သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၁၁) ကယ္တင္ျခင္းနည္းလမ္း (The way of salvation)


“နိဒန္း”

ဤေလာကႀကီးတြင္ သမၼာက်မ္းစာကို ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ ပိုင္းျခားနားလည္လိုေသာ ဓမၼပညာရွင္မ်ားအတြက္ “ကယ္တင္ျခင္းနည္းလမ္း” သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ထက္သာ၍ အေရးႀကီးလွ်က္ရွိေၾကာင္း နားလည္သေဘာ ေပါက္ၾကေပလိမ့္မည္။

Read more: သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၁၁) ကယ္တင္ျခင္းနည္းလမ္း (The...

သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၈) သခင္ေယ႐ႈခရစ္ အေသြးေတာ္၏တန္ခိုး


“နိဒန္း”

သမၼာက်မ္းစာသည္ “အေသြးႏွင့္ျပည့္စုံေသာစာအုပ္” bloody book ျဖစ္ေၾကာင္း ေခတ္ေပၚလႊတ္လပ္ေရး၀ါဒီ တရားေဟာဆရာမ်ား(liberal teachers) ကေျပာဆိုတတ္ၾကပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အာဒံႏွင့္ ဧ၀တို႔၏အျပစ္ေၾကာင့္ ရွက္ေၾကာက္ေနမႈကို အကာအကြယ္ေပးရန္ သိုးငယ္တစ္ေကာင္ကို သတ္၍အေသြးသြန္းခဲ့ရ ေသာ

Read more: သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၈) သခင္ေယ႐ႈခရစ္...

သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၇) ခရစ္ေတာ္၏လက္၀ါးကပ္တိုင္


“နိဒန္း”

ခရစ္ေတာ္၏လက္၀ါးကပ္တိုင္သည္ ခရစ္ယာန္တို႔၏ အေျခခံပံုေသ ယံုၾကည္ခ်က္အားလံုးတို႔၏ ေပါက္ဖြားရာ အရပ္ႏွင့္ အေျခခံ႐ႈျမင္ရေသာအရာပင္ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ ခရစ္ယာန္ယဥ္ေက်းမႈတို႔၏ လကၡဏာႏွင့္ မူလအျမစ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

Read more: သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၇) ခရစ္ေတာ္၏လက္၀ါးကပ္တိုင္

သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၆) ခရစ္ေတာ္သည္ အပ်ိဳကညာ၀မ္းမွ ေမြးဖြားျခင္း


“နိဒန္း”

ခရစ္ယာန္အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ အပ်ိဳကညာ၀မ္းမွ ေမြးဖြားသည္ဟူေသာ ကိစၥသည္ လြယ္လင့္ တကူလက္ခံေသာကိစၥတရပ္သာျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ကနဦးအသင္းေတာ္ကပင္ထိုအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ တိုက္႐ိုက္ျငင္းခံုခဲ့ၾကပါသည္။ ဂ်ဴးခရစ္ယာန္အႏြယ္ျဖစ္ေသာ Eborites မ်ားက ျငင္းပယ္ၿပီးခရစ္ေတာ္၏ဘုရားျဖစ္

Read more: သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၆) ခရစ္ေတာ္သည္ အပ်ိဳကညာ၀မ္းမွ...

သင္ခန္းစာ အမွတ္ (5) ငရဲ


“နိဒန္း”

ငရဲအေၾကာင္း ယုံၾကည္ခ်က္ႏွင့္ ကတ္သက္၍ ေလ့လာျခင္းကဲ့သို႔ အျခားအေၾကာင္းအရာ ေလ့လာျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား စိတ္အားငယ္မႈ ဝမ္းနည္းမႈ၏ တစ္ခါတစ္ရံမ်က္ရည္က်လ်က္ ငိုေႂကြးမႈအထိျဖစ္ ေစႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ ခရစ္ေတာ္ကို မယုံၾကည္ေသာသူမ်ား ျငင္းပယ္ေသာသူမ်ားတို႔အား ထာဝရကာလတြင္ ျပင္းထန္ဆိုးရြားစြာစံ

Read more: သင္ခန္းစာ အမွတ္ (5) ငရဲ

သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၃) နတ္ဆိုး၊ ၀ိညာဥ္ဆိုးအေၾကာင္း


“နိဒါန္း”

၀ိညာဥ္ေလာကႏွင့္ဆိုင္ေသာအရာမ်ားကို လက္မခံသူမ်ားသည္နတ္ဆိုး၊ ၀ိညာဥ္ဆိုးမ်ားရွိေၾကာင္းကို ျငင္းဆို ၾကပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္နတ္ဆိုးတို႔အား ႏွင္ထုတ္ခဲ့သည္မွာလည္း ဆိုးသြမ္းမႈအေပၚအႏိုင္ယူျခင္းကို ေဖာ္ျပေသာ လကၡဏာသာျဖစ္သည္ဟု အခ်ိဳ႕ေျပာၾကပါသည္။ ဘာသာေရးအယူသီးေနသူတို႔၏ခံယူခ်က္ကို သက္သာမႈျဖစ္ေစရန္

Read more: သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၃) နတ္ဆိုး၊ ၀ိညာဥ္ဆိုးအေၾကာင္း

သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၂) စာတန္ (SATAN) အမွန္ရွိျခင္း၊ မူလဇစ္ျမစ္၊ တန္ခုိးႏွင့္သြားရာလမ္း


သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၂)

စာတန္ (SATAN) အမွန္ရွိျခင္း၊ မူလဇစ္ျမစ္၊ တန္ခုိးႏွင့္သြားရာလမ္း

His Reality,Orign,Power and Destiny

“နိဒန္း”

ဤစႀကၤာဝဠာႀကီးတြင္ စာတန္သည္ ဘုရားသခင္ၿပီးလွ်င္ တန္ခိုးအႀကီးဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာကေဖာ္ ျပထားသည္။ ယေန႔ေျမာက္မ်ားစြာေသာ လူတို႔သည္စာတန္၏ အေၾကာင္းကိုရယ္ရႊင္ဖြယ္ရာ

Read more: သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၂) စာတန္ (SATAN) အမွန္ရွိျခင္း၊...

သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၁၄) ပညတ္တရားႏွင့္ ေက်းဇူးတရား (ယုံၾကည္ျခင္းတရားႏွင့္အက်င့္တရား)


သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၁၄)

ပညတ္တရားႏွင့္ ေက်းဇူးတရား (ယုံၾကည္ျခင္းတရားႏွင့္အက်င့္တရား)

“နိဒန္း”

ခရစ္ယာန္အသက္တာတြင္ ယုံၾကည္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ အက်င့္သည္လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔သက္ဆိုင္ ရာက႑အသီးသီးရွိၾကေၾကာင္းကို အျငင္းပြားရန္မလုိပါ။ ယုံၾကည္သူသည္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ယုံၾကည္ျခင္းအား ျဖင့္

Read more: သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၁၄) ပညတ္တရားႏွင့္ ေက်းဇူးတရား...

သမၼာက်မ္းစာသင္ခန္းစာ “ေယ႐ႈခရစ္၏ဘုရားဇာတိ” The Deity of Jesus Christ


သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၁)

သမၼာက်မ္းစာသင္ခန္းစာ

“ေယ႐ႈခရစ္၏ဘုရားဇာတိ”  The Deity of Jesus Christ

“နိဒါန္း”

“ခရစ္ယာန္ဘာသာ” တစ္ခုလံုးသည္ ခိုင္မာေသာ အဆိုတစ္ရပ္အေပၚ၌အေျချပဳရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။ ၄င္းအဆိုပါ “ေယ႐ႈခရစ္”သည္ ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္ေတာ္မူ၍၊ ဘုရားႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ စီရင္ခြင့္ ရွိသမွ်တို႔ကို ပိုင္သေတာ္မူေသာ အနႏၱတန္ခိုးရွင္ျဖစ္သည္။

ဤသင္ခန္းစာ၏ အေရးႀကီးေသာက႑ The Importance of this lesson.

“ခရစ္ယာန္ဘာသာသည္၊

Read more: သမၼာက်မ္းစာသင္ခန္းစာ “ေယ႐ႈခရစ္၏ဘုရားဇာတိ” The...

ရွင္လုကာခရစ္၀င္က်မ္း (ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္)


ရွင္လုကာခရစ္၀င္က်မ္း

၁။ နိဒါန္း
ဤရွင္လုကာက်မ္းရွိ ခရစ္ေတာ္၏သက္ေတာ္စဥ္ကို သမားေတာ္လည္းျဖစ္၊ ရွင္ေပါလု၏ခရီးသြားေဘာ္လည္းျဖစ္ေသာ ရွင္လုကာက ေရးသားခဲ့သည္။ ဤက်မ္းသည္ သူေရးသားခဲ့ေသာ က်မ္းႏွစ္က်မ္းအနက္ ပဌမက်မ္းျဖစ္သည္။ (ဒုတိယက်မ္းမွာ တမန္ေတာ္၀တၱဳျဖစ္သည္ (တ၁း၁)ကို ၾကည့္ပါ) ဤက်မ္း၏ အဓိကအေၾကာင္းအရာကို

Read more: ရွင္လုကာခရစ္၀င္က်မ္း (ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္)

My favorite Words No.27, Chaâm Ngoân, Proverb, သုတၱံက်မ္း , 箴 言

1 Chôù khoe khoang veà ngaøy mai; V́ con chaúng bieát ngaøy mai seơ sanh ra ñieàu ǵ.
1 Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth.
၁ နက္ျဖန္ေန႔ကို အမွီျပဳ၍ မဝါၾကြားႏွင့္၊၊ တရက္အတြင္းတြင္ အဘယ္သို႔ ျဖစ္လိမ့္မည္ကို မသိႏိုင္၊၊
1 不 要 为 明 日 自 夸 , 因

Read more: My favorite Words No.27, Chaâm Ngoân, Proverb,...

ေကာင္းကင္ဘံုသို႔သြားေသာလမ္း၏ အဆင့္၅ခု - UBDavid

ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ

ေကာင္ကင္ဘံုဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ္ေလာက္အံ့ၾသစရာေကာင္းသလဲ စဥ္းစားမိပါသလား? ေကာင္းကင္ဘံုဟာ စိတ္ကူးယဥ္ၾကည့္လို႔၊ အလွပဆံုးအရာထက္ ပိုလွပပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ့ ျမိဳ႔ေတာ္ျဖစ္ျပီး ေရႊစင္အစစ္၊ တန္ဘိုးအၾကီးဆံုးေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားနဲ႔ ေဆာက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ တံခါးၾကီး ၁၂ခ်ပ္ကို ျဖက္ျပီး

Read more: ေကာင္းကင္ဘံုသို႔သြားေသာလမ္း၏ အဆင့္၅ခု - UBDavid