ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ သင္ခန္းစာ (၂၁)


ဆရာေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး

ခရစ္ယာန္တေယာက္အေနျဖင့္   မိမိ၏ ရပ္တည္ခ်က္ (standing) ႏွင့္  မိမိ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (state) ကုိေသခ်ာစြာပုိင္း ျခားနားလည္ဘုိ႕လုိ သည္။ ရပ္ တည္ခ်က္ဆုိသည္မွာ ဘုရားသခင္က  ယုံၾကည္သူမ်ားအတြက္ ခရစ္ေတာ္၏လုပ္ေဆာင္ ေပးေသာ အရာမ်ား ျဖစ္သည္။ အိမ္ႏွင့္ႏွုိင္းပါက  အုတ္ျမစ္ႏွင့္တူသည္၊ လုပ္ေဆာင္မွုသည္  ေန ့စဥ္ ယုံၾကည္သူ၏ လုပ္ေဆာင္မွုကုိဆုိလုိသည္။ ရပ္တည္ခ်က္ အခ်ုဳိ ့ကုိေဖၚျပပါ က-

အျပစ္ကင္းစင္သည္

ယုံၾကည္သူတေယာက္သည္ ေန ့စဥ္ႏွင့္အမွ် စိတ္အားျဖင့္၄င္း၊ကုိယ္ ကာယအားျဖင့္၄င္း၊ တနည္းမဟုတ္ တနည္း အျပစ္ က်ဴးလြန္မွာျဖစ္သည္။ သုိ႕ေသာ္ သူသည္  ခရစ္ေတာ္၌ အျပစ္ကင္းစင္ေသာသူျဖစ္သည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ အျပစ္စီရင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ ေသာသူျဖစ္သည္ (ေယာ ၁း၁၈)။ အျပစ္က်ဴးလြန္မွု အတြက္ အဘသည္သားကုိဆုံးမတတ္သကဲ့သုိ ့ဘုရားသခင္၏ဆုံးမျခင္း ခံရမွာ ျဖစ္သည္ (ေဟျဗဲ ၁၂း၅-၁၁)။ အျပစ္စီရင္ျခင္း သည္ အျပစ္သားမ်ားႏွင့္ဆုိင္၍   . ဆုံးမျခင္းသည္ သားမ်ား  ႏွင့္သာဆုိင္သည္၊ ထုိ ့ ေၾကာင့္ ယုံၾကည္သူ မ်ား သည္  အခ်ိန္ မေရြး ဘုရားသခင္၏ဆုံးမျခင္းကုိခံနိင္ေသာ္လည္း အျပစ္အတြက္တရား စီရင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ျပီး ေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိသုိ ့ယုံ ၾကည္သူတေယာက္ အျပစ္ႏွင့္ ကင္းစင္ျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္၏ ခံစားရေသာ ရပ္တည္ခ်က္တခုျဖစ္သည္။ ယုံၾကည္သူကုိယ္တုိင္ အက်င့္အၾကံအားျဖင့္ အျပစ္ရွိေသာ္လည္း ခရစ္ေတာ္၌ အျပစ္ကင္းစင္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဆုိလွ်င္ရပ္တည္ခ်က္သည္ ဘုရားသခင္၏ အျမင္၌ျဖစ္၍လူ ့အျမင္၌မဟုတ္၊ ဤအရာကုိ နားလည္နိင္ဘုိ ့ရန္ ရွင္ေပါလုက ေကာရိန္သုအသင္းေတာ္ထံေရးေသာစာ ကုိၾကည့္ၾကစုိ ့။    ထုိအသင္းေတာ္သည္ အျပစ္ႏွင့္မကင္းပါ။  သူတုိ ့သည္ဇာတိပကတိလူျဖစ္ၾက ေသးသည္။ ဂုဏ္ျပိဳင္ျခင္း၊ ရန္ေတြ ့ျခင္၊ အခ်င္းခ်င္း ကဲြျပားျခင္းရွိၾကေသးသည္ (၁ ေကာ ၃း၃)။ ထုိမွ်သာမက  အဘ၏ မယားကုိသိမ္းပုိက္ေသာသူလည္း သူတုိ ့အထဲ၌ရွိသည္။ က်န္ေသာသူ မ်ား ကလည္း ထုိအျပစ္အတြက္ စိတ္မသာညည္းတြားျခင္းမရွိ။  မာနေထာင္လႊား လ်က္ရွိ ၾကသည္ (၁ ေကာ၊၅း၁-၂)၊  ေကာရိန္သု အသင္းေတာ္သည္ သန္ ့ရွင္းျခင္းမရွိေခ်။သုိ႕ေသာ္ရွင္ေပါလုက သူတုိ ့ကုိစာေရးေသာအခါ-ေယရွုုခရစ္အားျဖင့္အျပစ္ႏွင့္ ကင္းစင္၍သန္ ့ရွင္း သူအရာ၌ခန္႕ထားေသာသူတည္းဟူေသာ ေကာရိန္သုျမိဳ႕၌ရွိေသာ ဘုရားသခင္၏ အသင္းေတာ္-ဟုေရးခဲ့သည္ (၁ ေကာ ၁း၂)။  အဘယ္ေၾကာင့္ထုိသုိ ့ေရးသနည္း။  အစ၌ သူတို႔၏အျပစ္ကုိမသိေသာ ေၾကာင့္ေလာ။ မဟုတ္ပါ။ သူတုိ႕၏အျပစ္မ်ားကုိ ရွင္ေပါလု ေကာင္းေကာင္း သိပါသည္။

ရွင္ေပါလုဆုိလုိသည္မွာ ေကာရိန္သု အသင္းေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္၏ အျပစ္ႏွင့္ကင္းစင္၍သန္ ့ရွင္းျခင္းကုိဘုရား သခင္က ေယရွုခရစ္အားျဖင့္ ေပးျခင္း ကို ဆုိလုိသည္။  ထုိအရာ သည္ေယရွုခရစ္၌ သူတုိ ့၏ရပ္တည္ခ်က္ျဖစ္သည္။  သူတုိ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မေကာင္းပါ။ ရန္ေတြ ့ျခင္း၊ ဂုဏ္ျပိဳင္ျခင္း အ ခ်င္းခ်င္း ကဲြျပားျခင္းတုိ႕ သည္ သူတုိ ့၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။  ထုိအရာမ်ား သည္အျပစ္ရွိ၍ လုံး၀မေကာင္းပါ။ သုိ ့ေသာ္သူတုိ ့၏ရပ္တည္ခ်က္ သည္ ခရစ္ေတာ္၌ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျပစ္ႏွင့္ကင္းစင္၍သန္ ့ရွင္းသည္။ အေၾကာင္းမွာ ခရစ္ေတာ္ ၏ သန႕္ရွင္းျခင္းသည္ သူတုိ ့၏ သန္ ့ရွင္းျခင္းျဖစ္သည္ (၁ ေကာ ၁း၃၀)။

ရပ္တည္ခ်က္သည္ ဘုရား၏ အျမင္၌ျဖစ္၍ လူ၏အျမင္ မဟုတ္။ ဘုရား သခင္က ေကာရိန္သု အသင္းေတာ္ကုိ ခရစ္ေတာ္၌ ျမင္သည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္သူတုိ့ သည္ခရစ္ေတာ္၌ အျပစ္ကင္း၍သန္ ့ရွင္းသည္။ လူသည္လုပ္ေဆာင္ခ်က္သာ ျမင္နိင္သည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္မွုအေပၚမွာသာ တေယာက္ႏွင့္ တေယာက္ ဆုံးျဖတ္ ၾကသည္။ ထုိသုိ ့ဆုိေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ လုပ္ေဆာင္မွုကုိ ဂရုမစိုက္ သေလာဟု ေမးစရာရွိလာသည္။ ဘုရားသခင္သည္  ယုံၾကည္သူ၏လုပ္ေဆာင္မွု ကုိလည္း ဂရုစုိက္ပါသည္။ သုိ ့ေသာ္ထုိအရာအားျဖင့္  ယုံၾကည္သူကခရစ္ေတာ္၌ ရရွိထားေသာ သန္ ့ရွင္းျခင္းကုိ  မထိခုိက္နိင္ေခ်။ လုပ္ေဆာင္မွု အတြက္ အဘသည္ သားကုိဆုံးမသကဲ့သုိ ့ ဆုံးမမွာျဖစ္သည္။  အကယ္၍ဆုံးမျခင္းကုိ နားးမေထာင္ ပါက သူ၏ ကုိယ္ခႏ္ၶာရုပ္သိမ္းျခင္းအထိ ျပဳလုပ္နိင္သည္။

ေျဖာင့္မတ္ျခင္း

ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသည္ တရားစီရင္ျခင္းႏွင့္ဆုိင္သည္။ ယုံၾကည္သူတစ္ ေယာက္သည္  ခရစ္ေတာ္၌ ရွိေသာေၾကာင့္ဘုရားသခင္၏ အျမင္ ေျဖာင့္မတ္သည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ရွင္ေပါလုက- ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္ႏွင့္ ကင္းစင္ေသာသူကုိ  ငါတုိ႕အတြက္ေၾကာင့္ အျပစ္ရွိေသာ သူျဖစ္ ေစေတာ္ မူ၏။ အေၾကာင္း မူကားငါတုိ ့သည္ထုိသူအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ ေျဖာင့္မတ္ ေသာသူ ျဖစ္မည့္ အေၾကာင္းတည္း -ဟုဆုိသည္ (၂ ေကာ၊၅း၂၁)။

ဘုရားသခင္က  အျပစ္ႏွင့္ကင္းစင္ေသာသူ တည္းဟူေသာ ခရစ္ေတာ္ကုိ ငါတုိ ့အတြက္ေၾကာင့္ အျပစ္ရွိေသာသူ ျဖစ္ေစသည္။ အေၾကာင္းမွာ  ငါတုိ ့သည္ ခရစ္ေတာ္အား ျဖင့္(ငါတုိ ့၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္မဟုတ္)  ဘုရားသခင့္ေရွ့ ေတာ္၌ (လူေရွ႕၌ မဟုတ္) ေျဖာင့္မတ္မည့္ အေၾကာင္းတည္းဟု ဆုိထားသည္။

သုိ႕့ျဖစ္၍ယုံၾကည္သူမ်ားသည္ဘုရားအျမင္၌ ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္ေျဖာင့္မတ္ၾကသည္။ ထုိအရာသည္ ယုံၾကည္သူမ်ား၏ ရပ္တည္ခ်က္ျဖစ္သည္။ သူတုိ ့၏လုပ္ ေဆာင္မွုအေပၚ ဆုံးျဖတ္သည္မဟုတ္။  လူ ့အျမင္အားျဖင့္လည္း မဟုတ္။ ရပ္တည္ ခ်က္သည္ ခရစ္ေတာ္အေပၚ မူတည္သည္။  သုိ ့ျဖစ္၍ယုံၾကည္သူတုိင္း၏ ရပ္တည္ ခ်က္ သည္ အတူတူပင္ျဖစ္၍ ေျပာင္းလဲျခင္းလည္း မရွိေခ်။ လုပ္ေဆာင္မွု မူကား မိမိ၏လုပ္ေဆာင္မွုအေပၚမူတည္ေသာေၾကာင့္ တေယာက္ႏွင့္တေယာက္ ကြားျခား ကြဲျပားၾကသည္။

ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္  လုပ္ေဆာင္ခ်က္  မခဲြျခားပါက ရွုပ္ေထြးမွုမ်ား ျဖစ္လာ သည္။ မည္သူမွ်အျပစ္မလုပ္ဘဲမေနနိင္ၾက။ သုိ ့ျဖစ္၍ ယုံၾကည္သူမ်ား အျပစ္ျပန္ လုပ္မိ ေသာအခါ  ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ သန္ ့ရွင္းျခင္းမ်ား ဆုံးရွုံးသြားျပီဟု ထင္တတ္ သည္။ ဘုရားသခင္ေရွ ့မွာ ေယရွုခရစ္အားျဖင့္ ရရွိေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္ သန္ ့ရွင္းျခင္းသည္ ေယရွုခရစ္ မေျပာင္းလဲသကဲ့သုို ့ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိေခ်။ သုိ့ေသာ္ အျပစ္ေၾကာင့္  ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိႆဟာရျပတ္၍ ၀မ္းေျမာက္မွုဆုံးရွုံးမည္။   မိဘစကားနားမေထာင္ေသာ  သားသမီးသည္  သားသမီး အျဖစ္မွ   စြန္ လႊတ္ျခင္း မခံရေသာ္လည္း ၀မ္းေျမာက္မွု မရွိေတာ့ေခ်။ မိဘေရွ ့မွာမ်က္ႏွာမရဘဲ မ်က္ႏွာ ငယ္ေနရသည္။ ထုိ ့နည္းတူ အ ျပစ္လုပ္ေသာ ယုံၾကည္သူသည္ ဘုရား သခင္ေရွ့မွာ မ်က္ႏွာငယ္ရသည္။ ဒါ၀ိဒ္သည္ ဗာသေရွဗႏွင့္မွားယြင္းေသာအခါ ၀မ္းမေျမာက္ နိင္ေသာေၾကာင့္ ဤသုိ႕ျပန္လည္ဆုေတာင္းသည္- စိတ္သက္သာ ၀မ္းေျမာက္မူ  ရွိမည့္အေၾကာင္းစကားကုိ အကြ်န္ပ္အား ၾကားေစ ေတာ္မူပါ။ သုိ ့ျပဳလွ်င္ ခ်ဳိးဖဲ့ေတာ္မူေသာအရုိးတုိ ့သည္ ရႊင္ျမဴးျခင္း ရွိၾကပါလိမ့္မည္-ကယ္တင္ ေတာ္မူျခင္းႏွင့္ယွဥ္ေသာ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း အခြင့္ကုိ ျပန္၍ေပး သနား ေတာ္မူပါ။-ၾကည္ညိဳေသာ ေစတနာစိတ္သေဘာသည္ အကြ်န္ပ္ကုိ ေထာက္မပါေစေသာ္- (ဆာ၊၅၁း၈၊၁၂)။

ေကာရိန္သု အသင္းသားမ်ားသည္ အသက္တာ၌ သန္ ့ရွင္းမွုမရွိၾကေသာ္ လည္း ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးမ်ားရရွိၾကသည္။ ထုိမွ်သာ မက သန္ ့ရွင္းသူမ်ား ကုိသခင္ ေယရွုက ခ်ီေဆာင္ျခင္းလည္းပါ၀င္ရၾကမွာျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္ေပါလုက ဤသုိ ့ေရး ထားသည္-ငါတုိ ့ရွိသမွ်သည္ အိပ္ေပ်ာ္(ေသ)ရၾကမည္မဟုတ္။ သုိ႕ေသာ္ လည္း ေနာက္ဆုံးေသာ တံပုိးမွုတ္ေသာအခါတခဏျခင္းတြင္ မ်က္စိ တမိွတ္၌ ငါတုိ ့ရိွသမွ် (ေကာရိန္သု အသင္းသားမ်ားအပါအ၀င္) သည္ ေျပာင္းလဲျခင္းသုိ ့ ေရာက္ ရၾကမည္ ( ၁ ေကာ၊ ၁၅း၅၁-၅၂)။ ဆုိလုိသည္မွာ ခရစ္ေတာ္ ႂကြလာေသာအခါ ဇာတိပကတိအတုိင္းအသက္ရွင္ခဲ့ၾကေသာ ေကာ ရိန္သုအသင္းသား မ်ား လည္း ကုိယ္ခႏ္ၶာေျပာင္းလဲျခင္းသုိ ့ေရာက္ ၾကမည္။ ဇာတိအတုိင္းအသက္ရွင္ျခင္းအားျဖင့္ သူ တုိ ့ကယ္ တင္ ျခင္း မဆုံးရႈံးေခ်။  ထုိသုိ႕မဆုံးရွုံးေသာေၾကာင့္ဇာတိအတုိင္း အသက္ရွင္ ၾက ဘုိ ့မဟုတ္။ ဇာတိအလုိ အတုိင္းအသက္ရွင္ျခင္းအားျဖင့္ ဆုံးရႈံးေသာအရာမ်ားကုိ ျပန္လည္ေလ့လာရၾကမည္။မိႆဟာရျပတ္သည္

ယုံၾကည္သူတေယာက္သည္ ခရစ္ေတာ္ လက္ခံခ်ိန္မွ စ၍ ဘုရားသခင္၏ သားျဖစ္ရျပီ (ေယာ၊၁း၁၂)။ ဇာတိ အလုိလုိက္၍အျပစ္ က်ဴးလြန္ေနခ်ိန္၌ပင္လွ်င္္  ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္သည္။ သားသမီး မ်ား သည္ မိဘ စကား နားေထာင္ေသာ အခ်ိန္ကသာ သားသမီးမ်ား ျဖစ္သည္ မဟုတ္၊ စကားနား မေထာင္ေသာ အခ်ိန္၌ ပင္လွ်င္ သားသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္မဟုတ္ေလာ။ စကားနားေထာင္ေသာ ေၾကာင့္ သား သမီးျဖစ္ၾကသည္မဟုတ္။ ေမြးဘြားျခင္းေၾကာင့္ သားသမီးျဖစ္သည္။ ထုိ့ေၾကာင့္ စကားနားမေထာင္ျခင္းအားျဖင့္ သားသမီးအရာကိုဆုံး ရွုံးနိင္သည္ မဟုတ္။ သားသမီး ျဖစ္ျခင္းသည္ က်ဳိးစား ျခင္း၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္သည္ မဟုတ္။ မိခင္မွ ေမြးဘြားျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိ ့နည္းတူ ဘုရားသခင္၏ အသား ျဖစ္ျခင္းသည္ အက်င့္ႏွင့္ၾကိဳးစားျခင္းအားျဖင့္မဟုတ္။ ၀ိညာဥ္ႏွင့္ ေမြးဘြားျခင္း အားျဖင့္ သာလွ်င္ျဖစ္သည္။ ထုိအရာသည္ရပ္ တည္ခ်က္ျဖစ္သည္။  လူ၏ လုပ္ေဆာင္မွုေၾကာင့္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္၏လုပ္ေဆာင္မွုျဖစ္၍ မေျပာင္း လဲ နိင္ေတာ့ေခ်။ သခင္ေယရွုခရစ္ ေပးေသာ ဥပမာကလည္း ေပ်ာက္ေသာ သားသည္ သုံးျဖဳန္း၍ မေကာင္းေသာအက်င့္မ်ားက်င့္လ်က္ ဖခင္ထံမွ ထြက္သြားေသာ္လည္း သူ ့ဖခင္၏သား ပင္ ျဖစ္သည္။ ဖခင္ထံမွ သြား ေသာ ေၾကာင့္ ဖခင္ႏွင့္မိႆဟာရ ျပတ္၍ ဖခင္၏ စည္းစိမ္ မခံစားရေသာ္လည္း ဖခင္၏သားျဖစ္ဆဲျဖစ္သည္။  သူျပန္လာေသာအခါ သူ ့ဖခင္က သား ဟုလက္ ခံသည္ (လု၊၁၅း၂၄)။

သားသမီးမ်ားသည္ မိဘ စကားနားေထာင္ဘုိ ့ျဖစ္ သည္။ မိဘစကား နားေထာင္မွ မိဘမ်က္ႏွာပြင့္လန္းသည္။ ထုိနည္းတူ ယုံၾကည္သူမ်ား ဘုရား စကား နားေထာင္ရမည္။ သုိ ့မွသာ ဘုရား၏ဘုန္း ထင္ရွားမွာျဖစ္သည္။ ဘုရား၏သား မ်ား အက်င့္ဆုိးေနပါက ဘုရား၏ဘုန္းရွုတ္ခ်စရာ ျဖစ္သည္။

သင္ခန္းစာ (၂၁) ေမးခြန္းမ်ား

၁။            ရပ္တည္ခ်က္သည္-------------၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သည္။

၂။            လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ---------------၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သည္။

၃။            ရပ္တည္ခ်က္သည္ ----------------၏ အျမင္၌ျဖစ္သည္။

၄။            ေကာရိန္သုအသင္းေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္၏ သန္ ့ရွင္းျခင္း သည္သူတုိ႕၏ ---------------ခ်က္ျဖစ္သည္။

၅။            ေကာရိန္သုအသင္းေတာ္သည္ ဇာတိအျပစ္က်ဴးလြန္ျခင္းသည္ သူတုိ႕ -----------------------ခ်က္ျဖစ္သည္။

၆။            ယုံၾကည္သူ သည္----------ရွိေသာေၾကာင့္----------အျမင္၌ေျဖာင့္မတ္သည္။

ရ။            ေယရွုခရစ္၌ရေသာအရာမ်ားမေျပာင္းေသာ္လည္းအျပစ္လုပ္လွ်င္ဘာရွုံး မည္နည္း။-------------------------

၈။            ဒါ၀ဒ္သည္မွားယြင္းေသာအခါ ဘာရွုံးသနည္း။-------------------

၉။            ဘုရားသားျဖစ္ျခင္းသည္--------------ခ်က္ျဖစ္သည္။

၁၀။ အျပစ္လုပ္လွ်င္ မည္သည့္အရာရွုံးမည္နည္း။----------------------------

မည္သည့္အရာမရႈံးနိင္သနည္း။-----------------------------------------

ဆရာေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး