အေသြးေတာ္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား - သင္ခန္းစာ (၁၅)


ေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး

သင္ခန္းစာ (၁၄) ၌အေသြးေတာ္အားျဖင့္ အျပစ္လႊတ္ျခင္းအေၾကာင္း သိရွိရျပီ။အေသြးအားျဖင့္ အျပစ္လႊတ္ျခင္းသာမက အျခား အရာ မ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္သည္။ ထုိအရာမ်ား ကုိ ေလ့ လာၾကစုိ ့။

တရားစီရင္ျခင္းမွလြတ္ျခင္း

. အေသြးအားျဖင့္ ထာ၀ရဘုရား၏ တရားစီရင္ျခင္းမွ လြတ္ေစသည္။ ဣသေရလ လူမ်ားသည္ အဲဂုတ္ၱဳကြ်န္ခံ ရာ မွ လြတ္ေျမာက္မည့္ ညတြင္ ထာ၀ရ ဘုရားကသုိးသူငယ္ကုိသတ္၍ ညတြင္း ခ်င္း အသားကုိစားခုိင္းသည္။သုိးသူငယ္၏ အသား ကုိ စား ေသာအိမ္၏တံခါးထုပ္ႏွင့္တံခါးတုိင္၌သုိးသူငယ္၏အေသြးကုိထုိး ခုိင္းသည္။ထုိညတြင္ထာ၀ရဘုရား သည္ အဲဂုတ္ၲဳ ျပည္ကုိ တရားစီရင္မွာ ျဖစ္သည္။ သုိး သူငယ္၏အေသြး သည္ ဣသေရလလူတုိ႕၏လက္ၡဏာသက္ေသျဖစ္၍ ထုိအေသြးကုိ ျမင္ေသာအခါဘုရားသခင္ က တရား မစီရင္ဘဲ သူတုိ ့ကုိေက်ာ္သြား မွာျဖစ္သည္။အေသြးမသုတ္ေသာအိမ္မ်ားတြင္မူ တရား စီရင္၍သား ဦးႏွင့္ တိရစာၦန္ သား ဦးမ်ားေသ ရမွာျဖစ္သည္ (ထြက္ ၁၂းရ-၁၃)။

ထုိည သန္းေခါင္အခ်ိန္၌ ထာ၀ရဘုရားသည္ နန္းထုိင္ေသာ ဖါေရာဘုရင္၏သားဦးမွစ၍ ေထာင္ထဲမွာအခ်ဳပ္ခံရေသာ သူ၏သားဦး တုိင္ေအာင္ အဲဂုတၲဳျပည္၌ သားဦး ရွိသမွ်ကုိ၄င္း၊ တိရစ္ၦာန္ရွိသမွ်၏ သားဦးမ်ားကုိ၄င္းဒဏ္ခတ္ ေတာ္ မူ ၏ (ထြက္ ၁၂း၂၉)။ သုိ ့ ေသာ္ ဣသေရလ လူမ်ဳိးမ်ား၏သားဦး မ်ားမူကားမေသၾက။ ဒဏ္ခတ္ျခင္း မခံ ရၾက။ ထုိသုိ႕ဒဏ္ခတ္ ျခင္းမွလြတ္ေျမာက္ျခင္း သည္သူတုိ႔၏ အက်င့္ေကာင္းေသာေၾကာင့္ မဟုတ္။  သုိးသူငယ္၏အေသြးေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထာ၀ရဘုရားသည္အေသြးကုိ ၾကည့္၍လြန္သြားသည္။

ထုိ ့နည္းတူ တေလာက လုံး တရား စီရင္ျခင္း မွကင္း လြတ္ဘုိ ့ရန္အေသြး လုိအပ္သည္။သုိ ့ေသာ္ဘုရားသခင္လက္ခံ ႏွိင္သည့္ သန္႔့ရွင္းေသာအေသြးမရွိေသာ အခါ ဘုရားသခင္အစီစဥ္အားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္၏အေသြးကုိ သြန္းခဲ့ျပီ။ ခရစ္ေတာ္ကုိယ္တုိင္က “ဤခြက္ကား ပဋိညာဥ္တရားသစ္ႏွင့္ဆုိင္၍လူ အမ်ား၏အျပစ္ကုိလႊတ္ေစျခင္းငွါသြန္းေသာငါ၏အေသြးျဖစ္၏-” ဟု ဆုိသည္ (မႆဲ၂၆း၂၈)။ ထုိ အေသြး ေၾကာင့္အျပစ္လႊတ္ျခင္းခံရလွ်င္ အျပစ္အတြက္ တရားစီရင္ျခင္း ခံစရာမလုိေတာ့ေခ်။ ခရစ္ေတာ္ကုိယ္တုိင္က- သားေတာ္ ကုိ ယုံၾကည္ေသာ သူ သည္ အျပစ္စီရင္ျခင္းကုိမခံရ-ဟုဆုိသည္ (ေယာ ၃း၁၈)။

မိတ္ေဆြ၏အျပစ္မ်ားကုိ ခရစ္ေတာ္၏ အေသြး ေတာ္အားျဖင့္ လႊတ္လ်က္ ဘုရားသခင္သည္ တရားမစီရင္ ေတာ့ဘဲ လြန္သြားခဲ့ျပီ။ ထုိသမၼာတရားကုိ မိတ္ေဆြလက္ခံနိင္ပါသလား။ဣသေရလ လူမ်ဳိးမ်ားတရားစီရင္ျခင္း မွလြတ္ကင္း ေစေသာသူ သည္ ဘုရားသခင္ကုိယ္ေတာ္တုိင္ျဖစ္သည္။ အေသြးအားျဖင့္ လြတ္ေစသည္။ထုိနည္းတူ တေလာကလုံး ခရစ္ေတာ္ အေသြး အားျဖင့္ လြတ္ဘုိ႕ စီစဥ္ေသာသူသည္ဘုရားသခင္ပင္ျဖစ္သည္။ဘုရားသခင္ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ခရစ္ေတာ္၏အေသြးၾကည္ ့ျခင္း အားျဖင့္တရားမစီရင္ဘဲေနျခင္းကုိ မိတ္ေဆြ ယုံၾကည္လက္ခံဘုိ ့သာလွ်င္ရွိသည္။

 

ျပည့္တန္ဆာ ရာခပ္

ဣသေရလ လူမ်ဳိးမ်ား သည္ခါနန္ျပည္ မ၀င္မွီရွိတၲိမ္ျမိဳ႕ ၌့ေနစဥ္တြင္ ေယာရွုသည္ေယရိေခါျမဳိ႕ကုိစုံစမ္းဘုိ႔ရန္၊ သူလွဴိ ႏွစ္ ေယာက္ကုိ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ထုိသူလွဴိႏွစ္ေယာက္ တုိ ့ သည္ ေယရိေခါ ျမိဳ ့ရွိျပည့္တန္ဆာ ရာ ခပ္ အိမ္တြင္ခုိလွုံ ၾကသည္။ ထုိအခါရာခပ္က ဣသေရလ လူမ်ားသည္ေယရိေခါျမိဳ႕ကုိ သိမ္းပုိက္ေသာ အခါ သူႏွင့္တကြ အိမ္သူအိမ္သားမ်ားကုိ မသတ္ဘုိ႔ရန္သူလွ်ိဳ မ်ားထံ ဂတိ ေတာင္းခံခဲ့သည္။ထုိသူလွ်ိဳႏွစ္ေယာက္ကလည္း ဂတိေပးခဲ့ သည္။ သုိ ့ေသာ္ ေယရိေခါျမိဳ႕ကုိ သိမ္းပုိက္ေသာ အခါျပည့္တန္ဆာ ရာခပ္၏ အိမ္ကုိ သိနိင္ဘုိ ့ရန္ သူလွဴိမ်ားကႀကိဴးနီေလးကုိေပး၍ ျပဴတင္းေပါက္၌ခ်ည္ထား ခုိင္းသည္။သူလွ်ိဳမ်ားက ႀကိဳးနီကုိခ်ည္ထား၍ သင့္ မိဘ ေမာင္ႏွမမ်ားသည္အိမ္ထဲ၌ ေခၚထားရမည္။ အိမ္ျပင္ထြက္၍ေသလွ်င္ကုိယ္တုိင္ေသျပစ္ခံေစ ဟုဆုိၾကသည္ (ေယာရွု ၂း၁-၂၁)။ ဣသေရလ လူမ်ားသည္ထာ၀ရဘုရားကေယရိေခါျမိဳ႕ ကုိေပးေသာအခါႀကိဳးနီခ်ည္ထားေသာ အိမ္ထဲ၌ရွိေသာ ျပည့္တန္ဆာရာ ခပ္၏ မိသားစုကုိ အ သက္ခ်မ္းသာေပးၾကသည္ (ေယာရွု ၆း၂၃)။

ျပည္တန္ဆာ ရာခပ္သည္ အက်င့္ေကာင္းေသာသူ မဟုတ္ပါ။ ျပည့္ တန္ဆာ ျဖစ္သည္။ သုိ ့ေသာ္ သူသည္ ဘုရားသခင္ကုိ ေၾကာက္ရြံ ့ယုံၾကည္ ေသာသူ ျဖစ္ သည္။ ထုိ သုိ ့ ေၾကာက္ရြံ ့ရုံျဖင့္မျပီးေသးပါ။ သူ၏ ယုံၾကည္ျခင္း ကုိ လက္ေတြ႕ ျပသသည္။ မည္သုိ ့ျပ သနည္း ဟူမူကား ဣသေရလ သူလွ်ိဳမ်ားကုိ ကာကြယ္သည္။ထုိသုိ႔ကာကြယ္မစျခင္းျဖင့္သူ႔အသက္ေသ နိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိ အရာကုိ မမွုဘဲ ကူညီမစခဲ့သည္။ တအိမ္ သားလုံးေသေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း သည္ ႀကိဳးနီေလးေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၾကိဳးနီတပ္ထားေသာ အိမ္ထဲမွာ ေနသမွ် ေသာသူတုိ ့ သည္ လြတ္ ေျမာကႀ္ကသည္။ႀကိဳးနီအျပင္ဘက္မွာ ေနသမွ်ေသာတျမိဳ႕ လုံးသည္ေသရၾကသည္။

ထုိႀကိဳးနီေလးသည္သခင္ေယရွု၏အေသြးေတာ္ကို ပုံေဆာင္သည္။ ႀကိဳးနီေလး သည္ ျပည့္တန္ဆာရာခပ္ပုိင္သည္မ ဟုတ္။ သူလွဴိမ်ားကေပးသည္။ ထိုနည္းတူခရစ္ေတာ္၏ အေသြး သည္ကြ်န္ပ္တုိ ့အားျဖင့္မဟုတ္။ဘုရားသခင္က ေပးေသာအရာ ျဖစ္သည္။ ႀကိဳး နီေလး၏ကြယ္ကာမွုေၾကာင့္ေသေဘးမွလြတ္ သကဲ့သုိ ့ခရစ္ေတာ္၏ အေသြးေၾကာင့္ ေသေဘးမွ လြတ္ေသာ အခြင့္ရၾကျပီ။ ထုိအေသြး ေတာ္ ကုိ မိတ္ေဆြလက္ခံအားကုိးဘုိ ့သာလွ်င္ရွိသည္။ ခရစ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္ေၾကာင့္ေသေဘး မွလြတ္ေျမာက္ၾကသည္။ က်မ္းစာက- လက္၀ါး ကပ္တုိင္မွာ သြန္းေသာအေသြးေတာ္အားျဖင့္ ရန္ကုိျငိမ္းေစ၍ ေကာင္းကင္ အရာျဖစ္ေစ၊ေျမႀကီးအရာျဖစ္ေစ၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာ တုိ႕ကုိ သားေတာ္အားျဖင့္ဘုရားသခင္ႏွင့္မိႆဟာရဖဲြ ့ေစျခင္းငွါ အ လုိေတာ္ရွိ၏ (ေကာ ၁း၂၀)။

ေျဖာင့္မတ္ေစျပီ

လူသည္ဘုရား သခင္ေရွ႕ွ၌့မိမိ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္ေျဖာင့္မတ္ျခင္း မရႏွုိင္ေၾကာင္း သိခဲ့ရျပီ။သုိ႔ေသာ္ဘုရားသခင္ သည္ ေယရွုခရစ္၏အေသြးေတာ္ အားျဖင့္   ေျဖာင့္မတ္ေစခဲ့ျပီ။အာဒံ၏ံသားအာေဗလသည္ သုိးသူငယ္အား ျဖင့္ဘုရား သခင္ အားပူေဇာ္ခဲ့သည္ (က ၄း၄)။အာေဗလ၏ပူေဇာ္ျခင္းကုိဘုရား သခင္က လက္ခံသည္။ဆုိလုိသည္မွာသူသည္ဘုရားသခင္ေရွ ့ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ရရွိသည္။ သူပူေဇာ္ေသာ သုိးသူငယ္၏အေသြးသည္ခရစ္ေတာ္ အေသြး၏ ပုံရိပ္ျဖစ္သည္။

ယခုတြင္ဘုရား သခင္သည္ခရစ္ေတာ္၏အေသြးအား ျဖင့္ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ကုိ ေပးေနျပီျဖစ္သည္။က်မ္းစာ၌-ယခုတြင္ အေသြး ေတာ္ အား ျဖင့္ေျဖာင့္ မတ္ရာသုိ ့ေရာက္ျပီးမွထုိသခင္အားျဖင့္အျပစ္ငရဲမွကယ္ ခြ်တ္ ေတာ္မူျခင္းသုိ ့ေရာက္မည္ဟု သာ ၍ေမွ်ာ္ လင့္စ ရာ ရွိ၏- ဟုဆုိသည္ (ေရာမ ၅း၉)။  ထုိ႔့ေၾကာင့္အေသြးေတာ္အားျဖင့္ေျဖာင့္မတ္ေစသည္သာမကခရစ္ ေတာ္အားျဖင့္ အျပစ္ငရဲမွ လည္း ကယ္ခြ်တ္ျပီးျပီ။ မိတ္ေဆြအေန ျဖင့္ထုိအ ေသြးအား ျဖင့္ေျဖာင့္ မတ္ေစျခင္းကုိယုံၾကည္လက္ခံဘုိ ့သာလွ်င္ရွိသည္။

ေဘးဒဏ္ႀကီး ကာလအတြင္း ယုံၾကည္သူမ်ားလည္း ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ကုိ အေသြးေတာ္အားျဖင့္ ရရွိေၾကာင္းေတြ ့ရသည္။ က်မ္းစာ၌-ဤသူတုုိ႔သည္ ႀကီးစြာ ေသာဒုက္ၡထဲကထြက္ ေျမာက္၍ မိမိတုိ႔၀တ္လုံကုိ သုိး သူငယ္၏ အေသြး၌ေလွ်ာ္၍ ျဖဴေစေသာသူ ျဖစ္ၾက သတည္း- ဟုဆုိသည္(ဗ်ာ၊ရး၁၄)။

မိတ္ေဆြ၏၀တ္လုံကုိသုိးသူငယ္တည္းဟူေသာခရစ္ ေတာ္၏အေသြးေတာ္ အားျဖင့္ျဖဴစင္ေစျပီေလာ။ပညတ္ေတာ္ အားျဖင့္ မရ နိင္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကုိ ခရစ္ေတာ္၏အေသြးအားျဖင့္ ရေစေတာ္မူေသာဘုရားသခင္ သည္ထာ၀ရ ခ်ီးမြမ္း ျခင္းခံရပါေစေသာ္။

ေရြးႏွုတ္ျပီ

ငါတုိ ့သည္အစ၌ေလာကီသားမ်ား ထဲ၌ေမြးဘြား ၾက သည္။ထုိ ေလာကီ သားမ်ားသည္မာရ္နတ္၏လက္၌ရွိသည္ (၁ ေယာ ၅း၁၉)။ ထုိမာရ္နတ္၏ လက္မွ ငါတုိ့သည္မထြက္တတ္။ ဘုရားသခင္၏လက္ထဲသုိ့မေရာက္ႏွုိင္။ ထုိအခါ ဘုရားသခင္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ငါတုိ ့ ကုိ ခရစ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္အားျဖင့္ ေရြးႏွုတ္ ေတာ္မူ၏။က်မ္းစာ၌-ကုိယ္ေတာ္    (ခရစ္ေတာ္) သည္အေသသတ္ျခင္းကုိ ခံေတာ္မူေသာ အားျဖင့္အသီးသီးဘာ သာစကားကုိေျပာေသာလူအမ်ဳိး အႏြယ္ခပ္သိမ္းတုိ ့အထဲမွအကြ်န္ပ္တုိ ့ကုိယူ၍အေသြးေတာ္ႏွင့္ ဘုရား သခင္အဘုိ ့ ေရြး ႏွုတ္ေတာ္မူ၏ -ဟုပါရွိသည္ (ဗ်ာ ၅း၁၀)။ခရစ္ေတာ္ သည္ အေသြးေတာ္အားျဖင့္ ငါတုိ႕ကုိဘုရားသခင္ အဘုိ ့ေရြးႏွုတ္ေတာ္မူျပီ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ငါတုိ ့သည္ဘုရားသခင္အဘုိ ့ျဖစ္ၾကျပီ။ ယခင္ ဘ၀က ငါတုိ ့သည္ ေလာကီ ထုံးစံသုိ ့လုိက္၍ အခ်ည္းႏွီးေသာ အက်င့္တုိ ့ ကုိ က်င့္ၾကံၾကသည္။ ထုိအထဲမွ ခရစ္ေတာ္၏အေသြးေတာ္အားျဖင့္ ေရြးႏွုတ္ျခင္းကုိ ရွင္ေပတရုက -မိစဥ္ဘ ဆက္က်င္လည္ေသာ အခ်ည္းႏွီးက်င့္ၾကံျပုမူျခင္းမွေရႊ ေငြအစရွိေသာ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးတတ္ ေသာ ဥစၥာႏွင့္သင္ တုိ ့ကုိေရြြး ႏွုတ္ ေတာ္မူသည္ မဟုတ္။ အဘယ္ အျပစ္မွ်မရွိ အညစ္အေၾကး ႏွင့္ ကင္းစင္ေသာ သုိးသူငယ္ ကဲ့သုိ႔ေသာခရစ္ေတာ္၏အေသြးေတာ္ ျမတ္ႏွင့္ ေရြးႏွုတ္ေတာ္ မူသည္ ကုိ သိမွတ္ ၾကေလာ့ -ဟုဆုိသည္ (၁ ေပ၊၁း၁၈-၁၉)။

လူသည္ မိစဥ္ဘဆက္ က်င့္ေသာ အက်င့္မ်ားကုိ ႏွစ္သက္တတ္ၾက သည္။ ထုိအက်င့္မ်ားသည္ အခ်ည္းႏွီးအက်ဳိးမ ရွိ။ထုိ ေၾကာင့္ထုိအထဲမွ ခရစ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္ အားျဖင့္ ေရြး၀ယ္ျပီ။ ထုိ ့ေၾကာင့္မိမိကုိယ္ကုိမပုိင္။

ရွင္ေပါလုက-သင္ တုိ ့သည္ အဘုိး ႏွင့္၀ယ္ယူေတာ္မူ ေသာ သူျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ပုိင္ေတာ္မူေသာ သင္တုိ ့၏ ကုိယ္ခႏ္ၶာႏွင့္ စိတ္ ၀ိညာဥ္ အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္ေတာ္ကုိ ထင္ရွား ေစၾက ေလာ့- ဟုမွာထားသည္ ( ၁ ေကာ၊၆း၂၀)။

သင္ခန္းစာ (၁၅)မွ ေမးခြန္းမ်ား

၁။ ဣသေရလ လူမ်ဳိးမ်ားသည္ဘယ္အရာအားျဖင့္တရားစီရင္ ျခင္းမွ လြတ္ၾကသနည္း။--------------------

၂။ ကြ်န္ပ္တုိ ့သည္မည္သူ၏အေသြးအားျဖင့္တရားစီရင္ျခင္းမွလြတ္နိင္ၾက မည္နည္း။-------------------

၃။ ျပည့္တန္ဆာရာခပ္ကုိသူလွဴိမ်ားကမည္သည့္အရာကုိေပးသနည္း။---------

၄။ ႀကိဳးနီေလးသည္ဘာကုိပုံေဆာင္သနည္း။-------------------

၅။ မိတ္ေဆြသည္ခရစ္ေတာ္၏အေသြးအားျဖင့္တရားစီရင္ ျခင္းမွလြတ္ေျမာက္ ျပီဟု ယုံပါသလား။-----------------

၆။ ပညတ္ေတာ္အားျဖင့္မရနိင္ေသာျဖာင့္မတ္ျခင္းကုိ ဘာအားျဖင့္ရနိင္ သနည္း။-------------------

ရ။ ဘုရားႏွင့္လူကုိဘယ္အရာအားျဖင့္ရန္ျငိမ္းေစသနည္း။------------------

၈။ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ ယုံၾကည္သူမ်ားသည္ ဘယ္အရာအားျဖင့္မိမိတုိ႕၀တ္လုံကုိ ျဖဴစင္ေစၾကသနည္း။---------------------

၉။ ေလာကီသားမ်ားထဲမွငါတုိ ့ကုိမည္သည့္အရာအားျဖင့္  ေရြး၀ယ္သနည္း။ -------------------------

၁၀။ ခရစ္ေတာ္၏အေသြးျဖင့္ေရြး၀ယ္ျပီျဖစ္၍သင္သည္မည္သူ ့အဘုိ ့ျဖစ္သနည္း။                ----------------------------------------------

 

ဆရာေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး