမ္းရည္ေၿကာင့္ ေလာကီသက္ေသကရွိတယ္။ ေလာကီသက္ေသက ေလာကမွာဘဲသူရဲ့ စြမ္းရည္။ သူမွာတခါတည္း ၾကိဳး စားအားထုတ္မွူရွိမယ္၊ ဥာဏ္ရွိမယ္၊ ဝိရိယရွိတယ္။ ပညာပါရွိတယ္။ သူအကုန္ရွိတယ္။ အဲဒီသူေဌးၾကီး ဟာ  ဂုဏ္နဲ႔ေနပါတယ္။ ဘာအျပစ္မွမရွိပါဘူး၊ ဘယ္သူမွအျပစ္မတင္ပါဘူး၊ သူပိုက္ဆံရွိလို႔ သူက နီေမာင္းေသာကမၸလာကိုဝတ္တာတို႔။ ပိတ္ေခ်ာကိုဝတ္တာတို႔ေပါ့ေနာ္။  စည္းစိမ္ႏွင့္ ယစ္မူးတာတို႔ ဘာတို႔ေပါ့ေနာ္၊ ကိစၥမရွိပါဘူး။ ေပ်ာ္ေမြ႔လ်က္ေနလည္း ေနထိုက္ပါတယ္။ ဒီအထိ ထားလိုက္ပါျပီ၊ ဘာမွ ေျပာစရာမရွိပါဘူး၊  ဒါေပမဲ့ ေျပာစရာက ဘယ္ေတာ့ရွိသလဲဆိုေတာ့၊ တေန႔တ၌ လို႔ ေျပာပါတယ္။ တေန႔တ၌ သူေဌးေသသြားတယ္။ ေသသြားတဲ့အခါ မွာ ေသလြန္၍ သၿဂႋဳဟ္ျခင္းကို ခံရေလ၏။ မရဏာႏိုင္ငံ၌ ျပင္းျပစြာေသာ ေဝဒနာကိုသူေဌး ခံရတယ္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတြ႔ရတယ္။ အငယ္ ၂၂၊ ၂၃ ကို ေက်ာ္ၾကည့္တဲ့အခါ သူေဌးရဲ့ ျဖစ္စဥ္ကို ကြ်န္ေတာ္ ထုတ္ျပီးေတာ့ ေျပာတာ။ ဒီမွာ ႏိွဳင္းယွဥ္ခ်က္ ၂ ေယာက္ရွိပါတယ္။

တေယာက္က သူေဌးၾကီး၊ တေယာက္က ဆင္းရဲသား လာဇရု၊  လာဇရုၾကေတာ့ ဆင္းရဲျပီး အနာစိမ္း ေတြနဲ႔၊ ေမွ်ာ္ေနတာ၊ ေခြးမစားတဲ့ အက်န္ကေလးေတြမ်ားစားရမလားလို႔ ၾကံေနတာ၊ အဟာရေတာင္ မျပည့္ရွာဘူး။ ဟိုမွာေတာ့ စည္းစိမ္နဲ႔ယစ္မူးတယ္။ ဒီမွာေတာ့ အဟာရေတာင္မျပည့္ရွာဘူး။ ဒီ ဆန္႔က်င္ ဘက္သေဘာတရားေလးကို ခရစ္ေတာ္က  ျမင္ကြင္းလုပ္ျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကိုသင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီသူေဌးၾကီးက မရဏာနိဳင္ငံကို ေသျပီးေတာ့ ေရာက္သြားတယ္။ ေဟာ - ဆင္းရဲသားက ေကာင္းကင္ တမန္မ်ားက သူ႔ကို အျဗာဟံရင္ခြင္မွာေခၚသြားတယ္တဲ့။ ဆန္႔က်င္ဘက္က ေနာ္၊  ဒီေတာ့ အနာဂါတ္ရဲ့ မဂၤလာက ကြာသြားတယ္။  အခု ပစၥဳပန္မွာေတာ့ ခ်မ္းသာေနတာဘဲ၊ ကုသိုလ္တရား ကံေၾကာင့္ သီလ သာခံေတာ့၊ ခံစားရတဲ့ ဂုဏ္ပုဒ္နဲ႔ ဘာေမ့သလဲဆိုေတာ့၊ ဘုရားေပးလို႔ ဘုရားရွိတယ္၊ တမလြန္ဆိုတာ ေမ့သြားတယ္။ ေဟ့ - ဂရုေတာင္မစိုက္ဘူး။

ဒါေပမဲ့ ဆင္းရဲသူဆင္းရဲသားကေတာ့ ဘာအားကိုးစရာရွိသလဲ။ ဘုရားကလြဲလို႔ ဘာမွအားကိုးစရာမရွိ ဘူးေနာ္။  ဘုရားကလြဲလို႔ ဘာမွအားကိုးစရာမရွိျခင္းနဲ႔ ဘုရားကို မပါဘဲ အားကိုးစရာအျပည့္ရွိျခင္းတို႔ရဲ့ အၾကိဳးရလဒ္ဟာ အနာဂါတ္မွာ တယ္ကြာပါလား။ ဒါက လူဆင္္ျခင္လို႔ရတဲ့ ကိစၥပါ။ လူဆင္ျခင္လို႔မရတဲ့ ကိစၥက ရွိေသးတယ္။ ဆင္ျခင္လို႔မရတာက ကာမဂုဏ္၊ စည္းစိမ္၌မူးရစ္ျပီးေနတဲ့သူ၊  သူလည္းသူ႔တရားနဲ႔၊ သူလည္းလွဴရင္လွဴမွာေပါ့။ တခ်ိဳ႔သူေဌးေတြ အရမ္းလွဴတာဘဲ။ လွဴလို႔ရွိရင္ေတာ့ ေကာင္ကင္ေရာက္ မယ္ လို႔ထင္တာ၊ လွဴလို႔ေရာက္မွာမဟုတ္ဘူး။ မလွဴနိုင္တဲ့ လာဇရုက အာျဗာဟံရင္ခြင္မွာေရာက္သြားတယ္ တဲ့။  လာဇရုဆိုတဲ့ အမည္ေဖၚလို႔ ကျဗည္းတြင္ေပမဲ့ အနက္အဓိပါယ္ကေတာ့ ဘုရားကိုယံုေသာသူတဲ့။ ဘုရားကိုယံုၾကည္ေသာသူ လာဇရု အာျဗာဟံ ရင္ခြင္မွာ ေရာက္သြားတယ္။ အံ့ၾသစရာၾကီးေနာ္။

အာျဗာဟံရင္ခြင္မွာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာေနရေသာအခါ သူေဌးက ဘယ္လိုျဖစ္သလဲ။ ဒါေလးကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆင္ခ်င္မယ္ဆိုရင္ အငယ္ ၂၄၊ အိုအဘ အာျဗဟံ၊ အကြၽႏ္ုပ္ကို ကယ္မသနားေတာ္မူပါ တဲ့။ သူေဌးၾကီးက အဘ အာျဗာဟံကို ေကာင္းေကာင္းသိတယ္ေနာ္။ ဦးေႏွာက္ နဲ႔သိတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႔ရဲ့ ေလာကီအေျခ အေနနဲ႔၊ စည္းစိမ္ေတြက ခိုင္လံုလြန္းလို႔၊ အာျဗာဟံကိုလည္း  ႏိုး၊ ေဘးခ်ိတ္၊  ယံုၾကည္ျခင္းေတြကိုလည္း ေဘးခ်ိတ္၊ လံုးဝအေရးမစိုက္ပါဘူး။ ဒီေန႔လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒါမ်ိဳးျဖစ္တတ္တယ္ေနာ္။ ကြ်န္ေတာ္ ျဖစ္ေနသေယာင္ေယာင္၊ ရွိတဲ့ သက္ေသေတြကိုျမင္လာလို႔ ဒါကို အခုေျပာေနတာျဖစ္တယ္။

ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ သမၼာက်မ္းစာ ရွိေနတယ္။ သမၼာက်မ္းစာအရ အဘ အာျဗာဟံ ကို သိေနတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလံုးသိတယ္။ အဲ - သူေဌးလည္းသိေနတယ္။ ဒါေပမဲ့အေရးမမူ လို႔   မရဏာမွာ ဆူပူေနရတယ္။ မရဏာနိုင္ငံၾကီးမွာ ပူေလာင္လို႔ ၾကည့္စမ္း၊ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ျမင္ကြင္းနဲ႔၊ ေနာက္ကြယ္ရာဆိုတာကို တြဲေနတာ သိတတ္တဲ့ လူေတြ ဂရုစိုက္ဖို႔လိုတယ္။ လူေတြက ေသျပီး ရင္ျပီး ေရာလား၊ ဘယ္ျပီးမလဲ - သံသရာ ရွိေသးတယ္ ကြယ္ -- တဲ့။  ေသျပီးေတာ့ ေနာက္ကြယ္မွာ သံသရာ ၾကီး သိရက္သားနဲ႔ ဒီကေန႔ လြတ္လမ္းကို အေရးမျပဳေသာသူမ်ားဟာ၊ အရမ္းေၾကာက္စရာ ေကာင္း ေၾကာင္းကို သတိေပးရမွာျဖစ္သလို၊ အခ်င္းခ်င္းလည္း သတိေပးရမယ္။ သူေဌးေယာင္ေယာင္ အျဗာဟံကို အဘ လို ေခၚေပမဲ့၊ အဘနဲ႔ မထိုက္ဘူး၊ အာျဗာဟံရဲ့ ယံုၾကည္ျခင္းသူမွာမရွိဘူး။ မရွိေတာ့ဘာျဖစ္သလဲ၊ မရဏာေရာက္သြားတာေပါ့။

ကြ်န္ေတာ္လြန္ခဲ့တဲ့လက ျဗိတိလွ်နိုင္ငံ၊ လန္ဒန္နဲ႔ မနီးမေဝး ေဒသမွာ ကြ်န္ေတာ္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ေနတဲ့အိမ္က ခ်မ္းသာပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္ၾကီးကိုဘဲ ခ်မ္းသာတဲ့အိမ္ျဖစ္ပါတယ္။ လိုေလေသး မရွိ ကြ်န္ေတာ့ကိုလည္းၾကည့္ပါတယ္။ အဘက္ဘက္က ဘာလိုသလဲ ၾကည့္ရွာပါတယ္။

ေဟာၾကည့္ပါလား၊ ကြ်န္ေတာ့္ကို ေခၚတာတို႔၊ ဗီယက္နမ္တို႔၊ ကေမၻာဒီးယားတုိ႔ လွဴတာ၊ မနည္းဘူး လွဴတယ္။ ဒါေပမဲ့ အလွဴေငြလာခံလို႔ေတာ့ ေပးမယ္မထင္နဲ႔၊ မေပးဘူး။  အဲဒီေတာ့ ဘယ္မွာဘတ္ဂ်တ္က နာသြားသလဲဆိုေတာ့၊ အဲဒီ အလွဴေငြခံတာက ကြ်န္ေတာ့အတြက္ျဖစ္ေနတယ္ (ရယ္သံမ်ား)။ ျပီးေတာ့မွ သူတို႔က အားနာသြားတယ္ထင္ပါတယ္၊ စာရြက္ကေလးနဲ႔ ဒီအသင္းေတာ္ဟာ မင္းၾကိဳက္သလိုသံုးဖို႔ လုပ္ ငန္းေတာ္အတြက္၊ ကုိယ္အတြက္သံုးခိုင္းတာမဟုတ္ဘူး၊ လုပ္ငန္းေတာ္အတြက္ Use it for your ministry  10 Pound  ၁ဝ ေပါင္ေပးလိုက္တယ္ဗ်ာ။ ကြ်န္ေတာ္အဲဒါကို ေရႊခ်ရမလိုျဖစ္ေနတယ္။ (ရယ္သံ)၊

ဒါက အျပင္လကၡဏာ၊ အတြင္းလကၡဏာမွာေတာ့ ဒီလိုမဟုတ္ပါဘူး။ အင္မတန္ပ်ဴငွာစြာေပးပါတယ္။ သူတို႔က စနစ္သိပ္ၾကီးတယ္။ ဘယ္အတြက္ဘယ္ေလာက္၊ ဘယ္အတြက္ဘယ္ေလာက္၊ သူတို႔မွာ ပိုပို လွ်ံလွ်ံ ပိုက္ဆံမရွိၾကဘူး။ ထားလည္းမထားေတာ့ဘူး။ အဲဒီလိုျဖစ္ေနပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ေျပာ ခ်င္တာ ကဘာလဲဆိုေတာ့ တခါတခါ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဦးစားမွားသြားတယ္။ ဦးစားေပးမွားသြားၾကတယ္ ေနာ္။ ကားေတြလည္း ရွိတယ္၊ ဘာေတြရွိတယ္။ အိမ္ဆိုရင္လည္း ဖိတ္ဖိတ္ေတာက္ေနတာဘဲ။  သစ္ပင္စိုက္ဆို ရင္လည္း  က်ြန္ေတာ္ ပန္းေရေလာင္းရပါတယ္။ ပ်ိဴးႏွူတ္ရပါတယ္။ ခုိင္းပါဆိုေတာ့ လုပ္မွာလားေမးတယ္။ လုပ္မယ္ဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ကို ပ်ိဴးႏွတ္ခိုင္းတယ္။ (ရယ္သံ) ဒူးလည္းေကြးလုိ႔မရ ကုန္းကြၾကီးနဲ႔ အမေလး ဗီဒီယိုမ်ား ေခ်ာင္းရိုက္ထားရင္ ၾကည့္လို႔ေကာင္းမယ္ (ရယ္သံ) ---။

ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တရားေဟာျပီးသြားလို႔အျပန္မွာ အမ်ိဳးသမီးၾကီးတေယာက္လာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့ကို ဖိတ္ေခၚတဲ့လူရဲ႔ ေယာကၡမ၊ ကြ်န္ေတာ့ကို နားေထာင္ဘုိ႔ ဒုကၡခံျပီးေခၚလာတာ။ အဲဒီအေဒၚၾကီးက တိတ္တိတ္ကေလး လက္အိပ္ထဲမွာ အိတ္ကေလးနဲ႔ ကြ်န္ေတာ့အဖို႔၊ မင္းကုိယ္ေရးကိုယ္တာ သံုးစြဲဖို႔၊ ေပါင္ ေလးဆယ္ေပးတယ္။ --- ေနာ္ --၊ လာဇယုဟန္ရွိတဲ့လူက ေပါင္ေလးဆယ္ ေပးတယ္။  သူေဌးၾကီး ဟန္ရွိတဲ့လူက ေပးစရာမရွိဘူး။ အားလံုးေတာ့ တြက္ျပီးျပီ၊ ေပးဘုိ႔ကိုလည္း အေတာ္ေျပာရတယ္၊  အဲ - ဒါေပမဲ့  ထိထိေရာက္ေရာက္ေျပာျပီးေတာ့ ေပးေတာ့မယ္ဆိုရင္လဲ ေပါင္ တရာ၊ ငါးဆယ္၊ တရာ ေပးတယ္။ အံ့ၾသစရာၾကီး။

လုိေနတာကဘာလည္းဆိုေတာ့၊ ႏွူတ္ကပါတ္ေတာ္ဘဲ။ ႏွူတ္ကပါတ္ေတာ္ဘဲ လိုေနတယ္နဲ႔ တူပါတယ္။ အဲဒီ အဓိပၢါယ္မရွိတဲ့ ေၾကာင္ေတြ၊ ေခြးေတြ အဲဒီထဲမွာေလ အမွတ္တရေလးေပါ့။ ကြ်န္ေတာ္ဟာသလို႔ ေျပာခ်င္တာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ့ကို ေခၚသြားပါတယ္၊ ေစ်းကို၊ ျပမယ္တဲ့ တို႔ဆီမွာ ေစ်းဝယ္ တဲ့နည္းတဲ့။  ဘာ -- မွ အရသာမရွိဘူး။ ေစ်းဝယ္ရတာ အရသာမရွိဘူး။ အိမ္ကတည္းက စာရင္း လုပ္သြားတယ္။ ဘယ္ေလာက္ၾကာမလဲ။ ဆယ္ငါးမိနစ္တဲ့။ ဟာ -- ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီက အမ်ိဳး သမီးေတြ မ်ား တခါတခါ ေစ်းဝယ္ရင္ ေန႔တဝက္ၾကာတယ္။ (ရယ္သံမ်ား)  ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ -- ၾကည့္ျပီးေတာ့ အာရံုခံတယ္။ မဝယ္နိဳင္ေသာ္လည္း ဒါၾကီးေတြၾကည့္ျပီးေတာ့ ဝယ္ရင္ေပါ့။ ပိုက္ဆံၾကည့္ျပီး မတတ္ နိဳင္ဘူး၊ မဝယ္နိဳင္ဘူး၊ ၾကည့္ျပီးေတာ့ ဝယ္ယူမယ္ေပါ့၊ ဒီကေန႔မတတ္နိဳင္ဘူး၊ ပိုက္ဆံၾကည့္ျပီး ဘယ္ေန ႔ၾကရင္လာဝယ္မယ္ေပါ့။ ဒီလိုေလးေတြေပါ့။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က။   အခ်ိန္မရွိဘူး၊ ေတာက္ေတာက္၊ ေတာက္ ေတာက္နဲ႔ လွည္းနဲ႔ တခါတည္းသြားတယ္။ ျပီးေတာ့ ပစၥည္းကိုယူျပီးေတာ့ တန္းျပီးေတာ့ တန္ဘုိးကို ႏိွပ္ လိုက္တယ္။ တန္ဘိုးေပၚလာတဲ့အခါေတာ့ တခုျပီးတခု မွတ္ျပီး ဟိုလည္းေရာက္ေရာ ဘယ္ေလာက္ ေပးရ မယ္ဆိုတာ တခါတည္း သိျပီးသား။ တန္းေပးလုိက္တယ္။ ေပးျပီးေတာ့ ျပန္ထြက္တာ၊ ဒီေလာက္ ျမန္တယ္။   အဲဒီထဲမွာ ေႏွးတဲ့ေနရာက

ဘယ္ေနရာလည္းဆိုေတာ့ ေၾကာင္စာ ေနရာေရာက္ေတာ့ ေႏွးေနတယ္ (ရယ္သံ)။ ေၾကာင္စာေနရာ ေရာက္ေတာ့ လာလာလာ၊ တဲ့။ ေၾကာင္စာျပမယ္။ တကယ္ကိုဘဲ အမ်ိဳးေပါင္းကုိ တရာ၊ ႏွစ္ရာ ေလာက္ ရွိတယ္။ ေၾကာင္စာ အမ်ိဳးအစားေတြ။ ဟာ -- မင္းတုိ႔ ေၾကာင္ကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ၊ ဘယ္အစာကို၊ ဘယ္ အေကာင္ကို ေၾကြးဖို႔ ဘယ္သူကေျပာသလဲ။ ဆရာဝန္ကေျပာသလားေမးေတာ့၊  မဟုတ္ဘူး၊ မဟုတ္ဘူး။ ေၾကာင္ကေျပာတယ္တဲ့ (ရယ္သံ)။  ကြ်န္ေတာ္ ေတာ္ေတာ္အံ့ၾသတယ္။ ေၾကာင္ကေျပာတယ္တဲ့။  ဟာ -- ဘယ္လုိေျပာတာလဲ၊   မင္းမသိဘူးလား တဲ့။ ငါ့ေၾကာင္ေလ၊ အိမ္မွာေလ၊ ေဟာဒီအစာကို မၾကိဳက္ ဘူးဆိုရင္ေလ၊ ခြက္ကိုယူျပီးပုတ္တယ္။ ျပီးေတာ့ မ်က္ႏွာထားနဲ႔ ငါ့ကိုၾကည့္တယ္။ ျပီးေတာ့ ဒီလိုမပုတ္ဘူး၊ ကဗ်ာေတာင္ျပန္ဖြဲ႔တယ္။ ဖြင့္လိုက္၊ ဖြင့္လိုက္။ ဒါကိုထုတ္ပစ္လိုက္၊ ျမန္ျမန္ထုတ္ပစ္လိုက္။ ဒီေကာင္ စိတ္ေကာက္သြားမယ္။ ျပီးမွ သူၾကိဳက္တဲ့ဟာကိုေပးတယ္။ ေအာ္မယ္ ျပံဳးျပီးေတာ့ ေၾကာင္က စားတယ္ တဲ့။ ေၾကာင္ျပံဳးတာလည္းသိတယ္။ မဲ့တာလည္းသိတယ္ (ရယ္သံ)။

ဘာျဖစ္လို႔လည္း၊ အာရံုကရွိတာကိုး။ အာရံု  အာရံု၊  ဒီေန႔က မိဘမ်ား သားေတြ၊ သမီးေတြ၊ ဘာလိုမွန္းမသိၾကဘူး။ ေငြခ်ည္းဘဲေပးေနတဲ့ မိဘေတြအမ်ားၾကီးရွိတယ္။ ေငြခ်ည္းဘဲ ေပးေနလို႔ မရဘူး ေနာ္။    ေနာက္ဆံုးေသာကာလမွာ ေမတၱာေခါင္းပါးေသာ ကာလျဖစ္မယ္တဲ့။ ေမတၱာေခါင္းပါးတယ္ တဲ့၊ ေမတၱာေခါင္းပါးရင္ ခ်စ္တဲ့ လကၡဏာ ေလ်ာ့တယ္တဲ့။ အဲဒီအပိုင္းကို သူတို႔မသိဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ ဟိုမွာ စာအုပ္ ၂ အုပ္ဖတ္ပါတယ္။ ဟိုမွာဘဲ ဝယ္ဖတ္တယ္။ တအုပ္ကို ခုနွစ္ေပါင္ေပးရပါတယ္။ ဟိုမွာဘဲ ဝယ္ ဖတ္တယ္။ ပိုက္ဆံကေတာ့ ေရလိုသံုးရတယ္။  ေရ  လို  သံုးရတယ္။ ေၾကာက္စရာေကာင္းတယ္။ ေပါင္ တရာေလာက္ကေတာ့ ခဏေလးျပဳတ္သြားမယ္သာမွတ္ေတာ့။ ရထားစီးရင္ ေျခာက္ေပါင္။ သံုးေပါင္။ ေလးေပါင္ ကုန္တယ္။ တေနကုန္စီးရင္ေတာ့ တန္တယ္။ ေဒးပလန္ ေပါ့၊ ဝယ္ထားရင္ ဘယ္စီးစီးရတယ္။ အဲ -- ၾကားေဖါက္လို႔ေတာ့ မစီးနဲ႔၊ နီးနီးေလးေတာင္ သံုးေပါင္ဘဲ။ ဒီလိုရွိတယ္။ တကၠစီေပၚေတာ့ မတက္နဲ႔၊ တက္တာနဲ႔ ေမာျပီသာမွတ္ေတာ့။   ကြ်န္ေတာ္ညီ ဆရာၾကီး ဦးတင္ေမာင္ညိဳ၊ ဘယ္သူနဲ႔မွ ေျပာမထားေတာ့ တကၠစီနဲ႔ဘဲ အေဖၚလုပ္တယ္။ အိမ္ လိုက္ရွာတယ္။ ရွစ္ဆယ့္နဲ႔ ငါးေပါင္ေပးလိုက္ ရတယ္။ သူ႔တူမကေျပာတယ္။ အန္ကယ္ေလး နာလိုက္တာ ရွစ္ဆယ္နဲ႔ငါးေပါင္ေပးလိုက္ရတယ္။ ရွစ္ ဆယ့္ငါးေပါင္ဆိုတာ ေငြတသိန္းေလာက္ရွိတယ္။ စဥ္းစားၾကည့္။ အဲဒီေတာ့ တကၠစီခ ကုန္ေနတဲ့ တိုင္း ႏုိင္ငံ ျဖစ္တယ္။ သိပ္အံ့ၾသစရာၾကီးေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ေတာ့ ဘုရား သခင္ေခၚသြားတာ၊ ဟာ ဟိုနားကိုသြားခ်င္တယ္ ဖိတ္တဲ့လူက ဒီနားက ဖိတ္တာ။ လာေခၚသြားတာ ကြ်န္ေတာ္ လိပ္စာေလးရွိတယ္။ သူေနတဲ့လိပ္စာရယ္။ ကြ်န္ေတာ့သြားခ်င္တဲ့လိပ္စာ အကိုပါ။ လိပ္စာ ၂ ခု ၾကည့္လိုက္ေတာ့ နီးေနတယ္။ နီးေနတဲ့အတြက္ ဟိုက်ေတာ့ေမးတယ္။

ဒီလိပ္စာေလးမ်ားသိသလား၊  သိတာေပါ့။ နီးနီးေလးတဲ့။ ငါ့ကို ဟိုထိျပန္မပို႔နဲ႔ေတာ့၊ သူ႔ဆီ ပို႔ေတာ့့သူလည္းဝမ္းသာသြားတယ္။ ဘုရားသခင္လုပ္တာေတြ အံ့ၾသစရာၾကီး။ ဆိုေတာ့ ဘာလုပ္လုပ္ စားရင္လည္း အမ်ားၾကီး ပိုက္ဆံကုန္ေတာ့မယ္မဟုတ္လား။ ဆုေတာင္းတာဘဲ၊ မကုန္ရဘူး။   ကြ်န္ေတာ္ ဥယာဥ္ျခံတခုသြားၾကည့္တယ္။ အဲဒီကိုေတာ့ သံဓိဌာန္နဲ႔ သြားတာ။ အဓိဌာန္နဲ႔ သြားတဲ့အတိုင္း ေရာက္ ပါတယ္။ အဲဒီေရာက္ေတာ့ မိုးရြာတယ္။ မိုးရြာေတာ့ မခံနိုင္ဘူး။ လက္ေျမွာက္ျပီး ကိုယ္ေတာ္ -- ။ မိုးက တိတ္သြားတာဘဲ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီဥစၥာကို ကြ်န္ေတာ္ ခ်ီးမြမ္းတယ္။ ေနကပူလာတယ္။ မိုးကတိတ္သြားတယ္၊ ေနကပူလာတယ္။ ေကာင္းေကာင္းခ်ီးမြမ္းတယ္။ သူ႔ကိုေျပာျပေတာ့ သူက၊ မေတာ္တဆ ပါတဲ့။  စိတ္ဓါတ္ ကိုက ဘုရားသခင္ဘာလုပ္လုပ္ မသိေတာ့တဲ့ စိတ္ဓါတ္ျဖစ္ေနတယ္။   သနားစရာေတြ။ သနားစရာေတြ။ ဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီမွာဆင္းရဲရတာ မဂၤလာဘဲ။ မဆီေလ်ာ္ေသာ ေကာင္းၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ ဘာဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘုရားသခင္ကို ေတာင္းရတယ္။

အဘက္ဘက္က ဘာလိုသလဲ ၾကည့္ရွာပါတယ္။ ေကာင္းတဲ့အပိုင္းကေျပာရရင္ အဲဒီသူေဌးၾကီးဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေလးထားျပီး အေစခံတဲ့ စိတ္ဓါတ္ကို ေမြးၾကပါလို႔သြန္သင္ေနပါတယ္။ လူတိုင္းကို ဘုရား ရဲ့ အေစကို ခံဖို႔၊ ဘုရားနာမ၌ အမွူေတာ္ဆိုျပီးေတာ့ ဆရာမလုပ္ဖို႔ ကြ်န္ေတာ္က အမ်ားၾကီး သင္ေနပါ တယ္။  အဲဒီလူကေလ ခ်မ္းသာတာ သူတို႔လင္မယား ႏွစ္ေယာက္၊ ကားက တစင္းစီ၊ ကားကလည္း ေစ်း ၾကီးတဲ့ကား၊ ရိုဗာဆိုတာ ႏွစ္ေယာက္စလံုး ရိုဗာတစင္းစီနဲ႔၊ လင္ေရာ မယားေရာ သူတို႔က ႏွစ္ေယာက္ တည္းရွိတာ၊ သူတို႔ခေလးေတြ၊ သူတို႔အိမ္ေထာင္နဲ႔သူ ျပီးသြားျပီ။ အဲဒီလူက ကြ်န္ေတာ္အထုပ္ကို မတာ၊ အသက္ ၇ဝ ရွိျပီေနာ္၊ ကြ်န္ေတာ့ အထုပ္ကိုမတာ၊ ကြ်န္ေတာ္က မလုပ္ပါနဲ႔၊ မလုပ္ပါနဲ႔ေျပာေတာ့၊ သူက ေျပာတယ္၊ မ ပါရေစ၊ ေက်းဇူးျပဳခ်င္လို႔ပါတဲ့၊ ဧည့္ဝတ္ျပဳတာပါတဲ့။ အခန္းထဲထိ ဘယ္ဟာဘယ္မွာ ရွိတယ္။ မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါ ဘယ္မွာရွိတယ္ အကုန္လံုး ကြ်န္ေတာ့ကို ေျပာပါတယ္၊ ျပပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ဘိနပ္တိုက္ဖို႔ရွိရင္ အျပင္မွာထုတ္ထားေနာ္ တဲ့၊ တိုက္ေပးပါရေစ တဲ့။ ဒီသူေဌးၾကီးက သူအိမ္ကို ဖိတ္ျပီး ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ေရာက္ျပီး ဘာမွမဟုတ္တဲ့လူကို ဘိနပ္တိုက္မလို႔တဲ့။ ဟာ - - မဟုတ္တာ၊ မဟုတ္တာ ကြ်န္ေတာ့မွာေတာ့ ဘရပ္ရွ္လည္း ပါတယ္၊ အကုန္ပါတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္လည္း ကြ်န္ေတာ့ဘိနပ္ ကြ်န္ေတာ္ တိုက္တဲ့လူဘဲ။ တခုဘဲ ကြ်န္ေတာ္သတိရတယ္။

ငါေတာ့ သူမ်ားဘိနပ္တိုက္ဖို႔လိုတယ္ေဟ့လို႔၊ ကြ်န္ေတာ္ သတိရသြားတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ အခြင့္ အေရးရွာလို႔ သူမ်ားဘိနပ္ကို ဘယ္လိုတိုက္ရမလဲလို႔၊  ကြ်န္ေတာ္ သံဓိဌာန္ခ်ျပီး ျပန္လာပါတယ္ေနာ္။ အဝတ္ကုိလည္း ကြ်န္ေတာ္ ေတာ္ေတာ္အားနာတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ဟာ ကြ်န္ေတာ္ ေလွ်ာ္တယ္။ အက်င့္ေလး ျဖစ္ေနျပီေလ။ အတြင္းခံ အဝတ္ကေလးဘဲ၊ ဘာမွမခက္ဘူး။ ညဆိုေလွ်ာ္လိုက္တာ မနက္ ဆိုေျခာက္သြားျပီ။ ဒါေလးဘဲ လွည့္လွည့္ျပီး ကြ်န္ေတာ္ ဝတ္တာပါ။ စြတ္က်ယ္ဆိုရင္လည္း ဒီလိုပါဘဲ၊ ညေနဆို ေလွ်ာ္ျပီး လွန္းထားလိုက္တယ္။  မဟုတ္ဘူး၊ ေက်းဇူးျပဳ၍ မေလွ်ာ္ပါနဲ႔၊ သူမိန္မက ေလွ်ာ္ေပး ပါ ရေစတဲ့။ အတင္းအၾကပ္။  ဒါနဲ႔ဘဲ အားနာလို႔ ဒါေလးေတြေပးျပီး ဟိုအတြင္းခံေတြေတာ့ မေလွ်ာ္ ေစခ်င္ ဘူး။ ဒီႏွိမ့္ခ်ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ႏွလံုးႏွိမ့္ခ်သူမ်ားရဲ့ မဂၤလာဟာ သူတို႔အိမ္မွာ ရွိေန တယ္။  ဝမ္းသာ စရာဘဲ၊ ကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အဲတာ ကို ကြ်န္ေတာ္ ခြန္အားယူလာပါတယ္။

ေနာက္တခုက ဘာရွိသလဲဆိုေတာ့ သတင္းစာထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္ၾကည့္တယ္။  သူတို႔ကျပတယ္။ ဒီမွာ ၾကည့္စမ္းတဲ့၊ ေၾကာ္ျငာေလးတခု။ ကြ်န္ေတာ္ၾကည့္တယ္၊ ဘာမွ စိတ္ပါစရာ ေၾကာ္ျငာမေတြ႔ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ေမးတယ္ ဘာေၾကာ္ျငာလည္းဆိုေတာ့ ေဟာဟိုမွာ၊ ေၾကာင္ေလ တဲ့။ ေၾကာင္ျဖဴေလး၊ ပန္းေရာင္ဖဲၾကိဳးကေလးနဲ႔ ဒီေၾကာင္ရဲ့လက္မွာ လက္စြပ္ကေလးရွိတယ္။ လည္ပင္းမွာ လည္ပတ္ရွိတယ္။ လည္ပတ္မွာ နာမည္လည္း ထိုးထားတယ္၊ ေၾကာင္လည္ပတ္မွာ ဆြဲၾကိဳးအသီးကေလးလုပ္လို႔၊ စိန္တဲ့ဗ်ာ၊ အဲဒီမွာလည္း စိန္စီထားလို႔ အဲဒီမွာေရးထားတယ္၊ မင္းေၾကာင္ကို မင္းခ်စ္ရင္ မင္းအသက္တာရဲ့ အခ်စ္ ဆံုးကေလး တဲ့။ ေရးတဲ့လူကလည္း သိပ္ေတာ္တာေနာ္၊ မင္းရဲ့အခ်စ္ဆံုးကေလးကို ေမတၱာမျပခ်င္ဘူးလား တဲ့။ ဒီ လည္ပတ္ကေလးက သံုးေထာင္ထဲပါ တဲ့။ က်ပ္သံုးေထာင္မဟုတ္ဘူးေနာ္၊ မေမ့နဲ႔။   ေပါင္သံုး ေထာင္၊ သံုးေထာင္ထဲပါ  တဲ့၊  ေစ်းကိုၾကည့္ျပီးေတာ့ လုပ္ခ်င္ၾကျပီ၊ လုပ္ခ်င္ၾကျပီ။ ဒီေၾကာင္ကုိ ဝယ္ေပး ခ်င္ေနၾကျပီ။  ကြ်န္ေတာ့အိမ္က အင္မတန္နာမည္ၾကီးတဲ့ ခက္စိတ္ဆိုတဲ့ စည္းေဝးၾကီးသြားတက္ရမယ္။ သူေၾကာင္က ဒုကၡ၊ ယူသြားလို႔လည္းမရဘူး။ ထားခဲ့လို႔လည္း စားဘို႔ရာမရွိဘူး။ ေဟာ္တယ္မွာ သြား ထားရတယ္။ ေၾကာင္ေဟာ္တယ္ဆိုတာရွိတယ္  (ရယ္သံ)။  အဲဒီ ေၾကာင္ေဟာ္တယ္မွာ သူၾကိက္တဲ့ အခန္းဆိုျပီးေတာ့ ၊ ႏွစ္တိုင္း သူတို႔ ေဟာလီးေဒးသြားေတာ့ ဒီေၾကာင္ကို သြားသြားအပ္တယ္။ သိေနျပီ။ သူ႔ရဲ့ ေဟာ္တယ္အခန္းကို ဒီကေနျပီး လွမ္းျပီး ဘြတ္ကင္လုပ္ထားတယ္။ ၾကည့္လိုက္ရင္ ဒါေလးေတြက သူပိုက္ဆံနဲ႔ သူလုပ္တာ ဘာျဖစ္လဲ။ မဟုတ္ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ဘုရားသခင္အပ္ထားတဲ့ အရာေတြ ကို ဘာာစိုးကဲ့သို သံုးဘို႔ရာလိုတယ္။ ငါ့ဟာဘဲလို႔ သံုးျခင္းဟာ အျပစ္ျဖစ္တတ္တယ္။

အဲဒီမွာ အလွဴေငြခံတာကို ကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ၾကည့္တယ္၊ ပန္ကန္ျပားေလးနဲ႔။ အိတ္ကို ႏွုိက္တယ္။ ေယာက္်ားၾကီးဘဲႏွုိက္တယ္ေအာက္ေမ့တယ္၊ ျပီးမွ ေၾကးနီျပားကိုရွာတာကိုး၊ ကေလာက္နဲ့ ထည့္လိုက္တယ္။  အမ်ိဳးသမီးကလည္း သူအိပ္ၾကီးကို ဖြင့္ျပီး ႏွုိက္တယ္။ ေၾကးနီျပားဘဲ။  အကုန္လံုး ကေလာက္၊ ကလဲ့ နဲ႔ ကြ်န္ေတာ့္ေရွ႔ေရာက္ေတာ့ အျပားကေလးေတြဘဲေတြ႔တာဘဲ။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ အျပားမရွိဘူး (ရယ္သံ)။ ကြ်န္ေတာ္က ေပါင္ ၂ဝ တန္ လက္ဆုပ္ထားျပီးျပီ၊ ကုိင္ထားျပီးျပီ။  ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီမြမ္းျပီး ၂ဝ ထည့္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ့ဟာၾကီးက အေပၚမွာ မိုးေနတယ္ (ရယ္သံမ်ား)။ ဒါ တကယ္ျဖစ္တာေနာ္။

ဒီေတာ့ကာ သူတို႔ေတြက ကပ္စီးနည္းလွခ်ည္လား၊ အဲဒီလိုေတာ့မဟုတ္ဘူး။

ခုနကေျပာတဲ့ ႏွိမ့္ခ်တာေတာ့ သိပ္ေကာင္းတယ္။ ေဟာ - သာသနာၾကေတာ့၊ လွဴျပန္တယ္ဗ်ာ။ မႏွေမ်ာဘူး။ ကြ်န္ေတာ့္ကို ဖိတ္ေခၚတာက ေလယာဥ္စရိတ္ အသြားအျပန္ ေပါင္ ၅ဝဝ ေပးရတယ္။ ဒါ ကြ်န္ေတာ္ ဒီမွာဝယ္လို႔။ ဟိုမွာဝယ္ရင္ ၇ဝဝ ထက္မနည္းေပးရမယ္။ စည္းကမ္းေတြကလည္း က်ပ္ပါဘိ၊ သံုးျပီးလို႔ရွိရင္ ဒီပန္ကာကို ၁၅ မိနစ္ အနည္းဆံုးဖြင့္ထားပါ၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အနံ႔အသက္ တျခားလူကို ကူးမွာစိုးလို႔တဲ့။ ဒါေတြကို ဖတ္ရ၊ မွတ္ရေသးတယ္။

တပါတ္ကို ေပါင္ ၈၅ဝ ကုန္တယ္။ အဲဒါ စားေသာက္တာမပါဘူး။  စားေသာက္တာက သတ္သတ္။ အဲဒါလည္း သူတို႔က အကုန္ခံတာဘဲ။ ဘုရားကိုခ်စ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ သတိလစ္တာကိုေျပာတာပါ။ ကြ်န္ေတာ္ တို႔လည္း ဘုရားကိုခ်စ္တာပါဘဲ။ ဒါေပမဲ့ အေသးအဖြဲကအစ ဘုရားသခင္ပိုင္တယ္ဆိုတာကို စြဲထားဖို႔ တယ္ေကာင္းပါလား။ ကြ်န္ေတာ္က သတိရသြားပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးေသာကာလမွာ လူေတြက ဘုရားတရားကို လိုက္စားေယာင္ေဆာင္ျပီးေတာ့ သမၼာတရားမရွိတဲ့ အခ်ိန္ကာလ ေရာက္အံုးမယ္တဲ့။ တိေမာေသက ဒီလို သတိေပးထားတာရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကြ်န္ေတာ္က စဥ္းစားေတာ့ ေၾသာ္ - သူေဌးၾကီးဟာ ဟိုအခ်ိန္မွာျဖစ္ေပမဲ့၊ ဒီအခ်ိန္မ်ား ငါတို႔လည္း ျဖစ္နိဳင္တယ္ေနာ္။ ေသသြားရင္ ခ်န္ရစ္ခဲ့ရမွာမ်ားအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ နာမည္ၾကီးျပီးက်န္ဘို႔။ ဘုရားသခင္ထံေရာက္ဘို႔က သိပ္အေရးၾကီးပါတယ္။

ဟိုတိုင္းျပည္မွာ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၃ဝ တံုးက၊ ပညာသင္တဲ့အခ်ိန္။ အဲဒီတံုးကေတာ့ ကားစုတ္ကေလးေတြ အားလံုးစီးနိုင္တယ္။ အခု လူတိုင္းမွာ ကားတစင္း၊ ႏွစ္စင္း၊ အသစ္ခ်ည္းဘဲ၊ လူေတြက အားလံုးခ်မ္းသာ ေနၾကတာ။  ဘုရားေက်ာင္းမွာၾကေတာ့ ၃ ေယာက္နဲ႔၊ တပိုင္းဘဲရွိတယ္။ ဘုရားေက်ာင္းကိုလာတဲ့လူ သိပ္နည္းသြားျပီေနာ္။ နိဳးထေနတဲ့ အသင္းေတာ္ ဆိုျပီး ကြ်န္ေတာ့္ကို ေခၚသြားတယ္။ လူေတြကို ၾကည့္ရင္သိတယ္။ ရြေနတာဘဲ။ အဲဒီ နိုးထေနတဲ့ ေနရာကိုေခၚသြားတဲ့အခါမွာ ၾကိဳျပီးေတာင္းပန္တယ္။ ဒီေရာက္ဖူးတဲ့ အေဒၚၾကီးက သူတို႔ကို ေျပာျပတာကိုး ။ ဒီမွာဆိုရင္ ၉ နာရီေက်ာ္ေက်ာ္လာရင္ ေနရာ မရဘူး။

အိုး - ဗမာျပည္မွာ၊ သူမ်ားတကာကေျပာရင္ေတာ့ ဗုဒၾၶြဘာသာတုိင္းျပည္၊ ဖိႏွိပ္ေနသလ၊ို ႏွိပ္စက္လို႔ ခရစ္ယန္ေတြေတာင္မွ မရွိေတာ့ဘူးလားလို႔ထင္ေနတဲ့တိုင္းျပည္။ သူတို႔လာၾကည့္တဲ့အခါ ဒီမွာ  လွ်ံ ေန တယ္။ ေနာက္က်လို႔ရွိရင္ ေနရာမရဘူး။ ေျပာျပထားတယ္။ သိေနျပီ၊ အဲဒါ သူတိုကအားနာေနတယ္၊ တိုးတိုးေလးနဲ႔၊ သူတို႔ဘုရားေက်ာင္းကို ကြ်န္ေတာ္တက္တဲ့အခါမွာေတာ့ ဘယ္ေလာက္လာမလဲဆိုတာ၊ ဟိုဒင္းတဲ့ ဒီအခ်ိန္က ေဟာလီးေဒး စီးစင္းျဖစ္လို႔ အပန္းေျဖသြားေနတာလည္းရွိတယ္။ အခ်ိဳ႔ေသာ သူေတြက အသက္ၾကီးလို႔ မလာနိုင္ဘူး။ ဒါေလးေတြ ၾကိဳေျပာထားတာ စိတ္မပ်က္ဘို႔။ ကြ်န္ေတာ္က ေျပာတယ္၊ စိတ္မပ်က္ပါဘူး၊  ၅ ေယာက္လာရင္လည္း ကြ်န္ေတာ္က ဒီအတိုင္းဘဲ၊ ဒီ ၅ ေယာက္ကို အားရ၊ ပါးရ ေဝငွရရင္ ကြ်န္ေတာ္ ေက်နပ္တယ္ ။ ၄၅ ေယာက္ေတာင္လာတယ္၊ ကေလးမပါၾကဘူး။ အသက္ၾကီးသူေတြဘဲ။ ဆန္းေဒးစကူးကေလးေလးေတြ ၇ ေယာက္ေလာက္ သီခ်င္းေလး တပုဒ္ဆိုျပီးေတာ့ သူတို႔ဆရာမနဲ႔သူတို႔၊ ေျပးတာဘဲ။ အဲ - က်န္တဲ့လူ၊ တကယ္စိတ္ထဲမွာပါေအာင္ နားေထာင္တယ္။ မနက္မွာေဟာျပီး ညေနလည္း ေဟာအံုးမယ္ေျပာေတာ့၊ ညေနမွာ ၆ဝေက်ာ္ေလာက္လာနားေထာင္ ၾကတယ္။

အဲ - အားနည္းတဲ့ အပိုင္းနဲ႔၊ ဝမ္းနည္းတဲ့အပိုင္း ဒီက်မ္းပိုဒ္နဲ႔ ဆိုင္တာကို ကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္တယ္။ အမ်ားေသာသူေတြ သူတို႔တိုင္းျပည္မွာ ယံုၾကည္သူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ညီအစ္ကိုမ်ားအသင္းေတာ္နဲ႔ သက္ဆိုင္သူမ်ား တခ်ိဳ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔အိမ္ေတြမွာ ဘာေတြရွိသလဲဆိုေတာ့ စည္းစိမ္၌ ကာမဂုဏ္၊ ရစ္မူးေနတယ္ဆိုတာကို ကြ်န္ေတာ္ေတြ႔တယ္။ အျပစ္ရွာတာမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ျဖဴစင္စြာေပါ့။ ဒါ ငါတို႔ကို ေကာင္းၾကီးေပးတာဘဲ။ ငါတို႔လုပ္လို႔ ရထားတာဘဲ၊ ငါတို႔ခံစားရမွာေပါ့။ ခံစားရမဲ့ ကိစၥက ဘာ မွလည္း ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္မဟုတ္ပါဘူး။ တအိမ္လံုးမွာ ပန္းခ်ီကားတို႔၊ တကား တကားကို မနည္းဘူး ေပးရတယ္။ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းခ်ီ၊ တခ်ပ္ကို မနည္းေပးရတယ္။ ျပီးေတာ့ အရုပ္ကေလးေတြ၊ ခရစ္ကက္ ေခၚမလား။ အဲဒီ အရုပ္ကေလးေတြက စင္တိုင္းမွာ ျပည့္ေနတယ္။ ငွက္အရုပ္ကေလးယူမလား၊ ေခြးအရုပ္ကေလးယူမလား။ ေၾကာင္ရုပ္ကေလးယူမလား။ ဗမာျပည္က ဆင္ရုပ္ေတာင္ပါေသးတယ္။ ဒါက ဗမာျပည္က၊ ဒါက ကိုးရီးယားက၊ လွည့္ျပီးသြားလို႔ ယူလာတဲ့ဟာေတြ၊ စီေနတာဘဲ။ အဲဒီဟာေတြကို ဖုန္သုတ္ဖို႔ လူကိုငွားရတာ တနာရီကို ခုႏွစ္ေပါင္ေပးရတယ္။ တပါတ္ကို တရက္တည္းလာတယ္။ ခုႏွစ္ေပါင္၊ အပါတ္တိုင္ ၄ နာရီလုပ္တယ္ဆိုေတာ့ ၂၈ ေပါင္။ လကုန္ရင္ ရာေက်ာ္သြားျပီး၊ ေပးတယ္။ ဘာျဖစ္လည္း ငါ့ပိုက္ဆံနဲ႔ငါေပးတာေပါ့။ ဟုတ္တယ္၊ ေပးနိုင္ေသာအစြမ္းနဲ႔။ ဒါေၾကာင့္ လုပ္နိဳင္လို႔ လုပ္ေနတဲ့လူေတြကို ဒီေန႔ကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္တယ္

လုပ္နိဳင္လို႔ မလုပ္ၾကပါနဲ႔၊  လုပ္သင့္တာကို လုပ္ၾကပါ။

ဒါသိပ္အေရးၾကီးတယ္ေနာ္။ လုပ္နိုင္တာကို မလုပ္ပါနဲ႔၊ လုပ္သင့္တာကို လုပ္ပါ။ ဟာ  - သူတို႔မွာ သမီးေတြဆိုရင္လည္း သူတို႔ဖာသာ သြားျပီ၊ သားေတြဆိုရင္လည္း သူတို႔ဖာသာ သြားျပီ။ အမေလး သူတို႔ဘယ္ေတာ့ ေတြ႔မလဲ၊ ခရစ္စမတ္မွဘဲ ေတြ႔ေတာ့မယ္တဲ့။ ခေလးေတြနဲ႔ ေဝးတယ္။ ခရစ္စမတ္မွဘဲ ေတြ႔ေတာ့မယ္။ အဲဒါေလးလဲ နာရီပိုင္းကေလးဘဲ။ ပခ်ဳပ္ပခ်က္ေလးနဲ႔ဘဲ ျပီးသြားတာ။  အဲဒီေတာ့ သူတို႔ ဘာနဲ႔မိတ္လုပ္ရသလဲ။  ေၾကာင္နဲ႔ မိတ္လုပ္ရတယ္။ ေၾကာင္ ေၾကာင္၊ ကြ်န္ေတာ္ေနတဲ့ အိမ္မွာေတာင္ ေမာက္စီ ဆိုတဲ့ ေၾကာင္ရွိတယ္။ ေအာင္မေလး အဲဒီေၾကာင္၊ ကြ်န္ေတာ္ကိုေလ မင္းေလ၊ ရက္ၾကီးလြတ္ သြားတယ္တဲ့။ ဟုတ္လား ဘာေန႔ရက္ၾကီးလဲ။ ကြ်န္ေတာ္က ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ေန႔ျပန္မွာကိုး၊ ၅ရက္ေန ႔မွာ ေမြးေန႔က်တယ္။ ေၾကာင္ေမြးေန႔ ငါတို႔က်င္းပမလို႔တဲ့၊  ဟာ - - ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔မွာ မိတ္သဟာရမရွိဘူး။

ခ်စ္ေသာညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမတို႔၊   ကာမဂုဏ္၌ စည္းစိမ္၊ ဥစၥာရွိေသာ္လည္း၊ မိတ္သဟာရမရွိဘူး။ သိပ္ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းတယ္ေနာ္။  ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာေတာ့ သဟာရရွိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ လူအခ်င္းခ်င္း သဟာရရွိပါတယ္။ ဗမာျပည္မွာ မဂၤလာက တယ္ဖ်ာတာဘဲ။ ဒါကို လာဇရုကဲ့သို အာရံုကိုထားျပီးေတာ့ ဘုရားသခင္ေရွ႔ေတာ္ကို ဝင္ဖို႔ရာ ဂရုစိုက္ဖို႔လိုပါတယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

U Tin Maung Tun

၁၇-ၾသဂုတ္-၂ဝဝ၃ 
ညီအစ္ကိုမ်ားအသင္းေတာ္၊ ရွစ္မိုင္၊ ရန္ကုန္တြင္ ေဟာၾကားေသာေဒသနာျဖစ္ပါသည္။

ညီအစ္ကိုၾကီးဦးတင္ေမာင္ထြန္းသည္ အသက္ငယ္ရြယ္စဥ္ကမွစ၍ ဘုရားသခင္ အား ခ်စ္ေၾကာက္ရိုေသသူျဖစ္ျပီး၊ ဝံေဂလိလွဳပ္ရွားမွဳမ်ားတြင္ အားၾကိဳးမာန္တက္ ပါဝင္အေဝခံခဲ့ပါသည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္မွစ၍၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ၈ မိုင္ ေဟျဗဳန္ညီအစ္ကိုမ်ား အသင္းေတာ္၏ သင္းအုပ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းေနာက္ ၁၉၇၃ ခုတြင္ ဂုိဏ္ေပါင္းစံု သာသနာလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ ခရစ္ေတာ္၏ သက္ေသခံလုပ္ငန္းကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး၊ တဖက္မွ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ အေရွ႔ဖ်ားအသံ တာဝန္ခံအျဖစ္ ပူးတြဲအမွဳေတာ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

သူ႔အသက္တာတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အမွဳေတာ္ေဆာင္ျခင္း၏ ေအာင္ျမင္မွဳ မ်ားကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္၊ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ဓမၼပါရဂူဘြဲ႔   (DD) - Doctor of Divinity ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရပါသည္။ ၄င္းအျပင္လူမ်ိဳးဘာသာမခြဲျခားဘဲ၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေသာ ခရစ္ယာန္အေစခံျခင္းအတြက္ ႏွစ္တရာေက်ာ္စြာဘဲြ႔ကို (International Biographical Centre, Cambridge) အဖြဲ႔က ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။ အလားတူ (American Biographical Institute)  အဖြဲ႔ကလည္း ၂ဝဝဝ ျပည့္နွစ္အတြက္ Man of the Year  ဘြဲ႔ကိုခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။