ယုံၾကည္သူမ်ား၏ ရန္သူမ်ား သင္ခန္း စာ (၂၄)

ဆရာေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး

ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ့ ေရာက္ရွိသြားၾကျပီ။  ခရစ္ယာန္အသက္တာလည္းေလွ်ာက္ လွမ္းေနျပီ။ သို႔့ေသာ္ထင္မွတ္သေလာက္ ခရီးမေပါက္ေရာက္ဘဲ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားရွိကာ အသက္တာ၌ ေပ်ာ္ရႊင္၀မ္း ေျမာက္သင့္သေလာက္ မ၀မ္းေျမာက္။ လုပ္ေဆာင္သင့္သ ေလာက္မလုပ္ ေဆာင္ နိင္။ ထုိမွ်သာမက ဘုရားတရားဘက္၌ စိတ္မ၀င္စားေတာ့ဘဲ အသက္တာ၏ ခမ္းေျခာက္မွုကုိ ခံစားနိင္သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ အျခားယုံၾကည္သူမ်ားႏွင့္လည္း မေတြ ့ခ်င္။ မိႆဟာရလည္းမဖဲြ ့လုိ၊ က်မ္းစာလည္းမဖတ္၊ ဆုလည္း မေတာင္း၊  ဘုရားေက်ာင္းလည္းမတက္ခ်င္၊ တက္လွ်င္လည္း အားရမွုမရွိ၊  ၾသတပစိတ္ေက်ဘုိ႕ ေလာက္သာတက္သည္။ ထုိအခ်င္းအရာမ်ားသည္ ယုံၾကည္သူမ်ား၌အနည္း အမ်ားျဖစ္တတ္ေသာ အရာမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိသုိ ့ျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္ ရင္း မ်ားသည္ ယုံၾကည္သူမ်ား၌ ရန္သူ၏ တုိက္ခုိက္ျခင္းခံရ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ရန္သူသုံးမ်ဳိး

ယုံၾကည္သူမ်ား၌ ရန္သူသုံးမ်ဳိး ရွိသည္။ ယင္းတုိ ့မွာစာတန္ မာရ္နတ္၊ ေလာက ႏွင့္ ဇာတိတုိ ့ျဖစ္သည္။ ထုိရန္သူမ်ား အေၾကာင္း ကုိ ေလ့လာ၍ မည္ကဲ့သုိ႕ ေတာ္လွန္တုိက္ခုိက္မည္ကုိ ေလ့လာၾကစုိ ့။ .

စာတန္မာရ္နတ္

ပဌမဦးစြာ ယုံၾကည္သူမ်ား၏ ဘုံရန္သူျဖစ္ေသာ စာတန္မာရ္နတ္ အေၾကာင္းကုိေလ့လာၾကစုိ႕။ျမန္မာစကားပုံ၌ ကုလားမနိင္ ရခုိင္မဲ ဆုိသလုိ စာတန္သည္ ဘုရားမနိင္ေသာအခါ ဘုရားသခင္၏အခ်စ္ဆုံးလူကုိ မဲလာသည္။  ပဌမဦးဆုံးသူ၏ဖ်က္ဆီးျခင္းအလုပ္ကုိ အာဒံႏွင့္ဧ၀ တုိ ့ထံ၌ေတြ ့နိင္သည္။ သူသည္ အာဒံ ႏွင့္ဧ၀ကုိ မသတ္နိင္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ထံေတာ္မွ လမ္းလြဲသြာရန္ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ေၾကာင္းေတြ ့ရသည္။

စာတန္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

သူ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အလုပ္မွာ လူသားမ်ားကုိ ဘုရားသခင္ထံ မေရာက္ဘုိ႕ရန္ ထာ၀ရမီးအုိင္ထဲသုိ႕သူႏွင့္အတူ ဆင္းရဲခံေစျခင္းငွာ ဖ်ားေယာင္း ေသြးေဆာင္ဘုိ ့ျဖစ္သည္။ လူမ်ားကုိဘုရားသခင္ထံမွခြါျပီး ဘုရားသခင္ႏွင့္ေ၀း နိ္င္သမွ် ေ၀းသြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္လုိသည္။ လူမ်ားကုိဖ်က္ ဆီးလုိသည္။  သခင္ေယရွုက-သူခုိးသည္ ခုိးျခင္း၊ သတ္ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါသာ လာ တတ္၏-ဟုဆုိသည္(ေယာ၊၁၀း၁၀)။ ဤေနရာ၌ သူခုိးသည္ စာတန္ကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။ စာတန္သည္ လူသားမ်ားဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းခ်ီးေပးျခင္းကုိ မျမင္လုိ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္း သုိ႕မေရာက္ေသးေသာသူမ်ားကုိ ကယ္တင္ျခင္း အေၾကာင္း ၾကားရေလေအာင္ သူတုိ႕၏ နားမ်ားကုိ ပိတ္၍ သူတုိ႕၏ မ်က္စိမ်ားကိုလည္း ဖုံးထားသည္။

ရွင္ေပါလုက- ထုိသုိ႕မယုံၾကည္ေသာသူတုိ႕မူကား ဘုရားသခင္၏ ပုံသ႑ာန္ေတာ္တည္းဟူေသာ ခရစ္ေတာ္၏ ဘုန္းအသေရႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ဧ၀ံေဂလိတရား၏ အေရာင္သည္ အလင္းကုိ မေပးေစျခင္းငွါ ဤေလာကကုိ အစုိးရေသာဘုရားသည္ သူတုိ႕၏ ဥာဏ္မ်က္စိကုိ ကြယ္ေစ၏-ဟုဆုိသည္(၂ေကာ၊၄း၄)။

ခရစ္ေတာ္၏ ဧ၀ံေဂလိတရားသည္ လူမ်ားကုိ ကယ္တင္ႏုိင္ေသာ တန္ခုိး ရွိသည္(၁ေကာ၊၁း၁၈)။ လူသည္ ထုိတရားစကားကုိ ၾကားလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႕ ေရာက္သြားႏုိင္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္စာတန္သည္ တတ္ႏုိင္သမွ် လူမ်ားကုိ ထုိသတင္း စကားကုိ မၾကားႏုိင္ေအာင္ သူတုိ႕၏ နားကုိ ပိတ္၊ မ်က္စိကုိဖုံးေစသည္။ ထုိသို႕ လူမ်ားကို မ်က္စိဖုံး နားပိတ္ဘုိ႕ရန္ အသုံးျပဳေသာ လက္နက္မ်ားမွာ ေလာက ပစ္ၥည္းမ်ား တပ္မက္ေစျခင္း၊ ရာထူးဂုဏ္ထူးမ်ားအားျဖင့္ လွည့္ဖ်ားျခင္း၊ ေပ်ာ္ပြဲ ရႊင္ပြဲမ်ားအားျဖင့္ ဆြဲေဆာင္ျခင္း၊ ေငြကုိတပ္မက္၍ ေငြေနာက္ တေကာက္ေကာက္ ပါေအာင္လုိက္ေစျခင္း၊ လြဲမွားေသာ ဘာသာေရးမ်ား ဆြဲလမ္းေစျခင္း၊ နာမည္ခံ ခရစ္ယာန္ဘ၀ႏွင့္ ေက်နပ္ေစျခင္း၊ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ သမၼာတရားထက္ ဂုိဏ္းဂဏကုိ ပုိ၍အဓိကထားေစျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား လုိက္စာျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံမွ ေ၀းသြားေအာင္ ဆြဲေဆာင္သည္။ လမ္းလြဲ ေစသည္။

ကယ္တင္ျခင္းသို႕ေရာက္ၿပီးေသာသူမ်ားလည္း သူ႕လက္မွ လြတ္သြားေသာ္ လည္း လက္မေလ်ာ့ဘဲ ဘုရားဖက္၌ စိတ္အားမ ႀကီးႏုိင္ရန္ေသာ္၄င္း၊ အျခားသူမ်ား ခရစ္ေတာ္ထံသုိ႕ မဆြဲေဆာင္ႏုိင္ရန္ အားေလ်ာ့ဘုိ႕ရန္ တတ္ႏုိင္သမွ် အားထုတ္လ်က္ အေႏွာင့္အယွက္ ေပးေနသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ေယာဘ၏ အသက္တာ၌ စာတန္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ ေတြ႕ႏုိင္ သည္။ ဘုရားသခင္ကုိ ယုံၾကည္၍ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကုိ လုိက္စား ေသာ ေယာဘကို ဖ်က္စီး ဘုိ႕ရန္ စာတန္သည္ ဘုရားသခင္ထံ၌ ေတာင္းဆုိ ခဲ့သည္ (ေယာဘ၊၁)တမန္ေတာ္ ေပတရုအားျဖင့္လည္း သခင္ေယရွုသည္ ေသျခင္းကုိ ေရွာင္ကြင္းရန္ အၾကံေပး ခဲ့သည္ (မ၊၁၆း၂၃)။ သခင္ေယရွု ကုိယ္တုိင္ပင္လွ်င္ ရက္ေပါင္းေလးဆယ္ အစာေရွာင္၍ ခႏ္ၶာကုိယ္အားနည္းခ်ိန္တြင္ သုံးႀကိမ္ အျပစ္လုပ္ဘုိ ့ ေသြးေဆာင္ ခဲ့သည္ ( မ၊၄)။ အကယ္၍သခင္ေယရွုက စာတန္၏ ေသြး ေဆာင္မွုကုိ မျငင္းပယ္နိင္ခဲ့လွ်င္ သူသည္ စာတန္လက္ေအာက္၌က်ေရာက္၍ လူသားမ်ားကုိ ကယ္တင္နိင္မည္ မဟုတ္ေပ။

စာတန္၏လူမ်ား

ယုံၾကည္သူမ်ားသည္ဘုရားသားမ်ားျဖစ္သကဲ့သုိ ့မယုံၾကည္သူမ်ားသည္ စာတန္၏သားမ်ားျဖစ္ၾကသည္၊ သခင္ေယရွုက ယခုလူတုိ ့အား -သင္တုိ႕ သည္သင္တုိ ့အဘ တည္း ဟူ ေသာ မာရ္နတ္မွဆင္းသက္ၾက၏- (ေယာ ၈း၄၄)ဟုဆုိခဲ့သည္။ တမန္ေတာ္ ေယာဟန္ကလည္း-ငါတုိ ့သည္ဘုရား သခင္ ႏွင့္စပ္ဆုိင္သည္ကုိ၄င္း။ ေလာကီသားအေပါင္းတုိ ့သည္ မာရ္နတ္၏ လက္၌ ရွိၾကသည္ကုိ၄င္း ငါတုိ ့သိၾက၏= ဟုဆုိ သည္ (၁ ေယာ၊ ၅း၁၉)။ ထုိ ့ေၾကာင့္ယုံၾကည္သူမ်ားသည္ ေလာကီသားမ်ားႏွင့္ေပါင္းေဖၚေသာအခါ သမ္ၼာ သတိရွိဘုိ ့ လိုသည္။ မယုံၾကည္သူမ်ားႏွင့္မညီေသာထမ္းဘုိးကုိ မထမ္းဘုိ႕ ရွင္ေပါလုကသတိေပးခဲ့သည္ (၂ ေကာ ၆း၁၄)။ ထုိသတိေပးခ်က္ကုိ ဂရုမစုိက္ဘဲ မယုံၾကည္သူမ်ားႏွင့္ တြဲေသာသူမ်ားသည္ ျပႆနာေပါင္းစုံေတြ႕ကာ ၀ိညာဥ္ ေရးရာ၌ က်ဆင္း၍ ဘုရားဖက္၌ အားနည္း တတ္ၾကသည္။

စာတန္အသင္းေတာ္

စာတန္သည္ဘုရားသခင္ကုိအျမဲ တုိက္ခုိက္အံတုခ်င္သည့္အတုိင္း ဘုရားလုပ္သမွ်ကုိလုပ္လုိသည္။ ဘုရားသခင္၏ အသင္းေတာ္ ရွိသကဲ့သုိ႕ သူ၌လည္း အသင္းေတာ္ရွိသည္။ အစပုိင္း၌ အသင္းေတာ္ကုိ တတ္နိင္သမွ် တုိက္ခုိက္ ဖ်က္စီးသည္။ ေရွာလုကုိလည္းအသုံးျပဳ၍ အသင္းေတာ္ကုိ ဖ်က္စီးခဲ့သည္။ သုိ့ေသာ္အသင္းေတာ္သည္ မပ်က္စီးသည္သာမက ပုိ၍ပုိ၍ အားႀကီး လာေသာ အခါ စာတန္သည္သူ၏ နည္းျဗဴဟာကို ေျပာင္းလုိက္သည္။ အဘယ္သုိ့ ေျပာင္းသနည္းဟူမူကား၊ အသင္းေတာ္ကုိမတုိက္ခုိက္ေတာ့ဘဲ အသင္းေတာ္အထဲမွ အလုပ္လုပ္သည္။ အသင္းသားမ်ားသမ္ၼာတရားလမ္းမွ လြဲသြား ေအာင္သြန္သင္ သည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္မ်ားစြာေသာ အသင္းေတာ္မ်ားသည္ အျပင္ပန္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏အသင္းေတာ္မ်ားဟု ထင္မွတ္ရေသာ္လည္းအတြင္း၌ စာတန္၏ အသင္းေတာ္မ်ားျဖစ္ေနသည္။

စာတန္၏အသင္းေတာ္ဟုတ္ မဟုတ္မည္ကဲ့သုိ ့သိနိင္ မည္နည္းဟူမူကား၊  ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္းမေျပာ၊ ေျပာေသာ သူကုိ လည္းမုန္း၍ တားဆီးလွ်င္ စာတန္၏ အသင္းေတာ္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ ့ေသာအသင္းေတာ္မ်ား၌ က်မ္းစာကုိ အဓိက မထား၊ လူ ့ ပညာ အေတြးအေခၚမ်ားကုိ ဦးစားေပးကာ ေဟာေျပာၾက သည္။ ဘုရား၏အလုိေတာ္ေဆာင္ဘုိ ့ထက္ လူမွုေရး ပညာေရး နိင္ငံေရး လူမ်ဳိးေရး မ်ားကုိဦးစားေပးၾကသည္။ ၀ိညာဥ္ေရးရာထက္ ကုိယ္ကာယပုိင္း၊ ေပ်ာ္ရြင္ဘုိ့ ဦးစားေပး သည္။ သမၼာတရားေဟာေျပာေသာသူမ်ားကုိ မုန္းသည္။ ထုိသုိ႕ေသာ အသင္းေတာ္မ်ားသည္ ဟန္ရွိေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏အသိအမွတ္ျပဳေသာ အသင္းေတာ္မ်ားမဟုတ္ေခ်။

စာတန္က်မ္းစာေက်ာင္း

စာတန္၌ အသင္းေတာ္သာမက က်မ္းစာေက်ာင္းမ်ားလည္းရွိသည္။  ထုိက်မ္းစာေက်ာင္းမ်ား၌ က်မ္းစာယုံၾကည္ဘုိ ့ သင္ေပး သည္ထက္ သံသယရွိဘုိ႕ သင္ေပးသည္။ က်မ္းစာ ထက္ လူ ့အေတြးအေခၚမ်ားကုိသင္ေပးသည္။ ထုိက်မ္းစာ ေက်ာင္းမ်ား၌ တက္သည္ ထက္ မတက္လွ်င္သာ၍ေကာင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ယုံၾကည္ျခင္းကုိေပ်ာက္ေစ၍ ဘုရားသခင္ႏွင့္နီးေစသည္ထက္ သာ၍ ေ၀းေစသည္။

စာတန္၏ လက္နက္မ်ား

စာတန္၏ အဓိကလက္နက္မွာ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားမွုျဖစ္သည္။  ထုိလက္ နက္ ျဖင့္လူသားအားလုံး၏ မိခင္ျဖစ္ေသာ ဧ၀ကုိ ဖ်က္စီးခဲ့သည္။  စာတန္ သည္ ဧ၀ကုိ ေကာင္းမေကာင္း သိကြ်မ္းရာအသီးကုိစားခုိင္းသည္မဟုတ္။  သုိ ့ေသာ္စားခ်င္ လာေအာင္ လိမ္လည္ခဲ့သည္။ ဧ၀သည္အဘယ္ေၾကာင့္ လိမ္လည္မွုကုိ ခံသနည္း ဟူမူကား ဘုရားသခင္၏စကားကုိ မယုံၾကည္ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

စာတန္သည္လူတုိင္းကုိလိမ္လည္လွည့္ဖ်ားသည္သာမက သခင္ေယရွု ကုိပင္လွည့္ဖ်ားခဲ့သည္။ စာတန္သည္ သခင္ ေယရွုကုိ အစာအားျဖင့္ ၄င္း၊ ေလာက ဘုန္းစည္းစိမ္အားျဖင့္၄င္း၊ တန္ခုိးျပ၍၀ါၾကြားဘုိ ့ရန္၄င္း ဖ်ားေယာင္း ခဲ့သည္ (မႆဲ၊ ၄း၁-၁၁)။ သခင္ေယရွုသည္ စာတန္၏ လွည့္ဖ်ားမွုကုိ ဘုရားသခင္၏ ႏွုတ္ကပတ္ ေတာ္အားျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ထုိ ့နည္းတူ ယုံၾကည္သူမ်ားလည္း ဘုရားသခင္၏ ႏွုတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ အေလးအနက္ ထားကာ အသုံးျပဳဘုိ ့လုိသည္။

စာတန္ကုိေအာင္နိင္ေသာလက္နက္

စာတန္သည္အေသြးအသားရွိသည္မဟုတ္။ ထုိေၾကာင့္ အေသြးအသား လက္နက္မ်ားျဖင့္ တုိက္ခုိက္၍မရေခ်။ ရွင္ေပါလုက-  ညီအစ္ကုိတုိ ့ သခင္ဘုရား အားျဖင့္၄င္း၊ တန္ခုိးေတာ္ အရွိန္အားျဖင့္၄င္း၊ ခုိင္ခန္ ့ျခင္း ရွိၾကေလာ့။ မာရ္နတ္၏ပရိယာယ္တုိ ့ကုိ ဆီးတားနိင္မည့္အေၾကာင္း ဘုရားသခင္ျပင္ ဆင္ေတာ္မူေသာ လက္နက္စုံတုိ႕ကုိ ၀တ္ေဆာင္ ၾကေလာ့။ အ ေၾကာင္းမူကား ငါတုိ ့သည္ အေသြးအသား ရွိေသာ ရန္သူတုိ႕ႏွင့္ ဆုိင္ျပဳိင္ တုိက္လွန္ၾကသည္ မဟုတ္။ အထြဋ္အျမတ္တုိ ့ႏွင့္၄င္း၊ အာဏာစက္တုိ ့ႏွင့္ ၄င္း၊ ေလာကီေမွာင္မုိက္၌ အစုိးတရ ျပဳလုပ္ေသာ မင္းတုိ ့ႏွင့္၄င္း၊ မုိဃ္းေကာင္းကင္၌ေနေသာ နတ္ဆုိး တုိ႕ႏွင့္၄င္း၊ ဆုိင္ျပိဳင္တုိက္ လွန္ ရၾကသည္-ဟုဆုိသည္ (ဧဖက္ ၆း၁၀-၁၂)။ ထုိသုိ႕စာတန္သည္ ဇာတိ လက္နက္ျဖင့္ တုိက္၍မရေၾကာင္း သိျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္ျခင္း၏အစ ျဖစ္သည္။စည္းကမ္းရွိျခင္း၊ စည္းလုံး ညီညြတ္ျခင္း၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္း ကုိယ္ကာယ ခြန္အားစုိက္ထုတ္ျခင္း၊ ေငြေက်းအသုံးျပဳျခင္း၊ ပညာကုိ အသုံးျပဳျခင္းတုိ ့သည္ ေကာင္းေသာ္လည္း ထုိအရာ မ်ားျဖင့္ စာတန္ကုိ မနိင္နိင္ပါ။ ထုိေၾကာင့္ဘုရား ျပင္ဆင္ေပးေသာ လက္နက္မ်ားကုိ အသုံးျပဳရမည္။

ဘုရားျပင္ဆင္ေပးေသာလက္နက္မ်ား

ဘုရားသခင္သည္သူ၏သားသမီးမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါလက္နက္မ်ားကုိ တပ္ဆင္ေပးသည္၊ ထုိလက္နက္မ်ားကုိအသုံးျပဳရမည္။

သစၥာ (သမၼာတရား) တည္းဟူေသာ ခါးပန္း

ခါးပန္းသည္ခါးကုိ တင္းက်ပ္ေစသည္။ ထုိ ့အျပင္ဓါး ကုိလည္း ခါပန္း၌ခ်ိတ္ ထားရသည္။ စစ္သားတေယာက္၏ လုိအပ္ေသာ လက္နက္ တခုျဖစ္သည္။ ထုိ႕နည္းတူ ယုံၾကည္သူ၏ သစ္ၥာတည္းဟူေသာ သမ္ၼာတရား မသိမရွိလွ်င္ စာတန္၏ အလြယ္တကူ ေအာင္နိင္ျခင္း ကုိ ခံရမွာျဖစ္သည္။

ေျဖာင့္မတ္ျခင္းပါရမီတည္းဟူေသာ ရင္အုပ္တန္ဆာ

ရင္အုပ္တန္ဆာသည္ရန္သူထုိးမည့္ခုတ္မည့္အရာကုိ ကာထားသည္။ ရင္အုပ္သည္ရန္သူ၏ အဓိကပစ္မွတ္ျဖစ္သည္။ ရင္အုပ္ မကာ ထားပါက ရန္သူ အတြက္အကြက္ေကာင္းျဖစ္သည္။ ထုိ ့နည္းတူ ယုံၾကည္သူတေယာက္ ဘုရား ေပးထားေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္ သန္ ့ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အုပ္စုိး ျခင္းအားျဖင့္ ရရွိေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းမရွိပါက ရန္သူလက္ထဲ၌ရႈံးရန္လြယ္ကူသည္။

ျငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ယွဥ္ေသာ ဧ၀ံေဂလိတရားကုိ ေဟာေျပာအံ့ေသာငွါ ျပင္ဆင္ေသာ အျဖစ္တည္းဟူေသာ ေျခစြပ္

ေျခစြပ္သည္လမ္းေလွ်ာက္ဘုိ ့ရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ေျခစြပ္ မရွိပါကမည္သုိ့မွ်ရန္သူကုိ တုိက္ခုိက္နိင္မည္ မဟုတ္။ ထုိအရာ သည္ ဧ၀ံေဂလိ တရားကုိ ေဟာေျပာဘုိ ့ရန္ အဆင္သင့္ ရွိျခင္းကုိဆုိိုလုိသည္။ ဧ၀ံေဂလိတရားကုိ ေနရာမေရြး အခိ်န္မေရြး ေျပာနိင္ရမည္။

မာရ္နတ္ပစ္ခတ္ေသာ မီးစက္လက္နက္ကုိ ကာသတ္နိင္ေသာ ယုံၾကည္ ျခင္းတည္းဟူေသာ လႊား

လႊားသည္ရန္သူ႕ထား၊ လွံမ်ားအားလုံးကုိကာကြယ္ေသာအရာ ျဖစ္သည္။ ထုိနည္းတူရန္သူတည္းဟူေသာစာတန္ပစ္ခတ္ေသာ မီးစက္လက္နက္မ်ား တည္းဟူေသာ စာတန္သားသမီးမ်ား၏ ေ၀ဖန္ျခင္း၊ အျပစ္တင္ျခင္း၊ အထင္အျမင္ေသးျခင္းမ်ားကုိ ဘုရားသခင္အေပၚ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေအာင္ျမင္နိင္သည္။

ကယ္တင္ျခင္းတည္းဟူေသာ သံခေမာက္လုံး

သံခေမာက္လုံးသည္ ဦးေခါင္းလုံျခဳံေရးအတြက္ အလြန္အေရး ႀကီးသည္။ ထုိနည္းတူ ဘုရားေပးထားေသာ ကယ္တင္ျခင္း မရွိလွ်င္ မည္သုိ ့မွ် စာတန္ကုိ တုိက္ခုိက္နိင္မည္မဟုတ္။ ဤကယ္တင္ျခင္းသည္ ေန ့စဥ္အသက္ တာ၌ ဘုရား သခင္၏ကြယ္ကာ မစမွု လည္းဆုိလုိသည္။

ဘုရားသင္၏ႏွုတ္ကပတ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ထား

ေဖၚျပခဲ့ျပီးေသာလက္နက္မ်ားသည္ ခံစစ္လက္နက္မ်ားျဖစ္သည္။  ထုိလက္နက္မ်ားသည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ္လည္း ရန္သူကုိ ထုိလက္နက္မ်ား အားျဖင့္ မတုိက္ခုိက္နိင္ေသာေႀကာင့္ ရန္သူသည္ ေႀကာက္လန္ ့လိမ့္မည္မဟုတ္။  သုိ ့ျဖစ္၍ရန္သူကုိ တုိက္ခုိက္ဘုိ ့ရန္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ထားတည္းဟူေသာ ႏွုတ္ကပတ္ ေတာ္ကုိအသုံးျပဳရမည္။ စာတန္ႏွင့္သူ၏ လူမ်ားသည္ လူ၏အေတြး အေခၚ၊ အေျပာ ေကာင္းျခင္းမ်ားကုိ မမွုေခ်။ ဘုရား သခင္၏ ႏွုတ္ထြက္စကား မ်ားကုိသာ ေၾကာက္ရြံ ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ ႏွုတ္ကပတ္ေတာ္သည္ သန္လ်က္တကာတုိ ့ထက္ ထက္ သည္ (ေဟျဗဲ ၄း၁၂)။ ထုိ ့ ေၾကာင့္ ႏွုတ္ကပတ္ ေတာ္ကုိ အလြတ္က်က္ရမည္။ ေကာင္းစြာ အဓိပ္ၸါယ္ နားလည္၍အသုံးျပဳရမည္။

သင္ခန္းစာ (၂၄) ေမးခြန္းမ်ား

၁။            ယုံၾကည္သူမ်ား၌ ရန္သူဘယ္ႏွစ္မ်ဳိးရွိသနည္း။ အားလုံး ေဖၚျပပါ။

-----------------------------------------------------------------

၂။            စာတန္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္အဘယ္အရာနည္း။------------------------------------------------------------------------------------

၃။            စာတန္သည္ကယ္တင္ျခင္းသုိ ့မေရာက္ေသာသူမ်ား၏-------------မ်ားကုိ ---------------၍သူတုိ႔၏------------မ်ားကုိလည္း---------------------------ထားသည္။

၄။            လူမ်ားကယ္တင္ျခင္းသုိ ့မေရာက္နိင္ေအာင္ အသုံးျပဳေသာ စာတန္၏ လက္နက္မ်ားကုိ ေဖၚျပပါ။---------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

၅။            အဘယ္ေၾကာင့္စာတန္သည္ယုံၾကည္သူမ်ားကုိေႏွာက္ယွက္သနည္း။

-----------------------------------------------------------------

၆။            စာတန္၏လူမ်ားသည္မည္သူမ်ားနည္း။------------------------------

ရ။            စာတန္၏ အသင္းေတာ္မ်ားကုိမည္ကဲ့သုိ ့သိနိင္သနည္း။

-----------------------------------------------------------------

၈။            စာတန္၏က်မ္းစာေက်ာင္းမ်ား၌မည္သည့္အရာမ်ားသင္သနည္း။             ----------------ထုိေက်ာင္းမ်ား၌တက္လုိပါသလား။-----------------

၉။            စာတန္၏လက္နက္သည္အဘယ္အရာနည္း။------------------------

၁၀။          စာတန္ကုိအဘယ္ေၾကာင့္အေသြးအသားလက္နက္ျဖင့္ မနိင္နိင္သနည္း။ -----------------------------------------------------------

၁၁။          သခင္ေယရွုသည္ ----------------------အားျဖင့္စာတန္ကုိနိင္သည္။

၁၂။          ဘုရားျပင္ဆင္ေပးေသာလက္နက္မ်ားကုိ ေဖၚျပပါ။

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ဆရာေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး