ကၽြန္ေတာ္သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္၌ လူသစ္ၿဖစ္သည္။စံ၀င္းခ်ိဳ   I am a New Person in Christ!ယ
Lesson 4

မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ာ၊

ဘုရားသခင္တြင္ တခုေသာ၀မ္းေၿမာက္ဖြယ္ရာမွာ၊  သူသည္အေၿခအေနမ်ားကိုအသစ္ၿပဳလုပ္ၿခင္းကိုႏွစ္သက္သည္။ သူလုပ္ထားေသာ အရာတခုခုကို  အၿပစ္က ပ်က္စီးေစလွ်င္၊ ဘုရားသခင္ကအသစ္ၿပဳလုပ္မည္။ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ အၿပစ္က ထပ္၍ လံုး၀ မဖ်က္ဆီး နိုင္ရန္ၿဖစ္သည္။    ဘုရားကေၿပာသည္။

“ ငါသည္ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို အသစ္ ဖန္ဆင္းသည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။---“   (ဗ်ာ ၂၁ း၅)

ဘုရားသခင္၏ပထမလူ၊ အာဒံသည္ ဘုရားသခင္၏ စကားမ်ားကို မလိုက္နာဘဲ အၿပစ္ ႏွင့္ ေသၿခင္းကို ကမာၻေပၚသို႔ ယူ ေဆာင္လာခဲ့သည္။  အာဒံသည္ အၿပစ္သား လူမ်ိဳးမ်ား ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။  ကမာၻေပၚတြင္ေမြးဖြားသူတိုင္းသည္၊ အာဒံ၏ အၿပစ္ရွိေသာ မိသားစု၀င္မ်ား  ၿဖစ္ၾကရသည္။

ဘုရားသခင္ ဘာကို ၿမင္ရမည္နည္း?

.
Read more: ကၽြန္ေတာ္သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္၌ လူသစ္ၿဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ ခြင့္လႊတ္ၿခင္းႏွင့္ခ်စ္ၿခင္းေမတၲာခံရၿပီ။စံ၀င္းခ်ိဳ   I am Forgiven and Loved,
Lesson 3

မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ာ၊

ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ သူကိုခ်စ္၍သာယာၾကည္ႏူးမႈကိုေပးေစၿခင္သည္။ ဘုရားသခင္ကို  သာယာၾကည္ႏူးမႈေပးႏိုင္ရန္ ကၽြန္ေတာ္သည္ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္မ်ိဳးကိုသိရန္လိုအပ္ပါသည္။

၁)     ကၽြန္ေတာ္၏ အၿပစ္မ်ားမွခြင့္လႊတ္ၿပီးေၾကာင္းသိရမည္။

၂)     ဘုရားသခင္သည္္ ယခုကၽြန္ေတာ္အေပၚ၌ ဘယ္လို  ခံစားေၾကာင္း ကိုသိရမည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔  သားငယ္တေယာက္ကိုအလြန္ခ်စ္ေသာ  ဖခင္အေၾကာင္းစဥ္စားၾကည့္ရေအာင္။  ဖခင္တြင္ တန္ဘိုးရွိေသာ နာရီတလံုးရွိသည္။ သူ၏သားကို သူ၏နာရီကိုေဆာ႔ မကစားရန္၊ ပ်က္စီးမည္ကို စိုးရိမ္၍ မွာထားသည္။

.
Read more: ကၽြႏ္ုပ္သည္...

ခရစ္ေတာ္သည္ ဘာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ အစစ္အမွန္ မျဖစ္သနည္း?Why Isn’t Christ Real to Me?.

Practical Christian Living Course, Lesson 6

 

ေသာ့ခ်က္က်မ္းပုဒ္ ။              ။ ““ထိုသူသည္ ငါ့ဘုန္းကိုထင္ရွားေစလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား ငါ့ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာအရာကိုယူ၍၊ သင္တုိ႔အား ေဘာ္ျပ လိမ့္မည္။””  ေယာ ၁၆ း ၁၄

သခင္ေယ႐ႈသည္ ဤေလာက၌ ရွိစဥ္ကာလအတြင္း တပည့္ေတာ္တို႔ႏွင္ အတူေျပာဆိုသြားလာခဲ့သည္။ သူတို႔သည္ သခင္ႏွင့္အတူ ရွိရျခင္း ကို ၀မ္းေျမာက္လိုက္သည့္ျဖစ္ျခင္း၊ သို႔ေသာ္ တေန႔တြင္ သူက သူတုိ႔ထံမွထြက္ခြာေတာ့မည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။

တပည့္ေတာ္မ်ားသည္ သခင္ေယ႐ႈ သူတို႔ထံမွ ထြက္ခြာေတာ့မည့္အေၾကာင္းကို စဥ္းစားေသာအခါ အလြန္ပင္၀မ္းနည္းၾကသည္။ ““ဤအေၾကာင္းအရာတို႕ကို ငါေျပာေသာေၾကာင့္၊ သင္တို႔သည္ အလြန္၀မ္းနည္းျခင္းသို႔ ေရာက္ၾက၏။ ငါအမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊ ငါသြားလ်င္ သင္တို႔အက်ိဳးရွိလိမ့္မည္”” ဟုဆို ခဲ့သည္။

.
Read more: ခရစ္ေတာ္သည္ ဘာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ အစစ္အမွန္...

ကၽြန္ေတာ္တြင္ မိသားစုအသစ္ရွိသည္ I Have a New Family !စံ၀င္းခ်ိဳ    I Have a New Family , 
Lesson 2                             

မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ာ၊

                       သမၼာက်မ္းစာတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အလြန္သိသင့္ သိထိုက္ေသာ အထူးပုဂၢိဳလ္ ႏွစ္ဦးပါရွိပါသည္။ ဒီလူႏွစ္ ေယာက္သည္၊    အာဒံ ႏွင့္   သခင္ခရစ္ေတာ္   တို႕ၿဖစ္ၾကပါသည္။       အာဒံသည္ ဘုရားသခင္၏ ပထမလူ ဟုေခၚဆို၍ သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ ဒုတိယလူ  ဟုေခၚဆိုသည္။

 

.
Read more: ကၽြန္ေတာ္တြင္ မိသားစုအသစ္ရွိသည္ I Have a New...

ကၽြန္ေတာ္မွာၾကီးၿမတ္ေသာကယ္တင္ရွင္ရွိပါသည္ I Have a Great Savior

စံ၀င္းခ်ိဳ

Lesson One.

မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ာ၊

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ လက္ေဆာင္ကို တမ္းတၾကပါသည္။ ဘုရားသခင္ထံမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ အားလံုးအတြက္ အေကာင္းဆံုး လက္ေဆာင္မ်ားရွိပါသည္။  သူကလည္း  ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုေပးခ်င္ပါသည္။  အားလံုးကို သူ၏သားေတာ္ သခင္ခရစ္ေတာ္မွ တဆင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ ေရာက္ရွိ လာပါသည္။

ဘုရားသခင္ထံမ ွထူးျခားေသာအရာမ်ားကို လက္ခံႏိုင္ရန္ အခ်က္ (၄)ခ်က္ရွိပါသည္။

၁)  သခင္ခရစ္ေတာ္၏အလုပ္

၂) ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္

၃) ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ယံုၾကည္ခ်က္   ႏွင့္

၄)  သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ အလုပ္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဒီအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္စားၾကပါစို႔။

.
Read more: ကၽြန္ေတာ္မွာၾကီးၿမတ္ေသာကယ္တင္ရွင္ရွိပါသည္ I...

ဘုရားသခင္၏ သြန္သင္ျခင္း စည္းကမ္း - Course 4, Lesson 9


God’s Discipline ,  Practical Christian Living Course 4, Lesson 9

အန္ဒရူး

အဓိကက်မ္းပုဒ္ ။    ။ ကိုယ္ေတာ္ဆံုးမ၍ တရားေတာ္ကို သြန္သင္ေတာ္မူေသာသူသည္ မဂၤလာရွိပါ၏။ (ဆာ ၉၄ း ၁၃)

                ဘုရားသခင္ကသူ၏အျမင္၌ ဘယ္အရာကမွန္သည္၊ ဘယ္အရာကမွားသည္ဆိုတာကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ၾသတၱပၸစိတ္ထဲတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ျပသ ေၾကာင္းကို ေလ့လာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဤသင္ခန္းစာ၌၊ သူ၏ သား သမီးမ်ားသည္ နာခံမႈရွိစြာ သူႏွင့္အတူအသက္ရွင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္က မည္သို႔ေလ့က်င့္သင္ ၾကားေပးသည္ကို ေလ့လာၾကမည္ျဖစ္သည္။

.

Read more: ဘုရားသခင္၏ သြန္သင္ျခင္း စည္းကမ္း - Course 4,...

ဘုရားသခင္၏ဆံုးမပဲ့ျပင္ျခင္း - Course 4, lesson 12God’s Chastening
Practical Christian Living Course Four, Lesson 12

ေသာ့ခ်က္က်မ္းပုဒ္ ။ ။ အလြဲမယူၾကႏွင့္။ ဘုရားသခင္သည္ မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္းကို ခံေတာ္မမူ။ လူသည္ မ်ိဳးေစ့ႀကဲသည္အတိုင္း အသီးအႏွံကို ရိတ္ရ လိမ့္မည္။ ဂလာ ၆ း ၇

ခရစ္ယာန္မ်ားအေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ နာခံျခင္းရွိရမည္ဟူေသာ မူ၀ါဒအားျဖင့္ အသက္ရွင္ၾကရ မည္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ဘယ္ေသာအခါမွ မိမိ၏သားသမီးမ်ားကို အျပစ္၌ မက်င္လည္ေစလုိေပ။ က်မ္းစာက““ခ်စ္သားတုိ႔၊ သင္တုိ႔သည္ ဒုစ႐ုိက္ကုိမျပဳေစျခင္းငွာ၊ ဤအရာတုိ႔ကုိ သင္တုိ႔အားငါေရး၍ ေပးလုိက္၏။””ဟု ဆုိသည္။ ၁ေယာ ၂း၁

သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ခရစ္ယာန္တုိ႔သည္ အမွန္တကယ္ပင္အျပစ္ကုိ ျပဳလုပ္ၾကၿပီး ခရစ္ယာန္မ်ားစြာတုိ႔သည္ အျပစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေပါ့ပ်က္ပ်က္ သာ သေဘာထားၾကသည္။ ဤသင္ခန္းစာ၌ ဤေမးခြန္းကုိ ကုိင္တြယ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ““ယုံၾကည္သူတဦးဦး ဆႏၵရွိရွိ(စိတ္ပါလ်က္) အျပစ္ကုိ က်ဴးလြန္ပါက ဘာျဖစ္မည္နည္း?

.
Read more: ဘုရားသခင္၏ဆံုးမပဲ့ျပင္ျခင္း - Course 4, lesson 12

သခင္အသစ္ - Course 3, Lesson 11A New Master
New Life in Christ Course III, Lesson 11

ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္၊  ေရာ၊ ၆း၁-၁၄။ ၂ေကာ၊ ၅း၁၄-၁၅။

ေသာ့ခ်က္က်မ္းပုဒ္၊ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ ေသလ်က္ေနၾကသည္ဟူ၍၎၊ အသက္ရွင္ေသာသူတုိ႔သည္ တဖန္ ကုိယ္အလုိသုိ႔ လုိက္၍မရွင္၊ သူတုိ႔အတြက္ေၾကာင့္အေသခံၿပီးမွ ထေျမာက္ေတာ္မူေသာသူ၏ အလုိသုိ႔လုိက္၍ ရွင္ေစမည္အေၾကာင္း၊ လူအေပါင္းတုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံေတာ္မူသည္ဟူ၍၎၊ ငါတုိ႔သည္ သေဘာထားလ်က္၊ ခရစ္ေတာ္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္သည္ ငါတုိ႔ကုိ အႏုိင္အထက္ ေသြးေဆာင္၏။  - ၂ေကာ ၅း၁၅။

စႀကၤာဝဠာ၌ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုးသည္ အျပစ္ျဖစ္သည္။

လူစီဖာသည္ ဖန္ဆင္းခံရာထဲ၌ ပညာအ႐ွိဆံုးႏွင့္ အလွပဆံုးေသာ ေကာင္းကင္တမန္တပါးျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ အျပစ္က သူ႔ကို ဘုရားသခင္၏ရန္သူႏွင့္ လူ၏ရန္သူ ျဖစ္ေသာ စာတန္ အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့၏။ အျပစ္သည္ အာဒံႏွင့္ဧဝတို႔ကိုလည္း ခ်စ္ေတာ္မူေသာ ဖန္ဆင္း႐ွင္ႏွင့္ အဆက္ျပတ္ ေစခဲ့၏။ အျပစ္သည္ ဘုရားသခင္ ၏ ပံုသ႑ာန္ေတာ္ ႏွင့္ အညီ ဖန္ဆင္းျခင္းခံရေသာလူကို အျပစ္ႏွင့္စာတန္၏ကြၽန္ဘဝသို႔ ေျပာင္းလဲေစခဲ့၏။

.
Read more: သခင္အသစ္ - Course 3, Lesson 11

ႏိုင္ငံေတာ္ အသစ္ - Course 3, Lesson 10A New Kingdom

New life in Christ Course III, Lesson 10

ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္မ်ား။ ေရာမ၊ ၆း၁-၁၄။

ေသာ့ခ်က္က်မ္းပိုဒ္။ 'ထိုနည္းတူ သင္တို႔သည္ အျပစ္တရားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အရာ၌ကား၊ အေသျဖစ္ သည္ဟူ၍၄င္း၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာအရာ၌ကား၊ ငါတို႔သခင္ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ အသက္႐ွင္သည္ ဟူ၍၄င္း၊ ကိုယ္ကိုကိုယ္ ထင္မွတ္ၾကေလာ့။'(ေရာ၊ ၆း၁၁)

 

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တလံုးတဝတည္း ေပါင္းစည္းခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အံ့ဘြယ္ သစၥာ တရားတစ္ခု အေၾကာင္း ေလ့လာခဲ့ရၿပီ။ အခက္သည္ စပ်စ္ပင္ႏွင့္ဆက္သကဲ့သို႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္လည္း သခင္ေယ႐ႈ၌ အသက္႐ွင္ေပါင္းစည္း ျခင္း၌ ဆက္ခဲ့ၾကသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ သူ၌္တည္ေတာ္မူၿပီ၊ သူ၏အသက္သည္လည္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ တည္ေတာ္မူသည္။

.
Read more: ႏိုင္ငံေတာ္ အသစ္ - Course 3, Lesson 10

အသစ္ေသာဆက္ႏြယ္ေတာ္စပ္ျခင္း - Course 3, Lesson 9A New Relationship

New Life in Christ Course III

Lesson 9

ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္။ ေယာ၊ ၁၅း၁-၅။

 

ေသာ့ခ်က္က်မ္းပိုဒ္။

'ငါသည္စပ်စ္ႏြယ္ပင္ျဖစ္၏။ သင္တို႔သည္အခက္မ်ားျဖစ္ၾက၏။ အၾကင္သူသည္ငါ၌တည္၍ ငါသည္လည္း သူ၌တည္၏။ ထိုသူသည္ မ်ားစြာေသာ အသီးကိုသီးတတ္၏။ ငါႏွင့္ကြာလွ်င္သင္တို႔သည္ အဘယ္အမႈကို မွ်မတတ္ႏိုင္ၾက။' (ေယာ၊ ၁၅း၅)

ယခင္ သင္ခန္းစာ၌ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၌ ႐ွိျခင္းဆိုင္ရာ အံ့ဘြယ္ သစၥာတရားတစ္ခုကို ေလ့လာခဲ့ရ သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အာဒံထဲ၌မ႐ွိေတာ့ပါ၊ သို႔ေသာ္ ခရစ္ေတာ္၌႐ွိၿပီးျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္၌႐ွိျခင္းေၾကာင့္ ဘုရားသခင့္ေ႐ွ႕ေမွာက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ရပ္တည္ခ်က္(အဆင့္အတန္း) အသစ္၌ ႐ွိေနၿပီးျဖစ္သည္။ ဘုရား သခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ခရစ္ေတာ္၌ စံုလင္လ်က္႐ွိသည္ကို ျမင္ေတာ္မူသည္။

.
Read more: အသစ္ေသာဆက္ႏြယ္ေတာ္စပ္ျခင္း - Course 3, Lesson 9

လူ၏က်ဆင္းျခင္း - Course 3, Lesson 4The Fall of Man  
New life in Christ Course 3, Lesson 4

ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္။ က၊ ၂း၇-၂၇။ က၊ ၃း၁-၁၉။

ေသာ့ခ်က္က်မ္းပိုဒ္။ 'ဤအေၾကာင္းအရာဟူမူကား၊ အျပစ္တရားသည္ တေယာက္ေသာသူအား ျဖင့္ ဤေလာကသို႔ဝင္၍၊ အျပစ္တရား အားျဖင့္ ေသျခင္းတရား ဝင္သည္ႏွင့္အညီ၊ လူအေပါင္း တို႔သည္ အျပစ္႐ွိေသာေၾကာင့္ ေသျခင္းသို႔ေရာက္ရၾက၏။' (ေရာ၊ ၅း၁၂)

 

သင္ခန္းစာ(၂)တြင္ အာဒံသည္ ဘုရားသခင္၏ ပံုသ႑ာန္ႏွင့္အညီ ဖန္ဆင္းခံရေၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေလ့လာခဲ့ ၿပီ။ အာဒံ သည္ သူ၏ ဖန္ဆင္း႐ွင္၏လက္ေတာ္မွ လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ သူသည္ အျပစ္ႏွင့္ကင္းစင္ေတာ္မူ၏။ သူ၏သဘာဝသည္ စင္ၾကယ္ ၏။ သူ၌ အျပစ္ ျပဳရန္ လကၡဏာ မ႐ွိပါ။ သို႔ေသာ္လည္း သူ၌လြတ္လပ္စြာ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ ႐ွိေနျခင္းေၾကာင့္ အာဒံသည္ အျပစ္ကို ျပဳရန္ ျဖစ္ႏိုင္ သည္။ ဘုရားသခင္ကို နာခံျခင္း (သို႔) မနာခံျခင္းကို သူသည္ လႊတ္လပ္စြာ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္၏။

 

.

Read more: လူ၏က်ဆင္းျခင္း - Course 3, Lesson 4

စာတန္ မာရ္နတ္ - Course 3, Lesson 3Satan
New Life in Christ Course 3,  Lesson 3

ဖတ္ရန္ က်မ္ခ်က္မ်ား၊ ေဟ႐ွာယ၊ ၁၄း၁၂-၁၇။ေယဇေက်လ၊ ၂၈း၁၂-၁၉။

ေသာ့ခ်က္ က်မ္းပိုဒ္၊   'ထိုသို႔ မယံုၾကည္ေသာသူတို႔ကား၊ ဘုရားသခင္၏ပံုသ႑ာန္ေတာ္တည္းဟူေသာ ခရစ္ေတာ္၏ဘုန္းအသေရႏွင့္ ျပည့္စံု ေသာ ဧဝံေဂလိတရား၏အေရာင္သည္ အလင္းကိုမေပးေစျခင္းငွါ၊ ဤေလာကကို အစိုးရေသာ ဘုရားသည္ သူတို႔၏ဥာဏ္မ်က္စိကို ကြယ္ေစ၏' (၂ေကာ၊ ၄း၄)               

 က်မ္းစာက ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား ဆိုသည္မွာ အာဒံႏွင့္ဧဝကို မဖန္ဆင္းမွီ ဘုရားသခင္၏စႀကၤာဝဠာ၌ ဖန္ဆင္း႐ွင္ဘုရားသခင္ ကို ဆန္႔က်င္ ပုန္ကန္ ခဲ့ေသာ သူတစ္ဦး႐ွိ၏။ ဤသူကို စာတန္ (သို႔) မာရ္နတ္ဟုေခၚ၏။ သူသည္ မေကာင္းမႈအတြက္ တန္ခိုးၾသဇာ သက္သက္ မွ်သာ မဟုတ္ပါ။ သူသည္ အနီေရာင္ မေကာင္းဆိုးဝါး၊ ခက္ရင္းခြႏွင့္သူ႔ကို မၾကာခဏ ေရးဆြဲၾကေသာ ႐ုပ္ပံု မဟုတ္ပါ။ သူ သည္ အမွန္ တကယ္႐ွိေသာ သူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။

 

.
Read more: စာတန္ မာရ္နတ္ - Course 3, Lesson 3