သာ၍ႀကီးျမတ္ေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ သင္ခန္းစာ (၉)ဆရာေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး

လူယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားအေၾကာင္း သိရွိရျပီ။ သူတုိ႔သည္ အရိပ္မ်ားျဖစ္၍ စုံလင္ျခင္း မရွိၾက။ ယခုသာ၍ႀကီးျမတ္ေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အေၾကာင္းကုိ ေလ့လာၾကစုိ ့။

ငါတုိ ့၏ယဇ္ပုေရာဟိတ္ခရစ္ေတာ္

ခရစ္ေတာ္သည္ အေသခံေသာအခါ အရိပ္ေခတ္ ကုန္သြားျပီျဖစ္သည္။ ဗိမာန္ေတာ္ႀကီး ျဖဳိဖ်က္သည္ႏွင့္အမွ် ယဇ္ပုေရာဟိတ္လည္း ေျပာင္း လဲသြားျပီ။ အာရုန္၏သားမ်ားသည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ။ ယုဒအမ်ဳိးထဲမွ သခင္ေယရွႈသည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ျဖစ္ျပီ။ ထုိအေၾကာင္းအရာမ်ား ကုိ ေဟျဗဲ က်မ္းစာ၌ေတြ ့ရွိနိင္သည္၊

.

အာရုန္အမ်ဳိး ယဇ္ပုေေရာဟိတ္

ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ လူ့အလုိအားျဖင့္ မဟုတ္။ ဘုရားသခင္ေရြးေကာက္ေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္က သိ ရျပီ၊ လူယဇ္ပုေရာ ဟိတ္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်မ္းစာ၌ ဤသုိ ့ေရးသားထားသည္။ လူတို ့တြင္ ေရြးေကာက္ေသာ ယဇ္ပုေေရာဟိတ္မင္း မည္သည္ကား၊ ပူေဇာ္သကာ ကို၄င္း၊ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ ကုိ၄င္း ပူေဇာ္၍၊ လူတိုိ႔အတြက္ ဘုရား၀တ္ကို ျပဳေစျခင္းငွါ ခန္႔ထားေတာ္မူေသာသူ ျဖစ္၏။ သူသည္ ကိုယ္တိုင္ ႏြမ္းရိ အား နည္းျခင္းရွိသည္္ျဖစ္၍္ႈ၊ မိုက္ေသာသူ မွားယြင္းေသာသူတိုိ႔ကို  သည္းခံံျခင္းငွါ တတ္ႏုိုင္၏၊ ထုိအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း၊ လူမ်ားအျပစ္ ႏွင့္္ မိမိ အျပစ္ကို ေျဖျခင္းငွါ ပူေဇာ္ရ၏၊ ဘုရားသခင္သည္ အာ႐ုန္ကို ေခၚေတာ္မူ သကဲ့သုိ႔့ ေခၚေတာ္ မူေသာသူမွ တပါး၊ အဘယ္သူမွ် ထုိအရာျမတ္ကို မသိမ္း မယူရ၊ (ေဟျဗဲ ၅း၁-၄)

အထက္ပါ က်မ္းပုိဒ္မ်ားအရ လူ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားသည္ ႏြမ္းရိအားနည္းျခင္းရွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ သူတုိ ့သည္ လူသားမ်ား ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ အျပစ္ရွိ၍ သူတုိ ့ကုိယ္တုိင္ အတြက္ အျပစ္ေျဖရာယဇ္မ်ား ပူေဇာ္ဘုိ႔လုိသည္။ ထုိေၾကာင့္လူမ်ား၏မွားယြင္းျခင္းကုိလည္း သည္းခံနိင္သည္။ သူတုိ႔    သည္ ထုိသုိ ့ အားနည္းျခင္းရွိေသာ္လည္း သူတုိ ့၏ေနရာကုိ အဘယ္သူက မွ် သိမ္းယူ၍ မရ၊ အေၾကာင္းမွာခရစ္ေတာ္၏ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အရာကုိ       ပုံေဆာင္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္ကခ်ီးေျမာက္

ခရစ္ေတာ္သည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အရာကုိ မိမိကုိမိမိ မခ်ီး ေျမာက္ေၾကာင္း ဆက္လက္၍ က်မ္းစာက ဤသုိ ့ေရးသားထား သည္။ -ထုိနည္းတူ ခရစ္ေတာ္သည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းအရာ၌ မိမိကိုယ္မိမိ ခ်ီးေျမာက္သည္ မဟုတ္္။ သင္သည္ ငါ့သားျဖစ္၏။ ယေန ့ပင္ သင့္္ကို ငါ ျဖစ္ဘြားေစျပီ ဟုမိန္ ့ ေတာ္မူေသာ သူသည္ ခရစ္ေတာ္ကိုခ်ီးေျမာက္ ေတာ္မူ၏။ (ေဟျဗဲ ၅း၅)

သင္သည္ ငါ့ သားျဖစ္၏၊ ယေန ့ပင္ သင့္ကုိ ငါျဖစ္ဘြားေစျပီ (ဆာ ၂းရ) ဟုဆုိေသာသူသည္ ခမည္းေတာ္ဘုရားပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ကုိ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္က ယဇ္ပုရာဟိတ္အျဖစ္ ခ်ီးေျမာက္ျခင္းျဖစ္သည္၊

ေမလခိေဇဒက္နည္းတူ

အာရုန္အႏြယ္မ်ားသည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အရာကုိ အေမြ အားျဖင့္ ခံစားရၾကသည္။ သုိ ့ေသာ္ခရစ္ေတာ္သည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အရာကုိ အေမြ အားျဖင့္ ခံစားရသည္မဟုတ္။ က်မ္းစာ၌ မည္သုိ ့ဆုိသနည္း။-ထုိသို ့ႏွင့္အညီ က်မ္းစာ တခ်က္လာသည္ကား၊ သင္သည္ ေမလခိေဇဒက္နည္းတူ ထာ၀ရ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ျဖစ္သည္ဟု လာသတည္း။ (ေဟ ၅း၆) ထုိက်မ္းစာတခ်က္သည္ ဆာလံ ၁၁၀း၄ ထဲမွျဖစ္၍ ဤသုိ ့ေတြ ့ရသည္။ ထာ၀ရဘုရား က သင္သည္ ေမလခိေဇဒက္နည္းတူ ထာ၀ရယဇ္ပုေရာဟိတိတျ္ဖစ္သည္ဟု က်ိန္ဆို၍ ေနာက္တဖန္ စိတ္ေျပာင္းလဲဲျခင္း ရွိွေတာ္မမူ။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္သည္ အေမြအားျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ အက်ိန္အားျဖင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အရာကုိ ရရွိသည္၊

ေမလခိေဇဒက္သည္မည္သူနည္း

ေမလခိေဇဒက္သည္ အျဗဟံကုိ ခရီးဦးႀကိဳ ျပဳ၍ ေကာင္းႀကီးေပးေသာသူ ျဖစ္သည္၊ ေမလခိေဇဒက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမၻာ ဦးက်မ္း၌ ဤ မွ်ေလာက္သာ ေရးထားသည္။ အျမင့္္ဆံုးေသာ ဘုရားသခင္၏ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ျဖစ္ေသာ၊ ရွာလင္မင္းႀကီး ေမလခိေဇဒက္သည္လည္း။ မုန္ ့ႏွင့္္ စပ်စ္ရည္ကုိ ေဆာင္ခ့ဲျပီးလွ်င္ ေကာင္းကင္ ေျမႀကီးရွင္၊ အျမင့္္ဆံုးေသာဘုရားသခင္သည္ အာျဗံဟံအား ေကာင္းႀကီး ေပးေတာ္မူပါေစေသာဟု၊ အာျဗံဟံအား ေကာင္းႀကီးေပး၍ သင္၏ရန္သူတို ့ကုိ သင္၏လက္၌ အပ္ႏွံွံ ေတာ္မူေသာ၊ အျမင့္ဆံုးေသာ ဘုရားသခင္လည္း မဂၤလာ ရွိေတာ္ မူ ေစသတည္း ဟုၿမြြက္ဆုို၏။ အာျဗံဟံသည္လည္း ဥစၥာရွိွ  သမွ် တို ့ကုိ ထုိ မင္းအား ဆယ္ဘုိ ့တဘုိ ့ လွဴ ေလ ၏၊ (ကမၻာ ၁၄း၁၈-၂၀)

ေလာတသည္ ရန္သူမ်ားက သူေနေသာ ေသာဒုံျမဳိ့ကုိ တုိက္ခုိက္၍ သိမ္းသြားေသာအခါ စစ္သု႔ံပန္းအျဖစ္ ပါသြားသည္။ ထုိအခါ သူ၏အမ်ဳိး အျဗဟံက သူ၏ကြ်န္၃၁၈ေယာက္တုိ ့ႏွင့္ လုိက္၍ ေလာတကုိ သိမ္းသြားေသာ ရန္သူမ်ားကုိ တုိက္၍ ေအာင္နိင္ကာ ေလာတႏွင့္တကြ သူပုိင္သမွ်ကုိ ျပန္လည္ ကယ္ဆယ္ခဲ့သည္။ ထုိအခါ ရွာလင္မင္းႀကီး ေမလခိေဇဒက္က အျဗံဟံကုိ ခရီး ဦးႀကဳိျပဳ၍ အျဗံဟံက ထုိမင္းႀကီးထံ ဆယ္ဘုိ႔တဘုိ႔ လွဴသည္။ ေမလခိေဇဒက္ကလည္း အျဗံဟံကုိ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့သည္။ ထုိရွာလင္မင္းႀကီးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဟျဗဲက်မ္း၌ ဤသုိ႔ ရွင္းျပထားသည္။ မင္းႀကီးမ်ားကိုိ လုပ္ႀကံရံရာမွ ျပန္လာေသာ အာျဗံဟံကို ခရီးဦး ႀကိဳ ျပဳ၍ ေကာင္းႀကီးေပးျပီလွ်င္၊ အာျဗံဟံ လွဴေသာ လက္ရဥစၥာရွိသမွ်ကို ဆယ္ဘုိ ့ တဘို ့ ခံယူေသာ ထုိရွာလင္မင္းႀကီးတည္းဟူေသာ အျမင့္ဆံုးေသာ ဘုရားသခင္၏ယဇ္ပ္ပုေရာဟိတ္ေမလခိေဇဒက္သည္ နာမရင္း အနက္အားျဖင့္ တရားမင္း၊ ထုိမွတပါး ၿငိမ္သက္ျခင္းမင္း ဟုဆိုိလိုေသာ ရွာလင္မင္းျဖစ္လ်က္ အဘမရွိ။ အမိမရွိ ေရွးမ်ဳိးစဥ္မရွိ အသက္အပိုင္းအျခားမရွိဘဲ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ႏွင့္ တူ၍ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အရာ၌ အစဥ္အျမဲတည္၏။ (ေဟၿဗဲ ရး၁-၃)

ခရစ္ေတာ္သည္ ထုိရွာလင္မင္းကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔၏တူူညီခ်က္မ်ားမွာ ႏွစ္ဦးစလုံးသည္ တရားေသာမင္းျဖစ္သည္။ ျငိမ္သက္ျခင္း၏အရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ လူ့ဇာတိအားျဖင့္ မိဘရွိေသာ္လည္း အမွန္တကယ္မွာမိဘမ်ားေၾကာင့္ လူျဖစ္သည္ မဟုတ္၊ ရွာလင္မင္းၾကီးလည္း အဘမရွိ အမိမရွိ။ ေရွးမ်ဳိးစဥ္မရွိဟုဆုိသည္၊ ႏွစ္ဦးစလုံးသည္ အသက္အပုိင္းအျခား မရွိ။ ႏွစ္ဦးစလုံးသည္ ထာ၀ရဘုရား၏ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္၊

ေမလခိေဇဒက္သည္သာ၍ႀကီး

ေမလခိေဇဒက္သည္ အာရုန္အႏြယ္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားထက္ သာ၍ႀကီးေၾကာင္း ဤသုိ႔ေတြ ့ရသည္။ ၄ အမ်ဳိး၏ အဘ အာျဗဟံသည္ လက္ ရ ဥစၥာ မ်ားကိုု ဆယ္ဘုိ ့တဘို႔  အလွဴခံေသာ ထုိမင္းသည္ အဘယ္မွ်ေလာက္ႀကီးျမတ္သည္ကိုု ဆင္ျခင္ၾကေလာ့၊၊ ၅ ယဇ္ပုေုေရာဟိတ္မင္း အရာ ကို ခံ ေသာ ေလ၀ိသားတို ့သည္ အာျဗဟံ အမ်ဳိးျဖစ္ေသာ သူတည္းဟူေသာ မိမိတို ့ ညီအစ္ကိုမ်ား လက္မွ ပညတ္တရား အတိုင္း ဆယ္ဘုိ႔ တဘုိ ့ကိုု ခံရ ေသာ အခြင့္ရွိၾက၏။ ၆သူတို႔ အမ်ဳိး မဟုတ္ေသာ ထုိမင္းမူကား အာျဗဟံ၏ လက္မွ ဆယ္ဘုို႔ တဘို႔ ကို ခံေလ၏။ ဂတိေတာ္တို ့ကိုခံရေသာ သူကုိုလည္း ေကာင္းႀကီးေပးေလ၏၊ ၇ ႀကီးေသာသူသည္ ငယ္ေသာသူကို ေကာင္းႀကီးေပးတတ္သည္ ကုို  ျငင္းခံုံဘြယ္မရွိ၊ ၈ ထုိမွတပါး၊ ေသတတ္ေသာသူတို႔သည္ ယခုအခါ ဆယ္ဘို႔ တဘုိ ့ကို ခံေလ့ရွိ၏။ ထုိအခါ မူကူကား အသက္ရွင္သည္ဟု သက္ေသခံၿခင္းကိုု ရေသာသူသည္ ဆယ္ဘုိ ့တဘို႔ ကိုခံရ၏။ ၉ ထုိမွ တပါး၊ ဆယ္ဘုိ ့တဘုိ ့ ကို ခံတတ္ေသာ ေလ၀ိသည္ အာျဗဟံအားျဖင့္ ဆယ္ဘုိ ့တဘုိ႔ကို ေပးျပီဟု ဆိုစရာအခြင့္ရွိ၏။ ၁၀ အေၾကာင္းမူကား၊ ေမလခိ ေဇဒက္သည္ အာျဗဟံကိုေတြ ့ေသာအခါ။ ေလ၀ိသည္မိမိအဘ၏ ကိုိယ္၌ ရွိသတည္း။ (ေဟၿဗဲ ရး၄-၁၀)

အထက္ပါက်မ္းပုိဒ္အရ ေမလခိေဇဒက္သည္ အာျဗဟံ ထက္ ႀကီးသည္ဟုဆုိသည္။ အေၾကာင္းမူကား ႀကီးေသာသူက ငယ္ေသာသူကုိ ေကာင္းႀကီး ေပးတတ္သည္။ အာျဗဟံကုိ ေမလခိေဇဒက္က ေကာင္းႀကီးေပးေသာေၾကာင့္ ေမလခိေဇဒက္သည္ အာျဗဟံထက္ ႀကီးသည္။ ထုိ ့ အျပင္ ေမလခိေဇဒက္သည္ ေလ၀ိအမ်ဳိးထက္လည္း ႀကီးျမတ္သည္။ ေလ၀ိအမ်ဳိးသည္ မိမိညီအစ္ကုိမ်ားထံမွ ဆယ္ဘုိ ့တဘုိ ့ကုိ ခံယူေလ့ရွိသည္၊သုိ ့ ေသာ္ ေလ၀ိသည္လည္း အာျဗဟံမွတဆင့္ ေမလခိေဇဒက္ထံသုိ ့ဆယ္ဘုိ ့တ ဘုိ ့ ေပးသည္ဟုဆုိသည္၊ထုိ ့ေၾကာင့္ ေမလခိေဇဒက္သည္ ေလ၀ိအမ်ဳိးထက္ လည္း ၾကီးျမတ္သည္။

ယဇ္ပုေရာဟိတ္ေယရွုႈအားျဖင့္

ဣသေရလလူမ်ားသည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မွတဆင့္ ဘုရားသခင္ကုိ ကုိးကြယ္ပူေဇာ္တတ္ၾကသည္။ အာရုန္အႏြယ္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ား ပူေဇာ္ျခင္းကုိ အားကုိးလွ်င္ သူတုိ ့ထက္ၾကီးျမတ္ေတာ္မူေသာ ေမလခိေဇဒက္ကဲ့သုိ႔ ေသာယဇ္ပုေရာဟိတ္ ေယရႈအားျဖင့္ ပူေဇာ္ျခင္းသည္ သာ၍ေကာင္း သည္။ ေဟျဗဲက်မ္းစာကုိေရးေသာသူကဤသုိ ့ဆုိထားသည္။-ထိုေၾကာင့္ အၾကင္သူတုို႔သည္ ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ အထံေတာ္သို ့ ခ်ဥ္း ကပ္ ၾက၏။ ထုိသူတို႔အမႈ ကို ကိုိယ္ေတာ္သည္ ေစာင့္္လ်က္၊ ကာလ အစဥ္ အသက္ရွင္ေသာေၾကာင့္ သူတို႔ကို အစဥ္ကယ္တင္ျခင္းငွါ တတ္ႏုိုင္ေတာ္မူ၏ ဟုဆုိသည္ (ေဟ ရး၂၅)၊

ထုိမွ်သာမက ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ေယရႈခရစ္သည္ အျပစ္ႏွင့္ကင္းစင္ေသာေၾကာင့္ သာ၍ေကာင္းေၾကာင္း ဤသုိ ့ေတြ ့ရသည္။ ထုိသုိ ့ေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းသည္ သန္ ့ရွင္း စင္ၾကယ္၍ အညစ္အေၾကးႏွင့္ကင္းလြတ္လ်က္ အျပစ္ရွိွေသာသူတို ့ႏွင့္ မဆက္ဆံ။ ေကာင္းကင္သားအေပါင္းတို ့ ထကျ္မင့္ျမတ္ေသာ သူ ျဖစ္၍ ငါတို ့ႏွင့္ ေတာ္သင့္္ေတာ္မူ၏။ အျခားေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းတို ့သည္ ကိုယ္အျပစ္ေၾကာင့္၄င္း၊ လူမ်ား အျပစ္ေၾကာင့္ ၄င္း၊ ေန ့တုိုင္း ယဇ္ ပူေဇာ္ရသကဲ့သုို႔  ထုိသခင္သည္ ယဇ္ပူေဇာ္ စရာအေၾကာင္းမရွိွ အဘယ္ေၾကာင့္ နည္းဟူမူကား၊ မိမိကိုိယ္ ကုိတခါ တည္း ယဇ္ ပူေဇာ္၍ ထုိအမႈကုိ ျပီးေစေတာ္မူျပီ၊၊ ၂၈ ပညတ္တရားသည္ အျပစ္ရွိေသာ သူတို႔ကိုု ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အရာ၌ခန္ ့ထား၏။ ပညတ္တရား ေနာက္၌ က်ိန္ဆိုေတာ္ မူေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ဟူမူကား၊ အစဥ္အျမဲ စံုုလင္္ျခင္း သို ့ေရာက္ေသာ သားေတာ္ ကိုခန္ ့ထားသတည္း၊ (ေဟၿဗဲ ရး၂၆-၂၈ )

ယခုဆုိခဲ့့ျပီးေသာအေၾကာင္းအရာတို႔၏ အခ်ဳပ္အျခာ ဟူမူကား ထုိသုိ ့ေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းသည္ ငါတိုိ႔၌ ရွိ၏။ ေကာင္းကင္ဘံု၌ တန္ခုိးအာႏုေဘာ္ေတာ္၏ ပလႅင္လက်္ာဘက္မွာထုိုင္ေနေတာ္မူ၏။ လူမေဆာက္ဘဲ ထာ၀ရဘုရား ေဆာက္ ေတာ္မူေသာ တဲေတာ္စစ္ တည္းဟူေသာ၊ သန္ ့ရွင္းရာဌာန၌ ဘုရား ၀တ္ကိျုပဳေသာသူျဖစ္ ေတာ္မူ၏။ (ေဟၿဗဲ ၈း၁၂) ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ကုိ ဘုရားသခင္က ကြ်န္ပ္တုိ ့အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးသည္။ ဘုရားသခင္ကုိယ္တုိင္ ခြဲခန္႔မွတ္သားေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အားျဖင့္ သူ ့ကုိ ကုိးကြယ္ခ်ဥ္းကပ္လွ်င္ ဘုရားသခင္က ျငင္းပယ္စရာ အေၾကာင္းမရွိ၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ခရစ္ေတာ္ကုိယ္တုိင္က- ငါ့ကုိ အမွီမျပဳလွ်င္ အဘယ္သူမွ် ခမည္းေတာ္ ထံသုိ ့မေရာက္ရ(ေယာ ၁၄း၆)ဟုဆုိရျခင္းျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ခရစ္ေတာ္ကုိ အမွီမျပဳ အားမကုိးဘဲ ဘုရား၀တ္ျပဳ ျခင္း၊ ကုိးကြယ္ျခင္းသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္သည္။

သင္ခန္းစာ (၉)ေမးခြန္းမ်ား

၁။ ငါတုိ႔၏ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီးသည္ မည္သူနည္း၊…………………………..။

၂။ မည္သည့္အခ်ိန္၌ အာရုန္အႏြယ္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ကုန္ဆုံးသနည္း၊…………………………..။

၃။ ခရစ္ေတာ္ကုိ မည္သူက ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အျဖစ္ခန္ ့အပ္ သနည္း၊…………………..မည္ကဲ့သုိ ့ခန္႔သနည္း၊……………………….။

၄။ ခရစ္ေတာ္သည္………………………နည္းတူ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ျဖစ္သည္။

၅။ ေမလခိေဇဒက္သည္ မည္သူနည္း။……………………………။

၆။ ………………က…………………….ကုိဆယ္ဘုိ့တဘုိ႔လွဴ………………………..က…………………ကုိေကာင္းႀကီးေပးသည္။

ရ၊ေမလခိေဇဒက္ႏွင့္အျဗံဟံ မည္သူသည္သာ၍ ႀကီးသနည္း။………………………။

၈။ ေမလခိေဇဒက္သည္……………………….အမ်ဳိးထက္လည္းႀကီးသည္။

၉။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ခရစ္ေတာ္သည္ ေလ၀ိအမ်ဳိးယဇ္ပုေရာဟိတ္ ထက္သာ၍……………………သည္။

၁၀။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ခရစ္ေတာ္ကုိ အားကုိးလွ်င္ ဘုရားသခင္က ျငင္းပယ္နိင္မည္ေလာ၊……………………………….။