ထေျမာက္ျခင္း အ႐ွင္သခင္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ (Bible Study)


ထေျမာက္ျခင္း အ႐ွင္သခင္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္
Jesus Christ the Risen Lord

သင္ခန္းစာ (၅) 

                'အသက္႐ွင္ေသာ သူလည္းျဖစ္၏။ ငါသည္အရင္ေသသည္ျဖစ္၍၊ ကမၻာအဆက္ဆက္ အသက္ႏွင့္ျပည့္စံု၏။...'(ဗ်ာ၊၁း၁၈)

ခ်စ္စြာေသာ မိတ္ေဆြ၊                                           

                သင္သည္ ခ်စ္ခင္ရသူတဦး၏သခၤ်ဳိင္းတြင္းအနား ရပ္ေနခဲ့ဘူးပါသလား။ သင္၏အလြန္ျမတ္ႏိုးခ်စ္ခင္ရသူ၏ကိုယ္ခႏၶာကို ေျမသို႔ ခ်ေနစဥ္ ၾကည့္႐ႈလ်က္ အလြန္ဝမ္းနည္းခဲ့ရပါသလား။ သို႔ျဖစ္ေသာ္ ေသျခင္းသည္ ေၾကာက္ဖြယ္ေသာ ရန္သူျဖစ္ေၾကာင္း သင္သည္ နားလည္ ရၿပီး။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔မေသမွီ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အတြက္ သခင္ေယ႐ႈ ခ်ီေဆာင္ျခင္းငွါ ၾကြလာခဲ့ျခင္း မ႐ွိခဲ့ေသးလွ်င္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေယာက္စီတိုင္း ေသျခင္းကို ျဖတ္သန္းရေပလိမ့္မည္။ က်မ္းစာက'လူသည္ထိုေနာက္မွတခါတည္းေသ၍...'ဟုဆိုသည္။

                ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ ယံုၾကည္ကိုးစားၿပီးခဲ့ေသာ္ ေသျခင္းကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေၾကာက္စရာမလို ေတာ့ပါ။ ဤရန္သူ ေသျခင္းကို ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ေအာင္ႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ က်မ္းစာက ဆိုသည္မွာ သူသည္ ေသျခင္း၏တန္ခိုး ကို ခ်ဳိးဖ်က္ခဲ့ၿပီ၊ ဧဝံေဂလိ သတင္းအားျဖင့္ ထာဝရအသက္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ထံ ယူေဆာင္လာခဲ့၏။

                'ဧဝံေဂလိ' ဟူေသာစကား၏အဓိပၸါယ္မွာ 'သတင္းေကာင္း'ျဖစ္ၿပီး တမန္ေတာ္ေပါလုက ဘယ္ကဲ့သို႔ေသာ သတင္း ေကာင္းျဖစ္ ေၾကာင္းကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား ေျပာခဲ့၏။ ေပါလုက'ညီအစ္ကိုတို႔၊ ငါသည္သင္တို႔အား ေဟာေျပာဘူးသည္ႏွင့္အညီ၊ သင္တို႔သည္ ခံယူ၍ မွီဝဲဆည္းကပ္ေသာ ဧဝံေဂလိတရားကို သင္တို႔အား တဖန္ငါၾကားလိုက္၏။ ငါသည္ ကိုယ္တိုင္ ခံယူသည့္ အတိုင္း ....ခရစ္ေတာ္သည္ က်မ္းစာလာသည့္အတိုင္း  ငါတို႔အျပစ္ေၾကာင့္ အေသခံေတာ္မူ၏။-သၿဂၤဳိဟ္ၿပီးမွ၊ က်မ္းစာ လာသည့္ အတိုင္း သံုးရက္ ေျမာက္ေသာေန႔၌ ထေျမာက္ေတာ္မူ၏။'ဟုဆို၏။(၁ေကာ၊၁၅း၁,၃,၄)

                ဤက်မ္းပိုဒ္မွ သခင္ေယ႐ႈခရစ္၏ဧဝံေဂလိတရားသည္ ႀကီးစြာေသာ သမၼာတရား ႏွစ္ခ်က္အေပၚ တည္ေနေၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေတြ႕ျမင္ရသည္။

(၁)           ခရစ္ေတာ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားအတြက္အေသခံ၏။

(၂)           ခရစ္ေတာ္ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ခဲ့၏။

                က်မ္းစာက ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား ဘုရားသခင္သည္ အခ်ဳိ႕ေသာလူမ်ားကို ေသျခင္းမွထေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္း အမွန္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေျပာပါ၏။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ျဖစ္ပ်က္မႈတိုင္း၌ ဤလူမ်ားသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေသခဲ့ၾက၏။ သို႔ေသာ္ သခင္ေယ႐ႈမူကား ထိုကဲ့ သို႔မဟုတ္ပါ။ သူသည္ သခၤ်ဳိင္းမွ ထေျမာက္ခဲ့ၿပီး၊ ေနာက္တဖန္ ဘယ္ေသာအခါမွ် မေသေတာ့ပါ။ ေယ႐ႈက'အသက္႐ွင္ေသာ သူ လည္းျဖစ္၏။ ငါသည္ အရင္ ေသသည္ျဖစ္၍၊ ကမၻာအဆက္ဆက္ အသက္ႏွင့္ျပည့္စံု၏။...'ဟုဆို၏။(ဗ်ာ၊၁း၁၈)

ေယ႐ႈသည္ သူ၏႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္းကို  ႀကိဳတင္၍ေျပာခဲ့၏

                သခင္ေယ႐ႈက တပည့္ေတာ္မ်ားအား ေျပာခဲ့သည္မွာ သူသည္ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းကို ခံရမည္။ အေသသတ္ျခင္းကို ခံရမည္၊ ထိုမွ သံုးရက္ၿပီး၊ ေနာက္တဖန္ ထေျမာက္လိမ့္မည္။ ေယ႐ႈက' ခဏၾကာၿပီးမွ သင္တို႔သည္ ငါကိုမျမင္ရၾက။ တဖန္ခဏၾကာၿပီးမွ ငါ့ကို ျမင္ျပန္ၾက လိမ့္မည္(သူသည္ တဖန္ထေျမာက္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္)။ အေၾကာင္းမူကားငါသည္ ခမည္းေတာ္ထံသို႔ သြားမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။-ငါ အမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊ သင္တို႔သည္ ငိုေၾကြး မည္တမ္းျခင္း ရွိၾကလိမ့္မည္။ ေလာကီသားတို႔ သည္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ရွိၾကလိမ့္မည္။ သင္တို႔မူကား ဝမ္းနည္းျခင္း ရွိေသာ္လည္း၊ ထိုဝမ္းနည္းျခင္းသည္ တဖန္  ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ျဖစ္လိမ့္မည္။'ဟု ဆို၏။ (ေယာ၊၁၆း၁၆,၂ဝ)

                ဂ်ဴးမ်ားစြာက ေယ႐ႈသည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္းကို မယံုၾကည္ၾကပါ။ သူတို႔သည္ ေယ႐ႈကို မုန္းၾကၿပီး၊ သူ႕ကို သတ္ရန္ အလို႐ွိ၏။ ျဖစ္ရပ္တခု၌ သူတို႔က ေယ႐ႈကို သူသည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ အစစ္အမွန္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို နိမိတ္လကၡဏာျဖင့္ ျပရန္ ေျပာဆိုၾက၏။

                ေယ႐ႈက သူတို႔ကို ပေရာဖက္ေယာန၏နိမိတ္လကၡဏာတခုကို ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုေျပာ၏။ ေယ႐ႈက' ေယာနသည္ ငါႀကီးဝမ္း ထဲမွာ သံုးရက္ေနရသကဲ့သို႔၊ လူသားသည္ေျမ ႀကီးထဲမွာ သံုးရက္ေနရလတံ့။'ဟုဆို၏။(မ၊၁၂း၄ဝ)

                ေယ႐ႈသည္ ဘာကိုဆိုလိုပါသနည္း။  ေယာနသည္ ငါးႀကီး၏ဝမ္းတြင္း သံုးရက္ႏွင့္သံုးည ေနခဲ့ရသကဲ့သို႔ သူသည္ လည္း သခၤ်ဳိင္း တြင္ သံုးေန႔ႏွင့္သံုးညေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့၏။ ထိုေနာက္ သူသည္တဖန္ထေျမာက္လိမ့္မည္။ သူ၏႐ွင္ျပန္ ထေျမာက္ျခင္းက သူသည္ ဘုရားသခင္၏သားစစ္ျဖစ္ေၾကာင္း နိမိတ္လကၡဏာသက္ေသ ျဖစ္လိမ့္မည္။

ေယ႐ႈ ကါးတိုင္ထက္တြင္ အေသသတ္ခံခဲ့ျခင္း

                သခင္ေယ႐ႈသည္ကားစင္ထက္တြင္ နံနက္ကိုးနာရီတြင္ ႐ိုက္ထားျခင္းကိုခံရၿပီး၊ မြန္းလြဲသံုးနာ၌အသက္ေတာ္ကို စြန္႕ ေတာ္မူခဲ့၏။ မြန္းတည့္ခ်ိန္မွစ၍သံုးနာရီတိုင္ေအာင္ တေလာကလံုးသည္ မဲေမွာင္လ်က္႐ွိ၏။ ထိုေနာက္ ေယ႐ႈသည္ ငိုေၾကြး လ်က္'အမႈၿပီးၿပီ'ဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီးေနာက္ အသက္ေတာ္ကိုစြန္႕ေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ခဏျခင္းပင္ ဗိမာန္ေတာ္၏ ကုလားကာသည္ အထက္စြန္း မွ ေအာက္စြန္းတိုင္ေအာင္ စုတ္ကြဲေလ၏။ ႀကီးစြာေသာေျမႀကီးလႈပ္ေလ၏။ ေက်ာက္မ်ားတို႔သည္ ကြဲျပားၾက၏။

                ထိုေနာက္မွ ေယ႐ႈေသၿပီးေနာက္ ေရာမစစ္သားမ်ား ေရာက္လာၾက၏။ ေယ႐ႈ၏ေဘး႐ွိ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေပၚ ႐ိုက္ ထားေသာ သူႏွစ္ေယာက္၏ေျခကိုခ်ဳိးၾက၏။ သို႔ေသာ္ ေယ႐ႈထံသို႔ေရာက္ေသာ္ သူသည္ ေသႏွင့္ၿပီးေၾကာင္းကို ေတြ႕ျမင္လွ်င္ ေျခ ကို မခ်ဳိးဘဲေနၾက၏။  ထိုအေၾကာင္းအရာကား ကယ္တင္႐ွင္၏ကိုယ္မွ အ႐ိုးတေခ်ာင္းမွ် မက်ဳိးရဟု (ဆာလံ၊၃၄း၂ဝ) အရ  ပေရာဖက္ျပဳခဲ့ေသာ က်မ္းစာလာခ်က္ကို တိုက္႐ိုက္ျပည့္စံုျခင္း အေၾကာင္းျဖစ္၏။

ေယ႐ႈကို သၿဂၤဳိသ္ျမဳပ္ႏွံျခင္း

                အရိမသဲၿမိဳ႕သားေယာသပ္ျဖစ္ေသာ သူေဌးတေယာက္သည္ ပိလတ္မင္းထံလာၿပီး ေယ႐ႈ၏အေလာင္းေတာ္ကို ယူသြား မည့္အေၾကာင္း အခြင့္ေတာင္း၏။ ပိလတ္မင္းသည္ ေယ႐ႈ ေသေၾကာင္းကို အေသအျခာသိလွ်င္ ေယာသပ္၏ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ခြင့္ျပဳေလ၏။

                ေယာသပ္ႏွင့္အျခားေသာတပည့္ေတာ္ျဖစ္ေသာ နိေကာဒင္တို႔သည္လာ၍ ေယ႐ႈ၏အေလာင္းကိုသၿဂၤဳိသ္ရန္ ျပင္ဆင္ ေလ၏။ သူ၏အေလာင္းေတာ္ကို ပိတ္ပုဆိုးျဖင့္ ပတ္ရစ္ၾက၏။ ေယ႐ႈ၏ကိုယ္ခႏၶာတြင္ ဒါဏ္ရာမ်ား႐ွိ၍ အဝတ္တြင္ ေမႊးႀကိဳင္ေသာ နံသာမ်ားကို ထည့္လ်က္ ပတ္ရစ္ေလ၏။

                ေယ႐ႈ၏အေလာင္းေတာ္ကို ေက်ာက္တြင္ ထြင္းထားေသာ၊ တေယာက္ကိုမွ် မသၿဂၤဳိသ္ဘူးေသာ၊ သခၤ်ဳိင္းတြင္းသစ္ တခု တြင္ ျမဳပ္ႏွံၾက၏။ ႀကီးစြာေသာေက်ာက္ျဖင့္ သခၤ်ဳိင္းဂူတံခါး အဝကိုပိတ္ခဲ့ၾက၏။

                ေယ႐ႈ၏တပည့္ေတာ္မ်ားသည္ သူ၏အေလာင္းကို ခိုးယူႏိုင္ၿပီး သခၤ်ဳိင္းမွ ထေျမာက္ေၾကာင္းကို ေၾကြးေၾကာ္မွာကို ဖာရိ႐ွဲတို႔ သည္ ေၾကာက္သျဖင့္ သခၤ်ဳိင္းဂူကို ေစါင့္ၾကပ္ရန္ ေရာမစစ္သားမ်ားကို တာဝန္ခ်ထားေပးရန္ ပိလတ္မင္းထံ ေတာင္းဆို ၾက၏။ ပိလတ္မင္းသည္ သူတို႔၏ေတာင္းဆိုျခင္းကို ခြင့္ျပဳခဲ့၏။

ေယ႐ႈ သခၤ်ဳိင္းမွ ထေျမာက္ခဲ့ျခင္း

                ေယ႐ႈ၏အေလာင္းသည္ သခၤ်ဳိင္းဂူအတြင္း သံုးရက္ႏွင့္သံုးည လည္းေလွ်ာင္းခဲ့၏။ တတိယေျမာက္ေသာေန႔ နံနက္ မိုးမလင္းမီွ သခင္ေယ႐ႈသည္  ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ခဲ့၏။ ထိုေနာက္မွ ႀကီးစြာေသာ ေျမငလွ်င္ လႈပ္ေလ၏။ ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္း ကင္တမန္သည္ ေကာင္းကင္ဘံုမွ ဆင္းလာၿပီး၊ ဂူတံခါးဝ၌ ပိတ္လ်က္႐ွိေသာ ေက်ာက္ကို လိမ့္လွန္ခဲ့၏။   က်မ္းစာက ေရာမ စစ္သားတို႔သည္' ေၾကာက္ ႐ြံ႕ သျဖင့္ တုန္လႈပ္၍ ေသမတတ္ျဖစ္ၾက၏'ဟုဆို၏။

                ထိုေန႔ နံနက္ေစာေစာတြင္ အမ်ဳိးသမီးသံုးဦးတို႔သည္ ေယ႐ႈ၏သခၤ်ဳိင္းဂူသို႔ လာၾက၏။ေယ႐ႈ၏အေလာင္းကို နံ႔သာမ်ဳိးႏွင့္ျပင္ဆင္ ရန္ လာျခင္းျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ ေရာက္ေသာအခါ သခၤ်ဳိင္းသည္ ဗလာ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုသာေတြ႕ၾက၏။  ေကာင္းကင္တမန္က သူတို႔အား 'ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္း မ႐ွိၾကႏွင့္။ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ သတ္ေသာ ေယ႐ႈကို သင္တို႔႐ွာၾကသည္ကို ငါသိ၏။ ဤ အရပ္၌မ႐ွိ။ မိန္႔ေတာ္မူသည္ အတိုင္းထေျမာက္ေတာ္မူၿပီ။...'ဟုဆို၏။

                အမ်ဳိးသမီးတို႔သည္ ေယ႐ႈထေျမာက္ေၾကာင္းကို တပည့္ေတာ္တို႔အား ၾကားေျပာရန္ ေနာက္သို႔ ျပန္ေျပးသြားၾက၏။ သူ တို႔သည္ ေပတ႐ုႏွင့္ေယာဟန္ကိုေတြ႕ၿပီး သူတို႔ျမင္ခဲ့၊ ၾကားခဲ့သမွ်တို႔ကို ၾကားေျပာေလ၏။   ေပတ႐ုႏွင့္ေယာဟန္သည္  သခၤ်ဳိင္း သို႔ ေျပးသြားၾက၏။ သူတို႔ သခၤ်ဳိင္ဂူသို႔ ေရာက္ေသာအခါ အံ့ဖြယ္ျမင္ကြင္းကို ေတြ႕ၾက၏။

                ေယ႐ႈ၏အေလာင္းကို ပတ္ရစ္လ်က္႐ွိေသာ ပိတ္ပုဆိုးသည္ ပံုမပ်က္ဘဲ ႐ွိလ်က္ေန၏။ လူ၏ပံုစံအတိုင္းပင္ ႐ွိေနၿပီး သို႔ေသာ္ ေယ႐ႈ၏ခႏၶာမူကား မ႐ွိေတာ့ပါ။ ေခါင္းေတာ္၌႐ွိေသာ ပုဝါသည္ ပိတ္ပုဆိုးႏွင့္အတူမ႐ွိဘဲ တျခားစီလိပ္လ်က္ ေထာင့္ တခု၌႐ွိေန၏။ ေယ႐ႈ ထေျမာက္ခဲ့ၿပီ။

                တပည့္ေတာ္မ်ား ထြက္သြားၿပီးေနာက္ မာရိမာကဒလသည္ သခၤ်ဳိင္းဂူအျပင္ဘက္တြင္ ငိုေၾကြးလ်က္ ရပ္ေန၏။ သူမ သည္ငံု႔၍ တြင္းထဲသို႔ၾကည့္လွ်င္ ေကာင္းကင္တမန္ ႏွစ္ပါးကိုျမင္ေလ၏။ သူတို႔က သူမအား 'အခ်င္းမိန္းမ အဘယ္ေၾကာင့္ ငို ေၾကြးသနည္း။'ဟု ေမးလွ်င္ မာရိက'ကြၽန္မ၏သခင္ကို ယူသြားၾကၿပီး။ အဘယ္မွာ ထားၾကသည္ကို မသိပါ'ဟု ေျပာဆို၏။

                ထိုသို႔ဆိုၿပီးမွ ေနာက္သို႔လွည့္လွ်င္ လူတေယာက္သည္ သူမအား စကားေျပာေတာ္မူ၏။ ထိူသူသည္ ေယ႐ႈ ကိုယ္ေတာ္ တိုင္ျဖစ္ ၏။ သူက'အခ်င္းမိန္းမ အဘယ္ေၾကာင့္ ငိုေၾကြးသနည္း။ အဘယ္သူကို႐ွာသနည္း။'ဟုေမးေတာ္မူ၏။ မာရိသည္ ေမွာ္ မၾကည့္ဘဲႏွင့္ သူ႔ကို ဥယ်ာဥ္ေစာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ထင္မွတ္၏။   ေယ႐ႈက တဖန္ 'မာရိ'ဟု ေခၚလွ်င္ သူမသည္ သခင္ေယ႐ႈကို မွတ္မိၿပီး 'အ႐ွင္ဘုရား'ဟု ထူးေတာ္မူ၏။

                ထိုည တပည့္ေတာ္ ဆယ္ေယာက္တို႔သည္ ထိုေန႔တာ၏ ထူးျခားေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေျပာဆိုရန္ ပိတ္ထားလ်က္႐ွိေသာ အခန္းတြင္ ေတြ႕ဆံုၾက၏။ ေသာမသည္ သူတို႔ႏွင့္အတူ မ႐ွိပါ။ ဂ်ဴးမ်ားကို ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ တံခါးသည္ ပိတ္ လ်က္ ႐ွိ၏။

                ႐ုတ္တရက္ သူတို႔၏အလယ္၌ ေယ႐ႈသည္ေပၚလာၿပီး 'သင္တို႔၌ ၿငိမ္သက္ျခင္း ႐ွိေစသတည္း'ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ တပည့္ ေတာ္တို႔ သည္ ေၾကာက္႐ြံ႕ၾက၏။  တပည့္ေတာ္တို႔သည္ ေယ႐ႈကို တေစၧ ျဖစ္သည္ဟု ထင္မွတ္္ၾက၏။   ေယ႐ႈက 'ကိုယ္ေတာ္ကလည္း၊ အဘယ္ ေၾကာင့္ တုန္လႈပ္ျခင္း ရွိၾကသနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ အထူးထူး အေထြေထြ ေသာ စိတ္ရွိၾကသနည္း။- ငါ့လက္ကို ၾကည့္ၾကေလာ့။ ငါ့ေျခကိုလည္း ၾကည့္ၾကေလာ့။ ငါ့ ကိုယ္ပင္ျဖစ္၏။ ငါ့ကို ၾကည့္႐ႈစမ္းသပ္ၾကေလာ့။ ငါသည္ သင္တို႔ျမင္သည္ အတိုင္း အ႐ိုးအသား ႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ တေစၧမည္သည္ကား ဤကဲ့သို႔ မျပည့္စံု'ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

                တပည့္ေတာ္တို႔သည္ ေယ႐ႈကိုၾကည့္လ်က္ အံ့ၾသၾက၏။ ေယ႐ႈက'သင္တို႔၌ စားစရာ တစံုတခု ႐ွိသေလာ။'ဟု ေမး ေတာ္မူ၏။ သူတို႔သည္ ငါးကင္တပိုင္းႏွင့္ပ်ားလပို႔ကို ေပးၾက၏။ ေယ႐ႈသည္ သူတို႔အေ႐ွ႕၌ စားေတာ္မူ၏။

                ေယ႐ႈသည္ သခၤ်ဳိင္းမွ သူ၏အ႐ိုး၊ အသားခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ ထေျမာက္ခဲ့ၿပီး။ တပည့္ေတာ္မ်ား မည္ကဲ့သို႔သိသနည္း။ သူ တို႔ သူ႔ကို ျမင္ၾက၏။ သူ႕ကို တို႔ထိ စမ္းသပ္ၾက၏။ သူႏွင့္အတူ စကားေျပာဆိုၾက၏။ သူႏွင့္အတူ စားၾက၏။

                တပည့္ေတာ္မ်ားသည္ ေသာမအား ႐ွာေတြ႕ၿပီး သတင္းေကာင္းကို ေျပာရန္ မေစါင့္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါ။ သူတို႔ ေသာမကို ေယ႐ႈ အသက္ ႐ွင္ေၾကာင္းကို ေျပာေသာအခါ၊ ေသာမကလည္း သူတို႔ကို မယံုပါ။ သူက ' သံ႐ိုက္ရာခ်က္ကို မျမင္၊ သံ ႐ိုက္ရာ ခ်က္ကို လက္ၫိႈးႏွင့္မတို႔မစမ္း၊ နံေဖးေတာ္ကိုလည္း လက္ႏွင့္မစမ္းမသပ္ရလွ်င္ အကြၽန္ုပ္မယံု'ဟုဆို၏။(ေယာ၊၂ဝး၂၅)

                ထိုေနာက္ ႐ွစ္ရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ တပည့္ေတာ္မ်ားသည္ တဖန္ ယခင္အခန္း၌ ျပန္ဆံုၾက၏။    ေသာမသည္လည္း ဤအခ်ိန္ ၌ သူတို႔ႏွင့္အတူ႐ွိေတာ္မူ၏။ တဖန္ ေယ႐ႈသည္သူတို႔၌ ေပၚလာၿပီး'သင္တို႔၌ ၿငိမ္သက္ျခင္း႐ွိေစသတည္း'ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ေယ႐ႈသည္ ေသာမထံသို႔လွည့္၍ ' သင္၏လက္ၫႈိးကိုဆန္႔၍ ငါ့လက္ကို ၾကည့္ေလာ့။  သင္၏လက္ကိုဆန္႔၍ ငါ့နံေဖးကို စမ္းသပ္ေလာ့။ ယံုမွားျခင္း မရွိႏွင့္။ ယံုေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။' ေသာမသည္လည္း ယံုမွားျခင္း မ႐ွိေတာ့ပါ။    ေသာမကလည္း၊ 'အကြၽန္ုပ္၏အရွင္၊ အကြၽန္ုပ္၏ ဘုရားသခင္ ပါတကား'ဟု ျပန္၍ေလွ်ာက္လ်က္ ကိုးကြယ္ေလ၏။ (ေယာ၊၂ဝး၂၈)

                သခင္ေယ႐ႈသည္ သခၤ်ဳိင္းမွ ထေျမာက္ၿပီးေနာက္ ဤေျမႀကီးေပၚ၌ ရက္ေပါင္းေလးဆယ္တိုင္ ကိုယ္ထင္႐ွား ျပ ေတာ္ မူ၏။ က်မ္းစာ၌ ေယ႐ႈသည္ သူ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ၿပီးေနာက္ အျဖစ္အပ်က္ အနည္းဆံုး ဆယ္ႀကိမ္ထက္ မနည္း  တပည့္ေတာ္ တို႔အား ကိုယ္ထင္ ႐ွား ျပေတာ္မူခဲ့ေၾကာင္းကို ေျပာဆိုထားပါသည္။ က်မ္းစာက 'အေသခံေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊ တမန္ေတာ္တို႔အား အရက္ေလး ဆယ္ပတ္လံုး ကိုယ္ကိုျပ၍...မိမိအသက္႐ွင္ေၾကာင္းကို ခိုင္ခန္႔ေသာ သက္ေသအမ်ားအား ျဖင့္ျပေတာ္မူ၏' ဟုဆို ၏။(တ၊၁း၃)

                ေယ႐ႈက ငါသည္ 'အသက္႐ွင္ေသာ သူလည္းျဖစ္၏။ ငါသည္ အရင္ေသသည္ျဖစ္၍၊ ကမၻာအဆက္ဆက္ အသက္ႏွင့္ ျပည့္စံု၏။...'ဟုဆို၏။(ဗ်ာ၊၁း၁၈)

ေယ႐ႈ၏ေသျခင္းမွ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းသည္ သူသည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျဖစ္သည္။

                ေယ႐ႈသည္ ေသျခင္းမွထေျမာက္ေၾကာင္းကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔သိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူ၏ေသျခင္းမွ ႐ွင္ျပန္ ထေျမာက္ျခင္း ၏ အမွန္အဓိပၸါယ္ကား အဘယ္နည္း။

                ေယ႐ႈ၏ေသျခင္းမွ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းသည္ သူသည္ ဧကန္အမွန္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ သူေဟာ ေျပာခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံုးသည္ အမွန္တရားျဖစ္ေပ၏။ 

                သင္၏ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သံသယ႐ွိျခင္း၌ သင္သည္ ျပသနာမ်ား ႐ွိေနခဲ့ေသာ္၊ သို႔မဟုတ္ က်မ္းစာအေပၚ ယံုၾကည္မႈ အရာ၌ သံသယျဖစ္ေနေသာ မိတ္ေဆြမ်ား သင္၌ ႐ွိေနခဲ့လွ်င္ ထိုအရာမ်ားအားလံုးကို ခဏေဘးဖယ္ထားလ်က္ အေၾကာင္းအရာအားလံုးကို ဤေမးခြန္းအေပၚ ဆံုးျဖတ္စစ္ေဆးမႈကိုျပဳပါ။ ေယ႐ႈခရစ္သည္ ဧကန္အမွန္ေသခဲ့ပါသလား။ သူူသည္ ဧကန္အမွန္ တဖန္ ထေျမာက္ ခဲ့ပါသလား။

                ဧကန္အမွန္ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ဧကန္အမွန္ေသခဲ့၏။ သူသည္ ဧကန္အမွန္ တဖန္ ထေျမာက္ခဲ့၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ သည္ ဘုရားသခင္၏သား ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ သူ ေဟာေျပာခဲ့သမွ်ေသာ အရာမ်ားအားလံုးတို႔သည္ အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္းကို   ကြၽႏ္ုပ္တို႔ သိၾက၏။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ သည္ သူ႔အေပၚ အျပည့္အဝ ယံုၾကည္ကိုးစားျခင္းကို ျပဳႏိုင္ပါသည္။ က်မ္းစာက 'ေသျခင္းမွထေျမာက္ေတာ္ မူ၍၊ သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ အားျဖင့္၊တန္ခိုးႏွင့္တကြ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ ထင္႐ွားျဖစ္ေတာ္မူေသာ ငါတို႔ သခင္ေယ႐ႈ ခရစ္တည္း ဟူေသာ မိမိသားေတာ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍...'ဟုဆို၏။(ေရာ၊၁း၃-၄)

ေယ႐ႈ၏႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကို အာမခံခ်က္ေပးပါသည္။

                ေသၿပီးေနာက္  ဘုရား၏သားသမီးမ်ား တဖန္အသက္႐ွင္ျခင္းကို ဘုရားသခင္သည္ ကတိျပဳထားခဲ့ပါသည္။ သူသည္ ဤအမႈကို ျပဳလုပ္ ႏိုင္ပါသလား။ အမွန္ပင္ သူ ျပဳလုပ္ ႏိုင္ပါသည္။  မည္ကဲ့သို႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ သိႏိုင္ပါသနည္း။ သူသည္ ေယ႐ႈကို ထေျမာက္ေစခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။  ေယ႐ႈက 'ငါသည္  အသက္႐ွင္ေသာေၾကာင့္ သင္တို႔သည္လည္း အသက္႐ွင္  ရၾကလိမ့္မည္။'ဟုဆိုသည္။ (ေယာ၊၁၄း၁၉)

                တဖန္ေယ႐ႈက' ေယ႐ႈကလည္း၊ ငါသည္ထေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္း၊ အသက္ရွင္ျခင္းအေၾကာင္း ျဖစ္၏။ ငါ့ကို ယံုၾကည္ေသာ သူသည္ ေသလြန္ေသာ္လည္း ရွင္လိမ့္မည္။'ဟုဆိုျပန္၏။(ေယာ၊၁၁း၂၅)

ခရစ္ယာန္တေယာက္ ေသၿပီးေနာက္ ဘာေတြ ျဖစ္လိမ့္မည္နည္း

                ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္တဖန္ အသက္႐ွင္ျခင္းသို႔ေရာက္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔ သိေနၾကသည့္တိုင္ ခရစ္ယာန္ တေယာက္ ေသခဲ့လွ်င္ ဘာေတြ ျဖစ္လိမ့္မည္နည္း၊ စေသာ ေမးခြန္းမ်ားသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌႐ွိေနပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဘယ္ကို သြားၾက မည္နည္း။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာ၌ အဘယ္ကဲ့သို႔ျဖစ္မည္နည္း။ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္လာလိမ့္မည္နည္း။ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ခ်စ္ခင္ေသာ သူမ်ားႏွင့္ သိၾကလိမ့္မည္လား။ ဤေမးခြန္းမ်ားသည္ အလြန္မွ အေရးႀကီးပါသည္။  ဤ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွ မည္ကဲ့သို႔ ေျပာဆိုထားေၾကာင္းကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ၾကည့္ၾက ရမည္။

                (၁)ခရစ္ယာန္တေယာက္ ေသခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘာေတြျဖစ္မည္နည္း။

                ေယ႐ႈခရစ္ႏွင့္အတူေနရန္ သူ ထြက္သြားသည္။ ကိုယ္ခႏၶာသည္ ေျမႀကီးထဲတြင္ ျမဳပ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ လူပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ ေသာ၊ စိတ္ႏွင့္ဝိညာဥ္သည္ ခ်က္ျခင္းပင္ သခင္ေယ႐ႈႏွင့္အတူေနရန္ ထြက္သြားသည္။ တမန္ေတာ္႐ွင္ေပါလုက 'ငါ အသက္ ႐ွင္သည္အရာမွာ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္၏။ ေသလွ်င္မူကား၊ သာ၍အက်ဳိး႐ွိ၏။'ဟုဆို၏။(ဖိ၊၁း၂၁)

                ႐ွင္ေပါလုက ဘာေၾကာင့္ ေသလွ်င္သာ၍ 'အက်ဳိး' ႐ွိသည္ဟုေျပာဆိုရသနည္း။ အဓိပၸါယ္မွာ ခရစ္ေတာ္ ႏွင့္အတူ ေနရန္ သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ခ်စ္ခင္ရေသာ ခရစ္ယာန္တဦး ေသေသာအခါ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အလြန္ဝမ္းနည္းၾကသည္။ ဤကား ဓမၼတာပင္ ျဖစ္သည္။ သူ႔ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အလြန္လြမ္းဆြတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ သိထားရန္မွာ သူတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ ႏွင့္အတူ႐ွိေနျခင္းသည္ ဤေနရာမွာ ႐ွိေနျခင္းထက္ အလြန္မွသာ၍ေကာင္းလွေပသည္။

                (၂)ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ကိုယ္ခႏၶာ၌ မည္ကဲ့သို႔ျဖစ္မည္နည္း။

                ခရစ္ယာန္ ေသေသာအခါ ခႏၶာကို သခၤ်ဳိင္း တြင္ထားပါသည္။ ခႏၶာသည္ 'ခရစ္ေတာ္၌ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္း' ဟုဆိုပါသည္။ ေယ႐ႈ တဖန္ ၾကြလာေသာအခါ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ခနၶာကို ထေျမာက္ ေစလိမ့္မည္။  ခႏၶာအသစ္ကို ေပးလိမ့္မည္။  ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ခႏၶာကို အိမ္တလံုး အျဖစ္ ေျပာဆိုထားပါသည္။ တမန္ေတာ္႐ွင္ေပါလုက'ယာယီတဲျဖစ္ေသာ ငါတို႔ေျမအိမ္သည္ပ်က္လွ်င္၊ ေကာင္းကင္ဘံု၌ လူလက္ျဖင့္မလုပ္ဘဲ၊ ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ နိစၥထာဝရအိမ္႐ွိေၾကာင္းကို ငါတို႔သိၾက၏။'ဟုဆိုသည္။(၂ေကာ၊၅း၁)

                ဤေနရာ၌ ႐ွင္ေပါလုက ဘာေျပာပါသနည္း။ သူက 'ငါသည္ ေသခဲ့ေသာ္၊ ငါ၏ခႏၶာသည္ ေျမသို႔ျပန္သြားမည္။ တေန႔ေသာအခါ အ့ံဘြယ္ေသာ ခႏၶာသစ္ကိုေပးရန္ ဘုရားသခင္သည္ သူကိုယ္တိုင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ ေပးလိမ့္မည္။  ကြၽႏ္ုပ္တို႔ သည္ ေကာင္းကင္ဘံု ၌ အစဥ္ေနရေပလိမ့္မည္။

                (၃)ေကာင္းကင္ဘံု၌ ကြၽႏ္ုပ္တို႔မည္ကဲ့သို႔ျဖစ္မည္နည္း။

                သခင္ေယ႐ႈႏွင့္ တူလာလိမ့္မည္။ သူ၏ဘုန္းႏွင့္ျပည့္ေသာ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ခႏၶာကို ရ႐ွိၾကလိမ့္မည္။ က်မ္းစာက 'ခ်စ္သူတို႔ယခုတြင္ ငါတို႔သည္ဘုရားသခင္၏သား ျဖစ္ၾက၏။ ေနာက္မွ အဘယ္သို႔ေသာသူျဖစ္မည္ဟု မထင္႐ွားေသး၊ သို႔ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္သည္ ထင္႐ွား  ေပၚထြန္းေတာ္မူေသာအခါ၊ ငါတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ တူၾကလတံ့ဟု ငါတို႔သိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္ ျဖစ္ေတာ္မူသည့္အတိုင္းကို ငါတို႔သိျမင္ရၾကလိမ့္မည္။'ဟုဆို၏။(၁ေယာ၊၃း၂)

                (၄)ေကာင္းကင္ဘံု၌ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ခ်စ္ခင္ခဲ့ရေသာသူမ်ားႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သိၾကလိမ့္မည္လား။

                ကြၽႏ္ုပ္တို႔ သိၾကလိမ့္မည္။ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ခရစ္ေတာ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို သိသကဲ့သို႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း တေယာက္ႏွင့္ တေယာက္ကို သိၾကလိမ့္မည္။ က်မ္းစာက'ယခုတြင္ ငါတို႔သည္ မွန္အားျဖင့္ ရိပ္မိလ်က္သာ ေနၾက၏။   ထိုအခါ မူကား၊ မ်က္ေမွာက္ ထင္ထင္ ျမင္ရလိမ့္မည္။ ယခုတြင္ ငါအသိအျမင္မစံုမလင္ျဖစ္၏။ ထိုအခါမူကား၊ သူတပါးသည္ငါ့ကို သိသ ကဲ့သို႔ ငါသိရလိမ့္မည္။'ဟု ဆို၏။(၁ေကာ၊၁၃း၁၂)

                သခင္ေယ႐ႈခရစ္သည္ သင္၏ကယ္တင္႐ွင္ ျဖစ္ပါသလား။  သူသည္ သင့္ကို ပိုင္ေၾကာင္းကို သင္သည္ သိပါသလား။ သို႔ ျဖစ္ေသာ္ သင္သည္ ေသျခင္းကိုေၾကာက္ရန္ မလိုေတာ့ပါ။ ဘုရားသခင္၏သားသမီးမ်ားအတြက္ ေသျခင္းသည္ ေကာင္းကင္ ဘံုသို႔ ေရာက္ရန္တံခါးတခုျဖစ္ၿပီ၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သခင္၏မ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲ၌ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ထာဝစဥ္ ေနရေပလိမ့္မည္။

               

                ေယ႐ႈခရစ္သည္ ထေျမာက္ျခင္း အ႐ွင္သခင္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ အသက္႐ွင္ ေသာေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္လည္း အသက္႐ွင္ ရၾကလိမ့္မည္။

 

ေမးခြန္းမ်ား

 

၁။ “ဧ၀ံေဂလိ”ဟူေသာ စကား၏ အဓိပၸါယ္မွာ သတင္းေကာင္း ျဖစ္သည္။ ၁ ေကာ ၁၅ အရ ဧ၀ံေဂလိ တရား ဟူသည္မွာ၊

(က) ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ရန္ ပညတ္ေတာ္ ဆယ္ပါးကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေစါင့္ထိန္းရမည္။

(ခ ) ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အျပစ္မ်ားအတြက္ အေသခံျခင္း၊ ျမဳပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ ထာ၀ရအသက္႐ွင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

(ဂ ) ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ရန္ ေယ႐ႈ၏နမူနာ အတိုင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လိုက္ေလွ်ာက္ရမည္။

၂။ သူသည္ အေသ သတ္ျခင္း မခံမွီ သခင္ေယ႐ႈက တပည့္ေတာ္မ်ားကို ေျပာခဲ့သည္မွာ၊

(က) ေနာင္အခါ သူ၌ မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္လိမ့္မည္မွာ မေသခ်ာပါ။

(ခ ) သူ၌ လူထု ပရိသတ္က မည္ကဲ့သို႔ ျပဳလိမ့္မည္ကို သူ ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္း ႐ွိသည္။

(ဂ ) သူသည္ ဒုကၡဆင္းရဲခံရမည္၊ အေသသတ္ျခင္း ခံရမည္။ သံုးရက္ၿပီးေနာက္ တဖန္ ထေျမာက္လိမ့္မည္။

၃။ သခင္ေယ႐ႈက ယုဒလူတို႔အား သူသည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ ဧကန္အမွန္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို သက္ေသျပရန္ မည္သည့္ နမိတ္လကၡဏာ တခုကို ေပးခဲ့ပါသနည္း။

(က) အ့ံဘြယ္နမိတ္ လကၡဏာမ်ား။

(ခ ) ပေရာဖက္ ေယာန၏နမိတ္လကၡဏာ (ဤကား သူသည္ အေသခံျခင္းႏွင့္ ထေျမာက္ျခင္း ျဖစ္သည္)။

(၈ ) ပေရာဖက္ အာမုတ္၏ နမိတ္လကၡဏာ။

၄။ သခင္ေယရႈ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေသါ အခါ၊

(က) သူသည္ အရိုး၊ အသား မ႐ွိေသာ ၀ိညာဥ္ ႏွင့္ ျဖစ္သည္။

(ခ ) ေယ႐ႈ တဖန္ထေျမာက္ျခင္းကို တပည့္ေတာ္မ်ားသာလွ်င္ ျမင္ေတြ႕ရသည္။

(၈ ) အ႐ိုး၊ အသား႐ွိေသာ ခႏၶာႏွင့္ သူသည္ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့သည္။

၅။ ေယ႐ႈ သခၤ်ဳိင္းမွထေျမာက္ခဲ့သည္ကို တပည့္ေတာ္မ်ား မည္ကဲ့သို႔ သိခဲ့ပါသနည္း။

(က) သူ၏ခႏၶာ သခၤ်ဳိင္းဂူ၌ မ႐ွိေတာ့ျခင္း။

(ခ ) တပည့္ေတာ္မ်ား သူ႕ကို ျမင္ရသည္၊ သူ႔ ကို တို႔ထိရသည္၊ သူႏွင့္ စကားေျပာရသည္၊ သူႏွင့္အတူ စားေသာက္ၾကရသည္။

(ဂ ) တစံုတေယာက္က တပည့္ေတာ္မ်ားကို ေယ႐ႈ ထေျမာက္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

၆။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ၿပီးေနာက္ သူ၏တပည့္ေတာ္မ်ားကို ကိုယ္ ထင္႐ွားျပခဲ့သည္။

(က) အနည္းဆံုး ဆယ္ႀကိမ္ထက္ မနည္း၊

(ခ ) အႀကိမ္ အနည္းငယ္မွ်သာလွ်င္။

(ဂ ) တႀကိမ္တည္းသာ။

၇။ ေယ႐ႈ၏႐ွင္ျပန္ထေျမွာက္ျခင္းေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သိရသည္မွာ၊

(က) အခ်ဳိ႕ေသာ ခရစ္ယာန္မ်ား ေသၿပီးေနာက္ တဖန္ ထေျမွာက္ျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္။

(ခ ) ဘုရား၏သားသမီးမ်ား အားလံုး ေသၿပီးေနာက္ အသက္႐ွင္ရၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘုရား ကတိေတာ္႐ွိသည္။

(ဂ ) ခရစ္ယာန္ အနည္းငယ္မွ်သာ ေသၿပီးေနာက္ ေယ႐ႈကို ျမင္ေတြ႕ ရလိမ့္မည္။

၈။ ခရစ္တေယာက္ ေသေသာအခါ၊

(က) ကိုယ္ခႏၶာ သခၤ်ဳိင္း၌ ျမဳပ္ႏွံသည္။ သို႔ေသာ္ သူ၏ စိတ္ႏွင့္၀ိညာဥ္သည္ သခင္ေယ႐ႈႏွင့္အတူေနရန္ တခဏျခင္း သြားေရာက္သည္။

(ခ ) သူသည္ အျပစ္သား ျဖစ္သည့္အတြက္ တရားစီရင္ျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္။့ သူ၏အျပစ္မ်ားအတြက္ ေပးဆပ္ရလိမ့္မည္။

(ဂ ) သူသည္ ေကာင္းကင္ဘံု (သို႔) ငရဲ တခုခုတြင္ ေရာက္႐ွိလိမ့္မည္ မွာ သူ၌ မေသခ်ာပါ။

၉။ တမန္ေတာ္ေပါလု က သူေသၿပီးေနာက္ သခင္ေယ႐ႈႏွင့္အတူေနရန္ သြားရလိမ့္မည္ကို သူ သိေသာေၾကာင့္ ဖိလိပၸိ ၁း၂၁ ၌ ေရးသားခဲ့သည္မွာ၊ အမွန္တကယ္ ေသလွ်င္မူကား သာ၍၊

(က) သိတ္ မဆိုး႐ြားပါ။

(ခ ) အထိတ္တလန္႔ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ မေသျခာ မေရရာ ျဖစ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

(ဂ )  အက်ဳိး႐ွိသည္။

၁၀။ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္လိမ့္နည္နည္း။

(က) ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ယခု ဤ ေနရာ ေျမႀကီးေပၚမွာကဲ့သို႔ ပင္ အတူူတူ နီးပါးပင္ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။

(ခ ) ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားကဲ့သို႔ အေတာင္မ်ား ႐ွိလာလိမ့္မည္။

(ဂ ) ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေယ႐ႈႏွင့္ တူလာၾက လိမ့္မည္။

ဤ သင္ခန္းစာကို သင္သည္ ေလ့လာခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ဘယ္အရာသည္ အေရးၾကီးဆံုး ျဖစ္ပါသနည္း။

သခင္ေယ႐ႈခရစ္သည္ သင္၏ ကယ္တင္႐ွင္ ျဖစ္ပါသလား။

သင့္ကို သူပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းကို သင္သည္ သိပါသလား။

သို႔ျဖစ္ေသာ္ သင္သည္ ေသျခင္းကို ေၾကာက္စရာ မလိုေတာ့ပါ။

ဘုရား၏သားသမီးမ်ားအတြက္ ေသျခင္းသည္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ၀င္ရန္ တံခါးတခုသာ ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုေနရာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္႐ွိရာ၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အစဥ္အၿမဲ ေနရၾကလိမ့္မည္။

အင္ဒရူး

.