ဘုရားသခင္၏ ကယ္တင္ျခင္း - သင္ခန္းစာ (၁၃)


ေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး

သင္ခန္း စာ (၁၂)၌ လူ သည္ ကယ္တင္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ ၍ မည္သုိ႔ မွ်မတတ္နိင္ေၾကာင္းသိခဲ ့ရျပီ။ သုိ ့ေသာ္လူမ တတ္ နိင္ ေသာ အ မွုမွာ ဘုရားသခင္ တတ္နိင္ေတာ္မူ၏ (မ ၁၉း၂၃-၃၆)။  ဘုရားသခင္သည္ လူမတတ္နိင္ေသာ အမွုကုိ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ေျဖရွင္း ေပးေၾကာင္း ဆက္လက္ေလ့လာၾကစုိ ့။

က်ဴးလြန္ေသာအျပစ္

ပဌမဦးစြာဘုရားသခင္ကဒုစရုိက္အျပစ္ကုိမည္ကဲ့သုိ ့ေျဖ ရွင္း ေပး ေၾကာင္း ကုိ ေလ့လာၾကရေအာင္။ က်ဴးလြန္ေသာအျပစ္သည္ အျပစ္သားက က်ဴးလြန္ေသာ အျပစ္ျဖစ္သည္။ ထုိ အျပစ္ သည္ဘုရားသခင္၏အျမင္၌သာမက လူ ့အျမင္၌လည္း အျပစ္ရွိသည္။ ထုိ ့ ေၾကာင့္ က်ဴးလြန္ေသာအျပစ္သည္ လူစိတ္ကုိထိခုိက္ေစသည္၊ က်ဴးလြန္ေသာအျပစ္ျပဳသူသည္မိမိ အျပစ္ကုိသိသျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ ကုိပင္လက္ မခံရဲေလာက္ေအာင္စိတ္အေႏွာက္ အရွက္ေပးနိင္သည္။ ထုိအျပစ္ႏွင့္ ကင္းမွသာ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူး ေတာ္ရႊင္လန္း ၀မ္းေျမာက္ နိင္မွာျဖစ္သည္။

.

အေသြးအားျဖင့္

 

က်ဴးလြန္ေသာ အျပစ္ကုိအေသြးအားျဖင့္ ေျဖလႊတ္နိင္သည္။ က်မ္းစာက- သင္တုိ ့ျပဳေသာအျပစ္ကုိ ေျဖေစျခင္းငွါထုိ အေသြးကုိ ယဇ္ပလ္ႅင္ေပၚမွာ ငါေပးျပီ။ လူအျပစ္ကုိေျဖေသာအရာကားအေသြးျဖစ္သတည္း-ဟုပါရွိသည္  (၀တ္ျပဳ ၁ရး၁၁)။ တဖန္ - ပညတ္တရား အတုိင္း ခပ္သိမ္းေသာရာတုိ တုိ႕ကုိ ကုန္မတတ္ အေသြးအားျဖင့္ စင္ၾကယ္ေစတတ္၏။ အေသြးသြန္း ေလာင္းျခင္းမရွိဘဲ အျပစ္ေျဖလႊတ္ျခင္း မရိွ-ဟုဆုိသည္ (ေဟ၊ ၉း၂၂)။

ဘုရားသခင္ကလူ၏အျပစ္ကုိ အေသြးအားျဖင့္သာေျဖ လႊတ္နိင္သည္ဟု ဆုိသည္။ သုိ ့ျဖစ္လွ်င္အျပစ္ ကုိအေသြးအားျဖင့္ မည္သုိ႔ ေျဖလႊတ္မည္နည္း။  ဤအေၾကာင္းကုိ သိနိင္ရန္ ဣေရလလူမ်ား၏အျပစ္ေျဖရာ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း အေၾကာင္းကုိ ေလ့လာဘုိ ့လုိသည္။ တဖန္ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း နားလည္းနိင္ရန္ တဲေတာ္ အေၾကာင္းကုိလည္းသိထားဘုိ ့လုိသည္။

တဲေတာ္

တဲေတာ္အစစ္သည္ေကာင္းကင္ဘုံ႔၌ရွိသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ေမာေရွအား သိနာေတာင္ေပၚ၌ထုိေကာင္းကင္ တဲေတာ္ကုိ ျပခဲ့သည္။ထုိေကာင္းကင္ တဲေတာ္ႏွင့္တူေသာတဲေတာ္ကုိ ေျမႀကီးေပၚ၌ ေဆာက္ခုိင္းသည္ (ထြက္ေျမာက္၊၂၅း၉)။  ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းမွန္သမွ်ကုိ ထုိတဲေတာ္၌ျပဳလုပ္ရသည္။ တဲေတာ္၌ ယဇ္ပူေဇာ္နည္းကုိ နားလည္ျခင္းျဖင့္ ေကာင္းကင္၌ မည္ကဲ့သုိ႕ ယဇ္ပူေဇာ္သည္ကုိ နားလည္နိင္ သည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းႏွင့္ တဲေတာ္ အေၾကာင္းကုိသိဘုိ ့ရန္အလြန္အေရးၾကီးသည္။

(၁) တဲေတာ္၀င္းအကာ

တဲေတာ္၀င္း ကုိပိတ္ေခ်ာ ျဖင့္ကာထား၍ အလ်ား အေတာင္တရာ၊ အနံ အေတာင္ငါးဆယ္၊ အျမင့္ ငါးေတာင္ရွိသည္ (ထြက္ေျမာက္၊၂ရး၉)။ လူမ်ား တဲေတာ္၀င္းထဲသုိ ့မ၀င္နိင္ရန္ ကာထားေသာအရာျဖစ္၍ ပညတ္ေတာ္ႏွင့္ တူသည္။

(၂) တဲေတာ္၀င္းတံခါး

တဲေတာ္၀င္းတံခါးသည္ အေရွ ့ဘက္၌ရွိ၍အေတာင္ ႏွစ္ဆယ္က်ယ္သည္။ ျပာေသာ အထည္၊ ေမာင္းေသာအထည္ ႏွင့္ နီေသာ အထည္ပိတ္ေခ်ာျဖင့္ လုပ္ထားသည္ (ထြက္ေျမာက္၊၂ရး၁၅)။ တဲေတာ္တံခါး၀သည္သခင္ေယရွုကုိ ပုံေဆာင္သည္။ တဲေတာ္၀င္းထဲသုိ ့တံခါး၀ အားျဖင့္သာ ၀င္နိင္သကဲ့သုိ ့ေကာင္း ကင္တဲေတာ္ထဲသုိ ့ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာတံခါးအားျဖင့္သာ ၀င္နိင္သည္။

(၃) တဲေတာ္

တဲေတာ္သည္၀င္းအတြင္းအေနာက္ဖက္ကပ္၍ေဆာက္ ထားသည္၊ အလ်ား အေတာင္သုံးဆယ္၊ အနံ အေတာင္ တစ္ဆယ္ရွိ သည္။

(၄) အသန္ ့ရွင္းဆုံးဌါန

တဲေတာ္ကုိႏွစ္ပုိင္းပုိင္း၍အတြင္းဘက္အခန္းကုိ အသန္ ့ရွင္းဆုံးဌါန ဟုေခၚသည္။ ထုိေနရာ၌ ပဋိညာဥ္ ေသတၲာရွိ၍အထဲ၌ ပညတ္ေတာ္ ဆယ္ပါး ေရးထားေသာ ပဋိညာဥ္ေက်ာက္ျပားႏွစ္ခ်ပ္ထည့္ထားသည္ (ထြက္၊ ၂၆း၃၃)။

(၅) သန္ ့ရွင္းရာဌာန

တဲေတာ္၏အျပင္ဘက္ခန္းသည္ သန္ ့ရွင္းရာဌါန ဟု ေခၚသည္။ အလ်ား အေတာင္ႏွစ္ဆယ္၊အနံဆယ္ေတာင္ရွိသည္။ ထုိအခန္း ထဲ၌ နံ႔သာေပါင္းေမႊး မီရွုိ႕ရာယဇ္ပလႅင္၊ ေရႊမီခုံႏွင့္ ေရွ ့ေတာ္မုန္႔တင္ေသာ စားပဲြသာလွ်င္ရွိသည္။  ထုိအခန္းထဲသုိ႔ ယဇ္ပုေယာ္ဟိတ္မ်ားသည္ ေန႔တုိင္း နံနက္တစ္ခါ  ညေနတစ္ခါ နံ႔သာေပါင္း ေမႊး မီရွုိ ့ဘုိ ့ရန္ႏွင့္ ေရႊမီးခြက္မ်ား၌ သံလြင္ ဆီထည့္ဘုိ ့ရန္၀င္တတ္ သည္ (ထြက္ ၂၆း၃၃)။

(၆) ကုလားကာ

သန္ ့ရွင္းရာဌါနႏွင့္အသန္ ့ရွင္းဆုံးဌါနကို ကာထားေသာ ကုလား ကာျဖစ္သည္ (ထြက္၊၂၆း၃၃)။  အသန္ ့ရွင္းဆုံးဌါနထဲသုိ ့ ဘိသိတ္ခံေသာ ယဇ္ပု ေယာဟိတ္၀င္ေသာအခါထိုကုလားကာကုိျဖတ္ေက်ာ္ရသည္။  ထုိကုလားကာသည္ ခရစ္ေတာ္၏ ကုိယ္ခႏၶာကုိ ပုံေဆာင္သည္။

(ရ) ပဋိညာဥ္ေသတၲာ

ပဋိညာဥ္ေသတၲာသည္ အကာရွသစ္သားျဖင့္ျပဳလုပ္၍ ေရႊျဖင့္အတြင္း အျပင္မြမ္းမံထားသည္။ ပဋိညာဥ္ေသတၲာအေပၚ ဖုံးကုိ ေရႊစင္ ျဖင့္ျပဳလုပ္၍ ေရႊစင္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာေကာင္းကင္ တမန္ႏွစ္ပါးသည္ မ်က္ႏွာခ်င္း ဆုိင္ရွိသည္။  ထုိေသတၲာအဖုံးကုိ ဂရုနာပလႅင္ဟု ေခၚ ၍ ေကာင္းကင္ဘုံ၌ရွိေသာ ဘုရား သခင္ပလႅင္ေတာ္ကုိပုံေဆာင္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ပလ္ႅင္ေတာ္ အေပၚ၌ မုိးတိမ္အားျဖင့္က်ိန္၀ပ္ သည္။ ယခုတြင္ ဘုရားသခင္၏ ပလႅင္ေတာ္သည္ ဂရုဏာပလႅင္ေတာ္ ျဖစ္ေသးသည္။ မၾကာမွီ ထုိပလႅင္ေတာ္သည္ တရားစီရင္ရာ ပလႅင္ျဖစ္ မည္။ ထုိအခ်ိန္၌ကယ္တင္ျခင္းသုိ ့ေရာက္ရွိနိင္ေတာ့မည္မဟုတ္။ထုိ ့ေၾကာင့္ ယခုအျမန္ဆုံး ကယ္တင္ျခင္းသုိ ့ေရာက္ဘုိ ့ အေရးၾကီးသည္။

(၈) နံ ့သာေပါင္းေမႊး မီးရွုိ ့ရာယဇ္ပလႅင္

အကာရွသားျဖင့္ျပဳလုပ္၍ ေရႊျဖင့္မြမ္းမံထားသည္။ ထုိယဇ္ပလ္ႅင္ေပၚက ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားသည္နံနက္တခါ ညေနတ ခါနံ ့သာ ေပါင္းေမႊးကုိ  မီးရွိ႕သည္။  နံ ့သာေပါင္းေမႊးမီးရွုိ ့ျခင္းသည္္ သန္ ့ရွင္းသူမ်ား၏ ဆုေတာင္းျခင္းကုိ ပုံေဆာင္သည္။ (ဆာလံ ၁၄၁း၂၊ ဗ်ာဒိတ္၊ ၅း၈၊ ၈း၃)။ သန္ ့ရွင္းသူမ်ား ဆုေတာင္းျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ေရွ ့၌ နံ ့သာေပါင္း ေမႊးမီးရွို ့ျခင္းႏွင့္တူသည္။

(၉) ေရႊးမီးခံု

သန္ ့ရွင္းရာဌာနေတာင္ဘက္တြင္ထားရွိသည္။ ေရႊစင္ ျဖင့္ျပဳလုပ္သည္။  ေရႊမီးခုံ၌ မီးခြက္ခုႏွလုံးရွိသည္။ ထုိ မီးခြက္ ခုႏွစ္လုံး သည္ အသင္းေတာ္ကုိ ပုံေဆာင္သည္ (ဗ်ာဒိတ္၊ ၁း၂၀)။ မီးခြက္ထဲ၌ ရွိေသာသံလြင္ဆီသည္သန္ ့ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကုို ပုံေဆာင္သည္။ အသင္းေတာ္မ်ားသည္၀ိိညာဥ္ေတာ္ရွိမွ သာလွ်င္ လင္းနိင္သည္။  ယေန ့မ်ားစြာေသာ အသင္းေတာ္ မ်ား၏သန္ ့ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ မရွိေသာေၾကာင့္ ေမွာင္မုိက္သည္။

(၁၀) ေရွ ့ေတာ္မုန္ ့တင္ေသာစားပဲြ

အကာရွသစ္သားျဖင့္ျပဳလုပ္၍ေရႊျဖင့္မြမ္းမံသည္။ သန္ ့ရွင္းရာဌါန ေျမာက္ဖက္တြင္ထားသည္။ တေဆးမဲ့မုန္႕ ဆယ့္ႏွစ္ခ်ပ္ကုိ တင္ထား၍ ဥပုသ္ေန႕ တုိင္းအသစ္လဲရသည္။ ထုိမုန္ ့ကုိယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားသာစားခြင္ ့ရွိသည္။  (ထြက္ ၂၅း၂၃-၃၀)။ သခင္ေယရွုက ငါသည္ အသက္မုန္ ့ျဖစ္သည္ ဟုဆုိခဲ့သည္ (ေယာ ၆း၄၈)။

(၁၁) ေၾကး၀ါအင္တုံ

ေၾကး၀ါအင္တုံသည္ ေၾကး၀ါျဖင့္ျပဳလုပ္၍ တဲေတာ္ေရွ ့ တဲေတာ္ႏွင့္မီးရႈိ႕ရာ ယဇ္ပလႅင္ၾကီးအၾကားတြင္ ထားရွိသည္။ ယဇ္ပုေရာ ဟိတ္မ်ား ေျခလက္ေဆး ဘုိ႕ရန္ ေရထည့္ထားသည္။ လူ၏စိတ္ႏွလုံးကုိသန္ရွင္းေစနိင္ေသာ ႏွုတ္ကပတ္ေတာ္ ကုိ ပုံေဆာင္သည္။

(၁၂) ေၾကး၀ါယဇ္ပလႅင္ႀကီး

ေၾကး၀ါယဇ္ပလ္ႅင္ၾကီးကုိမီးရွုိ႕ရာယဇ္ပလ္ႅင္ဟုလည္း ေခၚသည္။အလ်ား ငါးေတာင္ အနံငါးေတာင္ အျမင့္သုံးေတာင္ရွိ၍ အကာရွ သစ္သားကုိ ေၾကး၀ါျဖင့္ မြမ္းမံထားသည္။ ယဇ္ေကာင္မ်ားမီးရွိ ့ရာေနရာ ျဖစ္သည္ (ထြက္ ၂ရး၁-ရ) လက္ ၀ါးကပ္တုိင္ကုိ ပုံေဆာင္သည္။

(၁၃) ပရိသတ္ စည္းေ၀းရာ တဲေတာ္တံခါးေရွ ့

ပရိသတ္မ်ားစည္းေ၀းေသာေနရာျဖစ္သည္။ ပရိသတ္ မ်ားတဲေတာ္ အတြင္းသုိ ့၀င္ခြင့္မရွိ။  ေၾကး၀ါယဇ္လႅင္ ႀကီး ႏွင့္ေၾကး၀ါ အင္တုံ ပတ္၀န္းက်င္၌သာ ေနခြင့္ရွိသည္။  ယဇ္ေကာင္ မ်ားဘုရားသခင္ထံဆက္ကပ္ေသာေနရာျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္၊  ။တဲေတာ္ႏွင့္တဲေတာ္တန္ဆာမ်ားကုိအလြတ္ က်က္ပါ။

သင္ခန္းစာ (၁၃)မွ ေမးခြန္းမ်ား

၁။            က်ဴးလြန္ေသာအျပစ္ကုိမည္သည့္အရာအားျဖင့္ေျဖလႊတ္နိင္သနည္း။-------

၂။            တဲေတာ္အေၾကာင္းကုိအဘယ္ေၾကာင့္သိဘုိ ့လုိသနည္း။------------------

၃။            တဲေတာ္အစစ္သည္အဘယ္မွာရွိသနည္း။-------------------------------

၄။            တဲေတာ္အတြင္းခန္းကုိ မည္သုိ ့ေခၚသနည္း။---------------------------

၅။            အသန္ ့ရွင္းဆုံးဌါန၌ မည္သည့္အရာရွိသနည္း။-------------------------

၆။            သန္ ့ရွင္းရာဌာနရွိ ပစၥည္းမ်ားကုိေဖၚျပပါ။------------------------------

ရ။            ကုလားကာသည္မည္သည့္ေနရာ၌ရွိသနည္း။----------------------------

၈။            ေၾကး၀ါအင္တုံသည္မည္သည့္အတြက္ျဖစ္သနည္း။-----------------------

၉။            ေၾကး၀ါယဇ္ပလႅင္သည္မည္သည့္အရာကုိပုံေဆာင္သနည္း။---------------

၁၀။          ယဇ္ေကာင္မ်ားကုိမည္သည့္ေနရာတြင္ဆက္ကပ္ရသနည္း။---------------

ဆရာေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး