အေသြးအားျဖင့္အျပစ္လႊတ္ျခင္း - သင္ခန္းစာ (၁၄)


မာဇက္ေထာင္က်ဳံး

သင္ခန္းစာ (၁၃) ၌ တဲေတာ္အေၾကာင္းသိခဲ့ရျပီ။  ထုိ တဲေတာ္၌ အျပစ္မ်ား ကုိ အေသြးအားျဖင့္ မည္သုိ ့ေျဖ လႊတ္ ေၾကာင္းကုိ ဆက္လက္ ေလ့လာၾကစုိ ့။ ထာ၀ရဘုရားက-လူ၏အျပစ္ကုိေျဖေသာအရာကား အေသြး ျဖစ္သတည္း- ဟုဆုိသည္(၀တ္ျပဳရာ၊၁ရး၁၁)။ အေသြးအားျဖင့္ အျပစ္ကုိ မည္ကဲ့သုိ ့ေျဖ လႊတ္မည္နည္း။

အျပစ္တင္ပုိင္ေသာသူ

လူကုိအျပစ္တင္ပုိင္ေသာသူ၊တရားစီရင္ပုိင္ေသာသူ သည္ထာ၀ရဘုရား သခင္သာလွ်င္ျဖစ္သည္ဟုသင္ခန္းစာ (၂) ၌သင္ခဲ့ရျပီ။ က်မ္းစာ၌-ထာ၀ရဘုရား အျပစ္တင္ေတာ္မူျခင္း ႏွင့္ကင္းလြတ္၍လွည့္စားတတ္ေသာ စိတ္သေဘာ ႏွင့္ကင္းစင္ ေသာသူသည္မဂၤလာရွိ၏-ဟုဆုိထားပါသည္ (ဆာ၊၃၂း၂)။  ထုိ႕ေၾကာင့္အျပစ္တင္ပုိင္လႊတ္ပုိင္ေသာသူသည္ထာ၀ရဘုရား သာလွ်င္ျဖစ္သည္။

.

အေသြးအားျဖင့္

 

အျပစ္တင္ပုိင္လႊတ္ပုိင္ေသာ ထာ၀ရဘုရားက လူ၏အ ျပစ္ကုိေျဖဘုိ ့ရန္ အေသြးကုိေတာင္းဆုိသည္။ က်မ္းစာ၌- ကုိယ္ခႏ္ၶာအသက္သည္ အေသြး၌ တည္၏။ သင္တုိ ့ျပဳေသာအ ျပစ္ကုိေျဖေစျခင္းငွါ ထုိအေသြးကုိ သင္တုိ႕ အား ယဇ္ပလႅင္ေပၚက ငါေပးျပီ။ လူ၏အျပစ္ကုိ ေျဖေသာ အရာကား အေသြးျဖစ္သတည္း - (၀တ္ျပဳရာ၊၁ရး၁၁) ဟူ၍၄င္း၊ အ ေသြး မ သြန္းေလာင္း ဘဲ အျပစ္လႊတ္ျခင္း မရွိ (ေဟျဗဲ ၊၉း၂၂) ဟူ၍ဆုိ ထားသည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္အျပစ္ လႊတ္ဘုိ ့ရန္ အေသြးအားျဖင့္သာျဖစ္ႏုိင္သည္။

အေသြးသည္အသက္

အဘယ္ေၾကာင့္ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္အတြက္ အေသြးကုိ ေတာင္း သနည္း။ အမွန္မွာ အျပစ္၏ အခသည္ ေသျခင္းျဖစ္သည္ (ေရာမ၊ ၆း၂၃)။ အျပစ္ေၾကာင့္ အျပစ္သားသည္ေသရမွာျဖစ္သည္။  အျခားအျပစ္လႊတ္ျခင္းတည္း ဟူေသာ ေထာင္ဒဏ္ ေငြဒဏ္ အလုပ္ၾကမ္းတုိ ့မရွိ။ထာရဘုရားကတရားရုံးေတာ္မွခ် မွတ္ေသာျပစ္ဒဏ္သည္ေသဒဏ္သာလွ်င္ျဖစ္သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ အျပစ္ သားသည္ ေသဒဏ္္ခတ္သနည္း။ ခေလးေလး တေယာက္သည္ အဘုိးတန္ေသာနာရီ၊ ကက္ဆက္တုိ ့ႏွင့္ ေဆာ့ပါက ခဏျခင္းတြင္ ပ်က္စီးသြားမွာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိဘမ်ားကသူလက္ထဲမွ စဲြယူလုိက္မွာ ျဖစ္ သည္။ ခေလး သည္ ထုိအရာမ်ားကုိ မကုိင္တြယ္တတ္ သျဖင့္ ဖ်က္စီးမွာ ျဖစ္သည္။  ထုိ့နည္းတူ လူ ့အသက္သည္ဘုရားသခင္က ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ လူသည္ ထုိအသက္ကုိ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္အတုိင္းအသုံးျပဳရမွာ ျဖစ္သည္။  သုိ ့ေသာ္လူသည္ဘုရား အလုိေတာ္အတုိင္းမသုံးဘဲ မိမိအလုိ ဆႏ္ၵအတုိင္း အသုံးျပဳသည္။ ထုိသုိ ့မိမိဆႏၵ အတုိင္းလူ႕ အသက္တာ အသုံးျပဳျခင္းသည္ အျပစ္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ ့လူသည္ ဘုရားအလုိေတာ္ကုိ လုံး၀ဂရုမစိုက္ဘဲ မိမိဆႏၵျပည့္ဘုိ ့ရန္သာအဓိကထာ၍အသက္တာကုိအသုံး ျပဳေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က လူ႕အသက္ကုိ ျပန္ေတာင္း သည္။ လူထံမွအသက္ကုိ ျပန္ေတာင္းေသာအခါ လူသည္ေသရသည္။ ခႏၡာကုိယ္ အသက္သည္အေသြး ၌တည္သည္ဟုဆုိေသာေၾကာင့္ အေသြးေတာင္းျခင္းသည္ အသက္ ေတာင္း ျခင္းျဖစ္သည္။

သုိ ့ေသာ္လူသည္အသက္မေပးနိင္ေခ်၊ အေၾကာင္းမွာ အသက္ကုိေပးပါက အျပစ္သားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ငရဲသုိ ့သြားရ မွာ ျဖစ္ သည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္မည္သုိ ့မွ် လူသည္အသက္မေပးနိင္။ သုိ ့ေသာ္ဘုရားသခင္သည္လူကုိသနားေသာ ေၾကာင့္သူ႕ ကုိယ္စား အသက္ ေပး မည့္ သူ တနည္းအားျဖင့္ အေသခံမည့္သူကုိ စီ စဥ္ေပးသည္။  သုိ ့ေသာ္ လူသည္ထုိအရာ ကိုနားလည္နိင္မွာမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ဣသေရလ လူမ်ဳိးမ်ားကုိေရြးေကာက္လ်က္ မည္ကဲ့သုိ့အျပစ္အတြက္အသက္ေပး မည္ကုိ သင္ေပးခဲ့သည္။

အရိပ္

ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ဣေရလလူမ်ဳိးမ်ားအား အျပစ္အတြက္ အေသြး ေတာင္းတတ္သည္။ထုိအရာသည္အရိပ္ ျဖစ္သည္။ ၀တ္ျပဳရာ၊၄း၁-၁၂၌႔ ဘိသိက္ခံေသာ ယဇ္ပုေရာ ဟိတ္သည္ ထာ၀ရဘုရားက ပညတ္ေတာ္ကုိမသိဘဲ လြန္က်ဴး ျပစ္မွားမိလွ်င္ ေနာင္တရရုံျဖင့္ အျပစ္မလႊတ္ပါ။ ထုိအျပစ္အတြက္အသက္ ပ်ဳိေသာ ႏြားထီးတစ္ေကာင္ကုိပရိသတ္စည္းေ၀းရာတဲေတာ္တံခါးနား ထာ၀ရဘုရားေရွ ့ေတာ္၌ဆက္ရမည္။ ႏြားေခါင္းေပၚတြင္မိမိလက္ကုိ တင္၍ႏြားကုိ သတ္ရမည္။ ႏြားအေသြးကုိယူ၍ တဲေတာ္အထဲရွိသန္ ့ရွင္း ရာ ဌါနကုလားကာ ေရွ႕တြင္ ခုႏွစ္ႀကိမ္ျဖန္းရမည္။ ထုိ ့ေနာက္နံ ့သာေပါင္းေမႊးမီးရွိ ့ရာ ယဇ္ပလ္ႅင္ဦးခ်ဳိကုိ အေသြးအခ်ဳိ ့ကုိထည့္၍ က်န္ေသာအေသြးကုိ တဲေတာ္ အျပင္ဘက္ရိွ ေၾကး၀ါ ယဇ္ပုလ္ႅင္ႀကီး ေျခရင္း နားမွာ သြန္ရမည္။ ႏြား၏၀မ္းတြင္းဆီဥ မွန္သမွ်ႏွင့္ ေက်ာက္ ကပ္ႏွစ္ခု၊ ေခါင္း၊ ေျခေထာက္၊ အအူ ေခ်းနုႏွင့္တကြ အေရအသားရွိသမွ်ကုိ တပ္ျပင္ဘက္ျပာသြန္ရာအရပ္၌ မီးရွုိ႕ရမည္။

ထုိသုိ ့ထာ၀ရဘုရားေစခုိင္းသည့္အတုိင္း ပူေဇာ္ျပီး မွသာလွ်င္ ထာ၀ရ ဘုရားကယဇ္ပုေရာဟိတ္၏ အျပစ္ကုိေျဖလႊတ္ ေပးသည္၊ ထာ၀ရဘုရား ေတာင္းဆုိ ေသာ အေသြးကုိမေပးဘဲ အျပစ္အတြက္ေနာင္တရပါျပီ ေနာက္ေနာင္တြင္ ပညတ္ေတာ္ ကုိ မက်ဴးလြန္ေတာ့ပါဟု ကတိျပဳရုံျဖင့္ အျပစ္လႊတ္ျခင္း မရနိင္ပါ။

ထာ၀ရဘုရားသည္ ႏြားအေသြး ကုိၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အျပစ္ကုိလႊတ္သည္။ ႏြားအေသြးသည္ ႏြား၏အသက္၊ ႏြားအသက္ သည္ အျပစ္က်ဴး လြန္ေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၏အသက္ကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္။ ႏြား၏ အသက္ေပးျခင္း အားျဖင့္ ယဇ္ပုေရာ ဟိတ္သည္ အျပစ္ အတြက္ အေသခံျပီ။ အျပစ္ကုိ အသက္အား ျဖင့္ေပးဆပ္ျပီဟုအဓိပ္ၸါယ္္ရသည္။

အေကာင္အထည္

ဣသေရလလူမ်ား၏ ပူေဇာ္ျခင္းအားလုံးသည္ သခင္ခရစ္ေတာ္က မိမိ ကုိယ္ကုိပူေဇာ္မည့္အရာကုိပုံေဆာင္ျခင္းျဖစ္ သည္။ ႏြား၊ ဆိတ္၏အေသြးသည္ အျပစ္ကုိမပယ္နိင္ရာ-ဟုဆုိသည္(ေဟျဗဲ၊၁၀း၄)။ အေၾကာင္းမွာ တိရစၦာန္သည္ လူထက္ နိမ့္ေသာေၾကာင့္ လူကုိ ကုိယ္စားမျပဳနိင္ေခ်။ ထုိ ့ေၾကာင့္ကြ်န္ပ္ တုိ ့အတြက္ ထာ၀ရဘုရားထံအျပစ္ေၾကြးဆပ္ဘုိ ့ရန္  အေသြး လုိလာသည္။ တိရစ္ၦာန္အေသြးကုိ ဘုရားသခင္က လက္မခံနိင္။ ကုိယ့္အေသြးေပးလွ်င္လည္း ေသဆုံး၍ ငရဲက်ရုံသာ ရွိသည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ထာ၀ရဘုရားကုိယ္ေတာ္တုိင္ အျပစ္အနာအဆာႏွင့္ ကင္းေသာ ခရစ္ေတာ္၏ ကုိယ္ခႏ္ၶာေတာ္ႏွင့္အေသြး ကုိကြ်န္ပ္ တုိ ့အတြက္ျပင္ဆင္ ေတာ္မူ၏ ( ေဟျဗဲ ၁၀း၅)။ ဓမ္ၼေဟာင္းကာ လပတ္လုံးႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀၀ ဣေရလမ်ား ပူေဇာ္ေသာယဇ္အားလုံးသည္ အရိပ္ျဖစ္၍ေကာင္အထည္သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္ ပင္ျဖစ္သည္ (ေကာ ၂း၁ရ)။

ခရစ္ေတာ္၏အေသြးပူေဇာ္

တေလာကလုံးရွိလူသားမ်ား၌ ဘုရားသခင္ထံဆက္သ ရန္သန္ ့ရွင္းေသာ အေသြးမရွိၾက။ ထုိ ့ေၾကာင့္ထာ၀ရဘုရား စီ စဥ္ ေပးသည့္အတုိင္း ခရစ္ေတာ္သည္ မိမိအေသြးကုိပူေဇာ္သည္။  က်မ္းစာ၌- ယခုတြင္လူ ့လက္ျဖင့္ မလုပ္၊ ဤေလာကႏွင့္မစပ္ဆုိင္၊ သာ၍ ႀကီးျမတ္စုံလင္ေသာတဲေတာ္၌ေနာက္ မဂၤလာ အ က်ဳိးတုိ႕၏ယဇ္ပုေယာဟိတ္မင္းျဖစ္ေသာ ခရစ္ေတာ္ သည္ ငါ တုိ ့အဘုိ ့ထာ၀ရ ေရြးႏွုတ္ျခင္း ေက်းဇူးကုိခံရ၍ဆိတ္အေသြး၊ ႏြားကေလး အေသြးႏွင့္မဟုတ္၊ မိမိအေသြးေတာ္ ႏွင့္သန္ ့ရွင္း ရာဌါန ေတာ္ထဲသုိ႕ တခါတည္း ၀င္ေတာ္ မူ၏-ဟု ဆုိထားပါသည္ (ေဟျဗဲ ၉း၁၁-၁၂)။

အထက္ပါက်မ္းပုိဒ္အရ ခရစ္ေတာ္သည္ငါတုိ ့၏ယဇ္ ပုေရာဟိတ္မင္း ျဖစ္သည္။ ယဇ္ေကာင္လည္းခရစ္ေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။ တဲေတာ္လည္း ဤေလာက၌ လက္ျဖင့္ေဆာက္ေသာတဲေတာ္မဟုတ္ဘဲေကာင္းကင္တဲေတာ္ ျဖစ္သည္။ အျပစ္လႊတ္ျခင္း ကာလလည္း ထာ၀ရကာလအတြက္ျဖစ္သည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ယခင္ ဣသေရလလူမ်ား ပူေဇာ္ေသာယဇ္ထက္ ယခုခရစ္ေတာ္ ပူေဇာ္ေသာယဇ္သည္ သာ၍ေကာင္းသည္။ ေအာက္ပါဇယား၌ ယခင္အရိပ္ေခတ္ပူေဇာ္ေသာယဇ္ႏွင့္ ယခုေခတ္ ပူေဇာ္ေသာ ယဇ္ကုိႏွုိင္းယွဥ္ထားပါသည္။

အေၾကာင္းအရာ

ယခင္

ယခု

တဲေတာ္

လူလက္ျဖင့္ေဆာက္ေသာ ေလာက႐ွိတဲေတာ္

လူလက္ျဖင့္ မေဆာက္ေသာ

ေကာင္းကင္႐ွိတဲေတာ္

ယဇ္ပုေရာဟိတ္

အျပစ္ျပဳတတ္ေသာ

ယဇ္ပုေရာဟိတ္

အျပစ္မ႐ွိေသာ ခရစ္ေတာ္

ယဇ္ပုေရာဟိတ္

ယဇ္ေကာင္

လူထက္နိမ့္ေသာ တိရစၦာန္

လူထက္ျမင့္ေသာ ေယ႐ႈခရစ္

အျပစ္လႊတ္ကာလ

တႏွစ္

ထာ၀ရ

ဘုရားသခင္ေက်နပ္

လူသားမ်ား၏အျပစ္လႊတ္မည့္သူသည္ထာ၀ရဘုရားျဖစ္သည္။ သူေတာင္း ေသာအရာသည္ အသက္ျဖစ္သည္။ ထုိအသက္ သည္ အျပစ္ ကင္း ေသာသူ ျဖစ္ရမည္။ ထုိအသက္ ေပးေၾကာင္းကုိအေသြးအားျဖင့္ေဖၚျပရမွာျဖစ္သည္။ လူသားမ်ားအေနျဖင့္မိမိတုိ႕ အသက္ႏွင့္အေသြးကုိ ေပးစရာ မရွိေသာ အခါ ထာ၀ရ ဘုရားကုိယ္တုိင္ သားေတာ္ေယရွုခရစ္ကုိဤေလာကသုိ ့ေစလႊတ္၍ လူ ့ဇာတိ ခံယူကာ အသက္ကုိ စြန္ ့ေစ သည္။  သားေတာ္သည္ တေလာကလုံးအတြက္မိမိ အသက္ကုိ စြန္ ့၍ အေသြးကုိ ခမည္းေတာ္ေရွ့႔ ပူေဇာ္ခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက-  ထုိသခင္မူကား၊ အျပစ္ကိုေျဖျခင္းငွါ ယဇ္တခု တည္းကို ပူေဇာ္ျပီးမွစ၍၊ ဘုရား သခင္၏ လက်္ာေတာ္ဘက္၌အစဥ္ အျမဲထုိင္၍- ဟုဆုိသည္ (ေဟျဗဲ ၁၀း၁၂)၊ ခရစ္ ေတာ္၏ ပူေဇာ္ျခင္းကိုခမည္းေတာ္ဘုရားသည္လက္ခံ၍ေက်နပ္ခဲ့ျပီ။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏တရားရုံးေတာ္မွအျပစ္လႊတ္ျခင္း ကုိေက်ညာခဲ့ျပီ။ ထုိေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က-ထုိအျပစ္မ်ားကုိ လႊတ္ျပီးလွ်င္ ေနာက္တဖန္ အျပစ္ေျဖေသာယဇ္ပူေဇာ္ စရာအေၾကာင္းမရွိ-ဟုဆုိထားသည္ (ေဟျဗဲ ၁၀း၁၈)။

သန္ ့ရွင္းျပီ

ေလာကသား မ်ားအျပစ္ရိွသည္ဟု ျမင္ေသာသူသည္ ဘုရားသခင္ ျဖစ္သည္။ သုိ ့ေသာ္သခင္ေယရွု၏အေသြးေတာ္ အားျဖင့္သန္ ့ ရွင္းျပီဟု ဆုိသည္။  က်မ္းစာက-ဘုရား သခင္ ၏ သားေတာ္ေယရွုခရစ္၏ အေသြးေတာ္သည္ ငါတုိ ့အျပစ္ရွိသမွ်ကုိေဆးေက်ာေတာ္မူျပီ -ဟုဆုိသည္ (၁ ေယာ၊၁းရ)။ လူသားအားလုံးသည္ တနည္း အားျဖင့္အျပစ္ျပသနာ မရွိေတာ့ေခ်။ အေၾကာင္းမွာ ခရစ္ေတာ္၏ အေသြးအားျဖင့္ သူတုိ႕၏ အျပစ္မ်ား ကုိသန္ ့ရွင္းေစျပီ။ သုိ ့ေသာ္ လူအမ်ားစုသည္မလုိအပ္ဘဲငရဲထဲသုိ ့သြားရၾကဦးမည္။ အေၾကာင္းမူကား ခရစ္ေတာ္၏ အေသြး အားျဖင့္ အျပစ္ လႊတ္ျခင္းကုိ မသိ၊ မယုံၾကည္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

လက္ခံဘုိ ့လုိသည္

မိတ္ေဆြအေနျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ ယုံၾကည္လက္ခံဘုိ႕ လုိသည္။ မိတ္ေဆြသည္အျပစ္မလုပ္သည္ မဟုတ္။

ေန႔ စဥ္ႏွင့္အမွ်အျပစ္လုပ္ ေနမွာျဖစ္သည္။  သုိ႔ေသာ္ ခရစ္ေတာ္၏အေသြးအားျဖင့္ အားလုံး သန္႔ရွင္းေစျပီ။ ထုိအရာသည္ ဘုရားသခင္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္၍ကုိယ္တုိင္ေက်နပ္ျပီ၊ ထုိ႕ေၾကာင့္ က်မ္းစာ၌ ထာ၀ရဘုရားအျပစ္တင္ေတာ္မူ ျခင္းႏွင့္ကင္းလြတ္၍ လွည့္စား တတ္ေသာ စိတ္သေဘာႏွင့္ကင္းစင္ေသာသူသည္မဂၤလာရွိသည္ -ဟု ဆာလံ ၃၂း၂ ၌ဆုိထားသည္။ ဘုရားသခင္က မိတ္ေဆြကုိ အျပစ္မတင္ေတာ့ေခ်။ ထုိ ့ နည္းတူမိတ္ေဆြကုိယ္တုိင္လည္းကုိယ့္ကုိယ္ကုိမလွည့္ဖ်ားဘုိ ့ အေရးႀကီးသည္။

သင္ခန္းစာ (၁၄) မွေမးခြန္းမ်ား

၁။            အျပစ္တင္ပုိင္လႊတ္ပုိင္ေသာသူသည္အဘယ္သူနညး္၊။----------------

၂။            ထာ၀ရဘုရားကအျပစ္ကုိမည္သည့္အရာအားျဖင့္လႊတ္နိင္သည္ ဟုဆုိသနည္း။----------------------------------------------------

၃။            မိမိဆႏ္ၵအတုိင္းအသက္တာကုိအသုံးျပဳျခင္းသည္------------ျဖစ္သည္။

၄။            အေသြးေတာင္းျခင္းသည္အဘယ္အရာေတာင္းျခင္းျဖစ္သနည္း။--------------------------------------------------------------------

၅။            အဘယ္ေၾကာင့္အျပစ္အတြက္အသက္ေတာင္းသနည္း။-----------------------------------------------------------------------------

၆။            ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္အျပစ္အတြက္ေနာင္တရျခင္းအားျဖင့္အျပစ္ လႊတ္နိင္ သေလာ။----------------------------------------------

ရ။            ႏြား၏ အ----------သည္ ႏြား၏ အ-------၊ ႏြားအ-------------သည္အျပစ္က်ဴးလြန္သူ၏ အ-----------------ကုိကုိယ္စားျပဳသည္။

၈။            ဣသေရလလူမ်ား၏ပူေဇာ္ျခင္းအားလုံးသည္မည္သူ၌ျပည့္စုံသနည္း။---------------------------------------------------------------

၉။            ငါတုိ ့၏ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္------------------------ျဖစ္သည္။

၁၀။          ငါတုိ ့၏ယဇ္ေကာင္သည္-------------------ျဖစ္သည္။

၁၁။          ယခင္တဲေတာ္သည္ဤ-----------ရွိ၍ယခုတဲေတာ္သည္---------၌ရွိသည္။

၁၂။          ခရစ္ေတာ္၏အသက္ပူေဇာ္ျပီးေနာက္ယဇ္ပူေဇာ္စရာလုိေသးသေလာ။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။---------------------------------------

၁၃။          မိတ္ေဆြ၏ အျပစ္သည္ေျဖလႊတ္ျပီးျပီေလာ။------------------------

၁၄။          ေလာကသားမ်ားသည္ငရဲက်စရာလုိသေလာ၊ ----------------------အဘယ္ေၾကာင့္ က်ရဦး မည္နည္း။----------------------------

၁၅။          ဘုရားသခင္က အျပစ္မတင္သည္သာမက ကုိယ္ကုိယ္ကုိ မ----------------------------ဘုိ႕လည္း အေရးၾကီးသည္။

ဆရာေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး