ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ျဖစ္ေသာ ေယ႐ႈခရစ္


ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ျဖစ္ေသာ ေယ႐ႈခရစ္ 
Jesus Christ Our Righteousness
သင္ခန္းစာ (၈)               

                ထိုဘုရားသခင္အားျဖင့္ သင္တို႔သည္ ေယ႐ႈခရစ္၌ တည္ေနၾက၏။ ထိုသခင္မူကား၊ ဘုရားသခင္စီရင္ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ငါတို႔၌ ပညာမွစ၍ ေျဖာင့္ မတ္ျခင္း၊ သန္႔႐ွင္းျခင္း၊ ေ႐ြးႏႈတ္ျခင္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ (၁ေကာ၊ ၁း၃၀)

ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ

                လူသားကိုဖန္ဆင္းရျခင္းမွာ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ကိုထင္ရွားေစရန္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ရန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လူသား၏အျပစ္ႏွင့္ ပုန္ကန္မႈေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ေဝးကြာခဲ့သည္။ ကယ္တင္ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သန္႔ရွင္းေတာ္မူေသာ ဘုရားႏွင့္ျပန္လည္ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ႏိုင္ ရန္ျဖစ္ၿပီး မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္းအားျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ဝမ္းေျမာက္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။

.


               ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အျပစ္ရွိေသာ လူသားမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ သန္႔ရွင္းေတာ္မူျခင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ နားမလည္ႏိုင္႐ံုမွ်မက ထင္ျမင္ယူဆရန္ပင္ လံုးဝမျဖစ္ႏိုင္ေပ။ သမၼာက်မ္းစာက ဘုရားသခင္သည္ အလင္း ျဖစ္၍ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမားၿပီး ေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းျခင္း အရာတို႔၌ ၿပီးျပည့္စံုသည္ဟု ေဖာ္ျပသည္။ လံုးဝဥသုန္ သန္႔ရွင္းေတာ္မူၿပီး အျပစ္လံုးဝမရွိေပ။ သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ အျပစ္သည္ အေမွာင္ျဖစ္သည္ဟု အႀကိမ္အေတာ္မ်ားမ်ား ေဖာ္ျပထားသည္။ သမၼာက်မ္းစာက “ဘုရားသခင္သည္ အလင္းျဖစ္ေတာ္မူ၍ ဘုရားသခင္၌ေမွာက္မိုက္ အလွ်င္းမရွိ'' ဟူ၍ေဖာ္ျပသည္။(၁ေယာ၊ ၁း၅)

                တစ္ခါက ပေရာဖက္ေဟရွာယသည္ ႐ူပါ႐ံုတစ္ခု ရၿပီး သူ၏႐ူပါ႐ံု၌  ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ ပလႅင္ေပၚ၌ ထိုင္ေနသည္။ ပလႅင္ေတာ္၏ ပတ္လည္၌ ေကာင္းကင္ဘံုသားတို႔သည္ '' သန္႔ရွင္း၊  သန္႔ရွင္း၊ သန္႔ရွင္း ေတာ္မူေသာ ဗိုလ္ေျခတို႔၏ ဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ဘုန္းေတာ္သည္ ေျမႀကီးတျပင္လံုး၌ ျပည့္ႏွက္ လ်က္ရွိသည္''ဟူ၍ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းလ်က္ရွိသည္။

                ေဟရွာယသည္ သူျမင္ရေသာ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေတာ္မူျခင္းကုိ အလြန္အံ့ၾသ တုန္လႈပ္ၿပီး “ငါ၌ အမဂၤလာရွိ၏။ ငါအက်ိဳးနည္းၿပီ။ အေၾကာင္းမူကား ငါသည္ ညစ္ညူးေသာ ႏႈတ္ခမ္း ရွိလ်က္၊ ညစ္ညူးေသာႏႈတ္ခမ္းရွိေသာ လူမ်ိဳးတြင္ေနလ်က္ႏွင့္၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား တည္းဟူေသာ ရွင္ဘုရင္ကုိ ကုိယ္မ်က္စိႏွင့္ ျမင္ေလၿပီတကား” ဟူ၍ေအာ္ဟစ္ခဲ့သည္။(ေဟ႐ွာယ၊ ၆း၅)

                “ငါ၌အမဂၤလာရွိ၏။ ငါအက်ိဳးနည္းၿပီ။” ဟူ၍ ေဟရွာယဆိုရေလာက္ေအာင္ သူ႔ကိုဘယ္အရာက လံႈ႕ေဆာ္ခဲ့သနည္း။ သူ၏ “အျပစ္ကိုသိေသာစိတ္” ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ ရွိေနႏိုင္ရန္ အတြက္ လုိအပ္သည့္ေျဖင့္မတ္မႈ သူ၌ မရွိေၾကာင္းကို ေဟရွာယ နားလည္ခဲ့သည္။ 

 

ဘုရားသခင္က လက္ခံႏိုင္ရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ရွိရန္ လုိအပ္သည္။  

                ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဝမ္းေျမာက္စြာ မိတ္သဟာယဖြဲ႔ႏိုင္ရန္အတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႔အျပစ္အားလံုးကို ေျဖလႊတ္ခဲ့ၿပီးဆိုတာ သိ႐ုံမက ဘုရားသခင္ လက္ခံႏိုင္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတန္ဆာကို ဝတ္ဆင္ၿပီးၿပီ ဆိုတာသိရန္ လိုအပ္သည္။

                “ခြင့္လႊတ္ျခင္း” ႏွင့္ “ေျဖာင့္မတ္ျခင္း” တြင္ ကြာျခားမႈတစ္ခုရွိသည္။ “ခြင့္လႊတ္ျခင္း”သည္ ေရခ်ိဳးတာႏွင့္တူၿပီး “ေျဖာင့္မတ္ျခင္း”မွာ အဝတ္ဝတ္တာႏွင့္ တူသည္။ အညစ္ေၾကးမ်ား ဖယ္ရွားႏိုင္ရန္ အတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ေရခ်ိဳးသည္။ လူတို႔ေရွ႕၌ သားသားနားနား ျဖစ္ရန္အတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ အဝတ္ဝတ္သည္။

                “ငါဘာဝတ္ရမလဲ” ဆိုတာကို အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္ရွိသည့္အခါ ကြၽႏု္ပ္တို႔ အၿမဲေတြး တတ္သည္။ သမၼတ၊ ဘုရင္တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ရန္ရွိသည့္အခါတြင္မူ ကြၽႏု္ပ္တို႔ဝတ္ဆင္ရမည့္ အဝတ္အစားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပို၍ပင္ စိုးရိမ္ဂ႐ုစိုက္ ေပမည္။

                ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မိတ္သဟာယဖြဲ႔သည္ဆိုသည္မွာ ကြၽႏု္ပ္တို႔ တနည္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ ထံေတာ္ပါး သို႔ တိုးဝင္ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ ထံေတာ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္သည့္အခါ ကြၽႏု္ပ္တို႔ထူးျခားစြာ ဆင္ယင္ထားရမည္ကို ကြၽႏု္ပ္တို႔သိသည္။ ဘုရားသခင္လက္ခံႏိုင္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတန္ဆာျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ဆင္ယင္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

                ဘယ္လိုေျဖာင့္မတ္ျခင္းမ်ိဳးကို ဘုရားသခင္လက္ခံသနည္း။ ဘုရားသခင္လက္ခံႏိုင္ေသာ တစ္ခု တည္းေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းမ်ိဳးမွာ “ၿပီးျပည့္စံုေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း” ပင္ျဖစ္သည္။ 

 

ၿပီးျပည့္စံုစြာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ႐ွိရန္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ က်င့္ႀကံႏိုင္ပါ့မလား။  

                ဘုရားသခင္လက္ခံႏိုင္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းမ်ိဳးရရွိရန္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ လုပ္ႏိုင္ပါမည္လား။ မလုပ္ႏိုင္ ပါ။ မည္မွ်ပင္ႀကိဳးစားေစကာမူ ဘုရားသခင္၏ ပညတ္ေတာ္တို႔ကို ၿပီးျပည့္စံုစြာ နာခံႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ သမၼာက်မ္းစာက ''က်မ္းစာလာသည္ကား၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူမရွိ၊ တေယာက္မွ်မရွိ။ နားလည္ေသာသူမရွိ၊ ဘုရားသခင္ကို ရွာေသာသူမရွိ။ လူအေပါင္းတို႔ သည္ လမ္းလြဲၾကၿပီ။ တညီတၫြတ္တည္း အသံုးမရေသာသူျဖစ္ ၾကၿပီ။ ေကာင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္ေသာသူမရွိ၊ တေယာက္မွ်မရွိ။-အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ လူအေပါင္းတို႔သည္ ဒုစ႐ိုက္ကိုျပဳ၍ ဘုရားသခင့္ ေ႐ွ႕ေတာ္၌ အသေရပ်က္ၾကၿပီ။”ဟု ဆိုသည္။  (ေရမ ၃ း ၁ဝ-၁၂၊၂၃)

            ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အေကာင္းဆံုးက်င့္ႀကံႏိုင္ေသာ ေျဖာင့္မတ္မႈေတာင္မွ ဘုရားသခင္လက္ခံႏိုင္ဖြယ္မရွိ။ သမၼာက်မ္းစာက ''အကြၽႏ္ုပ္တို႔ရွိသမွ်သည္ စင္ၾကယ္ျခင္းမရွိပါ။ ျပဳမူသမွ်ေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔သည္ ညစ္ေသာအဝတ္ႏွင့္တူၾကပါ၏'' (ေဟရွာယ ၆၄း၆) ဆိုထားသည္။

                ဘုရားသခင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အတြက္ လုပ္ေပးခဲ့ေသာအရာကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ မိမိဘာသာမိမိ မည္သည့္အခါမွ် လုပ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ သူ၏လူမ်ား အတြက္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ေပးကမ္းထားသည္။ ဘုရားသခင္ သူ၏လူမ်ားကို သူေပးထားေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအေၾကာင္းကို စဥ္းစား ေသာအခါ ပေရာဖက္ ေဟရွာယသည္ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ခဲ့သည္။ ေဟရွာယ ''ထာဝရဘုရားေၾကာင့္ ငါသည္ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ ၍၊ ငါ၏ဘုရားသခင္ေၾကာင့္ ငါ့ဝိညာဥ္သည္ ရႊင္လန္းမည္။ အေၾကာင္းမူကား ကယ္တင္ျခင္းအဝတ္ တန္ဆာႏွင့္ ငါ့ကိုဝတ္ဆင္ေစရန္၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းဝတ္လံုႏွင့္ ၿခံဳေစေတာ္မူၿပီ။” (ေဟ႐ွာယ၊ ၆၁း၁၀)

 

ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို မည္သို႔ေျဖာင့္မတ္ေစသနည္း။

                ဘုရားသခင္သည္သူ၏အျမင္၌  ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုမည္သို႔ေျဖာင့္မတ္ေစသနည္း။ သခင္ေယ႐ႈ၌ ကြၽႏ္ုပ္ တို႔ကို တည္ေစျခင္းအားျဖင့္ ျပဳလုပ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာက ''ထိုဘုရားသခင္အားျဖင့္ သင္တို႔သည္ ေယ႐ႈ ခရစ္၌ တည္ေနၾက၏'' ဟုဆိုထားသည္။ (၁ေကာ၊ ၁း၃၀)

                ခရစ္ေတာ္တည္ျခင္း (In Christ) ဆိုေသာ စကားလံုးမွာ ဘုရားသခင္သည္ ယံုၾကည္သူတို႔ကို ေပးေသာအရာျဖစ္၏။ ခရစ္ေတာ္၌ မည္သို႔တည္ေနခဲ့ၾကသနည္း။ ဘုရားသခင္က တည္ေစေသာေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။ မိမိဘာသာမိမိ ခရစ္ေတာ္၌တည္ရန္ မျပဳလုပ္ႏိုင္ေပ။ ဘုရားသခင္က သာ လုပ္ေပးႏိုင္သည္။ သမၼာ က်မ္းစာက ''ဘုရားသခင္အားျဖင့္ သင္တို႔သည္ ေယ႐ႈခရစ္၌တည္ေနၾက၏'' ဟုဆိုထားသည္။

                မိမိဘာသာမိမိဆိုလွ်င္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ေျဖာင့္မတ္မႈ မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ကို ခရစ္ေတာ္၌တည္ေစသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုၾကည့္ေသာအခါ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုမျမင္ပဲ ခရစ္ေတာ္ကိုသာျမင္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၌တည္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင့္ေရွ႕ေတာ္၌ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ လံုးဝေျဖာင့္မတ္မႈရွိသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာက ''အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္ႏွင့္ကင္းစင္ေသာသူကို ငါတို႔အတြက္ေၾကာင့္ အျပစ္ရွိေသာသူျဖစ္ေစေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတို႔သည္ ထိုသူအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူျဖစ္မည္အေၾကာင္းတည္း။'' ဟု ၂ေကာ (၅း၂၁) တြင္ ဆိုထားသည္။

                ဤက်မ္းတစ္ပုဒ္က ''သခင္ေယ႐ႈအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ေစသည္''ဟု ဆိုထားသည္။ ဤေျဖာင့္မတ္ျခင္းသည္ ၿပီးျပည့္စံုသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ေယ႐ႈခရစ္သည္ ၿပီးျပည့္စံုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဤေျဖာင့္မတ္ျခင္းသည္ ေျပာင္းလဲမႈလည္း မရွိရျခင္းမွာ သခင္ေယ႐ႈကလည္း ေျပာင္းလဲမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဤေျဖာင့္မတ္ျခင္းသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေျဖင့္မတ္ျခင္း ျဖစ္သည့္အေၾကာင္းမွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၌ တည္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

                ဤျပည့္စံုေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ က်င့္ႀကံအားထုတ္မႈေၾကာင့္ ရသည္ မဟုတ္ပါ။ သခင္ေယ႐ႈကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ကယ္တင္ရွင္ အျဖစ္ လက္ခံလိုက္ေသာအခ်ိန္တြင္သာ ဤေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ လက္ေဆာင္အေနျဖင့္ အဖိုးအခ မေပးရဘဲ ရရွိသည္။ သမၼာက်မ္းစာက ''ေက်းဇူးေတာ္ ၾကြယ္ဝျခင္းကို၄င္း၊ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ သြင္းေပးေတာ္မူျခင္းကို၄င္း ခံရေသာသူတို႔သည္ တေယာက္ေသာသူ တည္းဟူေသာ ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ အသက္ရွင္လ်က္ သာ၍စိုးစံရၾကလတံၱ႕။''ဟု ေရာမ ၅း၁၇ တြင္ ဆိုထား သည္။

                တမန္ေတာ္ေပါလုသည္ ဘာသာေရးအလြန္ကိုင္း႐ိႈင္းသူျဖစ္သည္။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ရရွိရန္ အတြက္ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ သူ၏လုပ္ေဆာင္မႈအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ကို လက္ခံ လာေစရန္ မျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေပါလုနားလည္ခဲ့သည္။

                ထို႔ေၾကာင့္ ရွင္ေပါလုဘာလုပ္ခဲ့သလဲ၊ သခင္ေယ႐ႈကို ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ဘုရားသခင္၏ၿပီးျပည့္စံုေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို လက္ခံရယူခဲ့ သည္။ ေပါလုက ''ထိုမွ်မက ငါ၏သခင္ေယ႐ႈခရစ္ကို သိေသာ ပညာသည္ အဘယ္မွ်ေလာက္ ျမတ္သည္ကိုေထာက္၍ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ႐ႈံးေစေသာအရာကဲ့သို႔ ငါထင္ျမင္၏။'' ဟု ဖိ (၃း၈-၉)တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။

                ဤၿပီးျပည့္စံုေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ''လက္ေဆာင္''မွာ ရွင္ေပါလုအတြက္သာမဟုတ္ဘဲ ယံုၾကည္သူ တိုင္းအတြက္ ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈကို ယံုၾကည္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ခရစ္ေတာ္၌ တည္ေစၿပီး ဤ ၿပီးျပည့္စံုေသာ  ေျဖာင့္မတ္ျခင္း လက္ေဆာင္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ရရွိသည္။

 

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ၌တည္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုလက္ခံသည္။

             “ခရစ္ေတာ္အတြင္း၌ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ရွိေသာေၾကာင့္သာ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ကို လံုးဝဥႆုန္ လက္ခံသည္” ဟုဆိုသည္။ သမၼာက်မ္းစာကပင္ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ခ်စ္စြာေသာသူအားျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို လက္ခံသည္။ ''ခ်စ္စြာေသာသူ''ဆိုသည္မွာ သခင္ေယ႐ႈကို ရည္ၫႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈ၌ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုလက္ခံသည္။

                ဘုရားသခင္သည္ သူ၏သားေတာ္ကိုခ်စ္ၿပီး သားေတာ္၌ ဝမ္းေျမာက္သည္။ ထာဝရကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုး သခင္ေယ႐ႈသည္ ဘုရားသခင္ ေပ်ာ္ရႊင္ဝမ္းေျမာက္ ေက်နပ္စရာအေၾကာင္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ သခင္ေယ႐ႈ ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာခံယူေသာအခါ ေကာင္းကင္ေပၚမွ ''ဤသူကား ငါႏွစ္သက္ ျမတ္ႏိုးရာ ငါ၏ခ်စ္ သားေပတည္း''ဟူေသာ အသံထြက္ေပၚလာသည္။(မ၊ ၃း၁၇)

                ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္အတြင္း၌ ရွိေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏သားေတာ္ကို လက္ခံ သလိုမ်ိဳးပင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို လက္ခံသည္။ သူ၏သားေတာ္ကိုခ်စ္ၿပီး သူ၏သားေတာ္၌ ဝမ္းေျမာက္သကဲ့သို႔ပင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုခ်စ္ၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ ဝမ္းေျမာက္သည္။ ဤအရာသည္ အလြန္ ေကာင္းမြန္ေသာအရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔နားလည္ရန္ပင္ ခက္ခဲလွသည္။ သို႔ေသာ္ ဤအရာသည္ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ သခင္ ေယ႐ႈက ယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ''ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူေၾကာင္းႏွင့္ အကြၽႏ္ုပ္ကိုခ်စ္ေတာ္မူသကဲ့သို႔ သူတို႔ကိုလည္း ခ်စ္ေတာ္မူေၾကာင္းကို ေလာကီသားတို႔သည္ သိေစျခင္းငွာ ၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္အား ေပးေတာ္မူေသာ ဘုန္းအသေရကို အကြၽႏ္ုပ္သည္ သူတို႔အား ေပးပါၿပီ''ဟူ၍ သူ၏ခမည္းေတာ္ထံ ဆုေတာင္းထားသည္။(ေယာ၊ ၁၇း၂၃) 

 

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏  ေျဖာင့္မတ္ျခင္း

                ''ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌  ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေျဖာင့္မတ္ျခင္း” ႏွင့္ ''ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဤကမၻာေပၚတြင္ ေန႔စဥ္ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္မႈ''ႏွစ္ခု၏ ျခားနားမႈကို ခရစ္ယာန္မ်ားအေနျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ သိထားရမည္ျဖစ္သည္။

                ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌  ေျဖာင့္မတ္ျခင္းဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္အတြင္း၌ရွိေသာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုျမင္ေသာ အျမင္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းမ်ိုဳးရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။ ဤေျဖာင့္မတ္ျခင္းသည္ ၿပီးျပည့္စံုသည္။ မည္သည့္အခါမွ် မေျပာင္းလဲပါ။ မည္သည့္အခ်ိန္မွာ ဤၿပီးျပည့္စံုေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းမ်ိဳးကို သင္လက္ခံရရွိသနည္း။ ခရစ္ေတာ္ကို သင္၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ သင္လက္ခံလိုက္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ဤအရာကို သင္လက္ခံရရွိသည္။

                ဤကမၻာေပၚတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အသက္ရွင္သည့္ပံုစံမွာ ''ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္မႈ''ပင္ျဖစ္သည္။ ဤကမၻာေပၚတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္မႈသည္ ေျပာင္းလဲလြယ္ၿပီး ၿပီးျပည့္စံုမႈမရွိေပ။ တစ္ရက္ အတြင္းတြင္ပင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္မႈသည္ ကြဲျပားႏိုင္သည္။

                မေန႔သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ေကာင္းေသာေန႔တစ္ေန႔ ျဖစ္သည္ဆိုပါစို႔။ မေန႔က ကြၽႏ္ုပ္တို႔ သမၼာက်မ္းစာဖတ္၍ ဆုေတာင္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အခ်ိန္ယူ႐ံုမက ေဒါသမထြက္ေအာင္လည္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ခဲ့သည္။ ရလဒ္အားျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေက်နပ္အားရေနၿပီး ဘုရားသခင္လည္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား ျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္မည္ဟု ခံစားခဲ့ရေပမည္။ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံ ခ်ဥ္းကပ္ဖို႔ရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ရဲဝံ့စြာ ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။

                ယေန႔တြင္မူ မေန႔ကႏွင့္မတူဘဲ ဆုေတာင္းရန္ႏွင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုဖတ္ရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အခ်ိန္မယူ ခဲ့ပါ။ အျခားသူမ်ားႏွင့္လည္း ကေတာက္ကဆျဖစ္ၿပီး ေဒါသအိုးလည္း ေပါက္ကြဲခဲ့သည့္အတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ သည္ မိမိကိုယ္ကို စိတ္ပ်က္ၿပီး ဘုရားသခင္လည္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္မည္ဟု ခံစားရေပမည္။ ရလဒ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံ ခ်ဥ္းကပ္ဖို႔ရန္ ရဲဝ့ံေသာစိတ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ထံ၌ ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဘာေၾကာင့္ဤသို႔ျဖစ္ရသနည္း။ ဤသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ ဘုရားသခင္၏ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေပၚ လက္ခံမႈ ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ေန႔စဥ္လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ မူတည္၍ ၾကည့္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤအရာမွာ အမွား တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေပၚလက္ခံမႈသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ခရစ္ေတာ္၌ ရွိ/မရွိအေပၚတြင္ မူတည္သည္။ ခရစ္ေတာ္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရပ္တည္ႏိုင္သည္။

                ကြၽႏ္ုပ္တို႔ နေမာ္နမဲ့အသက္ရွင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ကို ဝမ္းနည္းေစသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အျပစ္လုပ္ ေသာအခါ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္က အျပစ္စီရင္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔နားမေထာင္ပဲ အျပစ္ဆက္လုပ္မည္ ဆိုပါက ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ဆံုးမစည္းကမ္း ေပးမည္ျဖစ္သည္။ အျပစ္ေပးျခင္းျဖင့္ လမ္းမွန္သို႔ ေရာက္ေအာင္လုပ္လိမ့္မည္။

                သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို အျပစ္ေပးဆံုးမခ်ိန္၌ပင္ ခရစ္ေတာ္၌  ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရွိေသာေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ခ်စ္တုန္း၊ လက္ခံတုန္းပင္ျဖစ္သည္။ သူ၏ခ်စ္စြာေသာ သားေတာ္အားျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ကို လက္ခံေတာ္မူသည္။ သမၼာက်မ္းစာက ''ထိုဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ေတာ္မူေသာ သားေတာ္ေၾကာင့္၊ ငါ့တို႔အား ေပးေတာ္မူေသာေက်းဇူးေတာ္၏ ဘုန္းအသေရေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းေစျခင္းငွာ၊ ငါတို႔သည္ ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ သားအရာကိုရမည္အေၾကာင္း၊ အလိုေတာ္ရွိေသာ ေစတနာအတိုင္း ေရွးမဆြက ခြဲခန္႔ မွတ္သားေတာ္မူ၏။'' ဟုဆိုသည္။(ဧဖက္၊ ၁း၆)

                ''ခ်စ္စြာေသာသားေတာ္အားျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုလက္ခံသည္'' ၏ဆိုလိုရင္းမွာထင္ရွားသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို သခင္ေယ႐ႈ အားျဖင့္ အၿမဲတမ္း လက္ခံသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အျပစ္လုပ္မိေသာအခါ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားကို ဘုရားသခင္အား ဝန္ခံရန္လိုသည္။ သို႔ေသာ္ သနားျခင္းဂ႐ုဏာေတာ္ႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ကို ေတာင္းခံရန္ ဘုရားသခင့္ထံေတာ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းကိုမူ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ားက မတားဆီးသင့္ေပ။ သမၼာက်မ္းစာက ေဟၿဗဲ (၄ း ၁၆)တြင္ ''ထိုေၾကာင့္၊ ငါတို႔သည္ သနားျခင္းဂ႐ုဏာေတာ္ကို၄င္း၊ ေတာ္ေလ်ာ္ေသာမစျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ကို၄င္း ခံရမည္ အေၾကာင္း၊ ရဲရင့္ေသာစိတ္ႏွင့္ ေက်းဇူးပလႅင္ေတာ္သို႔ တိုးဝင္ခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္အံ့။'' ဟု ဆိုထားသည္။ 

 

သခင္ေယ႐ႈကိုယ္တိုင္က ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

                ''သခင္ဘုရား၌  အစဥ္မျပတ္ ဝမ္းေျမာက္ရန္'' ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲ၌ ကြၽႏု္ပ္တို႔ကို မိန္႔မွာထားသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အေျခအေနမွာ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ သခင္ ေယ႐ႈႏွင့္ သူလုပ္ေပးခဲ့သမွ်ေသာ အရာတို႔၌ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အစဥ္မျပတ္ ဝမ္းေျမာက္ႏိုင္သည္။ သူသည္ ကြၽႏ္ုပ္ တို႔၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းျဖစ္သည္ဆိုေသာအခ်က္၌ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အထူးသျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္ႏိုင္သည္။

  သခင္ေယ႐ႈကိုယ္တိုင္က ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲရွိ သူ၏အမည္ တစ္ခုမွာ ''ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူ ေသာ ဘုရားသခင္'' ဟူ၍ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာက ''ထိုမင္း သည္ ေယေဟာဝါဗေဇဒကႏု ဟူေသာဘြဲ႕နာမရွိလိမ့္မည္''ဟူ၍ (ေယရမိ ၂၃း၆)တြင္ ေရးသားထားသည္။

                ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏လုပ္ေဆာင္မႈ တစ္ခုခုေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ဘုရားသခင့္ေရွ႕ေတာ္၌ ေျဖာင့္မတ္သည္မဟုတ္ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္  ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ေယ႐ႈခရစ္၌တည္ေစၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာက ''ထို ဘုရားသခင္အားျဖင့္သင္တို႔သည္ ေယ႐ႈခရစ္၌တည္ေနၾက၏။ ထိုသခင္မူကား၊ ဘုရားသခင္စီရင္ေတာ္မူ သည္အတိုင္း၊ ငါတို႔၌ ပညာမွစ၍ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းျခင္း၊ ေရြးႏႈတ္ျခင္းျဖစ္ေတာ္မူ၏''ဟု ၁ေကာ (၁း၃ဝ)တြင္ ဆိုထားသည္။

                ဤက်မ္းပိုဒ္က မည္သူႏွင့္ဆိုင္သနည္း။ ယံုၾကည္သူတိုင္းႏွင့္ဆိုင္သည္။ ယံုၾကည္သူတိုင္းသည္ ခရစ္ေတာ္အတြင္း၌ တည္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ''ခရစ္ေတာ္သည္ ငါ၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းျဖစ္သည္''ဟူ၍ ယံုၾကည္သူတိုင္းဆိုႏိုင္သည္။ 

                 

 ဘုရားသခင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ျမင္သလိုမ်ိဳး ကြၽႏ္ုပ္တို႔မိမိကိုယ္ကိုျမင္ရမည္               

 ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ၿပီးျပည့္စံုစြာ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူမ်ားအျဖစ္ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ျမင္သလိုမ်ိဳး ကြၽႏ္ုပ္တို႔ မိမိကိုယ္ကိုျမင္ရမည္။ ဤၿပီးျပည့္စံုေသာေျဖာင့္မတ္မႈသည္ ဘုရားသခင္က ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ကိုေပးေသာလက္ေဆာင္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္၌တည္ေသာေၾကာင့္ ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ သင္သည္ လူေဟာင္းမဟုတ္၊ ခရစ္ေတာ္၌ အသစ္ေသာသတၱဝါျဖစ္၏။ သမၼာက်မ္းစာက ''လူမည္သည္ကား၊ ခရစ္ ေတာ္၌ရွိလွ်င္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာ သတၱဝါျဖစ္၏။ ေဟာင္းေသာအရာတို႔သည္ ေျပာင္းလဲ၍ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႔သည္ အသစ္ျဖစ္ၾကၿပီ၊'' ဟူ၍ ၂ေကာ ၅း၁၇ တြင္ဆိုထားသည္။

                ဘုရားသခင္သည္ သူ၏သားေတာ္ကို ၾကည့္ေသာအခါ ၿပီးျပည့္စံုစြာ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူအျဖစ္ ျမင္သလိုမ်ိဳး ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုလည္း ျမင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၌တည္ရွိ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

                သူ၏အျမင္၌ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူမ်ားျဖစ္သည္ကို ကြၽႏ္ုပ္တု႔သိရွိလ်က္ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ဘုရား သခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို အသက္ရွင္ေစ လိုသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၌ တည္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ''ငါသည္ခရစ္ေတာ္၌တည္သည္၊ သူသည္ ကြၽႏ္ုပ္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းျဖစ္သည္'' ဟူ၍ သင္ကိုသင္ခဏခဏေျပာပါ။

                ''ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၌တည္ၿပီး သူသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟူေသာ အမွန္တရားထက္ ပိုၿပီးအေရးႀကီးေသာအရာ က်မ္းစာထဲတြင္မရွိပါ။ ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံလိုက္ေသာအခါ ဘုရားသခင္က ဤအရာကို ရရွိရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုလုပ္ေဆာင္ေပးသည္။ ဤသင္ခန္း စာကို ထပ္ခါတလဲလဲဖတ္ပါ။ သင္သည္ခရစ္ေတာ္၌တည္သည္၊ သူသည္ သင္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းျဖစ္သည္ ဆိုတာကို ျပသရန္ဘုရားသခင္ထံ ေတာင္းခံပါ။

 

 

႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိရေသာ သမၼာက်မ္းစာ ရတနာ

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္ကို ခရစ္ေတာ္၌တည္ေစျပီး ခရစ္ေတာ္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၌ ဘုရားသခင္၏ ေ႐ွ႔ေတာ္ေမွာက္ ကၽြႏ္ုပ္ ရပ္လ်က္႐ွိသည္။

  

ေမးခြန္းမ်ား (အေျဖမွန္ေရြးပါ။) 

၁။ ကယ္တင္ျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ....

     (က) ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုေပ်ာ္ရႊင္ေစရန္။

     (ခ ) သန္႔ရွင္းေသာဘုရားႏွင့္မွန္ကန္စြာ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ႏိုင္ရန္။

     (ဂ ) အသင္းသားေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေစရန္။

၂။ ဘုရားသခင္ႏွင့္မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္း၌ ေပ်ာ္ရႊင္ရန္၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားကို ေျဖလႊတ္ခဲ့ၿပီဆိုတာ သိ႐ံုမက....

    (က) ဘုရားသခင္လက္ခံႏိုင္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတန္ဆာကို ဝတ္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရမည္။

    (ခ ) လူမ်ား၏ႏွစ္သက္လက္ခံမႈကိုရေၾကာင္းလည္းသိရမည္။

    (ဂ ) တရားေဟာဆရာ (သို႔) ဘုရားသခင္၏ အခ်ိန္ျပည့္ အမႈေတာ္ေဆာင္ျဖစ္သြားေၾကာင္းလည္း သိရမည္။

၃။ ဘုရားသခင္လက္ခံႏိုင္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းမ်ိဳးမွာ ....

     (က) အျခားလူအမ်ားစုထက္ ပိုေကာင္းေသာေျဖာင့္မတ္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။

     (ခ ) ကြၽႏ္ုပ္တို႔သိေသာ အေကာင္းဆံုးလူမ်ားတြင္ရွိေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။

     (ဂ ) ၿပီးျပည့္စံုေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။

 ၄။ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏အျမင္၌ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို လံုးဝေျဖာင့္မတ္ေစသည္။

     (က) သာ၍ေကာင္းေသာသူမ်ားျဖစ္လာရန္ ေျပာင္းလဲေစျခင္းျဖင့္။

     (ခ) ခရစ္ေတာ္၌ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို တည္ေစျခင္းအားျဖင့္။

     (ဂ) ကြၽႏ္ုပ္တို႔သိေသာ အေကာင္းဆံုးလူမ်ားႏွင့္တူေအာင္ ကူညီေပးျခင္းျဖင့္

၅။ ဤၿပီးျပည့္စံုေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို .....

      (က) သခင္ေယ႐ႈကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ယံုၾကည္လက္ခံခ်ိန္တြင္ ရရွိသည္။

      (ခ ) အသင္းေတာ္ ဝတ္ျပဳစည္းေဝးပြဲမ်ားတြင္ သစၥာရွိစြာ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ ရရွိသည္။

      (ဂ ) အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ ေကာင္းေသာအမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ရရွိသည္။

၆။ ဘုရားသခင္က ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို လက္ခံႏိုင္မႈသည္ ေအာက္ပါအရာေပၚတြင္ မူတည္သည္။

      (က) ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ေန႔စဥ္ျပဳမူလုပ္ေဆာင္မႈ။

      (ခ ) ကြၽႏ္ုပ္တို႔လုပ္ေသာ ေကာင္းမႈမ်ား။

      (ဂ ) ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ခရစ္ေတာ္၌တည္ရွိမႈ။

၇။ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ဆံုးမပဲ့ျပင္ေနခ်ိန္တြင္.....

      (က) ကြၽႏ္ုပ္တို႔ခရစ္ေတာ္၌တည္ေသာေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ခ်စ္တုန္း၊ လက္ခံတုန္းျဖစ္သည္။

      (ခ ) သူသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို စိတ္ပ်က္ၿပီး မခ်စ္ေတာ့ေပ။

      (ဂ ) ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို စေကားေျပာေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။

၈။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အျပစ္လုပ္မိသည့္အခါ .....

      (က) သနားျခင္းဂ႐ုဏာႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ကို ေတာင္းရန္ ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႔ မခ်ဥ္းကပ္သင့္ ေတာ့ေပ။

      (ခ ) အျပစ္လုပ္မိျခင္းကို ကာမိေစရန္အတြက္ ေကာင္းမႈလုပ္သင့္သည္။

      (ဂ ) ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားကို ဘုရားသခင္ထံ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္သင့္သည္။

၉။ ဘုရားသခင့္ေရွ႕ေတာ္၌  ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသည္ .....

      (က) သခင္ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္သည္။

      (ခ ) ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေန႔စဥ္လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္သည္။

      (ဂ ) ကြၽႏ္ုပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ေကာင္းမႈမ်ားျဖစ္သည္။

၁ဝ။ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေန႔စဥ္အသက္တာကို ေအာက္ပါအတိုင္း အသက္ရွင္ေစလိုသည္။

      (က) သူ၏အျမင္၌ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ အျပစ္သားမ်ား ျဖစ္သည္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔သိၿပီး။

      (ခ ) သူလက္ခံလာႏိုင္ေအာင္ မိမိကိုယ္ကို ျပဳလုပ္ေစျခင္းျဖင့္။

      (ဂ) ခရစ္ေတာ္၌တည္ေသာေၾကာင့္ ၿပီးျပည့္စံုစြာေျဖာင့္မတ္ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ကိုသိရွိျခင္းျဖင့္။

 

      ဤသင္ခန္းစာ၌ သင္ယူရရွိခဲ့ေသာ အေရးႀကီးဆံုးအရာမွာ မည္သည့္အရာနည္း။

     ရဲလင္းထြန္း