ခရစ္ေတာ္၌ ေအာင္ႏိုင္ျခင္းရဲလင္းထြန္း (အင္းစိန္)

Victory in Christ  New Life in Christ Course III

Lesson 24

ေသာ့ခ်က္ က်မ္းပိုဒ္။ “ငါ့ေက်းဇူးသည္ သင့္အဘို႔ ေလာက္ေပ၏။ ငါ့တန္ခိုးသည္ အားနည္းျခင္းအျဖစ္၌  စံုလင္တတ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏”

(၂ေကာ၊ ၁၂း၉က)

ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္အသက္တာ၏ ၀မ္းနည္းဖြယ္အေကာင္းဆံုးအေတြ႕အႀကံဳတစ္ခုမွာ အျပစ္ တန္ခိုး၏ေအာက္တြင္ ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ အသက္တာအတြင္းရွိ အျပစ္သည္ ေအာက္ပါ ဆိုးရြားေသာရလဒ္မ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။

အျပစ္သည္ သခင္ေယ႐ႈ၏နာမေတာ္ကို အသေရပ်က္ေစသည္။ သင္သည္ ခရစ္ယာန္ဆိုပါက သင္သည္ သခင္ေယ႐ႈကို ကိုယ္စား ျပဳေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သင္သည္ အျပစ္လုပ္မိေသာအခါ သူ၏ နာမေတာ္ကို အသေရပ်က္ေစသည္။

. အျပစ္သည္ သင္၏ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္တန္ခိုးကို ပ်က္ျပယ္ေစသည္။ သင္ အျပစ္လုပ္ေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကို အသံုး မျပဳပါ။

အျပစ္သည္ သင့္ ခရစ္ယာန္ အသက္တာ၏ သက္ေသခံျခင္းကို ဖ်က္ဆီးမည္။ အျခားလူမ်ားသည္ သင့္ခရစ္ယာန္အသက္တာ သက္ေသခံျခင္း ကို သင္ေျပာေသာအရာမ်ားအားျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ သင့္ေန႔ စဥ္အသက္တာကို ၾကည့္၍ ဆံုးျဖတ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

အခုအခါတြင္ သင့္အသက္တာအားျဖင့္ ဤအရာႏွစ္ခုထဲမွ တစ္ခုကို အျခားလူမ်ားအား သင္ေျပာ ေနသည္။ ပထမတစ္ခုမွာ ““ခရစ္ယာန္ အသက္တာသည္ အလုပ္ျဖစ္၍ ေအာင္ျမင္သည္။”” ဒုတိယတစ္ခုမွာ ““ခရစ္ယာန္အသက္တာသည္ အလုပ္မျဖစ္ပါ။””

ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ သင္၏အသက္ရွင္မႈသည္ သင့္အသက္တာကိုသာမက အျခားလူမ်ား၏ အသက္တာကိုလည္း အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေအာင္ႏိုင္ေသာ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ မည္မွ်အေရးႀကီးသည္ကို သင္ျမင္ၿပီမဟုတ္ေလာ။

ေအာင္ႏိုင္ေသာ အသက္တာ ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

““ေအာင္ႏိုင္ေသာအသက္တာ””ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေျပာေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းမႈမရွိေသာ အသက္တာ (သို႔) အျပစ္မရွိ၊ ၿပီးျပည့္စံုေသာအသက္တာအေၾကာင္းကို ေျပာေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ ““ကၽြႏ္ုပ္၌အျပစ္မရွိပါ”” (သို႔) ““ကၽြႏ္ုပ္အျပစ္ ထပ္မလုပ္ ေတာ့ပါ။”” စသည့္စကားမ်ားကို သခင္အားေျပာခိုင္းဖို႔ လူတစ္ေယာက္အတြက္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ က်မ္းစာက ဤသို႔ဆိုသည္။ ““ကိုယ္အျပစ္မရွိဟု ငါတို႔သည္ဆိုလွ်င္၊ ကိုယ္ကိုကိုယ္ လွည့္ျဖားၾက၏။ ငါတို႔၌သစၥာတရားမရွိ။ ၁ေယာ ၁း၈

ထိုသို႔ဆုိလွ်င္ ေအာင္ႏိုင္ေသာအသက္တာ ဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။

ေအာင္ႏိုင္ေသာအသက္တာဆိုသည္မွာ သခင္၌၀မ္းေျမာက္၍ ၿငိမ္သက္ျခင္းရေသာ အသက္တာမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ သခင္ႏွင့္ အဆက္ မျဖတ္ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ေသာ အသက္တာျဖစ္သည္။ အျပစ္မ်ားအေပၚ ေအာင္ႏိုင္ေသာ အသက္တာမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အျပစ္ေသးေသး ေလးမ်ားဟု ေခၚၾကေသာ ေဒါသ၊ အျပစ္ရွာတတ္ျခင္း၊ ေစာဒကတက္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမရွိျခင္း။ မနာလိုတပ္မက္ျခင္း၊ ႐ိုင္းစိုင္းစြာ ေျပာဆိုျခင္းမ်ား၊ မွားယြင္းစြာေတြးေတာျခင္း မ်ား၊ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကျခင္းစသည္တို႔ကိုပင္ ေအာင္ႏိုင္ေသာအသက္တာမ်ိဳးျဖစ္သည္။

သခင္ေယ႐ႈ၏ ဘုန္းေတာ္ကို ထင္ရွားေစေသာအသက္တာသည္ တစ္ခုတည္းေသာ ေအာင္ႏုိင္ေသာ အသက္တာ ျဖစ္သည္။

ဤအသက္တာမ်ိဳး မည္သူရႏိုင္သလဲ။

မည္သည့္ယံုၾကည္သူမဆို ရႏိုင္သည္။ ဤအသက္တာမ်ိဳးသည္ သင့္အတြက္ပင္ျဖစ္သည္။ ေအာင္ႏိုင္ေသာ အသက္တာသည္ အထူး ခရစ္ယာန္ အနည္းငယ္အတြက္သာ မဟုတ္ဘဲ သာမန္ခရစ္ယာန္ တစ္ေယာက္၏အသက္တာ ျဖစ္သည္ဟု ဓမၼသစ္က်မ္းထဲတြင္ တင္ျပ ထားသည္။ ဤအသက္တာမ်ိဳးကို အသက္ရွင္ႏိုင္ဖို႔ ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ယာန္တိုင္းအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားေပးသည္။ က်မ္းစာက ထိုအရာႏွင့္ပတ္ သက္၍ ဘာေျပာထားသည္ကို ၾကည့္ၾကပါစို႔။

ေအာင္ႏိုင္ျခင္းသည္ လက္ေဆာင္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ေအာင္ႏိုင္ေသာအသက္တာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပထမဆံုး ကၽြႏ္ုပ္တို႔သိျမင္ရမည့္အရာမွာ ဤအရာသည္ လက္ေဆာင္တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ပင္ျဖစ္သည္။ ထာ၀ရအသက္သည္ လက္ေဆာင္တစ္ခုျဖစ္သကဲ့သို႔ ေအာင္ႏိုင္ေသာအသက္တာသည္ လက္ေဆာင္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဤအရာကို လုပ္ယူ၍ မရေပ။ ဘုရားသခင္၏ လက္ေဆာင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ဤသို႔ဆိုသည္။ ““ငါတို႔သခင္ ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္၊ ငါတို႔အား ေအာင္ျခင္းအခြင့္ကို ေပးေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္သည္ ႀကီးလွစြာတကား။”” (၁ေကာ ၁၅း၅၇)

ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ေအာင္ႏိုင္ျခင္း ရရွိသည္။

ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သိျမင္ရမည္အရာမွာ ေအာင္ႏိုင္ျခင္းကို ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္သာ ရရွိေၾကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ေက်းဇူးေတာ္ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ေက်းဇူးေတာ္ဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အတြက္ လုပ္ေပးခဲ့ေသာအရာ တစ္စံုတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးေတာ္ကို ““ဘုရားသခင္၏ မထိုက္တန္ေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္လုပ္ေဆာင္ေပးမႈ””ဟူ၍ တစ္ခါတစ္ရံ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေက်းဇူးေတာ္သည္ ဤအရာထက္မ်ားစြာပိုသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘယ္ေတာ့မွ မလုပ္ႏိုင္မည့္အရာမ်ားကို ဘုရားသခင္၏ အရာခပ္သိမ္းကို တက္ႏိုင္ သည့္ အံ့ၾသဖြယ္ႀကီးမားေသာ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္ လုပ္ေပးျခင္းကို ေက်းဇူးေတာ္ ဟု ေခၚသည္။ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ ေၾကာင့္သာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကယ္တင္ျခင္း ကို ရရွိခံစားရျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကယ္တင္ျခင္း ကို အစမွအဆံုးတိုင္ စီရင္၍ ျပည့္စံုေစ သည္။

ကယ္တင္ျခင္း၌  ကၽြႏ္ုပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ရမည့္အပိုင္းေရာ မရွိဘူးလား။

ဟုတ္ကဲ့။ ရွိပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လုပ္ရမည့္အပိုင္းမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ေသာ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ကို လက္ခံ ရယူရန္ ျဖစ္သည္။ ယခုကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္းကို စဥ္းစားၾကည့္ၾက၍ ကယ္တင္ျခင္း၌ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္က မည္သည့္အပိုင္းမွ ပါ၀င္ ခဲ့သည္ကို ၾကည့္ၾကပါစို႔။

ပထမဆံုး ဘုရားသခင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ကယ္တင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပန္လည္စဥ္းစား ၾကည့္ၾကပါစို႔။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေယာက္ ဆီတိုင္းသည္ အျပစ္ဒုစ႐ိုက္၌ေသလ်က္ရွိ၍ ဘုရားသခင္ႏွင့္ကြဲကြာ လ်က္ရွိေသာ အတိတ္အခ်ိန္ကာလကို ျပန္လည္ေတြးၾကည့္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ကို ခ်စ္၍ သူ၏ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ကယ္တင္ခဲ့သည္။ က်မ္းစာက ဤသို႔ဆိုသည္။ ““....ဒုစ႐ိုက္ အျပစ္၌ေသလ်က္ရွိေသာ သင္တို႔ကိုပင္ ဘုရားသခင္သည္ အသက္ရွင္ေစေတာ္မူၿပီ။”” (ဧဖက္ ၂း၁)

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အျပစ္ဒုစ႐ိုက္၌ေသလ်က္ရွိစဥ္ ၀ိညာဥ္ေရးအရ အသက္ရွင္ရန္ မိမိဘာသာမိမိ လုပ္ႏိုင္ပါမည္ေလာ? မလုပ္ႏိုင္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ၀ိညာဥ္ေရးအရ အသက္ရွင္ေစေသာအရာမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အတြင္း၌အလုပ္လုပ္ေနေသာ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ သက္သက္ ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ဤသို႔ဆိုသည္။ ““ယံုၾကည္ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ ေတာ္မူျခင္းသို႔ေရာက္ရ၏။ ကိုယ္အလို အေလ်ာက္ေရာက္သည္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္သနားေတာ္မူရာျဖစ္ သတည္း။”” (ဧဖက္ ၂း၈-၉)

ယခုတြင္ အနာဂတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါစို႔။ တစ္ေန႔ေသာအခါတြင္ သခင္ေယ႐ႈသည္ သူ၏ယံုၾကည္သူမ်ား အတြက္ တဖန္ျပန္ႂကြလာမည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔သိၾကသည္။ ေသၿပီးေသာ ယံုၾကည္သူမ်ား၊ အသက္ရွင္လ်က္ရွိေနေသာယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္၊ ယံုၾကည္သူအားလံုးသည္ ေလထုအတြင္း ၌ သခင္ဘုရားႏွင့္ေတြ႕ဆံုရန္ ခ်ီေဆာင္ျခင္းကိုခံရမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကိုယ္ခႏၶာမ်ားသည္ ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလဲျခင္းခံရ၍ သူႏွင့္ တူေစရန္ လုပ္ျခင္းခံရမည္။ က်မ္းစာက ဤသို႔ဆိုသည္။ ““သခင္ဘုရား သည္ ေႂကြးေၾကာ္ျခင္းႏွင့္ .... ေကာင္းကင္ဘံုမွ ကိုယ္တိုင္ ဆင္းသက္ေတာ္မူ၍ ေသလြန္ေသာသူတို႔သည္ အဦးထေျမာက္ၾကလိမ့္မည္။ ထိုအခါ အသက္ရွင္ရန္ က်န္ႂကြင္း ေသာ ငါတို႔သည္ အာကာသ ေကာင္းကင္၌ သခင္ဘုရား ထံေတာ္သို႔ ေရာက္ေစျခင္းငွာ ထိုသူတို႔ႏွင့္အတူတကြ မိုးတိမ္ေပၚသို႔ ခ်ီေဆာင္ျခင္းကို ခံရေသာအားျဖင့္.....”” (၁သက္ ၄း၁၆-၁၇)

ဤအခ်က္ကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ မိမိအစြမ္းတန္ခိုးျဖင့္ သခင္ဘုရားႏွင့္ေတြ႕ဆံုရန္ ခ်ီေဆာင္ျခင္းကို ခံႏိုင္မည္ေလာ? မခံႏိုင္ပါ။ ဘုရားသခင္၏ အံ့ဖြယ္တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္သာ ဤအရာသည္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သူ၏ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ ယခု သင္ ဘာလုပ္မည္နည္း။ မိမိလုပ္ႏိုင္သမွ်အေကာင္းဆံုးလုပ္၍ မိမိအစြမ္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႐ုန္းကန္ၾကမည္ေလာ။ ထိုသို႔ လုပ္မည္ဆိုလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔စိတ္ပ်က္ဖြယ္ ႐ႈံးနိမ္မည္ကို သိၾကသည္။ ထိုသို႔ မလုပ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ေအာင္ျမင္မႈ ရႏိုင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ ေပးခဲ့သည္။

ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ဘာကို ျပင္ဆင္ေပးခဲ့သနည္း။ သူ၏အံ့ၾသဖြယ္တန္ခိုးေတာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ (စိတ္ႏွလံုး)အတြင္း၌ အလုပ္လုပ္ ေနသည္ဆိုေသာ သူ႔ေက်းဇူးေတာ္ကို ျပင္ဆင္၍ ေပးခဲ့သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အေျခအေနက မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ ““ငါ့ေက်းဇူးေတာ္သည္ သင့္အတြက္ လံုေလာက္မႈရွိသည္”” ဟု ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ေျပာေနသည္။

ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ (စိတ္ႏွလံုး) အတြင္း၌ အသက္ရွင္လ်က္ရွိသည္မွာ ယခုလက္ရွိကာလ တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။ ““ငါ့ေက်းဇူးေတာ္သည္””ဟု ဘုရားသခင္ေျပာေသာအခါ ““ငါ့ခရစ္ေတာ္သည္ သင့္အတြက္ လံုေလာက္မႈရွိသည္။ သူ႔ကို ယံုၾကည္ပါ။ အေျခ အေနတိုင္းတြင္ သူသည္ သင့္ကိုေအာင္ျမင္မႈကိုေပးႏိုင္သည္””ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္ ဘာလုပ္ၾကမည္နည္း?

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၌ ခိုလႈံၾကမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ ေအာင္ႏိုင္မႈကိုေပးရန္ အတြက္ သူ႔အားယံုၾကည္မည္။ ဤသည္မွာ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို လက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။ ဤေက်းဇူးေတာ္ကို လက္ခံေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ စိုးစံရေသာ အခြင့္ကို ရၾကသည္။ က်မ္းစာက ဤသို႔ ဆိုသည္။ ““....ေက်းဇူးေတာ္၏ႂကြယ္၀ျခင္းကို၄င္း၊ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔သြင္းေပးေတာ္မူျခင္းကို ခံရေသာ သူတို႔ သည္ တေယာက္ေသာသူတည္းဟူေသာ ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ အသက္ရွင္လ်က္ သာ၍စိုးစံၾကလတံၱ႔။  (ေရာ ၅း၁၇ ခ)

ေအာင္ႏိုင္ျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္၌ရွိသည္။

ခရစ္ယာန္မ်ားစြာသည္ ေအာင္ႏိုင္ျခင္းကို သင္ၾကားမႈအခ်ိဳ႕ (သို႔) ထူးဆန္းေသာအေတြ႕အႀကံဳ အခ်ိဳ႕တို႔အားျဖင့္ ရွာေဖြၾက ေသာ္လည္း ေအာင္ႏိုင္ျခင္းသည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္အတြင္း၌သာရွိသည္။ က်မ္းစာက ဤသို႔ဆိုသည္။ ““ငါတို႔သခင္ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ ငါတို႔အား ေအာင္ျခင္း အခြင့္ ေပးေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္သည္ ႀကီးလွစြာတကား။ (၁ေကာ ၁၅ း ၅၇)

ခရစ္ေတာ္သည္ အရာႏွစ္ခုကိုကမ္းလွမ္းထားသည္။

သခင္ေယ႐ႈသည္ လူတိုင္းကို အရာႏွစ္ခုအားေပးရန္ ကမ္းလွမ္းထားသည္ ထိုအရာႏွစ္ခုမွာ ထာ၀ရ အသက္ႏွင့္အျပစ္အေပၚ ေအာင္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူသည္ ထိုအရာႏွစ္ခုလုံးကို တူညီေသာအေျခခံ စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုတည္းအားျဖင့္ ကမ္းလွမ္းထားသည္။ ထိုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းမွာ ထိုအရာႏွစ္ခုကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သည္ သူ႔အားလုပ္ခြင့္ေပးရန္ျဖစ္သည္။

ကယ္တင္ျခင္းရရန္ ရွာေဖြဖို႔ မွန္ေသာနည္းလမ္းႏွင့္ မွားေသာနည္းလမ္းရွိသလို ေအာင္ႏိုင္မႈရရန္ ရွာေဖြဖို႔ မွန္ေသာနည္းလမ္းႏွင့္ မွားေသာနည္းလမ္းဟူ၍ ရွိသည္။ မွားေသာနည္းလမ္းမွာ ေအာင္ႏိုင္ျခင္း ရ ရန္ မိမိဘာသာမိမိ ႀကိဳးစား၍  လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး မွန္ေသာ နည္းလမ္းမွာ သခင္အားလုပ္ခြင့္ေပးျခင္းျဖစ္ သည္။ သခင္ေယ႐ႈက ဤသို႔ဆိုသည္။ ““၀န္ေလး၍ပင္ပန္းေသာသူအေပါင္းတို႔ ငါ့ထံသို႔ လာၾကေလာ့။ ငါသည္ ခ်မ္းသာ ေပးမည္။”” (မသဲ ၁၁း၂၈)

သင္သာ အလုပ္တစ္ခုခုလုပ္ေနစဥ္ သခင္ေယ႐ႈလာ၍ ““ငါသည္ သင့္ကိုအနားေပးမည္”” ဟူ၍ သင့္ကိုေျပာပါက သူ ဘာလုပ္ဖို႔ သင္ေမွ်ာ္လင့္ထားမည္နည္း။ သူသည္ သင္လုပ္ေနေသာအလုပ္ကို လႊဲေျပာင္းရယူ၍ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ သင္အနားယူႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ ေပမည္။ သူသည္ သင့္အတြက္ လုပ္ေပးလိုေသာအရာမွာ အတိအက်ပင္ ဤအရာျဖစ္သည္။

သင္သည္ ေအာင္ႏိုင္ေသာဘ၀အသက္တာကို ရရွိရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ္လည္း ႐ႈံးနိမ့္ေနသည္ဆိုပါ စို႔။ သခင္ေယ႐ႈက သင့္ကို ဤသို႔ ေျပာေန သည္။ ““ငါ့ကိုလႊဲေျပာင္းေပးလိုက္ပါ။ ငါသည္ သင္အတြင္း၌ ေအာင္ႏိုင္ေသာအသက္တာကို အသက္ရွင္မည္။””

ေအာင္ႏိုင္ေသာအသက္တာအတြင္းသို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္သို႔၀င္ေရာက္ႏိုင္မည္နည္း။

ေအာင္ႏိုင္ေသာအသက္တာအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ရန္ သင္လုပ္ရမည့္ အရာႏွစ္ခုသာရွိသည္။

(၁) သင့္ကိုသင္ ခရစ္ေတာ္ထံ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံပါ။

(၂) ခရစ္ေတာ္ကို သင္၏ေအာင္ႏိုင္ျခင္းအျဖစ္ လက္ခံပါ။

ပထမဆံုးအေနျဖင့္ သင့္ကိုသင္ ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံရမည္ျဖစ္သည္။ သင္ျဖစ္တည္ေနေသာဘ၀ႏွင့္ သင္၌ရွိေသာအရာအားလံုးကို သခင္ေယ႐ႈထံ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင့္အသက္တာကို သင္ထိန္းခ်ဳပ္ေနပါက သင့္ကိုသင္ေစာင့္ထိန္းဖို႔ သင္၌သာ တာ၀န္ရွိသည္။ အကယ္၍ သင့္ကို သင္သာ ခရစ္ေတာ္ထံဆပ္ကပ္အပ္ႏွံလိုက္ပါက သင့္ကိုေစာင့္ထိန္းရန္မွာ သူ႔တာ၀န္ျဖစ္လာသည္။ တမန္ေတာ္ေပါလုက ဤသို႔ဆိုသည္။“....အ ဘယ္ သူကို ငါယံုၾကည္သည္ဟု ငါသိ၏။ သူ၌ ငါအပ္ထားေသာအရာ ကိုလည္း၊ ထိုေန႔ရက္တိုင္ေအာင္ ေစာင့္ႏိုင္သည္ဟု ငါသေဘာက်၏။” ၂တိ ၁ း ၁၂

သခင္ေယ႐ႈသည္ ရွင္ေပါလုကကို ေစာင့္ထိန္း၍ ေအာင္ႏိုင္ျခင္းအခြင့္ကို ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ သခင္ ထိုသို႔ လုပ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ေပါလု လုပ္ ေဆာင္ခဲ့ေသာအရာ တစ္ခုရွိသည္။ ထိုအရာမွာ အဘယ္နည္း? ထိုအရာ မွာ ရွင္ေပါလုသည္ သူ႔ကိုသူ သခင္ေယ႐ႈထံသို႔ လံုး၀ ဆပ္ကပ္ အပ္ႏွံခဲ့ သည္။ အကယ္၍ သင္သည္ သခင္ကို သင့္အားေစာင့္ထိန္းေစလို၍ ေအာင္ႏိုင္ျခင္းကို ေပးေစလိုလ်င္ သင့္ကိုသင္ သူ႔ထံ ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံရ မည္ျဖစ္သည္။

ဤအခ်ိန္အခိုက္အတန္႔တြင္ သခင္အား မအပ္ႏွံဘဲ သင္ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာအရာ သင့္ဘ၀တြင္ ရွိသေလာ?

ရွိပါက ယခုခ်က္ခ်င္း သူ႔ထံသို႔ ထိုအရာကို ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံမည္ေလာ? အျပစ္မ်ားႏွင့္ ႐ႈံးနိမ့္မႈ မ်ားျဖင့္ ျပည့္လ်က္ရွိေသာ သင့္ အတိတ္ကို သူ႔အား လႊဲေပးလိုက္ပါ။ ဘာျဖစ္မလဲဆိုတာ မသိႏိုင္ေသာ အနာဂတ္ကိုလည္း ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံလိုက္ပါ။ သင္ခ်စ္ရေသာသူမ်ား၊ သင္ခ်စ္ေသာ ေယာက်္ား (သို႔) မိန္းမကို သူ႔ထံ အပ္ႏွံလိုက္ပါ။ အကယ္၍သူတို႔သည္ သင့္အတြက္ သခင္စီစဥ္ထားေပးေသာ အစီအစဥ္ႏွင့္ အက်ံဳး မ၀င္ပါက သင့္ဘ၀ အတြင္းမွ သူတို႔ကို ထြက္ခြာခြင့္ေပးရန္ ဆႏၵ ရွိေၾကာင္း သခင္အားေျပာပါ။ ထာ၀ရ အခ်ိန္ကာလအတြက္ သင္ ျဖစ္တည္လ်က္ရွိေသာဘ၀ႏွင့္ သင္၌ ရွိေသာအရာ အားလံုးတို႔ကို သူ႔အားလက္လႊဲ ေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုခ်က္ခ်င္းပင္ သူ႔အား ေျပာလိုက္ပါ။ သင္သာ ဤသို႔လုပ္ပါက ေအာင္ႏိုင္ျခင္း ရရန္အတြက္ ပထမဦးဆံုး ေျခလွမ္းကို သင္လွမ္းလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ သင္ ယခု လုပ္မည္ေလာ?

““သင္၌ရွိေသာ အရာအားလံုးသည္ သခင္ေယ႐ႈ၌ မရွိမခ်င္း သင္သည္ ေအာင္ႏိုင္ေသာ အသက္တာကို ဘယ္ေတာ့မွ ရမည္ မဟုတ္ပါ။””  Wilbur Chapman

ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ကို သင္၏ေအာင္ႏိုင္ျခင္းအျဖစ္ လက္ခံရမည္။ ခရစ္ေတာ္ကို သင္၏ေအာင္ႏိုင္ျခင္းအျဖစ္ လက္ခံျခင္း သည္ သူ႔ကို သင္၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံပံုႏွင့္ အေတာ္တူသည္။

ခရစ္ေတာ္ကို သင္၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံစဥ္ သင္ဘာလုပ္ခဲ့သနည္း။ သင္သည္ အကူအညီ ကင္းမဲ့လ်က္ရွိေသာ အျပစ္သား အေနျဖင့္ သူ႔ဆီလာၿပီ သင့္ကိုကယ္တင္ရန္ သူ႔အား ယံုၾကည္ခဲ့သည္။

ခရစ္ေတာ္ကို သင္၏ေအာင္ႏိုင္ျခင္းအျဖစ္ လက္ခံစဥ္ သင္ဘာလုပ္သနည္း? သင္သည္ အကူ အညီကင္းမဲ့လ်က္ရွိေသာ အ႐ႈံး သမား ခရစ္ယာန္အေနျဖင့္ သူ႔ဆီလာၿပီး သင့္အား ေအာင္ႏိုင္ျခင္းအခြင့္ကို ေပးရန္အတြက္ သူ႔အားယံုၾကည္ခဲ့သည္။ သူ႔ကို သင္၏ ေအာင္ႏိုင္ျခင္းအျဖစ္ ယခု လက္ခံမည္ေလာ။ ဤသို႔ သာ သူ႔အားေျပာလိုက္ပါ။ ““သခင္ေယ႐ႈ၊ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ခရစ္ယာန္အသက္တာကို အသက္ရွင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားၿပီးရင္း ႀကိဳးစား ေသာ္လည္း ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ပါ၏။ ယခုတြင္မူ သင့္ကိုကၽြႏ္ုပ္၏ ေအာင္ႏိုင္ျခင္းအျဖစ္ လက္ခံၿပီး ကၽြႏ္ုပ္အား ေအာင္ႏိုင္ျခင္းအခြင့္ကို ေပးရန္အတြက္ သင့္အား ယံုၾကည္ပါသည္။

ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို လက္ခံျခင္း

ခရစ္ေတာ္ကို သင္၏အသက္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္လက္ခံခဲ့စဥ္တြင္ ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကို ကယ္တင္ခဲ့ေၾကာင္း သင္ ဘယ္လို သိသနည္း။ သူ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ သိခဲ့သည္။ သင္သည္ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို လက္ခံခဲ့ၿပီး သင့္ကိုကယ္တင္ခဲ့ေသာ သူ႔ကိုေက်းဇူးတင္ခဲ့သည္။

ခရစ္ေတာ္ကို သင္၏ေအာင္ႏိုင္ျခင္းအျဖစ္ လက္ခံခဲ့စဥ္တြင္ ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကို ေအာင္ႏိုင္ ျခင္းအခြင့္ကိုေပးခဲ့ေၾကာင္း သင္ ဘယ္လို သိသနည္း။ သူ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ သိသည္။ ဘုရားသခင္ဘာေျပာသနည္း။ ““ငါ့ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ငါ့ခရစ္ေတာ္သည္ သင့္အဘို႔ လံုေလာက္မႈ ရွိသည္””ဟူ၍ ေျပာ သည္။

ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲတြင္ေျပာထားေသာ သူ႔ေက်းဇူးေတာ္သည္ သင့္အဖို႔လံုေလာက္ မႈရွိသည္ဟူေသာအခ်က္ကို လက္ခံ၍ သူ႔အား ေက်းဇူးတင္မည္ေလာ။ ခရစ္ေတာ္သည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ပင္ သင့္စိတ္ႏွလံုးအတြင္း၌ အသက္ရွင္လ်က္ရွိၿပီး သင့္ လိုအပ္ခ်က္ အားလံုးကို ျဖည့္ ဆည္းေပးေနသည့္အတြက္ သူ႔အား ေက်းဇူးတင္ပါ။ ခရစ္ေတာ္ထံ၌ ခိုလႈံအညံ့ခံၿပီး သင္၏ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ျခင္း အျဖစ္ သူ႔အားလက္ခံေသာအခါ သင္သည္ ေအာင္ႏိုင္ေသာဘ၀အသက္တအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ၿပီျဖစ္သည္။ သင္ ဤသို႔ေျပာႏိုင္သည္။ “ယခုအခ်ိန္တြင္ပင္ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကၽြႏ္ုပ္၏လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးေနၿပီဆိုတာ ကၽြႏ္ုပ္သိျခင္းမွာ သူ၏ေက်းဇူးေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ လံုေလာက္မႈရွိသည္ကို ကၽြႏ္ုပ္သိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ေအာင္ႏိုင္ေသာအသက္တာ၌  မည္သို႔ဆက္လက္အသက္ရွင္မည္နည္း?

သင္သည္ သခင့္ထံ၌ ခိုလႈံအည့ံခံ၍ သူ႔အား သင္၏ေအာင္ႏိုင္ျခင္းအျဖစ္ လက္ခံျခင္းအားျဖင့္ ေအာင္ႏိုင္ေသာ အသက္တာ အတြင္းသို႔ သင္၀င္ေရာက္လာသည္။ ထိုနည္းတူပင္ သခင့္ထံ၌  ဆက္လက္ ခိုလႈံ၍သင္၏ေအာင္ႏိုင္ျခင္းအျဖစ္ ဆက္လက္ လက္ခံျခင္းအားျဖင့္ ေအာင္ႏိုင္ေသာ အသက္တာအတြင္း၌ သင္ ဆက္လက္အသက္ရွင္သည္။ ေအာင္ႏိုင္ျခင္းသည္ တႀကိမ္တည္း လုပ္ရမည့္ အရာမ်ိဳး မဟုတ္ပါ။ ခရစ္ေတာ္ကို သင္၏ ေအာင္ႏိုင္ျခင္းအျဖစ္ အခ်ိန္တိုင္း၊ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း လက္ခံျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။

ေအာင္ႏိုင္ျခင္းကို ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ရရွိသည္ကို သတိရပါ။ မိမိကိုယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔ အံႀကိတ္၍ ႐ုန္းကန္ေနျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ပါ။ ဤေအာင္ႏိုင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ ေက်းဇူးေတာ္၏ အံ့ၾသဖြယ္လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္ၿပီး ““ႀကိဳးစားျခင္း”” မဟုတ္ဘဲ ““ယံုၾကည္ျခင္း””ျဖစ္သည္။ ႀကိဳးစားျခင္းဆိုသည္ မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လုပ္ေသာအရာျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္ျခင္းဆိုသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ လုပ္ေပးရန္ သခင္အား အခြင့္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

သင္သည္ ေနာက္ထပ္႐ႈံးနိမ့္ဦးမည္ေလာ?

သင္သည္ စိတ္ပ်က္ၿပီး ဤသို႔ေျပာမည္ေလာ။ ကၽြႏ္ုပ္၌ ဤအရာသည္ အလုပ္မျဖစ္ပါ။ ေအာင္ႏိုင္ေသာ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ ကၽြႏ္ုပ္ မျဖစ္ ႏိုင္ပါ။ အျခားသူမ်ားသည္ ေအာင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္မွာ မေအာင္ႏိုင္ပါ။ ထိုအရာမ်ားသည္ စာတန္သည္ သင့္ကို ေျပာေစလို ေသာအရာမ်ား ျဖစ္ သည္။ ထိုသို႔မေျပာပါႏွင့္။ လမ္းေလွ်ာက္သင္ေနေသာ ကေလးတစ္ေယာက္ကို သင့္ေတြ႕ဖူးပါသလား။ လမ္းေလွ်ာက္ သင္ ေနတံုး ထိုကေလး ဘာ ျဖစ္သနည္း။ သူသည္ေျခလွမ္းအနည္းငယ္လွမ္းၿပီးသည္ႏွင့္ လဲက်သြားသည္။ ထို႔ေနာက္ ဘာဆက္ျဖစ္သနည္း။ သူသည္ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ လွဲခ်လိုက္ၿပီး ဤသို႔ေျပာသေလာ။ “ကၽြႏ္ုပ္ လမ္းမေလွ်ာက္တတ္ဘူး။ လမ္းေလွ်ာက္လည္း ဘယ္ေတာ့မွ တက္မွာ မဟုတ္ဘူး”။ သူထိုသို႔မေျပာပါ။ လမ္းေလွ်ာက္တတ္ သည္အထိ သူဆက္ေလွ်ာက္မည္ျဖစ္သည္။

ခရစ္ယာန္အသက္တာမွာလည္း ထိုနည္းအတိုင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေအာင္ႏိုင္ေသာအသက္တာအေန ျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္း အသက္ရွင္ ေနတံုး ေခ်ာ္လဲက်မႈမ်ား ရွိလိမ့္မည္။ သင္လဲက်ေသာအခါ ဘာလုပ္သင့္ သနည္း။ ျပန္ထပါ။ သင့္အျပစ္မ်ားကို သခင့္ထံ ၀န္ခံပါ။ သင္လဲက်ရန္ မရည္ရြယ္တာကို သူ႔အားေျပာပါ။ ေအာင္ႏိုင္ေသာအသက္တာကို အသက္ရွင္လိုေၾကာင္း သူ႔အားေျပာပါ။ ထို႔ေနာက္ ျပန္စၿပီး ေနာက္ထပ္ တစ္ႀကိမ္ လမ္းျပန္ေလွ်ာက္ပါ။ ခရစ္ေတာ္ကိုလည္း သင္၏ေအာင္ႏိုင္ျခင္းအျဖစ္ ဆက္လက္ယံုၾကည္ပါ။ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် သင္ သည္ မၾကာခဏ လဲက်ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။

႐ႈံးနိမ့္မႈကို လက္မခံပါႏွင့္။

သင္႐ႈံးနိမ့္ေသာအခါ အ႐ႈံးသမားအေနျဖင့္ ဆက္လက္အသက္မရွင္သင့္ပါ။ ေအာင္ႏိုင္ေသာ အသက္တာကို သင္ခ်က္ခ်င္း ျပန္ရေအာင္ လုပ္ ႏိုင္ သည္။ မည္သို႔လုပ္မည္နည္း? ဘုရားသခင္ထံ သင့္အျပစ္မ်ားကို ၀န္ခ်ၿပီး ခရစ္ေတာ္အား သင္၏ေအာင္ႏိုင္ျခင္းအျဖစ္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ဆက္လက္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ လုပ္ႏိုင္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ မ႐ႈံးနိမ့္ပဲ ေအာင္ႏိုင္သူျဖစ္႐ံုမက သင့္အတြင္း၌ အသက္ရွင္ေနသည္ကို သတိရပါ။

သင္သည္ ေအာင္ႏိုင္ျခင္းကို ရႏိုင္သည္။

ဤသင္ခန္းစာကို တစ္ႀကိမ္ထဲဖတ္၍ အေျဖစာရြက္ကို မျဖည့္ပါႏွင့္ ဤသင္ခန္းစာရွိ သမၼာတရားမ်ားကို သိ႐ံုမက သင့္ဘ၀၌ လက္ေတြ႕ အစစ္အမွန္ျဖစ္လာႏိုင္ဖို႔ ဤသင္ခန္းစာကို ထပ္ခါတလဲလဲ ဖတ္ပါ။

ခရစ္ေတာ္သည္ သူ၏ေနာက္လိုက္တပည့္ေတာ္မ်ားအတြက္ လုပ္ေပးခဲ့ေသာ ဘယ္အရာကိုမဆို သင့္အတြက္လည္း လုပ္ေပး လိမ့္မည္။

သင္သည္ ေအာင္ႏိုင္ေသာခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဤအသက္တာသည္ အျခားသူမ်ား အတြက္ပဲဟု မေျပာပါႏွင့္။ သင့္အတြက္ လည္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကို ေအာင္ႏိုင္စြာ အသက္ ရွင္ေစလိုသည္။ သင္ယခုလက္ရွိဘ၀အေျခအေန၌ပင္ ဤေအာင္ႏိုင္ျခင္းကို သင့္အဖို႔ ရည္ရြယ္ထားသည္ကို သင္ယံုၾကည္ရမည္။

ေအာင္ႏိုင္ေသာ အသက္တာကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

႐ႈံးနိမ့္ေသာခရစ္ယာန္တေယာက္၏ အသက္တာသည္ ခက္ခဲသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္၀မ္းေျမာက္၍ သခင္ေယ႐ႈ၏နာမေတာ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္ ေသာ တခုတည္းေသာအသက္တာသည္ ေအာင္ႏိုင္ေသာအသက္တာ ျဖစ္သည္။

ေအာင္ႏိုင္ေသာ အသက္တာဆီသို႔ ေျခလွမ္း စတင္လွမ္းပါ။

ခရစ္ေတာ္ထံ သင့္ကိုသင္ ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံၿပီး သူ႔ကို သင့္ေအာင္ႏိုင္ျခင္းအျဖစ္ လက္ခံပါ။

ခရစ္ေတာ္ကိုအခ်ိန္တိုင္း ယံုၾကည္ပါ။

အေျခအေနတိုင္းသည္ သူ႔အားမွီခို၍ ဤသို႔ေျပာပါ။ ““ငါ့သခင္ကို ငါသိသည္။ ခရစ္ေတာ္၏ ေက်းဇူးေတာ္သည္ ငါ့အဘို႔ လံုေလာက္၍ ငါ့လိုအပ္ခ်က္အားလံုးကို သူျဖည့္ဆည္းေပးေနသည္။

ေမးခြန္းမ်ား

၁။ မွန္ / မွား  ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္အသက္တာအတြင္းရွိအျပစ္သည္ ေအာက္ပါ ဆိုးရြားေသာ ရလဒ္ (၃)ခုကို ျဖစ္ေစသည္။

(က)  သခင္ေယ႐ႈနာမေတာ္ကို အသေရပ်က္ေစသည္။

(ခ )   သင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္တန္ခိုးကို ပ်က္ျပယ္ေစသည္။

(ဂ )   သင့္ ခရစ္ယာန္အသက္တာ၏ သက္ေသခံျခင္းကို ဖ်က္ဆီးသည္။


၂။ ေအာင္ႏိုင္ေသာအသက္တာသည္ အျပစ္လံုး၀မရွိေသာ အသက္တာမ်ိုး၊ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္မႈ မရွိ ေသာအသက္တာမ်ိဳးျဖစ္သေလာ။

(က) ဟုတ္

( ခ ) မဟုတ္

၃။ ေအာင္ႏိုင္ေသာအသက္တာသည္ သခင္၌ေပ်ာ္ရႊင္၀မ္းေျမာက္၍ ၿငိမ္သက္ျခင္းရေသာ အသက္တာမ်ိဳး ျဖစ္သေလာ။ ေသးငယ္ေသာ အျပစ္မ်ားဟု ေခၚၾကေသာအျပစ္မ်ားအပါအ၀င္ အျပစ္မ်ားကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္းသည္ ေအာင္ႏိုင္ ေသာအသက္တာျဖစ္သေလာ။

(က) ဟုတ္

( ခ ) မဟုတ္


၄။ ဤအသက္တာမ်ိဳးကို မည္သူရႏိုင္သနည္း။

(က) ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏သင္းအုပ္ဆရာမ်ား

( ခ ) မည္သည့္ယံုၾကည္သူမဆို

( ဂ ) ကၽြႏ္ုပ္တို႔မိဘမ်ား

 

၅။ ေက်းဇူးေတာ္သည္ “မထိုက္တန္ဘဲ ခံစားရျခင္း” ထက္ သာလြန္သည္။ ေက်းဇူးေတာ္ ဆိုသည္မွာ…………။

(က) သင္သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရျခင္းကို ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

(ခ)  ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ေပးေသာ တစံုေသာအရာ။


၆။ ကယ္တင္ျခင္း၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏က႑မွာ………………………….။

(က) အျပစ္ျပဳျခင္းကို ရပ္တန္႔ျခင္း။

(ခ ) အပတ္တိုင္း ဘုရားေက်ာင္း သြားျခင္း။

(ဂ ) ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ျပင္ဆင္ေပးေသာ အရာကို လက္ခံျခင္း။


၇။ ယခု ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္သည္ ႐ုိး႐ွင္းစြာဆိုရေသာ္………..။

(က) ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ခ်စ္ျခင္း။

(ခ ) ကၽြႏ္ုပ္တို႔၌ ခရစ္ေတာ္ ႐ွိေနျခင္း။


၈။ မွန္/မွား ။ ေအာင္ျမင္ေသာ အသက္တာသို႔ ၀င္ေရာက္ရန္ အေျခအေနမ်ားမွာ………………။

(၁) သင့္ကိုသင္ ခရစ္ေတာ္ထံ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံပါ။

(၂) ခရစ္ေတာ္ကို သင္၏ေအာင္ႏိုင္ျခင္းအျဖစ္ လက္ခံပါ။


၉။ သင္သည္ ဆက္လက္၍ ေအာင္ျမင္ျခင္း၌ ………..အားျဖင့္။

(က) ဘုရားေက်ာင္းသြားျခင္း။

(ခ ) ခရစ္ေတာ္ထံ ဆက္လက္ ဆက္ကပ္ အပ္ႏွံျခင္း။

(ဂ ) သင္၏က်မ္းစာ ဖတ္ျခင္း။


၁၀။ သင္သည္ က်႐ံႈးခဲ့ေသာ္ သင္၏ေအာင္ျမင္ျခင္း႐ွိရာ ေနရာသို႔ ခ်က္ျခင္း မည္ကဲ့သို႔ ျပန္လည္တည္ေဆာက္မည္နည္း။

(က) ဘုရားသခင္ထံ သင္၏အျပစ္ကို ၀န္ခ် ေတာင္းပန္ျခင္း။

(ခ ) ခရစ္ေတာ္ကို သင္၏ေအာင္ျမင္ျခင္းအတြက္ ေၾကြးေၾကာ္ျခင္း။

(ဂ ) အထက္ပါ အရာမ်ား အားလံုး။


ဤ သင္ခန္းစာ အတြက္ ေသာ့ခ်က္ က်မ္းပိုဒ္ကို သင္သည္ အလြတ္ က်က္မွတ္ခဲ့ပါသလား။

ရဲလင္းထြန္း(အင္းစိန္)