ေကာင္းကင္တဲေတာ္အရိပ္ သင္ခန္းစာ (၈)

ဆရာေမာ

ေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး

ဘုရားသခင္က ေလာက၌ ေကာင္းကင္၏အရိပ္တဲေတာ္ကုိ တည္ေဆာက္ခုိင္းခဲ့သည္၊ ထုိအရိပ္၌ ကုိးကြယ္ခ်ိန္ကုန္ဆုံးျပီးေၾကာင္းသိခဲ့ရျပီ၊ သုိ႔ေသာ္ ထုိအေၾကာင္းကုိ မသိေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျပဳလုပ္ေနသူမ်ားအေၾကာင္းကုိဆက္ေလ့လာၾကစုိ ့၊

အရိပ္ ကုိိ ဆက္ခ်င္သူ မ်ား

ဣသေရလ လူမ်ားသည္ ထုိ သုိ ့ ဗိမာန္ေတာ္ ေျပာင္း ေရြ ့သြား ေၾကာင္း ကုိ မသိ ေသာ အခါ ေယရုရွလင္ျမိဳ ့ရွိ ဗိမာန္ေတာ္ ၌ေနာက္ ထပ္ ႏွစ္ ေပါင္း ၄၀ ကုိးကြယ္ ခဲ့ၾကေသးသည္၊က်မ္းစာ က မေဖၚျပ ေသာ္လည္း သန္ ့ရွင္းရာ ဌါန ကုိ ကာ ထားေသာ ကုလားကာ ကုိ ေအာက္မွ အထက္ စြန္း သုိ ့ ျပန္ လည္ခ်ဳပ္ၾကမွာ ျဖစ္သည္၊ ထုိဗိမာန္ေတာ္ မလုိ ေတာ့ ေၾကာင္းႏွင့္ ဖ်က္စီးရမည့္ အေၾကာင္း ကုိ သခင္ ေယရွု က တပည့္ေတာ္မ်ားထံ ဤသုိ ့ ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ “ေယ႐ႈုသည္ဗိမာန္ေတာ္မွထြက္ ၾကြေတာ္မူသည္ရွိွေသာ္၊ တပည့္ေတာ္တိုို႔သည္ဗိမာန္ေတာ္၏တိုက္ေဆာင္မ်ားကို ျပျခင္းငွါ အထံေတာ္ သို ့ ခ်ဥ္းကပ္ၾက၏၊ ေယ႐ႈကလည္း၊ဤအရာ အလံုးစံုံကိုသင္တို ့ သည္ ျမင္ၾကသည္ မဟုတ္ေလာ၊ ငါအမွွန္ ဆိုသည္ကား၊ မျဖိဳမခ်ဘဲေက်ာက္တခုေပၚမွာ

.

တခုမွ်မတည္ မေနရဟု မိန္ ့ ေတာ္မူ၏” (မ ၂၄း၁-၂)၊ သခင္ေယရႈၾကဳိတင္ေျပာထားသည့္အတုိင္းထုိဗိမာန္ေတာ္ကုိေရာမစစ္သား မ်ားက ေအဒီရ၀တြင္ ရွင္းရွင္းဖ်က္စီးခဲ့ၾကသည္၊ထုိသုိ ့ဖ်က္စီးျခင္းသည္ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္းမသိေသာဤသေရလလူမ်ားသည္ေအဒီ၁၃၅၌ ဗိမာန္ေတာ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဘုိ႔ရန္ႀကံရြယ္ေသာ္လည္းအထမေျမာက္ခဲ့ၾကေခ်၊ေနာက္ပုိင္းတြင္မူစလင္ မ်ားက ထုိဗိမာန္ေတာ္ ေနရာ တြင္ သူ တုိ ့ ၏ ဗလီကုိ တည္ ေဆာက္ျခင္း အားျဖင့္ ဣသေရလလူမ်ားကေနာက္ထပ္ဗိမာန္ေတာ္မေဆာက္နိင္ရန္ဘုရားသခင္ကအေကာင္းဆုံးေသာအေစာင့္မ်ားကုိ ခ်ထား သည္၊ ထုိဗိမာန္ေတာ္ေနရာကုိအျခားလူမ်ဳိးမ်ားကပုိင္ပါကဣသေရလလူမ်ားကေငြႏွင့္၀ယ္ယူ၍ သူတုိ ့၏ဗိမာန္ေတာ္ကုိ တည္ေဆာက္ လုိက္ၾကမွာ ေသခ်ာသည္၊ယေန ့ဣသေရလလူမ်ား၏အဓိကဆုေတာင္းခ်က္ မွာ ဗိမာန္ေတာ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ ၍ ေရွးကကဲ့သုိ ့ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ကုိကုိးကြယ္ဘုိ ့ျဖစ္သည္၊သူ တုိ ့ သည္မည္မွ်ပင္ ငုိယုိဆုေတာင္းေနေစကာမူ ဘုရားသခင္ကနားမေညာင္းေခ်၊ အေၾကာင္းမွာ အရိပ္ေခတ္ ကုန္ျပီ။ ဗိမာန္ေတာ္အစစ္၌ ကုိးကြယ္ခ်ိန္ေရာက္ျပီ၊သုိ ့ေသာ္၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းသည္မွာဣသေရလ လူမ်ား က ထုိ အရာကုိ မသိ ေခ်၊ သူတုိ ့ ၏ မသိျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏စိတ္ ကုိ မေျပာင္းလဲေစနိင္၊ သူတုိ ့သာ လွ်င္ ဆုံးရွုံးရသည္၊

 

အရိပ္ကုိဆက္သူမ်ား

ဣသေရလ လူမ်ား က ထုိသုိ ့ဗိမာန္ေတာ္ မေဆာက္ နိင္ ေသာ္လည္း ရုိမင္ကက္သလိပ္မ်ားက ကမၻာ့အႏွံ ့ေနရာ တုိင္း၌ ဗိမာန္ေတာ္မ်ားကုိ ေဆာက္လုိက္ၾကသည္၊ထုိဗိမာန္ေတာ္ မ်ားသန္ ့ရွင္းရာဌါန မ်ားကုိ သတ္မွတ္ ၍ သာမန္ လူမ်ားကုိ ၀င္ခြင့္မေပးဘဲ သူတုိ ့၏ဘုန္းႀကီးမ်ားသာ လွ်င္ ၀င္ခြင့္ရွိၾက သည္၊ သူ တုိ ့၏ ဘုန္းႀကီး မ်ား လည္း ဣသေရလ လူမ်ား ၏ယဇ္ပုေရာဟိတ္ မ်ားကဲ့သုိ ့ ၀တ္ရုံရွည္ မ်ားကုိ ၀တ္ၾကသည္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ မ်ား ကဲ့သုိ႔လုပ္ေဆာင္ၾကသည္၊ သူတုိ႔လည္း ဘုရားသခင္၏အၾကံအစည္ကုိနားမလည္ေသာေၾကာင့္ ေယရႈခရစ္ အားျဖင့္ အေကာင္ အထည္ ေဖၚျပီး ေၾကာင္းကုိမသိ၍ အရိပ္ကုိ အတုယူ လုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ား သည္ တဲေတာ္ထဲသုိ ့၀င္ေသာအခါပရိသတ္မ်ား တိတ္ဆိတ္ စြာ ေနသကဲ့သုိ ့ ရုိမင္ကက္သလိပ္ မ်ားလည္း ဘုရားေက်ာင္းထဲ၌ စကား မေျပာ ဘဲတိတ္ဆိတ္စြာ ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္၊

အရိပ္လည္းမျမင္ အေကာင္လည္းမျမင္

ဣသေရလ လူမ်ား က အရိပ္ ကုိ တမ္းတလ်က္ ေနၾက ခ်ိန္တြင္ ရုိမင္ကက္သလိပ္မ်ားကအရိပ္ ၏ အတု မ်ားကုိ ေန ရာ အႏွံ ့ျပဳလုပ္ ၾကေၾကာင္း သိရျပီ၊ သုိ ့ေသာ္ အရိပ္လည္းမျမင္အေကာင္လည္းမျမင္ ေသာ အဖြဲ ့မ်ားရွိသည္၊ ထုိသူမ်ားသည္ အခ်ဳိ႕့ေသာ ပေရာ္တက္စတင့္

မ်ားျဖစ္သည္၊ ပေရာ္တက္စတင့္ မ်ားသည္ကက္သလိပ္မဟုတ္ေသာခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္သည္၊အခ်ဳိ ့ေသာပေရာ္တက္စတင့္ မ်ားသည္ အရိပ္ကုိ မသိ ေသာ ေၾကာင့္ အတု ယူဘုိ ့လည္းမသိၾက၊ထုိအရာသည္ ဣသေရလလူမ်ား၏ ဓေလ့ဟုယူဆေသာေၾကာင့္ အတုယူရမွန္းမသိ၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘုရားေက်ာင္း မ်ား ကုိေဆာက္၍ သန့္ရွင္းရာဌါနလည္းမရွိ၊လူတုိင္းစင္ေပၚတက္ကာတရားေဟာျခင္း၊ သီခ်င္း ဆုိျခင္း။ ျပဇာတ္မ်ားျပျခင္း။ သူတုိ ့ လုိခ်င္ သလုိ အသုံးျပဳၾက သည္၊ထုိ ့ေၾကာင့္ ပေရာ္တက္စတင့္ မ်ား၏ ဘုရား ေက်ာင္း မ်ားသည္ ပြဲရုံ ဇာတ္ ရံု မ်ားကဲ့သုိ ့ ဆူညံ

ေန ျခင္းျဖစ္သည္၊ပေရာ္တက္စတင့္မ်ားသည္ အရိပ္ အေၾကာင္း မသိ ေသာ ေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ကုိလည္း ေကာင္းစြာ မသိ၊ ထုိ ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ ကုိ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သလုိ ကုိးကြယ္ၾကသည္၊ က်မ္းစာ လည္း ဓမၼသစ္က်မ္းသာ အဓိက ထား၍ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းစာအသုံးျပဳေသာ

သူမ်ားကုိ အထင္ေသးသည္၊ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းသည္ ငါတုိ ့ႏွင့္မဆုိင္။ ငါ တုိ ့သည္ ဓမၼသစ္ အသင္းေတာ္မ်ားျဖစ္သည္ ဟု ဆုိတတ္ ၾက သည္၊

သင္းအုပ္ဆရာမ်ားကုိလည္းယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားဟုထင္မွတ္ၾကသည္၊ယဇ္ေကာင္မ်ားလည္းအလွဴေငြႏွင့္ အက်င့္သီလမ်ား၊ ဟု ထင္မွတ္ ၾက သည္၊ ခရစ္ေတာ္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္လက္ခံေသာ္လည္းခရစ္ေတာ္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိမသိၾက၊ထုိ့ေၾကာင့္ေကာင္းကင္နိင္ငံေရာက္နိင္ရန္ မွာမိမိ တုိ ့၏ အက်င့္ ႏွင့္ ဆက္ကပ္မႈကုိ အားကုိးလာ ၾကသည္၊ သုိ ့ ေသာ္ မိမိ ကုိယ္ကုိမျပည့္စုံမွန္း သိေနေသာအခါေကာင္းကင္ နိင္ငံသုိ ့ေရာက္မည္ ဟု စိတ္မခ် နိင္ျခင္းျဖစ္သည္၊ေလာက၏ပူေဇာ္ျခင္းဘုရားကုိးကြယ္ျခင္းသည္ကုိးကြယ္ေသာသူ၏ၾသတၱပၸစိတ္ကို မၾကည္လင္ေစႏိုင္။

ထိုတဲေတာ္ကား ပူေဇာ္သကၠာႏွင့္ယဇ္မ်ားကို ပူေဇာ္ေသာ ကာလတည္းဟူေသာ မ်က္ေမွာက္ကာလပလံုး ပံုပမာ ျဖစ္၏။ ပူေဇာ္သကၠာႏွင့္ ယဇ္မ်ားတို႔သည္ ကိုယ္ကိုကိုယ္ သိေသာစိတ္ကို ေထာက္လွ်င္လည္း၊ ၀တ္ျပဳေသာသူအား စံုလင္ျခင္း အက်ဳိးကို မေပးႏိုင္” ဟု ဆိုသည္။ (ေဟၿဗဲ ၉း၉)။ ကိုယ္ကိုကိုယ္ သိေသာစိတ္ကို စံုလင္ျခင္းကို မေပးႏိုင္ဆိုျခင္းသည္ ၾသတၱပၸစိတ္ကို မၾကည္လင္ေစႏိုင္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ဘုရားကိုးကြယ္ေသာ္လည္း ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္းမ႐ွိ။ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္ေရာက္မည္ မေရာက္မည္ မေသခ်ာ၊ အျပစ္စီရင္ျခင္းမွ လြတ္ျခင္း မသိ။ ထိုေၾကာင့္ ဘုရားကိုးကြယ္ ဘို႔ရန္ လည္း အားမ႐ွိ။ ထံုးစံ႐ွိေသာေၾကာင့္ ၄င္း၊ အျခားသူမ်ားကိုးကြယ္ေသာေၾကာင့္သာ ကိုးကြယ္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။

ဂဏန္းတြက

ဂဏန္း သခ်ၤာ တြက္ရာတြင္ အပိုင္း သံုးပိုင္း႐ွိသည္။ ေမးခြန္း တြက္နည္းႏွင့္ အေျဖတို႔ ျဖစ္သည္။ ပဌမဦးဆံုး ေမးခြန္းကို ဖတ္၍ သိမွသာလွ်င္ တြက္၍ရသည္။ တြက္နည္းမွန္မွ အေျဖမွန္ရႏိုင္ေၾကာင္း လူတိုင္းသိသည္။

ဣသေရလ လူမ်ားသည္ ဂဏန္းတြက္ေနေသာ္လည္း အေျဖမရႏိုင္ဘဲ႐ွိသည္။ ေနာက္ဆံုး၌ အေျဖမရဘဲ တြက္ေနေသာေၾကာင့္ တြက္ရင္း တန္းလန္းႏွင့္ ရပ္ခိုင္းလိုက္ျခင္းႏွင့္တူသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကသိကေအာင့္ ျဖစ္၍ ဆက္တြက္ဘို႔ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အခြင့္မရေတာ့ေခ်။ ဆိုလိုသည္မွာ ဣသေရလ လူမ်ား၏ဗိမာန္ေတာ္၌ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းသည္ အရိပ္ျဖစ္၍ အေကာင္အထည္မေဖၚႏိုင္ဘဲ ဆက္၍ပူေဇာ္ခ်င္ၾကသည္။ ယေန႔တိုင္ အားမလိုအားမရ၊ ထိုအခြင့္အေရး ရဘို႔ရန္ ေစါင့္ေျမာ္ေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္မည္မွ်ပင္ ေစါင့္ေမွ်ာ္ေနေစကာမူ ဘုရားသခင္က ခြင့္မျပဳေတာ့ေခ်။

ပေရာဖက္ ေဟာေရွ ေဟာထားေသာအရာ ျပည့္စံုျခင္းသို႔ ေရာက္သည့္ကာလ ျဖစ္သည္။ ေဟာေ႐ွက၊ “ဣသေရလ အမ်ဳိးသားတို႔သည္ ေန႔ရက္မ်ားစြာ ႐ွင္ဘုရင္မ႐ွိ၊ မင္းသားမ႐ွိ၊ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းမ႐ွိ၊ ဆင္းတုမ႐်ိ၊ ေတရပ္ ႐ုပ္တုမ႐ွိဘဲ ေနရၾကလိမ့္မည္။” (ေဟာ၊ ၃း၄) ဟု ဆိုခဲ့သည္။

ဣသေရလ အမ်ဳိးသားတို႔သည္ ေအဒီ ၇၀ မွစ၍ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ နီးပါး ယဇ္မပူေဇာ္ဘဲ ေနရၿပီ။ ႐ုပ္တု ဆင္းတုလည္း မကိုးကြယ္၊ ထာ၀ရဘုရားထံ၌လည္း ယဇ္မပူေဇာ္ႏိုင္ေတာ့ေခ်။

ဣသေရလ အမ်ဳိးသားတို႔ ဂဏန္းတြက္၍မၿပီးႏိုင္ေသာ္လည္း ႐ိုမင္ကက္သလိပ္မ်ားက သူတို႔နည္းတူ မၿပီးျပတ္ႏိုင္ေသာ ဂဏန္းကို တြက္ေန ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ရိုမင္ကက္သလိပ္မ်ားသည္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔ကဲ့သို႔ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းမ်ား မလုပ္ဘဲ ဟန္ျပသာ လုပ္ေနၾကသည္။ သူတို႔၏ ဘုန္းႀကီးမ်ားက ယဇ္ပုေရာဟိတ္ကဲ့သို႔ ၀တ္ဆင္ကာ ဟန္လုပ္ေနၾကသည္။

ထိုသို႔ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔ႏွင့္႐ိုမင္ကက္သလိပ္မ်ားက ဂဏန္းတြက္၍ မၿပီးႏိုင္ခ်ိန္တြင္ ေမးခြန္းကိုလည္းမသိ၊ တြက္နည္းလည္းမသိ၊ တြက္လည္းမတြက္ဘဲ အေျဖသာလွ်င္ ရ႐ွိေနေသာ သူမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ ပေရာ္တက္စတင့္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ပေရာ္တက္စတင့္ မ်ား သည္ အရိပ္ကိုလည္းမျမင္၊ အေကာင္လည္းမျမင္၊ သို႔ေသာ္ အေျဖရေနေသာသူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မည္ကဲ့သို႔အေျဖရေၾကာင္းကို ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း မေျပာႏိုင္ဘဲ အ ေနၾကသည္။

ပေရာ္တက္စတင့္မ်ားသည္ ဣသေရလ အမ်ဳိးသားတို႔ကဲ့သို႔ ယဇ္ပေရာဟိတ္မ်ားလည္း အတုမယူ (သို႔ေသာ္ ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ၀တ္႐ံုႀကီး မ်ား ၀တ္လာၾကသည္။ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား ၀တ္႐ံုမ်ား၀တ္လွ်င္ ယံုၾကည္သူတိုင္း ၀တ္ဘို႔လိုသည္။ အေၾကာင္းမွာ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ယဇ္ပုေရာ ဟိတ္မ်ဳိးမ်ား ျဖစ္သည္။(၁ေပ၊ ၂း၉)၊ ဗိမာန္ေတာ္အထဲ၌လည္း ဆူညံစြာ ပြဲလုပ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ႐ိုမင္ကက္သလိပ္မ်ားမူ ဘုရားေက်ာင္းထဲ၌ တိတ္ဆိတ္စြာ ေနတတ္ၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ား သန္႔႐ွင္းရာဌာနထဲသို႔ ၀င္ေသာအခါ ပရိသတ္မ်ားသည္ အျပင္၌ တိတ္ဆိတ္စြာ ေနတတ္ၾကသည္။

သင္ခန္းစာ (၈) ေမးခြန္းမ်ား

၁။ ဣသေရလလူမ်ားသည္ ဗိမာန္ေတာ္၌ ဘယ္ႏွစ္ႏွစ္ ဆက္ကိုးကြယ္ၾကေသးသနည္း။………………………

၂။ ဗိမာန္ေတာ္ဖ်က္စီးမည့္ အေၾကာင္းကို ခရစ္ေတာ္က……………..မ်ားထံ ေျပာျပခဲ့သည္။

၃။ ဗိမာန္ေတာ္ေနရာ၌ မည္သည့္အရာ႐ွိသနည္း။……………………

၄။ ဣသေရလလူမ်ား၏အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္သည္ အဘယ္အရာနည္း။…………………

၅။ မည္သူမ်ားက အရိပ္ကို အတုလုပ္ေနၾကသနည္း။………… ။ မည္ကဲ့သို႔ အတု လုပ္ၾကသနည္း။……………..

၆။ မည္သူမ်ားက အရိပ္ မသိၾကသနည္း။………………………..

၇။ အဘယ္ေၾကာင့္ ကက္သလိပ္ဘုရားေက်ာင္း၌ တိတ္ဆိတ္စြာေနၾက၍ ပေရာ္တက္စတင့္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၌ ဆူညံေနၾကသနည္း။……………….

၈။ ေလာက၌ ပူေဇာ္ေသာယဇ္သည္ ပူေဇာ္ေသာသူ၏စိတ္ကိုၾကည္လင္ေစႏိုင္ပါသေလာ။………………………..

၉။ ဂဏန္းတြက္ရာတြင္ မၿပီးျပတ္ႏိုင္ေသာအဖြဲ႕သည္ မည္သူမ်ားျဖစ္သနည္း။………………….။ အေျဖထုတ္ႏိုင္သေလာ။………………………

၁၀။ ဂဏန္းတြပ္ျခင္းသည္ မည္သည့္အရာကို ဆိုလိုသနည္း။……………………….

၁၁။ ဣသေရလလူမ်ားသည္ ေဟာေ႐ွက မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္မည္ဟု ေဟာခဲ့သနည္း။………………………….

၁၂။ မည္သည့္အဖြဲ႕သည္ ဂဏန္းကို ဆက္တြက္ေနသနည္း။ ၿပီးျပတ္ႏိုင္ပါသေလာ။…………………

၁၃။ အဘယ္ေၾကာင့္ ႐ိုမင္ကက္သလိပ္ဘုန္းႀကီးမ်ား ၀တ္႐ံုမ်ား၀တ္ၾကသနည္း။………………………..

၁၄။ ဂဏန္းမတြက္ဘဲ အေျဖရေနေသာသူမ်ားသည္ အဘယ္အဖြဲ႕ ျဖစ္သနည္း။…………………..

၁၅။ အဘယ္ေၾကာင့္ ပေရာ္တက္စတင့္ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား ၀တ္႐ံုမ်ား၀တ္လာၾကသနည္း။……………..