သာ၍ေကာင္းေသာ ယဇ္ေကာင္ သင္ခန္းစာ (၁၀)ဆရာေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး

ကမၻာဦးမွစ၍ ခရစ္ေတာ္လက္ထက္တုိင္ေအာင္ တိရစာၦန္မ်ားကုိ ယဇ္ေကာင္အျဖစ္ ပူေဇာ္တတ္ၾကသည္။ မုန္ ့ညက္၊ မုန္ ့ အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ ့ကုိ လည္း ပူေဇာ္ တတ္ၾကသည္။ သုိ ့ေသာ္ ထုိအရာမ်ားသည္ အရိပ္မ်ားသာျဖစ္၍ ထာ၀ရဘုရား အားရႏွစ္သက္ေတာ္ မမူေသာေၾကာင့္ က်မ္းစာက ဤသုိ ့ ဆုိ ခဲ့သည္။ ထုိေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္သည္ ဤေလာကသို႔ ႀကြလာေသာအခါ အိုိဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ယဇ္ႏွင့္ပူေဇာ္သကၠာကုိ အလုိေတာ္ မရွိ သည္္ ျဖစ္၍ အကၽြႏု္ပ္အဘုိ႔ ကိုိယ္ခႏၶာကို ျပင္ဆင္ေတာ္မူျပီ။ မီး႐ိႈ႕ရာယဇ္ႏွင့္အျပစ္ေျဖရာယဇ္မ်ားကို အားရႏွစ္သက္ေတာ္မမူေသာအခါ၊ က်မ္းစာလိပ္၌ အကၽြႏု္ပ္ကို အမွတ္္ျပဳေရးထားသည္ႏွင့္အညီ အကၽြႏု္ပ္သည္ ကိုိယ္ေတာ္၏ အလုိကို ေဆာင္အံ့ံေသာငွါ သြားပါမည္ ဟု အကၽြႏု္ပ္၀န္ခံပါ သည္ ဟု ေလွ်ာက္ဆိုု၏။ (ေဟၿဗဲ ၁၀း၅-၈)

ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ခရစ္ေတာ္အဘုိ႔ ကုိယ္ခႏၶာကုိ ျပင္ဆင္ေတာ္မူသနည္းဟူမူကား သူ၏ကုိယ္ခႏၶြာကုိ ယဇ္ ေကာင္အျဖစ္ သုံးဘုိ ့ ရန္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္၌ ရွိေနလွ်င္ ၀ိညာဥ္အားျဖင့္ရွိသျဖင့္ ယဇ္ေကာင္ မျဖစ္နိင္ေခ်။ အေၾကာင္းမွာ ၀ိညာဥ္သည္ မေသ နိင္ေခ်၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယဇ္ေကာင္အျဖစ္ ပူေဇာ္နိင္ရန္ ခမည္းေတာ္ဘုရားက ခႏၶာကုိယ္ ျပင္ဆင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္၊ ထုိမွ် သာမက လူကုိ ကုိယ္စားျပဳ အေသခံမွာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူကဲ့သုိ ့ ကုိယ္ခႏၶာ ရွိရျခင္းျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက-ထုို အလိုိေတာ္ႏွင့့္အညီေယ႐ႈခရစ္၏ ကိုိယ္ေတာ္ကိုု တခါ တည္း

.

ပူေဇာ္ေသာအားျဖင့္၊ ငါတို ့သည္ စင္ၾကယ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾက၏။ (ေဟ ၁၀း၁၀)

 

ဘုရားသခင္သည္ အရိပ္မ်ားျဖစ္ေသာ တိရစာၦန္ ႏွင့္ ပူေဇာ္ျခင္းကုိ အားရ ႏွစ္သက္ေတာ္မမူေသာအခါ သူ၏သားေတာ္ ေယရႈုခရစ္ကုိ ကုိယ္ခႏၶာ ျပင္ဆင္ေတာ္မူသည္။ အဘယ္ အတြက္ျပင္ဆင္ေတာ္မူသနည္း။ ယဇ္ေကာင္ ျဖစ္ဘုိ ့ ရန္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ ယဇ္ေကာင္ျဖစ္ဘုိ ့ရန္ ဘုရားသခင္ သည္ သားေတာ္ကုိ ကမာၻ မတည္မရွိမီွကတည္းက ခဲြခန္ ့ မွတ္သားထားေၾကာင္း ရွင္ေပတရုက ဤသုိ ့ဆုိသည္။-ထို ခရစ္ေတာ္ကား ဤ ကမာၻ မတည္ မရွိမွီ ခန္ ့ထားေတာ္မူူခင္းကို ခံႏွင့္သည္ျဖစ္၍၊ ကိုယ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ကုိ ယံုၾကည္ေသာ သင္တို ့ အဘို႔၊ ဤ ေနာက္ဆံုးေသာ ကာလ၌ ထင္ရွား ေတာ္မူၿပီ၊၊ (၁ ေပ ၁း၂၀)

ထုိေၾကာင့္ အၾကင္သူသည္ ဘုရားသခင္ထံသုိ႔ ခ်ဥ္း၏။ ထုိသူသည္ ယဇ္ေကာင္ အျဖစ္ ေယရွႈခရစ္ကုိ မယူေဆာင္ဘဲ၊ အျခားအရာမ်ား ျဖစ္ေသာ၊ အက်င့္ေကာင္းျခင္း၊ အလွဴေငြ၊ ဆက္ကပ္ျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္း၊ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမ်ားကုိ ယူေဆာင္လာ ပါက ဘုရားအျမင္၌ ထုိအရာ မ်ား သည္ ညစ္ေသာအ၀တ္စုတ္ မွ်သာျဖစ္၍ ကာဣနကဲ့သုိ႔ ဘုရားသခင္၏ပယ္ျခင္းကုိ ခံရမည္ သာျဖစ္သည္။ သုိ ့ ေသာ္ ဘုရားသခင္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ျပင္ဆင္ ေပးေသာ သားေတာ္ေယရွႈကုိ ယဇ္ေကာင္အျဖစ္ယူေဆာင္ လာပါက ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ ့ ၍ ထုိ သူ၏ ပူေဇာ္ျခင္းသည္လည္း လက္ခံ မည္သာျဖစ္သည္။

တဖန္က်မ္းစာက-ယခုမွာ လူလက္ျဖင့္ မလုပ္ ဤ ေလာကဓာတ္ႏွင့္မစပ္ဆုိုင္၊သာ၍ ႀကီးျမတ္ စံုံလင္ေသာ တဲေတာ္၌၊ ေနာက္ မဂၤလာ အက်ဳိးတို႔၏ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း ျဖစ္ေသာခရစ္ေတာ္သည္၊ ငါတိုို႔ အဘုိုိ႔ ထာ၀ရေရြးႏွုတ္ျခင္း ေက်းဇူးကုိ ခံရ၍ ဆိတ္အေသြး၊ ႏြားကေလးအေသြးႏွင့္ မဟုတ္၊ မိမိ အေသြးေတာ္ႏွင့္ သန္ ့ရွင္းရာ ဌာန ထဲသို ့ တခါတည္း ၀င္ေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္း မူကား၊ အညစ္အေၾကးရွိွေသာ သူတို႔ အေပၚ၌ ျဖန္းေသာ ႏြား အေသြး၊ ဆိတ္အေသြး၊ ႏြားမကေလး၏ ျပာသည္၊ သူတို ့ကိုိယ္ခႏၶာ၌ စင္ၾကယျ္ခင္းကိို ျပဳႏုိင္သည္ မွန္လွ်င္ ထုိမွ်မက၊ အျပစ္ကင္းေသာ ကိုိယ္ေတာ္ကို ထာ၀ရ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ေရွ႕၌ တင္လွဴ ပူေဇာ္ ေသာ ခရစ္ေတာ္ ၏ အေသြးသည္၊ ေသျခင္းႏွင့္္ စပ္ဆုိင္ေသာ အက်င့္္ကို ပယ္ရွင္း၍ သင္တို႔သည္ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ ကို ၀တျ္ပဳမည္ အေၾကာင္း သင္တို႔ ကိုယ္ကိုိကိုယ္ သိေသာစိတ္ ကို စင္ၾကယ္ေစျခင္းငွါ၊ သာ၍ တတ္ႏုိုင္ေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေလာ၊ ထုိေၾကာင့္ ပဌမ ပဋိညာဥ္ တရားလက္ထက္၌ ျပစ္မွား ေသာ အျပစ္ကိုိလည္း လြတ္ေစျခင္းငွါ၊ ခရစ္ေတာ္သည္ အေသခံေတာ္ မူသည္္ျဖစ္၍ ေခၚေတာ္ မူေသာသူတို ့သည္ ဂတိေတာ္ႏွင့့္ ယွဥ္ ေသာ ထာ၀ရ အေမြကို ခံရမည္ အေၾကာင္း ထုိသုိ႔ သခင္သည္ ပဋိညာဥ္ တရားသစ္၏အာမခံ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ (ေဟၿဗဲ ၉း၁၁-၁၅)

အထက္ပါ က်မ္းပုိဒ္မ်ားအရ ခရစ္ေတာ္သည္ ေလာကတဲေတာ္၌ မဟုတ္၊ ေကာင္းကင္ တဲေတာ္စစ္၌ ကုိယ္တုိင္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ျဖစ္လ်က္ ႏြားကေလးအေသြးႏွင့္ ဆိတ္အေသြး ႏွင့္မဟုတ္ မိမိအေသြးေတာ္ႏွင့္ သန္ ့ရွင္းရာဌါနထဲသုိ ့တခါတည္း ၀င္ေတာ္မူသည္ဟု ဆုိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ တခါတည္း ၀င္ေတာ္မူသနည္း ဟူမူကား ေနာက္တဖန္ ၀င္စရာ မလုိေတာ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဓမၼေဟာင္းကာလ၌ လူေသကုိ ထိေသာသူမ်ားသည္ မသန္႔ရွင္းသည္ျဖစ္၍ ႏြားကေလး၏ျပာႏွင့္ ေဆးေၾကာရသည္ (ေတာ ၁၉)။ သုိ ့ေသာ္ ယခုအျပစ္ကင္းေသာ ကိုယ္ေတာ္ကို၊ ထာ၀ရ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္၊ ဘုရားသခင့္ ေရွ႕ တင္လွဴ ပူ ေဇာ္ေသာ ခရစ္ေတာ္၏ အေသြးသည္၊ ေသျခင္း ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာအက်င့္ကို ပယ္ရွင္း၍ သင္တို႔သည္ အသက္ရွင္ေတာ္ မူေသာ ဘုရားသခင္ကို ၀တ္ျပဳမည္ အေၾကာင္း၊ သင္တို႔၌ ကိုယ္ကို ကိုယ္ သိေသာစိတ္ကို စင္ၾကယ္ေစျခင္းငွါ၊ သာ၍ တတ္ႏုိင္ေတာ္မူသည္ ဟုဆုိသည္၊ ခရစ္ေတာ္၏ပူေဇာ္ျခင္းသည္ ယုံၾကည္ သူ၏စိတ္ကုိ စင္ၾကယ္ေစနိင္သည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္၏ပူေဇာ္ျခင္းသည္ ယခင္တိရစာၦန္မ်ား ပူေဇာ္ျခင္းထက္္ သာ ၍ ေကာင္းသည္။

သင္ခန္းစာ (၁၀) ေမးခြန္းမ်ား

၁။ ကမာၻဦးမွစ၍ မည္သည့္အရာမ်ားကုိပူေဇာ္တတ္ႁကသနည္။……………………………………………..။

၂။ ထုိပူေဇာ္သကၠာမ်ားသည္ ………………………….ျဖစ္သည္။

၃။ ဘုရားသခင္သည္အဘယ္ေၾကာင့္ခရစ္ေတာ္ကုိ ကုိယ္ခႏၶာျပင္ဆင္ေပးေတာ္မူသနည္း။………………………………။

၄။ ဘုရားသခင္သည္ သားေတာ္ကုိ ယဇ္ေကာင္ျဖစ္ဘုိ႔ မည္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ သတ္မွတ္ခဲ့သနည္း။………………………။

၅၊ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ကုိ ခ်ဥ္းကပ္လွ်င္ ဘုရားသခင္ လက္ခံေတာ္မူမည္ေလာ။……………………………………….။

၆။ ယခင္ႏွင့္ယခု ယဇ္ေကာင္တြင္ မည့္သည့္ယဇ္ေကာင္သည္သာ ၍ ေကာင္းသနည္း။…………………………………..။

ရ၊ ဓမၼေဟာင္းေခတ္၌ လူေသထိေသာသူမ်ားသည္ မည္သည့္အရာအားျဖင့္ သန့္ရွင္းေစၾကသနည္း။…………………….။

၈၊ ခရစ္ေတာ္၏ပူေဇာ္ျခင္းသည္ ယုံၾကည္သူ၌…………………ကုိသန္ ့ ရွင္းေစနိင္သည္။


ဆရာေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး