ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မွု - သင္ခန္းစာ (၁၉)


မာဇက္ေထာင္က်ဳံး

ကယ္တင္ျခင္းသည္ အစအဆုံး ဘုရားသခင္က လုပ္ေဆာင္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။  ခမည္းေတာ္ ဘုရားသခင္ကကြ်န္ပ္ တုိ ့ကုိ သားေတာ္ အားျဖင့္ ကယ္တင္ ဘုိ ့ကမ္ၻာမတည္ မရွိမွီကပင္ ၾကံစည္ျပီးျဖစ္သည္ (၁ ေပ၊ ၁း၂၀)။ သားေတာ္ ဘုရားကလူ ့ ဇာတိခံယူ၍ အေသခံျခင္းႏွင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအားျဖင့္ ျပည့္ စုံေစခဲ့ျပီ။ သန္ ့ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဘုရားက ႏွုတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ အသုံးျပဳ၍ ထိုအရာမ်ားကုိ နားလည္သေဘာပါက္ေစသည္။ ကြ်န္ပ္တုိ ့ကယုံၾကည္ျခင္း တခုတည္းျဖင့္လက္ ခံရယူသည္။ ကြ်န္ပ္တုိ ့၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္တခုမွ် မရွိ။

ႏွုတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္

.
Read more: ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မွု - သင္ခန္းစာ (၁၉)

လူမတတ္နိင္ - သင္ခန္းစာ (၁၂)

ေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး

ယခင္သင္ခန္းစာမ်ား၌လူ၏အေျခအေနသည္အလြန္ဆုိး၀ါး၍ မေကာင္းေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။  အမ်ဳိးလည္းမေကာင္းအက်င့္ အားျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ လည္းမေကာင္း။ ထုိ ့ေၾကာင့္အျပစ္ကင္းရန္ ေျဖာင့္မတ္ဘုိ ့ရန္ ဘုရားသခင္၏ နိင္ငံေတာ္ ေရာက္ဘုိ႕ရန္ လူမတတ္နိင္ပါ။ ထုိအရာမ်ားကုိအတုိခ်ဳံး၍ဆက္ေလ့ လာၾကစုိ ့။ အျပစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လူသည္အျပစ္ကင္းဘုိ ့ရန္ မတတ္နိင္ပါ။ က်မ္းစာက- အဲသေယာပိလူ သည္ မိမိအေရ၏အဆင္းကုိ၄င္း၊ က်ားသစ္ သည္ မိမိအကြက္အက်ားကုိ၄င္း ေျပာင္းလဲနိင္သေလာ။ေျပာင္းလဲ နိင္ လွ်င္ ဒုစရုိက္ကုိ ျပဳေလ့ ရွိေသာသူတုိ႕သည္သုစရုိက္ကုိ ျပဳျခင္းငွါ တတ္နိင္ၾကလိမ့္မည္- ဟုဆုိသည္ (ေယရမိ၊၁၃း၂၃)။ လူသည္အျပစ္ မလုပ္ဘဲမေနနိင္ပါ။ အဲသေယာပိလူ (လူမဲ)သည္ အသားျဖဴလာမွ က်ားသစ္သည္ အကြက္ အက်ားေျပာင္းလာမွလူသည္ အျပစ္ မလုပ္ဘဲေနနိင္မည္။

အျပစ္အခႏွင့္ပတ္သက္၍

က်မ္းစာက - အျပစ္၏အခသည္ေသျခင္းေပတည္း - ဟုဆုိသည္ (ေရာ၊၆း၂၃)။ လူသည္ အျပစ္၏အခအတြက္ အေသခံပါက မည္ကဲ့သုိ ့ထာ၀ရ အသက္ရနိင္မည္နည္း။ လူသည္မိမိ အျပစ္အတြက္အေသခံလွ်င္ ငရဲက်ဘုိ႕ရန္ သာလွ်င္ရွိသည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ လူသည္ အျပစ္၏ အခအတြက္ မေပးဆပ္နိင္ေခ်။

.

Read more: လူမတတ္နိင္ - သင္ခန္းစာ (၁၂)

ပညတ္ေတာ္ - သင္ခန္းစာ (၁၁)


ေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး

လူသည္ဘုရားသခင္ထံျပန္ေရာက္ဘုိ ့ရန္ ပညတ္ေတာ္က်င့္ဘုိ႕ လုိ သည္ ဟု ခံယူထားၾကသည္။ ထုိသုိ႕ခံယူယုံၾကည္ျခင္းသည္ ပညတ္ေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ကုိ မသိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ပညတ္ေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ က်မ္းစာထဲ၌ ပညတ္ၲိက်မ္း (၅) က်မ္းရွိသည္။ ယင္းတုိ ့မွာ-

(၁) ကမၲာဦးက်မ္း

(၂) ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း

(၃) ၀တ္ျပဳရာက်မ္း

(၄) ေတာလည္ရာက်မ္း

(၅) တရားေဟာရာက်မ္း တုိ ့ျဖစ္သည္၊

ထုိပညတ္ၲိက်မ္းမ်ားပညတ္ေတာ္ေပါင္း (၆၁၃) ခုရွိသည္။

သုံးပုိင္း

ပညတ္ေတာ္မ်ားကုိသုံးပုိင္းပုိင္းနိင္သည္၊ယင္းတုိ ့မွာ

(က) ၀တ္ျပဳျခင္းဆုိင္ရာပညတ္ေတာ္ (Ceremonial Law)

(ခ) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာပညတ္ေတာ္  (Civil Law)

(ဂ) ကုိယ္က်င့္တရားပုိင္းဆုိင္ရာပညတ္ေတာ္ (Moral Law) တုိ ့ျဖစ္သည္။

ဣသေရလမ်ားထံေပး

ပညတ္ေတာ္မ်ားသည္ဘုရားသခင္ကေပးထားျခင္းျဖစ္ သည္၊က်မ္းစာ၌- ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါတုိ ့၏ပညတ္ တရားရွင္ျဖစ္ေတာ္ မူ၏ဟု ဆုိထား သည္ (ေဟရွာယ၃၃း၂၂)၊ ရွင္ယာကုပ္ကလည္း- ပညတ္တရားကုိထား ပုိင္ေသာသူ စစ္ေၾကာစီ ရင္ပုိင္ေသာသူ တပါးတည္း သာရွိေတာ္မူ၏ဟု ဆုိသည္  (ယာ၊၄း၁၂)။ထုိတပါး တည္းေသာ သူသည္ ထာ၀ရဘုရားပင္ျဖစ္သည္။

.
Read more: ပညတ္ေတာ္ - သင္ခန္းစာ (၁၁)

ကုိယ္ခႏၶာ၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္ - သင္ခန္းစာ (၁၀)

ဆရာေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး

ဘုရားသခင္သည္ လူကုိ  ကုိယ္ခႏၶာ၊ စိတ္ ၊၀ိညာဥ္သုံးမ်ဳိးျဖင့္ဖန္ဆင္းသည္ (၁ သက္ ၅း၂၃)။ ဖန္ဆင္းစ၌ ထုိသုံးမ်ဳိးစလုံး ေကာင္းမြန္သည္။  ၀ိညာဥ္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အဆက္အသြယ္ရွိ၍စိတ္ႏွလုံးလည္း ေကာင္းမြန္သည္။ ကုိယ္ခႏ္ၶာလည္းက်န္းမာ၍ ေသဘုိ ့ အေၾကာင္းမရွိ။ ဘုရားသခင္သည္  မိမိဖန္ဆင္းသမွ်ေသာအရာတုိ ့ကုိၾကည့္ရွုလွ်င္ အလြန္ေကာင္းသည္ကုိ ျမင္ေတာ္မူ၏ (က ၁း၃၁)။ ဘုရားသခင္က အေကာင္းျမင္ေသာ အရာမ်ားထဲ တြင္ လူလည္းပါ၀င္သည္။  ထုိ ့ေၾကာင့္ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူ၏ (က ၁း၂၈)။ သု႕ိေသာ္ လူသည္ အ ျပစ္လုပ္ေသာ အခါသူ၏ကုိယ္ခႏ္ၶာ၊ စိတ္၊  ၀ိညာဥ္သည္ ပ်က္စီး သြားသည္။

ကုိယ္ခႏၶာ

လူ ့အျမင္၌ ကုိယ္ခႏ္ၶာသည္ ေကာင္းသည္။ က်န္းမာသည္ဟု ထင္တတ္သည္။  သုိ ့ေသာ္ဘုရားအျမင္၌-သူ ့ကုိ အဘယ္ သုိ႕ ဒဏ္ေပး ရ ဦး မည္နည္း၊ အဘယ္သုိ ့ဆုံးမရဦးမည္နည္း။  ဦးေခါင္းသည္ အနာ သက္သက္ရွိ၏။ ႏွလုံးသည္လည္းခြန္အားအလွ်င္းမရွိ။ ေျခဖ၀ါးမွသည္ ဦးေခါင္းတုိင္ေအာင္က်န္းမာျခင္းမရွိ။ စုတ္ရွေသာအနာ၊ထိခုိက္၍ ေရာင္ေသာအနာ၊ ရိယဲြေသာအနာ သက္သက္ရွိ၏-(ေဟရွာယ ၁း၅-၆)။

.

Read more: ကုိယ္ခႏၶာ၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္ - သင္ခန္းစာ (၁၀)

ျပည့္တန္ဆာႏွဖူး - သင္ခန္းစာ (၉)


ေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး

သင္ခန္း စာ (၈) ၌ လူ သည္ ထာ၀ရ ဘုရား အျမင္ တိရစၦာန္ႏွင့္ပုိးမႊား မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္းသင္ခဲ့ရျပီ။ ယခုလူသည္ဘုရား သခင္ အျမင္က ျပည့္တန္ဆာ နဖူး ရွိေၾကာင္း ေလ့လာၾကစုိ ့။

ဘုရားသခင္ကုိသာ ခ်စ္ဘုိ ့

ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားသည္ဘုရားသခင္ကုိသာခ်စ္ဘုိ ့ဘုရားသခင္ ပညတ္ ထားသည္။ တရား ၆း၅၌ -သင္၏ ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရားကုိ စိတ္ႏွလုံး အႂကြြင္းမဲ ့။အစြမ္းသတ္ၱိရွိသမွ်ႏွင့္ခ်စ္ေလာ့ - ဟုမွာထားသည္။ စိတ္ႏွလုံး အၾကြင္းမဲ့ႏွင့္ခ်စ္ျခင္းဆုိသည္မွာ ရီးစား ကုိ စိတ္ႏွလုံးအႂကြင္းမဲ့ ႏွင့္ခ်စ္ျပီးလွ်င္ အျခားေသာသူမ်ားကုိ မခ်စ္နိင္ေတာ့ေခ်။ ထုိ႔နည္းတူ ဘုရားသခင္ကလည္း သူ ့ကုိ ဣသေရလ လူမ်ဳိးမ်ားက ခ်စ္ေစခ်င္သည္။

ဘုရားသခင္၏မိန္းမ

ဘုရားသခင္၌မိန္းမရိွ သေလာ ဟုမိတ္ေဆြ အံ့ၾသေပလိမ့္မည္။ သုိ ့ေသာ္ ဣသေရလႏွင့္ယုဒလူသည္ဘုရားသခင္၏ မိန္းမမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သင့္ကုိ ဖန္ဆင္းေတာ္ မူေသာ သူသည္သင္၏လင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ နာမေတာ္ကား ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ ထာ၀ရဘုရား ေပတည္း -ဟုဆုိထားသည္ (ေဟ ရွာ၊ယ၅၄း၅)။ ေဟာေရွ ၂း၁၆ လည္း- ထာ၀ရဘုရားမိန္ ့ေတာ္မူသည္ကား ထုိကာလ၌ သင္သည္ ငါ့ကုိ သခင္ဟု မေခၚရ ခင္ပြန္းဟူေခၚရမည္-ဟုဆုိ ထားသည္၊ ေယရမိ ၃း၂၀ - အုိ ဣသေရလအမ်ဳိး မယားသည္ မိမိ ခင္ပြန္း၌ သစၥာဖ်က္သကဲ့သုိ ့ အကယ္စင္စစ္သင္တုိ ့သည္ ငါ၌သစ္ၥာဖ်က္ၾကျပီ - ဟု ထာ၀ရဘုရားမိန္ ့ေတာ္မူ၏။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ထာ၀ရဘုရား၏ မိန္းမသည္ ဣသေရလ လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္သည္။

.

Read more: ျပည့္တန္ဆာႏွဖူး - သင္ခန္းစာ (၉)

တိရစၦာန္ႏွင့္ ပုိးမႊားမ်ား - သင္ခန္းစာ (၈)


ေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး

သင္ခန္းစာ (ရ)၌ လူသည္  စာတန္ သားသမီး  ျဖစ္ေၾကာင္း သင္ခဲ့ရျပီ။  စာတန္သားသမီး ျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္စာတန္ ကဲ့သုိ ့ ေသာအက်င့္ရွိၾကသည္။ နိဂုံးလည္း စာတန္ႏွင့္အတူ ငရဲအုိင္ထဲသုိ ့သြားရမွာျဖစ္သည္။ ဆက္လက္၍ လူ႕ အမ်ဳိးသည္ ဘုရားအျမင္၌ တိရစၦာန္ႏွင့္ပုိးမႊားမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္းသင္ၾက ရမွာျဖစ္သည္။

တိရစၦာန္ျဖစ္

လူသည္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အဟုတ္ႀကီး ထင္မွတ္တတ္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ေရွ႕ လူမဟုတ္။ တိရစၦာန္မွ်သာျဖစ္သည္၊ သင္ခန္းစာ (၃)က လူသည္ ကုိယ္ခႏၶာစိတ္ ၀ိညာဥ္ သုံးပုိင္း အသက္ရွင္လွုပ္ရွားမွသာလွ်င္ ဘုရားသခင္အျမင္က လူျဖစ္ေၾကာင္း သင္ခဲ ့ရျပီ။ သုိ ့ ေသာ္ ကုိယ္ခႏၶာ စိတ္ သာ အသက္ရွင္ေသာသူသည္ တိရစၦာန္္ျဖစ္သည္၊ ထုိ ့ေၾကာင့္ သုတၱံ ဆရာက- အကယ္စင္စစ္ငါသည္လူမဟုတ္၊ တိရစၦာန္ ျဖစ္၏၊ လူဥာဏ္ႏွင့္မျပည့္စုံဟုဆုိသည္ (သုတၱံ၊  ၃၀း၂)။

.

Read more: တိရစၦာန္ႏွင့္ ပုိးမႊားမ်ား - သင္ခန္းစာ (၈)

စာတန္သားသမီးမ်ား - သင္ခန္းစာ (ရ)

ေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး

သင္ခန္းစာ (၆) ၌မိန္းမအမ်ဳိးအႏြယ္သည္သခင္ေယရွျဖစ္၍ ေျမြအမ်ဳိး အႏြယ္သည္ လူသားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းသိရိွရျပီ။ ယခုဆက္လက္၍ စာတန္သား သမီးမ်ားအေၾကာင္းေလ့လာၾကစုိ ့။

ဘုရားသားသမီး

ဘုရားသခင္ကအာဒံႏွင့္ဧ၀ဖန္ဆင္းစက အျပစ္ကင္းစင္လ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ ဘုရားသားသမီးမ်ားဟု ေခၚၾကသည္။ လုကာ၊ ၃း၃ရ ေနာက္ဆုံး၌ အဘ ဘုရားသခင္ ေပတည္း ဟုပါရွိသည္။  ဘုရားသခင္၏သားသမီးမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိႆဟာရဖဲြ ့ နိင္ခဲ့ၾကသည္။ ဘုရားသခင္၏ အေမြစားအေမြခံမ်ား လည္းျဖစ္ၾကသည္။

စာတန္သားသမီးမ်ားအျဖစ္သုိ ့

စာတန္သည္ေျမြအထဲမွေန၍ အာဒံႏွင့္ဧ၀ကုိလွည့္ဖ်ားလုိက္သည္။ စာတန္က  လူသည္ ဘုရားစကားနားမေထာင္ ဘဲ သူ၏စကား နားေထာင္ရန္ ေသြးေဆာင္ လုိက္သည္။ အာဒံႏွင့္ ဧ၀ တုိ ့လင္မယားသည္ ဘုရားစကားကုိပယ္ကာ  စာတန္၏ စကားကုိ  နားေထာင္ လုိက္ ၾကသည္။

.

Read more: စာတန္သားသမီးမ်ား - သင္ခန္းစာ (ရ)

(၅) အျပစ္ေျဖရာယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း - သင္ခန္းစာ (၁၅)


ဆရာေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး

ဘုရားသခင္က ေမာေရွအားျဖင့္ အျပစ္ေျဖရာ ယဇ္ ပူေဇာ္နည္းကုိ ဣသေရလ လူမ်ားအား သင္ေပးခဲ့သည္။ အျပစ္ က်ဴးလြန္ေသာအခါ   ေနာင္တ ရရုံႏွင့္မရပါ၊ ဆုေတာင္း၍လည္း အျပစ္သား၏ဆုေတာင္းျခင္းကုိ ဘုရားသခင္က နားမေထာင္ (ေဟရွာ ၅၉း၂)၊ အျပစ္၏အခသည္ ေသျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ အျပစ္ကုိ အသက္ႏွင့္ေလ်ာ္ရသည္။ ဆပ္ရသည္။ ထုိအရာကုိ နား လည္နိင္ရန္ ေအာက္ပါက်မ္းပုိဒ္ကုိၾကည့္ၾကစုိ႔။

တဖန္ေမာေရွအား ထာ၀ရဘုရားက၊ သင္သည္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို ့အား ဆင့္္ဆုိုရမည္မွာ၊ တရားကိုမသိ၊ ထာ၀ရဘုရား၏ ပညတ္ေတာ္ ကို လြန္က်ဴးျပစ္မွား၍ မျပဳအပ္ေသာ အမႈကိုိ ျပဳမိသည္အရာတြင္၊ ဘိသိက္ခံေသာ ယဇ္ပုုေရာဟိတ္သည္ လူမ်ားကို အျပစ္ထဲသို႔ ေသြးေဆာင္၍ ကိုယ္ တိုင္ ျပစ္မွားလွ်င္၊ ထုိုအျပစ္အတြက္ အျပစ္ေျဖရာဘို ့အျပစ္မပါ၊ အသက္ပ်ဳိေသာ ႏြားထီးကို ပရိသတ္စည္းေ၀းရာ တဲေတာ္ တံခါး နား ထာ၀ရဘုရား ေရွ႕ေတာ္သို႔ ေဆာင္ခဲ့၍ ထာ၀ရဘုရားအား ဆက္ရမည္။ ထုိအခါ ႏြား၏ေခါင္းေပၚမွာ မိမိလက္ကိုတင္၍၊ ထာ၀ရဘုရားေရွ ႕ေတာ္၌ ႏြားကိုသတ္ရမည၊္၊ ဘိသိက္ခံေသာ ယဇ္ပုေုေရာဟိတ္သည္၊ ႏြား၏အေသြးကိုယူ၍၊ ပရိသတ္ စည္းေ၀းရာ တဲေတာ္သို႔့ ေဆာင္ခဲ့ျပီးလွ်င္၊ မိမိလက္ညိဳးကို အေသြး၌ ႏွစ္၍ သန္႔ရွင္းရာ ဌာနေတာ္ ကုလားကာေရွ ့၊ ထာ၀ရဘုရား ေရွ႕ေတာ္၌ ခုနစ္ႀကိမ္ျဖန္းရမည္။ တဖန္ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္၊ ပရိသတ္စည္းေ၀းရာ တဲေတာ္ အတြင္း၊ ထာ၀ရဘုရားေရွ ႔ ေတာ္ မွာ ရွိွေသာနံ ့သာေပါင္းေမြးကိုု မီး႐ိႈ႕ရာပလႅင္ဦးခ်ဳိတို႔၌ ႏြားအေသြးကိုိ ထည့္၍၊ ၾကြင္းေသာ အေသြးကို ပရိသတ္ စည္းေ၀းရာ တဲေတာ္တံခါး ေရွ ့၌ ရွိေသာ မီး႐ိႈ႕ရာယဇ္ပလႅင္ ေျခရင္းနားမွာ သြန္ရမည္။ မိသဟာယယဇ္ျပဳေသာ ႏြား၏ဆီဥကိုိ ယူသကဲ့သုိ႔့ အျပစ္ေျဖရာ ယဇ္ျပဳေသာ ႏြား အအူကို ဖံုးေသာ ဆီဥ၊ အအူႏွင့္ ဆိုိင္သမွ်ေသာဆီဥ၊ ခါးအတြင္းနား၌ ရွိေသာ ေက်ာက္ကပ္ႏွစ္ခုႏွင့့္ေက်ာက္ကပ္ဆီဥ၊ ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ တကြ အသည္းေပၚ၌ ရွိေသာ အေျမးတည္းဟူေသာ ႏြားဆီဥ ရွိသမွ်ကိုု ယူ၍ မီး႐ိႈ႕ရာ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ ႐ိႈ႕ရမည္။ ႏြား၏ေခါင္း၊ ေျခေထာက္၊ အအူ၊ ေခ်းႏုႏွင့္တကြ အေရ၊ အသား၊ ရွိသမွ်တည္း ဟူေသာ၊ ႏြားတေကာင္လံုးကိုု တပ္ျပင္မွာ ျပာသြန္ထားရာ ရွင္းလင္းေသာအရပ္ သို ့ယူသူသြား၍ ထင္းအေပၚ၌ မီး႐ိႈ႕ရမည္။ ျပာသြန္ ထားရာ အရပ္၌ မီး႐ိႈ႕ရမည္ (၀တ္ျပဳ ၄း၁-၁၁)။

.

Read more: (၅) အျပစ္ေျဖရာယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း - သင္ခန္းစာ (၁၅)

(၄) မိႆဟာရယဇ္ (Peace or Fellowship Offering) - သင္ခန္းစာ (၁၄)


ဆရာေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး

ႏြားကို မိႆဟာယယဇ္ ျပဳလုိလွ်င္၊ အျပစ္မပါေသာ အထီး အမ တေကာင္ေကာင္ကို ထာ၀ရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ ဆက္ရမည္။ ပူေဇာ္ေသာ ႏြား၏ေခါင္းေပၚမွာ မိမိလက္ကုိ တင္၍၊ ပရိသတ္စည္ေ၀းရာ တဲေတာ္တံခါးနားမွာ သတ္ ျပီးလွ်င္၊ အာ႐ုန္၏သားယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ အေသြးကိုိ ယဇ္ပလႅင္အေပၚ၌ ပတ္လည္ ျဖန္းရမည္။ အအူကို ဖံုံးေသာဆီဥ၊ အအူႏွင့္ဆိုိင္သမွ်ေသာ ဆီဥ၊ ခါးအတြင္းနား၌ ရွိေသာ ေက်ာက္ကပ္ႏွစ္ခုႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ ဆီဥ၊ ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္္တကြ အသည္းေပၚ၌ရွိွေသာ အေျမးတို ့ကို မိတ္သဟာယယဇ္ေကာင္ထဲကယူ၍ ထာ၀ရဘုရားအား မီးျဖင့္ျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာကိုဆက္ျပီးမွ၊ အာ႐ုန္၏သားတို႔သည္ ယဇ္ပလႅင္အေပၚ၌ ရွိွေသာ ထင္းမီးေပၚမွာ တင္ေသာ ယဇ္ေကာင္ႏွင့္အတူမီး႐ိႈ႕ရမည္။ ထာ၀ရဘုရား အားမီးျဖင့္္ ဆက္ကပ္၍ ေမြးႀကိဳင္ေသာ ပူေဇာ္သကၠာ ျဖစ္သတည္း။(၀တ္ ၃ း၁-၅)၊

မိႆဟာယယဇ္ ပူေဇာ္ေသာအခါ အေသြး၊ ၀မ္းတြင္းဆီႏွင့္ေက်ာက္ကပ္ႏွစ္ခုသာ ဘုရားသခင္အတြက္ ေပးရသည္။ က်န္ေသာ အသားမ်ား ကုိ ယဇ္ပူေဇာ္ေသာ သူက စားရသည္။ မိႆဟာယယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းသည္ ႏွစ္မ်ဳိး ရွိသည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ ေက်းဇူးေတာ္၀န္ခံဘုိ႔ရာ မိႆဟာယ ယဇ္ႏွင့္ သစၥာျပဳ ၍ ပူေဇာ္ေသာ မိႆဟာယယဇ္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ထုိယဇ္ႏွစ္မ်ဳိး၏ျခားနားခ်က္မွာ ေက်းဇူးေတာ္ ၀န္ခံဘိုို႔ ရာပူေဇာ္ေသာ မိႆဟာယယဇ္ အသားကို ပူေဇာ္ေသာ ေန႔ျခင္းတြင္စားရမည္။ နံနက္တိုင္ေအာင္မၾကြင္းေစရ၊ (၀တ္ ရး၁၅)သစၥာ ျပဳႈ ယဇ္ပူေဇာ္ သည္ျဖစ္ေစ။ ကိုယ္ အလိုအေလ်ာက္ ပူေဇာ္သည္ျဖစ္ေစ ပူေဇာ္ေသာေန ့ျခင္းတြင္၊ ယဇ္ အသားကို စား၍ အၾကြင္းကိုလည္း နက္ျဖန္ေန ့စားရမည္။ (၀တ္ ရး၁၆)

.
Read more: (၄) မိႆဟာရယဇ္ (Peace or Fellowship Offering) -...

(၃) အဦးသီးေသာ အသီး - သင္ခန္းစာ (၁၃)


ဆရာေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး

အဦးသီးေသာအသီးအႏွံကို ထာ၀ရဘုရားအား ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာျပဳလိုိလွ်င္၊ စပါးႏွံကို အရည္စစ္ေအာင္ မီးနားမွာထား၍ စပါးေစ့ကို ပြတ္ယျူပီးမွ၊ ဆီကိုိေလာင္း၍ ေလာဗန္ကိုတင္လ်က္ ပူေဇာ္သကၠာကိျုပဳရမည္။ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္ သကၠာ ျဖစ္သတည္း။ ပြတ္ယူေသာ စပါးေစ့အခ်ဳိ႕၊ ဆီအခ်ဳိ႕့၊ ေလာဗန္ရွိသမွ်တည္း ဟူေသာ ထုိ ေဘာဇဥ္ ပူေဇာ္သကၠာ အတြက္အတာ ကို ယဇ္ပုေရာ ဟိတ္သည္ မီး႐ိႈ႕့ရမည္။ ထာ၀ရဘုရားအား မီးျဖင့္ျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာျဖစ္သတည္း။ (၀တ္၂း၁၄-၁၆) သင္၏ေျမ ၌ အဦးသီးေသာ အသီးအႏွံ အေကာင္းဆံုးကို သင္၏ ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္ထဲသို႔ ေဆာင္ သြင္း ရမည္။ (ထြက္ ၂၃း၁၉) သင္တို႔သည္ ငါေပးေသာ ျပည္သို ့ေရာက္၍ စပါးကိုိ ရိတ္ေသာအခါ၊ အဦးရိတ္ေသာ ေကာက္လိႈင္း တစည္းကို ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ထံသို႔့ ေဆာင္ခဲ့ဲရမည္။ သင္တို ့သည္ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ ့ ျခင္းငွါ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ဥပုသ္ေန႔ လြန္မွ၊ နက္ျဖန္ေန႔တြင္ ထိုေကာက္လိႈွင္းကို  ထာ၀ရဘုရားေရွ႕ ေတာ္၌ ခ်ီလႊဲရမည္။ ေကာက္လိႈွင္းကို ခ်ီလႊဲေသာေန႔၌ အခါမလည္ အျပစ္မပါေသာ သိုးသငယ္အထီးကို ထာ၀ရဘုရားအဘို ့ မီး႐ိႈ႕ရာယဇ္ျပဳ၍ ပူေဇာ္ရ မည္။(၀တ္ ၂၃း၁၀-၁၂)

ဣသေရလူမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း အဦးသီးေသာ အသီးကုိ ဘုရားသခင္မွာထားေတာ္မူသည္အတုိင္း ပူေဇာ္တတ္ၾကသည္။ အဦးသီးေသာအသီး ပူေဇာ္ရာတြင္ စပါးႏွံကုိ မီးႏွင့္ ေခ်ာက္ေအာင္ ကင္၍ ပြတ္ယူျပီးမွ ဆီေလာင္း၍ ေလာဗန္ႏွင့္ ပူေဇာ္ရသည္။ သူတုိ ့ ပူေဇာ္ေသာ အဦးသီးေသာအသီးကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ဘုရားသခင္က ပူေဇာ္ခုိင္းသည္ကုိ သူတုိ႔ မသိၾက။ သူတုိ႔ ပူေဇာ္ေသာ အရာသည္ အရိပ္ျဖစ္သည္။ သုိ ့ျဖစ္လွ်င္ အေကာင္အထည္သည္ အဘယ္အရာနည္း။ အဦးသီးေသာ အသီးသည္လည္း ခရစ္ေတာ္၌ ျပည့္စုံခဲ့ျပီ။ မည္ကဲ့သုိ႔ ျပည့္စုံသနည္း။

 

.
Read more: (၃) အဦးသီးေသာ အသီး - သင္ခန္းစာ (၁၃)

(၂) ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ (Grain Offering) - သင္ခန္းစာ (၁၂)

 ဆရာေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး

ထာ၀ရဘုရားအား ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာျပဳလုိုလွ်င္၊ မုန္႔ညက္ကိုိ ဆက္ရမည္။ မုန္ ့ညက္အေပၚမွာ ဆီကိုေလာင္း၍ ေလာဗန္ ကိုိလည္း ထည္ျ့ပီးမွ၊ အာ႐ုုန္၏သား ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ထံသုိ ့ ေဆာင္ခဲ့ဲ၍၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ မုန္ ့ညက္တလက္ဆြန္း၊ ဆီအခ်ဳိ ႔၊ ေလာဗန္ ရွိ သမွ်ကို ယူ၍၊ ထုိအတြက္အတာကိုိ ယဇ္ပလႅင္္ေပၚမွာ မီး႐ႈိ႕ရမည္။ ထာ၀ရဘုရားအား မီးျဖင့္ ဆက္ကပ္၍၊ ေမႊးႀကိဳင္ေသာပူေဇာ္သကၠာ ျဖစ္သတည္း။ က်န္ၾကြင္းေသာ ေဘာဇဥ္ ပူေဇာ္သကၠာမူကား၊ အာ႐ုန္ႏွင့္ သူ၏သားတို ့အဘုိ႔ ျဖစ္ရမည္။ ထာ၀ရဘုရားအား မီးျဖင့္ ျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာ ထဲက အလြန္သန္ ့ရွင္းေသာ အရာ ျဖစ္၏။ (၀တ္ ၂း၁-၃)၊

ေဘာဇဥ္ဆုိသည္မွာ စားဘြယ္ခဲဘြယ္ ကုိဆုိလုိျခင္း ျဖစ္သည္၊ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ ပူေဇာ္ရာတြင္ ပစၥည္း သုံးမ်ဳိး ပါ၀င္သည္။ မုန္ ့ညက္၊ ဆီ(သံလြင္ဆီ)၊ ႏွင့္ေလာဗန္တုိ ့ျဖစ္သည္။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားက မုန့္ညက္ တလက္ဆြန္း၊ ဆီ အခ်ဳိ ့ႏွင့္ ေလာဗန္ ရွိသမွ်ကုိ ယဇ္ပလႅင္ေပၚ၌ မီးရွုိ႕့ရ သည္။ ထုိအရာသည္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ ေမႊးႀကိဳင္ေသာယဇ္ျဖစ္သည္။ အျပစ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ယဇ္မဟုတ္။ က်န္ႀကြင္းေသာ မုန္႕ညက္ႏွင့္ ဆီသည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က သူ၏ဥစၥာအထဲမွ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားကုိ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားသည္ လယ္ မလုပ္ ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က ေကြ်းေမြးသည္။ ဣသေရလလူမ်ားက ေကြ်းေမြးသည္မဟုတ္။ ထုိ ့နည္းတူ ယခု ေခတ္၌ ဘုရားအမႈေတာ္ေဆာင္ မ်ားကုိ ယုံၾကည္သူမ်ားက ေကြ်းေမြးသည္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္က ေကြ်းေမြးသည္။ ယုံၾကည္သူမ်ားက အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားကုိ ေကြ်းေမြးသည္ဟု ယူဆလွ်င္ သူ တုိ ့လွဴ ေသာအလွဴသည္ ဘုရားသခင္ထံသုိ ့လွဴသည္မဟုတ္။ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားထံ လွဴေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ထံေတာ္ မွ အဘယ္ အက်ဳိးကုိမွ် မခံစားရၾက။ ထုိ ့ေၾကာင့္ အလွဴလွဴေသာအခါ လူထံ သုိ ့မဟုတ္။ ဘုရားသခင္ထံသုိ ့လွဴသည္ဟု ယူဆရသည္၊

.

Read more: (၂) ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ (Grain Offering) -...

ယဇ္ပူေဇာျ္ခင္းမ်ား - သင္ခန္းစာ (၁၁)ဆရာေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး

ဣသေရလ လူမ်ဳိးမ်ား၏ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းသည္ သူတုိ ့ ကုိယ္တုိင္ တီထြင္ျခင္း မဟုတ္ေပ။ ထာ၀ရဘုရား ကုိယ္တုိင္ညြန္ ၾကားခ်က္ အတုိင္း ပူေဇာ္ျခင္း ျဖစ္သည္၊ ယဇ္ နာမည္ မ်ားလည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည္။ ထုိ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းမ်ားကုိ တတ္နိင္သမွ် ေလ့လာၾကရမွာ ျဖစ္သည္၊

(၁) မီးရႈိ႕ရာယဇ္ (Burnt offering)

ထာ၀ရဘုရားသည္ ပရိသတ္စည္းေ၀းရာ တဲေတာ္ထဲ က အသံကို  လႊင့့္္လ်က္ ေမာေရွကိုိေခၚေတာ္မူ၍၊ သင္သည္ ဣသေရလ အမ်ဳိးသား တိုိ႔ကိုိ ဆင့္္ဆိုရမည္မွာ သင္တို ့တြင္တစံုတေယာက္ေသာ သူသည္ ထာ၀ရ ဘုရားအား ပူေဇာ္သကာကို ျပဳလုိလွ်င္၊ ယဥ္ေသာတိရစာၦန္တည္းဟူေသာ ႏြား၊ သိုး၊ ဆိတ္ကိုိေဆာင္ ခဲ့ဲ၍ ဆက္ရမည္။

.

Read more: ယဇ္ပူေဇာျ္ခင္းမ်ား - သင္ခန္းစာ (၁၁)