ကုိယ္စားခံျခင္း - သင္ခန္းစာ (၁၆)

မာဇက္ေထာင္က်ဳံး
သင္ခန္းစာ (၁၄)၌ အေသြးအားျဖင့္အျပစ္လြတ္ျခင္း ႏွင့္သင္ခန္းစာ (၁၅) တြင္အေသြး၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသိ ခဲ့ရျပီ၊ယခုကုိယ္စားခံျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာၾကစုိ ့။ အခ်ုဳိ႕ကိစၥမ်ားကုိယ္စားခံျခင္းသည္ မျဖစ္နိင္ပါ။ ဥပမာ- သူတ ပါးအတြက္ ထမင္းစားေပး၍မရပါ။ ကုိယ္တိုင္စားဘုိ ့လုိ သည္။  သုိ ့ေသာ္အခ်ဳိ႕ ကိစၥမ်ား၌ ကုိယ္စားခံေပးနိင္ေၾကာင္းေတြ ့ရသည္။ ဥပမာ-အေႂကြးကုိ ကုိယ္စား ေပးနိင္သည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ အျပစ္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ကုိယ္စားခံျခင္းကုိ နားလည္ဘုိ႕ လုိသည္။

ဆိတ္ေခါင္းေပၚတင္

.

ဣသေရလ လူမ်ဳိးမ်ားသည္အျပစ္ေျဖရာေန႕၌ မိမိတုိ ့ အျပစ္ေျဖဘို႕ရန္ အသက္ရွင္ေသာ ဆိတ္တစ္ေကာင္ကုိ ယဇ္ ပု ေရာဟိတ္ထံသုိ ့ယူ ေဆာင္ လာတတ္ ၾကသည္။ ထုိအခါ ဘိသိက္ခံေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္အသက္ရွင္ေသာ ဆိတ္ေခါင္းေပၚ၌ လက္ႏွစ္ဖက္ကုိတင္လ်က္ ဣသေရလ လူမ်ဳိးတုိ ့၏အျပစ္မွစ၍ ျပစ္မွားေသာ အျပစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသမွ်တုိ့ကုိေဘာ္ျပ၍ ဆိတ္ေခါင္းေပၚတြင္ တင္ျပီး လွ်င္ ေတာ္ေလ်ာ္ေသာ လူတြင္ေတာသုိ ့ ေစလႊတ္ရမည္။ သူတုိ ့အျပစ္ရွိသမွ်ကုိ လူမေနေသာ အရပ္သုိ ့ ေဆာင္သြားေသာထုိဆိတ္ကုိ ေတာ၌ လႊတ္လုိက္ရမည္။  (၀တ္ျပဳရာ၊၁၆း၂၁)။

 

ဣသေရလ လူမ်ဳိးမ်ား၏အျပစ္ရွိသမွ်သည္ ထာ၀ရ ဘုရားစီရင္ ေတာ္မူ သည္အတုိင္း ဆိတ္ေခါင္းေပၚသုိ ့ေရာက္ရိွသြားသည္။  ထုိအျပစ္ ပါ ေသာ ဆိတ္ကုိ ေတာသုိ ့လႊတ္ေသာအခါ အျပစ္လည္းပါသြားျပီျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဣသေရလ လူတုိ ့ထံ၌ အျပစ္မရွိေတာ့ပါ။ အျပစ္တင္ပုိင္ လႊတ္ပုိင္ ေသာ သူသည္ထာ ၀ရဘုရားျဖစ္သည္။ ထာ၀ရဘုရားကုိယ္တုိင္ ထုိသုိ ့စီရင္ေသာေၾကာင့္ဣသေရလ လူမ်ဳိးမ်ားသည္ အျပစ္ႏွင့္  လြတ္လ်က္ရွိသည္။

ခရစ္ေတာ္အေပၚတင္

ယခုတြင္တေလာကလုံးရွိလူသားမ်ား၏အျပစ္ကုိခရစ္ေတာ္အေပၚ၌ တင္လ်က္ ခရစ္ေတာ္က အျပစ္၏အခေသျခင္းကုိခံေပးသည္။ က်မ္းစာက-ငါတုိ႕ရွိ သမွ်သည္ သုိးကဲ့သုိ ့လမ္းလြဲလ်က္ကုိယ္လမ္းသုိ ့အသီးသီးလုိက္သြား ၾကသည္ျဖစ္၍ ထာ၀ရ ဘုရားသည္ ခပ္သိမ္းေသာ ငါတုိ ့၏အျပစ္မ်ားကုိ သူ ့အေပၚ၌တင္ေတာ္မူ၏ ဟုဆုိသည္ (ေဟရွာယ ၅၃း၆)။

က်မ္းစာက ခပ္သိမ္းေသာ ငါတုိ ့၏အျပစ္မ်ားကုိ သူ ့ ေပၚ၌တင္ေတာ္မူ၏ ဟု ဆုိေသာေၾကာင့္ ငါတုိ ့ဟုဆုိေသာသူမ်ား အထဲ၌ မိတ္ေဆြ လည္း ပါ၀င္ေနျပီ ျဖစ္သည္။  ယုံၾကည္သူ  မယုံၾကည္သူ တေလာကလုံးရွိ  လူသားအားလုံးပါ၀င္ျပီး ျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္မိတ္ေဆြအေပၚ၌ အျပစ္ လုံး၀ မရွိ ေတာ့ေခ်။ ခပ္သိမ္းေသာ  ငါတုိ႕၏ အျပစ္ဟု ဆုိေသာေၾကာင့္ ယခင္အျပစ္ ယခုအျပစ္ အနာဂတ္ ျပဳလုပ္မည့္ အျပစ္အားလုံး ပါသြားျပီျဖစ္သည္။ သူ ့ အေပၚဟုဆုိရာတြင္ သခင္ခရစ္ေတာ္ကုိ ဆုိလုိသည္။ ဗတ္ၲိဇံ ေယာဟန္က ခရစ္ေတာ္ကုိျမင္ေသာအခါ ဤေလာက၏အျပစ္ ကုိယူေဆာင္ သြားေသာ ဘုရားသခင္၏ သုိးသူငယ္ဟုဆုိသည္ (ေယာ၊၁း၂၉)၊ ရွင္ေပါလုကလည္း- ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတုိ ့အ ျပစ္ မ်ား ေၾကာင့္ အေသခံေတာ္ မူ၏- ဟုဆုိသည္ (၁ ေကာ၊၁၅း၃)။ ထုိေၾကာင့္ငါတုိ ့၏ အျပစ္မ်ားကုိ ယူတင္ ေဆာင္ရြက္ေသာသူသည္ ခရစ္ေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။

အျပစ္တင္ပုိင္သူ

ဣသေရလ မ်ား၏ အျပစ္ကုိ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ကသာ ဆိတ္ေခါင္းေပၚသုိ႕ တင္ပုိင္သည္။ သူတုိ႕ကုိယ္တုိင္ တင္ပုိင္ခြင့္မရွိ။ထုိ ့နည္းတူ တေလာကလုံး၏ အျပစ္မ်ားကုိဘုရားသခင္က သာခရစ္ေတာ္အေပၚ၌တင္ပုိင္သည္။ က်မ္းစာ က-ဘုရားသခင္သည္အျပစ္ႏွင့္ ကင္းစင္ေသာသူကုိငါတုိ ့ အတြက္ေၾကာင့္ အျပစ္ ရွိေသာသူျဖစ္ေစေတာ္မူ၏- ဟုဆုိထားသည္ (၂ေကာ၊၅း၂၁)။ အျပစ္ႏွင့္ ကင္းစင္ေသာသူသည္ ခရစ္ေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။ ထာ၀ရ ဘုရားက ခရစ္ေတာ္ကုိ ငါတုိ႕ အတြက္ေၾကာင့္ အျပစ္ရွိေသာသူ ျဖစ္ ေစျပီ။ ထုိသုိ ့ျဖစ္ေစျခင္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ခန္႔ကျဖစ္သည္။  ထုိ ့ ေၾကာင့္ မိတ္ေဆြ အေနျဖင့္ ထာ၀ရ ဘုရားျပဳလုပ္ ေသာအရာကုိ ယုံၾကည္လက္ခံဘုိ ့သာရိွသည္။ ထုိသုိ ့ယုံၾကည္လွ်င္ ဘုရား အျမင္၌ မိတ္ေဆြသည္ အျပစ္ကင္းသည္။ ထုိအရာသည္ သတင္းေကာင္းျဖစ္သည္။

အျပစ္အခေသျခင္း

ယခု ငါတုိ႕၏အျပစ္မ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္အေပၚေရာက္ရွိသြားျပီ။ အျပစ္၏ အခသည္ေသျခင္း ျဖစ္သည္ (ေရာ၊၆း၂၃)။ ထုိ ့ေၾကာင့္ငါတုိ ့ ကုိယ္စား ခရစ္ေတာ္ အေသခံခဲ့ရသည္ (ေဟျဗဲ၊၉း၂၈)။ သုိ ့ျဖစ္၍ အျပစ္အတြက္မည္သူမွ် ေနာက္တဖန္ ေသစရာ မလုိေတာ့ေခ်။ တေလာကလုံး၏ အျပစ္ေၾကာင့္ ေသမည့္သူ မရွိေတာ့ ေခ်။ ခရစ္ေတာ္သည္ တေလာကလုံးအတြက္ အေသခံခဲ့ျပီ။ က်မ္းစာ က-ထုိသခင္ သည္ငါတုိ ့၏အျပစ္မက ေလာကီသား အေပါင္း တုိ ့၏အျပစ္ ေျဖစရာ အေၾကာင္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏-ဟုဆုိသည္ (၁ ေယာ ၊၂း၂)။သုိ ့ေသာ္ မ်ားစြာေသာ သူမ်ားသည္ ထုိအရာကုိ မသိေသာေၾကာင့္၄င္း၊ မယုံၾကည္ေသာေၾကာင့္၄င္း ငရဲမီးအုိင္ထဲသုိ ့ဆင္းၾကရဦးမည္။

ပညတ္တရား၏ က်ိန္ျခင္း

သင္ခန္းစာ (၁၁)၌ လူ သည္ ပညတ္တရား မလုိက္ ေလွ်ာက္နိင္ေသာ ေၾကာင့္ က်ိန္ျခင္းခံ ရေၾကာင္းသိခဲ ့ရျပီ။  အ ဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ပညတ္တရား လုိက္ေလွ်ာက္ရာတြင္တခု မက်န္မျခားမလပ္ လုိက္ေလွ်ာက္ဘုိ႔ လုိသည္။ မိတ္ေဆြအပါအ၀င္ လူသားတုိင္းသည္ ပညတ္ မလုိက္ေလွ်ာက္ နိင္ေသာေၾကာင့္ က်ိန္ျခင္းခံရၾကသည္ (ဂလာ၊၃း၁၀-၁၃)။ က်ိန္ျခင္းခံေသာသူ သည္သစ္တုိင္မွာ ဆဲြထားျခင္းခံရမည္။  သုို ့ေသာ္ ခရစ္ေတာ္သည္ငါတုိ ့ အတြက္ေၾကာင့္ က်ိန္ျခင္းကုိ ခံေသာသူျဖစ္၍ ငါတုိ႕ကုိ ပညတ္ တရား၏က်ိန္ျခင္း မွေရြး ႏွုတ္ေတာ္မူျပီ (ဂလာ ၃း၁၃)။

ခရစ္ေတာ္သည္ငါတုိ ့ကုိယ္စားက်ိန္ျခင္းခံခဲ့သည္။  ထုိ ့ ေၾကာင့္သစ္တုိင္ တည္းဟူေသာ လက္၀ါးကပ္တုိင္မွာဆဲြထားျခင္း ခံ ခဲ့ရ သည္။ သုိ ့ ျဖစ္၍ မိတ္ေဆြ သည္ က်ိန္ျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ျပီ။ သစ္တုိင္ေပၚမွာ ဆြဲထားျခင္း ခံစရာ မလုိေတာ့ေခ်။ က်ိန္ျခင္းႏွင့္ေသျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းသည္ မိတ္ေဆြ၏ႀကိဳး စားမွုႏွင့္အက်င့္ေၾကာင့္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္၏ စီစဥ္ေပးမွုျဖင့္ ခရစ္ေတာ္က ကုိယ္စားခံေသာေၾကာင့္သာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ သက္သက္ေၾကာင့္သာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ ထုိအရာကုိယုံၾကည္လက္ခံဘုိ ့လုိသည္။

အေသခံျခင္း

လူသည္အာဒံအျပစ္ေၾကာင့္အေသခံရသည္ဟုသင္ခဲ့ရျပီ။ ေသျခင္း သုံးမ်ဳိးရွိသည္။  ၄င္းတုိ ့မွာ-

(၁) ၀ိညာဥ္ပုိင္းေသျခင္း၊ လူ၏၀ိညာဥ္ႏွင့္ထာ၀ရဘုရား၏၀ိညာဥ္ အဆက္ ျပတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။  လူတုိင္းအာဒံေၾကာင့္ ေမြးစကပင္ ၀ိညာဥ္ပုိင္း ေသေနၾကသည္။

(၂) ကုိယ္ခႏၶာပုိင္းေသျခင္း၊ လူ၏ကုိယ္ခႏၶာႏွင့္၀ိညာဥ္အဆက္ျပတ္ေသာအခါ ကုိယ္ခႏၶာေသဆုံးသည္ဟုဆုိသည္။ မိတ္ေဆြအထဲ၌ ၀ိညာဥ္ ရွိေသး ေသာေၾကာင့္ ကုိယ္ခႏၶာသက္ရွင္ ေသးသည္။

(၃) ဒုတိယေသျခင္း၊ မယုံၾကည္သူမ်ားကုိယ္ခႏၶာ ေသဆုံးေသာအခါ သူတုိ ့၏ စိတ္၀ိညာဥ္ထာ၀ရမီးအုိင္ထဲသုိ ့ေရာက္သြားျခင္းကုိ ဒုတိယ ေသျခင္း ဟုေခၚသည္

ထုိေသျခင္းမ်ားကုိ လူတုိင္းမလြဲမေသြ ရင္ဆုိင္ရမွာျဖစ္သည္။  သို ့ေသာ္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ငါတုိ ့ကုိယ္စား သားေတာ္ေယရွု ကုိ အေသခံ ေစသည္။ ထုိသုိ ့ျဖင့္ လူသည္ေသျခင္းမွလြတ္ေျမာက္နိင္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံေသာအခါ ေသျခင္း အားလုံး အတြက္  ခံျပီးျဖစ္သည္။  ၀ိညာဥ္ပုိင္းဆုိင္ရာေသျခင္းအတြက္ ငါတုိ ့ကုိယ္စားအဘခမည္းေတာ္ႏွင့္ အဆက္ျပတ္ခဲ့သည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္- အကြ်န္ပ္ ဘုရား အဘယ့္ေၾကာင့္ အကြ်န္ပ္ကုိ စြန္ ့ပစ္ေတာ္မူသနည္း - ဟုေအာ္ခဲ့သည္ (မႆဲ၊၂ရး၄၆)။ ထုိ သုိ ့ခရစ္ေတာ္အ ေသခံခဲ့ေသာေၾကာင့္ငါတုိ ့သည္ ဘုရားသခင္ ႏွင့္ ျပန္လည္ဆက္ရေသာအခြင့္ ရၾကျပီ။

ခရစ္ေတာ္ကုိယ္ခႏၶာအားျဖင့္ အေသခံခဲ့ေသာေၾကာင့္ငါတုိ ့၏ကုိယ္ ခႏၶာသည္ အနာေရာဂါမ်ားျငိမ္းရေသာအခြင့္ႏွင့္ကုိယ္ခႏၶာ ထာ၀ရပ်က္စီး ျခင္းမွကင္းလြတ္ေစသည္။ ငါတုိ့၏ကုိယ္ခႏၶာသည္ေသခဲ့သည္ ရွိေသာ္ခရစ္ေတာ္ ၾကြလာေသာအခါ မပုပ္ပ်က္တတ္ေသာ ကုိယ္ခႏၶာျဖင့္ ျပန္ထ လာမည္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္ႂကြလာေသာအခါ အသက္ရွင္ေသးခဲ့ေသာ္ မေသေတာ့ဘဲ အရွင္ လတ္လတ္ခ်ီေဆာင္ျခင္း ခံရမွာျဖစ္သည္ (၁ ေကာ၊၁၅း၅၁-၅၅၊၁ သက္ ၄း၁၃-၁ရ) ခရစ္ေတာ္အေသခံျခင္းေၾကာင့္ ဒုတိယေသျခင္းတည္းဟူေသာ ထာ၀ရ မီးအုိင္မွ လည္း လြတ္ေျမာက္သြားျပီ ျဖစ္သည္။ သုိ႕ေသာ္ဤအရာမ်ားကိုခံစားနိင္ရန္ ယုံၾကည္ျခင္းရိွဘုိ ့လုိသည္။

သင္ခန္းစာ (၁၆) မွေမးခြန္းမ်ား

၁။            ဣသေရလမ်ား၏အျပစ္မည္သည့္အေပၚတင္သနည္း----------------

၂။            မည္သူကတင္သနည္း။--------------------------------------------

၃။            လူသားအားလုံး၏အျပစ္မည္သူ ့အေပၚတင္သနည္း။----------------

၄။            မည္သူကတင္သနည္း။--------------------------------------------

၅။            ငါတုိ ့၏အျပစ္မည္မွ်တင္သနည္း။----------------------------------

၆။            မိတ္ေဆြ၌အျပစ္ရွိပါေသးသလား။-----------------------------------

ရ။            ပညတ္ေတာ္က်ိန္ျခင္းမွမည္သုိ ့လြတ္နိင္သနည္း။--------------------

၈။            မိတ္ေဆြက်ိန္ျခင္းမွလြတ္ေျမာက္ျပီေလာ။----------------------------

၉။            မိတ္ေဆြဘုရားသခင္ႏွင့္ျပန္ဆက္ခြင့္ရျပီေလာ။-----------------------

၁၀။          ခရစ္ေတာ္ၾကြလာလွ်င္မည္ကဲ့သုိ ့ျဖစ္မည္နည္း။----------------------

ဆရာေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး