သင္ခန္းစာ (၂၅) ဆုေတာင္းျခင္း အဓိပၸါယ္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္တန္ခိုး


နိဒါန္း

ခရစ္ယာန္တစ္ဦး၏ အသက္တာတြင္ ဆုေတာင္းျခင္းကို တန္ဘိုးျဖတ္ရန္ခက္ခဲလွပါသည္။ ေကာင္းကင္စည္း စိမ္စီးဆင္းရာ တံခါးကိုဖြင့္ေသာ၊ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုတို႔၏စိတ္၀ိညာဥ္ထဲတြင္ဘုရားသခင္ကို လႈပ္ရွားေစေသာ အရာလည္းျဖစ္ပါသည္။ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ တန္ခိုးေတာ္ကိုထြက္လာေစလ်က္၊

Read more: သင္ခန္းစာ (၂၅) ဆုေတာင္းျခင္း အဓိပၸါယ္၊...

သင္ခန္းစာ (၂၄) ဓမၼေဟာင္းက်မ္း၏ပံုေဆာင္ခ်က္မ်ား


နိဒါန္း

ဤသင္ခန္းစာကို ကၽြႏ္ုပ္ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္တြင္ Pentateuch ေခၚေမာေရွ (၅)က်မ္း၍ ပံုေဆာင္ခ်က္ အေျမာက္ အမ်ားေတြ႕ရွိရေသာအခါအားတက္မိပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ထိုပံုေဆာင္မႈအားလံုးကို ဤသင္ခန္းစာတြင္ ထည့္ သြင္းေဖာ္ျပႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းသတိျပဳမိပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစယခုေဖာ္ျပထားေသာပံုေဆာင္မႈမ်ားသည္

Read more: သင္ခန္းစာ (၂၄) ဓမၼေဟာင္းက်မ္း၏ပံုေဆာင္ခ်က္မ်ား

သင္ခန္းစာ (၂၃) သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ (အပိုင္းသံုး) "ယံုၾကည္ေသာသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာသူ၏ အမႈေဆာင္ျခင္း၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ႏွစ္ျခင္း၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္ျဖင့္ျပည့္၀ျခင္း ႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ျပည့္၀စြာခံယူရမည့္အေၾကာင္း"။


နိဒါန္း

ဤသင္ခန္းစာသည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ဆိ္ုင္ေသာသင္ခန္းစာမ်ားမွေနာက္ဆံုးအပိုင္းျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏အမႈေတာ္ေဆာင္ျခင္း၌သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကိုအထူးအေလးအနက္ထားျခင္းေၾကာင့္၊ သင္ၾကား မႈႏွင့္ပီျပင္စြာရွင္းျပႏိုင္ရန္အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္းကၽြႏ္ုပ္တို႔ခံစားသိရွိရ၍ ဤသင္ခန္းစာကိုအထူးအေလးေပး ဆက္

Read more: သင္ခန္းစာ (၂၃) သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္...

သင္ခန္းစာ (၂၂) သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ (အပိုင္းႏွစ္) ဖန္ဆင္းျခင္း၊ ဓမၼေဟာင္းက်မ္း၊ က်မ္းစာ၊ ခရစ္ေတာ္၏ သက္ေတာ္စဥ္ႏွင့္မယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏အမႈေတာ္


နိဒါန္း

သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ အေၾကာင္းသင္ခန္းစာ (၃)ခုတို႔သည္ တဆက္တည္းျဖစ္ပါသည္။ သင္ခန္းစာ (၂၁) တြင္သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လ်က္တန္ခိုးေတာ္သက္သက္လႊမ္းမိုးျခင္းသက္သက္မဟုတ္ ေၾကာင္းေလ့လာခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သူသည္သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားျဖစ္လ်က္သံုးပါးတစ္ဆူဘုရားတြင္၊ တစ္ပါး

Read more: သင္ခန္းစာ (၂၂) သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္...

သင္ခန္းစာ (၂၁) သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ (အပိုင္း ၁) သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ပင္ကုိယ္လကၡဏာမ်ား အျခားအမည္မ်ားႏွင့္ သေကၤတနမိတ္လကၡဏာမ်ား


နိဒါန္း

ကၽြႏု္ပ္တုို႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ကာလတြင္ အသက္ရွင္ေနထုိင္လွ်က္ရွိၿပီး၊ ကမၻာတ၀ွမ္းလံုး ႏွင့္ အမွ် သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ အမႈေဆာင္ျခင္းအေပၚ၌ မ်ားစြာ စိတ္၀င္စားလွ်က္ရွိၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မွားယြင္းခၽြတ္ေခ်ာ္ေသာ သြန္သင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႐ႈတ္ေထြး၍ သံသယျဖစ္ေစေသာ အေတြးအေခၚမ်ားေပၚေပါက္ခဲ့ရ

Read more: သင္ခန္းစာ (၂၁) သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ (အပိုင္း...

သင္ခန္းစာ (၁၉) ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ဆုလဒ္


နိဒါန္း။

မၾကာေသးမီကခရစ္ယာန္တစ္ဦးသည္ ကြယ္လြန္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသူသည္နိမ့္ခ်ေသာသူျဖစ္လ်က္ အက်င့္ စာရိတၱအထူးေကာင္းမြန္သူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ထိုသူကိုေျမသို႔အပ္ႏွံေသာအခါမိတ္ေဆြတစ္ဦးက "ဤပုဂၢိဳလ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံု သို႔၀င္စားျခင္းမျပဳခဲ့လ်င္ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္စရာရွိေတာ့မည္မဟုတ္ပါ"ဟု ေျပာေသာမွတ္ခ်က္

Read more: သင္ခန္းစာ (၁၉) ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ဆုလဒ္

သင္ခန္းစာ (၁၈) ယံုၾကည္သူ၏ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္အေျခအေန။


နိဒါန္း။

ခရစ္ယာန္ဟုေပၚေပါက္လာေသာ အခ်ိန္မွစ၍ ယံုၾကည္သူတစ္ဦးရပ္တည္ခ်က္(သို႔မဟုတ္) ဘုရားသခင္ေရွ႕ ေတာ္ေမွာက္၌ေရာက္ရွိေနေသာ အေျခအေနႏွင့္လက္ရွိအေျခအေနတို႔ကို ကြဲျပားျခားနားစြာ နားမလည္ျခင္းေၾကာင့္ ႐ႈပ္ေထြးမႈ အေတာ္အတန္ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။

Read more: သင္ခန္းစာ (၁၈) ယံုၾကည္သူ၏ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္အေျခအေန။

သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၁၇) မဂၤလာရွိေသာေမွ်ာ္လင့္ရာ


“နိဒါန္း”

ပထမႏွစ္သင္ခန္းစာျဖစ္ေသာ သင္ခန္းစာအမွတ္ (-)တြင္ အသင္းေတာ္အားခ်ီေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ အက်ယ္တ၀င့္ေလ့လာခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ခ်ီေဆာင္ျခင္းသည္ယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားဘြယ္ရာျဖစ္ေသာ္ လည္း တိတု ၂း၁၁-၁၃တြင္ ရွင္ေပါလုကႀကီးျမတ္ေသာဘုရားသခင္တည္းဟူေသာ ငါတို႔ကိုကယ္တင္ေတာ္မူေသာ အရွင္သခင္ေယ႐ႈခရစ္၏

Read more: သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၁၇) မဂၤလာရွိေသာေမွ်ာ္လင့္ရာ

သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၁၆) ယံုၾကည္သူ၏ ပကတိ (၂)မ်ိဳး (BELIEVER'S TWO NATURE)


“နိဒါန္း”

ယံုၾကည္ပါေၾကာင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်၍ မိမိအသက္တာကို သခင္ခရစ္ေတာ္အား အပ္ႏွံထားခါစ ယံုၾကည္သူ အေျမာက္အမ်ားတို႔သည္ မိမိတို႔အသက္တာကို အပ္ႏွံၿပီးေနာက္ မၾကာမီမွာပင္ အံ့အားသင့္ျခင္း၊ မိမိကိုယ္မိမိအား မလိုအားမရျဖစ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္သြားၾကရပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ခရစ္ေတာ္ကိုလက္ခံျခင္းမျပဳမီ

Read more: သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၁၆) ယံုၾကည္သူ၏ ပကတိ (၂)မ်ိဳး...

သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၄) အျပစ္ အျပစ္၏ ဇစ္ျမစ္၊ လကၡဏာ၊ အခႏွင့္ဖယ္ရွားျခင္း


“နိဒန္း”

၂၀ ရာစုထဲသို႔ဝင္ခါစ အခ်ိန္တြင္ ႐ုရားဝတၱဳေရး ဆရာ လီယိုေတာလ္စတြိဳင္းက “ဤေခတ္ကာလ၏ ထင္ရွား ေသာလကၡဏာသည္ ဘုရားသခင္ရွိေၾကာင္း သတိျပဳမႈေလ်ာ့နည္း ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္” ဟုေျပာခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ဆို လွ်င္ “ဤ ေခတ္ကာလ၏ ထင္ရွားေသာ လကၡဏာသည္ အျပစ္ရွိေၾကာင္းသတိျပဳမႈေလ်ာ့နည္းေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။”

Read more: သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၄) အျပစ္ အျပစ္၏ ဇစ္ျမစ္၊...

သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၁၀) အသစ္ေမြးဖြားျခင္းဆိုင္ရာၾသ၀ါဒ အသစ္ေသာေမြးဖြားျခင္း၊ ၄င္း၏သတင္း၊ အဓိပၸါယ္၊ မလႊဲမေသြးလိုအပ္ခ်က္၊ လကၡဏာႏွင့္ နည္းစနစ္

(The New Birth: Its MESSAGE, MEANING, MUST, MARK AND METHOD.)

“နိဒန္း”

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကမၻာေလာကႀကီးသည္ ဘာသာတရားမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္လွ်က္ရွိေနပါသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုတည္း၌ပင္ ဂိုဏ္းဂဏေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ရွိပါသည္။ ဤအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားတို႔သည္

Read more: သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၁၀)...

သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၁၂) ေရြးႏႈတ္ျခင္း (REDEMPTION)


“နိဒန္း”

ေရြးႏႈတ္ျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာတြင္ပါ၀င္ေသာ သစၥာတရားျဖစ္၍ သေဘာေပါက္နားလည္ျခင္းထက္ ကိုယ္ေတြ႔ ခံစားရေသာ္သာ၍ မဂၤလာရွိေသာအရာျဖစ္ပသါည္။ အေျခခံအဓိပၸါယ္မွာ “အဖိုးကိုေပး၍ ေရြးႏႈတ္ကယ္တင္ ျခင္း”ျဖစ္ပါသည္။ သင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ သခင္ေယ႐ႈသြန္းေတာ္မူေသာ အေသြးေတာ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္း

Read more: သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၁၂) ေရြးႏႈတ္ျခင္း (REDEMPTION)