မဟာအမႈေတာ္ျမတ္ႀကီးThe Great Commission

New Life in Christ Course III

Lesson 19

ဖတ္ရန္ က်မ္းစာ ။ ေရာမ၊ ၁ဝ-၁၅။

ေသာ႔ က်မ္းခ်က္၊ ။'သင္တို႔သည္ ေလာကီႏိုင္ငံ အရပ္ရပ္ ရွိသမွ်သို႔ သြား၍၊ ေဝေနယ်သတၱဝါ အေပါင္းတို႔အား   ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာၾကေလာ့။ ' (မာ၊ ၁၆း၁၅)

အသင္းေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အံံဘြယ္ေသာအေၾကာင္းအရာ အခ်ဳိ႕ကိုေလ့လာခဲ့ၿပီ။ အသင္းေတာ္သည္ ခရစ္ ေတာ္၏ခႏၶာ ျဖစ္ေၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႕ေလ့လာခဲ့၏။ ခရစ္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္၏ဦးေဂါင္းျဖစ္ၿပီး၊ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ သူ႕ခႏၶာ၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္သည္။

စာတန္၏မေကာင္းမႈစနစ္မ်ား အလယ္၌ ခရစ္ေတာ္သည္ သူ၏အားႀကီးေသာ၊ ေအာင္ျမင္ေသာ တန္ခိုးႏွင့္ အလုပ္ လုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ ထင္႐ွားႏိုင္ရန္ သူ၌ခႏၶာ ႐ွိေတာ္မူသည္။ အသင္းေတာ္အားျဖင့္ ဤေလာက၌ သူ၏အသက္တာႏွင့္ သူ၏ အလုပ္မ်ားကို ေဖၚျပလ်က္႐ွိသည္။

 

.
Read more: မဟာအမႈေတာ္ျမတ္ႀကီး

ဘုရားသခင္ကို အသက္တာ ဆက္ကပ္ျခင္းConsecration

New Life in Christ Course III

Lesson 16

ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္။ ေရာ၊၁၂း၁-၂။

ေသာ့ခ်က္က်မ္း။ ေရာ၊၁၂း၁။

ခရစ္ေတာ္ထဲ၌ ဘုရားက ကြၽႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေသာ အ့ံဘြယ္ေသာအရာမ်ားကို ေလ့လာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။  ခရစ္ေတာ္ထဲ၌ ေမွာင္မိုက္ ႏိုင္ငံမွ လႊတ္ေျမာက္ေစသည္သာမက အျပစ္တန္ခိုး၊ ဇာတိ၊ေလာကႏွင့္စာတန္ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းမ်ားမွ  လည္းလႊတ္ေျမာက္ေစခဲ့ၿပီ။ ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ ျပန္လာ၍ ကြၽႏု္ပ္တို႔ႏွင့္အတူ ႐ွိျခင္းအားျဖင့္ ပညတ္တရားက  ေတာင္းဆိုေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ က်င့္ႏိုင္

ရန္ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။

ဤအ့ံၾသဘြယ္အရာမ်ား အားလံုးကို ဘုရား၏ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ျဖစ္သည္။ ေသျခင္းမွတပါး ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဘာမွ် မထိုက္တန္ပါ။ ဘုရားက ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေပၚ ႀကီးစြာေသာေကာင္းႀကီးမ်ားကို အခမဲ့ေပးသနားျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုဘုရားသခင္သည္ သူ႔အတြက္ တစံုတခု ျပဳ လုပ္ေပးရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား ေျပာေနပါသည္။

 

ဘာကိုျပဳလုပ္ေပးရန္ ကြၽႏ္ုပ္အား၊ ေျပာေနပါသနည္း။

သူ႔ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဆက္ကပ္ရန္ ေျပာေနပါသည္။ ဘုရားက သူ႔ကြၽန္ေပါလုအားျဖင့္ ေျပာေနျခင္းကို ၾကားၾကပါစို႔။(ေရာ၊၁၂း၁)

 

 

.
Read more: ဘုရားသခင္ကို အသက္တာ ဆက္ကပ္ျခင္း

ေလာကကို မခ်စ္ႏွင့္

အန္ဒ႐ူး    Love Not The World

New Life in Christ III

Lesson 13

ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္မ်ား။(ေကာ၊၃း၁-၄။၂ေကာ၊၆း၁၄-၁၈)

ေသာ့ခ်က္က်မ္းပုဒ္။ ၁၅ေလာကကို၄င္း၊ ေလာက၌ရွိေသာ အရာတို႔ ကို၄င္း၊ မခ်စ္ၾကႏွင့္။ ေလာကကိုခ်စ္ေသာသူ မည္သည္ကား၊  -  (၁ေယာ၊၂း၁၅)

ယံုၾကည္သူတိုင္းအား ဝိညာဥ္တိုက္ပြဲသို႔ဝင္ရန္ ေခၚျခင္းကိုခံရသည္။ က်မ္းစာတြင္ ခရစ္ယာန္မ်ား၏တဖက္၌ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းေသာ ရန္သူသံုးမ်ဳိး႐ွိေၾကာင္း ေျပာထားသည္။ ရန္သူမ်ားမွာ ဇာတိပကတိ၊ ေလာကႏွင့္ စာတန္တို႔ျဖစ္သည္။ ဤေနရာ၌ 'ေလာက' ဟုေခၚေသာ ရန္သူ၏ အေၾကာင္းကိုစဥ္းစားမည္။

က်မ္းစာတြင္'ေလာက'ဟူေသာစကားလံုးကို မတူညီေသာ အဓိပၸါယ္သံုးမ်ဳိးျဖင့္ သံုးႏႈံးထားသည္။ ပထမမွာ ဘုရားသခင္က ဖန္ဆင္း ခဲ့ေသာ ကမၻာေျမႀကီး ကိုရည္ညႊန္းပါသည္။ (တ၊၁၇း၂၄)။ ေနာက္တစ္မ်ဳိးမွာ (ေယာ၊၃း၁၆)၌ 'ေလာကီသား' မ်ားကိုဆိုလို၏။ (ေယာ၊၃း၁၆)။ တတိယကိုကား (၁ေယာ၊၂း၁၅)တြင္ ေတြ႕ရၿပီး ဘုရားသခင္၏သားသမီးမ်ားကို သတိေပးျခင္း ကိုလည္းခံရ၏။(၁ေယာ၊၂း၁၅)

 

.
Read more: ေလာကကို မခ်စ္ႏွင့္

အသစ္ေသာတန္ခိုးအန္ဒ႐ူး   A New Power

New Life in Christ Course III

Lesson 12

ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္။ (ဂလာ၊၅း၁၆-၂၅)(ေရာမ၊၇း၁၅-၈း၁၃)

ေသာ့ခ်က္ က်မ္းပုဒ္။

'ငါပညတ္သည္ကား၊ ဝိညာဥ္ပကတိအတိုင္းက်င့္ၾကေလာ့။ ထိုသို႔က်င့္လွ်င္ ဇာတိပကတိ၏အလိုသို႔ မလိုက္ဘဲ ေနၾကလိမ့္မည္။'

(ဂလာ၊၅း၁၆)

ခရစ္ယာန္တိုင္း၏အထဲ၌ ဆန္႔က်င္ဘက္တန္ခိုးႏွစ္ခု႐ွိပါသည္။ ဇာတိပကတိႏွင့္ဝိညာဥ္ပကတိဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိး႐ွိသည္။ သန္႔႐ွင္း ေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏အလိုကိုသာ လုပ္ေစလိုၿပီး၊ သို႔ေသာ္ ဇာတိပကတိက မိမိ၏စိတ္ေက်နပ္မႈကိုသာ လုပ္ေစလိုသည္။ ဤ တန္ခိုးႏွစ္ခုကို စဥ္းစားဆင္ျခင္ၾကပါစို႔။

.
Read more: အသစ္ေသာတန္ခိုး

မည္ကဲ့သို႔ ခရစ္ယာန္အသက္တာကို ႐ွင္မည္နည္းအန္ဒ႐ူး
How to Live a Christian Life, New Life in Christ Course III, Lesson 15

ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္။ ထြက္၊ ၂ဝး၁-၁၇။ဂလာ၊ ၃း၁၃-၂၆။

ေသာ့ က်မ္းခ်က္။ “ငါသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ လက္၀ါးကပ္တိုင္၌ အေသခံၿပီ၊ သို႔ေသာ္လည္း အသက္႐ွင္ေသး၏။ ထိုသို႔ဆိုေသာ္ ငါသည္ ကိုယ္တိုင္ မ႐ွင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါ၌႐ွင္ေတာ္မူ၏။ ကိုယ္ခႏၶာ၌ ယခု ငါ႐ွင္ေသာ အသက္သည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ တည္၏။ သားေတာ္သည္ ငါ့ကိုခ်စ္၍ ငါ့အဘို႔ ကိုယ္ကို စြန္႔ ေတာ္မူ၏။” ဂလာ၊၂း၂ဝ

ပညတ္တရား အေၾကာင္း ေလ့လာမည္။ ခရစ္ယာန္တေယာက္ျဖစ္လာရာ၌ ပညတ္တရား၏ ပါဝင္မႈ  အခန္းက႑၊ ပညတ္တရား အားျဖင့္ ရေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ခရစ္ေတာ္က မည္ကဲ့သို႔ ျပည့္စံုေပးခဲ့ပါသနည္း။ ပညတ္တရားအေၾကာင္း ကိုစဥ္းစားျခင္းျဖင့္ အစျပဳၾကပါစို႔။

 

.
Read more: မည္ကဲ့သို႔ ခရစ္ယာန္အသက္တာကို ႐ွင္မည္နည္း

စာတန္အေပၚ ေအာင္ႏိုင္ျခင္း


Victory Over Satan, New Life in Christ III , Lesson 14

အန္ဒရူး

ဖတ္ရန္က်မ္းပုဒ္မ်ား - ဧဖက္ ၁ း ၁၅ ၊ ဧဖက္ ၂ း ၇ ၊ ဧဖက္ ၆ း ၁၈

ခရစ္ယာန္အသက္တာသည္ တိုက္ပြဲတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ တိုက္ပြဲကို ဆင္ႏြဲရန္ သခင္ေယ႐ႈ၏ေကာင္းေသာ စစ္သည္မ်ား အေနျဖင့္ ေခၚယူျခင္းခံရသည္။

ခရစ္ယာန္အသက္တာသည္ တိုက္ပြဲတစ္ခုျဖစ္ရျခင္းမွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ဖ်က္ဆီးရန္႐ွာေဖြျခင္းႏွင့္  ေၾကာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ရန္သူႀကီး တစ္ေယာက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ ရွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုရန္သူမွာ 'စာတန္'ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာက ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ဤသို႔သတိေပးသည္။ 'သမၼာသတိရွိလ်က္ မအိပ္ဘဲ ေစာင့္ေန ၾကေလာ့။ သင္တို႔၏ ရန္သူတည္းဟူေသာ မာနတ္သည္ ေဟာက္ေသာျခေသၤ့ကဲ့သို႔ အဘယ္သူကို မ်ိဳရမည္နည္း ဟူ၍ လွည့္လည္ ရွာေဖြလ်က္ရွိ၏။' (၁ေပ ၅ း ၈)

.
Read more: စာတန္အေပၚ ေအာင္ႏိုင္ျခင္း

တန္ခိုးႀကီးေသာ ဘုရား သခင္ေယ႐ႈခရစ္, Re-postingအန္ဒရူး  .. Jesus Christ The Mighty God သင္ခန္းစာ (၂)

ခ်စ္စြာေသာ မိတ္ေဆြ၊

သင္သည္ သာ၍သခင္ေယ႐ႈခရစ္ကို သိ႐ွိရန္ရည္႐ြယ္ပါသည္။ သူသည္မည္သူနည္း။ သူသည္ဘာျပဳလုပ္ခဲ့သနည္း။ ဤ သင္ခန္းစာ၌ သူသည္ 'တန္ခိုးႀကီးေသာဘုရားသခင္' ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ သူ၏နာမသည္ အမွန္ပင္အံ့ဘြယ္ျဖစ္ေၾကာင္းကို

Read more: တန္ခိုးႀကီးေသာ ဘုရား သခင္ေယ႐ႈခရစ္, Re-posting

တုံ႔ျပန္မႈ ႏွင့္ နာၾကည္းျခင္းReaction and Resentmentယ  Practical Christian Living Course 4 Lesson 17

ရဲလင္းထြန္း (အင္းစိန္)

ေသာ့ခ်က္က်မ္းပုဒ္ ။ ။ တရားေတာ္ကို ႏွစ္သက္ေသာသူတို႔၌ ႀကီးစြာေသာၿငိမ္၀ပ္ျခင္းရွိပါ၏။ သူတို႔စိတ္ပ်က္စရာအေၾကာင္းမရွိပါ။ ဆာ ၁၁၉ း ၁၆၅

အျခားသူတဦး၏ ေျပာဆိုမႈႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈအား ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ျခင္းအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တုံ႔ျပန္မႈဟုေခၚသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေကာင္းေၾကာင္းကို ေျပာပါက၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေက်နပ္ႏွစ္သက္မည္ျဖစ္သည္။ ေက်နပ္ႏွစ္သက္ျခင္းသည္ တုံ႔ျပန္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မမွန္ေသာအရာတို႔ကို အျခားသူတဦးဦးက ေျပာပါက၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ စိတ္ဆိုး ေဒါသထြက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ စိတ္ဆိုး ေဒါသထြက္ျခင္း သည္လည္း တုံ႔ျပန္မႈတခုျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သိပ္ၿပီးဂ႐ုမစိုက္ခဲ့ၾကပါ။ အမွန္မွာ ထိုအရာတို႔သည္ အလြန္ အမင္းအေရးႀကီးေသာအရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဤသင္ခန္းစာတြင္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားက မည္မွ်အေရးႀကီးေၾကာင္း ကို ေလ့လာၾကမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားအား ထိန္းေက်ာင္းေပးမည့္ အသိဥာဏ္မ်ိဳးကိုလည္း ရရွိ ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

.
Read more: တုံ႔ျပန္မႈ ႏွင့္ နာၾကည္းျခင္း

လူႏွစ္မ်ိဳးသင္ခန္းစာ (၂)   -
လူႏွစ္မ်ိဳး

အန္ဒရူး

ေလာက၌လူမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ႏွစ္မ်ိဳးအားျဖင့္ခြဲျခားႏိုင္သည္။ ထိုအရာမွာ ကိုးကြယ္ျခင္း ဘာသာ ရွိေသာသူႏွင့္ ကိုးကြယ္ျခင္းဘာသာ မရွိေသာသူတို႔ ျဖစ္သည္။

ကိုးကြယ္ျခင္းဘာသာရွိေသာသူ

ကိုးကြယ္ျခင္းဘာသာရွိေသာသူမ်ားသည္ ဤေလာကအသက္ရွင္စဥ္အတြက္သာ မဟုတ္ဘဲ၊ တမလြန္ဘ၀အတြက္ပါ ျပင္ဆင္ေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။

ကိုးကြယ္ျခင္းဘာသာမရွိေသာသူမ်ား

.
Read more: လူႏွစ္မ်ိဳး

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အနက္႐ိႈင္းဆံုး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို နားလည္ျခင္း အပိုင္း (၁) (အေရးပါမႈႈ)ရဲလင္းထြန္း (အင္းစိန္)  Understanding Our Deepest Needs Part 1

(Significance)

Practical Christian Living Course IV, Lesson 13

ေသာ့ခ်က္က်မ္းပုဒ္ ။ ။ ေလာကႏွင့္ေလာကီတပ္မက္ျခင္းသည္ ေရြ႕သြားေပ်ာက္ကြယ္တတ္၏။ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ႏွင့္အညီ က်င့္ေသာသူမူ ကား၊ နိစၥထာ၀ရတည္၏။  ၁ေယာ ၂း၁၇

သမၼာက်မ္းစာ၏အဆိုအရ၊ လူသား၏အႀကီးမားဆံုး ျပႆနာမွာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ကြဲကြာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေနာင္တရၿပီး ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံေသာအခါ၊ ဤျပႆနာသည္ ေျပလည္သြားသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မွန္ကန္ေသာ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံမႈကို ရရွိလာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မၾကာမီအခ်ိန္တြင္ပင္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ အျခားေသာျပႆနာမ်ားလည္း ရွိသည္ကို သိျမင္လာၾကသည္။

.
Read more: ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အနက္႐ိႈင္းဆံုး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို...

ပညတ္ေလးမ်ဳိးဆရာ ေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး   သင္ခန္းစာ (၁)

ပညတ္ေလးမ်ဳိး

က်မ္းစာ၌ ပညတ္ေတာ္ေပါင္း ၆၁၃ပါး႐ွိသည္။ ထိုပညတ္ေတာ္မ်ားသည္ ေမာေ႐ွ ေရးထားေသာ ပညတၱိက်မ္း မ်ားျဖစ္ေသာ-

ကမၻာဦးက်မ္း (Genesis)

ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း (Exodus)

၀တ္ျပဳရာက်မ္း (Leviticus)

ေတာလည္ရာက်မ္း (Numbers)

တရားေဟာရာက်မ္း (Deuteronomy)

မ်ား၌႐ွိသည္။ ထိုပညတ္ေတာ္မ်ားကို ေလးပိုင္း ပိုင္းႏိုင္သည္။

.
Read more: ပညတ္ေလးမ်ဳိး

ဘုရားသခင္၏အခြင့္အာဏာေတာ္ရဲလင္းထြန္း (အင္းစိန္)  God’s Authority,
Practical Christian Living Course 4

Lesson 10

ေသာ့ခ်က္ က်မ္းပိုဒ္။ ။ အို ထာ၀ရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူျပီ၊ ထိုအရာတို႔သည္ အလိုေတာ္ေၾကာင့္ျဖစ္၍ ဖန္ဆင္းလ်က္႐ွိၾကပါ၏။ ထိုေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဘုန္းအသေရ တန္ခိုးေတာ္ကို ခံစားထိုက္ေတာ္မူ၏ဟုေလွ်ာက္ဆို၍၊ ပလႅင္ေတာ္ေ႐ွ႕၌ မိမိတို႔ သရဖူမ်ားကို ခ်ထားၾက၏။ ဗ်ာ၊ ၄း၁၁

ဘုရားသခင္သည္ စၾကာ၀ဠာကို ဖန္ဆင္းခဲ့ခ်ိန္၌ သူသည္ အခြင့္အာဏာေတာ္ဟူေသာ မူ၀ါဒအားျဖင့္ စၾကာ၀ဠာကို အုပ္စိုးရန္အတြက္ ဤမူ၀ါဒကို ျဖစ္တည္ေစခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္ကိုယ္တိုင္က အျမင့္မားဆံုးအာဏာေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ ေအာက္၌ ေကာင္းကင္တမန္မင္း မ်ားရွိၿပီး ေကာင္းကင္တမန္မင္းမ်ား၏ေအာက္တြင္ အျခားေကာင္းကင္တမန္မ်ားစြာရွိသည္။ လူသားကို ဖန္ဆင္းခဲ့ေသာအခါ၊ သူသည္လည္း ဘုရားသခင္ ၏အခြင့္အာဏာေတာ္ေအာက္၌သာရွိသည္။

.
Read more: ဘုရားသခင္၏အခြင့္အာဏာေတာ္