အလံုးစံုတို႔ကို အစိုးရေသာအ႐ွင္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ (Bible.Study)


အလံုးစံုတို႔ကို အစိုးရေသာအ႐ွင္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္
Jesus Christ Lord of All

သင္ခန္းစာ (၆)

                 'ထိုသခင္သည္ ဘုရားသခင္၏သ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ၿပိဳင္ေသာအမႈကို လုယူ ျခင္း အမႈဟူ၍ မထင္မမွတ္လ်က္ပင္၊-မိမိအသေရကိုစြန္႕၍ အေစခံကြၽန္သ႑ာန္ကို ယူေဆာင္လ်က္၊ လူကဲ့သို႔ေသာအျဖစ္၌ ဘြားျမင္ျခင္းကို ခံေတာ္မူ၏။-ထိုသို႔ လူ၏ဂုဏ္အဂၤါ လကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္၊ အေသခံျခင္းသာမဟုတ္၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံျခင္းတိုင္ ေအာင္ အေစကြၽန္ခံ၍ ကိုယ္ကိုကိုယ္ ႏိွမ့္ခ်ေတာ္မူ၏။-ထိုေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို အလြန္ ခ်ီးေျမာက္၍  ဘြဲ႕နာမတကာတို႔ထက္ ႀကီးျမတ္ေသာ ဘြဲ႕နာမကို ေပးသနားေတာ္မူ၏။'(ဖိ၊၂း၆-၉)

ခ်စ္စြာေသ ာမိတ္ေဆြ၊

                အထက္ပါက်မ္းပိုဒ္ကို အခ်ိန္ယူေလ့လာပါ။ ေလာကႀကီးတခုလံုး႐ွိ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား အလြန္အံ့ဖြယ္ေသာ အေၾကာင္း အရာကို ေျပာျပေနပါသည္။ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္သည္ လူဇာတိကို ခံယူျခင္းႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားအတြက္ အေသခံျခင္း၊ ဘုရားသခင္က သူ႔ အားအျမင့္ဆံုး ခ်ီးေျမာက္ခဲ့ျခင္း တို႔ ျဖစ္သည္။

                ဤသင္ခန္းစာ၌ ေယ႐ႈသည္ ဘယ္ကဲ့သို႔ မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်လ်က္၊ အႏွိမ့္ဆံုးသို႔ ဆင္းကာ လက္ဝါးကပ္တိုင္၌ အေသခံျခင္းတိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ျမင္ရေပလိမ့္မည္။ ထိုေနာက္ ေယ႐ႈကို ဘုရားသခင္က အထက္အရပ္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေသာ  စႀကၤာဝဠာ၏ ပလႅင္၌ ခ်ီးေျမာက္ေၾကာင္းကို ျမင္ရေပလိမ့္မည္။

ေယ႐ႈခရစ္သည္ မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်ခဲ့ျခင္း

                သခင္ေယ႐ႈသည္ မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ္ခ်ခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာ သံုးခုကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ စဥ္းစားၾကပါစို႔။

                (၁) ေယ႐ႈသည္ မိမိကိုယ္ကို လူသားတဦးအျဖစ္ခံယူရန္ ႏွိမ့္ခ်ခဲ့၏။

                ေယ႐ႈခရစ္သည္ မေန႔၊ယေန႔၊ေနာင္ကာလ မေျပာင္းမလဲ အစဥ္အၿမဲ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ သူ၏ ဘုရားအခြင့္အရာအေပၚ ၿမဲၿမံတြယ္ကပ္ျခင္းကို မျပဳခဲ့ပါ။ ယင္းအစား သူ၏  ႀကီးစြာေသာတန္ခိုးႏွင့္ ဘုန္းအသေရကို ေဘး ဖယ္လ်က္ လူသား တေယာက္ အျဖစ္ကို ခံယူရန္ မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူခဲ့၏။ က်မ္းစာက'ထိုသခင္သည္ ဘုရားသခင္၏သ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူ သည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ၿပိဳင္ေသာအမႈကို လုယူျခင္းအမႈဟူ၍ မထင္မမွတ္လ်က္ပင္၊ မိမိအသေရကိုစြန္႕၍ အေစခံကြၽန္သ႑ာန္ကို ယူေဆာင္လ်က္၊ လူကဲ့သို႔ေသာ အျဖစ္၌ ဘြားျမင္ျခင္းကို ခံေတာ္မူ၏။'ဟုဆို၏။ (ဖိ၊၂း၅-၇)

                ဘုရား၏သားေတာ္သည္ ဤေလာကသို႔ ႀကီးျမတ္ေသာ၊ တန္ခိုးႀကီးေသာဘုရင္အျဖစ္ မလာခဲ့ပါ။ ယင္းအစား သူသည္ ေသးငယ္ ေသာ အကူအညီမဲ့ေသာ ခေလးသူငယ္အျဖစ္ႏွင့္ ၾကြလာခဲ့ပါသည္။ သူသည္ ႀကီးက်ယ္ခန္းနားေသာ နန္းေတာ္ထဲ၌ မေမြးဖြားခဲ့ပါ။ ႏိွမ့္က်ေသာ ႏြားစားခြက္တြင္ ေမြးဖြားျခင္းကို ခံခဲ့၏။

                (၂) ေယ႐ႈသည္ လူသားမ်ား၏အေစခံကြၽန္တဦးအျဖစ္ ခံယူရန္ မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်ခဲ့၏။

                ေယ႐ႈသည္ သူ၏အသက္တာတေလွ်ာက္လံုး၌ သူတပါး၏အေစကိုခံရန္ မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူခဲ့၏။ သူက'ငါသည္ သင္တို႔တြင္ အေစခံသူ ကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္'ဟုဆို၏။

                ႐ွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္း (၁၃)၌ ေယ႐ႈ အေသမခံမွီ သူ၏တပည့္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေသာညစာ၊စားျခင္းကို ဖတ္ရပါသည္။ ထိုေခတ္ ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ ေရာက္႐ွိလာေသာ  ဧည့္သည္ကို တစံုတေယာက္က  ထိုသူမ်ား၏ေျခကို ေဆးေပး ရပါ သည္။ ဤကား အမွန္ မွာ ကြၽန္တေယာက္၏ အလုပ္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤေနရာ၌ ကြၽန္တေယာက္မွ် မ႐ွိပါ။

                ဧည့္သည္မ်ား၏ေျခကို ေဆးေပးရန္ တပည့္ေတာ္တေယာက္ကမွ် မကမ္းလွမ္းၾကပါ။ အေယာက္စီတိုင္းက  ဤအမႈကို ျပဳရန္ မိမိတုို႔သည္ အလြန္ေကာင္းျမတ္ေၾကာင္းကို ခံယူၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေယ႐ႈသည္ သိေတာ္မူၿပီး သူသည္  ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ ျဖစ္ ေသာ္ လည္း၊ သူသည္ ဝတ္လံုကို ခြၽတ္ၿပီးလွ်င္၊ ပဝါကိုယူ၍ ခါးကိုစည္းေတာ္မူၿပီး အေစခံကြၽန္တေယာက္ကဲ့သို႔ ျပဳေတာ္ မူ၏။ သူသည္ အင္တံု၌ ေရကိုေလာင္းၿပီးလွ်င္ တပည့္ေတာ္မ်ား၏ေျခကို ေဆးေတာ္မူ၏။ က်မ္းစာက'မိမိအသေရကိုစြန္႕၍ အေစခံကြၽန္၏သ႑ာန္ကို ယူေဆာင္ လ်က္...'ဟုဆို၏။(ဖိ၊၂း၇)

                (၃) ေယ႐ႈသည္ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေပၚ အေသခံရန္ မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူ၏။

                ဤကား ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ျဖစ္ေသာ ဘုရား၏သားေတာ္သည္  ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္မ်ားအတြက္ လက္ဝါး ကပ္တိုင္ေပၚ အေသခံရလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ သူ၏ခမည္းေတာ္၏အလိုေတာ္ကို နာခံခဲ့၏။ က်မ္းစာက 'ထိုသို႔ လူ၏ ဂုဏ္အဂၤါ လကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္၊ အေသခံျခင္းသာမဟုတ္၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံျခင္းတိုင္ေအာင္ အေစကြၽန္ ခံ၍ ကိုယ္ကိုိုယ္ ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူ၏။'ဟုဆိုသည္။(ဖိ၊၂း၈)

                လက္ဝါးကပ္တိုင္၌  ေသျခင္းကဲ့သို႔ ႐ွက္ဖြယ္ေသာေသျခင္း ဘယ္ေသာအခါမွ် မ႐ွိပါ။ ဤေသျခင္းမ်ဳိးသည္ အဆိုးဆံုးေသာအျပစ္ သားမ်ားအတြက္ ေနာက္ဆံုးႏွင့္အႀကီးဆံုးေသာအျပစ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေယ႐ႈသည္မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်လ်က္၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္၌ အျပစ္သား၏ေသျခင္းကဲ့သို႔ တိုင္ေအာင္ အလြန္ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူ၏။

ဘုရားသခင္သည္ ေယ႐ႈခရစ္ကို ခ်ီးေျမာက္ေတာ္မူ၏။

                ေယ႐ႈသည္ မိမိကိုယ္ကို လက္ဝါးကပ္တိုင္၌  အေသခံျခင္းတိုင္ေအာင္ ႏွိမ့္ခ်ခဲ့ျခင္းကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔နားလည္ခဲ့ရၿပီ။ ေယ႐ႈသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားကို ေပးဆပ္ရန္ ညွင္းဆဲခံျခင္းႏွင့္လက္ဝါးကပ္တိုင္ေပၚအေသခံျခင္းကို ခံခဲ့၏။ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေပၚ သူ၏အေသခံျခင္းသည္ သူ၏ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၏ အဆံုးသတ္ျဖစ္၏။ ယခုဆက္၍ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔ကို အျမင့္ဆံုးေသာ ခ်ီးေျမာက္ျခင္းကို ၾကည့္ျမင္ရလိမ့္မည္။

                (၁) ဘုရားသခင္သည္ ေယ႐ႈကို ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေစခဲ့၏။

           ဘုရားသခင္က သူ၏ သားေတာ္၏အေလာင္းကို ႐ိုေသျခင္း၊ ဂုဏ္ျပဳျခင္းႏွင့္ သၿဂၤဳိသ္ျခင္းကို ျပဳရန္ ျမင္ေတြ႕ေစခဲ့၏။ ေယ႐ႈ၏ အေလာင္းကို ပိတ္ေခ်ာႏွင့္ပတ္ရစ္ျခင္း၊ အဖိုးထိုက္ေသာအေမႊးနံ႔သာမ်ား လိမ္းျခင္းကို ျပဳခဲ့၏။ သူေဌးတဦး၏သခၤ်ဳိင္းတြင္းသစ္တြင္ ျမဳပ္ႏွံခဲ့၏။ သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔တြင္ ဘုရားသခင္သည္ ေယ႐ႈကို ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေစခဲ့၏။ က်မ္းစာက '........အေၾကာင္းမူကား ခရစ္ေတာ္သည္ ခမည္းေတာ္၏ဘုန္းတန္ခိုးအားျဖင့္ ေသျခင္းမွထေျမာက္ေတာ္မူသည္...'ဟုဆိုသည္။(ေရာ၊၆း၄)

                (၂) ဘုရားသခင္သည္ ေယ႐ႈအား တန္ခိုးအလံုးစံုကို ေပးခဲ့၏။

                က်မ္းစာက'ခမည္းေတာ္သည္ သားေတာ္ကို ခ်စ္ေတာ္မူၿပီ၊ အရာခပ္သိမ္းကို သားေတာ္၌ အပ္ေပးေတာ္မူခဲ့ၿပီ။'ဟု ဆို၏။ ဘုရားသခင္သည္ အလံုးစံု ေသာ တန္ခိုးႏွင့္အာဏာကို သူ၏သားေတာ္၌ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီ။ ေယ႐ႈက သူ၏တပည့္ေတာ္မ်ားကို'ေကာင္းကင္ဘံု၌၄င္း၊ ေျမႀကီးေပၚ၌၄င္း၊ စီရင္ပိုင္ေသာ အခြင့္တန္ခိုး ရွိသမွ်တို႔ကို ငါ ခံရၿပီ။'ဟု ဆို၏။(မ၊၂၈း၁၈)

                အဘယ္မွ် အံ့ဘြယ္ေကာင္းေသာ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ပါသနည္း။ ၿပီးခဲ့ေသာ ရက္အနည္းငယ္က ေယ႐ႈသည္ ကားစင္ေပၚ အေသခံခဲ့၏။ ယခု ထေျမာက္ျခင္းအ႐ွင္ ခရစ္ေတာ္သည္ သူ၏တပည့္ေတာ္မ်ားကို သူသည္ ေကာင္းကင္ဘံု၌၄င္း၊ ေျမႀကီးေပၚ၌၄င္း၊ စီရင္ပိုင္ေသာ အခြင့္တန္ခိုး ရွိသမွ်တို႔ကို သူ ခံရၿပီးေၾကာင္းကို ေျပာပါ၏။

                သခင္ေယ႐ႈသည္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ျပန္မတက္ၾကြသြားမွီ သူသည္ ဤ အမိန္႔ ကိုေပးခဲ့၏။'သင္တို႔သည္ ေလာကီႏိုင္ငံအရပ္ရပ္ ႐ွိသမွ်သို႔သြား၍၊ ေဝေနယ်သတၲဝါအေပါင္းတို႔အား ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာၾကေလာ့။'ထိုေနာက္ သူသည္ ဤအံ့ဘြယ္ေသာ ကတိ ကိုလည္းေပးခဲ့၏။ 'ငါသည္လည္း ကပ္ကမၻာကုန္သည္တိုင္ေအာင္ သင္တို႔ႏွင့္အတူ အစဥ္မျပတ္ ႐ွိသည္ဟု တပည့္ ေတာ္တို႔အား မိန္႔ေတာ္ မူ၏။'

                တပည့္ေတာ္မ်ား ၾကည့္႐ႈလ်က္ေနၾကစဥ္၊သခင္ေယ႐ႈသည္ အထက္သို႔ေဆာင္ယူျခင္းကို ခံေတာ္မူ၍၊ မိုးတိမ္သည္ တပည့္ေတာ္မ်ား၏ျမင္ကြင္းမွ သူ႔ကို မ်က္ကြယ္ေအာင္ ခံယူေလ၏။ သူသည္ ဘုန္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ၊ ထေျမာက္ျခင္းခႏၶာႏွင့္   သခင္ေယ႐ႈသည္ ဤကမၻာေျမႀကီးမွ တက္ၾကြသြားၿပီး၊ မိုးတိမ္ကို ျဖတ္လ်က္ သူသည္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ျပန္ၾကြသြားေတာ္မူ၏။

                သူ၏လက္မ်ား၊ေျခမ်ား၌ သံ႐ိုက္ရာ႐ွိ၏။ သူ၏နံေဘး၌ လွံထိုးရာ႐ွိ၏။ သူ၏နဖူးေပၚ၌ ဆူးသရဖူေဆာင္းျခင္းေၾကာင့္ သူ၌ ဒါဏ္ရာ ႐ွိ၏။

                (၃) ဘုရားသခင္သည္ ေယ႐ႈကို သူ၏လကၤ်ာဘက္၌ ေနရာေပးေတာ္မူ၏။

                သခင္ေယ႐ႈသည္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔  ျပန္သြားခဲ့ၿပီးေသာအခါ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္သည္  သူ႔အား  အျမင့္ျမတ္ဆံုး ေသာ ဂုဏ္ျပဳျခင္း႐ွိေသာ  ေနရာကို ေပးေတာ္မူ၏။ ဤေနရာသည္ အဘယ္မွာနည္း။ ဘုရားသခင္၏လကၤ်ာဘက္၌ ႐ွိေတာ္မူ၏။ ဤေနရာသည္ ခမည္းေတာ္ဘုရားက သူ၏သားေတာ္ကို ေပးေသာေနရာျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက'ထိုတန္ခိုးေတာ္ကား၊ ခရစ္ေတာ္ကို ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ ေစေတာ္မူ၍ ခရစ္ေတာ္၌ျပဳျပင္ေသာ မဟာတန္ခိုး အာႏုေဘာ္ အ႐ွိန္ကဲ့သို႔ျဖစ္၏။-ခပ္သိမ္းေသာအထြဋ္အျမတ္၊အာဏာစက္၊ တန္ခိုး၊ အစိုးရျခင္းမွစ၍၊ ယခုဘဝေနာင္ဘဝ၌ ေခၚေဝၚသမုတ္ေသာ ဘြဲ႕နာမ အလံုးစံု တို႔အထက္၊ ေကာင္းကင္အရပ္၌ မိမိလကၤ်ာေတာ္ဘက္မွာ အလြန္ ျမင့္ျမတ္ေသာေနရာကို ခရစ္ေတာ္အား ေပးေတာ္မူ၍'ဟု ဆို၏။(ဧ၊၁း၂ဝ-၂၁)

                သခင္ေယ႐ႈကို ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ရာထူးေနရာသည္ တစံုတဦးေသာ္၄င္း၊ (သို႔) စႀကၤာဝဠာ၌႐ွိ တန္ခိုး႐ွိေသာ ေကာင္းကင္ တမန္တစံုတဦး ထက္၄င္း၊ အလြန္မွ သာလြန္ပါသည္။ က်မ္းစာ၌ ဘုရားသခင္သည္ အရာခပ္သိမ္းကို 'သူ၏ေျခေအာက္၌' ခ်ထားေတာ္မူ၏ ဟုဆိုသည္။ အဓိပၸါယ္မွာ အသက္႐ွိေသာ သတၲဝါ အားလံုးသည္ သူ၏အာဏာေအာက္၌ ႐ွိၾကသည္။

                (၄) ဘုရားသခင္သည္ ေယ႐ႈနာမကို နာမတကာတို႔အေပၚ ခ်ီးေျမာက္ေတာ္မူ၏။ 

                သခင္ေယ႐ႈ မေမြးဖြားမွီ သူ၌ ပေရာဖက္ျပဳ ေဟာထားခဲ့သည္မွာ 'သူ၏နာမသည္အံၾသဘြယ္ ဟုေခၚျခင္းကို ခံရမည္' ဟု ဆို၏။ ဤပေရာဖက္ ျပဳခ်က္သည္ အံ့ၾသဘြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ျပည့္စံုခဲ့၏။ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏နာမကို နာမတကာ တို႔အေပၚ ခ်ီးေျမာက္ ခဲ့ ၏။ 'ေယ႐ႈခရစ္' ဟူေသာ နာမသည္ စႀကၤာဝဠာ၌ အလြန္အံ့ဘြယ္ေကာင္းေသာ နာမ ဧကန္အမွန္ ျဖစ္ေတာ္ မူ၏။

                ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ က်မ္းစာ၌ နာမည္ႀကီးခဲ့ၾကေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားအေၾကာင္းကို စဥ္းစားႏိုင္ပါသည္။   ေမာေ႐ွ၏အေၾကာင္း စဥ္းစားေသာ္ သူ႔ကို 'ဘုရားသခင္၏လူ'ဟု ေခၚသည္။ ဒါဝိတ္ကို ဘုရားက 'ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႕ေသာသူ' ဟုေျပာဆို ထားပါသည္။ ကမၻာ့သမိုင္းတြင္ အျခား နာမည္ႀကီးေသာသူမ်ားအေၾကာင္းကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ စဥ္းစားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ နာမတကာ အားလံုးတို႔အေပၚ နာမတခု ႐ွိသည္။  ထိုနာမကား 'ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္' ဟူေသာ နာမျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က ထိုနာမကဲ့သို႔ ႀကီးျမတ္ေသာ နာမ မ႐ွိ၊ ဘယ္ေသာအခါမွ် ႐ွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ 'ေယ႐ႈခရစ္' ဟူေသာ နာမသည္ ဤကမၻာ ေပၚ႐ွိ နာမ အားလံုးတို႔အေပၚ (သို႔) ေနာင္လာမည့္ ကမၻာအေပၚ၌လည္း ႐ွိေတာ္မူမည္။ က်မ္းစာက'ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို အလြန္ခ်ီးေျမွာက္၍ ဘြဲ႕နာမတကာတို႔ထက္ ႀကီးျမတ္ေသာဘြဲ႕နာမကို ေပးသနားေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား.....ခပ္သိမ္းေသာ သတၲဝါတို႔သည္ ေယ႐ႈ၏ ဘြဲ႕ နာမေတာ္ကို ဒူးေထာက္၍၊ ေယ႐ႈခရစ္သည္ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ ႏႈတ္ႏွင့္ ဝန္ခံသျဖင့္၊ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္၏ဘုန္းအသေရေတာ္ကို ထင္႐ွားေစၾကမည္ အေၾကာင္းတည္။'ဟု ဆိုသည္။(ဖိ၊၂း၉-၁၁)

                (၅) သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို ဘုရားသခင္ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။

                ေယ႐ႈသည္ လက္ဝါးကပ္တိုင္၌ အေသသတ္ျခင္းမခံမွီ သူ၏တပည့္ေတာ္မ်ားကို သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ ၾကြလာ မည့္အေၾကာင္းကို မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ သူက' ခမည္းေတာ္သည္ သမၼာတရားကို ျပေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ  တပါးေသာ ဥပဇၩာယ္ဆရာကို သင္တို႔ႏွင့္အတူ အစဥ္မျပတ္ တည္ေနေစျခင္းငွါ သင္တို႔အားေပးေတာ္မူမည္။'ဟုဆိုသည္။(ေယာ၊၁၄း၁၆)

က်မ္းစာက သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို ေယ႐ႈသည္ ဘုန္မပြင့္မွီ ေပးေတာ္မူမည္ မဟုတ္ဟု ဆိုထားသည္။ သို႔ေသာ္ သခင္ေယ႐ႈသည္ အလံုးစံုတို႔၏ သခင္အရာ၌ ခ်ီးေျမွာက္ျခင္းကို ခံရလွ်င္ သူ၏ယံုၾကည္သူမ်ားအေပၚ သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို သြန္းေလာင္း ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ေယ႐ႈက 'ငါသည္ ခမည္းေတာ္၌ ရွိသည္ကို၄င္း၊ သင္တို႔သည္ ငါ၌ ရွိသည္ကို၄င္း၊ ငါသည္ သင္တို႔၌ ရွိသည္ကို၄င္း၊  ထိုေန႔၌ သင္တို႔သည္ သိရၾက လိမ့္မည္။'ဟု ဆို၏။(ေယာ၊၁၄း၂ဝ)

                ေယ႐ႈေသျခင္းမွ ထေျမွာက္ၿပီးေနာက္ ရက္ငါးဆယ္ေျမာက္ေန႔၊ ပင္ေတကုေတၲပြဲေန႔တြင္ တပည့္ေတာ္မ်ားသည္ အထက္ခန္းတြင္ စုေဝးလ်က္ ေနၾက၏။ သူတို႔သည္ ေယ႐ႈ၏ကတိေတာ္ကို  သတိယလ်က္  သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ ၾကြလာျခင္းကိုေစါင့္ လ်က္ေနၾက၏။

                ထိုအခါ ေလျပင္းမုန္တိုင္းကဲ့သို႔ေသာ အသံသည္ တခဏျခင္းတြင္ ေကာင္းကင္မွ လာ၍၊ ထိုသူတို႔ေနထိုင္ေသာ အိမ္ကိုျဖည့္ေလ၏။ ထိုခဏျခင္းတြင္ ကြဲျပားေသာလွ်ာတို႔သည္ မီးလွ်ာကဲ့သို႔ ထင္႐ွား၍၊ ထိုသူ အသီးသီးတို႔ အေပၚ၌ တည္ေနၾက၏။ ထိုသူအေပါင္း တို႔သည္လည္း သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္ၾက၏။ သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္  ၾကြလာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေယ႐ႈခရစ္သည္ အားလံုးတို႔၏သခင္အျဖစ္ ခ်ီးေျမွာက္ျခင္းကိုခံရၿပီးေၾကာင္းကို တပည့္ေတာ္မ်ား သိေတာ္မူ၏။ ထိုေနာက္ တမန္ေတာ္ေပတ႐ုက ဂ်ဴးလူတို႔အား ေျပာခဲ့သည္မွာ 'ထိုေယ႐ႈကို ဘုရားသခင္ ထေျမွာက္ေစေတာ္မူသည္ကို ငါတို႔႐ွိသမွ်သည္ သက္ေသ ခံျဖစ္ၾက၏။ ထိုသို႔ဘုရားသခင္သည္ လက္်ာလက္ေတာ္ႏွင့္ ခ်ီးေျမာက္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ထိုသခင္သည္ ဂတိေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ သန္႔ ႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို ခမည္းေတာ္ထံ၌ ခံၿပီးျဖစ္၍ သင္တို႔သိျမင္ ၾကားရေသာအရာကို သြန္းေလာင္း ေတာ္မူ၏။ထိုေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ ကြပ္မ်က္ေသာေယ႐ႈကို ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္အရာ၌၄င္း၊အစိုးရေသာအ႐ွင္အရာ၌၄င္း၊ ခန္႔ ထားေတာ္မူသည့္အေၾကာင္းကို ဣသေရလ အမ်ဳိးသား အေပါင္းတို႔ အတပ္အမွန္ သိမွတ္ၾကေလာ့ဟု ေပတ႐ု ေဟာေလ၏။'ဟု ဆိုသည္။(တမန္၊၂း၃၂-၃၃၊၃၆)

ပင္ေတကုေတၲေန႔၌ သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ ဆင္းသက္ျခင္းသည္ မည္သည့္သက္ေသကို ျဖစ္ေစခဲ့ပါသနည္း။

                ေယ႐ႈခရစ္သည္ အလံုးစံုတို႔၏သခင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသ ျဖစ္ေစ၏။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ တပည့္ေတာ္မ်ားသည္ ႀကီးစြာေသာတန္ခိုး ကိုခံရပါသည္။ သူတို႔ေကာင္းစြာ သိေသာသူ ေယ႐ႈခရစ္သည္ ယခု ေကာင္းကင္ဘံု ပလႅင္၌ ထိုင္ေတာ္မူ၏။ သူသည္ အားလံုးတို႔၏သခင္ အျဖစ္ စိုးစံေတာ္မူၿပီ၊ သူတို႔၏မိတ္ေဆြလည္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ သူတို႔သည္ ေနရာအႏွံ႔သို႔ သြား၍  ခရစ္ေတာ္၏အေၾကာင္း ကို ရဲရင့္စြာ ေဟာေျပာ ၾက၏။

ေယ႐ႈခရစ္သည္ အားလံုးတို႔၏ သခင္ျဖစ္သည္။

                သခင္ေယ႐ႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အံ့ဘြယ္ေကာင္းေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာကို  ေလ့လာခဲ့ၾကၿပီ၊ ဤသင္ခန္းစာ၌ ေလ့လာခဲ့ရ ေသာ အေရးႀကီး ဆံုးေသာ သစၥာတရားမ်ားထဲတြင္ ေယ႐ႈခရစ္သည္ အားလံုတို႔၏သခင္ ျဖစ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

                ေယ႐ႈ၏ ႀကီးစြာေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားက အစားထိုးေနရာယူခဲ့ျခင္းကို ဆင္ျခင္ၾကမည္။ ထိုလူ ေယ႐ႈခရစ္  မိမိကိုယ္ကို အေစခံ ကြၽန္အရာ၌၄င္း၊ ကားတိုင္ေပၚ အျပစ္သား ေသျခင္းအရာ၌ အေသခံရန္ ႏွိမ့္ခ်ခဲ့ေသာ သူသည္ အားလံုးတို႔၏ သခင္အရာ၌ ခန္႔ထားျခင္းကို ခံရ၏။ ယခု သူသည္ စႀကၤာဝဠာ၏အုပ္စိုးသူ ျဖစ္ေတာ္မူသည္။

ေယ႐ႈကိုအပ္ႏွင္းေသာ ဘြဲ႕နာမ ငါးမ်ဳိးကို က်မ္းစာ၌ေတြ႕ရသည္။

'အ႐ွင္ႏွင့္သခင္'............. ............................................... ေယာ၊ ၁၃း၁၃၊

'အစိုးရေသာအ႐ွင္ႏွင့္ခရစ္ေတာ္'....................................... တမန္၊ ၂း၃၆၊

'အလံုးစံုတို႔ကို အစိုးရေသာသခင္'......................................တမန္၊ ၁ဝး၃၆၊

'ဘုရင္တကာတို႔၏ဘုရင္ ္'ႏွင့္' သခင္တကာတို႔၏သခင္'........ဗ်ာ၊ ၁၉း၁၆၊

ေယ႐ႈခရစ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ သခင္ျဖစ္သည္။

                ခရစ္ယာန္မ်ားစြာက ေယ႐ႈကို ကယ္တင္႐ွင္တဦးအျဖစ္သာ ယူဆၾက၏။ သို႔ေသာ္ သူသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ သခင္လည္း ျဖစ္ေတာ္မူသည္။ သူသည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ျဖစ္သည္။

          'သခင္' ဟူေသာစကားသည္ အုပ္စိုးသူအ႐ွင္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အသက္တာမ်ားကို သူ႔ကို ေပးရန္ႏွင့္ သူ႔ ကိုအေစခံရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေယ႐ႈခရစ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အ႐ွင္ႏွင့္သခင္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္။

                ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို သခင္ေယ႐ႈအား အဘယ္ေၾကာင့္ ေပးအပ္သင့္ပါသနည္း။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို သူ ပိုင္ေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ သည္။ က်မ္းစာက'.....မိမိတို႔ကို မိမိတို႔မပိုင္ေၾကာင္းကို၄င္း၊ မသိၾကသေလာ။.......သင္တို႔သည္ အဘိုးႏွင့္ဝယ္ေတာ္ မူေသာသူ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္...'ဟု ဆိုသည္။ (၁ေကာ၊ ၆း၁၉း၂ဝ)

                'သင္တို႔သည္ အဘိုးႏွင့္ဝယ္ေတာ္မူေသာသူ' ဟူေသာ စာသားမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ႐ွင္းလင္းစြာနားမလည္ဘဲ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္မည္။ သို႔ေသာ္ ကနဦး ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ အဓိပၸါယ္သည္ အလြန္႐ွင္းလင္းပါသည္။

                တမန္ေတာ္႐ွင္ေပါလု ဤစာမ်ားကို ေရးသားခ်ိန္၌ လူသားမ်ားကို ကြၽန္အျဖစ္  ေရာင္းဝယ္ခဲ့ၾကေသာ ေစ်းမ်ား  ႐ွိခဲ့ၾက သည္။ လူတေယာက္သည္ ေစ်းသို႔သြားၿပီ၊ ၾကက္တေကာင္၊ ဘဲတေကာင္ကို ဝယ္ယူႏိုင္သကဲ့သို႔ သူသည္  ကြၽန္တေယာက္ကို ဝယ္ယူႏိုင္၏။

                အျမင့္ဆံုးေသာ တန္ဘိုးကိုေပးေသာ သူသည္ ထိုကြၽန္၏ အ႐ွင္ႏွင့္သခင္ ျဖစ္လာ၏။ ထိုကြၽန္ကို သူ၏သခင္သည္ ပိုင္ေတာ္မူၿပီ၊ အသက္႐ွင္သမွ် ကာလပတ္လံုး ကြၽန္ခံရပါသည္။

                သင္ႏွင့္ကြၽႏ္ုပ္သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔မေရာက္မွီ၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အျပစ္ႏွင့္စာတန္၏ ကြၽန္ ျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေယ႐ႈသည္ မိမိ၏အဘိုးထိုက္ေသာ အေသြးႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ဝယ္ခဲ့၏။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ေ႐ြးရန္ သူသည္ သူ၏အသက္ကို ေပးခဲ့၏။ သူသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ဝယ္ခဲ့စဥ္ကပင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို သူ ပိုင္ခဲ့၏။ သူသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အ႐ွင္ႏွင့္သခင္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္။

                သခင္ေယ႐ႈ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ပိုင္ေသာေၾကာင့္၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အသက္တာကို သူ႕အား အေစခံရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေပးအပ္  သင့္ပါ သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရန္ သခင္ေယ႐ႈ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို မေစခိုင္းပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ သူ႔ကို ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အသက္တာကို သူ႔အား ေပးဆက္ျခင္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ရန္သာ သူ အလို႐ွိေတာ္မူသည္။

                ဘုရင္တကာတို႔၏ဘုရင္၊ သခင္တကာတို႔၏သခင္သည္ သူ႔ကိုအေစခံရန္အခြင့္အေရးကို ကြၽႏ္ုပ္ တို႔ကို ေပးအပ္လ်က္ ႐ွိေနသည္ကို ကြၽႏ္ုပ္သည္ အမွန္ သိျမင္နားလည္ႏိုင္လွ်င္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို သူ႔ကို အေစခံရန္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ေပးအပ္ၾကေပ လိမ့္မည္။ သင္၏အသက္တာကို အားလံုးၿပီးျပည့္စံုစြာ သခင္ေယ႐ႈထံ မေပးဆက္မခ်င္း သင္သည္ စစ္မွန္ေသာ၊ ေပ်ာ္႐ႊင္ေသာ ခရစ္ယာန္ တေယာက္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

                ဘုရားသခင္သည္ ေယ႐ႈခရစ္ကို အလံုးစံုတို႔၏သခင္ အရာ၌ ခန္႔ထားျခင္းကို သင္သည္ သိျမင္ပါသလား။   သူသည္ သင့္ကို သူ၏အေသြးႏွင့္ ဝယ္ေတာ္မူၿပီး သင့္ကို သူပိုင္ေၾကာင္းကို သင္ အမွန္သိ႐ွိ နားလည္ ပါသလား။ သို႔ျဖစ္လွ်င္  သင္သည္ သခင္ေယ႐ႈထံသို႔ သူပိုင္ေသာအရာမ်ားကို ေပးမည္လား။ သင္၏အသက္တာကို သူ႕ထံ သင္ ေပးမည္လား။

         သင္သည္ သခင္ေယ႐ႈကို မိမိကိုယ္ကို ေပးအပ္ျခင္း၌ ေကာင္းစြာနားလည္မည္ဟု စိတ္ခ်ပါရေစ။ သူသည္ သင္၏စကားအတိုင္း မွတ္ယူလုပ္ေဆာင္ ေပလိမ့္မည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ သူသည္ သင့္ကို ညႊန္ၾကားေသာသူ၊ သင္၏သခင္ ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။

         ယခု သင္သည္ အမွန္ပင္ သခင္ေယ႐ႈကို  သင္၏သခင္အျဖစ္ ျပဳလုပ္ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈကို  ျပဳမည္လား။ သို႔ျဖစ္ေသာ္ ဤ ဆုေတာင္း ခ်က္သည္ သင့္ကို မစ ေပလိမ့္မည္။ သင္သည္ မိမိကိုယ္ကို သခင္ေယ႐ႈထံ ေပးဆက္ၿပီးေနာက္ သင္၏ နာမည္ႏွင့္ေန႔စြဲ ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးပါ။ သင္၏ဆႏၵႏွင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မွတ္တမ္းသည္ သင္၌ ႐ွိေနေပလိမ့္မည္။

                'သခင္ေယ႐ႈဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံု၌၄င္း၊ ေျမႀကီးေပၚ၌၄င္း၊ အ႐ွင္သခင္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ကြၽႏ္ုပ္ သိ ျမင္နားလည္လာခဲ့ရၿပီး ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကြၽႏု္ပ္ကို မိမိ၏ အဘိုးထိုက္ေသာ အေသြးႏွင့္ဝယ္ေတာ္မူၿပီး၊ ကြၽႏ္ုပ္ကို ကိုယ္ေတာ္ ပိုင္ေတာ္မူ၏။  ယခု ကြၽႏ္ုပ္သည္ မိမိကိုယ္ကို ကိုယ္ေတာ္၏အလိုကို လိုက္ေလွ်ာက္ရန္  ကိုယ္ေတာ္ထံ ေပးဆက္ပါသည္။ ယေန႔မွ စ၍ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္၏ အ႐ွင္ႏွင့္သခင္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္။' အာမင္။

          ေယ႐ႈခရစ္သည္ အလံုးစံုတို႔၏ သခင္ ျဖစ္ေတာ္မူၿပီး၊ သူသည္ ကြၽႏ္ုပ္၏ သခင္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္။                

 နာမည္--------------။

 ရက္စြဲ---------------။

 

သင္ခန္းစာ (၆) ေမးခြန္းမ်ား

၁။ ေအာက္ပါ ေဖၚျပခ်က္မ်ားမွ ေယ႐ႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မွန္ေသာအရာမွာ

(က) ေယ႐ႈသည္ လူဇာတိကိုခံရန္ သူကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်ခဲ့သည္၊ သို႔ေသာ္ ထိုေနာက္ ဘုရားသခင္ကို နာခံျခင္းမ႐ွိပါ။

(ခ ) ေယ႐ႈသည္ သူ ခံထိုက္ေသာ အခြင့္မ်ားကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

(ဂ ) ေယ႐ႈသည္ ကိုယ္တိုင္ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူၿပီး၊ လက္၀ါးကပ္တိုင္၌ အေသခံျခင္းတိုင္ေအာင္ ေသသည္အထိ နာခံေတာ္မူသည္။

၂။ သခင္ေယ႐ႈ၏အသက္တာ ေျမႀကီးေပၚ၌ ထင္႐ွားေသာ ဂုဏ္အဂၤါ လကၡဏာ တခုမွာ၊

(က) ေၾကာ္ၾကားျခင္းႏွင့္ လူႀကိဳက္မ်ားျခင္း။

(ခ ) စည္းဇိမ္႐ွိျခင္းႏွင့္ ႀကြယ္၀ျခင္း။

(ဂ ) ႏွိမ့္ခ်ျခင္းႏွင့္ ခမည္းေတာ္ကို နာခံျခင္း။ 

၃။ ခမည္းေတာ္ ဘုရားက သခင္ေယ႐ႈကို ခ်ီးေျမွာက္ခဲ့ေသာ နည္း တခုမွာ၊

(က) ေကာင္းကင္ေပၚ ေျမႀကီးေပၚ တန္ခိုးအလံုးစံုကို ေပးအပ္ခဲ့ျခင္း။

(ခ ) ေကာင္းကင္ေပၚ ေျမႀကီးေပၚ တန္ခိုးအခ်ဳိ႕ကို ေပးအပ္ခဲ့ျခင္း။

 (ဂ ) ေယ႐ႈ ေျမႀကီးေပၚ႐ွိစဥ္ လူအမ်ားက သူ႕ကို အေစခံရန္ ျဖစ္ေစျခင္း။

၄။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ မတက္ၾကြခင္ သူ၏ေနာက္လိုက္မ်ားကို ေလာကီႏိုင္ငံ အရပ္ရပ္သို႔ သြားရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့ၿပီး၊

(က) မ်ားစြာေသာ အသင္းေတာ္ အေဆာက္အဦ မ်ားကို ေဆာက္ရန္။

(ခ ) လူတိုင္းကို ဧ၀ံေဂလိတရားကို ေဟာရန္။

(ဂ ) တိုင္းတပါးသားမ်ားသို႔ ဂရိ ယဥ္ေက်းမႈ ျပန္႕ႏွံ႔ရန္ ျဖစ္သည္။

၅။ ဘုရားသခင္သည္ သခင္ေယရႈကို ခ်ီးေျမွာက္ရာ၌ ေပးအပ္ခဲ့သည္၊

(က) အာၿဗံဟံ၊ ေမာေ႐ွႏွင့္ ဒါ၀ိတ္တို႔ကဲ့သို႔ အျခားေသာ သန္႔႐ွင္းသူမ်ား၏နာမမ်ားႏွင့္ တူညီေသာ နာမတခုကို ေပးခဲ့သည္။

(ခ ) အျခားေသာ နာမမ်ားအားလံုးတို႔အေပၚ နာမတခု ေပးခဲ့သည္။

(ဂ ) မ်ားစြါေသာ အျခားသူမ်ား နာမကဲ့သို႔ နာမတခု ေပးခဲ့သည္။ 

၆။ ပင္ေတကုေတၱေန႔၌ သန္႔႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဆင္းသက္ၾကြလာျခင္း၏ သက္ေသမွာ၊

(က) ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ အလံုးစံုတို႔၏ အ႐ွင္သခင္ ျဖစ္သည္။

(ခ ) တပည့္ေတာ္မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ သန္႔႐ွင္းသူမ်ား ျဖစ္သည္။

(ဂ ) တပည့္ေတာ္မ်ား၏ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားကို ဘုရားသခင္က အေျဖ ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ 

၇။ ယခု ဤ အခ်ိန္၌ စၾကၤာ၀ဠာကို အုပ္စိုးေနေသာ သူသည္၊

(က) အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ သမတ ျဖစ္သည္။

(ခ ) လူသားမ်ား သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ျဖစ္သည္။

(ဂ ) သခင္ေယရႈ ခရစ္ေတာ္ ျဖစ္သည္။

 

၈။ “သခင္” ဟု ဆိုေသာ စကား၏အဓိပၸါယ္မွာ၊

(က) အ႐ွင္သခင္၊

(ခ ) မိတ္ေဆြ၊

(ဂ ) ဆရာ၊

 

၉။ သခင္ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သခင္ႏွင့္အ႐ွင္ ျဖစ္ျခင္းအခြင့္ကို ရ႐ွိျခင္းမွာ၊

(က) သူ ျဖစ္ရန္ ေတာင္းဆိုုျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

(ခ ) သူ ျဖစ္ရန္ ရည္႐ြယ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

(ဂ ) သူ၏အေသြးေတာ္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ၀ယ္ယူ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

 

၁၀။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အ႐ွင္သခင္ မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္လာခဲ့ပါသနည္း။

(က) ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သူ႔ကို အေစခံရန္ သူ အတင္းအဓမၼ ျပဳသည္။

(ခ ) ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသက္တာ သူကို ေပးအပ္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

(ဂ ) သူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အ႐ွင္သခင္ ျဖစ္ရန္ သူ အမွန္တကယ္ အလိုမ႐ွိပါ။

 

ဤ သင္ခန္းစာတြင္ သင္ေလ့လာခဲ့ရာ၌ ဘယ္အရာသည္ အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္ပါသနည္း။

အန္ဒရူး

.