ခရစ္ေတာ္၌ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘ၀အသက္တာ Jesus Christ Our Life!


ခရစ္ေတာ္၌ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘ၀အသက္တာ -
ရဲလင္းထြန္း
Jesus Christ Our Life!

သင္ခန္းစာ (၁ဝ)

ငါသည္ခမည္းေတာ္၌ရွိသည္ကုိ၄င္း၊ သင္တုိ႔သည္ငါ၌ရွိသည္ကုိ၄င္း၊ ငါသည္သင္တုိ႔၌ရိွသည္ကုိ ၄င္း၊ ထုိ႔ေန႔၌သင္တုိ႔သည္ သိရၾကလိမ့္မည္။ (ေယာ ၁၄း၂ဝ)

ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ

သုံးႏွစ္ခြဲ ကာလအတြင္း သခင္ေယ႐ႈသည္ တပည့္ေတာ္မ်ားႏွင့္စကားေျပာရန္ အတူသြားခဲ့သည္။ ကမၻာေပၚရိွ သူ၏ သာသနာ ျပဳ လုပ္ငန္းတာဝန္ ၿပီးစီးေတာ့မည့္အခ်ိန္တြင္ သခင္ေယ႐ႈသည္ သူ၏ေသျခင္း၊ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ခမည္းေတာ္ထံျပန္မည့္ အေၾကာင္းမ်ားကုိ တပည့္ေတာ္တုိ႔အား ေျပာျပခဲ့သည္။ သူတုိ႔ခ်ည္းသာ ဤကမၻာေပၚတြင္ ခ်န္ထားခဲ့မည္ဟု သခင္ေယ႐ႈ ဆုိလုိျခင္းလား? လုုံးဝမဟုတ္ပါ။ သခင္ေယ႐ႈက 'ငါသည္ သင္တုိ႔ကုိ မိဘမဲ့ျဖစ္ေစျခင္းငွာ စြန္႔ပစ္မည္မဟုတ္။ သင္တုိ႔ဆီသုိ႔ ငါလာဦးမည္ ဟူ၍' ေျပာျပခဲ့သည္။(ေယာ၊ ၁၄း၁၈)

.

 

သခင္ေယ႐ႈသည္ ဘာကုိရည္ရြယ္၍ ဤသုိ႔ေျပာခဲ့သလဲ။ ''သခင္ေယ႐ႈတပည့္ေတာ္တုိ႔အား ေျပာျပ လုိသည္မွာ'' ငါအခုအေဝးကုိ သြားရေတာ့မယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ ပုံစံအသစ္ျဖစ္တဲ့ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္အျဖစ္နဲ႔ ငါျပန္လာမည္။ သင့္အထဲ၌ ငါလာေရာက္ေနထုိင္အသက္ရွင္မည္။ ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့၌ရွိသလုိ ငါသည္လည္း သင္တုိ႔၌ရွိမည္။'' ဟူ၍ ျျဖစ္သည္။

သခင္ေယ႐ႈက ''ငါသည္ ခမည္းေတာ္၌ရွိသည္ကုိ၄င္း၊ သင္တုိ႔သည္ ငါ၌ရွိသည္ကုိ၄င္း၊ ငါသည္ သင္တုိ႔၌ ရိွသည္ကုိ၄င္း၊ ထုိေန႔၌သင္တုိ႔သည္ သိရၾကလိမ့္မည္။''ဟူ၍ ဆိုခဲ့သည္။(ေယာ၊ ၁၄း၂၀)

သခင္ေယ႐ႈစကားေတာ္ျဖစ္ေသာ ''သင္တုိ႔သည္ ငါ၌ရွိသည္ကုိ၄င္း၊ ငါသည္သင္တုိ႔၌ရွိသည္ကုိ ၄င္း'' ကုိၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္္ႏွင့္ အသစ္ေသာဆက္ႏြယ္ေတာ္စပ္ျခင္း၌  သြင္ျပင္ လကၡဏာႏွစ္ခုရွိသည္ကုိ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္သည္။

ဤအရာကုိ ႐ုိးရွင္းေသာအခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ျဖင့္ ေဖာ္ျပႏုိင္သည္။

၁. ယုံၾကည္သူသည္ ခရစ္ေတာ္၌ ရွိသည္။

၂. ခရစ္ေတာ္သည္ ယုံၾကည္သူ၌ ရွိသည္။

ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ အသစ္ေသာ ဆက္ႏြယ္ေတာ္စပ္ျခင္း၏ သြင္ျပင္လကၡဏာႏွစ္ခုကုိ စဥ္းစား ၾကည့္ၾကပါစုိ႔။

၁. ယုံၾကည္သူသည္ ခရစ္ေတာ္၌ ရွိသည္။

ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္ထဲ၌ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ တည္ေစသည္။ ဤအရာသည္ ဘုရားလုပ္ေဆာင္ေသာ အခ်က္ျဖစ္ၿပီး ယုံၾကည္ သူတုိင္းတြင္ အက်ဳံးဝင္သည္။ သမၼာက်မ္းစာက ''ထုိဘုရားသခင္အားျဖင့္ သင္တုိ႔သည္ ေယ႐ႈခရစ္၌ တည္ေနၾက၏''ဟု ဆုိသည္။(၁ေကာ၊ ၁း၃၀)

''ေယ႐ႈခရစ္၌တည္သည္'' (In Christ) ဟူေသာ စကားလုံးႏွစ္လုံးထက္ပုိ၍ တန္ဖုိးရွိေသာစကားလုံး သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ရွာမေတြ႕ႏုိင္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ''ေယ႐ႈခရစ္၌တည္သည္'' (In Christ) ဟူေသာ စကားလုံး၏ အဓိပၸါယ္မွာ အဘယ္နည္း။

''ေယ႐ႈခရစ္၌တည္သည္''ဟူေသာ အဓိပၸါယ္မွာ သခင္ေယ႐ႈႏွင့္ ေပါင္းစည္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ အႀကိမ္ေမြးဖြားေသာအခါ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ သခင္ဘုရားႏွင့္ တသားတကုိယ္ထဲ ျဖစ္သြားသည္။ သမၼာက်မ္း စာက ''သခင္ဘုရား၌ မွီဝဲေသာသူသည္ ထုိသခင္ႏွင့္ တစိတ္ တဝိညာဥ္တည္းျဖစ္၏'' ဟူ၍ ၁ေကာ ၆း၁၇ တြင္ဆုိထားသည္။

ကြၽနု္ပ္တုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္တသားတကုိယ္တည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူကြၽႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ လုပ္ေပး ခဲ့ေသာအရာမ်ားႏွင့္ သူ႔ထံမွ အရာမ်ားကုိ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ေဝမွ်ယူႏုိင္သည္။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေယ႐ႈခရစ္၌တည္ ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၌ ဘုရားသခင္၏ ဝမ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ႏွင့္ ႏွစ္သက္ျခင္း အေၾကာင္း ျဖစ္ေစသည္။ ဘုရားသခင္သည္သူ၏သားေတာ္ကုိ ခ်စ္ၿပီး သားေတာ္၌ဝမ္းေျမာက္သလုိ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိခ်စ္ၿပီး ကြၽနု္ပ္တုိ႔၌ ဝမ္းေျမာက္ရ ျခင္းမွာ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၌ တည္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာက ''ငါတုိ႔သည္ ကုိယ္ေတာ္နည္းတူ ဤေလာက၌ ျဖစ္ၾက၏။''ဟု ၁ေယာ ၄း၁၇ တြင္ဆုိထားသည္။

အလြန္ဆင္းရဲေသာ မိသားစုမွ ေမြးဖြားလာေသာ မိသားစုမွ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္အေၾကာင္း စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါစုိ႔။ သူမသည္ ခ်စ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ္လည္း သူမ၏မိသားစုမွာ အလြန္ဆင္းရဲေသာ ေၾကာင့္ သူမ၏အနာဂါတ္မွာ မႈန္ဝါးလ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ေန႔၌ အလြန္ခ်မ္းသာေသာ မင္းသားေလးသည္ သူမကုိေတြ႕ၿပီး ႏွစ္သက္သြားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ သူမႏွင့္ခ်စ္ႀကိဳက္သြားၿပီး သူ၏သတုိ႔သမီးလုပ္ရန္ သူမကုိ ေတာင္းဆုိသည္။

ဤအခ်ိန္၌ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္သည္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းျဖင့္ ဆက္စပ္ႏြယ္လုိက္သည္။ ဤေကာင္မေလးမွာ မဆင္းရဲေတာ့ေပ။ ခ်မ္းသာေသာ မင္းသားေလးႏွင့္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ဆက္ႏြယ္လုိက္ ေသာေၾကာင့္ သူ႔ထံမွႏွင့္ သူ႕ တြင္ရွိေသာအရာမ်ားကုိ ေကာင္မေလး သည္ ေဝမွ်ယူႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ကြၽနု္ပ္တုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ထားေသာေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ထံမွ အရာမ်ားႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ လုပ္ေပး ခဲ့ေသာ အရာမ်ားကုိ ေဝမွ်ယူႏုိင္မည္ ျျဖစ္သည္။

''ကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္၌တည္သည္''ကုိ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔မည္ကဲ့သို႔ ေသခ်ာစြာ သိႏုိင္မည္နည္း။ သမၼာ က်မ္းးစာက အေသအခ်ာ ေျပာထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ခရစ္ေတာ္၌တည္ေစသူမွာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ၿပီး သူ ထုိသုိ႔လုပ္သည္ကုိ ကုိယ္တုိင္ ေျပာျပခဲ့သည္။ သမၼာက်မ္းစာက ''သင္တုိ႔ႏွင့္ငါတုိ႔ကုိ ခရစ္ေတာ္၌တည္ေစ၍ ဘိသိက္ေပးေသာသူကား ဘုရားသခင္ျဖစ္သတည္း''ဟု ဆုိခဲ့သည္။(၂ေကာ၊ ၁း၂၁)

ကြၽနု္ပ္တုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္၌တည္ၿပီး ခရစ္တာ္ႏွင့္တလုံးတဝတည္းျဖစ္ျခင္းမွာ ကြၽနု္ပ္တုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽနု္ပ္တုိ႔အတြက္ လုပ္ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျျဖစ္သည္။ ကြၽနု္ပ္တုိ႔လုပ္ရမည့္အပုိင္းမွာ ထုိအရာကုိသိျမင္ရန္ ယုံၾကည္ရန္ႏွင့္ ဝမ္းေျမာက္ရန္ျဖစ္သည္။

၂. ခရစ္ေတာ္သည္ ယုံၾကည္သူ၌ ရွိသည္

ကြၽနု္ပ္တုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္၌တည္ၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္တလုံးတဝတည္းရွိေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ ေရွ႕ေတာ္၌ ကၽြႏ္ုပ္သည္ စံုလင္ေသာ အျဖစ္၌ ရပ္တည္လွ်က္ (Perfect Standing) ရိွသည္။ ဤကမၻာေပၚရွိ ကြၽနု္ပ္တုိ႔၏အသက္တာကေတာ့ မည္သုိ႔ျဖစ္မည္ နည္း?

ဘုရားသခင္ကုိ ေက်နပ္ႏွစ္သက္ေစေေသာ အသက္တာမ်ဳိးျဖင့္ ကြၽနု္ပ္တုိ႔အသက္ရွင္လုိေသာ္လည္း၊ မိမိဘာသာ မိမိဆုိလွ်င္ထုိသုိ႔ အသက္ရွင္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေကာင္းေသာအရာ၊ မွန္ေသာ အရာကုိ လုပ္လုိေသာ္လည္း မွန္တာကုိလုပ္ရန္ပုိၿပီး ႐ုန္းကန္ ေလေလ မွန္တာလုပ္ရန္ပုိၿပီး ပ်က္ကြက္ေလ ေလျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ တမန္ေတာ္ေပါလုသည္ ထုိျပႆနာႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ သူက ''ငါသည္ က်င့္ခ်င္ေသာ အက်င့္ေကာင္းကုိ မက်င့္၊ မက်င့္ခ်င္ေသာ အက်င့္ဆုိးကုိ က်င့္၏။''ဟု ေရာ ၇း၁၉ ေရးသား ခဲ့သည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္က ခရစ္ယာန္မ်ားသည္လည္း ေပါလုကဲ့သုိ႔ပင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ မွန္ေသာအရာ၊ ေကာင္းေသာအရာကုိသာ ကြၽႏု္ပ္ တုိ႔ လုပ္ခ်င္ခ့ဲေေသာ္လည္း ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေပ။

ဤျပသနာကုိ ဘုရားသခင္ဘယ္လုိေျဖရွင္းသလဲ။ ခရစ္ေတာ္ကုိ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ စိတ္ႏွလုံး အတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္အသက္ရွင္ေစျခင္း အားျဖင့္ ေျဖရွင္းခဲ့သည္။ သမၼာက်မ္းစာက ''ထုိသို႔ သင္တုိ႔သည္ သားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဗၺ အဘဟု ေခၚတတ္ေသာ သားေတာ္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္ကုိ သင္တုိ႔စိတ္ႏွလုံးထဲသုိ႔ ဘုရားသခင္ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏'' ဟု ဆိုထားသည္။(ဂလာ၊ ၄း၆)

ဘုရားသခင္၏ ရွင္းလင္းေသာေျပာၾကားခ်က္ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္သည္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏စိတ္ႏွလုံး အတြင္း၌ အသက္ရွင္ေနထုိင္လ်က္ ရွိသည္ကုိ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔သိၾကသည္။

ဂလာတိ ၂း၂ဝ တြင္ ေပါလုက ''ငါသည္ အသက္ရွင္ေသး၏။ သုိ႔ေသာ္ကုိယ္တုိင္မရွင္၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါ၌ ရွင္ေတာ္မူ၏'' ဟု ဆုိခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေကာေလာသဲ ၁း၂၇ တြင္ ေပါလုက ''ဘုန္းအသေရကုိ ေျမႇာ္လင့္ျခင္းအေၾကာင္းတည္းဟူေသာ သင္တုိ႔အထဲ၌ တည္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္'' ဟူ၍ ဆုိခဲ့သည္။

''သူ၏သားသမီး တစ္ေယာက္စီ၏ စိတ္ႏွလုံးအတြင္း၌ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္ေနထုိင္ လ်က္ရွိသည္'' ဟူေသာ အမွန္တရားကုိ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔အား အလြန္အမင္း သိေစလုိေသာေၾကာင့္ သူ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲ၌ ခဏခဏ ရည္ၫႊန္း ေျပာဆုိထားသည္။ ႐ွင္ေပါလုက (ေယ႐ႈခရစ္သည္ သင္တို႔၌တည္ေတာ္မူသည္ဟု ကိုယ္အေၾကာင္းကို ကိုယ္မသိၾကသေလာ)ဟု ဆိုသည္။ (၂ေကာ၊ ၁၃း၅)။ ႐ွင္ေပါလုက ယံုၾကည္သူအတြက္ ဆုေတာင္းသည္မွာ (ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္သည္ သင္တို႔၏စိတ္ႏွလံုးအထဲ၌ က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူမည့္အေၾကာင္း၊) ဟူ ၍ ျဖစ္သည္။ (ဧဖက္၊ ၃း၁၇)

တခါတရံ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ သူတို႔၏စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ ခရစ္ေတာ္႐ွိသည္ကို ယံုၾကည္ရန္ထက္ အခ်ဳိ႕ေသာ အထူးထူးေသာ စိတ္ခံစားမႈ သို႔မဟုတ္ စိတ္လႈတ္႐ွားမႈမ်ားကို ႐ွာေဖြတတ္ၾကသည္။ ဘုရားသခင္က သူ၏သားသမီးအေယာက္စီတုိင္း၏ စိတ္ႏွလုံးအတြင္း၌ ခရစ္ေတာ္ အသက္ရွင္ေနထုိင္သည္ဟု ႐ုိး႐ုိးရွင္းရွင္းပင္ ဘုရားသခင္ ေျပာခဲ့သည္။ ကြၽနု္ပ္တုိ႔မည္သုိ႔ပင္ ခံစားရသည္ျဖစ္ေစ သူ၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ထဲတြင္ ဘုရားေျပာထားေသာအရာသည္ မွန္ကန္သည္။

ခရစ္ေတာ္ သင့္အတြင္း၌ေနသည္ဟူေသာ ဘုရားသခင္၏ေျပာဆုိခ်က္ကုိ လက္ခံပါ။ ဤအရာသည္ မွန္ကန္သည္ကုိ ယုံၾကည္ပါ။ ဘုရားသခင္က ေျပာေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔္၏ စိတ္ ခံစားမႈက မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ဤအရာသည္ မွန္ကန္သည္ကုိ ယုံၾကည္ပါ။

ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ လုိအပ္ေသာအရာအားလုံးကုိ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ရသည္

ကြၽနု္ပ္တုိ႔၏ ယခင္ သင္ခန္းစာတြင္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ႀကီးျမတ္ေသာ  “ ငါ ျဖစ္သည္” ( I AM ) ဟူသည္ကုိ သိရွိ ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လိုေသာအရာအားလံုး၏အေျဖ ျဖစ္သည္။ ေပ်ာ္ရႊင္ဝမ္းေျမာက္မႈ၊ တန္ခုိး၊ ဥာဏ္ပညာ၊ သန္႔ရွင္းျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ သည္းခံျခင္း၊ ခြန္အားစသည္တုိ႔ ျဖစ္႐ုံမက သူသည္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ လုိအပ္ေသာ အရာအားလုံးသည္ သူ၌ တည္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ “အလံုးစံုတို႔၏အလံုးစံု” သည္ အမွန္တကယ္ပင္ သူ ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ဤအရာမ်ားကုိ ကြၽႏု္ပ္က မည္သုိ႔ရရွိခံစားႏုိင္ပါသနည္းဟု သင္ေမးလိမ့္မည္။ ခရစ္ေတာ္ ၌''တည္''ျခင္းအားျဖင့္ ရရွိခံစား ႏိုင္သည္။ သခင္ေယ႐ႈက ''ငါ၌တည္ၾကေလာ့။ သင္တို႔၌လည္း ငါတည္မည္'' ဟုေျပာခဲ့သည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔အပိုင္းမွာ သူ၌ တည္ရမည္။ သူ၏ အပိုင္းမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လိုအပ္ေသာအရာအားလံုး သူ ျပဳလုပ္မည္္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္၌တည္ျခင္း ၏အဓိပၸါယ္မွာ အဘယ္နည္း။

ခရစ္ေတာ္၌တည္ျခင္း

ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ကိုု ခရစ္ေတာ္အထဲ၌ ထား႐ွိျပီး ကြၽႏု္ပ္တို႔ကို ခရစ္ေတာ္၌ တည္ေစလုိ သည္။ ခရစ္ေတာ္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဘယ္ေသာအခါမွ် မေေျပာဆိုခဲ့ပါ။  အေၾကာင္းမွာ ခရစ္ေတာ္အတြင္း၌ကြၽႏု္ပ္တို႔ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သခင္ေယ႐ႈက ကြၽႏု္ပ္တို႔အား ေျပာသည္မွာ ''ငါ၌တည္ေနၾကေလာ့'' (ေယာ ၁၅း၄) ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ''တည္ေနၾကေလာ့'' ဟူေသာ စကားလံုး၏ အဓိပၸါယ္မွာ ''ေနရန္'' ျဖစ္သည္။ သင့္အိမ္သို႔ သင္သြား၍ ထိိုေနရာ၌ တည္ေနၾကေလာ့ ဟု ဆိုလွ်င္၊ သင္ ထိုေနရာမွာ ေနသည္ ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

သင္၏အိမ္၌  သင္႐ွိေနေသာအခါ  အိမ္တြင္ရွိေသာ လွ်ပ္စစ္မီး၊ အပူေပးစက္၊ ပရိေဘာဂမ်ား၊ အစားအစာႏွင့္အရာအားလံုးသည္ သင့္အတြက္ပင္ျဖစ္ၿပီး သင္ရယူ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ ခရစ္ေတာ္၌ သင္တည္မည္ဆိုပါကလည္း ခရစ္ေတာ္၌ ရွိေသာ သူ၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ ခြန္အား၊ သည္းခံျခင္း၊သန္႔ရွင္းျခင္း၊ ဥာဏ္ပညာ အစရွိေသာအရာမ်ားႏွင့္ အရာအားလံုးသည္ သင့္အတြက္ ျဖစ္ၿပီး သင္ရယူအသံုးျပဳႏိုင္သည္။

ခရစ္ေတာ္၌တည္ျခင္းက ဘာကိုဆိုလိုသနည္း။ ဆိုလိုရင္းမွာ ခ်ဳိးေဖါက္ျခင္းမ႐ွိေသာ  မိတ္သဟာယဖဲြ႔ျခင္းမ်ိဳးျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာယဖြဲ႔ျခင္း၌ ႐ွိေနျခင္း္ျဖစ္သည္။ သူ႔အတြင္း၌ ကြၽႏု္ပ္တို႔ မည္သို႔ တည္ေနႏိုင္မည္နည္း။ ကြၽႏု္ပ္တို႔၌ သူ ရွိေနုျခင္းကို သိမွတ္ လက္ခံျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သူ႔စကားကို နားေထာင္ျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကြၽႏု္ပ္တိို႔၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သူ႔ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သူ၌တည္ေနႏုိင္သည္။

ကြၽႏု္ပ္တို႔ ခရစ္ေတာ္၌တည္ေနျခင္းကို ဘယ္အရာက ခ်ိဳးဖ်က္သနည္း။ အေျဖမွာ''အျပစ္'' ျဖစ္သည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔အျပစ္ လုပ္မိသည့္ အခါ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ခရစ္ေတာ္၌တည္ျခင္းသည္ က်ိဳးပ်က္သြားသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ အျပစ္ကို ဘုရားသခင္ထံ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ေသာအခါတြင္မူ၊ သူႏွင့္မိတ္သဟာယဖြဲ႔ျခင္းကို ျပန္လည္ရရွိ သည္။ သူ၌ကြၽႏု္ပ္တို႔ျပန္၍ တည္ႏိုင္သည္။

ဘုရားသခင္၏ လူ့ (Evan Hopkins) သည္ ''ခရစ္ေတာ္၌တည္ျခင္း'' ၏အဓိပၸာယ္ကို သူ၏ေျခာက္ႏွစ္ အရြယ္ သားငယ္ကို တစ္ခါက ရွင္းျပခဲ့သည္။ သားငယ္ေလး Little Evan သည္ အသက္ေျခာက္ႏွစ္အရြယ္၌ပင္ ခရစ္ေတာ္ကို သူ၏ကယ္တင္ရွင္ အျဖစ္ ယံုၾကည္လက္ခံခဲ့သည္။ အေဖျဖစ္ သူသည္ ခရစ္ေတာ္၌ တည္ျခင္းဆိုသည့္ သမၼာတရားကို သူ၏သားအား နားလည္ေစခ်င္ခဲ့သည္။

သူ၏သားကို ႐ံုးခန္းအတြင္းသို႔ေခၚ၍ ကဒ္တစ္ခုကို ထုတ္လိုက္ၿပီး စက္ဝိုင္းတစ္ခုကိုဆြဲလိုက္ သည္။ စက္ဝိုင္းအတြင္း၌မူ ခရစ္ေတာ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ေပးေသာအရာမ်ားျဖစ္ေသာ ခ်စ္ျခင္း၊ ဝမ္ေျမာက္ျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း စသည့္တို႔ကို တန္းဆီ၍ ေရးလိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ စက္ဝိုင္းအလယ္တည့္တည္ကို ခဲတံျဖင့္ေထာက္၍ ''ခဲတံကို ေတြ႕တယ္မဟုတ္လား။ သား..ခဲတံစက္ဝိုင္းထဲမွာ ရွိသလို ငါမင္းကိုလည္း ခရစ္ေတာ္အတြင္း၌ ရွိေစခ်င္တယ္။ အထဲမွာဆို မင္းကို ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္၊ ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းေအာင္၊ နာခံမႈ ရွိေအာင္ မင္းကိုလုပ္ေပးမယ္။ အားလံုးေသာအရာတို႔ကို မင္းရွာေဖြေတြ႕ႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ စက္ဝိုင္းရဲ႕ ေဘးပတ္လည္မွာ တံခါးေသးေသးေလးေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ မင္းအဲဒီတံခါးေပါက္ေလးေတြထဲကေန အျပင္ကို ထြက္တဲ့အခါ မင္းဆိုးသြမ္းသြားလိမ့္မယ္''ဟူ၍ သူ၏သားငယ္ကို ေျပာလိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ သူသည္ စက္ဝိုင္း၏ေဘးပတ္လည္တြင္ အျပင္သို႔ထြက္ရာ တံခါးေသးေသးေလးေတြကို ဆြဲလိုက္သည္။ ထိုတံခါးေလးမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္၌တည္ျခင္းမွ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ေသြဖယ္ေစမည့္အျပစ္ကို ကိုယ္စားျပဳသည္။

အီဗန္ေလးသည္ ဤအရာကို နားလည္ရသည့္အတြက္ အလြန္ပင္ေပ်ာ္ရႊင္၍ အျခားသူတို႔အား သူနားလည္ေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ျပန္လည္ ေျပာျပခဲ့သည္။ ခရစ္ေတာ္၌ တည္ျခင္း၏အဓိပၸာယ္ကို သူတပါးတို႔အား ရွင္းျပရန္ႏွင့္ စက္ဝိုင္း၏အလယ္ဗဟိုတြင္ သူရွိေနေၾကာင္းကို ရွင္းျပရန္ ထိုကဒ္ကေလး ကို အၿမဲတေစ ယူေဆာင္သြားေလ့ရွိသည္။

တစ္ေန႔တြင္ အီမန္ေလးသည္ သူအေဖထံသို႔ ငိုယို၍ျပန္လာသည္။ ဘာေၾကာင့္ငိုေနလဲဆိုေတာ့ သူ႔အေဖေမးေသာအခါ၊ အီဗန္ေေလးက ''စက္ဝိုင္းထဲကေန ကြၽန္ေတာ္ထြက္လိုက္မိၿပီ'' ဟုျပန္ေျဖလိုက္သည္ ျပန္ဝင္၍မရမည္ကို အီဗန္ေလးေၾကာက္ေနသည္။

ဖခင္က သူသည္ သားငယ္ေလးႏွင့္အတူ ဒူးေထာက္လိုက္ၿပီး ကဒ္ကိုအတူတူၾကည့္ၾကသည္။ ဖခင္ က ''ကဲအခု မင္း ထြက္သြားတဲ့ တံခါးေပါက္က ဘယ္အေပါက္လဲ။ ေျပာပါအံုး။ အီဗန္ေလးသည္ ထိုတံခါး ေပါက္ကို ျပလိုက္သည္။ ထိုအခါ အေဖက ''ေကာင္းၿပီ၊ ျပန္ဝင္မယ္ဆိုရင္ မင္းထြက္သြားတဲ့အေပါက္ကေန ပဲျပန္ဝင္ရမယ္။ တနည္းအားျဖင့္ မင္းရဲ႕အျပစ္ေတြကို ဘုရားသခင္ထံ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္းအားျဖင့္ ျပန္ဝင္ရမယ္။ ငါတို႔အဲဒီလိုလုပ္တာနဲ႔တၿပိဳင္နက္ ငါတို႔ရဲ႕အျပစ္ကို ဘုရားသခင္က ခြင့္လႊတ္ေပးၿပီး ငါတို႔ လည္း စက္ဝိုင္းထဲကို ျပန္ဝင္ႏိုင္ၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ တဖန္ျပန္ၿပီး တည္ႏိုင္တယ္''ဟု သားငယ္ကို ရွင္းျပ သည္။ အီဗန္ေလးသည္ ဤအမွန္တရားကို သင္ယူ သိရွိခြင့္ရသည့္အတြက္ မည္မွ်ေပ်ာ္ရႊင္မည္နည္း။

ဤအျဖစ္အပ်က္သည္ ႐ိုးရွင္းေသာ္လည္း ''ခရစ္ေတာ္၌တည္ျခင္း'' ၏အဓိပၸာယ္ကိုမူ ေကာင္းေကာင္းရွင္းျပႏိုင္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ တည္ရွိမႈကို လက္ခံလွ်င္၄င္း၊ သူ၏စကားကို နာခံလိုက္နာလွ်င္၄င္း၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သူထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လ်င္၄င္း၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ သူ၌တည္၍ သူႏွင့္မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္း၌၄င္း၊ သူ၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၌၄င္း ဝမ္းေျမာက္ႏိုင္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အျပစ္လုပ္မိပါက ထိုအျပစ္ကို ဘုရားသခင္ထံ ခ်က္ခ်င္း ဝန္ခ်ေတာင္းပန္သင့္သည္။

ခရစ္ယာန္အသက္တာ၏ အႀကီးမားဆံုး လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အျပစ္လုပ္မိ သည့္အခါ ဘုရားသခင္ထံ ခ်က္ခ်င္း တိုးဝင္ခ်ဥ္းကပ္ရန္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔မလုပ္ရန္ စာတန္သည္ ကြၽႏ္ု႔တို႔ ကို တားဆီးမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းဝန္ခ်ေတာင္းပန္ေစလိုသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဤသို႔ လုပ္သည္ ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ခြင့္လႊတ္ၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ခရစ္ေတာ္၌ တဖန္ျပန္၍တည္ၾကသည္။

ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အသက္ရွင္သည္

သခင္ေယ႐ႈက ''ခမည္းေတာ္အားျဖင့္ ငါ အသက္ရွင္၏''ဟု ဆိုသည္။ ေယ႐ႈက ဘာကိုဆိုလိုသနည္း သူဆိုလိုျခင္းမွာ ''ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့အတြင္း၌ေနၿပီး ငါသည္သူအားျဖင့္ အသက္ရွင္သည္။ ငါ့စိတ္ႏွလံုး အတြင္း၌ သူရွိမႈကို ငါအသိအမွတ္ျပဳ၍ သူ၏စကားကို ငါအၿမဲနားေထာင္႐ံုမက ငါလိုအပ္သည့္အရာမ်ား အတြက္ သူထံသို႔ခ်ဥ္းကပ္ေတာင္းခံသည္''ဟူ၍ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ သူ႔အတြင္း၌ အသက္ရွင္ ေနထိုင္ေသာ ခမည္းေတာ္အားျဖင့္ အသက္ရွင္သလို ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္လည္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔အတြင္း၌ အသက္ရွင္ ေနထိုင္လွ်က္ရွိေသာ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ အသက္ရွင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာက ''ခရစ္ေတာ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ဘဝ'' ျဖစ္၏ဟုဆိုသည္။

တမန္ေတာ္ေပါလုသည္ ခရစ္ေတာ္က သူ၏ဘဝျဖစ္သည္ကို နားလည္သြားသည့္အခါ ''ငါသည္ က်င့္ခ်င္ေသာစိတ္ရွိေသာ္လည္း၊ ေကာင္းစြာက်င့္တက္ေသာအခြင့္ကို ရွာ၍မေတြ႕ႏိုင္'' ဟူ၍ ေနာက္ထပ္ ေျပာစရာမလိုေတာ့ေပ။ ယင္းသို႔ေျပာသည့္ေနရာ၌ ''ငါ့ကို ခြန္အားျဖင့္ ျပည့္စံုေစေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္အား ျဖင့္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ငါတက္စြမ္းႏိုင္၏''ဟု ေအာင္ႏိုင္ေသာစိတ္ႏွင့္ ေပါလုဆိုခဲ့သည္ (ဖိ၄း၁၃)။

ေအာက္ပါအရာ (၃)ခုကို ယခု စတင္၍ သင္ျပဳလုပ္ပါ

(၁) ခရစ္ေတာ္ သင့္စိတ္ႏွလုံးအတြင္း၌ရွိသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳပါ။

ခရစ္ေတာ္ကြၽႏ္ုပ္ (စိတ္ႏွလံုး)အတြင္း၌ေနသည္။ ခရစ္ေတာ္ ကြၽႏ္ုပ္(စိတ္ႏွလံုး) အတြင္း၌ေနသည္ ဟုသင့္ကိုသင္ ေျပာပါ။ ခရစ္ေတာ္သည္ သင့္အတြင္း၌ အမွန္တကယ္ေနသည္။ သူသည္ သင့္အတြင္း ၌ရွိၿပီး သူ၏အလိုေတာ္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ စတင္လွ်က္ ရွိသည္။ သင့္အတြက္အရာရာတို႔ ကို အစစ္အမွန္ျဖစ္ လာေစရန္ ဘုရားက ျပဳလုပ္ေပးပါလိမ့္မည္။

ျဖားေယာင္ေသြးေဆာင္မႈကို ေက်ာ္လႊားရန္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္တစ္ခုကို ရွာေတြ႕ခဲ့သည္ဟု ေကာင္းမေလးတစ္ေယာက္က တစ္ခါတြင္ ဆိုခဲ့သည္။ သူမက ''မာနတ္သည္ သူ၏ႏွလံုးသားတံခါးကို လာေခါက္ေသာအခါ သခင္ေယ႐ႈကိုသြားဖြင့္ခိုင္းခဲ့သည္။ မာနတ္သည္ သခင္ေယ႐ႈကိုေတြ႕ ေသာအခါ ေနရာ မွားၿပီးလာမိတာပါဟု ေခါင္းငံု႔၍ေျပာၿပီး ျပန္ထြက္သြားသည္။ ဤေကာင္းမေလး ဘာကိုဆိုလို၍ ဤသို႔ေျပာသနည္း။ သူမ႐ိုး႐ွင္းစြာပင္ ဆိုလိုသည္မွာ ''သခင္ေယ႐ႈသည္ သူမ၏စိတ္ႏွလံုးအတြင္း၌ရွိသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ ေသြးေဆာင္မႈကို ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္လႊာႏိုင္ရန္ သခင္ေယ႐ႈကို အားကိုးအားထားျပဳခဲ့ သည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအရာသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ရမည့္ အရာလည္းျဖစ္သည္။

(၂) အခိ်န္တိုင္း သူ႔ကိုနာခံပါ။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ခ်စ္ျခင္း၊ ႐ိုေသျခင္း၊ နားခံျခင္း မ႐ွိလွ်င္၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အတြင္းရွိ ခရစ္ေတာ္ကို ဝမ္းေျမာက္ေစႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ''သခင္ေယ႐ႈ၊ ကိုယ္ေတာ္ ႏွစ္သက္ေစေသာအရာကိုသာ ကၽြႏ္ုပ္ျပဳမည္။ ထိုသို႔ျပဳျခင္းျဖင့္ အျခားေသာသူ မ်ား ေက်နပ္ျခင္းကို မျဖစ္ေစေေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္ကိုသာ ကၽြႏ္ုပ္ ေက်နပ္ေစမည္။”ဟူ၍ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေျပာရန္ အၿမဲတမ္း အဆင္သင့္ ျဖစ္ရမည္။

(၃) သင္လိုအပ္ခ်က္အားလံုးအတြက္ သူ႔ထံကိုခ်ဥ္းကပ္ေတာင္းခံပါ။

သင္ဘာပဲလိုလို၊ သင္လိုေသာအရာသည္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္သည္ဟု သိမွတ္လိုက္ပါ။ သူသည္ ႀကီးျမတ္ေသာ (ငါ ျဖစ္သည္)ဟု ဆိုေသာ သူ ျဖစ္သည္ကို သတိရပါ။ သင္၏ေအာင္ျမင္ျခင္းအတြက္ သူ႕ ကို ဆြဲကိုင္ပါ။ သင့္ကိုယ္စား ေသြးေဆာင္မႈကို ေက်ာ္လႊားရန္ သူကို အခြင့္ ေပးလိုက္ပါ။ သူဘယ္ေတာ့မွ သင့္ကို က်႐ံႈးေစ မည္မဟုတ္ပါ။

ခရစ္ေတာ္၌ တည္ျခင္းဆိုသည္မွာ မိမိကိုယ္ကို ခရစ္ေတာ္(ငါ ျဖစ္သည္)ဟု ဆိုေသာ သူ  ထံ ေပးအပ္ျခင္း၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ေစာင့္ထိန္း ရန္ သူ႕ကို အခြင့္ေပးျခင္းႏွင့္၊ ကိစၥမ်ားကိုသူ႔ကို အားလံုး လုပ္ခြင့္ေပးျခင္းကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ခရစ္ေတာ္၌  တည္ပါက သူသည္ အစစ္အမွန္ျဖစ္သည္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ သူျပဳလုပ္ေပး လိမ့္မည္။ သူသည္ ႀကီးျမတ္ေသာ  (ငါ ျဖစ္သည္)ဟု ဆိုေသာ သူ  ျဖစ္သည့္အတိုင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ ျဖစ္လာလိမ့္မည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဘာပဲလိုလို ကြၽႏ္ုပ္တို႔လုိ ေသာထိုအရာသည္ သူ ျျဖစ္သည္။

ခရစ္ေတာ္၌တည္ရန္၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေန႔စဥ္ ေန႔တိုင္း သင္ယူျခင္းႏွင့္  ကြၽႏ္ုပ္တို႔လိုအပ္သမွ်အတြက္ သူအား ယံုၾကည္ကိုးစားျခင္းျဖင့္္  ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းကို ခံရေပသည္။ သမၼာက်မ္းစာက “ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ ပံု႑ာန္ အညီ ေျပာင္းလဲျခင္း”ဟု ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ဆိုသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သခင္ေယ႐ႈႏွင့္ ပို၍ပို၍တူလာသည္ဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။

တစ္ေန႔၌  သခင္ေယ႐ႈႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္၍ ေတြ႕ၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး သူႏွင့္ကြၽႏ္ုပ္တို႔ သည္ အရာရာ၌  တူလာမည္ ျဖစ္သည္။

႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိခဲ့ရေသာ သမၼာက်မ္းစာ ရတနာ

ခရစ္ယာန္ အသက္တာသည္ ခရစ္ေတာ္၏အသက္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၌ သူ အသက္႐ွင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ေမးခြန္းမ်ား

၁။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ျပန္သြားၿပီးေနာက္ တပည့္ေတာ္မ်ားထံသို႔ ျပန္လာရာတြင္...

(က) တပည့္ေတာ္၏ စိတ္ကူးအေတြးထဲ၌သာ ျပန္လာသည္။

(ခ) သူမေသခင္က သူ၌ရွိေသာလူ႔ခႏၶာကိုယ္မ်ိဳးျဖင့္ ျပန္လာသည္။

(ဂ) တပည့္ေတာ္မ်ား စိတ္ႏွလံုးအတြင္း၌ အသက္ရွင္ရန္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္အေနျဖင့္ ျပန္လာသည္။

၂။ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အသစ္ေသာဆက္ႏြယ္ေတာ္စပ္ျခင္း၏ သြင္ျပင္လကၡဏာႏွစ္ခုမွာ -

(က) ယံုၾကည္သူသည္ ခရစ္ေတာ္၌ရွိၿပီး ခရစ္ေတာ္သည္ ယံုၾကည္သူ၌ရွိသည္။

(ခ) ယံုၾကည္သူသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ဆင္တူၿပီး ခရစ္ေတာ္သည္ ယံုၾကည္သူႏွင့္ ဆင္တူသည္။

(ဂ) ယံုၾကည္သူသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူရွိ၍ ခရစ္ေတာ္သည္ ယံုၾကည္သူႏွင့္အတူရွိသည္။

၃။  ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ခရစ္ေတာ္၌  ရွိသည္ကို

(က) တစံုတခု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္။

(ခ )  တစံုတခု ဘုရားသခင္က ျပဳ လုပ္ေပးျခင္းေၾကာင့္။

(ဂ )  တစံုတခု ၌ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျပဳလုပ္ရမည္။

၄။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ခရစ္ေတာ္၌  ရွိသည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔   စိတ္ခ်ႏိုင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ....

(က) ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ စိတ္ခံစားမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

(ခ ) အေတြ႕အႀကံဳေကာင္းမ်ား ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

(ဂ ) သမၼာက်မ္းစာက ေျပာထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၅။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔စိတ္ႏွလံုးအတြင္း၌  အသက္ရွင္ေနထိုင္သည္ကို ကြၽႏု္ပ္တို႔သိသည့္ အေၾကာင္းမွာ ...

(က) ခရစ္ေတာ္ကြၽႏ္ုပ္တို႔အတြင္း၌ အသက္ရွင္ေနထိုင္သည္ဆိုသည့္ ဘုရားသခင္၏ ရွင္းလင္း ေသာ ေျပာၾကားခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

(ခ ) ကြၽႏ္ုပ္တို႔အတြင္း၌ စိတ္မွာ တစစ္စစ္ခံစားေနရ ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

(ဂ ) ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဘုရားေက်ာင္းတက္၍ ဘုရားသခင္ထံဆုေတာင္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၆။ ခရစ္ေတာ္၌ရွိေသာအရာတို႔ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရရွိခံစားရျခင္းမွာ ...

(က) ခရစ္ယာန္ေကာင္းမ်ားကဲ့သို႔ျဖစ္ရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႀကိဳးစားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

(ခ ) ဘုရားေက်ာင္းတက္၍ျဖစ္သည္။

(ဂ ) ခရစ္ေတာ္၌တည္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၇။ ခရစ္ေတာ္၌တည္ျခင္းဆိုသည္မွာ ...

(က) မပ်က္စီးေသာ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္းမ်ိဳးျဖင့္ သူႏွင့္မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။

(ခ ) ခရစ္ေတာ္အတြင္းသို႔ ဝင္ရန္ႀကိဳးစားျခင္းကို ဆိုလိုသည္။

(ဂ ) ဘာသာေရး အလြန္းကိုင္း႐ိႈင္းျခင္းကို ဆိုလိုသည္။

၈။ ခရစ္ေတာ္၌  ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ တည္ျခင္းသည္ က်ိဳးပ်က္သြားသည့္အခ်ိန္မွာ ...

(က) ကြၽႏ္ုပ္တို႔အျပစ္လုပ္မိသည့္အခါ။

(ခ ) ကယ္တင္ျခင္းဆံုး႐ႈံးသြားသည့္အခါ။

(ဂ ) ျပႆနာႀကီးမ်ားေပၚလာေသာအခါ။

၉။  ကြၽႏ္ုပ္တို႔အျပစ္လုပ္မိသည့္အခါ၊ ဘုရားသခင္သည္ ...

(က) အျပစ္လုပ္မိတာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို အတန္ၾကာစိတ္မေကာင္းျဖစ္ၿပီးမွ သူ႔ထံသို႔ လာေစလိုသည္။

(ခ ) သူ႔ထံသို႔ အျပစ္မ်ားကို ဝန္ခ်မေတာင္းပန္မီ ခဏေစာင့္ဆိုင္းေစလိုသည္။

(ဂ ) အျပစ္ကို  ခ်က္ခ်င္း ဝန္ခံေတာင္းပန္ ေစလိုသည္။

၁ဝ။ ေအာက္ပါအရာကို လုပ္ျခင္းျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ခရစ္ေတာ္၌ တည္သည္။

(က) အျခားဘာမွမလုပ္ဘဲ သူ႔အေၾကာင္းကို အခ်ိန္တိုင္းေတြးေတာ္ျခင္းအားျဖင့္။

(ခ ) ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ စိတ္ႏွလံုးအတြင္း၌ သူရွိမႈကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ သူ႔ကိုနာခံျခင္း၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သူ႔ထံခ်ဥ္းကပ္

ျျခင္း အားျဖင့္။

(ဂ) ေကာင္းႏိုင္သမွ်ေကာင္းေအာင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အသက္ရွင္ျခင္းအားျဖင့္။

ဤ သင္ခန္းစာ၌ သင္သည္ သင္ယူရရွိခဲ့ေသာ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္ကား အဘယ္နည္း။

(ရဲလင္းထြန္း)