ဘုရားသခင့္ေရွ႕၌ ကိုယ္ကိုကိုယ္ဆက္သျခင္းရဲလင္းထြန္း(အင္းစိန္)

Approved unto God   New Life in Christ Course III

Lesson 20

ေသာ့ခ်က္ က်မ္း - သင္မူကား၊ ၀န္ခံေတာ္မူေသာသူ၊ ႐ွက္ေၾကာက္စရာအေၾကာင္းမ႐ွိဘဲ၊ သမၼာတရားကို မွန္ကန္စြာ ပိုင္းျခားတတ္ေသာ ဆရာသမားျဖစ္ လ်က္၊ ဘုရားသခင္ေ႐ွ႕၌ ကိုယ္ကိုကိုယ္ ဆက္သျခင္းငွါ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေလာ့။ (၂ တိ၊ ၂း၁၅)

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေနာက္ဆံုးေသာသင္ခန္းစာ၌ မဟာေစစားခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုေစစားခ်က္မွာ ကမၻာ အႏွံ႔အျပား သို႔သြား၍ လူသတၱ၀ါတိုင္းအား ဧ၀ံေဂလိတရားကို ေဟာေျပာရန္ ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္အေပၚ၌ မူတည္ေသာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ကယ္တင္ျခင္းကို ဘုရားသခင္သည္ စီရင္ခဲ့ ၿပီးျဖစ္၍ ထိုအေၾကာင္းကို လူတိုင္းၾကားရန္ လိုအပ္သည္။

. ဧ၀ံေဂလိသတင္းစကားကုိ တစ္ကမၻာလံုးသို႔ မည္သူက ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစမည္နည္း။

ဘုရားသခင္၏အေစခံမ်ားက ပ်ံ႔ႏွံ႔ေစမည္။ ကယ္တင္ျခင္းခံရသူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ကို အေစခံရန္ႏွင့္ ဧ၀ံေဂလိတရားကို ေပ်ာက္ေသာသူ တို႔ ဆီ ယူေဆာင္သြားရန္ ေခၚယူျခင္း ခံရသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔လည္း တစ္ခ်ိန္က ေပ်ာက္ဆံုး၍ အျပစ္ဒုစ႐ိုက္၌ေသလ်က္ရွိၿပီး ဘုရားသခင္၏အသက္တာႏွင့္ ကြဲကြာလ်က္ရွိခဲ့သည္ကို မေမ့ပါႏွင့္။ ဘုရားသခင္၏ အေစခံအခ်ိဳ႕သည္ သခင္ေယ႐ႈအေၾကာင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေျပာျပခဲ့၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သူ႔အား ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ သားသမီးမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ ယခုအခါတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ အေစခံမ်ား ျဖစ္လာရမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားသူမ်ားလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားျဖင့္ ဧ၀ံေဂလိတရားကို ၾကားၿပီး ကယ္တင္ျခင္း ခံရမည္ ျဖစ္သည္။


အျပစ္သား - ဘုရားသား- အေစခံ

ဘုရားသခင္၏ တစ္ကမၻာလံုးသို႔ ဧ၀ံေဂလိတရားကို ပ်ံ႕ႏံွ႔ေစမည့္ အစီအစဥ္တြင္ ဤအရာမ်ားသည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ဆက္စပ္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။ အျပစ္သားမ်ားသည္ ဧ၀ံေဂလိတရားကိုၾကား၍ သခင္ေယ႐ႈကို ယံုၾကည္ၿပီး ဘုရားသခင္၏သားသမီးမ်ားျဖစ္လာသည္။ မၾကာမီ အေတာ အတြင္း သူတို႔ သည္ ဧ၀ံေဂလိတရားကို အျခားသူတို႔ထံ ယူေဆာင္သြားမည့္ အေစခံမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။

ဤသင္ခန္းစာတြင္ ဘုရားသခင္၏ ထိေရာက္စြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ အေစခံမ်ားျဖစ္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္သို႔ ျပင္ဆင္ရမည္ကို ေလ့လာၾကမည္။

ဘုရားသခင္အား အေစခံရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း

ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ (သို႔) ေက်ာင္းဆရာ (သို႔) ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ ျပင္ဆင္ဖို႔အတြက္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ ထိေရာက္စြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ အေစခံ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ဖို႔အတြက္လည္း ႀကိဳးစားပမ္းစား ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္သည္။ က်မ္းစာက ဤသို႔ဆိုသည္။ ““သင္မူကား၊ ၀န္ခံေတာ္မူေသာသူ ရွက္ေၾကာက္စရာအေၾကာင္းမရွိဘဲ၊ သမၼာတရားကို မွန္ကန္စြာ ပိုင္းျခားတက္ေသာ ဆရာသမား ျဖစ္လ်က္၊ ဘုရားသခင့္ေရွ႕၌ ကိုယ္ကိုကိုယ္ ဆက္သျခင္းငွာ၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္ ေလာ့။  ၁တိ ၂ း ၁၅

ဘုရားသခင္၏ ထိေရာက္စြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ အေစခံတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ ဤအရာႏွစ္ခုလည္း မရွိ မျဖစ္လိုအပ္သည္။

၁။ သမၼာက်မ္းစာကို အသံုးျပဳဖို႔ ေကာင္းေကာင္းနားလည္ရမည္။

၂။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေန႔စဥ္ မိတ္သဟာရဖြဲ႕ျခင္း။

သမၼာက်မ္းစာကို မည္သို႔ ေကာင္းေကာင္း နားလည္ႏိုင္မည္နည္း။

သမၼာက်မ္းစာကို ဖတ္ျခင္း၊ သင္ယူေလ့လာျခင္းႏွင့္ က်မ္းပုဒ္အခ်ိဳ႕ကို အလြတ္က်က္မွတ္ျခင္း အားျဖင့္ နားလည္ႏိုင္သည္။ သမၼာက်မ္းစာ သည္ ကမၻာေပၚတြင္ အေရးအႀကီးဆံုး စာအုပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၀မ္းနည္းစြာေျပာလိုသည္မွာ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ က်မ္းစာကိုဖတ္ျခင္းအားျဖင့္ က်မ္းစာႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္လာရန္အတြက္ အခ်ိန္မယူျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာကိုဖတ္၍ က်မ္းစာထဲရွိ သမၼာတရားမ်ားကို နားလည္ႏိုင္ရန္အတြက္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို အားကိုးမွီခိုရမည္။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ အလင္းျပမႈမရွိဘဲ သမၼာက်မ္းစာကို နားမလည္ႏိုင္ပါ။ ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ သမၼာက်မ္းစာ သည္ အျခား စာအုပ္မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ကယ္တင္ျခင္း မရေသာသူသည္ သမၼာက်မ္းစာကို နားမလည္ႏိုင္ပါ။ က်မ္းစာက ဤသို႔ဆိုသည္။ ““ဇာတိပကတိလူသည္ ဘုရားသခင္ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏အရာတို႔ကို မခံမယူ။ ထိုအရာတို႔သည္ မိုက္မဲေသာအရာျဖစ္သည္ဟု ထင္တက္၏။ ထိုအရာတို႔ကို ၀ိညာဥ္အားျဖင့္သာ ပိုင္းျခား၍နားလည္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဇာတိပကတိလူသည္ နားမလည္ႏိုင္။”” ၁ေကာ ၂ း ၁၄

ဒုတိယအႀကိမ ္ေမြးဖြားၿပီးသူမ်ားအတြင္း၌  သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ကိန္း၀ပ္ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာအရာတို႔ကို နားလည္ႏိုင္ၾကသည္။ က်မ္းစာက ဤသို႔ဆို သည္။ ““ငါတို႔သည္ ေလာကီ၀ိညာဥ္ကို မခံရၾက။ ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူေသာ အရာတို႔ကို သိျခင္းအလို ငွာ၊ ဘုရားသခင္ထံေတာ္မွ ႂကြလာေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္တို႔ကို ခံရၾကၿပီ။”” ၁ေကာ ၂ း ၁၂

ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ဖတ္ရန္ က်မ္းစာအုပ္ကို ဖြင့္သည့္အခ်ိန္တိုင္းတြင္ ပထမဆံုး ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ က်မ္းစာထဲရွိ သမၼာတရား မ်ားအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဖြင့္ျပရန္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အား ေတာင္းခံသင့္သည္။ ဒါ၀ိဒ္ဆုေတာင္းခ်က္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္လည္း အသံုးတည့္မည္။ ““တရားေတာ္၌ အံ့ဘြယ္ေသာအရာတို႔ကို နားလည္ႏိုင္မည္အေၾကာင္း အကၽြႏ္ုပ္၏ မ်က္စိတို႔ကို ဖြင့္ေတာ္မူပါ။””   ဆာလံ ၁၁၉ း ၁၈

 

ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုနာခံျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရင့္က်က္လာသည္။

ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ သခင္ေယ႐ႈကုိ သိကၽြမ္းျခင္းပညာ၌ ႀကီးရင့္လာသင့္သည္။ ႀကီးထြားဖို႔ရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ အစာ ရွိရမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၀ိညာဥ္အစာမွာ အဘယ္နည္း။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၀ိညာဥ္အစာမွာ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ဤသို႔ဆိုသည္။ ““ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္တရား၏ ႏို႔စစ္အားျဖင့္ ႀကီးပြားမည္အေၾကာင္း၊ ဘြားစေသာသူငယ္ကဲ့သို႔ ထိုတရားႏို႔ကို အလြန္လို ခ်င္ေသာ စိတ္ရွိၾကေလာ့။””

၁ေပ ၊ ၂ း ၂

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အစာ စားေသာအခါ အစာကို ကိုယ္ခႏၶာအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ေစၿပီး ထိုအစာသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ ထိုနည္းတူပင္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘ၀အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ေစၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘ၀၏အစိတ္အပိုင္း တစ္ခု ျဖစ္လာေစရမည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘ၀အတြင္းသို႔ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို မည္သို႔ ၀င္ေရာက္ေစမည္နည္း။ နာခံျခင္းအားျဖင့္ ၀င္ေရာက္ေစမည္ ““.....ႏႈတ္ကပတ္ တရားကို နာ႐ံုမွ်သာျပဳေသာသူမဟုတ္။ တရားကို က်င့္ေသာသူျဖစ္ၾကေလာ့။”” ယာကုပ္ ၁ း ၂၂

ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ဖတ္စဥ္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲရွိ သမၼာတရားကို ယံုၾကည္၍  ကတိေတာ္မ်ားကို အပိုင္ရယူၿပီး အမိန္႔ေတာ္မ်ားကို နာခံၾကပါစို႔။

 

ယေန႔ပင္ စတင္ပါ။

ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ယေန႔ပင္ စဖတ္ပါ။ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ကို စဖတ္ပါ။ ထိုက်မ္းကို နားလည္ႏိုင္ရန္အတြက္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ေတာင္းခံပါ။ သင့္စိတ္ႏွလံုးကို ထူးျခားစြာ တိုက္႐ိုက္ေျပာဆိုေသာ က်မ္းပုဒ္မ်ားအား မ်ဥ္းတား ထားပါ။ ဤသို႔လုပ္ျခင္း အားျဖင့္ သင့္ က်မ္းစာအုပ္သည္ သင့္အတြက္ပို၍ တန္ဖိုးရွိလာသည္။ ဤသို႔လုပ္ရန္ ေရာင္စံုခဲတံကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ (ေဘာပင္ (သို႔) မွင္စိုေဘာပင္ကို မသံုးပါႏွင့္။ က်မ္းစာရြက္မ်ားကို ေဖာက္ထြင္းၿပီး စြန္းထင္းေစမည္ျဖစ္သည္။)

ေယ႐ႈသည္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၊ ဘုရားသခင္၏ သိုးသငယ္ေတာ္ျဖစ္သည္။ ေကာင္းကင္ဘံုမွ က်လာေသာ အသက္မုန္႔၊ လမ္းခရီး၊ သမၼာတရားႏွင့္အသက္ျဖစ္သည္။ သူသည္ ေကာင္းေသာသိုးထိန္းျဖစ္ၿပီး ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းႏွင့္ အသက္ကို ေပးပိုင္သူျဖစ္သည္။ သူသည္ မွန္ေသာ စပ်စ္ႏြယ္ပင္ျဖစ္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားအတြက္ အေသခံခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူသည္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္၍ အသက္ရွင္လ်က္ရွိေသာ ခရစ္ေတာ္ လည္း ျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈသည္ အထက္ပါအရာတို႔ျဖစ္သည္ကို ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္တြင္ ေရးသားထားသည္ကို သင္ေတြ႕ေပလိမ့္မည္။

သင္သည္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ကို ဖတ္ၿပီးပါက တမန္ေတာ္၀တၳဳကိုဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းသည္ ကနဦးအသင္းေတာ္မ်ား၏ အေၾကာင္းကို ေရးထားသည္။ ထိုေနာက္ ရွင္မသဲခရစ္၀င္ကို စဖတ္ၿပီး ဓမၼသစ္ က်မ္းတစ္အုပ္လံုးကို ဖတ္ပါ။ ေနာက္ဆံုး၌ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းကို ဖတ္ပါ။ ဤသို႔ဖတ္ျခင္းမွာ အခ်ိန္ကုန္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း တန္ဖိုးရွိစြာ အသံုးခ်ေသာ အခ်ိန္မ်ားျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

သမၼာက်မ္းစာကို ဖတ္ေနတံုး သင္ေကာင္းမြန္စြာ နားမလည္ေသာအရာမ်ားအတြက္ မလိုအပ္ပဲ မစိုးရိမ္ပါႏွင့္။ က်မ္းစာကို ဖတ္ျခင္းသည္ ငါးကို စားသည္ႏွင့္တူသည္ဟု တစ္စံုတစ္ေယာက္က ေျပာခဲ့သည္။ သင္သည္ ငါးကိုစားစဥ္ အ႐ိုးမ်ားႏွင့္အခါအားေလ်ာ္စြာ ေတြ႕ႀကံဳရမည္ျဖစ္သည္။ အ႐ိုးတစ္ခုႏွင့္ ေတြ႕ေသာအခါ သင္ဘာလုပ္သနည္း။ ထိုအ႐ိုးကို ႐ိုးရွင္းစြာ ေဘးမွာဖယ္ထား၍ ငါးကိုဆက္စားသည္ မဟုတ္ေလာ။ ငါး႐ိုးတစ္ခုကို ေတြ႕႐ံုမွ်ျဖင့္ သင္သည္ ငါးတစ္ေကာင္းလံုးကို မလႊတ္ပစ္လိုက္ပါ။ ထိုနည္းတူ ပင္ သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ သင္နားမလည္ေသာအရာတစ္ခုကို ေတြ႕ပါက ဤသို႔ ေျပာသင့္သည္။ ““ကၽြႏ္ုပ္ နားမလည္ေသာအရာ အ႐ိုးတစ္ခုကိုေတြ႕ၿပီ။ အခုဤအ႐ိုးကို ေဘးမွာဖယ္ထားၿပီး ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ဆက္ဖတ္မည္။””

သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ အမွားမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ အဓိပၸာယ္ရေသာ အရာမ်ားရွိသည္ဟု အခိုင္ အမာေျပာေသာသူမ်ားအားျဖင့္ သင္၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို မယိမ္းယိုင္ပါေစႏွင့္။ ယံုၾကည္ျခင္း မရွိသူမ်ားသည္ သမၼာက်မ္းစာကို ယံုၾကည္မႈ ပေပ်ာက္ေစရန္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ႀကိဳးစား ခ့ဲၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သမၼာက်မ္းစာသည္ မမွားယြင္းႏိုင္ေသာ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အျဖစ္ ယေန႔တိုင္ ရပ္တည္ လ်က္ရွိသည္။

 

က်မ္းပုဒ္မ်ားကို အလြတ္က်က္ပါ

သမၼာက်မ္းစာကို အသံုးျပဳႏိုင္သည့္အထိ ေကာင္းေကာင္းနားလည္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အလ်င္ျမန္ဆံုးႏွင့္ အထိေရာက္ဆံုးနည္းလမ္းမွာ သမၼာက်မ္းစာ၏ က်မ္းပုဒ္အခ်ိဳ႕ကို အလြတ္က်က္မွတ္ ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သူတပါးတို႔ကို သက္ေသခံလိုေသာ္လည္း ဘာေျပာရမည္ကို မသိၾကေပ။ အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သာ က်မ္းစာကို အလြတ္က်က္မွတ္ထားပါက “ဘုရားသခင္က ဤသို႔ေျပာထားသည္” ဟူ၍ ယံုၾကည္အခ်က္အျပည့္ျဖင့္ သူတပါးတို႔အား ေျပာျပႏိုင္သည္။ ဤသို႔ေျပာႏိုင္ျခင္းမွာ က်တ္မွတ္ထားေသာအရာတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အျခားသူမ်ားကို ကယ္တင္ရန္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ အသံုးျပဳေသာစကားမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏စကားမဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္ ျဖစ္သည္ကို အၿမဲသတိရပါ။ က်မ္းစာက ဤသို႔ဆိုသည္။ ““မေဖာက္ျပန္မဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ မ်ိဳးေစ့တည္းဟူေသာ အသက္ရွင္အစဥ္အၿမဲတည္ေသာမူေသာ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ ျဖစ္သြားေသာေၾကာင့္ ....””  (၁ေပ ၁ း ၂၃)

ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၏ အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ကို သင္အလြတ္က်က္မွတ္သည့္အခါတိုင္း တြင္ သင္သည္ ဘုရားသခင္ကုိ အေစခံျခင္း၌ အသံုးျပဳရန္အတြက္ တန္ဆာပလာတစ္ခုခုျဖင့္ သင့္ကိုသင္ တန္ဆာ ဆင္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

 

က်မ္းစာကို မည္သို႔ အလြတ္က်က္မည္နည္း။

က်မ္ပုဒ္မ်ားကို အလြတ္ရရန္အတြက္ အဓိကလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မွာ ထပ္ခါတလဲလဲရြတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ သင္သည္ အေၾကာင္းအရာတစ္စံုတစ္ခုကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေျပာဆိုပါက ထိုအရာကို သင္အလြတ္ရေနမည္ ျဖစ္သည္။ က်မ္းပုဒ္မ်ားကို အလြတ္ရရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အ႐ိုးရွင္းဆံုး နည္းလမ္းမွာ ကဒ္ (Cards) မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ၃ x ၅ အရြယ္အစား ကဒ္မ်ားကို၀ယ္ပါ။ ကဒ္ တစ္ခု၏ မ်က္ႏွာျပင္တစ္ဖက္တြင္ သင္အလြတ္က်က္လိုေသာ က်မ္းပုဒ္ကို ေရးပါ။ အျခာတစ္ဖက္တြင္ က်မ္းၫႊန္းကိုေရးပါ။ က်မ္းပုဒ္မ်ားကို မွန္ကန္စြာ ျပန္ကူးရန္သတိျပဳပါ။

ထိုကဒ္မ်ားကို သင္သြားေလရာရာယူေဆာင္သြား၍ မၾကာခဏ ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစားပါ။ ကဒ္ေပၚ ရွိ က်မ္းၫႊန္းမ်ားကိုၾကည့္၍ အျခား တစ္ဖက္ရွိ က်မ္းပုဒ္ကို သင္ရြတ္ႏိုင္သလားဟု စစ္ေဆးပါ။ ထို႔ေနာက္ ကဒ္ကိုေမွာက္ထား၍ က်မ္းပုဒ္မ်ားကို မွန္ကန္စြာ ရြတ္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို စစ္ေဆးပါ။ ဤအရာကို ထပ္ခါတလဲလဲလုပ္ပါ။ က်မ္းပုဒ္မ်ားကို ေခ်ာေမြ႕တိက်စြာရြတ္ႏိုင္သည္အထိ ထပ္ခါတလဲလဲရြတ္ပါ။ မၾကာမီသင္သည္ ထိုက်မ္းပုဒ္မ်ားကို အလြတ္ရလာေၾကာင္းကို သင္သိလာေပမည္။ ထိုသို႔ အလြတ္ရလာ ပါက က်မ္းပုဒ္အသစ္မ်ားကို ဆက္လက္က်က္ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

 

ျပန္လည္က်က္မွတ္စစ္ေဆးရမည္။

သင္က်က္မွတ္ထားေသာ က်မ္းပုဒ္မ်ားကို သင္မွတ္မိပါရဲ႕လား? က်က္မွတ္ထားေသာ က်မ္းပုဒ္ မ်ားကို သတိရလိုပါက မၾကာခဏ ျပန္လည္က်က္မွတ္စစ္ေဆးရမည္။ အပတ္စဥ္တိုင္း က်မ္းပုဒ္အသစ္ တစ္ခုကို ထည့္ေပါင္း၍ သင္က်က္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ က်က္ၿပီးသား က်မ္းပုဒ္မ်ားကို ျပန္ေႏႊးရန္ မေမ့ပါ ႏွင့္။ (ျပန္လည္က်က္မွတ္စစ္ေဆးပါ။) သင္သည္ က်မ္းစာကို အလြတ္က်က္ႏိုင္သည္၊ အထက္ပါက်မ္းစာ က်က္မွတ္ရန္ Plan အတိုင္း သင္မလုပ္ၾကည့္ပဲ၊ ကၽြႏ္ုပ္သည္ မွတ္ဥာဏ္မေကာင္း၍ က်မ္းစာကို အလြတ္ မက်က္ႏိုင္ပါဟု ကိုယ့္ကိုကိုယ္ဆင္ေျခမေပးပါႏွင့္။ သင္ အလြတ္ က်က္ႏိုင္သည္။ သင္ယခု က်က္မွတ္ေသာ က်မ္းပုဒ္မ်ားသည္ ေနာင္အခါတြင္ ဘုရားသခင္၏ အေစခံတစ္ဦးအေနျဖင့္ သင္အသံုးျပဳရမည္ တန္ဆာ ပလာမ်ားျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါက်မ္းပုဒ္မ်ားကို စတင္က်က္သင့္သည္။


ပထမအပတ္  ဒုတိယအပတ္

ေရာ  ၃ း ၂၃  ေရာ ၃ း ၁၀

ေရာ  ၆ း ၂၃  ေဟၿဗဲ ၉ း ၂၇

ေယာ ၃ း ၁၆  ေရာ   ၅ း ၈

ေယာ ၁ း ၁၂  တမန္ ၁၆ း ၃၁

ေယာ ၃ း ၃၆  ၁ေယာ ၅ း ၁၁,၁၂

တတိယအပတ္  စတုတၳအပတ္

ေဟရွာယ ၅၃ း ၅,၆ တိတု    ၃ း ၅

၁ေပ      ၃ း ၁၈ ဧဖက္   ၂ း ၈,၉

ေယာ     ၁၄ း ၆ ဂလာတိ ၃ း ၂၆

တမန္    ၄ း ၁၂ ဂလာတိ ၄ း ၆

ေယာ     ၃ း ၃ ၁ေယာ   ၅ း ၁၃


သခင္ဘုရားႏွင့္ေန႔စဥ္ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္း

အကယ္၍  သင္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ထိေရာက္စြာ လုပ္ကိုင္ေသာအေစခံတစ္ဦးျဖစ္လိုပါက က်မ္းစာကို ေကာင္းစြာနားလည္႐ံုမွ်မက သခင္ေယ႐ႈႏွင့္လည္း ေန႔စဥ္မိတ္သဟာယဖြဲ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

သန္စြမ္းက်န္းမာေသာ ခရစ္ယာန္အသက္တာတစ္ခု၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မွာ ေန႔စဥ္ တိတ္ဆိတ္ေသာအခ်ိန္ ယူျခင္း (Quiet Time) ျဖစ္သည္။

Quiet Time ဆိုသည္မွာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေလ့လာဖတ္႐ႈျခင္းႏွင့္ ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ သခင္ဘုရား ႏွင့္ ေန႔စဥ္မိတ္သဟာယဖြဲ႕ရန္ အသံုးျပဳေသာ အခ်ိန္ကို ဆိုလိုသည္။

အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ Quiet Time အခ်ိန္ကို သတ္မွတ္ထား၍ သစၥာရွိစြာ မိတ္သဟာယဖြဲ႕မည္ ဆိုပါက ေအာက္ပါ အံ့ၾသဖြယ္ ေကာင္းခ်ီးမၤလာမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။


၁။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ပို၍တူလာမည္

သူ၏သ႑ာန္ေတာ္အတိုင္း ဖန္ဆင္းထားေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သခင္ေယ႐ႈ၏ဘုန္းအသေရေတာ္ကို ၾကည့္ျမင္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ပို၍ တူလာမည္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ သခင္ေယ႐ႈ ကို လူခ်င္းေတြ႕ဆံုႏိုင္မည္မဟုတ္ေသာ္လည္း သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ သူအေၾကာင္းကို ဖတ္႐ႈျခင္းအားျဖင့္ သူ၏ ဘုန္းအသေရေတာ္ကို ၾကည့္ျမင္ႏိုင္သည္။ သမၼာက်မ္းစာသည္ ““မွန္””ႏွင့္တူသည္။ ဖတ္႐ႈျခင္းအား ျဖင့္ သခင္ေယ႐ႈကို ျမင္ႏိုင္သည္။ က်မ္းစာက ဤသို႔ဆိုသည္။ ““ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ မ်က္ႏွာဖံုးကိုဖြင့္လ်က္ မွန္ကိုၾကည့္သကဲ့သို႔၊ သခင္ဘုရား၏ဘုန္းအသေရေတာ္ကို ၾကည့္ျမင္၍ ...... ပံုသ႑ာန္ေတာ္နွင့္အညီ ေျပာင္းလဲျခင္းရွိေၾကာင္း။ ၂ေကာ ၃ း ၁၈


၂။ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏အလိုေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားေဖာ္ျပသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သခင္ဘုရားႏွင့္တိတ္ဆိတ္စြာ မိတ္သဟာယဖြဲ႕သည့္အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ သူသည္ သူ၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ သူ၏အလိုေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ဖြင့္ျပသည္။


၃။ သခင္ဘုရားကို သိကၽြမ္းလာသည္။

ဤအရာသည္ အႀကီးမားဆံုး ဆုေက်းဇူးေတာ္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သိကၽြမ္းဖို႔ အျခားနည္း လမ္းမရွိပါ။ သူကိုသိကၽြမ္းရန္၊ သူအနီးအပါးရွိမႈကို သိရွိခံစားရန္ႏွင့္ သူ၏တန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ ျပည့္၀ေနေစရန္ သူႏွင့္ႏွစ္ေယာက္တည္း မိတ္သဟာယဖြဲ႕အခ်ိန္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ““ၿငိမ္၀ပ္လ်က္ေနၾကေလာ့။ ငါသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္ဟု သိမွတ္ၾကေလာ့။”” ဆာလံ ၄၆ း ၁၀


Quiet Time အခ်ိန္ကို မည္သို႔ သတ္မွတ္မည္နည္း။

Quiet Time ကိုသတ္မွတ္ရန္အတြက္ အရာသံုးခုသည္အေရးႀကီးသည္။ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ရွိရမည့္ ေနရာ တစ္ေနရာ၊ အခ်ိန္ႏွင့္အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။


(၁) ဘုရားသခင္ႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္တည္း အတူ ရွိႏိုင္မည့္ေနရာ တစ္ေနရာကို ရွာပါ။

အလင္းေရာင္ေကာင္းေကာင္းရေသာ ေနရာတစ္ေနရာႏွင့္ သင္၏စာအုပ္မ်ားတင္၍ မွတ္စုေရးရန္ အတြက္ စားပြဲတစ္ခုကိုလည္း သင္လိုအပ္ လိမ့္မည္။


(၂) တိက်ေသာ အခ်ိန္ တစ္ခ်ိန္ကို သတ္မွတ္ပါ။

လူအမ်ားစုအတြက္ Quiet Time အခ်ိန္ယူရန္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္မွာ မနက္ပိုင္းျဖစ္သည္။ ႀကီးျမတ္ေသာ ဂီတပညာရွင္မ်ားသည္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ မစမီ သူတို႔၏ တူရိယာမ်ားကို အရင္ဦးဆံုး ႀကိဳးညိႇၾကသည္။ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ ၿပီးမွ ညိႇျခင္း မဟုတ္ပါ။ မနက္ခင္းတြင္ ကၽြႏ္ု္ပ္တုိ႔၏ စိတ္ႏွလုံးမ်ားကုိ ““ညႇိရန္””အတြက္ အရင္ဦးဆုံးဘုရား သခင္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္းက၊ အားနည္းျခင္းႏွင့္ အျပစ္မ်ားကုိ၀န္ခ်ရန္ ေန႔တစ္ေန႔၏အဆုံး၌ သခင္ဘုရားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္းထက္ သာ၍ေကာင္းသည္။ ေန႔တစ္ေန႔၏အဦးဆုံးေသာနာရီ၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း သည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာအရာျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈႏွင့္ပတ္သက္၍ က်မ္းစာက ဤသုိ႔ဆုိသည္။ ““မနက္အေစာႀကီးတြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ထ၍ လူသူကင္းမဲ့၍ တိတ္ဆိတ္ေသာအရပ္သုိ႔သြား၍ ဘုရားသခင္ ထံဆုေတာင္းေတာ္မူသည္။””

အျပစ္ကင္းစင္ေသာ ခရစ္ေတာ္သည္ပင္လွ်င္ သူ၏ခမည္းေတာ္ႏွင့္ႏွစ္ေယာက္တည္း ေန႔စဥ္အခ်ိန္ ယူရန္ လုိအပ္မႈ႔ကုိေသခ်ာသိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျပစ္သား ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အခ်ိန္ယူရန္ လုိအပ္သည္မွာ ဧကန္အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္အားအေစခံရန္ ျပင္ဆင္ဖုိ႔အတြက္ သင္ အေလးအနက္ ထားပါသလား? ထားလွ်င္ သူႏွင့္ေတြ႕ရန္မနက္ခင္းတြင္ ထရမည္။ ႏႈိးစက္ နာရီတစ္လုံးကုိ ရွာ၍အသုံးျပဳပါ။ သင္ ထမည့္အခ်ိန္ကုိ ေသခ်ာဆုံးျဖတ္၍ ထျဖစ္ေအာင္ထပါ။ ဤသုိ႔လုပ္ျခင္းသည္ သခင္ကုိ သင္ မည္မွ် ခ်စ္ေၾကာင္း ျပသရန္ အတြက္ လက္ေတြ႕ၾကေသာနည္းလမ္းျဖစ္သည္။


တိက်ေသာအစီအစဥ္တစ္ခုရွိပါ။

သူ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ သင့္စိတ္ႏွလုံးကုိစကားေျပာရန္ ဘုရားသခင္ထံ တုိေတာင္းစြာ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ Quiet Time သင့္အခ်ိန္ကုိ အစျပဳပါ။ ထုိ႔ေနာက္ က်မ္းစာအုပ္ကုိဖြင့္၍ စဖတ္ပါ။ သင္ဖတ္ေန ေသာအရာကုိ ဆင္ျခင္ေတြးေတာႏုိင္ရန္ အခ်ိန္ယူပါ။ သင္ဖတ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာကုိ ဘုရားသခင္ အားေျပာပါ။ က်မ္းပုဒ္တစ္ခုခုသည္ သင့္အတြက္ အထူးသျဖင့္ အဓိပၸာယ္ရွိေပလိမ့္မည္။ ထုိက်မ္းပုဒ္ကုိ ကဒ္ တစ္ခု ေပၚသုိ႔ ကူး၍ အလြတ္က်က္ပါ။


အခ်ိန္ မည္မွ် အသုံးျပဳသင့္သနည္း။

သင့္အေပၚတြင္ မူတည္သည္။ အနည္းဆုံးနာရီ၀က္ျဖစ္ၿပီး တစ္နာရီသည္ ပုိ၍ေကာင္းသည္။ တစ္ရက္တြင္ ၂၄ နာရီရွိေသာေၾကာင့္ ေလးနက္မႈရွိေသာခရစ္ယာန္တုိင္းသည္ ထုိနာရီမ်ားထဲမွ တစ္နာရီကုိ ဘုရားသခင္အတြက္ ဖယ္ထားေပးသင့္သည္။

သင့္ Quiet Time အခ်ိန္၏ ပထမပုိင္းကုိ သမၼာက်မ္းစာဖတ္ျခင္းအားျဖင့္ အသုံးျပဳပါ။ ထုိ႔ေနာက္ သခင္ထံသုိ႔ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္၍ သင္၏အျပစ္မ်ားကုိ ၀န္ခံပါ။ သင့္အတြက္သူလုပ္ဆာင္ေပးခဲ့ေသာအရာမ်ားအတြက္ သူ႔အားခ်ီးမြမ္းပါ။ သူ၏ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ားအတြက္လည္း သူ႔အား ေက်းဇူးတင္ပါ။ သူသည္ သင့္စိတ္ထဲသုိ႔ ေရာက္ေစေသာလူမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းပါ။ တစ္ေန႔တာလုံးသူ၏ လမ္းျပ ပုိ႔ေဆာင္မႈကုိ ရရွိရန္ ေတာင္းဆုပါ။ သူ႔ကုိခ်စ္ေၾကာင္းကုိေျပာပါ။


စြဲစြဲၿမဲၿမဲလုပ္ပါ။

သင္၏ Quiet Time အခ်ိန္၊ ေနရာႏွင့္အစီအစဥ္ကုိ သတ္မွတ္ၿပီးပါက Quiet Time ကုိ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ လုပ္ပါ။

သင့္၏ Quiet Time အခ်ိန္ကုိ ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးမည့္အရာမ်ားကုိ သင္မတားဆီးပါက မၾကာမီ သင့္ Quiet Time အခ်ိန္သည္ ပေပ်ာက္ သြားမည္။ ““ကၽြႏု္ပ္တြင္ အခ်ိန္မရွိပါ”” ဟု ေျပာျခင္းျဖင့္ မိမိကုိယ္ကုိ ဆင္ေျခမေပးပါႏွင့္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ လုပ္ခ်င္ေသာအရာ အားလုံးကုိ လုပ္ရန္ အခ်ိန္ မရွိသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေရးႀကီးဆုံးအရာမ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ေရြးခ်ယ္လုပ္ကုိင္ရမည္။ အရင္ဦးဆုံးလုပ္ရမည့္အရာမ်ားကုိ အရင္လုပ္ရမည္။ သခင္ေယ႐ႈက ဤသုိ႔ဆုိသည္။ ““ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရား ေတာ္ကုိ ေရွးဦးစြာရွာၾကေလာ့။ မႆဲ ၆း၃၃

သတိေပးခ်က္ ။ ။ သင္၏ Quiet Time အခ်ိန္ကုိ ဆန္႔က်င္မည့္အရာမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါ။ ဘုရားသခင္၏ သားသမီးတစ္ဦးသည္ Quiet Time လုပ္ျခင္းျဖင့္ တန္ခုိးမည္မွ်ရသည္ကုိ စာတန္ေကာင္းေကာင္း သိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင့္ဘ၀တြင္ Quiet Time လုပ္သည့္ အေလ့အထကုိ တားဆီးရန္ စာတန္သည္ နည္းမ်ဳိး စုံျဖင့္ႀကိဳးစားလိမ့္မည္။


အဖုိးအခကုိေပးရန္ သင္အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီလား။

ဘုရားသခင္၏ ထိေရာက္စြာလုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာ အေစခံတစ္ဦးျဖစ္လာရန္ ေပးဆပ္ရမည့္ အဖုိးအခ ရွိသည္။ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ဖတ္ရန္ သင့္အခ်ိန္ကုိ ေပးဆပ္ရမည္။ က်မ္းပုဒ္မ်ားကုိ အလြတ္က်က္ရန္အတြက္လည္း သင့္အခ်ိန္ကုိ ေပးဆပ္ရမည္။ သခင္ႏွင့္လည္း ႏွစ္ေယာက္တည္း မိတ္သဟာယဖြဲ႕ အခ်ိန္ယူရမည္။

သူ႔အတြက္ႏွင့္သူ၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတြက္ သင့္၌အခ်ိန္မရွိလွ်င္ သင္သည္သူကုိ မည္မွ်ခ်စ္ၿပီး၊ မည္မွ်အေစခံလုိေၾကာင္း ေျပာစရာမလုိပါ။ ဘုရားသခင္ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏စကားမ်ားအားျဖင့္ အထင္မႀကီး ေစႏုိင္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏လုပ္ေဆာင္မႈကုိၾကည့္သည္။ ““... အေၾကာင္းမူကား၊ ထာ၀ရ ဘုရားသည္ သဗၺညဳတဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏။ အမႈအရာမ်ားတုိ႔ကုိ ညႇိၫြတ္ေတာ္မူ၏။ ၁ရာ ၂း၃

ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ကုိ ေအာင္ျမင္မႈရေစသည့္ အဓိကေသာ့ခ်က္ကုိ သင္သိပါသလား။ ဤေသာ့ ခ်က္မွာ ႐ုိးရွင္းပါသည္။ ““ဘုရားသခင္ကုိ ဦးထိပ္ထားပါ။”” ဘုရားသခင္က ဤသုိ႔ဆုိသည္။ ““ငါ့ကုိ ခ်ီးေျမႇာက္ေသာသူတုိ႔ကုိ ငါခ်ီးေျမႇာက္မည္။ ငါ့ကုိမထီမဲ့ျမင္ျပဳေသာ သူတုိ႔သည္ ဂုဏ္အသေရ ပ်က္ရၾက လိမ့္မည္။”” ၁ရာ ၂း၃၀

သင္သည္ ဘုရားသခင္အတြက္ အသက္ရွင္လုိပါသလား။ အသက္ရွင္လုိလွ်င္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ေန႔စဥ္စတင္ဖတ္ပါ။ က်မ္းပုိဒ္မ်ားကုိ စက်က္ပါ။ Quiet Time အခ်ိန္ကုိ သတ္မွတ္ထားၿပီး သစၥာရွိစြာ Quiet Time အခ်ိန္ယူပါ။ ယခုပင္စတင္ပါ။


ေမးခြန္းမ်ား

၁။ ဘုရားသခင္၏ဧ၀ံေဂလိတရားကို ကမၻာအႏွံအျပားသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစရန္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဆက္စပ္ မႈမ်ားမွာ ----

(က) တီဗြီ ၊ သတင္းစာ ၊ အေစခံ

(ခ)   အျပစ္သား ၊ သားေတာ္ ၊ အေစခံ

၂။ မွန္/မွား

ဘုရားသခင္၏ အေစခံတစ္ဦးအတြက္ အေရးႀကီးေသာအရာ (၂)ခုမွာ ....

(၁)   သမၼာက်မ္းစာကို အသုံုးျပဳႏိုင္သည္အထိ က်မ္းစာကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္ရန္။

(၂)   သခင္ေယ႐ႈႏွင့္ ေန႔စဥ္မိတ္သဟာယဖြဲ႕ရန္။

(က)         မွန္

(ခ )          မွား

၃။ သမၼာက်မ္းစာကို ေအာက္ပါအတိုင္း လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ က်မ္းစာကို ေကာင္းေအာင္နားလည္သေဘာ ေပါက္လာသည္။

(က) သမၼာက်မ္းစာကို ဖတ္ျခင္း၊ သင္ယူေလ့လာျခင္းႏွင့္ က်မ္းပုဒ္အခ်ိဳ႕ကို အလြတ္က်က္ျခင္း အားျဖင့္။

(ခ)   က်မ္းစာအုပ္ကို လုပ္ငန္းခြင့္သို႔ ယူေဆာင္သြားျခင္းအားျဖင့္။

၄။ ကယ္တင္ျခင္းမခံရသူသည္ က်မ္းစာကို နားမလည္ႏိုင္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ.....

(က) သင္သည္ ကယ္တင္ျခင္းရေသာအခါ ဘာသာစကားအသစ္တစ္ခုကုိ တက္လာ၍ျဖစ္ သည္။

(ခ )  သူတုိ႔၌ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၅။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ၀ိညာဥ္အစာမွာ ...

(က) အသင္းေတာ္

(ခ)  ခရစ္ယာန္မိတ္သဟာယ

(ဂ)  ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္

၆။ က်မး္စာကုိ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္အတြက္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မွာ ...

(က) ထပ္ခါတလဲလဲ ရြတ္ဖတ္ျခင္း

(ခ)  ဆုေတာင္းျခင္းအားႀကီးေသာ အသက္တာ

၇။ သန္မာရင့္က်က္ေသာအသက္တာ၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မွာ ...

(က) ရင့္က်က္သန္မာေသာ ခရစ္ယာန္မိသားစု

(ခ)  အသင္းေတာ္တစ္ခု၏ သင္း၀င္သူျဖစ္ျခင္း

(ဂ)  ေန႔စဥ္ Quiet Time

၈။ မွန္ / မွား

Quiet Time  အခ်ိန္ကုိ သတ္မွတ္၍ သစၥာရွိစြာ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္းအားျဖင့္ ရရွိေသာေကာင္းခ်ီး မဂၤလာ(၃)ခုမွာ ...

၁။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ပုိ၍တူလာမည္။

၂။ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏အလုိေတာ္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အားဖြင့္ျပသည္။

၃။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သခင္ကုိ သိကၽြမ္းလာသည္။

(က) မွန္

(ခ) မွား

၉။ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ကုိ ေအာင္ျမင္မႈရေစသည့္ အဓိကေသာ့ခ်က္မွာ...

(က) အပတ္စဥ္တုိင္း ဘုရားေက်ာင္းတက္ျခင္း

(ခ)  အျခားဘာသာ၀င္သူငယ္ခ်င္းမ်ား မရွိျခင္း

(ဂ)  ဘုရားသခင္ကုိ ဦးထိပ္ထား၍ ဦးစားေပးျခင္း

၁၀။ အဘယ္က်မ္းပုဒ္တြင္ ဘုရားသခင္ဤသုိ႔ ေျပာထားသနည္း။ ““ငါ့ကုိခ်ီးေျမႇာက္သူကုိ ငါခ်ီးေျမႇာက္ မည္။ ငါ့ကုိမထီမဲ့ျမင္ျပဳေသာသူတုိ႔သည္ ဂုဏ္အသေရပ်က္ရၾကလိမ့္မည္။””

(က) ၁ရာ ၂း၃၀

(ခ)   ၁ရာ ၂း၃

ဤသင္ခန္းစာ၏ အဓိကက်မ္းပုဒ္ကုိ သင္အလြတ္ရြတ္ႏုိင္ပါသလား။၊??

ရဲလင္းထြန္း(အင္းစိန္)