လူေဟာင္းေသျခင္း - သင္ခန္းစာ (၁ရ)မာဇက္ေထာင္က်ဳံး
က်ဴးလြန္ေသာအျပစ္ကုိ  ခရစ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္အားျဖင့္ေဆးေၾကာ ေျဖလႊတ္ျခင္းကုိ သင္ခန္းစာ (၁၄)၌ သင္ခဲ ့ရျပီ။ အေသြးေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားကုိ သင္ခန္းစာ (၁၅) ကုိယ္စားခံျခင္း ကုိ သင္ခန္းစာ (၁၆)၌၄င္း သင္ခဲ့ရျပီ။   ယခု အျပစ္ျပဳလုပ္သူ လူေဟာင္းအေၾကာင္း ေလ့လာဘုိ ့ျဖစ္သည္။

အျပစ္ပြားမ်ားလွ်င္ေက်းဇူးေတာ္ၾကြယ္၀

က်မ္းစာ၌- အျပစ္ပြါးမ်ားသည့္အရာမွာ ေက်းဇူးေတာ္သာ၍ ႂကြယ္၀၏ -ဟုဆုိသည္ (ေရာ၊ ၅း၂၀)။   ဆုိလုိသည္မွာ အျပစ္မ်ားေလေလ ေက်းဇူးေတာ္ ခံစားေလေလ ျဖစ္သည္။ သုိ ့ျဖစ္လွ်င္ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားမ်ားခံစားဘုိ႕ ရန္အျပစ္မ်ားမ်ား လုပ္ရမည္ေလာဟု ေမးစရာရွိလာသည္။   ထုိေၾကာင့္က်မ္းစာ က- ထုိသုိ ့မွန္လွ်င္အဘယ္သုိ ့ျပဳရမည္နည္း။   ေက်းဇူးေတာ္ ပြားမ်ား ေစျခင္းငွါအျပစ္တရားကုိက်င့္၍နရမည္ေလာ။ ထုိသုိ႕မေနရ။ အျပစ္ တရား  စုေတ့ေသာသူသည္ထုိတရား အဘယ္သုိ ့ရွင္ရဦးမည္နည္း- ဟုဆုိသည္ (ေရာ၊၆း၁-၂)၊ သုိ ့ျဖစ္၍ အျပစ္တရား၏ေသျခင္းအေၾကာင္းကုိ ေလ့လာၾကစုိ ့။

အလင္းႏုိင္ငံ၌

.

ဘုရားသခင္သည္ အာဒံအား  အလင္းနိင္ငံ၌ထားခဲ့သည္။  အလင္းႏုိင္ငံ ဆုိသည္မွာအျပစ္ကင္းမဲ့ေသာေနရာ  ဘုရားသခင္ အုပ္စုိးေသာ ႏုိင္ငံကုိ ဆုိလုိသည္။

 

အေမွာင္နိင္ငံသုိ ့

အာဒံသည္ဘုရားသခင္၏ စကားကုိနားမေထာင္ေသာ အားျဖင့္ အလင္း ႏုိိင္ငံမွအေမွာင္နိင္ငံသုိ ့ကူးေျပာင္းသြားသည္။  အေမွာင္ႏုိင္ငံ ဆုိသည္မွာ  ဘုရားသခင္  မအုပ္စုိးေသာေနရာ ဤေလာကကုိ ဆုိလုိသည္။

အျပစ္ကြ်န္ခံ

အေမွာင္နိင္ငံ၏သခင္သည္ အျပစ္ျဖစ္သည္။  ခရစ္ေတာ္က- ဒုစရုိက္ အျပစ္ျပဳသမွ်ေသာသူတုိ႕သည္  ဒုစရုိက္၏ကြ်န္ျဖစ္သည္-ဟုဆိုသည္ (ေယာ၊၈း၃၄)။ အာဒံသည္ဘုရား စကားနားမေထာင္ေသာေၾကာင့္ အေမွာင္ ႏုိင္ငံ၏ အျပစ္ ကြ်န္ျဖစ္သည္။

ေမြးဘြားျခင္းျဖင့္

အာဒံသည္စကားနားမေထာင္ျခင္းျဖင့္အျပစ္၏ ကြ်န္ခံရေသာ္လည္း သူ၏သားသမီးမ်ားသည္အေမွာင္ႏုွိင္ငံ၌ေမြးဘြား ျခင္းအားျဖင့္ ေရာက္ရွိ၍ အျပစ္၏ကြ်န္ခံၾကသည္။ထုိေၾကာင့္ မိတ္ေဆြ၏ သခင္သည္အျပစ္ျဖစ္သည္။

လူမတတ္ႏုိင္

ဘုရားသခင္သည္မိတ္ေဆြ၏အျပစ္မ်ားကုိေျဖလႊတ္ ေသာ္လည္း မိတ္ေဆြ သည္အေမွာင္နယ္ေျမထဲမွာအျပစ္၏ ကြ်န္ခံေနရလွ်င္ အျပစ္ ဆက္လုပ္ ေနရဦးမွာ ျဖစ္သည္။လူသည္အေမွာင္နယ္ေျမမွ ထြက္ဘုိ့ရန္ ေသာ္၄င္း၊ အျပစ္ကြ်န္မွလြတ္ ဘုိ ့ရန္ေသာ၄င္း မတတ္ႏုိင္။

သားေတာ္ေစလႊတ္

ဘုရားသခင္သည္အေမွာင္နယ္ေျမမွာအျပစ္၏ကြ်န္ ခံ ေနရေသာလူသား မ်ားကုိကယ္တင္ဘုိ ့ရန္သားေတာ္ေယရွုကုိ အေမွာင္နယ္ေျမထဲသုိ ့ ေစလႊတ္သည္ (ေဟျဗဲ ၂း၁၄-၁၅၊ မ ၄း၁၄-၁၆)။သခင္ေယရွုသည္အေမွာင္နယ္ေျမထဲ၌ေနရေသာ္ လည္းအျပစ္၏ကြ်န္မခံေခ် (၁ ေပ ၂း၂၂)။ထုိ ့ ေၾကာင့္အေမွာင္ နယ္ေျမထဲမွာ အျပစ္၏ ကြ်န္ခံေနရေသာသူတုိ ့ကုိ  ကယ္တင္ ျခင္းငွာတတ္စြမ္းႏုိင္သည္။

ခရစ္ေတာ္၌

လူသည္ အေမွာင္နယ္ေျမထဲသုိ ့ေမြးဘြားျခင္း အားျဖင့္ ေရာက္ရွိလာသည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ေသျခင္းျဖင့္ သာ ျပန္ထြက္ႏုိင္ သည္။ဥပမာ မိသားစုထဲ၌ေမြးဘြားျခင္း ျဖင့္ေရာက္လာ၍ေသ ျခင္းျဖင့္ျပန္ထြက္ရသည္။ထုိ ့ေၾကာင့္လူသည္ ေသျခင္းျဖင့္ အေမွာင္နယ္မွျပန္ထြက္ရမည္။သုိ ့ေသာ္ ကုိယ္ခႏၶာေသလွ်င္ငရဲ ေရာက္ဘုိ႕သာ ရွိသည္။     ထုိ ့ေၾကာင့္ဘုရားသခင္ကလူကုိ ခရစ္ေတာ္အထဲ၌ထည့္လုိက္သည္ (၁ ေကာ ၁း၃၀) ။  ထုိသုိ ့ဘုရား သခင္ကလူကုိခရစ္ေတာ္အထဲ၌ထည့္ျခင္းကုိ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္လက္ခံဘုိ ့လုိသည္။

လူေဟာင္းေသ

အေမွာင္နယ္ေျမ၌ ေမြးဘြား၍အျပစ္၏  ကြ်န္ခံေနရေသာ လူကုိ လူေဟာင္းဟုေခၚသည္။ထုိလူေဟာင္းသည္ဘုရား စကားနားမေထာင္နိင္။ အေၾကာင္းမွာ သူ၏သခင္အျပစ္၏ စကားနားေထာင္ဘုိ႕လုိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိလူေဟာင္း ကုိဘာသာေရးသမားမ်ားက ေကာင္းေသာ အက်င့္ က်င့္ဘုိ ့ရန္ သြန္သင္ေသာ္လည္း မရ။ဘုရားသခင္အေနျဖင့္ ထုိလူေဟာင္းကုိ ျပဳျပင္ဘုိ႕ မၾကိဳးစား။ ထုိ ့ထက္ အဆုံးစီရင္ဘုိ ့အၾကံရွိသည္။

ထုိ ့ေၾကာင့္လူေဟာင္းကုိခရစ္ေတာ္အထဲ၌ထည့္လ်က္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ လက္၀ါးကပ္တုိင္၌ အေသခံေစသည္။က်မ္း စာ၌- ငါတုိ႔၏ လူေဟာင္းသည္ ထုိသခင္ႏွင့္အတူလက္၀ါးကပ္ တုိင္၌အေသသတ္ျခင္းခံရျပီဟုငါတုိ ့သိ   ၾက၏။ အေၾကာင္းမူကားငါတုိ ့သည္ေနာက္မွအျပစ္တရား၏ အေစကုိ မခံေစျခင္းငွါ အျပစ္တရား၏ကုိယ္ကုိ ဖ်က္စီးမည့္အေၾကာင္း တည္း- ဟုဆုိ ထားသည္ (ေရာ ၆း၆)။

လူေဟာင္းသည္ အျပစ္ကြ်န္ခံရာမွခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ အေသခံေသာ အခါအျပစ္၏ကြ်န္မွလြတ္ေျမာက္သြားသည္။ အေၾကာင္းမူကား ေသေသာ သူသည္ အျပစ္တရား၏ လက္မွလြတ္ လ်က္ရွိ၏ (ေရာ ၆းရ)။ လူေသကုိ မည္သူမွ် မေစခုိင္းႏုိင္ေခ်။ ထုိ ့နည္း တူေသေနေသာ လူေဟာင္းကုိ အျပစ္ တရားက  မအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ေတာ့ေခ်။ ထုိနည္းျဖင့္လူေဟာင္းသည္ အျပစ္၏  ကြ်န္မွ၄င္း အေမွာင္နယ္ေျမမွ ၄င္းထြက္ေျမာက္လာသည္။

ဘုရားအျမင္ႏွင့္လူ၏အျမင္

လူ ့အျမင္၌လက္၀ါကပ္တုိင္ေပၚမွာ ခရစ္ေတာ္ အေသ ခံသည္။သုိ႕ေသာ္ ဘုရားသခင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ  ခရစ္ေတာ္ေသဘုိ ့ရန္ မဟုတ္။ လူေဟာင္း ေသဘုိ ့ရန္ျဖစ္သည္။ ထုိ ့ ေၾကာင့္လူေဟာင္းကုိခရစ္ေတာ္အ ထဲ၌ထည့္လ်က္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အတူအေသခံေစသည္။ ထုိ ့ ေၾကာင့္ ဘုရားအျမင္၌ လက္၀ါးကပ္တုိင္ေပၚတြင္ လူေဟာင္းေသေနသည္။

ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္လက္ခံ

မိတ္ေဆြအေနျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အေသခံျခင္းကုိလက္ခံဘုိ ့ရန္ ခက္ ေနေပလိမ့္မည္။ သုိ ့ေသာ္ ဘုရား သခင္၏လုပ္ ေဆာင္ခ်က္ကုိ ယုံၾကည္ျခင္း အားျဖင့္လက္ခံဘုိ ့လုိသည္။ ရွင္ေပါလုသည္လည္း ခရစ္ေတာ္အေသခံေသာအခါ ယုံၾကည္သူမဟုတ္ေသး။ သုိ ့ေသာ္ေနာက္ပုိင္း ၌ ဤသုိ႔့ ၀န္ခံသည္ -ငါသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူလက္၀ါးကပ္တုိင္၌အေသခံျပီ -ဟူ၍ (ဂလာ ၂း၂၀)။

ျမဳပ္ႏွံ

လူသည္ေသသြားေသာအခါသခၤ်ဳိင္းထဲ၌ျမဳပ္ႏွံရသည္။ ထုိနည္းတူ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ေသေသာ လူေဟာင္းကုိလည္း ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အတူ ျမဳပ္ႏွံျခင္း ခံရသည္။ ျမဳပ္ႏွံျခင္းကုိဗတ္ၲိဇံဟု ေခၚသည္။ ရွင္ေပါလုက-အေသခံေတာ္ မူျခင္း၌ဗတ္ၲိဇံကုိခံေသာ အား ျဖင့္ထုိ သခင္ ႏွင့္ အတူသျဂၤဳိလ္ျခင္းကုိ ခံရၾက၏- ဟုဆုိသည္ (ေရာမ ၆း၄)။ထုိ ့ေၾကာင့္မိတ္ေဆြသည္ခရစ္ေတာ္ ႏွင့္အတူသျဂၤဳိလ္ျခင္းကုိခံရသည္။မိတ္ေဆြ၏လူေဟာင္းသည္ လက္၀ါးကပ္တုိင္ ၌ အေသခံ၍သခၤ်ဳိင္း၌ အဆုံးသတ္သည္။ထုိ ့ေၾကာင့္မိတ္ေဆြသည္ အျပစ္ကြ်န္မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ျပီ။

ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း

သခင္ေယရွုသည္ေသျခင္းမွရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့သည္။ ထုိနည္းတူငါတုိ႕ လည္း အသစ္ေသာအသက္တာျဖင့္ ရွင္ျပန္ထ ေျမာက္ၾက ျပီ။ က်မ္းစာက -ခရစ္ေတာ္သည္ ခမည္းေတာ္၏ ဘုန္းတန္ခုိးအားျဖင့္ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ ေတာ္မူသည့္နည္းတူ၊ ငါတုိ႔လည္းအသစ္ေသာ အသက္ တာ၌က်င္လည္ၾက ရ သ တည္း-ဟုဆုိ သည္ (ေရာ ၆း၄)။ တဖန္က်မ္းစာ က- ဗတ္ၲိဇံအားျဖင့္ထုိသခင္ႏွင့္ အတူသျဂၤဳိလ္ျခင္းကုိခံၾက၏။ခရစ္ ေတာ္ကုိ ေသျခင္းမွထေျမာက္ေစေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ျပဳျပင္ အားထုတ္ေတာ္မူျခင္းကုိ ယုံၾကည္ေသာအားျဖင့္ဗတ္ၲိဇံကုိ ခံ၍ ထုိသခင္ႏွင့္အတူ ထေျမာက္ ျခင္း သုိ ့ေရာက္ၾက၏- (ေကာ ၂း၁၂)။  ထုိ ့ေၾကာင့္မိတ္ေဆြသည္ ထေျမာက္ျပီ။

အသစ္ေသာအသက္တာျဖင့္

ထုိ သုိ ့ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ ေသာ အခါ လူေဟာင္း  ထေျမာက္ သည္မဟုတ္။ အသစ္ေသာ  အသက္တာ  လူသစ္ ထ ေျမာက္သည္။ က်မ္းစာ၌-အခ်င္းလူမုိက္  သင္စုိက္ ေသာ မ်ဳိး ေစ့မပ်က္လွ်င္မရွင္တတ္။ထုိမွတပါးမ်ဳိးေစ့ကုိ စုိက္ေသာအခါ ေနာက္ျဖစ္လတ့ံေသာ ကုိယ္ကုိမစုိက္။ ဂ်ဳံးစပါးျဖစ္ေစ အျခား ေသာစပါးျဖစ္ေစ အေစ့သက္သက္ကုိ စုိက္တတ္၏။ ဘုရား သခင္သည္ အလုိေတာ္ရွိသည့္အတုိင္း ကုိယ္ကုိ ေပးေတာ္မူ၏ (၁ ေကာ ၁၅း၃၆-၃၈)။ ဆုိလုိသည္မွာ စုိက္ေသာအေစ့ ႏွင့္ေပါက္ လာ ေသာ အပင္သည္ ပုံသ႑ာန္ျခင္း မတူညီ။ စပါးေစ့ သည္ေခ်ာက္၍ ေသေသာ လကၡဏာ ရွိ၏။ေပါက္လာေသာအပင္သည္ စိမ္းစုိ၍အသက္ရွင္ေသာ လကၡဏာရွိ၏။ ထုိ႕နည္း တူခရစ္ေတာ္နွင့္အတူေသေသာ လူေဟာင္းႏွင့္ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ေသာလူသစ္ သည္မတူေတာ့ပါ။

လူမည္ သည္ကား ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္ အသစ္ေသာသတၲ၀ါ ျဖစ္၏။ ေဟာင္းေသာ အရာတုိ႔သည္ ကုန္လြန္၍ ခပ္သိမ္းေသာအရာတုိ႔သည္ အသစ္ျဖစ္ၾကျပီ (၂ ေကာ ၅း၁ရ)။ ထုိသုိ ့ခရစ္ေတာ္၌အသစ္ျဖစ္ေသာ ေမြးဘြား လာ ေသာ သူကုိ ဒုတိယေမြးဘြားသူ ဟုေခၚသည္။  မ်ားေသာအား  ျဖင့္ ဒုတိယေမြး ဘြား ျခင္း born again သည္ အ က်င့္ ေျပာင္းလဲျခင္း သုိမဟုတ္ စိတ္လွုပ္ရွားျခင္းကုိဆုိလုိတတ္ၾကသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ အက်င့္အလြန္ ေကာင္းလွ်င္၄င္း၊ ဘုရားတရားအလြန္ၾကိဳးစား လွ်င္၄င္း အလြန္ born  ျဖစ္သည္ဟုဆုိ တတ္ ၾကသည္။ ခေလးေမြးဘြား ေသာ အခါ အလြန္ေမြးသည္ဟု မရွိဘူးပါ။ အက်င့္ ေျပာင္းလဲျခင္း ျဖင့္ born ႏုိင္လွ်င္ ခရစ္ေတာ္ၾကြလာျပီး အေသ ခံစရာမလုိပါ။ ထုိ့ေၾကာင့္ born again  သည္ လူအားျဖင့္ မဟုတ္ ဘုရားသခင္က သားေတာ္အားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေသာ အရာျဖစ္သည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ မည္သူမွ် born again  မျဖစ္နိင္ေသာသူ မရွိ။ မသိျခင္း ေၾကာင့္သာလွ်င္ born again  မျဖစ္နိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ born again  ျဖစ္ရန္ လုပ္ေဆာင္စရာမရွိ။ ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ လက္ခံဘုိ ့ သာလွ်င္္မိတ္ေဆြ၏ တာ၀န္ ျဖစ္သည္။

သင္ခန္းစာ (၁ရ)မွေမးခြန္းမ်ား

၁။            အျပစ္ပြားမ်ားလွ်င္----------------သာ၍ ၾကြယ္၀သည္။

၂။            အာဒံ သည္အေမွာင္ႏုိင္ငံသုိ ့မည္သုိ ့ေရာက္သနည္း။----------------

၃။            အေမွာင္နယ္ေျမသုိ့သင္မည္သုိ ့ေရာက္သနည္း-------------------

၄။           အေမွာင္နယ္၏သခင္သည္------------------ျဖစ္သည္။

၅။            မိတ္ေဆြကုိမည္သူအထဲ၌ထည့္သနည္း။-------------------

၆။            ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူေသျပီေလာ။-----------------------

ရ။            ျမဳပ္ႏွံျခင္းကုိမည္သုိ ့ေခၚသနည္း။----------------------

၈။            သင္သည္ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူထေျမာက္ျပီေလာ။-------------------

၉။           ထေျမာက္ေသာအခါလူ---------------------ျဖစ္သည္။

၁၀။         ဒုတိယေမြးဘြားျခင္းသည္အက်င့္ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္သေလာ။-------------

ဆရာေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး