ယဇ္ပူေဇာျ္ခင္းမ်ား - သင္ခန္းစာ (၁၁)ဆရာေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး

ဣသေရလ လူမ်ဳိးမ်ား၏ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းသည္ သူတုိ ့ ကုိယ္တုိင္ တီထြင္ျခင္း မဟုတ္ေပ။ ထာ၀ရဘုရား ကုိယ္တုိင္ညြန္ ၾကားခ်က္ အတုိင္း ပူေဇာ္ျခင္း ျဖစ္သည္၊ ယဇ္ နာမည္ မ်ားလည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည္။ ထုိ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းမ်ားကုိ တတ္နိင္သမွ် ေလ့လာၾကရမွာ ျဖစ္သည္၊

(၁) မီးရႈိ႕ရာယဇ္ (Burnt offering)

ထာ၀ရဘုရားသည္ ပရိသတ္စည္းေ၀းရာ တဲေတာ္ထဲ က အသံကို  လႊင့့္္လ်က္ ေမာေရွကိုိေခၚေတာ္မူ၍၊ သင္သည္ ဣသေရလ အမ်ဳိးသား တိုိ႔ကိုိ ဆင့္္ဆိုရမည္မွာ သင္တို ့တြင္တစံုတေယာက္ေသာ သူသည္ ထာ၀ရ ဘုရားအား ပူေဇာ္သကာကို ျပဳလုိလွ်င္၊ ယဥ္ေသာတိရစာၦန္တည္းဟူေသာ ႏြား၊ သိုး၊ ဆိတ္ကိုိေဆာင္ ခဲ့ဲ၍ ဆက္ရမည္။

. ၃ ႏြားကိုမီး႐ႈိ႕ရာယဇ္ ျပဳလုိလွ်င္၊ အျပစ္မပါေသာ အထီးကို ေဆာင္ ခဲ့၍ ထာ၀ရဘုရားစိတ္ေတာ္ႏွင့့္  ေတြ႕ျခင္းငွါ ပရိသတ္ စည္းေ၀းရာ တဲေတာ္ တံခါးအနားမွာ ဆက္ရမည္။ ၄ ပူေဇာ္ေသာႏြား၏ ေခါင္းေပၚမွာ မိမိလက္ကုိ တင္ရသျဖင့္ သူ၏အျပစ္ ကိုု ေျဖမည္ အေၾကာင္း လက္ခံေတာ္မူမည္။ ၅ ထာ၀ရဘုရားေရွ ့ေတာ္၌ထုိ ႏြားကိုသတ္ျပီးလွ်င္၊ အာ႐ုန္၏သားယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ အေသြးကိုိယူ၍ ပရိသတ္ စည္းေ၀းရာ တဲေတာ္တံခါးအနား ယဇ္ပလႅင္ အေပၚ၌ ပတ္လည္ ျဖန္းရမည္၊ ၆ ပူေဇာ္ေသာ သူသည္ ထုိအေကာင္၏အေရကို ခၽြတ္၍ အပိုင္းပိုိင္းျဖတ္ရမည္။ ၇ အာ႐ုန္၏သား၊ ယဇ္ပုေရာ ဟိတ္ တို ့သည္ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ မီးကိုိထည့္၍ မီးေပၚမွာ ထင္းကုိခင္းျပီးမွ ၈ ထင္းေပၚမွာေခါင္း၊ ဆီဥ၊ သားတစ္မ်ား ကို တင္ရမည္။ ၉ ေျခေထာက္ႏွင့္ အအူ အစရွိသည္တို႕ကို ေရႏွင့္ အရင္ ေဆး ရ မည္။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္၊ ထုိယဇ္ တေကာင္ လံုးကို ယဇ္ပလႅင္ ေပၚမွာ မီး႐ႈိ႕ရမည္။ မီး႐ိႈ႕ရာယဇ္ျဖစ္သ တည္း။ ထာ၀ရဘုရား အား မီးျဖင့္္ ဆက္ကပ္ ၍ ေမႊးႀကိဳင္ေသာ ပူေဇာ္သကၠာျဖစ္ သတည္း။ (၀တ္ျပဳရာ ၁း၁-၉)

ဤယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းမ်ားသည္ ေမာေရွစီရင္ထားသည္ မဟုတ္၊ ဘုရားသခင္ကုိယ္ေတာ္တုိင္ တဲေတာ္အထဲမွ အသံကုိ လြင့္၍ ေျပာေသာ အရာ ျဖစ္သည္၊ ထုိ ့ေၾကာင့္ဘုရားသခင္ ကုိယ္တုိင္စီရင္ေသာ အရာျဖစ္သည္၊ တိရစာၦန္မ်ားကုိလည္းယဥ္ေသာတိရစာၦန္မ်ားျဖစ္ေသာ ႏြား၊ သုိး ဆိတ္မ်ား ကုိသာ အသုံးျပဳရသည္၊ ကုိယ္လုိ ခ်င္ ေသာ အေကာင္ ေတာေကာင္မ်ားကုိ သုံး၍မရ။ ထုိ အရာမ်ားပင္လွ်င္ ၀တ္ျပဳျခင္း ဆုိင္ရာပညတ္မ်ားျဖစ္သည္၊

ႏြားကို မီး႐ိႈ႕ရာယဇ္္ျပဳလုိုလွ်င္

ယဇ္နာမည္သည္ မီးရွုိ ့ရာယဇ္ျဖစ္သည္၊ မီးရွို ့ရာယဇ္ ကုိ က်မ္းစာထဲ၌ ခဏခဏေတြ ့ရသည္။ မီးရွုိ ့ရာယဇ္သည္ အ ျပစ္ ႏွင့္မဆုိင္။ ထုိ ့ ေၾကာင့္ မပူေဇာ္ မေနရ မဟုတ္၊ ပူေဇာ္လုိလွ်င္ဟု ဆုိေသာေၾကာင့္ ပူေဇာ္ခ်င္ေသာသူက ပူေဇာ္တတ္ သည္၊

အျပစ္မပါေသာ အထီး ကိုေဆာင္ခဲ့ဲ၍

မီးရွုိ ့ရာယဇ္ပူေဇာ္ရာတြင္ အမကုိ အသုံးမျပဳ ေခ်၊ ထုိ ့အျပင္ အျပစ္အနာအဆာမပါေသာ အေကာင္မ်ားသာ ပူေဇာ္ ရသည္၊ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဣသေရလ လူမ်ားက အျပစ္ အနာအဆာရွိေသာ အေကာင္မ်ားကုိ ပူေဇာ္တတ္ေၾကာင္း မာလခိ ၁း၆-ရ ၌ ေတြ ့ရသည္၊

ထာ၀ရဘုရား စိတ္ေတာ္ႏွင့့္ေတြ ျ့ခင္းငွါ၊

ယဇ္ပူေဇာ္ရာတြင္ ပူေဇာ္ရက်ဳိးနပ္ဘုိ ့ရန္ မွာ ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ ႏွင့္ ေတြ ့ဘုိ ့လုိသည္။ ဧည့္သည္ကုိ ထမင္း စားဘုိ ့ ဘိတ္ ေခၚေသာ အခါ ဧည့္သည္ ေက်နပ္ဘုိ ့ရန္ သူ ႀကိဳက္ေသာအစား အစာ ကုိ ခ်က္ေပးဘုိ ့လုိသည္၊ သုိ ့မွ သာ ဧည့္သည္ စိတ္ ခ်မ္းသာမွာျဖစ္သည္။ အိမ္ရွင္က သူ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ အစာ ကုိ ခ်က္ေပး၍ အိမ္ရွင္သည္ အားရပါးရ စားေသာ္လည္း ဧည့္သည္ က မစား နိင္လွ်င္ အဘယ္အက်ဳိးရွိသနည္း၊ ထုိ ့ နည္းတူ ဘုရားထံ ယဇ္ပူေဇာ္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္မေတြ ့လွ်င္ ဘာမွ်အက်ဳိး မရွိေပ။

ယေန ့မ်ားစြာေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္ ကုိ ကုိးကြယ္ ေန ၾကေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္ ကုိ မသိၾက။ သိခ်င္ေသာ စိတ္လည္းမရွိၾက၊ မိမိတုိ ့စိတ္ေက်နပ္ လွ်င္ေတာ္ျပီ၊ ဘုရားသခင္ေက်နပ္သည္မေက်နပ္သည္ ကုိ ဂရု မစုိက္ၾက၊ အခ်င္းခ်င္း ေက်နပ္ေစဘုိ ့သာ လွ်င္ ဂရုစုိက္ၾက သည္၊ ထုိ ့ေၾကာင့္ဘုရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္မေတြ ့ၾက၊ ထုိ မွ် သာမက ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ ့မေတြ ့ကုိ လည္း မသိ ေသာ ေၾကာင့္ ျပသနာ မရွိ။ အသင္းေတာ္ အတြင္း စည္းလုံးညီညြတ္ေန လွ်င္ ေတာ္ျပီ၊

ပရိသတ္စည္းေ၀းရာ တဲေတာ္တံခါးအနားမွာ ဆက္ရမည္။

ယဇ္ေကာင္မ်ားကုိ ေနရာ ခပ္သိမ္း၌ ဆက္၍ မရပါ။ တဲေတာ္ ၀င္းအတြင္း မီးရွို ့ရာ ယဇ္ပလႅင္ႀကီးအနား၌သာ ဆက္ သနိင္သည္၊ ထုိေနရာကုိ ပရိသတ္စည္းေ၀းရာတဲေတာ္တံခါး ေရွ ့ဟုေခၚသည္။ ထုိအရာ သည္လည္း ပညတ္ေတာ္ျဖစ္သည္။

ပူေဇာ္ေသာႏြား၏ေခါင္းေပၚမွာ မိမိလက္ကုိ တင္ရသျဖင့္၊

ႏြားေခါင္းေပၚ၌ လက္တင္ျခင္းသည္ ႏြားကုိ ေကာင္းခ်ီး ေပးျခင္းမဟုတ္ပါ၊ ဤႏြားသည္ ကြ်န္ပ္ကုိကုိယ္စားျပဳသည္ ကြ်န္ပ္ ကုိယ္စား အေသခံ မည္ ဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္၊

သူ၏အျပစ္ကို ေျဖမည္အေၾကာင္း လက္ခံေတာ္မူမည္။

မီးရွုိ ့ရာယဇ္သည္ အျပစ္ရွိေသာေၾကာင့္ ပူေဇာ္သည္ မဟုတ္၊ သုိ ့ေသာ္ လူသည္ အျပစ္သားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူ၏အျပစ္ကုိ ေျဖမည့္ အေၾကာင္းဟု ဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ျဖစ္လွ်င္ မပူေဇာ္ မေနရ ျဖစ္မည္။ ယခုမူကား ပူေဇာ္လုိမွ ပူေဇာ္ရေသာ ယဇ္ျဖစ္သည္၊

ထာ၀ရဘုရားေရွ ႕ေတာ္၌ ထုိႏြား ကိုသတ္္ျပီးလွ်င္၊

ႏြားကုိ အရွင္လတ္လတ္ပူေဇာ္၍မရပါ၊ ဘုရားသခင့္ ေရွ ့ေတာ္၌သတ္ ရသည္၊ ေသျပီးမွသာလွ်င္ မီးရွို ့ရသည္။ အာ႐ုန္၏သား ယဇ္ပုေရာဟိတ္တိုို႔သည္ အေသြးကိုိယူ၍ ပရိသတ္စည္းေ၀းရာတဲေတာ္တံခါးအနား ယဇ္ပလႅင္အေပၚ၌ ပတ္လည္ ျဖန္း ရမည္။

မီးရိႈ႕ရာယဇ္ေကာင္၏ အေသြးကုိ တဲေတာ္အထဲသုိ ့ မ ယူေဆာင္သြားပါ။တဲေတာ္ေရွ ႔တံခါးနားမွာ ရွိေသာ ယဇ္ပလႅင္ ပတ္လည္၌ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားက ျဖန္းရသည္။ ထုိယဇ္ပလႅင္သည္ လက္၀ါးကပ္တုိင္ကုိ ပုံေဆာင္သည္၊

ပူေဇာ္ေသာသူသည္ ထုိအေကာင္၏အေရကိုခၽြတ္၍ အပိုင္းပိုိင္း ျဖတ္ရမည္။

ပူေဇာ္ေသာသူ က ႏြား၏ အေရခြံ ကုိ ခြ်တ္၍ အသားမ်ားကုိ အပုိင္းပုိင္းျဖတ္ရသည္။မီးရိႈ႕ဘုိ ့ျဖစ္ေသာ္လည္း စံနစ္တက် ပုိင္းျဖတ္ရသည္။ အာ႐ုန္၏သား။ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို ့သည္ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ မီး ကိုထည့္္၍ မီးေပၚ မွာထင္းကုိ ခင္းျပီးမွ ထင္းေပၚမွာ ေခါင္း၊ဆီဥ၊ သားတစ္မ်ားကို တင္ရ မည္။ ေျခေထာက္ႏွင့္အအူအစရွိသည္တို႔ကို ေရႏွင့္အရင္ ေဆးရမည္။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ထုိ ယဇ္ တေကာင္လံုးကို  ယဇ္ပလႅင္ ေပၚမွာ မီး႐ိႈ႕ ရမည္။ မီး႐ိႈရာယဇ္ျဖစ္သတည္း။

ပူေဇာ္ေသာသူက အဆင္သင့္ ခုတ္ထစ္ပုိင္းျဖတ္ျပီးေသာႏြားသားကုိ ယဇ္ပုေရာဟိ္တ္က ယဇ္ပလႅင္ေပၚတြင္ မီးအေပၚ၌မီး ရွို ့ရသည္။ ႏြားေခါင္း ေျခေထာက္ ႏွင့္ အအူမ်ားမက်န္ အားလုံးကုိမီးရိႈ႕ရသည္။ ပူေဇာ္ေသာသူက စားေသာအရာ တခုမွ်မရွိ၊ ႏြားတေကာင္လုံးသည္ ထာ၀ရဘုရားအ

ဘုိ ့ျဖစ္သည္၊ ယဇ္နာမည္ လည္း မီးရွို ့ရာယဇ္ျဖစ္သည္၊

ထာ၀ရဘုရားအား မီးျဖင့္  ဆက္ကပ္၍ ေမႊးႀကိဳင္ေသာ ပူေဇာ္သကၠာ ျဖစ္သတည္း။(၀တ္ျပဳရာ ၁း၉) မီးရွို ့ရာယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္း မွာ ဘုရားသခင္ေရွ ႔ ေမႊးႀကိဳင္ဘုိ႔ရန္ ျဖစ္သည္။ လူသည္ဘုရားသခင္ေရွ ႔၌ နံေစာ္ ေနသည္။ ဆာလံ ၃၈း၅ ၌  အကၽြႏု္ပ္မိုက္ေသာ အမႈေၾကာင့္ အနာတို႔ သည္ နံေစာ္၍ ရိယဲြလ်က္ရွိ ၾကပါ၏။ဟု ဆာလံဆရာက ေရးထားပါသည္။ လူသည္ ကုိယ္ခႏၶာအားျဖင့္လည္း နံေစာ္ ေနေသာေၾကာင့္ ေန ့တုိင္း ေရခ်ဳိးသန္ ့ ရွင္းေရး လုပ္ဘုိ ့လုိသည္၊ ၀ိညာဥ္ေရးရာ၌လည္း ဘုရားသခင္ေရွ ႔၌ နံ ေစာ္ ေန သည္၊

ဘုရားသခင္ေရွ႕၌ နံေစာ္ျခင္းသည္ မ်က္ႏွာ မရ ျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ ရွင္ေပါလုက ေရာမ၃း၂၃တြင္- အဘယ္ေၾကာင့္နည္း ဟူမူကား လူအေပါင္းတို ့သည္ ဒုစ႐ိုက္ကိုုျပဳ ဘုရားသခင့္္ေရွ႕ေတာ္၌ အသေရပ်က္ၾကျပီ။ ဟုဆုိသည္၊ လူသည္ဘုရားသခင္ ေရွ ႔ နံေစာ္၍ မ်က္ႏွာ မရေတာ့ေခ်။ ဘုရားသခင္ေရွ႕ မ်က္ႏွာမရလွ်င္ဘုရားသခင္ထံသုိ႔ တုိး၀င္ခ်ဥ္းကပ္၍ မရေခ်။ ထုိသုိ႔ တုိး၀င္ခ်ဥ္းကပ္၍ မရလွ်င္ အဘယ္ဆုကုိမွ် ေတာင္း၍ မရေခ်။

မည္သည့္အရာပူေဇာ္မည္နည္း

ဣသေရလူတုိ ့သည္ ဘုရားသခင္ေရွ႕၌ ေမႊးႀကိဳင္အံ့ ေသာငွါ မီးရွို ့ရာယဇ္ကုိ ပူေဇာ္တတ္ၾကသည္၊ သုိ ့ျဖစ္လွ်င္ ကြ်န္ပ္ တုိ ့သည္ ဘုရားသခင္ေရွ ႔၌ ဘာပူေဇာ္မည္နည္း၊ အက်င့္ေကာင္းက်င့္ျခင္း၊ ဆယ္ဘုိ ့တဘုိ ့ႏွင့္အလွဴေငြ ေပးျခင္း၊ ဘုရား ဖက္၌ စိတ္အားႀကီးျခင္း၊ သူတပါးကုိ ကူညီျခင္း၊ ဆင္းရဲသားမ်ားအား မစျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္း၊ အစာ ေရွာင္ျခင္း၊ က်မ္းစာဖတ္ျခင္းအားျဖင့္ ေမႊးႀကိဳင္နိင္မည္ေလာ။ ဘုရားသခင္ေရွ႕ မေမႊးႀကိဳင္လွ်င္ အဘယ္အရာကုိ မွ် ရရွိမည္မဟုတ္။ လူႀကီးထံ၌ တခုခု အကူအညီေတာင္းလုိေသာ အခါ မ်က္ႏွာရဘုိ ့ရန္ လက္ေဆာင္ပါလာ တတ္ သည္။ ထုိ လက္ေဆာင္ပင္လွ်င္ လူႀကီးႀကိဳက္ေသာ အရာျဖစ္ရမည္။ သူ မႀကိဳက္ေသာ အရာ ကုိ ေပးပါက မေပးလွ်င္ သာ၍ ေကာင္းမည္ မဟုတ္ေလာ။

လူႀကီးက ကုိယ့္ကုိမသိေသာ ေႀကာင့္ လက္ ေဆာင္အားျဖင့္ မ်က္ႏွာ လုပ္ရသည္ မဟုတ္ေလာ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူႀကီး ဂရုစုိက္ေလာက္ေသာ လက္ေဆာင္ယူလာဘုိ႔လုိသည္။ လူႀကီးႀကိဳက္ေသာ အရာကုိငါမသိဟုမရေခ်။ မသိလွ်င္သိေသာသူမ်ားထံေမးျမန္းရသည္။ မရွိလွ်င္လည္းအေႀကြးႏွင့္ ေသာ္၄င္း။ မရ ရေအာင္ ရွာႀကံရသည္။ သုိ ့မွသာလွ်င္ ကုိယ္လုိခ်င္ေသာ အရာကုိ လူႀကီးထံမွ ရရွိနိင္ေပမည္၊

ပူေဇာ္ၿပီ

ဣသေရလလူမ်ား၏ပူေဇာ္ျခင္းသည္ အရိပ္သာလွ်င္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၌ လူသားမ်ားအတြက္ အႀကံအစည္ရွိသည္၊ ထုိ အရာမွာ သားေတာ္ ေယရႈခရစ္ကုိ ဤေလာကသုိ ့ဆင္းသက္ေစ၍ မီးရိႈ႕ရာယဇ္အျဖစ္ ပူေဇာ္ဘုိ ့ျဖစ္သည္၊ က်မ္းစာ၌ ထုိေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္သည္ ဤေလာက သို ့ ၾကြလာေသာ အခါ အိုဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ယဇ္ႏွင့္ပူ ေဇာ္သကာကုိ အလုိေတာ္မရွိသညျ္ဖစ္၍ အကၼႏု္ပ္အဘုိ႔ ကိုယ္ခႏၶာကိုိ  ျပင္ဆင္ ေတာ္မူၿပီ၊ မီး႐ိႈ႕ရာယဇ္ ႏွင့္ အျပစ္ေျဖရာယဇ္မ်ားကိုု အားရႏွစ္ သက္ေတာ္မမူေသာအခါ၊ က်မ္းစာလိပ္၌ အကၽြႏု္ပ္ကို အမွတ္ ျပဳ၍ ေရးထားသည္ ႏွင့္အညီ၊ အကၽြႏု္ပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ အလုိကုိ ေဆာင္ အံ့ံ ေသာ ငွါ သြားပါမည္ ဟုအကၽြႏု္ပ္ ၀န္ခံပါသည္ ဟု ေလွ်ာက္ဆို၏။ (ေဟ ၁၀း၅-ရ)

ဤေနရာ၌ သခင္ေယရႈက မီးရွို႕ရာယဇ္ႏွင့္အျပစ္ေျဖရာယဇ္မ်ားကုိ အားရႏွစ္သက္ေတာ္မမူေသာအခါ အကြ်န္ပ္သည္ ကုိယ္ေတာ္၏ အလုိေတာ္ကုိ ေဆာင္အံ့ေသာငွါ သြားပါမည္ဟု ဆုိသည္တြင္ သခင္ေယရွုသည္ မီးရွုိ႕ရာႏွင့္အျပစ္ေျဖရာယဇ္အျဖစ္ အပူေဇာ္ခံဘုိ႔ရန္ ဤေလာကသုိ႔ ဆင္းၾကြလာျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ဣသေရလလူမ်ား၏မီးရွို႕ရာယဇ္ႏွင့္အျပစ္ေျဖရာယဇ္မ်ားကုိ အားရႏွစ္သက္ေတာ္ မမူသနည္း ဟူမူကား သူတုိ ့ပူေဇာ္ေသာအရာအားလုံးသည္ အရိပ္ျဖစ္သည္၊ ဘုရားသခင္၏ မူလ အစီအစဥ္မွာ သားေတာ္ ကုိ ပူေဇာ္ဘုိ ့ရန္ ကမာၻ မတည္ မရွိမွီကပင္ ခဲြခန္႔့မွတ္သားခဲ ့ျပီ၊ က်မ္းစာက၊ ထို ခရစ္ေတာ္ကား ဤကမာၻမတည္မရွိမွီခန္႔ထား ေတာ္မူျခင္းကိုခံႏွင့္သည္ျဖစ္၍ ကိုိယ္ေတာ္အားျဖင့္္ ဘုရားသခင္ ကုိယံုုၾကည္ေသာ သင္တို ့အဘို ့ ဤေနာက္ဆံုးေသာ ကာလ၌ ထင္ရွားေတာ္မူျပီ ( ၁ ေပ ၁း၂၀)ဟုု ဆုိထားသည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ သည္ ယဇ္ေကာင္ အ ျဖစ္ ပူေဇာ္ဘုိ ့ရန္ ဘုရားသခင္က ကမာၻမတည္မရွိမွီ ခန္ ့ထား ေတာ္မူျပီ။

ရွင္ေပါလုကလည္း ဤသုိ ့ေရးသားထားသည္ -ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတို႔ ကိုခ်စ္ ေတာ္မူေသာ အားျဖင့္ ဘုရား သခင့္၏ ေရွ႕ေတာ္၌ ေမႊးႀကိဳင္ေသာ အနံ ့ ရွိေစျခင္းငွါ ကိုယ္ကိုိ ကိုယ္ဆက္ကပ္၍ ယဇ္ပူေဇာ္လ်က္၊ ငါတို႔ အတြက္ စြန္ ့ေတာ္မူသည္ နည္းတူ၊ သင္တို ့သည္ ေမတၱာတရား၌ က်င္ လည္ၾကေလာ့။ (ဧဖက္ ၅း၂)၊

ရွင္ေပါလုကခရစ္ေတာ္သည္ မီးရွုိ႕ရာယဇ္အျဖစ္ ပူေဇာ္သည္ဟု မဆုိေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ေရွ ့ေတာ္၌ေမႊးႀကိဳင္ေသာ အနံ ့ရွိေစျခင္းငွါ ပူေဇာ္သည္ ဟုဆုိေသာေၾကာင့္ မီးရိႈ႕ ရာယဇ္ျဖစ္သည္၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတုိ ့ဘုရားသခင္ေရွ ႔၌ ေမႊးႀကိဳင္ အံ့ ေသာငွါ ပူေဇာ္ခဲ ့ျပီ။ ထုိေၾကာင့္ ငါတုိ ့ သည္ ခရစ္ေတာ္၏ ပူေဇာ္ျခင္းကုိ လက္ခံလွ်င္၊ အားကုိးလွ်င္ ဘုရားသခင္ေရွ ႔ ေမႊးႀကိဳင္ျပီ။ ထုိသုိ ့ျဖစ္ဘုိ ့အလုိငွါ ဘုရားသခင္က ခရစ္ေတာ္ကုိ ငါ တုိ ့ အား ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဣသေရလမ်ား ကဲ့သုိ႔ တိရစာၦန္မ်ားကုိ ပူေဇာ္စရာ မလုိေတာ့ေခ်။ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတုိ ့၏ မီးရွုိ ့ရာ ယဇ္ဟု ယုံၾကည္ လက္ခံဘုိ ့ သာ လုိသည္၊ ခရစ္ေတာ္ကလည္း ငါတုိ ့ကုိခ်စ္ေသာေၾကာင့္ မိမိ၏ကုိယ္ခႏၶာကုိ ပူေဇာ္ခဲ့ျပီ။ သုိ ့ေသာ္ မ်ားစြာေသာ သူမ်ားသည္ ထုိ ခရစ္ေတာ္၏ ပူေဇာ္ ျခင္းကုိ နားမလည္ေသာေၾကာင့္ မိမိတုိ ့၏ အက်င့္ ႀကိဳးစားမွု၊ လုပ္ေဆာင္မွ၊ ေပးကမ္း ကူညီမစ မွ မ်ားကုိ အားကုိးၾကေသးသည္၊ ထုိအရာမ်ားအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ေရွ ႔ ေမႊးႀကိဳင္ နိင္ပါက ခရစ္ေတာ္သည္ ဤေလာက သုိ ့ၾကြေရာက္၍ ပူေဇာ္စရာ မလုိ။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္၏ ပူ ေဇာ္ျခင္းကုိ လက္ခံအားကုိးဘုိ ့လုိသည္၊ ထုိအရာသည္ အဘဘုရားသခင္၏ အစီအစဥ္အားျဖင့္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္အေနျဖင့္ ခရစ္ေတာ္၏ ပူေဇာ္ျခင္းကုိ လက္ခံ ျပီးျဖစ္သည္။ သုိ ့ေသာ္ လူ ့အပုိင္းက နားမလည္ေသာေၾကာင့္ လက္မခံၾက။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ေရွ ့ မေမႊးၾက။ ဘုရားသခင္ ေရွ ့ အဘယ္ေၾကာင့္ ေမႊးၾကိဳင္ဘုိ ့လုိသနည္း။ ေမႊးႀကိဳင္ျခင္းသည္ မ်က္ႏွာရျခင္း၊ ဘုရားစိတ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားစိတ္ေတာ္ႏွင့္မေတြ ့ ပါက မည္သည့္ အရာမွ် ဘုရားသခင္ထံမွ ရရွိမည္မဟုတ္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ခရစ္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ ဤသုိ ့ဆုိခဲ့သည္။ ငါ့ကုို  အမွီမျပဳလွ်င္ အဘယ္ သူမွ် ခမည္းေတာ္ထံသုိ ့မေရာက္ရ (ေယာ ၁၄း၆)။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ထံ ခ်ဥ္းကပ္ေသာအခါ ခရစ္ေတာ္ကုိ အမွီျပဳဘုိ ့လုိ အပ္သည္။ ဆုေတာင္းေသာ အခါ ၌လည္း ခရစ္ေတာ္ နာမ အားျဖင့္ သာ ေတာင္းဘုိ ့လုိအပ္သည။ ခရစ္ေတာ္က ငါ့ နာမ ကိုအမွီျပဳ၍ ခမည္းေတာ္မွာ ေတာင္းသမွ်တို ့ကိုု ရမည္အေၾကာင္း သင္တို႔ကိုု ငါခန္ ့ ထား၏။ (ေယာ ၁၅း၁၆) ဟုဆုိ ထားသည္။ တဖန္ ငါအမွန္အကန္ ဆိုသည္ကား၊ သင္တို ့သည္ငါ၏ နာမကိုအ မွီျပဳ ၍ခမည္းေတာ္မွာ ဆုေတာင္းသမွ် တို႔ကိုု ခမည္းေတာ္သည္ ေပးေတာ္မူမည္၊ (ေယာ ၁၆း၂၃) ဟုဆုိသည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ထံ၌ ဆုေတာင္းေသာ အခါ ခရစ္ေတာ္၏ နာမကုိ အမွီျပဳ ဘုိ ့ လုိအပ္သည္။


သင္ခန္းစာ (၁၁) ေမးခြန္းမ်ား

၁။ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းမ်ားကုိ မည္သူက ခုိင္းသနည္း။……………………………………။

၂။ ဤယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း၏နာမည္သည္……………………….ျဖစ္သည္။

၃။ ယဇ္ပူေဇာ္ရာတြင္ မည္သူ၏စိတ္ေတြ ့ဘုိ ့လုိသနည္း။…………ယေန႔ ခရစ္ယာန္မ်ား မည္သူ၏စိတ္ေက်နပ္ဘုိ ့ ရွာၾကသနည္း၊ ………………………။

၄။ ယဇ္ေကာင္မ်ားကုိ မည့္သည့္ေနရာ၌ ဆက္ရသနည္း။…………………………………..။

၅။ မီးရိႈ႕ရာယဇ္သည္ အျပစ္အတြက္ ပူေဇာ္သေလာ။…………………………..။ မည့္သည့္အရာအတြက္ ပူေဇာ္သနည္း၊………………………………..။

၆။ လူသည္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ ေမႊးႀကိဳင္သေလာ။ နံေစာ္သေလာ။………………………….။

ရ။ ဣသေရလလူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ ေမႊးႀကိဳင္ဘုိ႔ရန္ တိရစာၦန္မ်ားကုိ ပူေဇာ္တတ္သည္။ ယခု ကြ်န္ပ္တုိ႔ ဘာ ပူေဇာ္မည္နည္း၊………………..။

၈။ ဣသေရလလူမ်ား ပူေဇာ္ေသာအရာသည္ အ………….ျဖစ္၍ သခင္ေယရွုပူေဇာ္ေသာအရာသည္ အ……………………ျဖစ္သည္၊

၉။ သင္သည္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ ေမႊးႀကိဳင္ျပီေလာ၊…………………….မည္ကဲ့သုိ႔ ေမႊးၾကိဳင္သနည္း၊………………………..။

၁၀။ အဘယ္ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္၏နာမကုိ အမွီျပဳႈ ဆုေတာင္းဘုိ ့လုိသနည္း၊……………………………..။

ဆရာေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး