ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ၾကြလာမည္ျဖစ္ေသာ ဘုရင္ေယ႐ႈခရစ္ - Lesson 11


ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ၾကြလာမည္ျဖစ္ေသာ ဘုရင္ေယ႐ႈခရစ္
Jesus Christ Our Coming King

သင္ခန္းစာ (၁၁)

                ထာဝရဘုရားသည္ ခပ္သိမ္းေသာသူတို႔ကို တရားစီရင္ေတာ္မူ၍၊ မတရားေသာသူတို႔သည္ မတရားသျဖင့္ျပဳေသာ အဓမၼအမႈ႐ွိသမွ်တို႔၏ အျပစ္ကို၄င္း၊ မတရားေသာလူဆိုးတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကိုျပစ္မွား၍ ေျပာေသာ ၾကမ္းတမ္းေသာ စကား ႐ွိသမွ် တို႔၏အျပစ္ကို၄င္း ေဖၚျပျခင္းငွါ၊ အတိုင္းမသိ မ်ားစြာေသာ မိမိသန္႔႐ွင္းသူတို႔ႏွင့္တကြ ၾကြလာေတာ္မူလိမ့္မည္ဟု ပေရာဖက္ျပဳ၍ ေဟာေျပာေလ၏။(ယု၊၁၄)

ခ်စ္ေသာ မိတ္ေဆြ

 ေယ႐ႈတဖန္ တဖန္ၾကြလါမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္ကဲ့သို႕ သိၾကမည္နည္း။ သခင္ေယ႐ႈ ေျပာခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈက 'ငါသည္သြား၍ သင္တို႔ေနစရာအရပ္ကို ျပင္ဆင္ၿပီးမွ တဖန္လာျပန္၍၊ငါ႐ွိရာအရပ္၌  သင္တို႔႐ွိေစျခင္းငွါ သင္တို႔ကို ငါ့ထံသို႔ သိမ္းဆည္းမည္။' ဟု ဆိုသည္။ (ေယာ၊၁၄း၃)။   

                'သင္တို႔ႏွင့္ခြါ၍ ေကာင္းကင္သို႔ေဆာင္ယူျခင္းကိုခံေတာ္မူေသာ ထိုေယ႐ႈသည္ သင္တို႔မ်က္ေမွာက္၌ ေကာင္းကင္သို႕ ၾကြသြားေတာ္ မူသည္နည္းတူ တဖန္ၾကြလာေတာ္မူလတံ့။'(တ၊၁း၁၁)။ ေယ႐ႈတဖန္ၾကြလာေသာအခါ ဘာျဖစ္လိမ့္မည္နည္း။ ယံုၾကည္သူ၊ မယံုၾကည္တို႔၌ ဘယ္ကဲ့သို႔ ျဖစ္လိမ့္မည္နည္း။ ၾကြလာမည့္အခ်ိန္ကို တဦးတေယာက္ သိပါသလား။ ၾကြလာျခင္း အတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ဘယ္ကဲ့သို႔ အဆင္သင့္ ျပင္ဆင္ၾကမည္နည္း။

ယံုၾကည္သူအတြက္ ၾကြလာျခင္း။

.

                ယံုၾကည္သူမ်ားကို မယံုၾကည္သူမ်ားမွ ခြဲျခားျခင္းငွါ ၾကြလာမည္။     ''ႀကိတ္ဆံုႀကိတ္ေသာသူ  ႏွစ္ေယာက္တို႔တြင္ တေယာက္ကို သိမ္းယူ၍ တေယာက္မူကား ေနရစ္ရလတ့ံ။-လယ္၌႐ွိေသာ သူႏွစ္ေယာက္တို႔တြင္ တေယာက္ကိုသိမ္းယူ၍ တေယာက္ မူကား ေနရစ္ ရလတ့ံ။ ''  (လု၊၁၇း၃၅,၃၆)

ၾကြလာျခင္းသည္ ႐ုတ္တရက္ ျဖစ္လိမ့္မည္။     

                မေျမာ္လင့္ မထင္မွတ္ေသာအခ်ိန္၊ တခဏျခင္း၊ မ်က္စိတမိတ္၌ ျဖစ္လိမ့္မည္။   ''သခင္ဘုရားသည္  ေၾကြးေၾကာ္ျခင္း၊ ေကာင္းကင္ တမန္မင္း အသံေပးျခင္း၊ ဘုရားသခင္၏တံပိုးေတာ္ကို မႈတ္ျခင္းႏွင့္တကြ၊ ေကာင္းကင္ဘံုမွ ကိုယ္တိုင္ ဆင္းသက္ ေတာ္မူ၍၊ ခရစ္ေတာ္၌ ေသလြန္ေသာသူတို႔သည္ အဦး ထေျမာက္ၾကလိမ့္မည္။-ထိုအခါ အသက္႐ွင္၍ က်န္ၾကြင္းေသာ ငါတို႔ သည္ အာကာသ ေကာင္းကင္၌ သခင္ဘုရားထံေတာ္သို႔ ေရာက္ေစျခင္းငွါ၊ ထိုသူတို႔ႏွင့္တကြ မိုဃ္းတိမ္ ေပၚသို႔ ခ်ီေဆာင္ ျခင္းကို ခံရေသာအားျဖင့္ သခင္ဘုရားႏွင့္အတူ အစဥ္မျပတ္ ေနရၾကလိမ့္မည္။”ဟု ဆိုသည္။(၁သက္၊၄း၁၆-၁၇)

ယံုၾကည္သူမ်ားကို တရားစီရင္မည္။   

                 ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၿပီးေနာက္ မိမိတို႔၏အက်င့္မ်ား (အလုပ္) ကိုစစ္ေဆးမည္။ ခရစ္ေတာ္၏တရားပလႅင္၌ ျဖစ္သည္။ (၂ေကာ၊၅း၁ဝ) အခ်ဳိ႔ေသာသူမ်ား ဆုလပ္မ်ားကိုရ႐ွိၿပီး၊ အခ်ဳိ႕႐ွက္ျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္။ ယံုၾကည္သူမ်ားကို တရားစီရႈ္ ၿပီးေနာက္ သိုးသငယ္၏မဂၤလာေဆာင္ ညစာစားပြဲသို႔ ဝင္စားၾကရေပမည္။ ဤပြဲ၏လွပျခင္းႏွင့္ အံ့ၾသဘြယ္ျဖစ္ျခင္းကို စာျဖင့္ ေရးသား၍ မမွီႏိုင္ပါ။ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္၏သတို႔သမီး ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ သူ႔ကိုခ်စ္လ်က္ သူ၏ခ်စ္ျခင္းေမတၲာကို တသက္လံုး ထာဝရ ခံစားရေပမည္။

မယံုၾကည္သူမ်ား ဘယ္ကဲ့သို႔ ျဖစ္လိမ္မည္နည္း။

                ယံုၾကည္သူမ်ား ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ေကာင္းကင္၌႐ွိေနခ်ိန္တြင္ မယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ဤေျမေပၚ၌ ႀကီးစြာေသာ ဒုကၡကာလကို ရင္ဆိုင္ ေတြ႕ႀကံဳ ရေပမည္။ မေကာင္းမႈႏွင့္ဆိုးသြမ္းမႈမ်ား ေပါမ်ားလာမည္။ ကမၻာႀကီး၌ တခါမွ် မႀကံဳ ဘူးေသာ ေၾကာက္မက္ဘြယ္စစ္ပြဲမ်ား၊ အစာငတ္ျခင္း ေဘးမ်ား၊ ေျမငလွ်င္လႈပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေရာဂါဘယေဘးမ်ားကို ရင္ဆိုင္ ေတြ႕ႀကံဳ ရေပမည္။ 

 ဤကာလကို ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလဟု ေခၚပါသည္။ ဤကာလ၌အႏၲီခရစ္သည္ တန္ခိုးကိုရၿပီး ဘုရားသခင္ႏွင့္ခရစ္ေတာ္ ကိုဆန္႔က်င္ လိမ့္မည္။ ႀကီးစြာေသာတန္ခိုး၊ နမိတ္လကၡဏာမ်ားကို ျပေပလိမ့္မည္။ သူ၏တန္ခိုးသည္ ဘုရားထံမွ မဟုတ္ဘဲ၊ စာတန္ထံမွ ျဖစ္သည္။ သူ၏နိမိတ္တန္ခိုးမ်ားျဖင့္ ကမၻာႀကီးတခုလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ပိုင္ဆိုင္ ေပလိမ့္မည္။ သူ၏ အမွတ္တဆိတ္ မပါလွ်င္ ေရာင္းျခင္း၊ ဝယ္ျခင္းအခြင့္မရေပ။ သူ၏အမွတ္တဆိတ္ကို ခံယူၿပီး၊ သူ႕ကိုကိုးကြယ္ရန္ ေတာင္းဆိုေပလိမ့္မည္။ ျငင္းပယ္ပါက အေသသတ္ျခင္းကို ခံရေပမည္။ သို႔ေသာ္ သူ၏ အမွတ္တံဆိတ္ကို ခံယူၿပီး၊သူ႕ကိုကိုးကြယ္သူမ်ားသည္၊ ငရဲမီးအိုင္၌ မိမိတို႔ အဘို႔ ထာဝရ ခံစားရေပလိမ့္မည္။ (ဗ်ာ၊၁၄း၉-၁၁)

ခရစ္ေတာ္သည္ကမၻာေျမေပၚသို႔ႀကီးစြာေသာတန္ခိုးႏွင့္ဘုန္းျဖင့္ျပန္လည္ၾကြလာမည္။

                သခင္ေယ႐ႈသည္ ဘုရား၏သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္၌ သန္႔႐ွင္းသူမ်ားႏွင့္၄င္း တန္ခိုးႀကီးေသာ ေကာင္းကင္တမန္ မ်ားႏွင့္ ၄င္းျပန္လာမည္။ ဘုန္းႏွင့္၊ တန္ခိုးႏွင့္ၾကြလာၿပီး အႏၲီခရစ္ႏွင့္သူ၏ေနာက္လိုက္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးၿပီး ေဘးဒဏ္ႀကီး ကာလကို အဆံုးသတ္ ေပလိမ့္မည္။(၂သက္၊၁း၇-၈)

ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ဤေျမေပၚ၌ ဘုရင္အျဖစ္ စိုးစံေတာ္မူ လိမ့္မည္။

                အႏၲီခရစ္ကို ဖ်က္ဆီးၿပီးေနာက္ ခရစ္ေတာ္သည္ အႏွစ္တေထာင္အုပ္စိုးၿပီး၊ ယံုၾကည္သူမ်ားလည္း သူႏွင့္အတူ စိုးစံ ေပလိမ္မည္။ (ဗ်ာ၊၅း၁ဝ၊၂ဝး၄)စာတန္ကိုအႏွစ္တေထာင္ခ်ီေႏွာင္ၿပီး၊ မည္သူကိုမွ် မေႏွာက္႐ွက္ရ။ ဘုရား၏သားေတာ္သည္ ေျဖာင့္ မွတ္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ ေပလိမ့္မည္။ ''ထာဝရဘုရားသည္ တျပည္လံုးတြင္ ႐ွင္ဘုရင္ျဖစ္ေတာ္မူမည္။'' (ဇာခရိ၊၁၄း၉)''ေျမႀကီးသားတို႔ကို  တရားသျဖင့္ စီရင္ေတာ္မူ ၏။ လူမ်ဳိးတို႔အား ေျဖာင့္မတ္စြာေသာစီရင္ျခင္းကို ျပဳေတာ္မူ၏။''(ဆာ၊၉း၈)။ စစ္ေဘးမ႐ွိ၊ အငတ္ေဘး မ႐ွိ၊ ေရာဂါေဘးမ႐ွိ။ လူအားလံုး ၿငိမ္းေအးျခင္းႏွင့္ သင့္တင့္အဆင္ေျပစြာ ေနၾကရလိမ့္မည္။ တိရစၧန္မ်ားလည္း ေျပာင္းလဲ ၍ ႀကီးႏိုင္ငယ္ညွင္း မ႐ွိေတာ့ေပ။ သူငယ္မ်ားအား ထာဝရဘုရား၏အေၾကာင္းကို သင္ေပးလိမ့္မည္။ ေျမႀကီးတျပင္လံုး ခရစ္ေတာ္ သည္ ဘုရင္ျဖစ္ေၾကာင္းကို အႀကီးဆံုးမွအငယ္ဆံုးတိုင္ သိၾကေပလိမ့္မည္။(ေဟ႐ွာ၊၁၁း၉)

                အႏွစ္တေထာင္ၿပီးေနာက္ စာတန္သည္ တခဏလႊတ္ျခင္းခံရၿပီး လူမ်ားကို တဖန္လွည့္ျဖားေပဦးမည္။ တႀကိမ္ထပ္မံ၍ စာတန္ႏွင့္ ေနာက္လိုက္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္သားေတာ္ေယ႐ႈခရစ္ကို ပုန္ကန္ၾကလိမ့္မည္။ ဤတႀကိမ္၌ ေကာင္းကင္မွ မီး က်၍ ရန္သူမ်ားကို ဖ်က္ဆီးၿပီး၊ စာတန္ကို ငရဲမီးအိုင္ထဲသို႔ အၿပီးခ်ျပစ္ေပလိမ့္မည္။ ေနာက္တဖန္ ဘယ္ေသာ အခါမွ် လွည့္ျဖားျခင္းႏွင့္ ေဘးဒုကၡ မေပးႏိုင္ေတာ့ေပ။ ''သူတို႔ကိုလွည့္ျဖားေသာ မာရ္နတ္ကိုလည္း၊ သားရဲႏွင့္မိစၧာပေရာဖက္႐ွိရာ၊ ကန္႔ႏွင့္ ေရာေႏွာေသာ မီးအိုင္ထဲသို႔ ခ်ျပစ္လွ်င္၊ သူတို႔သည္ ေန႔ညမျပတ္ ကမၻာအဆက္ဆက္ ျပင္းစြာေသာ ေဝဒနာကို ခံရၾက လတ့ံ။''ဟု ဆိုသည္။(ဗ်ာ၊၂ဝး၁ဝ)

မယံုၾကည္သူမ်ား တရားစီရင္ျခင္း ခံရၾကေပ လိမ့္မည္။

                စာတန္ကို ငရဲမီးအိုင္ထဲခ်ၿပီးေနာက္ ေသလြန္ၿပီးေသာ၊ မတရားေသာ ေျမႀကီးသားအေပါင္းတိုသည္ တရားစီရင္ျခင္းကို ခံရၾက မည္။  ျဖဴေသာပလႅင္ႀကီး၌ တရားစီရင္ျခင္းကိုခံရမည္။ တရားသူႀကီးသည္ ခရစ္ေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။ ခမည္းေတာ္သည္ တရားစီရင္ျခင္း ႐ွိသမွ်ကို သားေတာ္အား အပ္ေပးေတာ္မူ၏။ သားေတာ္ကို ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ ျငင္းပယ္ေသာသူသည္ ဤ အခ်ိန္၌ တရားသူႀကီးအျဖစ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေပလိမ့္မည္။ သူတို႔၏အက်င့္အတိုင္း စီရင္ျခင္းကို ခံရမည္။ အခ်ဳိ႕ ျပင္းစြာ အျပစ္ ေပး ျခင္း ကိုခံရမည္။ (လု၊၁၂း၄၇-၄၈) ''အသက္စာေစါင္၌ စာရင္းမဝင္ေသာသူ ႐ွိသမွ်တို႔သည္လည္း၊ မီးအိုင္ထဲသို႔ ခ်ပစ္ ေလ၏။'' ဟုဆိုသည္။(ဗ်ာ၊၂ဝး၁၅)။

ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ေျမႀကီးသစ္။                

                ပလႅင္ျဖဴ တရားစီရင္ျခင္းၿပီးေနာက္ ကမၻာေဟာင္းကို  မီးႏွင့္ဖ်က္ဆီးၿပီးေနာက္ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ ေျမႀကီး သစ္ကို ဖန္ဆင္းေပမည္။ ဘယ္ေသာအခါမွ် အျပစ္မ႐ွိေတာ့ေပ။ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ သခင္ေယ႐ႈႏွင့္ အတူ ေကာင္းကင္ ၌ ထာဝစဥ္ အတူ႐ွိေပလိမ့္မည္။

ေယ႐ႈသည္ ဧကန္အမွန္၊ တဖန္ အျမန္ ျပန္ၾကြလာမည္။    

                ဘယ္ကဲ့သို႔ သိႏိုင္မည္နည္း။ ျပန္ၾကြလာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်မ္းစာ၌ နိမိတ္လကၡဏာမ်ား ေပးထားပါသည္။  ၾကြမလာခင္ စစ္ေဘးမ်ား၊ ငလွ်င္လႈပ္ျခင္းမ်ား၊ ငတ္မြတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေရာဂါေဘးမ်ားေပါမ်ားမည္။ မတရားမႈမ်ားႏွင့္ ဆိုးသြမ္းမႈ မ်ားျပားလာမည္။ ဂ်ုဴးလူမ်ဳိးမ်ား ႏိုင္ငံျပန္လည္ရ႐ွိၿပီး ေဂ်႐ူဆလင္ၿမိဳ႕ကို ျပန္လည္ပိုင္ဆိုင္မည္။ (မ၊၂၄ႏွင့္လု၊၂၁)။ ဤအရာမ်ား ယခုျပည့္စံုလာျခင္းျဖင့္ ေယ႐ႈတဖန္ အျမန္ျပန္ၾကြလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို သိႏိုင္ပါသည္။

                တစံုတဦးသည္ ျပန္ၾကြလာမည့္အခ်ိန္ကိုအတိအက်သိႏိုင္ပါသလား။ ''ထိုအခ်ိန္နာရီကိုကား အဘယ္သူမွ်မသ'ိ' (မ၊၂၄း ၃၆) သခင္ေယ႐ႈျပန္လာမည့္အခ်ိန္ကို မသိရေသာေၾကာင့္ ၾကြလာျခင္းဆိုင္ရာ အမွန္တရားမ်ားကို က်မ္းစာက ေပးထားပါသည္။

၁။ အခ်ိန္တိုင္း၊ နာရီတိုင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ “ထိုေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ ျပင္ဆင္လွ်က္ေနၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား သင္တို႔မထင္ မမွတ္ေသာ အခ်ိန္နာရီ၌ လူသားသည္ ၾကြလာလိမ့္မည္။”(မ၊၂၄း၄၄)

၂။ ခ်က္ျခင္း ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ယံုၾကည္သူအတြက္ ၾကြလာျခင္းသည္ ႐ုတ္တရက္ အျဖစ္အပ်က္ ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ''မ်က္စိတမွိတ္'' ဟု ေျပာထားသည္။(၁ေကာ၊၁၅း၅၂)

၃။ အမွန္ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာသူမ်ားအတြက္ သာလွ်င္ျဖစ္သည္။ “ခရစ္ေတာ္၌” ႐ွိေသာသူသာလွ်င္ သခင္ဘုရားထံေတာ္႐ွိရာ မိုဃ္းတိမ္ေပၚသို႔ ခ်ီေဆာင္ျခင္း ခံရမည္။(၁သက္၊၄း၁၆-၁၇)

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ မည္ကဲ့သို႔ အဆင္သင့္ျပင္ဆင္လွ်က္ ေနရမည္နည္း။    

                ၾကြလာျခင္းသည္ ႐ုတ္ခ်ဥ္း အျဖစ္အပ်က္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္ကဲ့သို႔ အဆင္သင့္ ျပင္ဆင္လွ်က္ေနရမည္ ဟူေသာ ေမးခြန္းသည္ အေရးႀကီးေပသည္။

၁။ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။  ခရစ္ေတာ္ျပန္လာသိမ္းဆည္းေသာအခ်ိန္၌ သာ အသင့္ျပင္ဆင္လွ်င္ အလြန္ ေနာက္က် ေပၿပီး။ သင္၏နာမည္သည္ အသင္းေတာ္၌နာမည္႐ွိၿပီး သင္သည္ အသစ္တဖန္ေမြးျခင္းကို မခံရခဲ့ေသာ္ ခရစ္ေတာ္ ျပန္လာသိမ္းဆည္းခ်ိန္၌ က်န္ရစ္ခဲ့ေပမည္။

၂။ အသင့္ေစါင့္လွ်က္ ေနၾကရမည္။ ''သင္တို႔အ႐ွင္သည္ အဘယ္အခ်ိန္နာရီ၌ ေရာက္လာမည္ကို သင္တို႔မသိေသာေၾကာင့္ ေစါင့္ ေနၾကေလာ့။'' (မ၊၂၄း၄၂)ဘုရား၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို နာခံပါ။ ဘုရားက လုပ္ပါဟုေျပာလွ်င္ ျပဳလုပ္ပါ။ အျပစ္ကိုဝန္ခ်၍ ေနာက္လွည့္ပါ။ သူတပါးအား ျပစ္မွားခဲ့ေသာ္ အျပစ္ကို ေတာင္းပန္ပါ။ သူတပါးအား မုန္းၿပီး အျပစ္ခ်ီေႏွာင္ထားလွ်င္ ထိုသူထံသို႔ သြား၍ ေျပလည္ေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။ ဘုရားကလုပ္ပါဟုေျပာသမွ် ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အသင့္ေစါင့္လွ်က္ ေနျခင္းျဖစ္သည္။

၃။ ခရစ္ေတ္၌ တည္လွ်က္ေနရမည္။ ''ခ်စ္သားတို႔၊သားေတာ္သည္ ထင္႐ွားေပၚထြန္းေတာ္မူေသာအခါ၊ ငါတို႔သည္  အထံေတာ္ သို႔ ေရာက္လွ်င္၊ ရဲရင့္ရေသာအခြင့္႐ွိ၍၊ ႐ွက္ေၾကာက္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလႊတ္မည္အေၾကာင္း သားေတာ္၌ တည္ေနၾက ေလာ့။ '' (၁ေယာ၊၂း၂၈) ခရစ္ေတာ္၌တည္ျခင္းသည္ သူ၌ အဆက္မျပတ္ မိသဟာယ ႐ွိျခင္းျဖစ္သည္။

 သင္သည္အသင့္ျဖစ္ၿပီလား။  ေယ႐ႈၾကြလာခ်ိန္၌ သင္သည္ သူ႕ကို ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ ေတြ႕ဆံုမည္ေလာ။(သို႔) ပလႅင္ျဖဴႀကီး၌ တရားသူႀကီးအျဖစ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္မည္ေလာ။ သင္သည္အျပစ္မ်ားကိုေနာင္တမရလွ်င္၊  ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္႐ွင္ အျဖစ္ လက္ခံျခင္းမ႐ွိ ေသးေၾကာင္း၊ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သင္သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ေၾကာင္း သူတပါးသည္ သင့္ကို ထင္ ေသာ္လည္း၊ သင္သည္ ကိုယ္တိုင္ ေပ်က္ဆံုးေနေၾကာင္းကို သိၿပီး၊ ထို႔အတူ ဘုရားသခင္လည္း သိေတာ္မူ၏။

သင္သည္ ေပ်ာက္ဆံုးဘို႔ရန္ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္မ႐ွိေပ။  ေယ႐ႈသည္သင့္အျပစ္အတြက္ အေသခံေပးခဲ့ၿပီ။ သူသည္ သင့္အား သူ႕ထံသို႔လာရန္ ဖိတ္ေခၚလွ်က္႐ွိပါသည္။ သင္၏ႏွလံုးသားတခါးကို ဖြင့္လွ်က္ သူ႕အား ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ လက္ခံပါ က ခရစ္ေတာ္ ျပန္ၾကြလာခ်ိန္၌ သူႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေပမည္။ ဤဆုေတာင္းခ်က္က သင့္ကိုကူညီပါလိမ့္မည္။ ''သခင္ေယ႐ႈဘုရား၊ကြၽႏ္ုပ္သည္ အျပစ္သားျဖစ္ေၾကာင္း ကိုသိပါ၏။ ကြၽႏ္ုပ္၏အျပစ္အတြက္ အမွန္ဝမ္းနည္းပါ၏။ ကြၽႏ္ုပ္ကိုခ်စ္ လ်က္၊ ကြၽႏ္ုပ္အျပစ္အတြက္ အေသခံ ခဲ့ျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္ၾကြလာခ်ိန္၌ အကြၽႏ္ုပ္ အသင့္ ျဖစ္ခ်င္ ပါ သည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ယခုပင္ အကြၽႏ္ုပ္၏ႏွလံုးထဲသို႔ ဝင္လာ၍ ကြၽႏ္ုပ္၏ကယ္တင္႐ွင္ ျဖစ္ေတာ္မူပါ။ ေယ႐ႈ၏နာမ၌ ဆုေတာင္းပါ၏။ အာမင္။'' ေယ႐ႈ အျမန္ၾကြလာ ေတာ္မူမည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အသင့္ျဖစ္ရေပမည္။

႐ွာေဖြ ေတြ႕႐ွိခဲ့ရေသာ သမၼာက်မ္းစာ ရတနာ

ေယ႐ႈ အလွ်င္အျမန္ ျပန္လာမည္။ သူ၏ ျပန္ႀကြလာျခင္းအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္ အဆင္သင့္ ႐ွိေနရမည္။

ေမးခြန္းမ်ား (အမွန္ ကို ေ႐ြးပါ)

၁။ ေယ႐ႈ တဖန္ၾကြလာေသာအခါ ႀကီးစြာေသာ ခြဲျခားမႈႀကီး ျဖစ္လာလိမ့္မည္။

(က) အမ်ဳိးသားမ်ားထံမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ခြဲျခားထားလိမ့္မည္။

(ခ ) မယံုၾကည္သူမ်ားမွ ယံုၾကည္သူမ်ားကို ခြဲျခားထားလိမ့္မည္။

(ဂ ) လူႀကီးမ်ားထံမွ ခေလး သူငယ္မ်ားကို ခြဲျခားထားလိမ့္မည္။

၂။ ခရစ္ေတာ္သည္ သူ၏ယံုၾကည္သူမ်ားကို သူႏွင့္အတူ႐ွိရန္ သိမ္းဆည္းရန္ ႀကြလာေသာအခါ၊ သူ…လာလိမ့္မည္၊

(က) ႐ုတ္တရက္ႏွင့္ မေျမာ္လင့္ မထင္မွတ္ျခင္း၌၊

(ခ ) လူအမ်ားက သူ႕ကို ေျမာ္လင့္ေနစဥ္ အခါ၌၊

(ဂ ) သူလာမည္ ဟူေသာ သတင္းစကား သူေစလႊတ္ျပီး ေနာက္တေန႔၌၊

၃။ ခရစ္ေတာ္၏တရားပလႅင္သည္ ….အတြက္ ျဖစ္သည္။

(က) ယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ မယံုၾကည္သူမ်ား အတြက္၊

(ခ )  မယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္၊

(ဂ ) ယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္သာလွ်င္၊

၄။ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ႐ွိေနစဥ္၊ မယံုၾကည္သူမ်ား ျဖစ္လိမ့္မည္။

(က) ဤ ေနရာ ေျမႀကီးေပၚ၌ ၀မ္းေျမာက္ေသာ အသက္တာႏွင့္ ႐ွိၾကမည္။

(ခ ) ဤ ေနရာ ေျမႀကီးေပၚ၌ ႀကီးစြာေသာ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္း ကာလကို ျဖတ္သန္းရ ၾကမည္။

(ဂ ) သူတို႔အတြက္ ခရစ္ေတာ္ျပန္လာျခင္းကို ေစါင့္ ေနၾကရမည္။

၅။ အႏၱီခရစ္၏ တန္ခိုးသည္ … ထံမွ လာလိမ့္မည္။

(က) သူကိုယ္တိုင္ထံမွ၊

(ခ ) ဘုရားသခင္ထံမွ၊

(ဂ ) စာတန္ ထံမွ၊

၆။ အႏွစ္ တစ္ေထာင္ ခရစ္ေတာ္ အုပ္စိုးေနစဥ္၊ စာတန္သည္၊

(က) ေျမႀကီးေပၚ၌ အုပ္စိုး ေနသည္။

(ခ ) လႊတ္ျခင္းအခြင့္ ကို ရသည္။

(ဂ ) သံႀကိဳးႏွင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားျခင္းခံရသည္။

၇။ ႀကီးစြာေသာ ပလႅင္ျဖဴ တရားစီရင္ျခင္းသည္ … အတြက္ ျဖစ္သည္။

(က) ယံုၾကည္သူမ်ား၊

(ခ ) မယံုၾကည္သူမ်ား၊

 (ဂ ) ယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္  မယံုၾကည္သူမ်ား၊

၈။ ႀကီးစြာေသာ ပလႅင္ျဖဴ တရားစီရင္ျခင္း၌ တရားစီရင္ မည့္သူသည္၊

(က) လူမ်ား

(ခ ) ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္၊

(ဂ ) စာတန္၊

၉။ မယံုၾကည္သူမ်ား အားလံုး ဆံုး႐ံႈးျခင္းသို႔ ေရာက္ၾက လိမ့္မည္။

(က) တခဏ အခ်ိန္ မွ်သာ၊

(ခ ) ထာ၀ရ၊

(ဂ ) အခ်ိန္ကာလ ၾကာ႐ွည္စြာ၊

၁၀။ သခင္ေယ႐ႈ ၾကြလာမည့္ အခ်ိန္ကို မည္သူ အတိအက် သိသနည္း။

(က) ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ နီးကပ္စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကေသာ ထို ခရစ္ယာန္မ်ား၊

(ခ  ၾကယ္မ်ားကို ေလ့လာၾကေသာ ထိုသူမ်ား။

(ဂ ) မည္သူ တစ္ေယာက္မွ် မသိပါ။

 ဤ သင္ခန္းစာကို သင္ ေလ့လာခဲ့ရာ၌ မည္သည့္အရာသည္ အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္ပါသနည္း။

 အန္ဒ႐ူး