ဘုရားသခင္၏ သိုးသငယ္ေတာ္ ေယ႐ႈခရစ္ - Lesson.4


ဘုရားသခင္၏ သိုးသငယ္ေတာ္ ေယ႐ႈခရစ္
Jesus Christ The Lamb of God

သင္ခန္းစာ (၄)

 “  နက္ဴဖန္ေန့၌ ေယ႟ႁ႔ကလာေတာ္မူသည္ကို ေယာဟန္သည္ဴမင္လ႖င္၊ ဤေလာက၏အဴပစ္ကိုေဆာင္သၾားေသာ ဘုရားသခင္၏ သိုးသငယ္ ကို ဳကည့္ေလာ့။- ” (ေယာ၊ ၁း၂၉)

ခ်စ္စြာေသာ မိတ္ေဆြ၊

ဤေလာက၏ အျပစ္ကိုေဆာင္သြားေသာ ဘုရားသခင္၏သိုးသငယ္ကိုၾကည့္ေလာ့''(ေယာ၊၁း၂၉)။ သခင္ေယ႐ႈ၌ အံ့ဘြယ္ နာမ မ်ားစြာ ႐ွိပါသည္။ နာမတခုစီတိုင္း၌ သူ၏အေၾကာင္းအရာကို ေျပာဆိုၿပီးသူမည္သူနည္းႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ဘာျပဳလုပ္ေပးခဲ့သနည္း စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ''ဘုရားသခင္၏သိုးသငယ္''ျဖစ္ေသာ ေယ႐ႈ၏အေၾကာင္းကို စဥ္းစားၾကပါစို႔။

.

 

                ႏွစ္ျခင္းေယာဟန္သည္ ေယ႐ႈကိုေတြ႕စ၌''ဤေလာက၏အျပစ္ကို ေဆာင္သြားေသာ ဘုရားသခင္၏ သိုးသငယ္ကို ၾကည့္ေလာ့''ဟု ေျပာခဲ့သည္။ သမၼာက်မ္းစာ၏ေနာက္ဆံုးစာအုပ္၌ ဘုရားသခင္၏သိုးသငယ္''ကို ဘုရားသခင္၏ ပလႅင္ေပၚတြင္ ထိုင္ေတာ္မူေသာသူ အျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ ရသည္။ ဤနာမည္သည္ ဘါကိုဆိုလိုပါသနည္း။

                ေယ႐ႈကို သိုးသငယ္ဟုေခၚရျခင္းကို နားလည္ရန္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းကို ျပန္သြားရေပမည္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းစာ တေလွ်ာက္လံုး ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ကယ္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ ပံုရိပ္မ်ားစြာကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ပံုရိပ္တခုစီတိုင္းတြင္ ဝိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ ႐ုပ္ပံု(သို႔) ႐ွင္လင္းခ်က္ကို ေတြ႕ျမင္ ရပါသည္။ ဥပမာ၊ လူတေယာက္သည္ မိမိ၏အျပစ္မ်ားအတြက္ သိုးတေကာင္ကို ယဇ္ပူေဇာ္ရာတြင္ ဤပူေဇာ္မႈ (သို႔) ႐ုပ္ပံုသည္  ေနာင္တေန႔ေသာအခါ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားအတြက္ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေပၚတြင္ အေသခံလိမ့္မည္ကို ေဖၚျပျခင္း ျဖစ္သည္။

                ကယ္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ ပံုရိပ္အမ်ဳိးအစားမ်ားကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္က ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ဘာေတြကို သြန္သင္ျခင္သနည္း စသည္ကို စဥ္းစားၾကရမည္။ ေယ႐ႈကို''ဘုရားသခင္၏သိုးသငယ္''ဟုေခၚရျခင္းကို ကြၽႏု္ပ္တို႔ ျမင္ရေပလိမ့္မည္။

အာဒံႏွင့္ဧဝတို႔အတြက္ တရစၧာန္မ်ားကို ေသေစျခင္း

                က်မ္းစာ၌ ပထမလူအာဒံသည္ ဘုရားသခင္အားျဖင့္ဖန္ဆင္းခံရ၏။ ဘုရားက အာဒံအတြက္ဧဝဟုေခၚေသာ ဇနီးတဦးကိုလည္း ဖန္ဆင္းခဲ့၏။ က်မ္းစာကအာဒံႏွင့္ဧဝကို ''ဘုရားသခင္၏ပံုသ႑ာန္''ႏွင့္အညီ ဖန္ဆင္းခဲ့သည္။ ဤေနရာ၌ သာ၍အံ့ဘြယ္ရာကား ဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ သူတို႔၏ စိတ္ႏွလံုးအတြင္း က်ိန္းဝပ္ႏိုင္ရန္ ဖန္ဆင္းခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

                ဘုရားသခင္သည္ အာဒံႏွင့္ဧဝကို လွပေသာ''ဧဒင္ဥယ်ာဥ္''အတြင္းထား႐ွိခဲ့သည္။ ဥယ်ာဥ္၌ သီးပင္မ်ားစြာ႐ွိပါသည္။ ဘုရားသခင္က သူ တို႔ ကို အပင္တပင္၏အသီးမွ တပါးအပင္အားလံုး၏ အသီးကိုလြႊတ္လပ္စြာစားႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါသည္။''ထိုအပင္၏အသီးကိုကား မစားရ။ စားေသာေန႔ တြင္ ဧကန္အမွန္ေသရမည္ဟု လူကို ပညတ္ထားေတာ္မူ၏''(က၊၂း၁၇)

                ညေနတိုင္း ဘုရားသခင္သည္ ဆင္းလာၿပီး အာဒံႏွင့္ဧဝတို႔ႏွင့္လမ္းေလ်ာက္ျခင္း၊ စကားေျပာျခင္းကို ျပဳခဲ့သည္။ ဘယ္မွ် ေပ်ာ္႐ႊင္ ဘြယ္ ေကာင္းမည္နည္း။ သို႔ေသာ္တေန႔တြင္ အျခားေသာသူ၊ စာတန္သည္ ဥယ်ာဥ္သို႔လာခဲ့သည္။ သူသည္ ေျမြတေကာင္၏ အသြင္ျဖင့္ ျဖစ္သည္။ စာတန္က ဧဝအား၊သင္ႏွင့္သင္၏ေယာက်ၤားသည္ တားျမစ္ထားေသာ အပင္၏အသီးကိုစားခဲ့ေသာ္ ဘုရားသခင္ေျပာခဲ့သကဲ့သို႔ ေသရလိမ့္မည္မဟုတ္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားႏွင့္ တူလာေပလိမ့္မည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။ ဧဝသည္ ဘုရားသခင္ထက္ စာတန္ကိုယံုၾကည္ၿပီး အသီးကို ယူ၍ စားခဲ့သည္။ သူမသည္အသီးကို အာဒံကိုေပး၍ သူသည္လည္း စားခဲ့ပါသည္။ အာဒံႏွင့္ဧဝသည္ ဘုရားသခင္၏စကားကို နားမေထာင္ ျခင္းျဖင့္ အျပစ္ျပဳခဲ့ပါသည္။

                ဘုရားသခင္ကေျပာခဲ့ၿပီး ''စားေသာေန႔တြင္ ဧကန္အမွန္ေသရမည္ဟု လူကိုပညတ္ထားေတာ္မူ၏'' အာဒံႏွင့္ဧဝသည္ ထိုေန႔၌ ႐ုပ္ခႏၶာ ေသခဲ့ပါသလား။ သူတို႔ မေသခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္သူတို႔၏ ဝိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေသခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အဆက္ျပတ္သြားျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သူတို႔ အဆက္ျပတ္ျခင္းကား သူတို႔၏အျပစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

                အာဒံႏွင့္ဧဝ အျပစ္မျပဳလုပ္ခင္ သူတို႔၌ အဝတ္မလိုပါ။ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းအလင္းေရာင္ႏွင့္ ဝတ္ျခံဳထားခဲ့သည္။ ယခုသူတို႔ အျပစ္ ျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဘုန္းအလင္း ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့သည္။ က်မ္းစာက''ထိုသူႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ မ်က္စိပြင့္လင္း၍၊ မိမိတို႔၌ အဝတ္ အခ်ည္း စည္း ႐ွိသည္ကို သိျမင္လွ်င္၊ မိမိတို႔ဝတ္ရန္ဘို႔ သေဘၤာသဖန္းပင္အ႐ြက္တို႔ကို ခ်ဳပ္စပ္၍ ခါးစည္းကိုလုပ္ေလ၏။''ဟုဆိုသည္။(က၊၃း၇)

                ထိုေန႔ ေနဧေသာအခ်ိန္ ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔ႏွင့္အတူ လမ္းေလွ်ာက္ရန္ ၾကြလာစဥ္၊ အာဒံႏွင့္ဧဝသည္ ဘုရားသခင္ ထံမွ ပုန္း ေ႐ွာင္ရန္ ႀကိဳးစား ၾကပါသည္။ သူတို႔အျပစ္ျပဳခဲ့ေၾကာင္းကို သူတို႔ သိေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

           ဘုရားသခင္က သူတို႔ကို သူ႔ထံသို႔ ေခၚခဲ့သည္။ သေဘၤာသဖန္း႐ြက္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာအဝတ္ကို ဘုရားသခင္က လက္ခံ၍မရပါ။ က်မ္းစာက ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔အဘို႔''သားေရျဖင့္ဝတ္လံု'' ကိုလုပ္၍ ဝတ္ၿခံဳေစေတာ္မူ၏။ သားေရဝတ္လံု ဘယ္ကရပါသလဲ။ တရိစၧာန္က ရပါသည္။ ဘုရားသခင္က အျပစ္မ႐ွိေသာတရိစၧာန္ကို ေသေစၿပီး အာဒံႏွင့္ဧဝအတြက္ သားေရဝတ္လံုကို ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ပါသည္။

                ဘုရားသခင္သည္ အာဒံႏွင့္ဧဝကိုအျပစ္အတြက္ တစံုတရာသည္ အေသခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သြန္သင္ခဲ့ပါသည္။ က်မ္းစာ၌ ''အေသြး မသြန္း ေလာင္းဘဲ အျပစ္လႊတ္ျခင္းမ႐ွိ''(ေဟၿဗဲ၊၉း၂၂)။ ဤအရာက ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား အျပစ္သည္ ဘုရားသခင္၏အျမင္၌ အလြန္ပင္ ေၾကာက္ဖြယ္ေကာင္းေၾကာင္း ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။

                အေသြးမသြန္းေလာင္းဘဲ အျပစ္လႊတ္ျခင္းမ႐ွိေၾကာင္းကို သတိရပါ။ ဤအမွန္တရားႀကီးသည္ က်မ္းစာတအုပ္လံုး၌ တေလွ်ာက္လံုး သြန္သင္ ထားခဲ့ပါသည္။

 ကာဣနႏွင့္အာေဗလတို႔၏ ပူေဇာ္ျခင္းမ်ား

                အျခားေသာကယ္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ ပံုရိပ္(သို႔)အမ်ဳိးအစားကို ကာဣနႏွင့္အာေဗလတို႔၏ အေၾကာင္းအရာတြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။ သူတို႔သည္ အာဒံႏွင့္ဧဝတို႔၏ သားႏွစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ ကာဣနသည္ လယ္သမားျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးစားေသာက္သည္။ အာေဗလသည္  သိုးေက်ာင္းျခင္းျဖင့္ အသက္ ေမြးသည္။ ဤသားႏွစ္ေယာက္သည္ ဘုရားသခင္အား မွန္ေသာနည္းလမ္းႏွင့္ ကိုးကြယ္ရန္ သြန္သင္ျခင္းကို ခံရပါသည္။ သူတို႔သည္မိမိတို႔၏ အျပစ္အတြက္ သိုးသငယ္ယဇ္ကို ပူေဇာ္ရမည္ကို သိၾကသည္။ ဘုရားသခင္ထံ ယဇ္ပူေဇာ္ရန္လာခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ အာေဗလသည္ သိုးသငယ္ တေကာင္ကို ယူလာၿပီး သူ၏အျပစ္အတြက္ ပူေဇာ္ခဲ့သည္။ ကာဣနကား သိုးကိုမယူလာဘဲ ယင္းအစား မိမိစိုက္ခင္းမွ လွပေသာ အသီးမ်ားကိုသာ ယူလာသည္။                   

က်မ္းစာက ဘုရားသခင္သည္ အာေဗလ၏ပူေဇာ္ျခင္းကိုသာ လက္ခံၿပီးကာဣန၏ပူေဇာ္မႈကိုျငင္းပယ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ တဦး၏ ယဇ္ကို ႏွစ္သက္ၿပီး အျခားတဦးကို မႏွစ္သက္ျခင္းကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔နားလည္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

                အာေဗလ၏ယဇ္ကို ဘုရားကလက္ခံရျခင္းသည္ အာေဗလသည္ နာခံျခင္းႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားအတြက္ သခင္ေယ႐ႈ အေသ ခံျခင္း၏ပံုရိပ္ျဖစ္ေသာ သိုးသငယ္ကိုပူေဇာ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဘုရားကကာဣန၏ယဇ္ကို ျငင္းပယ္ရျခင္းမွာ သူသည္ ဘုရားကို နာခံျခင္း မ႐ွိ။ သိုးကိုပူေဇာ္ရမည့္အစား မိမိမွန္တယ္ထင္ေသာအရာအားျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

                ကာဣနႏွင့္အာေဗလတို႔၏ အေၾကာင္းအရာအားျဖင့္ ဘုရားကကြၽႏ္ုပ္တို႔အား ဘာကိုသြန္သင္ပါသလဲ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား အျပစ္သား လူသည္ သန္႔႐ွင္းေသာဘုရားသခင္ထံ ခ်ဥ္းကပ္ရန္ လမ္းတလမ္းတည္းသာ ႐ွိသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္မ်ားအတြက္ သြန္းေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္၏အေသြးကို ယံုၾကည္ကိုးစားျခင္းျဖင့္ လာရေပမည္။ က်မ္းစာ၌ ''လူအျပစ္ကို ေျဖေသာအရာကား၊ အေသြးျဖစ္သတည္း'' ဟုဆို သည္။ (ဝတ္၊၁၇း၁၁)

 ပသခါသိုး

                ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ အျခားအံ့ဘြယ္အမ်ဳိးအစား(သို႔)ပံုရိပ္ျဖစ္ေသာ ပသခါအေၾကာင္းကိုၾကည့္ၾကပါစို႔။ ဘုရားသခင္၏ လူမ်ဳိးေတာ္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ာသည္ အီဂ်စ္ျပည္၌႐ွိစဥ္၊ ဖါေရာဘုရင္၌ ကြၽန္ခံၾကရပါသည္။ ဖါေရာသည္ အလြန္မွၾကမ္းၾကဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဣသေရလ လူတို႔သည္ ဘုရားသခင္ထံ ငိုေၾကြးးခဲ့ၾကပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔၏ငိုေၾကြး းသံကို ၾကား၍ သူတို႔ကို အီဂ်စ္ ျပည္မွ ေခၚထုတ္ျခင္းကိုဦးေဆာင္ရန္ ေမာေ႐ွကို ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္က ေမာေ႐ွအား ဖါေရာဘုရင္ထံသြား၍ ေျပာခိုင္းသည္မွာ ''ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားက ငါ၏လူတို႔သည္ ေတာ၌ပြဲခံေစျခင္းငွါ လႊတ္ရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူေၾကာင္း''ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ဖါေရာသည္ ခြင့္မျပဳပါ။ သူေျပာသည္မွာ ''ထာဝရဘုရား၏စကားကို နားေထာင္ျခင္းငွါ ထိုဘုရားကား အဘယ္သူနည္း''ဟု ဆို၏။

                ဘုရားသခင္သည္ ေမာေ႐ွအား အီဂ်စ္ေျမေပၚ ေဘးဒဏ္ကိုးခု(သို႔)တရားစီရင္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ တန္ခိုးကို ေပးခဲ့သည္။ ေဘးဒဏ္ တခုက်ေရာက္တိုင္း ဖါေရာသည္ ဣသေရလလူတို႔အား ထြက္ခြါရန္ ဂတိျပဳပါသည္။ ေမာေ႐ွသည္ ေဘးဒဏ္ကို ဖယ္႐ွားေပးၿပီးေနာက္ ဖါေရာသည္ စိတ္ေျပာင္းလဲၿပီး ထြက္သြားခြင့္မျပဳေတာ့ပါ။

                ထိုေနာက္ တေန႔တြင္ ဘုရားသခင္ကေမာေ႐ွအား ေနာက္ဆံုးေဘးဒဏ္တခု ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ေသမင္း တမန္တပါး ေစလႊတ္ၿပီး အိမ္တိုင္း႐ွိသားဦးမ်ားကို ဒဏ္ခတ္ ေသေစလိမ့္မည္။ ''ထိုအမႈေနာက္ ဖါေရာသည္ သင္တို႔ကို ဧကန္လႊတ္လိမ့္မည္''

                ဘုရားသခင္သည္ သူ၏လူမ်ား၏သားဦးမ်ား မေသရန္ စီမံျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ မိသားစုတစုတိုင္း သိုးသငယ္တေကာင္ကို သီးသန္႔ ထားရန္ ႏွင့္သိုးသည္ အျပစ္အနာလံုးဝမ႐ွိရ၊ စံုလင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သိုးကိုေလးရက္ထားၿပီး သတ္ရမည္။ အေသြးကိုအိမ္၏ တခါး ထုပ္ႏွင့္ တခါးတိုင္ တဘက္ တခ်က္တြင္ သုတ္ထားရမည္။ ဤအေသြးသည္ သားဦးမ်ား ေသေစျခင္းမွ ကြယ္ကာလိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္ ေျပာခဲ့ပါသည္။''...ထိုအေသြးကို ငါျမင္ေသာ အခါ၊ သင္တို႔ကိုငါလြန္သြားမည္''(ထြက္၊၁၂း၁၃)

                ဘုရားသခင္ေျပာခဲ့သည့္အတိုင္း ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ေသမင္းတမန္သည္ ထိုျပည္ကို ျဖတ္သြားေသာအခါ တခါးတိုင္၌ သိုးအေသြး သုတ္ထားျခင္း မ႐ွိေသာ အိမ္တိုင္း၏သားဦးမ်ား ေသခဲ့ပါသည္။ သိုးအေသြးသုတ္ထားေသာ အိမ္တိုင္း႐ွိသားဦးမ်ား မေသပါ။ သူတို႔ ေဘးလႊတ္ျခင္း သို႔ေရာက္ၾကသည္။ ဘုရားသခင္၏တရားစီရင္ျခင္းမွ သိုးသငယ္၏အေသြးသည္ ကြယ္ကာေတာ္မူ၏။

                ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား ပသခါပြဲအေၾကာင္းအရာအားျဖင့္ ဘာသြန္သင္ပါသနည္း။ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား သခင္ေယ႐ႈ၏ အေသြးေတာ္သည္ သူ၏အျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းမွ ကြယ္ကာေတာ္မူေၾကာင္းကို သင္ေတာ္မူ၏။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ သိုးသငယ္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္။ က်မ္းစာက ''အေၾကာင္းမူကား၊ ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ငါတို႔ ပသခါသိုးသငယ္သည္ ငါတို႔အဘို႔ ယဇ္ပူေဇာ္ရာ ျဖစ္၏။''ဟု ဆိုသည္။(၁ေကာ၊၅း၇)

                သခင္ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ လက္ခံေသာအခါ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ သူ၏အေသြးအားျဖင့္ ကြယ္ကာျခင္းကို ခံရပါသည္။ ဘုရားက ကြၽနု္ပ္တို႔ ၏ႏွလံုးသားအတြင္းကို ၾကည့္ေသာအခါ ခရစ္ေတာ္၏အေသြးေတာ္အား ယံုၾကည္ကိုးစားျခင္းကို ေတြ႕ျမင္ၿပီး သူက ''သင္၌ ငါ၏ စီရင္ျခင္းသည္ မက်ေရာက္ရ။ ငါသည္ သင့္ကို လြန္သြားေတာ္မူမည္။''ဟုဆိုပါသည္။

 ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းအျဖစ္ သိုးသငယ္ယဇ္       

                ဣသေရလလူမ်ား အီဂ်စ္ျပည္မွထြက္ခြါၿပီးေနာက္ သူတို႔ပင္လယ္နီကိုျဖတ္ခဲ့၏။ သိနေတာင္တြင္ ဘုရားက သူတို႔ကိုပညတ္ေတာ္ ဆယ္ပါးကို ေပးခဲ့၏။ ပညတ္ေတာ္မ်ားက ဘုရားသခင္၏အျမင္၌ အမွားႏွင့္အမွန္ကို ေဖၚျပျခင္းျဖစ္သည္။ ဣသေရလလူမ်ားသည္ ဘုရား၏ သန္႔႐ွင္းေသာ ပညတ္ေတာ္ကို မေစါင့္ထိန္းပါ။ သူတို၏စိတ္ႏွလံုး ဆိုးညစ္ၾက၏။ အဓိပၸါယ္မွာ သူတို႔သည္ အျပစ္သားျဖစ္ၿပီး ေသျပစ္သင့္ေသာ သူ မ်ားျဖစ္ၾက၏။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္က သူတို႔၏အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ရန္ စီမံျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

                အျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခင္း ခံလိုေသာသူသည္ တဲေတာ္သို႔ သိုးတေကာင္ကို ယဇ္ပူေဇာ္ရန္ ယူလာႏိုင္ပါသည္။ ထိုသူသည္ သူ၏လက္မ်ားကို သိုး၏ အေပၚသို႔တင္ၿပီး ဤကဲ့သို႔ေသာ ''ကြၽႏု္ပ္သည္ အျပစ္ျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားက ဤသိုးသငယ္ကို ကြၽႏ္ုပ္၏ေနရာ၌ အေသခံရန္ ခြင့္ျပဳေတာ္မူသည္။'' ဟု ေျပာဆိုရပါသည္။ ထိုသိုးသငယ္သည္ ထိုသူ၏အျပစ္မ်ားအတြက္ ေသခဲ့ရပါသည္။

                ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ လူတို႔သည္ ဘုရားကေျပာခဲ့သည့္အတိုင္း တရိစၧာန္ယဇ္မ်ားကို ပူေဇာ္ခဲ့၏။ တရိစၧာန္မ်ား၏အေသြးသည္ သူတ႔ို၏အျပစ္မ်ားကို မဖယ္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ ဤပူေဇာ္ျခင္းမ်ားက ခရစ္ေတာ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားအတြက္ အေသခံျခင္း၏ ႐ိုး႐ွင္းေသာ ပံုရိပ္မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုမ်ားစြာေသာပူေဇာ္ျခင္းမ်ားသည္ ေနာင္တြင္လက္ဝါးကပ္တိုင္ေပၚ ပူေဇာ္ခဲ့သူ ခရစ္ေတာ္ကို ညႊန္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္။

                ဓမၼေဟာင္းေခတ္ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကဲ့သို႔ပင္ ခရစ္ေတာ္၏လက္ဝါးကပ္တိုင္အေပၚ အေသခံျခင္းအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ျခားနားျခင္း တခု႐ွိပါသည္။ သူတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏အေသခံျခင္းကို ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ေ႐ွ႕သို႔ ေမွ်ာ္ ၾကည့္ၿပီး ကယ္တင္ျခင္း သို႔ ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကား ခရစ္ေတာ္အေသခံခဲ့ျခင္းကို ေနာက္သို႔ျပန္ၾကည့္၍ သိမွတ္ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

 ေယ႐ႈသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏သိုးသငယ္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္

                ဤသင္ခန္းစာ၌ သင္ခဲ့ရေသာ အမွန္တရားႀကီးတခုမွာ''အေသြး သြန္းေလာင္းမ႐ွိလွ်င္ အျပစ္မ်ားခြင့္လႊတ္ျခင္း မ႐ွိ''ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ သိုးသငယ္တေကာင္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္မ်ားအတြက္ မပူေဇာ္ရသနည္း။ သင္သည္ ေမးေကာင္းေမးမည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေယ႐ႈသည္ ဘုရားသခင္၏ သိုးသငယ္ျဖစ္ၿပီး သူသည္ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားအတြက္ အေသခံခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈသည္ သိုးစစ္ ျဖစ္ေတာ္မူၿပီး ဓမၼေဟာင္း၏ ပူေဇာ္မႈပံုရိပ္မ်ား အားလံုးကို ျပည့္စံုေစခဲ့သည္။ ႏွစ္ျခင္းေယာဟန္သည္ ေယ႐ႈကို ျမင္ေသာ အခါ ''ဤေလာက၏အျပစ္ကို ေဆာင္ သြားေသာ ဘုရားသခင္၏ သိုးသငယ္ကို ၾကည့္ေလာ့။''(ေယာ၊၁း၂၉)။ ဤေနရာ၌ ''ဘုရားသခင္၏ သိုးသငယ္''ကား အဘယ္နည္း။ ေယ႐ႈသည္ အျပစ္ ဆိုဘြယ္မ႐ွိ၊ စံုလင္ျပည့္စံုေသာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္အတြက္ ယဇ္ျဖစ္ေတာ္မူသည္။ ေယ႐ႈသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အျပစ္မ်ားအတြက္ အေသခံခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ ယဇ္ေကာင္ကို ပူေဇာ္ရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အတြက္ မလိုအပ္ေတာ့ပါ။

                အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေယ႐ႈသည္ အျပစ္မ႐ွိ၊ အျပစ္ႏွင့္ကင္းစင္ေသာေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္စား၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားအတြက္ အေသခံ ႏိုင္ ခဲ့ပါသည္။ သူသည္ဘုရားသားေတာ္ျဖစ္ၿပီး တေလာကလံုး၏အျပစ္မ်ားအတြက္ အေသခံႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ က်မ္းစာက''ထိုသခင္သည္ ငါတို႔၏အျပစ္ မက၊ ေလာကီသားအေပါင္းတို႔၏ အျပစ္ေျဖစရာအေၾကာင္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏။''ဟုဆိုသည္။(၁ေယာ၊၂း၂)

                သခင္ေယ႐ႈသည္ နံနက္ကိုးနာရီတြင္ လက္ဝါးကပ္တိုင္၌ ႐ိုက္ထားျခင္းကိုခံရၿပီး မြန္းလႊဲသံုးနာရီ၌ ေသေတာ္မူ၏။ ေယ႐ႈ မေသမွီ ''အမႈၿပီးၿပီ''ဟု မိန္႔ေတာ္မူခဲ့၏။ ''အမႈၿပီးၿပီ''ဟု မိန္႔ေတာ္မူျခင္းသည္ အဘယ္နည္း။ သူသည္လာ၍လုပ္ဆာင္ရန္႐ွိေသာ အလုပ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ ၿပီးစီးျခင္း ျဖစ္သည္။ သူသည္ကိုယ္တိုင္ အျပစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျပစ္ဆိုဘြယ္မ႐ွိ၊ စံုလင္ျပည့္စံုေသာယဇ္အျဖစ္ ပူေဇာ္ခဲ့သည္။ အျပစ္မ်ား အတြက္ ေနာက္ တခါပူေဇာ္ရန္ ဘယ္ေသာအခါမွ် မလိုအပ္ေတာ့ပါ။ က်မ္းစာက''ထိုသခင္မူကား အျပစ္ကို ေျဖျခင္းငွါ ယဇ္တခုတည္းကို ပူေဇာ္ၿပီးမွစ ၍၊ဘုရားသခင္၏ လကၤ်ာေတာ္ဘက္၌ အစဥ္အၿမဲထိုင္၍၊...အေၾကာင္းမူကား စင္ၾကယ္ေသာသူတို႔သည္ ထာဝရစံုလင္ျခင္း အက်ဳိးကိုရေစျခင္းငွါ၊ တခါတည္း ပူေဇာ္ျခင္း အားျဖင့္ ျပဳေတာ္မူ၏။''ဟု ဆိုသည္။(ေဟၿဗဲ၊၁ဝး၁၂၊၁၄)

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အစဥ္အၿမဲ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္ရၿပီး

                က်မ္းစာက ခရစ္ေတာ္၏အေသြးအားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရ၏။ ဤကား သူ၏လက္ဝါးကပ္တိုင္ေပၚ ကြၽႏ္ုပ္အတြက္ အေသခံျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏အျမင္၌ ေျဖာင့္မတ္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္းကိုခံရၿပီး။ ဘုရားသခင္က အျပစ္မ႐ွိေၾကာင္း ေၾကညာျခင္းျဖစ္သည္။

                ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အျပစ္မ်ားစြာျပဳခဲ့စဥ္ ဘုရားသခင္က ဘယ္ကဲ့သို႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္ကို ခြင့္လႊတ္ခဲ့ၿပီး၊ ေျဖာင့္မတ္ေၾကာင္း ေၾကညာ ႏိုင္ခဲ့သနည္း။ ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္လႊတ္ႏိုင္ခဲ့ရျခင္းမွာ ခရစ္ေတာ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အျပစ္အနာအဆာမ႐ွိ၊ စံုလင္ျပည့္စံုေသာ ယဇ္ ျဖစ္ျခင္းကို သူ ျမင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားကို မျမင္ဘဲ ေနေတာ္မမူ။ အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ အျပစ္အတြက္ သြန္းေသာ သူ၏သားေတာ္၏အေသြးကို သူ ျမင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက''...ထိုသားေတာ္၏အေသြးအားျဖင့္ အျပစ္ လႊတ္ေတာ္မူျခင္းတည္းဟူေသာ ေ႐ြးႏႈတ္ေတာ္မူျခင္းေက်းဇူးကို ငါတို႔သည္ ခံရၾက၏။'' ဟုဆိုသည္။(ေကာ၊၁း၁၄)

                ''သို႔ျဖစ္၍ ယခုတြင္ အေသြးေတာ္အားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ေရာက္ၿပီးမွ၊ ထိုသခင္အားျဖင့္ အျပစ္ငရဲမွ ကယ္ခြၽတ္ေတာ္မူျခင္းသို႔ ေရာက္မည္ဟု သာ၍ေျမာ္လင့္စရာ႐ွိ၏။''(ေရာ၊၅း၉)

                ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ရန္သူ စာတန္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား အျပစ္ႏွင့္႐ႈံးႏွိမ့္ျခင္းကို အမွတ္ရေစရန္ အလို႐ွိသည္။ သူသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား အျပစ္တင္ စြတ္စြဲလိုသည္။ စိတ္တြင္အျပစ္႐ွိေၾကာင္း ခံစားလာေအာင္ျပဳလုပ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ အျပစ္႐ွိသည္မွာ အမွန္ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ခဲ့ၿပီးသည္ ေနာက္တိုင္ေအာင္ အမွားမ်ားကို ေျပာဆိုျပဳမူတတ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္က ကြၽႏ္ုပ္တို႔အျပစ္အတြက္ ဘာျပဳလုပ္ရမည္ကိုေျပာခဲ့ပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္အျပစ္မ်ားအတြက္ အျပစ္ဝန္ခ်ရမည္။ ခရစ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္ျမတ္ျဖင့္ ေဆးေၾကာေပးရန္ ေျပာဆိုရေပမည္။ ထိုေနာက္ ဘုရားသခင္ သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းကို ယံုၾကည္ရမည္။ က်မ္းစာက ''ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ ေယ႐ႈခရစ္၏အေသြးေတာ္သည္၊ ငါတို႔အျပစ္႐ွိသမွ်ကို ေဆးေၾကာေတာ္မူ၏။''ဟုဆိုသည္။ (၁ေယာ၊၁း၇)။ လက္ဝါးကပ္တိုင္ ေပၚတြင္ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ား အားလံုးကို ေပးဆပ္ခဲ့ၿပီး။ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၿပိးေနာက္ ျပဳလုပ္ေသာ အျပစ္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

                စာတန္သည္ အျပစ္မ်ားအတြက္ ညႊန္ျပ၊ျပစ္တင္စြတ္စြဲလာပါက ခရစ္ေတာ္၏အေသြးကို ညႊန္လွ်က္ ျပန္လည္ ေခ်ပႏိုင္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ''ဟုတ္တယ္၊ငါအျပစ္ျပဳလုပ္တယ္၊သို႔ေသာ္ ဘုရား၏သားေတာ္ ေယ႐ႈခရစ္၏အေသြးေတာ္သည္ ငါ၏အျပစ္႐ွိသမွ်ကို ေဆးေၾကာခဲ့ၿပီး''ဟု ေျပာဆိုႏိုင္ သည္။ ခြင့္လႊတ္ခဲ့ၿပီးေသာ အျပစ္မ်ားကို ေနာက္တဖန္ အျပစ္တင္ျခင္းကုိ တဖန္ျပန္လည္ ေဖၚျပလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ဘုရားသခင္က ေျပာခဲ့ၿပီး။ ထိုသို႔ ဘုရားသခင္သည္ အျခားသူက အျပစ္တင္ျခင္းကိုလည္း ခြင့္ျပဳလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ က်မ္းစာက''ဘုရားသခင္ ေ႐ြးေကာက္ေတာ္ မူေသာ သူတို႔ကို အဘယ္သူသည္ အျပစ္တင္မည္နည္း။ ေျဖာင့္မတ္ရာ၌ တည္ေစေသာသူကား ဘုရားသခင္ေပတည္း။''ဟု ဆို၏။(ေရာ၊၈း၃၃)

                ဘုရားသခင္၏သိုးသငယ္ ေယ႐ႈသည္ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေပၚ အေသခံခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အစဥ္အၿမဲ ေျဖာင့္မတ္ရာသုိ႔ ေရာက္ခဲ့ၿပီး။ ဘုရားသခင္ထံသို႔လာရန္ ေၾကာက္စရာမလိုေတာ့ပါ။ ခရစ္ေတာ္၏အေသြးေတာ္ျမတ္ျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံ ရဲရင့္စြာ ေ႐ွ႕ေတာ္ ေမွာက္သို႔ လာႏိုင္ေပၿပီး။ က်မ္းစာက''ထိုေၾကာင့္ ညီအစ္ကိုတို႔...ငါတို႔သည္ သန္႔႐ွင္းရာဌာနထဲသို႔၊ အေသြးေတာ္ကို  အမွီျပဳ၍ အဆီး အတား မ႐ွိ၊ ဝင္ရေသာအခြင့္ ႐ွိသျဖင့္၄င္း၊...ငါတို႔သည္ သစၥာႏွင့္ျပည့္စံုေသာသေဘာ႐ွိ၍၊ ဝိစိကိစၧာႏွင့္ကင္းေသာ ယံုၾကည္ျခင္း၌ တည္ လ်က္ ...အထံေတာ္သို႔ တိုးဝင္ ခ်ည္းကပ္ ၾကကုန္အံ့။''ဟုဆိုသည္။။(ေဟၿဗဲ၊၁ဝး၁၉-၂၂)

 

႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိခဲ့ရေသာ သမၼာက်မ္းစာ ရတနာ

                ေယ႐ႈခရစ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္မ်ားအတြက္ အျပစ္အနာအဆာမ႐ွိ၊  စံုလင္ျပည့္စံုေသာ  ယဇ္တည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္၏ သိုးသငယ္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္။ 

 

သင္ခန္းစာ (၄)  ေမးခြန္းမ်ား

အေျဖမွန္ကို ေ႐ြးပါ။ ေမးခြန္းတခုအတြက္ ( က သို႔ ခ သို႔ ဂ ) ျဖစ္ပါသည္။

 

၁။ ဓမၼေဟာင္း ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း ပံုစံတခုသည္

(က) ဘုရားသခင္၏ ပညတ္ထားေသာအရာတပါး ျဖစ္သည္။

(ခ ) သမိုင္းဆိုင္ရာ အမွန္တရား ကို အဓိကေျပာဆိုေသာ အေၾကာင္းအရာ တခု ျဖစ္သည္။

(ဂ ) တစံုတရာေသာ ၀ိညာဥ္ေရးရာ သစၥာတရား သ႐ုပ္ေဖၚပံုမ်ား (သို႔) ႐ုပ္ပံုမ်ား ျဖစ္သည္။

 

၂။ အာဒံႏွင့္ဧ၀တို႔အတြက္ သားေရ၀တ္လံုကို ျပဳလုပ္ေပးရာ၌ ဘုရားက အျပစ္မဲ့ တိရစာၦန္ကို ေသေစခဲ့ၿပီး၊ သူတို႔၌ သင္ခဲ့ေသာ မဟာ က်မ္းစာဆိုင္ရာ သစၥာတရားမွာ

(က) တိရစာၦန္မ်ား၏အေသြးသည္ ဒုစ႐ိုက္အျပစ္မ်ားကို ေျဖလႊတ္ႏိုင္သည္။

(ခ ) အေသြးမသြန္းေလာင္းလွ်င္ အျပစ္မ်ား ေျဖလႊတ္ျခင္း မ႐ွိပါ။

(ဂ ) အျပစ္သည္ အေရးတႀကီး မဟုတ္သလို၊ ဘုရားသခင္ လည္း အျပစ္ကို လစ္လွ်ဴ ျပဳလိမ့္မည္။

 

၃။ ဘုရားသည္ အာေဗလ၏ယဇ္ကို လက္ခံၿပီး၊ ကာဣနကို ျငင္းပယ္၏။ ဤ အေၾကာင္းအရာ၌ ဘုရားက ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔ကို သင္သည္မွာ၊

(က) လူ၌ ေကာင္းသည္ဟု ယူဆၿပီး ျပဳေလသမွ်ေသာအရာ အားလံုးကို ဘုရားက လက္ခံလိမ့္မည္။

(ခ ) လူသည္ ဘုရားထံ ခ်ည္းကပ္ရာ၌ တလမ္းတည္းသာ႐ွိသည္။ အျပစ္မ်ားအတြက္ သြန္းေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္၏အေသြး၌ ကိုးစားျခင္း ျဖစ္သည္။

(ဂ ) အာေဗလသည္ ကာဣန ထက္သာ၍ ေကာင္းရေပမည္။

 

၄။ ပႆခါ အေၾကာင္းအရာသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို သင္သည္မွာ၊

(က) ေယ႐ႈခရစ္၏အေသြးေတာ္သည္ ဘုရား၏အရားစီရင္ျခင္းမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ကြယ္ကာသည္။

(ခ ) ယုဒလူမ်ားအားလံုး ေသမင္းတမန္၏ ဖ်က္ဆီးျခင္းမွ ကယ္တင္ျခင္း ခံရ၏။

(ဂ ) သားဦးမ်ား ေကာင္းေသာအသက္တာ၌ အသက္႐ွင္ေသာေၾကာင့္ ေသျခင္းမွ ကယ္တင္ျခင္း ခံရ၏။

 

၅။ ဓမၼေဟာင္း ယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ ဓမၼသစ္ ယံုၾကည္သူမ်ား တို႔ ကယ္္တင္ျခင္း ခံရျခင္းမွာ၊

(က) ေကာင္းေသာအသက္႐ွင္ျခင္း၊ ေကာင္းေသာအသက္တာမ်ား ေၾကာင့္။

(ခ ) ေယ႐ႈခရစ္၏ ကားတိုင္ေပၚ အေသခံျခင္းေၾကာင့္။

(ဂ ) ထာ၀ရဘုရား တပါး၌ ယံုၾကည္ျခင္းေၾကာင့္။

 

၆။ ယေန႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အျပစ္မ်ားအတြက္ သိုးတေကာင္ကို ယဇ္အျဖစ္ မပူေဇာ္ေတာ့ပါ။ အေၾကာင္းမွာ၊

(က) ေယ႐ႈသည္ ဘုရားသခင္၏သိုးစစ္ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အျပစ္မ်ား အားလံုးအတြက္ သူ အေသခံ ခဲ့သည္။

(ခ ) အသင္းေတာ္မ်ား၌ တိရစာၦန္ ယဇ္ျပဳရန္ ပလႅင္မ်ား မ႐ွိပါ။

(ဂ ) ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ဘုရားျဖစ္ၿပီး၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားကို လစ္လွ်ဴ ျပဳ၍ ရသည္။

 

၇။ ေယ႐ႈကို ဘုရား၏သိုးသငယ္ဟု ေခၚရျခင္းသည္၊

(က) ေယ႐ႈသည္ သိုးမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ပူေဇာ္ေပးခဲ့သည္။

(ခ ) သူသည္ သိုးထိန္းမ႐ွိေသာ သိုးတေကာင္ကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။

(ဂ ) သူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္၏စံုလင္ျပည့္စံုေသာ၊ အလံုးစံုေသာ ယဇ္ ျဖစ္သည္။

 

၈။ ေယ႐ႈ လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚ “အမႈၿပီးၿပီ” ဟု ေႀကြးေၾကာ္ခဲ့၏။ သူ၏ေလာကကို ႀကြလာရျခင္း အဓိကရည္႐ြယ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေဖၚျပခဲ့၏။

(က) သူ႕ကိုယ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားအတြက္ စံုလင္ျပည့္စံုေသာ၊ အလံုးစံုေသာ ယဇ္ အျဖစ္ ပူေဇာ္ရန္ ျျဖစ္သည္။

(ခ ) စ႐ိုက္ေကာင္းေသာ ဆရာတဦး ျဖစ္ရန္ ျဖစ္သည္။

(ဂ ) နိမိတ္ လကၡဏာမ်ားကို ျပဳရန္ ျဖစ္သည္။

 

၉။ “ေျဖာင့္မတ္ရာသို႕ေရာက္ျခင္း” ဟူေသာ အဓိပၸါယ္မွာ၊

(က) ေကာင္းေသာအသက္တာ၌ အသက္႐ွင္ရန္၊

(ခ ) ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ဘုရားသခင္က မမွတ္ယူျခင္း ျဖစ္သည္။

(ဂ ) ဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္က “အျပစ္ မ႐ွိ” ဟု ေၾကာ္ညာ ေစသည္။

 

၁၀။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အျပစ္လုပ္ေနသည့္တိုင္ ဘုရားက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အျပစ္လႊတ္ရျခင္းမွာ၊

(က) ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားကို ဘုရားက မျမင္ဟန္ေဆာင္ေနျခင္း။

(ခ ) ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ခရစ္ေတာ္၏စံုလင္ျပည့္စံုေသာ၊ အလံုးစံုေသာ ပူေဇာ္ျခင္းကို ဘုရားသခင္က ျမင္ေတာ္မူျခင္းေၾကာင့္။

(ဂ )  ကၽြႏ္ုပ္ မွန္ေသာအရာမ်ားကို အေကာင္းဆံုး ကၽြႏ္ုပ္ က်ဳိးစားလုပ္ေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္။

 

သင္သည္ ဤ သင္ခန္းစာကို ေလ့လာခဲ့ရၿပီး၊ ဘယ္အရာသည္ အေရးႀကီးဆံုး ျဖစ္ပါသနည္း။

အင္ဒရူး