ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၌ ႐ွင္ေတာ္မူသည္

သင္ခန္းစာ (၁၂)

 

ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ

ဓမၼေဟာင္းကာလ၌ ဘုရားသခင္သည္ ပညာေတာ္ (၁၀)ပါးကုိ လူတုိ႔အားေပးခဲ့သည္။ ထုိမွ်မက ပေရာဖတ္မ်ားႏွင့္ က်မ္းစာဆရာမ်ားႏွင့္ ဘုရားကုိ ႐ုိေသကုိင္း႐ႈိင္းေသာ ဘုရင္မ်ားကုိလည္းေပးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အေျခအေနအရပ္ရပ္တုိင္း တြင္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ကုိ ထင္ရွားေစဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ လူတုိ႔သည္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။

.

ယခု အခ်ိန္တြင္မူ ဘုရားသခင္၏ လက်ာ္ေတာ္ဘက္၌ သူ၏သားေတာ္ လူသား ေယ႐ႈခရစ္ ရွိေနသည္။ ထုိသူ ျပဳလုပ္သမွ် အရာရာတုိင္း၌ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ကုိ ထင္ရွားေစသည္။ ယခုအခါ ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္၏ဘုန္းကို ထင္ရွားေစခဲ့ၿပီး ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ ေကာင္းခ်ီးေပးရန္ ဘုရားသခင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ဘုရားသခင္၏ႀကီးစြာေသာ ကယ္တင္ျခင္း၌ အရာခပ္သိမ္းတုိ႔သည္ ဘုန္းထင္ရွားျခင္း ခံရေသာ  ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ထံ ေရာက္လာသည္။

ႀကီးစြာေသာ ကယ္တင္ျခင္း၌ အသြင္ လကၡဏာ ႏွစ္မ်ဳိး ႐ွိၿပီး၊ ႐ိုး႐ွင္းေသာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ခု ျဖင့္ ေဖၚျပႏိုင္သည္။         

(၁) ကၽြႏု္ပ္သည္ ခရစ္ေတာ္အထဲ၌ ရွိသည္။

(၂) ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္အထဲ၌  ရွိသည္။

                ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္ကုိ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမဲ့ခ်စ္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္သည္ ခရစ္ေတာ္အထဲ၌ ရွိေသာေၾကာင့္  ကၽြႏု္ပ္ကုိ လက္ခံေတာ္မူသည္ကုိ သိခြင့္ရသည္မွာ အ့ံၾသဖြယ္ ေကာင္းလွသည္။  သုိ႔ေသာ္ ဤေနရာ၌  ခရစ္ယာန္  အသက္တာကုိ  ဘယ္လုိအသက္႐ွင္ ေနထုိင္ရမလဲဆုိသည့္ အရာမွာ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ ျပသနာ တစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။

အေျဖမွာ  ကၽြႏု္ပ္၌္ ကၽြႏ္ုပ္ကိုယ္တိုင္  ခရစ္ယာန္အသက္တာကုိ အသက္မရွင္္ ႏုိင္ေပ။ ခရစ္ယာန္အသက္တာကုိ အသက္ရွင္ ေနထုိင္ ႏုိင္ သူမွာ တစ္ေယာက္တည္းသာ ရွိသည္။ ထုိသူကား ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ပင္ ျဖစ္သည္။

သခင္ေယရႈက “သင္ ငါ့ကုိ ခ်စ္ၿပီး ငါ့ကုိ ေက်နပ္ ႏွစ္သက္ေစခ်င္တယ္ဆုိတာ ငါ့သိတယ္။ သုိ႔ေသာ္ သင္ ခရစ္ယာန္ အသက္တာကုိ သင့္ဘာသာ သင္ အသက္မရွင္ ႏုိင္တာလည္း ငါသိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္အထဲ၌ ငါ လာေရာက္ ေနထုိင္မည္”ဟု  ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ေျပာသည္။

ခရစ္ယာန္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာျခင္းဆုိသည္မွာ ဘာသာေရးကုိင္႐ႈိင္းမႈ၊ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ႏွင့္ တူေအာင္ ႀကိဳးစားရျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ပါ။ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာျခင္းဆုိသည္မွာ စၾက၀ဠာတစ္ခုလုံး၌ အ့ံၾသဖြယ္အေကာင္းဆံုးေေသာ “ပုဂၢိဳလ္” တစ္ေယာက္ကုိ လက္ခံျခင္း ျဖစ္သည္။ လူတစ္ေယာက္အတြင္းတြင္ ခရစ္ေတာ္္ အသက္ရွင္ေနပါက ထုိသူသည္ ခရစ္ယာန္ ျဖစ္သည္။

ခရစ္ေတာ္သည္ သူ၏တပည့္ေတာ္္မ်ားထံ  ျပန္လာမည့္အေၾကာင္းကို ကတိေပးခဲ့သည္။

သခင္ေယ႐ႈသည္ ဤေလာကမွ သူထြက္ခြာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ တပည့္ေတာ္တုိ႔အား ေျပာေသာအခါ တပည့္ေတာ္တုိ႔သည္ အလြန္ပင္ ၀မ္းနည္း ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ သခင္ေယ႐ႈက “ငါသည္ ခမည္းေတာ္ကုိေတာင္း၍ ခမည္းေတာ္သည္ သမၼာတရားကုိေျပေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ တပါးေသာ ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာကုိ သင္တုိ႔ႏွင့္အတူ အစဥ္မျပတ္ တည္ေနေစျခင္းငွာ သင္တုိ႔အားေပးေတာ္မူမည္။ ထုိ၀ိညာဥ္ေတာ္ကုိ ေလာကီသားတုိ႔သည္ မသိ မျမင္ေသာေၾကာင့္ မခံမယူႏုိင္ၾက၊ ထုိ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ သင္တုိ႔ႏွင့္အတူ တည္ေန၍ သင္တုိ႔၌ ရွိေနေတာ္မူေသာေၾကာင့္ သင္တုိ႔သိရၾက၏” ဟု (ေယာဟန္ ၁၄း၁၆) တြင္ျမြတ္ၾကားခဲ့သည္။

 သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ေရာက္ရွိလာျခင္းဆုိသည္မွာ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကိုယ္တိုင္ သူတို႔အတြင္း၌ အသက္ရွင္ေနထုိင္ရန္ ေရာက္လာ ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈက“ ငၝသည္ သင္တိုႛကို မိဘမဲ့ဴဖစ္ေစဴခင္းငႀၝ စၾန္ႛပစ္မည္မဟုတ္။ သင္တိုႛဆီသုိႛလာဦးမည္”ဟုဆုိသည္။ ထုိ႔ျပင္္ ပင္ေတကုေတၱပြဲ  ေန႔ကုိ ရည္ၫႊန္း၍ “ငါသည္ ခမည္းေတာ္၌ ရွိသည္ကုိလည္းေကာင္း၊ သင္တုိ႔ရွိသည္ ငါ၌ရွိေနသည္ကုိလည္းေကာင္း၊ ငါသည္သင္တို႔၌ ရွိသည္ကို လည္းေကာင္း၊ ထုိေန၌ သင္တို႔သည္ သိၾကရလိမ့္ မည္” ဟု ေျပာခဲ့သည္။(ေယာ၊ ၁၄း၂၀)

ရွင္ျပန္ထေျမာက္ၿပီးေနာက္ ရက္ (၄၀)အတြင္းတြင္ သူ၏တပည့္ေတာ္တို႔အား(၁၀)ႀကိမ္ထက္မက သခင္ေယရႈသည္  ကိုယ္ထင္႐ွား ျပခဲ့ သည္။ ျဖစ္႐ပ္မ်ားတြင္ သူသည္ တပည့္ေတာ္တို႔ကို ကိုယ္ထင္႐ွားျခင္း၊ သူသည္ တပည့္ေတာ္တို႔ႏွင့္ စကားစျမည္ ေျပာျခင္းႏွင့္ ၿပီးေနာက္္ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားခဲ့ သည္။

 ကိုယ္ထင္ျပျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကဘာလဲ? ေယ႐ႈသည္ အျခားအသြင္သ႑ာန္တစ္ခုျဖင့္ တည္ရွိေနသည္ကို သူ၏ယံုၾကည္သူမ်ားအား အမွန္ အတိုင္း အစဥ္ သူ ရွိေနေၾကာင္းကို သိရန္  သူျပဳလုပ္ ျပျခင္း ျဖစ္သည္။ သူသည္ တပည့္ေတာ္မ်ား သိေသာ၊ ခ်စ္ရေသာ ယခင္က ေယ႐ႈပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုတြင္ သူသည္  ဘုန္းေတာ္ၾကြယ္၀ေသာ၊ အသစ္ေသာ၊ ၀ိညာဏခႏၶာႏွင့္ ဘုန္းႀကီးျခင္းကို ခံရေသာ  ခရစ္ေတာ္ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံုသုိ႔ ျပန္သြားခဲ့သည္။ (၁၀)ရက္ ၾကာၿပီးေနာက္ ပင္ေတကုေတၱပြဲ ေန႔တြင္ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ အထက္ ခန္း တြင္ရွိေနၿပီး သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ အလာကို ေစာင့္ေနၾကသည္။ ဘုန္းႀကီးျခင္းကိုခံရေသာ ခရစ္ေတာ္ထံမွ ႐ုတ္တရက္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ က်ေရာက္လာၿပီး သူတို႔႐ွိေနေသာ အခန္းတစ္ခုလံုးကို လႊမ္းၿခံဳ လုိက္သည္။ တပည့္ေတာ္တို႔သည္လည္း သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ျဖင့္ ျပည့္၀ ကုန္ၾကသည္။

အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ခု ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ကို တပည့္ေတာ္တို႔ သိ ခဲ့ၾကရသည္။

(၁) သူတို႔သိခဲ့၊ ခ်စ္ခဲ့ေသာ ေယ႐ႈသည္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ဘုန္းႀကီးျခင္းႏွင့္ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္း ခံရၿပီးဆုိတာ သူတို႔ သိ ၾကရသည္။

(၂)  ေယ႐ႈသည္ သူ၏၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ သူတို႔၌ ေနထုိင္ရန္ ျပန္လာၿပီဆုိတာ သူတို႔သိလုိက္သည္။ သူတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္အထဲ၌ ႐ွိသည္။  ခရစ္ေတာ္သည္ သူတို႔အထဲ၌ ႐ွိသည္။

ခရစ္ေတာ္သည္ သူ၏၀ိညာဥ္ေတာ္ အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အထဲ၌ တည္ေနသည္

“သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို သူတို႔ထံသို႔ ေစလြတ္ရန္ တပည့္ေတာ္တို႔ထံမွ ထြက္ခြာသြားျခင္းက တကယ္ကိုသာ၍ ပိုေကာင္း၏” ဟု ခရစ္ေတာ္သည္ တပည့္ေတာ္တို႔အား ျမြက္ဆိုခဲ့သည္။ ဘာျဖစ္လို႔ ပိုေကာင္းတာလဲ? ဘာျဖစ္လို႔ ပိုေကာင္းတာလဲဆိုရင္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ေရာက္လာ ျခင္းဆိုသည္မွာ သခင္ေယ႐ႈ ကိုယ္ေတာ္တုိင္ သူတို႔၌ က်ိန္း၀ပ္ရန္ ျပန္လာျခင္း ျဖစ္သည္။္ သူတို႔ႏွင့္ အတူရွိရန္ ျပန္လာေသာ ယခင္ေျမႀကီးသား ခရစ္ေတာ္ မဟုတ္ဘဲ ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္သည္ သူတို႔၌ အသက္႐ွင္ေနထိုင္ရန္ ျပန္လာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ဤေလာကသို႔ ၾကြလာခဲ့စဥ္အခါ သူ၌ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ အခြင့္ထူးမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ထားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေကာင္းကင္ဘုန္သို႔ ျပန္ၾကြသြားေသာအခါတြင္မူ သူ၏အခြင့္ထူး အားလံုးကို ဘုရားအျဖစ္ႏွင့္ ျပန္လည္ရယူခဲ့သည္။ ယခုမူကား သူသည္ ခ်ီးေျမွာက္ျခင္း ခံရေသာ လူသားေတာ္ျဖစ္ၿပီး၊ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးကို အုပ္စိုး၍ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ျဖင့္ ခမည္းေတာ္္၏ လက်္ာလက္၌ ရွိေနေတာ္မူသည္။

ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ “ ဘုရားဇာတိ၊ လူဇာတိ  အျပည့္ရွိသူ” ျဖစ္သည္။ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေသာ လူသားအေနျဖင့္ သူသည္၊ ေကာင္းကင္ဘံုတြင္  အ႐ိုးႏွင့္ အသားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဧကန္အမွန္ ၀ိညာဏခႏၶာျဖင့္ ရွိေနေတာ္မူသည္။ ဘုရားသခင္အေနျဖင့္ သူသည္ေနရာတိုင္းတြင္ ရွိႏိုင္သည္။ သူ သည္ ေလာက၌ လူဇာတိအျဖင့္ ႐ွိခဲ့စဥ္ သူ႔ကိုယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အတူမရွိႏိုင္ေပ။ ယခုမူကား ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ႏွင့္အတူ ရွိေန႐ံုမက ကၽြႏ္ုပ္တို႔အထဲ ၌ အသက္႐ွင္ေနႏိုင္သည္။

ခရစ္ေတာ္သည္ ယံုၾကည္သူတိုင္း၏အထဲ၌  ႐ွိေနေတာ္မူသည္။ ဒါက ဘာကိုဆုိလိုလဲဆုိရင္ ယံုၾကည္သူတိုင္းဟာ မိမိတို႔အဘို႔ ခရစ္ေတာ္ကို အပိုင္ရၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္၌ အစဥ္႐ွိေနေသာ၊ ျပည့္စံုကံုလံုေသာ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ သူသည္ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္အတူ အၿမဲရွိသည္။ ကၽြႏ္ုပ္၏ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမ်ား ကို သူ႔အား ေျပာျပႏိုင္သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္သည္ အကၽြႏ္ုပ္အထဲ၌ ေနရန္္ လာရပါသနည္း?

ခရစ္ေတာ္ဟာ သူကိုယံုၾကည္သူမ်ားအတြင္း၌ လာေနရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီအထဲက အခ်ိဳ႕ကို ေဆြးေႏြးၾကည့္ပါမည္။

ဘုရားသခင္ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာရန္ ခရစ္ေတာ္ ကၽြႏ္ုပ္အတြင္း၌ လာေရာက္ေနထုိင္သည္။ မိမိဘာသာ မိမိဆုိရင္ ခရစ္ယာန္ အသက္ တာကို အသက္ရွင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္။ သို႔ေသာ္ ခရစ္ေတာ္က“ငါလာၿပီး သင့္အတြင္း၌ ခရစ္ယာန္အသက္တာကို အသက္ရွင္မည္”ဟု မိန္႔မွာခဲ့သည္။

ခရစ္ေတာ္သည္ မိမိဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားေစရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္၏ စိတ္ႏွလံုး အတြင္း၌ ေနထုိင္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ သူ၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ တန္ခိုးေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားျဖင့္ ျပသသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဤ ကမာၻေပၚတြင္ရွိေနသည့္အေၾကာင္းရင္းမွာ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ကို ထင္ရွားေစရန္ႏွင့္ သူ၏အစြမ္းျဖင့္ အသက္တာမ်ားကို ေျပာင္းလဲေစရန္ အျခားသူမ်ားကို သက္ေသျပရန္ ျဖစ္သည္။

ဤကမာၻ၌ သူ၏အလုပ္ကို ဆက္လုပ္ႏို္င္ရန္ ခရစ္ေတာ္ ကၽြႏ္ုပ္အတြင္း၌ ႐ွင္ေနသည္။ စာတန္သည္ ေကာက္က်စ္ ေသာသူမ်ားကို ခရစ္ေတာ္အား သတ္ရန္ လႈံ႕ေဆာ္ၿပီးေနာက္ ဤကမာၻေပၚတြင္ ခရစ္ေတာ္၏လုပ္ေဆာင္မႈကို အဆံုးသတ္ႏိုင္ၿပီဟု စာတန္ထင္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ စာတန္အမွားႀကီး မွားသြားခဲ့သည္။

ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ေသျခင္းမွထေျမာက္ေစခဲ့ၿပီ ေကာင္းကင္ဘံု၌ အျမင့္ဆံုးေသာ ေနရာကို သူ႔၌္ ခ်ီးေျမႇာက္ေတာ္ မူ ခဲ့သည္။ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာ သူတို႔၏ စိတ္ႏွလံုး အတြင္း၌  ေနအ့ံေသာငွာ  ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ သူ ျပန္လာေတာ္ မူသည္။

ယခုအခါတြင္ ယံုၾကည္ေသာသူ အေယာက္တိုင္းတို႔၏ အတြင္း၌ ခရစ္ေတာ္အသက္ရွင္၍ ရွိေနသည္။ စာတန္သည္ ေျမႀကီးေပၚ၌ ခရစ္ေတာ္တစ္ပါးတည္းကိုသာ ရင္ဆုိင္ရမည့္အစား သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ခရစ္ေတာ္ကိန္း၀ပ္ရာ ယံုၾကည္သူတို႔ႏွင့္ စာတန္ရင္ဆုိင္ေနရသည္။

ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေပးျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ဘုရားသခင္ ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။

ဤကမာၻေပၚတြင္ ဘုရားသခင္ကို ႏွစ္သက္ေက်နပ္ေစေသာ အသက္တာမ်ိဳးျဖင့္ အသက္ရွင္ႏိုင္ရန္ လုိအပ္ေသာအရာမ်ားကို တန္းစီေရရမည္ဆုိလွ်င္ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ဥာဏ္ပညာကို ကၽြႏ္ုပ္လိုအပ္၏

ခ်စ္ခ်င္းေမတၱာကို ကၽြႏ္ုပ္လိုအပ္၏

ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္လိုအပ္၏

၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို ကၽြႏ္ုပ္လိုအပ္၏

ခြန္အားကို ကၽြႏ္ုပ္လိုအပ္၏

သည္းခံျခင္းကို ကၽြႏ္ုပ္လိုအပ္၏

စိတ္ေက်နပ္ ေရာင့္ရဲျခင္းကို ကၽြႏ္ုပ္လိုအပ္၏

အစြမး္တန္ခိုးကို ကၽြႏ္ုပ္လိုအပ္၏

အမွန္တကယ္အားျဖင့္ အထက္ပါအရာမ်ားသာမက အျခားအရာမ်ားပါ ကၽြႏ္ုပ္၏ တန္းစီစာရင္းထဲတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္သည္။ လိုအပ္သည့္အရာမ်ား ကို ကၽြႏု္ပ္သိခ်င္မွ သိမည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္ မေတြးမိသည့္အရာ ကၽြႏ္ုပ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုပင္ ဘုရားသခင္သိေတာ္မူသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏၀ိညာဥ္ေရးရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဘုရားသခင္ဘယ္လိုျဖည့္ဆည္းေပးသလဲ?  ကၽြႏ္ုပ္၌ ႐ွင္ရန္ ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္အား ေပးျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္၏၀ိညာဥ္ေရးရာ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္း ေပးသည္။ အရာအားလံုးကို ဘုရားသခင္ထံမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ အျခား ပုဂိၢဳလ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ ေယ႐ႈခရစ္ထံမွ ရသည္။ သမၼာက်မ္းစာက “ေကာင္းကင္ဘံုႏွင့္ ဆုိင္ေသာ အရာတို႔၌ ခပ္သိမ္းေသာဓမၼမဂၤလာတို႔ကို ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ငါတို႔အား ေပးသနားေတာ္မူေသာ ငါတို႔သခင္ေယ႐ႈ၏ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္သည္မဂၤလာရွိေစေတာ္မူသနည္း” ဟု ဧဖက္ ၁း၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဘုရားသခင္၏ လက်္ာလက္ေတာ္ဘက္၌ ထုိင္ေတာ္မူေသာ သခင္ေယ႐ႈထံမွအရာအားလံုးကိုရရွိေၾကာင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔သိရန္ လိုသည္။ ခရစ္ေတာ္ကို ေပးျခင္း ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အစဥ္လိုေသာအရာ အရာအားလံုးကို ဘုရားသခင္က ေပးခဲ့ၿပီး။ သမၼာက်မ္းစာက “အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္၏ ဇာတိအျဖစ္ ေတာ္၏ ျပည့္စံုျခင္းအေပါင္းသည္ခရစ္ေတာ္၌ ကိုယ္ထင္ရွား၍ က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူ၏” ဟု (ေကာေလာသဲ ၂း၉,၁၀) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ဉာဏ္ပညာ ျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္ဉာဏ္ပညာ လိုပါက ကၽြႏ္ုပ္ သူ႔ထံလွည့္ရန္ လိုသည္။ ကၽြႏ္ုပ္ ဘာလုပ္သင့္သည္ကို သူ သိၿပီး သူ ကၽြႏ္ုပ္၌ ႐ွင္ေတာ္္မူသည္။ က်မ္းစာက “ ထုိနက္နဲ ေသာ အရာ၌ ပညာဘၸာ၊ ဥာဏ္ဘၸာ႟ႀိသမ႖တိုႛသည္ ဝႀက္ထားလဵက္႟ႀိဳက၏။ ”ဟု ဆိုသည္။ (ေကာ၊ ၂း၃)

 ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ခြန္အားျဖစ္သည္။

ဒါ၀ိတ္က သခင္ဘုရားသည္  ငါ့ဘ၀၏ ခြန္အား ျဖစ္သည္။ ငါမည္သူ႔ကို ေၾကာက္ရမည္နည္း။ ငါ့ထဲ၌ရွိသူသည္ ဘုရားသခင္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ေကာင္း ကင္ ႏွင့္ ေျမႀကီးေပၚ၌ တန္ခိုးအလံုးစံုရွိ သူ ဟု ဆိုထားသည္။ ရွင္ေပါလုကလည္း “ငါ့ကိုခြန္အားႏွင့္ျပည့္ေစေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ခပ္သိမ္း ေသာ အရာတို႔ကို ငါတက္စြမ္းႏိုင္၏” ဟု ဖိ ၄း၁၃ တြင္ ဆိုထားသည္။

ကၽြႏ္ုပ္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္သည္။

ခ်စ္ခ်င္းေမတၱာသည္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ ေယ႐ႈခရစ္ ျဖစ္သည္။ လူအားလံုးကို ခ်စ္ေသာသူမွာ ခရစ္ေတာ္ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္၌ သူ ႐ွင္ေတာ္မူၿပီး ကၽြႏ္ုပ္၏ခ်စ္ေမတၱာ ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၌ ရွိႏိုင္ေသာ  အရာအားလံုးထက္ သာလြန္၍ ႀကီးျမတ္သည္။ ခရစ္ေတာ္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲဆိုတာ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ၁ေကာ(အခန္းႀကီး ၁၃)တြင္ ေတြ႕ႏုိင္သည္။ ဒီအခန္းႀကီးကို ဖတ္ၿပီး “ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ” ဟု ေရးထားသည့္ေနရာမ်ားတြင္ “ခရစ္ေတာ္” ဟု အစားထုိးၿပီး ဖတ္ၾကည့္ပါ။

ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္၏ ၿငိမ္သက္ျခင္းျဖစ္သည္။

သမၼာက်မ္းစာက “ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၿငိမ္သက္ျခင္း ျဖစ္သည္” ဟု ဆုိသည္။ ဤကမာၻမွ ခရစ္ေတာ္ ျပန္မၾကြမီ ခရစ္ေတာ္သည္ တပည့္ေတာ္ မ်ားကို “ၿငိမ္သက္ျခင္းကို သင္တို႔၌ငါထားခဲ့၏။ ငါ၏ၿငိမ္သက္ျခင္းကို သင္တုိ႔အား ငါေပး၏။ ေလာကီသားတို႔ေပးသကဲ့သုိ႔ ငါေပးသည္မဟုတ္။ သင္တို႔ စိတ္ႏွလံုးပူပန္ျခင္း၊ စိုးရိမ္တုန္လႈပ္ျခင္း မရွိေစႏွင့္ (ေယာ ၁၄း၂၇) မိန္႔မွာတြင္ ခဲ့သည္။

ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏၀မ္းေျမာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

သမၼာက်မ္းစာက “ခရစ္ေတာ္၌ ၀မ္းေျမာက္ၾကေလာ့။ သာ၍၀မ္းေျမာက္ၾကေလာ့”ဟုဆုိထားသည္။ အေျခအေနအခ်ိန္အခါအရ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အၿမဲတမ္း ၀မ္းေျမာက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အေသခံၿပီးေရြးႏႈတ္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္၌မူ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အစဥ္မျပတ္ ၀မ္းေျမာက္ႏိုင္ သည္။ 

ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္၏သည္းခံျခင္းျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္ ကိုယ္၌ အျခားလူေတြ အေပၚသို႔ သိပ္ၿပီးသည္းခံႏုိင္မည္မဟုတ္။ သို႔ေသာ္ ယခုတြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္အတြင္း၌ ေနအ့ံေသာငွာလာ၍ ကၽြႏု္ပ္၏ သည္းခံျခင္း ျဖစ္လာသည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ “၀မ္းေျမာက္ေသာစိတ္ႏွင့္ အရာရာ၌ သည္းခံျခင္း၊ စိတ္ရွည္ျခင္းအလိုငွါ၊ ဘုန္းႀကီး ေသာတန္ခိုးေတာ္အတိုင္း ခြန္အားႏွင့္ျပည့္စံုေစရန္” ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက ္ဆုေတာင္းေပးထားသည္။

ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္၏စိတ္ေက်နပ္ ေရာင့္ရဲျခင္း ျဖစ္သည္။

ခရစ္ေတာ္က “ငါသည္ ေကာင္းကင္ဘံုမွ ဆင္းသက္ေသာ အသက္ရွင္ေစေသာ မုန္႔ျဖစ္၏”ဟု ဆုိသည္။ မုန္႔ဆုိသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို စိတ္ေက်နပ္မႈေပးၿပီး အသက္ရွင္ေစေသာအရာျဖစ္၏။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ “အသက္မုန္႔” ျဖစ္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို စိတ္ေက်နပ္မႈ အျပည့္အ၀ေပးၿပီး အသက္ရွင္ ေစသူ ျဖစ္၏။

“ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္၏အစြမ္းတန္ခိုးျဖစ္သည္”

သမၼာက်မ္းစာက ခရစ္ေတာ္သည္ “ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္” ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ျပည့္ စံု၍ ဘုရားသခင္၏  လက်္္ာ ေတာ္ဘက္၌ ထိုင္ေနသူအျဖစ္ ခရစ္ေတာ္ကို ေတြးၾကည့္ပါ။ ထိုတန္ခိုးေတာ္ကို သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ရရွိရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေပးသည္။ ဤကမာၻတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ား အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႔ အစြမ္းတန္ခိုးကို ခရစ္ေတာ္ထံမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရယူႏိုင္ သည္။

အရာခပ္သိမ္းသည္ ခရစ္ေတာ္၌ ႐ွိသည္။

ခရစ္ယာန္အသက္တာ၌ ကၽြႏ္ုပ္ လိုအပ္ေသာ အရာခပ္သိမ္းသည္ ခရစ္ေတာ္၌ ႐ွိသည္။ ေမးခြန္းမွာ မည္ကဲ့သို႔ ဤ အရာမ််ားကို ဤ ေနရာ၌ ကၽြႏ္ုပ္ ရႏိုင္ပါသနည္း။

အေျဖမွာ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္ရသည္။ သန္႔ရွင္း၀ိညာဥ္ေတာ္ ဆိုသည္မွာ“ခရစ္ေတာ္၏၀ိညာဥ္”ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္၌ရွိေသာ ထုိ၀ိညာဥ္သည္လည္း ကၽြႏု္ပ္ထံ၌ ရွိသည္။

ကၽြႏု္ပ္လိုအပ္သမွ်အရာအားလံုး ခရစ္ေတာ္ထံ၌ရွိၿပီး သူ၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္ျဖင့္ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္၏စိတ္ႏွလံုး၌ ေနသည္။  ခရစ္ေတာ္သည္   ကၽြႏု္ပ္ ဘ၀သစ္၏  အရင္းအျမစ္၊  ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊  ခြန္အား ျဖစ္သည္။  တမန္ေတာ္  ေပါလုက “  ငါသည္  ခရစ္ေတာ္ႏွင့္  အတူ လက္၀ါးကပ္တုိင္မွာ အေသခံၿပီီ။ သို႔ေသာ္လည္း အသက္ရွင္ေသး၏။ ထုိသို႔ ဆိုေသာ္ ငါသည္ကိုယ္တိုင္မရွင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါ၌ ရွင္ေတာ္မူ၏။ ကိုယ္ခႏၶာ၌ ယခုငါရွင္ေသာ အသက္သည္ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ကိုယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ တည္၏။ သားေတာ္သည္ ငါ့ကိုခ်စ္၍ ငါ့အဖို႔ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ စြန္႔ေတာ္မူ၏။”ဟု ဆိုသည္။(ဂလာ၊ ၂း၂၀)

ကၽြႏု္ပ္ဘာသာ ကၽြႏ္ုပ္ဆိုလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္သည္ အားနည္းၿပီး ကၽြႏု္ပ္ကို ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ေနေသာ အရာမ်ားစြာရွိေသာ အျပစ္ရွိေသာ ကမာၻ၌ အသက္ရွင္ ေနရ သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္ကို စိတ္သက္သာရာ ရေစေသာ အရာႏွစ္ခုရွိသည္။

ကၽြႏ္ုပ္ စိတ္၀ိညာဥ္အားျဖင့္  ခရစ္ေတာ္ရွိေသာေနရာ၌ သူႏွင့္အတူ ကၽြႏ္ုပ္ ေပါင္းစည္းသည္။

ခရစ္ေတာ္က ဘယ္မွာလဲ? သူသည္ဘုရားသခင္၏ လက်္ာလက္ဘက္၌ရွိၿပီး ေကာင္းကင္ေပၚ ေျမႀကီးေပၚ၌ တန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စုံသည္။ အကူအညီ လိုအပ္သည့္ အခါတိုင္း သူထံမွ ေတာင္းခံႏိုင္သည္။ ကၽြႏု္ပ္ကို ကူညီရန္ သူအၿမဲတမ္းရွိသည္။

ခရစ္ေတာ္၏ တန္ခိုးေတာ္သည္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ဤ ေနရာမွာ ကၽြႏ္ုပ္၌ ရွိသည္။ ခရစ္ေတာ္က “သင္လိုသမွ်အရာအားလံုး ငါေပးမည္ သို႔ေသာ္ ထိုအရာမ်ားအတြက္ ငါ့ကို သင္မွီခိုရမည္” မိန္႔မွာခဲ့သည္။ ကၽြႏ္ုပ္၏ လိုအပ္ခ်က္အားလံုးကို ခရစ္ေတာ္၌ မွီခိုျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ ဘ၀ကို“ေအာင္ျမင္စြာေက်ာ္လႊားႏိုင္သူ” တစ္ေယာက္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရွင္ေပါလုက “ငါ့ကိုခြန္အားႏွင့္ ျပည့္စံုေစေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္ အားျဖင့္ ခပ္သိမ္းေသာ အမႈတို႔ကို ငါတက္စြမ္းႏိုင္၏” ဟု (ဖိ၊ ၄း၁၃)တြင္ ဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္၏ဘ၀အသက္တာ၌ အထက္ပါ သမၼာတရားမ်ားကို မည္သို႔ အသံုးခ်မည္နည္း။

သင္၏အသက္တာကို ေျပာင္းလဲေစမည့္ ႐ိုးရွင္းေသာ အဆင့္(၃)ဆင့္ရွိသည္။

(၁) သမၼာတရားကို သိပါ။ (၂) သမၼာတရားကို ရယူပါ။ (၃) သမၼာတရားအတုိင္း အသက္ရွင္ပါ။  ဤအရာမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စဥ္းစားၾက ပါစို႔။

(၁) သမၼာတရားကို သိပါ။

ေယ႐ႈက “သမၼာတရားကိုလည္း သိၾကသျဖင့္၊ ထိုတရားသည္ သင္တို႔ကို လြတ္လိမ့္မည္” ဟု ဆိုသည္။ (ေယာ ၈း၃၂)

သမၼာတရားဆိုသည္မွာ လူသားေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ စၾက၀႒ာ၏ အရွင္သခင္အျဖစ္ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းခံရၿပီး သူသည္ ကၽြႏ္ုပ္အထဲ၌ သူ၏၀ိညာဥ္ေတာ္ အားျဖင့္ ႐ွိေတာ္မူသည္။ ဤေနရာ၌ ခရစ္ေတာ္အတြက္ အသက္႐ွင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္္ လိုအပ္သည့္အရာ အားလံုး ခရစ္ေတာ္ထံ၌ ရွိသည္။ သမၼာက်မ္းစာက “ ဘုရားသခင္၏ ဇာတိအျဖစ္ေတာ္၏ ျပည့္စံုျခင္းအေပါင္းသည္ ခရစ္ေတာ္၌ ကိုယ္ထင္ရွား၍ က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ထိုသခင္၌ သင္တို႔သည္ စံုလင္လ်က္ရွိသည္ ”ဟု ေရးသားထားသည္။(ေကာေလာသဲ၊ ၂း၉,၁၀)

(၂) သမၼာတရားကို ရယူပါ။

ကၽြႏု္ပ္၏ ကယ္တင္ရွင္ ေယ႐ႈခရစ္သည္ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားၿပီး ဘုရားသခင္၏ လက်္ာလက္ေတာ္ဘက္္၌ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းခံရသည္။  သူသည္  ကၽြႏု္ပ္၏ ကယ္တင္ရွင္ ျဖစ္႐ံုမက ကၽြႏု္ပ္၏မိတ္ေဆြ၊ ကၽြႏု္ပ္အသက္တာသစ္၏အရင္းအျမစ္၊ ေပ်ာ္ရႊင္၀မ္းေျမာက္မႈႏွင့္ ခြန္အားျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ သမၼာတရားကို သိ႐ံုမက ကၽြႏု္ပ္အပိုင္ျဖစ္ေစရန္ သမၼာတရားကို ရယူရမည္။“ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္သူတို႔ အတြင္း၌ ခရစ္ေတာ္ရွိသည္” ဟု သိ႐ံုမဟုတ္ဘဲ “ကၽြႏု္ပ္အတြင္း၌ ခရစ္ေတာ္အသက္ရွင္သည္” ကို သိရမည္။ “ခရစ္ေတာ္သည္ သူ႔ကို ယံုၾကည္သူတို႔ကို ခ်စ္သည္” ကို သိ႐ံုမက “ခရစ္ေတာ္ ကၽြႏု္ပ္ ကိုခ်စ္” ကိုသိရမည္။ တမန္ေတာ္ေပါလု သမၼာတရားကို သူ၏အပိုင္ ျဖစ္ေစသည္။ သူက “ဘုရားသခင္၏သားေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္ကိုခ်စ္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္အတြက္ ကိုယ္ကို ကိုယ္စြန္႔သည္” ဟုေျပာခဲ့သည္။

“ကၽြႏု္ပ္အတြင္း၌ ခရစ္ေတာ္ အသက္ရွင္သည္” ၏အဓိပၸာယ္မွာ “သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးေႏြးေထြးစြာ အခ်ိန္တိုင္း ေပါင္းသင္းဆက္ဆံႏိုင္သည့္ အခြင့္ထူးမွာ ကၽြႏု္ပ္၌ရွိသည္။ သူသည္ ကၽြႏု္ပ္၏မိတ္ေဆြျဖစ္ၿပီး၊ ဘုရားသခင္၏လက်္ာလက္ေတာ္ဘက္၌ ထိုင္လ်က္ရွိ၏။ အျခားသူမ်ား ကၽြႏု္ပ္ကို မည္သို႔ထင္ျမင္မည္ကို ကၽြႏု္ပ္စိတ္မ၀င္စားပါ။ ခရစ္ေတာ္ ကၽြႏု္ပ္ကို ခ်စ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္လည္း ခရစ္ေတာ္ကိုခ်စ္သည္။ သူ႔ကို သိခြင့္ရျခင္းသည္  ဤကမာၻမွ ေပးသည့္ အရာအားလံုးထက္ သာလြန္သည္။

(၃) သမၼာတရားအတိုင္း အသက္ရွင္ပါ။

ဤအရာသည္ ဘာကို ဆုိလိုလဲဆုိရင္ “ကၽြႏ္ုပ္အတြင္း၌ရွိေသာ ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္ မွီခို အားထားသည္။ သူသည္ ဘုရားျဖစ္သည္။ စၾက၀ဠာကို ဖန္ဆင္း သူ မွာ သူျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္ အတြင္း၌ ခရစ္ေတာ္ရွိလွ်င္  လံုေလာက္ျပည့္စံုၿပီဟူ၍ ျဖစ္သည္။

စာတန္က “မင္းေအာင္ျမင္မွာ မဟုတ္ဘူး၊ ခရစ္ယာန္ အသက္တာကို  မင္းအသက္  ရွင္ႏိိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး” ဟုဆိုသည္။ ကၽြႏု္ပ္က “သခင္ေယ႐ႈ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္အတြင္း၌ရွိသည္။ ယေန႔ ကၽြႏု္ပ္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သမွ် အရာအားလံုးအတြက္ ကိုယ္ေတာ္၏ေက်းဇူးသည္ လံုေလာက္ေပသည္။ ကၽြႏု္ပ္၌့ ကိုယ္ေတာ္၏အသက္တာကို အသက္ရွင္ႏိုင္ရန္ အကၽြႏု္ပ္ ကိုယ္ေတာ္ကို ကိုးစားပါသည္။

ဘ၀အသက္တာတြင္ ေအာင္ျမင္ရန္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ သခင္ဘုရားႏွင့္ အခ်ိန္ယူဖို႔၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေလ့လာရန္ႏွင့္ ဆုေတာင္းရန္ ျဖစ္သည္။ ဤအရာကို  “Quiet Time” ဟု ေခၚသည္။ “ သခင္ဘုရား၌ ေမွ်ာ္ကိုးျခင္း” ဟုလည္း ေခၚသည္။ သမၼာက်မ္းစာက “အကယ္ စင္စစ္ ကိုယ္ေတာ္ ကို ေမွ်ာ္လင့္ေသာ သူတို႔သည္ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းသို႔ မေရာက္ၾကပါဟု” ဆုိထားသည္။(ဆာ၊ ၂၅း၃)

 

႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိခဲ့ရေသာ သမၼာတရား ရတနာ

ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၌ ႐ွင္ေတာ္မူသည္။ ဘုရားသခင္၏ ဇာတိအျဖစ္ေတာ္၏ ျပည့္စံုျခင္းအေပါင္းသည္ ခရစ္ေတာ္၌ ကိုယ္ထင္႐ွား၍ က်ိန္း၀ပ္ ေတာ္မူ ၏။ အကၽြႏ္ုပ္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ေသာ အရာ တစံုတခုအတြက္ သူသည္ ကၽြႏ္ုပ္အဘို႔ ေလာက္ေပသည္။

ေမးခြန္းမ်ား (သင္ခန္းစာ ၁၂ )

ေအာက္ပါေမးခြန္းတစ္ခုစီအတြက္ အေကာင္းဆံုးအေျဖကို ေရြးပါ။

၁။ ႀကီးစြာေသာ ဘုရားသခင္၏ ကယ္တင္ျခင္း၏ သြင္ျပင္လကၡဏာ ႏွစ္ခုရွိသည္။

(က) ခရစ္ေတာ္အတြင္း၌ ကၽြႏ္ုပ္ရွိၿပီး ကၽြႏု္ပ္အတြင္း၌ ခရစ္ေတာ္ရွိသည္။

(ခ) ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္ယံုၾကည္ၿပီး ခရစ္ေတာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္ကို ယံုၾကည္သည္။

၂။ ပင္ေတကုတၱပြဲေန႔က တပည့္ေတာ္တို႔ကို သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ျဖင့္ လႊမ္းၿခံဳခဲ့စဥ္ တပည့္ေတာ္တုိ႔သည္ အေၾကာင္းအရာ(၂)ခုကို သိလိုက္သည္။

(က) သခင္ေယ႐ႈသည္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားၿပီး သူတို႔အတြင္း၌ သူ၏၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ေနထိုင္ရန္ ျပန္လာသည္။

(ခ) သခင္ေယ႐ႈသည္ အသက္ျပန္ရွင္လာၿပီး တပည့္ေတာ္တုိ႔ႏွင့္အတူ ေနထုိင္ရန္ လူ႔ခႏၶာကိုယ္ျဖင့္ ျပန္လာသည္။

၃။ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ျပန္လာျခင္းက ပို္ေကာင္းရျခင္းမွာ…

(က) သူ၏လူခႏၶာကိုယ္အားျဖင့္ မၾကာမွီ တဖန္ ျပန္လာမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

(ခ )  လူ႔ ဇာတိခရစ္ေတာ္မဟုတ္ဘဲ အလံုးစံုေသာ တန္ခိုးႏွင့္ဘုန္းႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ခရစ္ေတာ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

၄။ “၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံ ခရစ္ေတာ္လာသည္” ၏ အဓိပၸာယ္မွာ

(က) ယံုၾကည္သူတိုင္းသည္ မိမိတို႔အဖို႔ အရာအားလံုး ခရစ္ေတာ္ကို ရႏိုင္သည္။

(ခ) ခရစ္ေတာ္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္မေတြ႕ေသာအရာ၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေၾကာက္ရြံ႕စရာ မလိုေတာ့ပါ။

၅။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္၏ ၀ိညာဥ္ေရးရာ လိုအပ္ခ်က္အားလံုးကို ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။

(က) ကၽြႏု္ပ္၌ ကူညီရန္  ဆရာေကာင္းမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္အားေပးျခင္းျဖင့္။

(ခ)  ကၽြႏု္ပ္အတြင္း၌ ေနထုိင္ရန္ ခရစ္ေတာ္ကို ေစလႊတ္ျခင္းအားျဖင့္။

၆။ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္ဘံုအရပ္မွ ခရစ္ေတာ္၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ေကာင္းခ်ီးေပးသည္။

(က)၀ိညာဥ္ေရးရာ ေကာင္းႀကီးမ်ားစြာျဖင့္။

(ခ) ၀ိညာဥ္ေရးရာ ေကာင္းႀကီးမ်ား အားလံုးျဖင့္။

၇။ ခရစ္ေတာ္၌ ကၽြႏု္ပ္လိုအပ္သမွ် အရာအားလံုး ေကာင္းကင္ဘံု၌ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိအရာမ်ားကို ဤကမာၻေျမႀကီးေပၚတြင္ အသက္ရွင္စဥ္ ဘယ္လုိရႏုိင္မလဲ။

(က) ေကာင္းေသာခရစ္ယာန္ ျဖစ္လာရန္ ကၽြႏ္ုပ္၌ ဘုရားသခင္ မစရန္ ဆုေတာင္းေလွ်ာက္ရမည္။

(ခ ) သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ျဖစ္သည္။

၈။ သမၼာတရားဆိုသည္မွာ

(က)ကၽြႏု္ပ္ျပင္းျပင္းထန္ထန္ဆုေတာင္းလွ်င္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ေယ႐ႈခရစ္သည္ ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္အတူရွိမည္။

(ခ) ဘုရား၏သားေတာ္ ေယ႐ႈခရစ္သည္ သူ၏၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ယခု ကၽြႏု္ပ္အတြင္း၌ ႐ွိသည္။

၉။ သမၼာတရားကို သိ႐ံုမက…

(က) ကၽြႏု္ပ္ အပိုင္ျဖစ္ေစရန္ ကၽြႏု္ပ္  ေတာင္းခံ ရယူရမည္။

(ခ) ပို၍ေကာင္းေအာင္ အသက္ရွင္ႏိုင္ရန္ ပိုႀကိဳးစားရမည္။

၁၀။ “သမၼာတရားအတိုင္း အသက္ရွင္သည္” ဆုိသည္မွာ

(က) ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ယံုၾကည္ရန္ ျဖစ္သည္။

(ခ) ကၽြႏု္ပ္၌ ရွိ ခရစ္ေတာ္ကို အားကိုးအားထား၍ အသက္ရွင္ရန္ျဖစ္သည္။

ဤသင္ခန္းစာတြင္ သင္သင္ယူခဲ့သည့္ အေရးအႀကီးဆံုးအရာက ဘယ္အရာျဖစ္သနည္း။ 

 အန္ဒရူး