သင္ခန္းစာ (၃၀) ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ဘုရားသခင္၏အႀကံေတာ္။ (1)

(ပဋိညာဥ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ပဋိညာဥ္ငယ္မ်ား)

နိဒါန္း

ပဋိညာဥ္ဆိုရာ၌ ဘုရားသခင္သည္ လူႏွင့္ျပဳလုပ္ထားေသာသေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာ တြင္ ပဋိညာဥ္(၈)ခုကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အခ်ိဳ႕တို႔သည္ အေျခအေနေပၚတြင္မူတည္၏။ ယာယီသေဘာျဖစ္၏။ အျခား ပဋိညာဥ္မ်ားသည္ အေျခအေနေပၚတြင္မူတည္ျခင္းမရွိပါ။ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိ။ အခ်ိဳ႕ေသာ

Read more: သင္ခန္းစာ (၃၀) ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္...

မိမိဘ၀အတြက္ မွန္ကန္ေသာမိတ္ေဆြဖြဲ႔မႈ တည္ေဆာက္ျခင္း

(အပိုင္း ၁)
အထီးက်န္ျခင္းသည္ အလြန္အျဖစ္မ်ားလွေသာျပသနာျဖစ္သည္..ဟုဆိုၾကသည္။ တကမၻာလံုး အထီးက်န္ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေလသည္။ ဘာေၾကာင့္လဲဟု ေမးပါက ကြ်ႏ္ုပ္တို႔တြင္ မိတ္ေဆြစစ္မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။

ဘာေၾကာင့္ ကြ်န္ဳပ္တို႔ မိတ္ေဆြစစ္ အလြန္လိုအပ္ေနရပါသလဲ။ အေၾကာင္းမွာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္

Read more: မိမိဘ၀အတြက္ မွန္ကန္ေသာမိတ္ေဆြဖြဲ႔မႈ တည္ေဆာက္ျခင္း

သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၃၃) ေကာင္းကင္ဘံု


“နိဒါန္း”

ေကာင္းကင္ဘံုတည္ရွိေနေၾကာင္း အေတြးအေခၚသည္၎၊ အမွန္ရွိေနျခင္းသည္၎ အံ့ၾသဘြယ္မဟုတ္ပါ။ အိပ္မက္မဟုတ္ပါ။ စိတ္ကူးယဥ္ဖန္တီးမႈလည္းမဟုတ္ပါ။ စိတ္ကူးယဥ္ဖန္တီးမႈလည္းမဟုတ္ပါ။  ဒ႑ာရီလည္း မဟုတ္ပါ။ တီထြင္မႈ၊ အယူသည္းမႈလည္း မဟုတ္ပါ။ ေကာင္းကင္ဘံုဆိုသည္မွာ ၀ိညာဥ္အေတြ႔ အႀကံဳ လည္းမဟုတ္၊ ေလာကသားတို႔၏

Read more: သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၃၃) ေကာင္းကင္ဘံု

သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၃၂) ေနာက္ဆံုးေသာကာလ


ေခတ္ကာလ၏ ေနာက္ဆံုးေသာအခ်ိန္ - ေနာက္ဆံုးေသာကာလႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေျခခံပံုေသ ယံုၾကည္ခ်က္။ ဤသင္ခန္းစာတြင္ ေအာက္ပါအခ်ိန္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ သခင္ဘုရား၏ေန႔၊ အႏၲိခရစ္၊ ေဘးဒဏ္ႀကီး ကာလ၊ ဒံေယလ၏ ခုႏွစ္ေျမာက္ရက္သတၱပတ္ႏွင့္ အာမေဂဒုန္စစ္ပြဲႀကီး။

Read more: သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၃၂) ေနာက္ဆံုးေသာကာလ

သင္ခန္းစာ (၃၆) ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ သံုးပါးတစ္ဆူ (တလံုးတ၀တည္း) ဘုရား Our Triune God


(သန္႔ရွင္းေသာ သံုးပါးတဆူဘုရားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား)

The Doctrine of the Holy Trinity

နိဒါန္း

သမၼာက်မ္းစာ၌ ပါရွိေသာ ထာ၀ရဘုရားသည္ တပါးတည္းေသာ ဘုရားျဖစ္ေသာ္လည္း ပုဂၢိဳလ္အားျဖင့္ သံုး ပါးေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

Read more: သင္ခန္းစာ (၃၆) ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ သံုးပါးတစ္ဆူ...

သင္ခန္းစာ (၃၅) ခရစ္ေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ႂကြလာျခင္း


နမိတ္လကၡဏာ၊ ဘုန္းက်က္သေရ၊ တန္ခုိး၊ အံ့ဘြယ္ေသာအႏွစ္တစ္ေထာင္စုိးစံျခင္း။

နိဒါန္း။

Audio File
http://murann.com/mp3/rogma/35.christ.second.coming.mp3

သင္သည္ ဤသင္ခန္းစာ၊ စာစဥ္မ်ားကုိ အစဥ္အတုိင္း ေလ့က်င့္ခဲ့ၿပီး ဤသင္ခန္းစာသုိ႔ ေရာက္ရွိ လာသည္ဆုိပါက

Read more: သင္ခန္းစာ (၃၅) ခရစ္ေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ႂကြလာျခင္း

သင္ခန္းစာ (၃၄) အသင္းေတာ္အားခ်ီေဆာင္ျခင္း THE RAPTURE OF THE CHURCH

နိဒါန္း

ခရစ္ေတာ္ဤေလာကသို႔ဒုတိယအႀကိမ္ႂကြလာေတာ္မမူမီျဖစ္ေပၚလာမည့္အျဖစ္အပ်က္တခုကိုသမၼာက်မ္းစာကထင္ရွားစြာေဖာ္ျပထားပါသည္။ သြန္သင္ထားပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာကိုေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားသည္ ထိုအျဖစ္အပ်က္ကို “အသင္းေတာ္အားခ်ီေဆာင္ျခင္း” ဟုရည္ၫႊန္းေျပာၾကားၾကပါသည္။ “အသင္းေတာ္” ႏွင့္ “ခ်ီေဆာင္ျခင္း”

Read more: သင္ခန္းစာ (၃၄) အသင္းေတာ္အားခ်ီေဆာင္ျခင္း THE...

သင္ခန္းစာ (၂၉) ေခတ္ကာလႀကီးမ်ားကိုေလ့လာျခင္း


နိဒါန္း

သမၼာက်မ္းစာေလ့လာရာတြင္ သမၼာက်မ္းစာ၏ မူလစကားလံုးကိုေျပာင္းလဲေစျခင္းမျပဳလွ်င္ (သို႔မဟုတ္) ဆိုလိုရင္းကိုမေျပာင္းလဲေစလ်င္၊ နားလည္လြယ္ေသာသေဘာ၊ ပို၍လြယ္ေသာအဓိပၸါယ္ျဖင့္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာကို ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ခြဲျခားေလ့လာရာတြင္လည္းေ၀ဖန္သူမ်ား႐ွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ Liberal

Read more: သင္ခန္းစာ (၂၉) ေခတ္ကာလႀကီးမ်ားကိုေလ့လာျခင္း

သင္ခန္းစာ (၂၈) အသင္းေတာ္


နိဒါန္း

ဓမၼသစ္က်မ္းရွိၾသ၀ါဒစာက်မ္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားေသာခရစ္ေတာ္၏ “ကိုယ္ခႏၶာေတာ္” “သတို႔သမီး” တို႔ကို ေဒသႏၲရအသင္းေတာ္ကဲ့သို႔ သြန္သင္ေဟာေျပာေသာ သင္းအုပ္ဆရာ၊ ဧ၀ံေဂလိဆရာမ်ားစြာရွိပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာ တြင္ ေဒသႏၲရအသင္းေတာ္ရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာအသိအမွတ္ျပဳထားေသာ္လည္း အသင္းေတာ္ႏွင့္ အသင္းေတာ္မ်ား တို႔

Read more: သင္ခန္းစာ (၂၈) အသင္းေတာ္

သင္ခန္းစာ (၂၇) က်မ္းစာအရ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ သီးသန္႔ျဖစ္ျခင္း (Bible Separation)


နိဒါန္း

သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ မိမိတို႔အသက္တာတြင္ ခရစ္ေတာ္အမွန္ပင္အသက္ရွင္ ေနသည္ဟုသိရေသာအခြင့္ရၿပီးသူတိုင္း ဘုရားသခင္၏ အသစ္တစ္ဖန္ျဖစ္ပြားေစျခင္းကိုခံရၿပီးသူတိုင္းတို႔ သည္၊ ဤေလာက၌၀ိညာဥ္အေမွာင္ထုျဖင့္ အသက္ရွင္ေနရေသာ္လည္း မိမိသည္ဤေလာကႏွင့္မသက္ဆိုင္ ေၾကာင္းသိထားၾကပါသည္။ ေယာ၊

Read more: သင္ခန္းစာ (၂၇) က်မ္းစာအရ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္...

သင္ခန္းစာ (၂၆) ဗတၱိဇံအေၾကာင္း

နိဒါန္း

ဤသင္ခန္းစာတြင္ ခရစ္ယာန္ဗတၱိဇံ။ အဓိပၸါယ္သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ အေရးႀကီးပံုတို႔ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤဗတၱိဇံ မဂၤလာသည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွစ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သင္ခန္းစာ (၂၁၊၂၂၊၂၃) တို႔တြင္ ေလ့လာခဲ့ရေသာ သန္႔ရွင္း ေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ အေၾကာင္းမဟုတ္ပါ။ ဤသင္ခန္းစာတြင္ ေရ၌ေပးေသာ ဗတၱိဇံမဂၤလာႏွင့္ က်င့္သံုးမႈအေၾကာင္း

Read more: သင္ခန္းစာ (၂၆) ဗတၱိဇံအေၾကာင္း