ထေျမာက္ျခင္း အ႐ွင္သခင္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ (Bible Study)


ထေျမာက္ျခင္း အ႐ွင္သခင္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္
Jesus Christ the Risen Lord

သင္ခန္းစာ (၅) 

                'အသက္႐ွင္ေသာ သူလည္းျဖစ္၏။ ငါသည္အရင္ေသသည္ျဖစ္၍၊ ကမၻာအဆက္ဆက္ အသက္ႏွင့္ျပည့္စံု၏။...'(ဗ်ာ၊၁း၁၈)

ခ်စ္စြာေသာ မိတ္ေဆြ၊                                           

               

Read more: ထေျမာက္ျခင္း အ႐ွင္သခင္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ (Bible Study)

ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၌ ႐ွင္ေတာ္မူသည္

သင္ခန္းစာ (၁၂)

 

ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ

ဓမၼေဟာင္းကာလ၌ ဘုရားသခင္သည္ ပညာေတာ္ (၁၀)ပါးကုိ လူတုိ႔အားေပးခဲ့သည္။ ထုိမွ်မက ပေရာဖတ္မ်ားႏွင့္ က်မ္းစာဆရာမ်ားႏွင့္ ဘုရားကုိ ႐ုိေသကုိင္း႐ႈိင္းေသာ ဘုရင္မ်ားကုိလည္းေပးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အေျခအေနအရပ္ရပ္တုိင္း တြင္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ကုိ ထင္ရွားေစဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ လူတုိ႔သည္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။

.
Read more: ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၌ ႐ွင္ေတာ္မူသည္

ဂတိေတာ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကယ္တင္႐ွင္ ေယ႐ႈခရစ္ (Bible Study)

ဂတိေတာ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကယ္တင္႐ွင္ ေယ႐ႈခရစ္
Jesus Christ The Promised Savior

သင္ခန္းစာ (၁)

ခ်စ္စြာေသာ မိတ္ေဆြ၊

စႀကၤာဝဠာကို ဖန္ဆင္းခဲ့သူတဦးသည္ တခ်ိန္ကလူသားတဦးအျဖစ္ ဤကမၻာေပၚတြင္ရွိေနခဲ့ဘူးပါသည္။ ထိုသူသည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ျဖစ္၏။ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္းအစ၌ သခင္ေယရႈအား 'ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္'လို႔ ေျပာထားပါသည္။ 'အစအဦး၌ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ရွိ၏။ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူရွိ၏။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ လည္း ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ '(ေယာ၊၁း၁)။ ဤက်မ္းပိုက္အရ သခင္ေယရႈသည္ ဘယ္အရာကိုမွ်မဖန္ဆင္းမီွ အစဥ္ အၿမဲရိွ ႏွင့္ေတာ္မူ၏။ သူသည္ခမည္းေတာ္ႏွင့္အတူရွိၿပီး၊ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

.
Read more: ဂတိေတာ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကယ္တင္႐ွင္ ေယ႐ႈခရစ္ (Bible...

တန္ခိုးႀကီးေသာ ဘုရား သခင္ေယ႐ႈခရစ္


တန္ခိုးႀကီးေသာ ဘုရား သခင္ေယ႐ႈခရစ္
Jesus Christ The Mighty God
သင္ခန္းစာ (၂)

ခ်စ္စြာေသာ မိတ္ေဆြ၊

သင္သည္ သာ၍သခင္ေယ႐ႈခရစ္ကို သိ႐ွိရန္ရည္႐ြယ္ပါသည္။ သူသည္မည္သူနည္း။ သူသည္ဘာျပဳလုပ္ခဲ့သနည္း။ ဤ သင္ခန္းစာ၌ သူသည္ 'တန္ခိုးႀကီးေသာဘုရားသခင္' ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ သူ၏နာမသည္ အမွန္ပင္အံ့ဘြယ္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေလ့လာၾကမည္။

 

.
Read more: တန္ခိုးႀကီးေသာ ဘုရား သခင္ေယ႐ႈခရစ္