ဘုရားသခင့္ေရွ႕၌ ကိုယ္ကိုကိုယ္ဆက္သျခင္းရဲလင္းထြန္း(အင္းစိန္)

Approved unto God   New Life in Christ Course III

Lesson 20

ေသာ့ခ်က္ က်မ္း - သင္မူကား၊ ၀န္ခံေတာ္မူေသာသူ၊ ႐ွက္ေၾကာက္စရာအေၾကာင္းမ႐ွိဘဲ၊ သမၼာတရားကို မွန္ကန္စြာ ပိုင္းျခားတတ္ေသာ ဆရာသမားျဖစ္ လ်က္၊ ဘုရားသခင္ေ႐ွ႕၌ ကိုယ္ကိုကိုယ္ ဆက္သျခင္းငွါ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေလာ့။ (၂ တိ၊ ၂း၁၅)

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေနာက္ဆံုးေသာသင္ခန္းစာ၌ မဟာေစစားခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုေစစားခ်က္မွာ ကမၻာ အႏွံ႔အျပား သို႔သြား၍ လူသတၱ၀ါတိုင္းအား ဧ၀ံေဂလိတရားကို ေဟာေျပာရန္ ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္အေပၚ၌ မူတည္ေသာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ကယ္တင္ျခင္းကို ဘုရားသခင္သည္ စီရင္ခဲ့ ၿပီးျဖစ္၍ ထိုအေၾကာင္းကို လူတိုင္းၾကားရန္ လိုအပ္သည္။

.

Read more: ဘုရားသခင့္ေရွ႕၌ ကိုယ္ကိုကိုယ္ဆက္သျခင္း

ခရစ္ေတာ္၌ ေအာင္ႏိုင္ျခင္းရဲလင္းထြန္း (အင္းစိန္)

Victory in Christ  New Life in Christ Course III

Lesson 24

ေသာ့ခ်က္ က်မ္းပိုဒ္။ “ငါ့ေက်းဇူးသည္ သင့္အဘို႔ ေလာက္ေပ၏။ ငါ့တန္ခိုးသည္ အားနည္းျခင္းအျဖစ္၌  စံုလင္တတ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏”

(၂ေကာ၊ ၁၂း၉က)

ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္အသက္တာ၏ ၀မ္းနည္းဖြယ္အေကာင္းဆံုးအေတြ႕အႀကံဳတစ္ခုမွာ အျပစ္ တန္ခိုး၏ေအာက္တြင္ ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ အသက္တာအတြင္းရွိ အျပစ္သည္ ေအာက္ပါ ဆိုးရြားေသာရလဒ္မ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။

အျပစ္သည္ သခင္ေယ႐ႈ၏နာမေတာ္ကို အသေရပ်က္ေစသည္။ သင္သည္ ခရစ္ယာန္ဆိုပါက သင္သည္ သခင္ေယ႐ႈကို ကိုယ္စား ျပဳေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သင္သည္ အျပစ္လုပ္မိေသာအခါ သူ၏ နာမေတာ္ကို အသေရပ်က္ေစသည္။

.

Read more: ခရစ္ေတာ္၌ ေအာင္ႏိုင္ျခင္း

သာ၍ေကာင္းေသာ ယဇ္ေကာင္ သင္ခန္းစာ (၁၀)ဆရာေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး

ကမၻာဦးမွစ၍ ခရစ္ေတာ္လက္ထက္တုိင္ေအာင္ တိရစာၦန္မ်ားကုိ ယဇ္ေကာင္အျဖစ္ ပူေဇာ္တတ္ၾကသည္။ မုန္ ့ညက္၊ မုန္ ့ အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ ့ကုိ လည္း ပူေဇာ္ တတ္ၾကသည္။ သုိ ့ေသာ္ ထုိအရာမ်ားသည္ အရိပ္မ်ားသာျဖစ္၍ ထာ၀ရဘုရား အားရႏွစ္သက္ေတာ္ မမူေသာေၾကာင့္ က်မ္းစာက ဤသုိ ့ ဆုိ ခဲ့သည္။ ထုိေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္သည္ ဤေလာကသို႔ ႀကြလာေသာအခါ အိုိဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ယဇ္ႏွင့္ပူေဇာ္သကၠာကုိ အလုိေတာ္ မရွိ သည္္ ျဖစ္၍ အကၽြႏု္ပ္အဘုိ႔ ကိုိယ္ခႏၶာကို ျပင္ဆင္ေတာ္မူျပီ။ မီး႐ိႈ႕ရာယဇ္ႏွင့္အျပစ္ေျဖရာယဇ္မ်ားကို အားရႏွစ္သက္ေတာ္မမူေသာအခါ၊ က်မ္းစာလိပ္၌ အကၽြႏု္ပ္ကို အမွတ္္ျပဳေရးထားသည္ႏွင့္အညီ အကၽြႏု္ပ္သည္ ကိုိယ္ေတာ္၏ အလုိကို ေဆာင္အံ့ံေသာငွါ သြားပါမည္ ဟု အကၽြႏု္ပ္၀န္ခံပါ သည္ ဟု ေလွ်ာက္ဆိုု၏။ (ေဟၿဗဲ ၁၀း၅-၈)

ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ခရစ္ေတာ္အဘုိ႔ ကုိယ္ခႏၶာကုိ ျပင္ဆင္ေတာ္မူသနည္းဟူမူကား သူ၏ကုိယ္ခႏၶြာကုိ ယဇ္ ေကာင္အျဖစ္ သုံးဘုိ ့ ရန္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္၌ ရွိေနလွ်င္ ၀ိညာဥ္အားျဖင့္ရွိသျဖင့္ ယဇ္ေကာင္ မျဖစ္နိင္ေခ်။ အေၾကာင္းမွာ ၀ိညာဥ္သည္ မေသ နိင္ေခ်၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယဇ္ေကာင္အျဖစ္ ပူေဇာ္နိင္ရန္ ခမည္းေတာ္ဘုရားက ခႏၶာကုိယ္ ျပင္ဆင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္၊ ထုိမွ် သာမက လူကုိ ကုိယ္စားျပဳ အေသခံမွာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူကဲ့သုိ ့ ကုိယ္ခႏၶာ ရွိရျခင္းျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက-ထုို အလိုိေတာ္ႏွင့့္အညီေယ႐ႈခရစ္၏ ကိုိယ္ေတာ္ကိုု တခါ တည္း

.
Read more: သာ၍ေကာင္းေသာ ယဇ္ေကာင္ သင္ခန္းစာ (၁၀)

ဆယ္ဘို႔တစ္ဖို႔ (သမၼာက်မ္းစာေဆြးေႏြးျခင္း)

မုရန္ Bible Study

၁ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏တိုးပြါးေသာ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားထဲမွ အဘယ္အပိုင္းကို ဘုရားသခင္၏ ဥစၥာဟု ေခၚေတာ္မူသနည္း။

မာလခိ၊ ၃း၉-၁၀အရ မိမိခံစားရသမွ်ထဲမွ ဆယ္ဘို႔တစ္ဖို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ဥစၥာျဖစ္သည္။၄င္းျပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးမွ အဦးသီး(အႏွံ)ႏွင့္သားဦးလည္း ပါဝင္သည္။ (သု၊ ၃း ၉-၁၀)

 

၂ သမၼာက်မ္းစာ၌ ဆယ္ဘို႔တစ္ဖို႔ ပထမဆံုးေပးသူမွာ မည္သူနည္း။

အာျဗဟံ ျဖစ္သည္ (က၊ ၁၄း ၁၈-၂၀)

 

.
Read more: ဆယ္ဘို႔တစ္ဖို႔ (သမၼာက်မ္းစာေဆြးေႏြးျခင္း)

သာ၍ႀကီးျမတ္ေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ သင္ခန္းစာ (၉)ဆရာေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး

လူယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားအေၾကာင္း သိရွိရျပီ။ သူတုိ႔သည္ အရိပ္မ်ားျဖစ္၍ စုံလင္ျခင္း မရွိၾက။ ယခုသာ၍ႀကီးျမတ္ေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အေၾကာင္းကုိ ေလ့လာၾကစုိ ့။

ငါတုိ ့၏ယဇ္ပုေရာဟိတ္ခရစ္ေတာ္

ခရစ္ေတာ္သည္ အေသခံေသာအခါ အရိပ္ေခတ္ ကုန္သြားျပီျဖစ္သည္။ ဗိမာန္ေတာ္ႀကီး ျဖဳိဖ်က္သည္ႏွင့္အမွ် ယဇ္ပုေရာဟိတ္လည္း ေျပာင္း လဲသြားျပီ။ အာရုန္၏သားမ်ားသည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ။ ယုဒအမ်ဳိးထဲမွ သခင္ေယရွႈသည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ျဖစ္ျပီ။ ထုိအေၾကာင္းအရာမ်ား ကုိ ေဟျဗဲ က်မ္းစာ၌ေတြ ့ရွိနိင္သည္၊

.
Read more: သာ၍ႀကီးျမတ္ေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ သင္ခန္းစာ (၉)

ေကာင္းကင္တဲေတာ္အရိပ္ သင္ခန္းစာ (၈)

ဆရာေမာ

ေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး

ဘုရားသခင္က ေလာက၌ ေကာင္းကင္၏အရိပ္တဲေတာ္ကုိ တည္ေဆာက္ခုိင္းခဲ့သည္၊ ထုိအရိပ္၌ ကုိးကြယ္ခ်ိန္ကုန္ဆုံးျပီးေၾကာင္းသိခဲ့ရျပီ၊ သုိ႔ေသာ္ ထုိအေၾကာင္းကုိ မသိေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျပဳလုပ္ေနသူမ်ားအေၾကာင္းကုိဆက္ေလ့လာၾကစုိ ့၊

အရိပ္ ကုိိ ဆက္ခ်င္သူ မ်ား

ဣသေရလ လူမ်ားသည္ ထုိ သုိ ့ ဗိမာန္ေတာ္ ေျပာင္း ေရြ ့သြား ေၾကာင္း ကုိ မသိ ေသာ အခါ ေယရုရွလင္ျမိဳ ့ရွိ ဗိမာန္ေတာ္ ၌ေနာက္ ထပ္ ႏွစ္ ေပါင္း ၄၀ ကုိးကြယ္ ခဲ့ၾကေသးသည္၊က်မ္းစာ က မေဖၚျပ ေသာ္လည္း သန္ ့ရွင္းရာ ဌါန ကုိ ကာ ထားေသာ ကုလားကာ ကုိ ေအာက္မွ အထက္ စြန္း သုိ ့ ျပန္ လည္ခ်ဳပ္ၾကမွာ ျဖစ္သည္၊ ထုိဗိမာန္ေတာ္ မလုိ ေတာ့ ေၾကာင္းႏွင့္ ဖ်က္စီးရမည့္ အေၾကာင္း ကုိ သခင္ ေယရွု က တပည့္ေတာ္မ်ားထံ ဤသုိ ့ ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ “ေယ႐ႈုသည္ဗိမာန္ေတာ္မွထြက္ ၾကြေတာ္မူသည္ရွိွေသာ္၊ တပည့္ေတာ္တိုို႔သည္ဗိမာန္ေတာ္၏တိုက္ေဆာင္မ်ားကို ျပျခင္းငွါ အထံေတာ္ သို ့ ခ်ဥ္းကပ္ၾက၏၊ ေယ႐ႈကလည္း၊ဤအရာ အလံုးစံုံကိုသင္တို ့ သည္ ျမင္ၾကသည္ မဟုတ္ေလာ၊ ငါအမွွန္ ဆိုသည္ကား၊ မျဖိဳမခ်ဘဲေက်ာက္တခုေပၚမွာ

.
Read more: ေကာင္းကင္တဲေတာ္အရိပ္ သင္ခန္းစာ (၈)

စစ္မွန္ ေသာ ကုိးကြယ္္ျခင္း သင္ခန္းစာ (၇)ဆရာေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး

၀တ္ျပဳျခင္းဆုိင္ရာပညတ္၌ ထာ၀ရဘုရားကုိသာကုိးကြယ္ရမည္ဟုပါခဲ့သည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားအေနျဖင့္ ထာ၀ရဘုရားကုိသာလွ်င္ ကုိးကြယ္ၾကသည္ဟုယူဆပါစုိ႔(အမွန္မွာ ဘုရားသခင္ကိုသာ ကုိးကြယ္လွ်င္ သူ႔ကုိ အခ်စ္ဆုံး အနာခံဆုံး အရုိေသဆုံး အေၾကာက္ရြံ႕့ဆုံး ျဖစ္ရမည္၊ယခုမူကား ဒုကၡ ေရာက္မွ တရေသာဘုရား အကူအညီလုိမွ ကမန္းကတန္း ကုိးကြယ္ေသာ ဘုရား။ အက်င့္ပါေသာေၾကာင့္ တာ၀န္ေက် ကုိးကြယ္ေသာ ဘုရားျဖစ္သည္) ထုိ ဘုရားကုိ ကုိးကြယ္ေသာအခါ ဘုရား သခင္အလုိေတာ္အတုိင္းကုိးကြယ္ဘုိ ့လုိသည္၊

စစ္မွန္ေသာ တဲေတာ္

ဘုရားသခင္ကုိ ကုိးကြယ္ ေသာအခါ သူ ရွိေသာေနရာ မွာ ကုိးကြယ္ရမည္၊ ဘုရားသခင္သည္ ေနရာတကာ႔ ရွိသည္၊ ဆာလံဆရာ ေျပာသကဲ့သုိ ့မုိးေကာင္း ကင္၌ ၄င္းေအာက္ေျမ ၾကီး အရပ္၌၄င္း။ ပင္လယ္ေအာက္၌ ၄င္း ဘုရားသခင္သည္ရွိသည္။ သုိ ့ေသာ္ သူသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာ သူ၏ပလႅင္ေတာ္၌ က်ိန္၀ပ္သည္။ ထုိေနရာသည္ ေကာင္းကင္ဘုံ ျဖစ္သည္၊ ေကာင္းကင္ဘုံသည္ အစက တည္းက တဲေတာ္၊ အသန္႔့ရွင္းဆုံးဌါနျဖစ္သည္၊သုိ ့ေသာ္လူမ်ားက ထုိ အရာကုိမသိ၊ ေကာင္းကင္ဘုံသုိ ့လည္းမေရာက္နိင္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ ကုိယ္တုိင္ဤေလာသုိ႔ ဆင္းၾကြလာ၍လူမ်ားထံ၌က်ိန္၀ပ္သည္၊ ဘုရားသခင္က ေမာေရွ ထံ၌ ဤကဲ့သုိ ့မွာထားသည္။ ငါသည္သင္တို ့တြင္က်ိန္း၀ပ္ရာဘုိိ ့ သန္ ့ရွင္းရာဌာန ကိုိလုပ္ ၾကေစ၊ငါျပသမွ်ေသာ တဲေတာ္ပံု၊ တဲေတာ္တန္ဆာပံုႏွင့္ အညီ လုပ္ ရမည္၊၊ (ထြက္ ၂၅း၈-၉)၊

.
Read more: စစ္မွန္ ေသာ ကုိးကြယ္္ျခင္း သင္ခန္းစာ (၇)

၀တ္္ျပဳျခင္းဆုိင္ရာပညတ္ သင္ခန္းစာ (၆)

 

ေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး


 

၄။ ယဇ္ေကာင္အားျဖင့္သာ ကိုးကြယ္ရမည္

 ဘုရားသခင္ထံ လက္ခ်ည္း ခ်ဥ္းကပ္ ကိုးကြယ္၍မရပါ။ ထာ၀ရဘုရားကိုယ္တိုင္ ဤသို႔မိန္႔မွာခဲ့ သည္ - တႏွစ္တြင္ သံုးႀကိမ္ ငါ့အဘို႔ပြဲခံရမည္။ ငါမွာထားခဲ့ၿပီးသည္အတိုင္း၊ အဗိဗလ (တန္ခူးလ) ခ်ိန္းခ်က္ေသာ ေန႔ရက္အခ်ိန္ ၌ အဇုမ (တေဆးမဲ့မုန္႔) ပြဲကိုခံ၍၊

Read more: ၀တ္္ျပဳျခင္းဆုိင္ရာပညတ္ သင္ခန္းစာ (၆)

၀တ္္ျပဳျခင္းဆုိင္ရာပညတ္ သင္ခန္းစာ (၅)

၃။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အားျဖင့္သာကိုးကြယ္ရမည္
အလုပ္သမားမ်ားက ကုမၸဏီအႀကီးအကဲကိုေတြ႕ခ်င္ေသာအခါ အားလံုးရံုးခန္းထဲသို႔ မသြားဘဲ သူတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္ သာလွ်င္  သြားတတ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ အလုပ္သမားအားလံုး ရံုးခန္းထဲ၌ မဆန္႕သည္သာမက အားလံုးက စကားေျပာမွာမဟုတ္။ သူတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္ကသာ ေျပာမွာျဖစ္သည္။ ထို႔နည္းတူ လူတိုင္းက ဘုရားသခင္ကိုမေတြ႕ဘဲ ေခါင္းေဆာင္က သာလွ်င္ ဘုရား ေတြ႕ရသည္။ ထိုသုိ႔ လူမ်ား ကို္ယ္စား ဘုရားေတြ႕ေသာသူသည္  ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဟုေခၚသည္။

အိမ္ေထာင္ဦးစီး

ကမာၻဦးမွစ၍ ေမာေရွလက္ထက္၌ ၀တ္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ ပညတ္ေတာ္ ေပးသည္အထိ သတ္မွတ္ ထားေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ မရွိေခ်။ အိမ္ေထာင္ဦးစီး ေယာက္်ားမ်ားသည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ကာဣန ႏွင့္ အာေဗလ တို႔သည္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ယဇ္ပူေဇာ္ၾကသည္ (က ၄း၁-၅)။ ေနာဧသည္ သူကိုယ္တိုင္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ျဖစ္သည္ (က ၈း၂၀)။ အျဗာဟံလည္း သူကိုယ္တိုင္ ယဇ္ပူေဇာ္သည္ (က ၁၂း၇)။ ဣဇက္ ႏွင့္ ယာကုပ္တို႔လည္း သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ယဇ္ပူေဇာ္ခဲ့ၾကသည္ (က ၂၆း၂၅၊ ၃၅း၁)။

.
Read more: ၀တ္္ျပဳျခင္းဆုိင္ရာပညတ္ သင္ခန္းစာ (၅)

၀တ္္ျပဳျခင္းဆုိင္ရာပညတ္ သင္ခန္္းစာ (၄)ဆရာေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး

၀တျ္ပဳျခင္းဆုိင္ရာ ပညတ္သည္မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း အေရးႀကီးဆုံးေသာအရာ ေလးခုကုိေဖၚျပလုိသည္။ ထုိအရာ မ်ားမွာ

၁၊ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသာ ကုိိကြယ္ရမည္။

၂၊ ဘုရားရွိေသာေနရာ၌သာ ကုိိးကြယ္ရမည္၊

၃၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အားျဖင့္သာ ကုိးကြယ္ရမည္၊

၄၊ ယဇ္ေကာင္အားျဖင့္သာ ကုိးကြယ္ရမည္၊၊

၁၊ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရား သာ ကုိးကြယ္ရမည္

ေကာင္းကင္ဘုံႏွင့္ ငရဲ ပုိင္ရွင္သည္ အသက္ရွင္ေတာ္မူ ေသာ ဖန္ဆင္းရွင္ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္၊ ထုိဘုရားသခင္ကုိ မကုိးကြယ္ဘဲ အျခား ေသာ ဘုရားကုိ ကုိးကြယ္လွ်င္ မည္ကဲ့သုိ ့ေကာင္းကင္နိင္ငံသုိ ့ေရာက္နိင္မည္နည္း။ ဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္တုိင္က ဤသုိ ့ပညတ္ထားခဲ့သည္-ငါမွတပါး  အျခားေသာ ဘုရား ကိုု မကိုုးကြယ္ ႏွင့္။ အထက္ မိုဃ္းေကာင္းကင္္၌ ၄င္္း၊ ေအာက္အရပ္ေျမႀကီး ေပၚ၌၄င္္း၊ ေျမႀကီီးေအာက္ ေရထဲ၌၄င္္း ရွိေသာ အရာ ႏွင့္္ ပံုသ႑ာာန္တူေအာင္္၊ ႐ုပ္တုဆင္္းတု ကိုို ကိုယ္ အ ဘုို႔ မ လုပ္ႏွင့့္ (ထြက္ ၂၀း၃-၄)၊ ထုိ ့ေၾကာင့္ အျခားေသာဘုရား ကုိးကြယ္ေသာသူသည္ ေကာင္းကင္နိင္ငံေရာက္ဘုိ႔ မေရာက္ဘုိ႔ စဥ္းစားစရာမလုိေတာ့ေခ်။ မေရာက္ဘုိ ့ရန္ေသခ်ာ ျပီးျဖစ္သည္။

.
Read more: ၀တ္္ျပဳျခင္းဆုိင္ရာပညတ္ သင္ခန္္းစာ (၄)

ကၽြန္ေတာ္သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္၌ ရွိသည္။I am in Christ!

စံ၀င္းခ်ိဳ

Lesson 5

မိတ္ေဆြခင္ဗ်ာ၊

ဘုရားသခင္ ကမာၻ ေပၚသို႔ၾကည့္ေသာ္၊  ကမၻာေပၚတြင္၊ မိသားစု ႏွစ္စု ကိုေတြ႕ရသည္။  အာဒံ၏မိသားစု ႏွင့္ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ မိသားစု တို႔ကိုေတြ႕ရေလသည္။   အာဒံသည္ သူ၏ မိသားစု၀င္မ်ား၏  ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ ၿဖစ္သည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ သူ၏ မိသားစု၀င္မ်ား၏ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ၿဖစ္သည္။

အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္သည္ အာဒံ၏မိသားစုတြင္ရွိလွ်င္၊ ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတာ္ကို အာဒံမိသားစု၀င္အေနႏွင့္ၿမင္မည္။ အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္၏မိသားစုတြင္ရွိလွ်င္၊ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတာ္ကို သခင္ခရစ္ေတာ္မိသားစု ၀င္အေနႏွင့္ၿမင္မည္။

ဘုရားသခင္ ၿမင္တာ အာဒံ၏မိသားစု၀င္မွာဘဲၿဖစ္ၿဖစ္၊ သခင္ခရစ္ေတာ္၏မိသားစုမွာဘဲၿဖစ္ၿဖစ္။  သူ ကၽြန္ေတာ္ကို ၿမင္တာ အာဒံမွာ (သို႔မဟုတ္)  သခင္ခရစ္ေတာ္မွာ  ၿမင္မည္။     ဘုရားသခင္လူတိုင္းကို အာဒံအထဲ၌   (သို႔မဟုတ္) သခင္ခရစ္ေတာ္ အထဲ၌ ဟုၿမင္မည္။

 

.
Read more: ကၽြန္ေတာ္သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္၌ ရွိသည္။

သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြန္ေတာ္၏ၤ ေၿဖာင့္မတ္ျခင္းChrist is My Righteousness!

Lesson 6

စံ၀င္းခ်ိဳ

မိတ္ေဆြခင္ဗ်ာ၊

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္၏အၿပစ္ အားလံုးမွ  ခြင့္လႊတ္ေပးသည္ အလြန္၀မ္းေၿမာက္ဖြယ္ရာၿဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္၊ ဘုရားသခင္လက္ခံႏိုင္ေသာ ေၿဖာင့္မတ္ၿခင္းရွိရန္လိုအပ္သည္။

ဘုရားသခင္သည္ သန္႔ရွင္းေသာဘုရားၿဖစ္သည္။  သမၼာက်မ္းစာမွသင္ၾကားေပးသည္မွာ၊ ဘုရားသခင္သည္ အလင္း ႏွင့္ ဂုဏ္က်က္သေရၿဖစ္သည္။ သူသည္ ပကတိ ၿပည့္စံု ေကာင္းမြန္ေသာ ၊ေၿဖာင့္မတ္ေသာ၊ ႏွင့္ အၿပစ္ကင္းေသာသူၿဖစ္သည္။ သူရွိေနၿခင္းၿဖင့္။ ယုတ္မာေသာသူ လြဲမွားေသာသူ မည္သူမွ်မ၀င္လာႏိုင္ပါ။ အၾကိမ္မ်ားစြာ သမၼက်မ္းစာတြင္ အေမွာင္ထုသည္။ အၿပစ္ အၿဖစ္ ရပ္တည္သည္။   သမၼာက်မ္းစာက   “---ဘုရားသခင္သည္အလင္းၿဖစ္ေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္ ေမွာင္မိုက္အလွ်င္းမရွိ။-“ (၁ေယာ ၁း၅)

ပေရာဖက္ ေဟရွာယသည္ ႐ူပါ႐ံုအားျဖင့္ၿမင္ရသည္။ သူသည္ထာ၀ရဘုရား ကိုဖူးၿမင္ရ၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္ၿမင့္ၿမတ္သည့္ ပလႅင္ေတာ္ေပၚတြင္ထိုင္လ်က္ေနေတာ္မူ၏။ ကိုယ္ေတာ္အားမီးလွ်ံထလ်က္ေနေသာေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ ၿခံရံကာ ရပ္လ်က္ေနၾက၏။ ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းေနၾကသည္။

 

.
Read more: သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြန္ေတာ္၏ၤ ေၿဖာင့္မတ္ျခင္း