႐ွင္းလင္းၾကည္လင္ေသာၾသတၱပၸစိတ္ကို မည္သို႔ရႏိုင္မည္နည္း - Course 4, Lesson 7


How To Gain A Clear Conscience?,  Practical Christian Living Course IV, Lesson 7

ရဲလင္းထြန္း (အင္းစိန္)

အဓိကက်မ္းပုဒ္ ။    ။ ထိုေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကို ျပစ္မွားၿပီ။ လူတို႔ကိုျပစ္မွားၿပီဟု ကိုယ္စိတ္ႏွလံုးသည္ ကိုယ္၌ အျပစ္တင္ခြင့္ႏွင့္ အစဥ္ကင္းလြတ္မည္ အေၾကာင္း အကၽြႏ္ုပ္သည္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ပါ၏။ တမန္ ၂၄ း ၁၆

သင္သည္ အမွားတစ္ခုခုကို လုပ္သည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေျပာသည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ သင့္အတြင္း၌ သင့္ကို မသက္ မသာ ျဖစ္ေစေသာ စိတ္ခံစားမႈမ်ိဳးကို ခံစားခဲ့သည္ကို သတိထားမိပါရဲ႕လား? ဤအျခင္းအရာမွာ သင္၏ၾသတၱပၸစိတ္    က သင့္ကို စကားေျပာေနျခင္းျဖစ္သည္။ သင္၏ ၾသတၱပၸစိတ္က သင္မွားယြင္း ေနေၾကာင္းကို ေျပာေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရာသခင္ႏွင့္ ၀မ္းေျမာက္စြာ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ႏိုင္ရန္အတြက္ ႐ွင္းလင္းၾကည္လင္ေသာ ၾသတၱပၸစိတ္ ရွိရမည္။

.
Read more: ႐ွင္းလင္းၾကည္လင္ေသာၾသတၱပၸစိတ္ကို...

ရွင္းလင္းၾကည္လင္ေသာၾသတၱပၸစိတ္ကို မည္သို႔ရႏိုင္မည္နည္း (Part 2)ရဲလင္းထြန္း (အင္းစိန္)   How To Gain A Clear Conscience Part 2.  Practical Christian Living Course IV, Lesson 8

အဓိကက်မ္းပုဒ္ ။ ။ ေပါလုသည္ လႊတ္အရာရွိတို႔ကို ေစ့ေစ့ၾကည့္႐ႈ၍၊ ညီအစ္ကိုတို႔၊ အကၽြႏ္ုပ္သည္ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ဘုရား၀တ္ကိုျပဳျခင္းအမႈမွာ၊ ကိုယ္စိတ္ႏွလံုသည္ ကိုယ္၌အျပစ္တင္ခြင့္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ လ်က္ ျပဳပါသည္ဟု ေျပာဆိုေသာ္”” တမန္ ၂၃း၁

ရွင္းလင္းၾကည္လင္ေသာ ၾသတၱပၸစိတ္ရွိရန္ မည္မွ်အေရးႀကီးသည္ကို က်မ္းစာထဲတြင္ မ်ားစြာေျပာျပ ထားသည္။

.
Read more: ရွင္းလင္းၾကည္လင္ေသာၾသတၱပၸစိတ္ကို...

ယုံၾကည္သူမ်ား၏ ရန္သူမ်ား သင္ခန္း စာ (၂၄)

ဆရာေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး

ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ့ ေရာက္ရွိသြားၾကျပီ။  ခရစ္ယာန္အသက္တာလည္းေလွ်ာက္ လွမ္းေနျပီ။ သို႔့ေသာ္ထင္မွတ္သေလာက္ ခရီးမေပါက္ေရာက္ဘဲ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားရွိကာ အသက္တာ၌ ေပ်ာ္ရႊင္၀မ္း ေျမာက္သင့္သေလာက္ မ၀မ္းေျမာက္။ လုပ္ေဆာင္သင့္သ ေလာက္မလုပ္ ေဆာင္ နိင္။ ထုိမွ်သာမက ဘုရားတရားဘက္၌ စိတ္မ၀င္စားေတာ့ဘဲ အသက္တာ၏ ခမ္းေျခာက္မွုကုိ ခံစားနိင္သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ အျခားယုံၾကည္သူမ်ားႏွင့္လည္း မေတြ ့ခ်င္။ မိႆဟာရလည္းမဖဲြ ့လုိ၊ က်မ္းစာလည္းမဖတ္၊ ဆုလည္း မေတာင္း၊  ဘုရားေက်ာင္းလည္းမတက္ခ်င္၊ တက္လွ်င္လည္း အားရမွုမရွိ၊  ၾသတပစိတ္ေက်ဘုိ႕ ေလာက္သာတက္သည္။ ထုိအခ်င္းအရာမ်ားသည္ ယုံၾကည္သူမ်ား၌အနည္း အမ်ားျဖစ္တတ္ေသာ အရာမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိသုိ ့ျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္ ရင္း မ်ားသည္ ယုံၾကည္သူမ်ား၌ ရန္သူ၏ တုိက္ခုိက္ျခင္းခံရ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ရန္သူသုံးမ်ဳိး

ယုံၾကည္သူမ်ား၌ ရန္သူသုံးမ်ဳိး ရွိသည္။ ယင္းတုိ ့မွာစာတန္ မာရ္နတ္၊ ေလာက ႏွင့္ ဇာတိတုိ ့ျဖစ္သည္။ ထုိရန္သူမ်ား အေၾကာင္း ကုိ ေလ့လာ၍ မည္ကဲ့သုိ႕ ေတာ္လွန္တုိက္ခုိက္မည္ကုိ ေလ့လာၾကစုိ ့။ .

Read more: ယုံၾကည္သူမ်ား၏ ရန္သူမ်ား သင္ခန္း စာ (၂၄)

ႀကီးထြားရင့္က်က္နည္း သင္ခန္းစာ (၂၃)


ဆရာေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး

ခေလးမ်ားႀကီးထြားဘုိ ့ရန္ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားရွိဘုိ႕လုိအပ္သည္။  က်န္းမာျခင္း၊ အစာစားေသာက္ျခင္း၊ ကုိယ္လက္လွုပ္ရွားျခင္း၊ အနားယူျခင္း၊  ႏွင့္အခ်ိန္မ်ားလုိအပ္သည္။ ထုိအရာမ်ားျပည့္စုံပါက ႀကီးထြားျခင္းသည္ အလုိလုိ ျဖစ္သည္။

အစားအစာ

ခေလးမ်ားႀကီးထြားရန္ ပဌမဦးဆုံးနုိ ့စုိ ့ရသည္။ မိခင္နုိ႕သည္ ခေလးမ်ား အတြက္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။ ထုိနည္းတူ ၀ိညာဥ္ပုိင္း၌လည္း၀ိညာဥ္နုိ ့ေသာက္ ဘုိ႕ လုိသည္။ က်မ္းစာက- ထုိ ့ေၾကာင့္သင္တုိ ့သည္ သခင္ဘုရား၏ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ျမည္းစမ္း ၾကသည္ျဖစ္၍ အမ်ုဳိးမ်ဳိးေသာ မနာလုိျခင္း၊ လွည့္ဖ်ား ျခင္း၊ လွ်ိဳ ့၀ွက္ျခင္း၊ ျငဴစူျခင္း၊ ကဲ ့ရဲ ့ျခင္းရွိသမွ်ကို ပယ္ရွား၍ ကယ္တင္ျခင္း အလုိငွါ ႏွုတ္ကပတ္ေတာ္ တရား၏ နို ့စစ္ အားျဖင့္ ႀကီးပြားမည့္ အေၾကာင္း ဘြားစေသာသူငယ္ကဲ့သုိ ့ထုိတရားနို ့ကုိ အလြန္ လုိခ်င္ေသာ စိတ္ရွိၾကေလာ့-ဟုဆုိသည္ (၁ ေပ၊၂း၁-၃)။

ခေလးနို ့မစုိ့လွ်င္ မႀကီးထြားနိင္သကဲ့သုိ ့ ၀ိညာဥ္လူ လည္း နွုတ္ကပတ္ ေတာ္နို ့စစ္ကုိ မစုိ ့လွ်င္ မႀကီးထြားနိင္ေခ်။ ႏွုတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ၀ိညာဥ္ႏုိ႕ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဖတ္ရွုေလ့လာရမည္။ အခ်ဳိ ့ေသာသူမ်ားသည္ ၾကားနာျခင္း အားျဖင့္သာလွ်င္ နွုတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ခံယူႀကသည္။ ကုိယ္တုိင္ဖတ္ရွုေလ့ လာျခင္းမရွိ။ ထုိသုိ ့ေသာသူသည္မၾကီးထြားနိင္။ ႏွုတ္ကပတ္ေတာ္ မဖတ္ဘဲ ၾကီးထြားနိင္ေသာျဖတ္လမ္းမရွိ။ ထုိေၾကာင့္ၾကီးထြာလုိလွ်င္ ႏွုတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ဖတ္ရွုေလ ့လာရမည္။

.
Read more: ႀကီးထြားရင့္က်က္နည္း သင္ခန္းစာ (၂၃)

ၾကီးထြားျခင္းႏွင့္ရင့္က်က္ျခင္း သင္ခန္းစာ (၂၂)


ဆရာေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး

သက္ရွိသတ္ၲ၀ါႏွင့္အပင္တုိင္းသည္ၾကီးထြားၾကသည္။ ၾကီးထြားျပီးမွ ရင့္က်က္ကာ သီးပြင့္ၾကသည္။ သုိ ့မွသာပြါး မ်ားနိင္သည္။ လူသားမ်ားလည္း ေမြးဘြားျပီးလွ်င္ ႀကီးထြားၾက သည္။ ခေလး ေမြးေသာ္လည္း မႀကီးထြားလွ်င္ မိဘမ်ားစိတ္ ဆင္းရဲမွာ ေသခ်ာသည္။ ထုိမွ်သာမက ႀကီးထြားေသာသူတုိင္း လည္းမရင့္က်က္ႀကပါ။  လူေကာင္ႀကီးေသာ္လည္းခေလးစိတ္ ရွိေနေသးပါက အားကုိး၍မရ ခေလး ကဲ့သုိ႕ ၾကည့္ရွုဘုိ့လုိအပ္ ေပလိမ့္မည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္လူတုိင္း ေမြးဘြားရုံျဖင့္မျပီးပါ။  အခ်ိန္ တန္လွ်င္ ၾကီးထြားဘုိ ့ႏွင့္ ရင့္က်က္ဘုိ ့ လုိသည္။

ထုိ႕နည္းတူ ၀ိညာဥ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၌လည္း ယုံၾကည္သူ မ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္၏ ဒုတိယေမြးဘြားရုံႏွင့္ မျပီးပါ။ ႀကီးထြားျခင္းႏွင့္ ရင့္က်က္ျခင္း ရွိဘုိ ့လုိအပ္သည္။ အခ်ိန္တန္ေသာ္လည္း မႀကီးထြားမရင့္က်က္ပါက မ်ားစြာေသာ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္နိင္သည္။

.
Read more: ၾကီးထြားျခင္းႏွင့္ရင့္က်က္ျခင္း သင္ခန္းစာ (၂၂)

ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ သင္ခန္းစာ (၂၁)


ဆရာေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး

ခရစ္ယာန္တေယာက္အေနျဖင့္   မိမိ၏ ရပ္တည္ခ်က္ (standing) ႏွင့္  မိမိ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (state) ကုိေသခ်ာစြာပုိင္း ျခားနားလည္ဘုိ႕လုိ သည္။ ရပ္ တည္ခ်က္ဆုိသည္မွာ ဘုရားသခင္က  ယုံၾကည္သူမ်ားအတြက္ ခရစ္ေတာ္၏လုပ္ေဆာင္ ေပးေသာ အရာမ်ား ျဖစ္သည္။ အိမ္ႏွင့္ႏွုိင္းပါက  အုတ္ျမစ္ႏွင့္တူသည္၊ လုပ္ေဆာင္မွုသည္  ေန ့စဥ္ ယုံၾကည္သူ၏ လုပ္ေဆာင္မွုကုိဆုိလုိသည္။ ရပ္တည္ခ်က္ အခ်ုဳိ ့ကုိေဖၚျပပါ က-

အျပစ္ကင္းစင္သည္

ယုံၾကည္သူတေယာက္သည္ ေန ့စဥ္ႏွင့္အမွ် စိတ္အားျဖင့္၄င္း၊ကုိယ္ ကာယအားျဖင့္၄င္း၊ တနည္းမဟုတ္ တနည္း အျပစ္ က်ဴးလြန္မွာျဖစ္သည္။ သုိ႕ေသာ္ သူသည္  ခရစ္ေတာ္၌ အျပစ္ကင္းစင္ေသာသူျဖစ္သည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ အျပစ္စီရင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ ေသာသူျဖစ္သည္ (ေယာ ၁း၁၈)။ အျပစ္က်ဴးလြန္မွု အတြက္ အဘသည္သားကုိဆုံးမတတ္သကဲ့သုိ ့ဘုရားသခင္၏ဆုံးမျခင္း ခံရမွာ ျဖစ္သည္ (ေဟျဗဲ ၁၂း၅-၁၁)။ အျပစ္စီရင္ျခင္း သည္ အျပစ္သားမ်ားႏွင့္ဆုိင္၍   .

Read more: ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ သင္ခန္းစာ (၂၁)

အေသြးေတာ္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား - သင္ခန္းစာ (၁၅)


ေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး

သင္ခန္းစာ (၁၄) ၌အေသြးေတာ္အားျဖင့္ အျပစ္လႊတ္ျခင္းအေၾကာင္း သိရွိရျပီ။အေသြးအားျဖင့္ အျပစ္လႊတ္ျခင္းသာမက အျခား အရာ မ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္သည္။ ထုိအရာမ်ား ကုိ ေလ့ လာၾကစုိ ့။

တရားစီရင္ျခင္းမွလြတ္ျခင္း

.

Read more: အေသြးေတာ္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား - သင္ခန္းစာ (၁၅)

အေသြးအားျဖင့္အျပစ္လႊတ္ျခင္း - သင္ခန္းစာ (၁၄)


မာဇက္ေထာင္က်ဳံး

သင္ခန္းစာ (၁၃) ၌ တဲေတာ္အေၾကာင္းသိခဲ့ရျပီ။  ထုိ တဲေတာ္၌ အျပစ္မ်ား ကုိ အေသြးအားျဖင့္ မည္သုိ ့ေျဖ လႊတ္ ေၾကာင္းကုိ ဆက္လက္ ေလ့လာၾကစုိ ့။ ထာ၀ရဘုရားက-လူ၏အျပစ္ကုိေျဖေသာအရာကား အေသြး ျဖစ္သတည္း- ဟုဆုိသည္(၀တ္ျပဳရာ၊၁ရး၁၁)။ အေသြးအားျဖင့္ အျပစ္ကုိ မည္ကဲ့သုိ ့ေျဖ လႊတ္မည္နည္း။

အျပစ္တင္ပုိင္ေသာသူ

လူကုိအျပစ္တင္ပုိင္ေသာသူ၊တရားစီရင္ပုိင္ေသာသူ သည္ထာ၀ရဘုရား သခင္သာလွ်င္ျဖစ္သည္ဟုသင္ခန္းစာ (၂) ၌သင္ခဲ့ရျပီ။ က်မ္းစာ၌-ထာ၀ရဘုရား အျပစ္တင္ေတာ္မူျခင္း ႏွင့္ကင္းလြတ္၍လွည့္စားတတ္ေသာ စိတ္သေဘာ ႏွင့္ကင္းစင္ ေသာသူသည္မဂၤလာရွိ၏-ဟုဆုိထားပါသည္ (ဆာ၊၃၂း၂)။  ထုိ႕ေၾကာင့္အျပစ္တင္ပုိင္လႊတ္ပုိင္ေသာသူသည္ထာ၀ရဘုရား သာလွ်င္ျဖစ္သည္။

.
Read more: အေသြးအားျဖင့္အျပစ္လႊတ္ျခင္း - သင္ခန္းစာ (၁၄)

ခရစ္ယာန္ႏွစ္မ်ဳိး - သင္ခန္းစာ (၂၀)

ေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး

ယုံၾကည္ခါစ ခရစ္ယာန္တုိင္း မွားတတ္ေသာ အရာတခုရွိသည္။  ထုိအရာမွာ ခရစ္ေတာ္ကုိယုံၾကည္ေသာသူ သည္ အျပစ္မလုပ္ရ။ ထုိမွ်မက အျပစ္ မလုပ္နိင္ဟု ထင္မွတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ယုံၾကည္သူ တေယာက္ အျပစ္ျပန္လုပ္လွ်င္ ထာ၀ရအသက္ ျပန္လည္ဆုံးရွုံးမည္ဟု ထင္မွတ္ တတ္သည္။ အမွန္မွာ ထာ၀ရအသက္သည္ အျပစ္ကင္းေသာေၾကာင့္၄င္း။ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္အတုိင္း ေနနိင္ေသာ ေၾကာင့္ေသာ္၄င္း၊ ရသည္မဟုတ္၊ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္သက္သက္ ေၾကာင့္ရရွိသည္ျဖစ္၍ျပန္လည္မဆုံးရွံးနိင္ေခ်။

အကယ္၍အျပစ္လုပ္တုိင္း ထာ၀ရအသက္ ဆုံးရွုံးလွ်င္ ထာ၀ရ အသက္ မဟုတ္ေတာ့ေခ်။ ထာ၀ရအသက္သည္ တဆက္တည္းျဖစ္၍ တခါရရွိလွ်င္ ထာ၀ရတည္တန္ ့သည္။ သုိ ့မဟုတ္ဘဲ အျပစ္လုပ္ေသာအခါ ထာ၀ရ အသက္ ဆုံးရႈံး၍ ျပန္လည္ေနာင္တရေသာအခါတုိင္း ျပန္ရရွိနိင္လွ်င္ ထာ၀ရအသက္ မဟုတ္။ ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္း အသက္တာျဖစ္မည္။ ဘုရားသခင္က ယုံၾကည္ သူကုိ ထာ၀ရအသက္ေပးေသာ အခါ ထုိက္တန္၍ ေပးသည္ မဟုတ္။ သနား ေသာ အားျဖင့္သာ ေပးသည္ကုိသိထားဘုိ ့လုိသည္ (ဧဖက္၊၂း၈-၉)။

ထုိမွ်သာမက ယုံၾကည္သူမ်ားသည္အျပစ္လုပ္နိင္ေသးေၾကာင္း ရွင္ေယာဟန္က ဤသုိ ့ေရးသားထားသည္-ကုိယ္အျပစ္မရွိဟု ငါတုိ ့သည္ဆုိ လွ်င္ ကုိယ္ကုိကုိယ္လွည့္ဖ်ားၾက၏။ ဒုစရုိက္မျပဳျပီဟု ငါတုိ ့သည္ဆုိလွ်င္ ဘုရားသခင္ကုိ မုသာအ ျပစ္တင္ၾက၏။ ႏွုတ္ကပတ္ေတာ္လည္း ငါတုိ႕၌ မရွိ- (၁ ေယာ၊၁း၈၊ ၁၀)။ အမွန္မွာ ယုံၾကည္သူအျပစ္လုပ္လွ်င္ ဖ်ားနာျခင္းျဖစ္သည္။ ကုိယ္ခႏ္ၶာဖ်ားနာေသာအခါ အသက္ကုန္ ဆုံးသြား သည္မဟုတ္။  သုိ ့ ေသာ္ ဘာမွ် မလုပ္နိင္ဘဲ အိပ္ရာေပၚလွဲေနသကဲ့သုိ ့ယုံၾကည္သူအျပစ္လုပ္လွ်င္ ၀ိညာဥ္ ေရးရာ၏ အလုပ္မလုပ္နိင္ဘဲ ဖ်ားနာေနျခင္းျဖစ္သည္။

.
Read more: ခရစ္ယာန္ႏွစ္မ်ဳိး - သင္ခန္းစာ (၂၀)

ဘုရားသခင္၏ ကယ္တင္ျခင္း - သင္ခန္းစာ (၁၃)


ေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး

သင္ခန္း စာ (၁၂)၌ လူ သည္ ကယ္တင္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ ၍ မည္သုိ႔ မွ်မတတ္နိင္ေၾကာင္းသိခဲ ့ရျပီ။ သုိ ့ေသာ္လူမ တတ္ နိင္ ေသာ အ မွုမွာ ဘုရားသခင္ တတ္နိင္ေတာ္မူ၏ (မ ၁၉း၂၃-၃၆)။  ဘုရားသခင္သည္ လူမတတ္နိင္ေသာ အမွုကုိ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ေျဖရွင္း ေပးေၾကာင္း ဆက္လက္ေလ့လာၾကစုိ ့။

က်ဴးလြန္ေသာအျပစ္

ပဌမဦးစြာဘုရားသခင္ကဒုစရုိက္အျပစ္ကုိမည္ကဲ့သုိ ့ေျဖ ရွင္း ေပး ေၾကာင္း ကုိ ေလ့လာၾကရေအာင္။ က်ဴးလြန္ေသာအျပစ္သည္ အျပစ္သားက က်ဴးလြန္ေသာ အျပစ္ျဖစ္သည္။ ထုိ အျပစ္ သည္ဘုရားသခင္၏အျမင္၌သာမက လူ ့အျမင္၌လည္း အျပစ္ရွိသည္။ ထုိ ့ ေၾကာင့္ က်ဴးလြန္ေသာအျပစ္သည္ လူစိတ္ကုိထိခုိက္ေစသည္၊ က်ဴးလြန္ေသာအျပစ္ျပဳသူသည္မိမိ အျပစ္ကုိသိသျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ ကုိပင္လက္ မခံရဲေလာက္ေအာင္စိတ္အေႏွာက္ အရွက္ေပးနိင္သည္။ ထုိအျပစ္ႏွင့္ ကင္းမွသာ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူး ေတာ္ရႊင္လန္း ၀မ္းေျမာက္ နိင္မွာျဖစ္သည္။

.
Read more: ဘုရားသခင္၏ ကယ္တင္ျခင္း - သင္ခန္းစာ (၁၃)

လူေဟာင္းေသျခင္း - သင္ခန္းစာ (၁ရ)မာဇက္ေထာင္က်ဳံး
က်ဴးလြန္ေသာအျပစ္ကုိ  ခရစ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္အားျဖင့္ေဆးေၾကာ ေျဖလႊတ္ျခင္းကုိ သင္ခန္းစာ (၁၄)၌ သင္ခဲ ့ရျပီ။ အေသြးေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားကုိ သင္ခန္းစာ (၁၅) ကုိယ္စားခံျခင္း ကုိ သင္ခန္းစာ (၁၆)၌၄င္း သင္ခဲ့ရျပီ။   ယခု အျပစ္ျပဳလုပ္သူ လူေဟာင္းအေၾကာင္း ေလ့လာဘုိ ့ျဖစ္သည္။

အျပစ္ပြားမ်ားလွ်င္ေက်းဇူးေတာ္ၾကြယ္၀

က်မ္းစာ၌- အျပစ္ပြါးမ်ားသည့္အရာမွာ ေက်းဇူးေတာ္သာ၍ ႂကြယ္၀၏ -ဟုဆုိသည္ (ေရာ၊ ၅း၂၀)။   ဆုိလုိသည္မွာ အျပစ္မ်ားေလေလ ေက်းဇူးေတာ္ ခံစားေလေလ ျဖစ္သည္။ သုိ ့ျဖစ္လွ်င္ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားမ်ားခံစားဘုိ႕ ရန္အျပစ္မ်ားမ်ား လုပ္ရမည္ေလာဟု ေမးစရာရွိလာသည္။   ထုိေၾကာင့္က်မ္းစာ က- ထုိသုိ ့မွန္လွ်င္အဘယ္သုိ ့ျပဳရမည္နည္း။   ေက်းဇူးေတာ္ ပြားမ်ား ေစျခင္းငွါအျပစ္တရားကုိက်င့္၍နရမည္ေလာ။ ထုိသုိ႕မေနရ။ အျပစ္ တရား  စုေတ့ေသာသူသည္ထုိတရား အဘယ္သုိ ့ရွင္ရဦးမည္နည္း- ဟုဆုိသည္ (ေရာ၊၆း၁-၂)၊ သုိ ့ျဖစ္၍ အျပစ္တရား၏ေသျခင္းအေၾကာင္းကုိ ေလ့လာၾကစုိ ့။

အလင္းႏုိင္ငံ၌

.
Read more: လူေဟာင္းေသျခင္း - သင္ခန္းစာ (၁ရ)

ကုိယ္စားခံျခင္း - သင္ခန္းစာ (၁၆)

မာဇက္ေထာင္က်ဳံး
သင္ခန္းစာ (၁၄)၌ အေသြးအားျဖင့္အျပစ္လြတ္ျခင္း ႏွင့္သင္ခန္းစာ (၁၅) တြင္အေသြး၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသိ ခဲ့ရျပီ၊ယခုကုိယ္စားခံျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာၾကစုိ ့။ အခ်ုဳိ႕ကိစၥမ်ားကုိယ္စားခံျခင္းသည္ မျဖစ္နိင္ပါ။ ဥပမာ- သူတ ပါးအတြက္ ထမင္းစားေပး၍မရပါ။ ကုိယ္တိုင္စားဘုိ ့လုိ သည္။  သုိ ့ေသာ္အခ်ဳိ႕ ကိစၥမ်ား၌ ကုိယ္စားခံေပးနိင္ေၾကာင္းေတြ ့ရသည္။ ဥပမာ-အေႂကြးကုိ ကုိယ္စား ေပးနိင္သည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ အျပစ္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ကုိယ္စားခံျခင္းကုိ နားလည္ဘုိ႕ လုိသည္။

ဆိတ္ေခါင္းေပၚတင္

.
Read more: ကုိယ္စားခံျခင္း - သင္ခန္းစာ (၁၆)