စစ္မွန္ ေသာ ကုိးကြယ္္ျခင္း သင္ခန္းစာ (၇)ဆရာေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး

၀တ္ျပဳျခင္းဆုိင္ရာပညတ္၌ ထာ၀ရဘုရားကုိသာကုိးကြယ္ရမည္ဟုပါခဲ့သည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားအေနျဖင့္ ထာ၀ရဘုရားကုိသာလွ်င္ ကုိးကြယ္ၾကသည္ဟုယူဆပါစုိ႔(အမွန္မွာ ဘုရားသခင္ကိုသာ ကုိးကြယ္လွ်င္ သူ႔ကုိ အခ်စ္ဆုံး အနာခံဆုံး အရုိေသဆုံး အေၾကာက္ရြံ႕့ဆုံး ျဖစ္ရမည္၊ယခုမူကား ဒုကၡ ေရာက္မွ တရေသာဘုရား အကူအညီလုိမွ ကမန္းကတန္း ကုိးကြယ္ေသာ ဘုရား။ အက်င့္ပါေသာေၾကာင့္ တာ၀န္ေက် ကုိးကြယ္ေသာ ဘုရားျဖစ္သည္) ထုိ ဘုရားကုိ ကုိးကြယ္ေသာအခါ ဘုရား သခင္အလုိေတာ္အတုိင္းကုိးကြယ္ဘုိ ့လုိသည္၊

စစ္မွန္ေသာ တဲေတာ္

ဘုရားသခင္ကုိ ကုိးကြယ္ ေသာအခါ သူ ရွိေသာေနရာ မွာ ကုိးကြယ္ရမည္၊ ဘုရားသခင္သည္ ေနရာတကာ႔ ရွိသည္၊ ဆာလံဆရာ ေျပာသကဲ့သုိ ့မုိးေကာင္း ကင္၌ ၄င္းေအာက္ေျမ ၾကီး အရပ္၌၄င္း။ ပင္လယ္ေအာက္၌ ၄င္း ဘုရားသခင္သည္ရွိသည္။ သုိ ့ေသာ္ သူသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာ သူ၏ပလႅင္ေတာ္၌ က်ိန္၀ပ္သည္။ ထုိေနရာသည္ ေကာင္းကင္ဘုံ ျဖစ္သည္၊ ေကာင္းကင္ဘုံသည္ အစက တည္းက တဲေတာ္၊ အသန္႔့ရွင္းဆုံးဌါနျဖစ္သည္၊သုိ ့ေသာ္လူမ်ားက ထုိ အရာကုိမသိ၊ ေကာင္းကင္ဘုံသုိ ့လည္းမေရာက္နိင္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ ကုိယ္တုိင္ဤေလာသုိ႔ ဆင္းၾကြလာ၍လူမ်ားထံ၌က်ိန္၀ပ္သည္၊ ဘုရားသခင္က ေမာေရွ ထံ၌ ဤကဲ့သုိ ့မွာထားသည္။ ငါသည္သင္တို ့တြင္က်ိန္း၀ပ္ရာဘုိိ ့ သန္ ့ရွင္းရာဌာန ကိုိလုပ္ ၾကေစ၊ငါျပသမွ်ေသာ တဲေတာ္ပံု၊ တဲေတာ္တန္ဆာပံုႏွင့္ အညီ လုပ္ ရမည္၊၊ (ထြက္ ၂၅း၈-၉)၊

.

ဘုရားသခင္၏ ေစခုိင္းခ်က္အတုိင္း ေမာေရွသည္ ေတာ၌ တဲေတာ္ကုိ တည္ေဆာက္ခဲ့ သည္၊ ဘုရားသခင္သည္ တဲေတာ္အထဲ၌ က်ိန္း၀ပ္ေသာ ေၾကာင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မွတပါး အဘယ္သူမွ် တဲေတာ္ အထဲသုိ႔၀င္ခြင့္မရွိေပ၊ အကယ္၍၀င္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ ေသရမွာ ျဖစ္ သည္၊ ထုိတဲေတာ္ကုိဘုရားသခင္ကေမာေရွ အား သိနာေတာင္ေပၚ၌ ရက္ေပါင္းေလးဆယ္ ေနေသာအခါ ျပျခင္းျဖစ္သည္၊ထုိ ့ေၾကာင့္ေကာင္း ကင္၌ရွိေသာ တဲေတာ္သည္အစစ္ျဖစ္၍ ေျမၾကီးေပၚ ရွိတဲေတာ္ သည္အရိပ္ျဖစ္သည္၊ေကာင္းကင္ တဲေတာ္အစစ္ကုိ ပဌမ ဆုံး ေမာေရွ က ျမင္ ခဲ့သည္၊ ထုိ ့ေနာက္ ဓမၼေဟာင္းေခတ္ ပေရာဖက္မ်ားျဖစ္ ေသာ ေဟရွယ၊ ေယဇေက်လတုိ ့လည္း ျမင္ခြင့္ရၾကသည္၊ ထုိ ေကာင္းကင္ တဲေတာ္ကုိ ရွင္ေပါလုကျမင္ခဲ့ ေၾကာင္းဤသုိ ့ ေရး သားခဲ့သည္ “ငါသည္၀ါႀကြားျခင္းကို မျပဳသင့္လွ်င္။သခင္ ဘုရား ျပေတာ္ မူေသာ ထူးဆန္းေသာ႐ူပါ႐ံုႏွင့္ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ မ်ားကို တဖန္ ေျပာ ဦး မည္္၊ တဆယ္ေလး ႏွစ္ အ ထက္က။ ခရစ္ေတာ္ ၏တပည့့္ ျဖစ္ေသာ လူ တ ေယာက္ ကိုို တတိယ ေကာင္းကင္သို ့တိုင္ေအာင္ ခ်ီေဆာင္သည္အေၾကာင္းကိုုငါသိ ၏၊ထိုအခါသူ႔ူ႔ ကိုိုယ္ခႏၶာပါသည္ မပါသည္ကို ငါမသိ၊ ဘုရား သခင္သိေတာ္မူ၏၊ထိုသူသည္ ပရဒိသိသုဘံုသိုိ ့ခ်ီေဆာင္္ျခင္းကုို ခံရ၍။ လူမေျပာ အပ္မေျပာ ႏိုင္ေသာ စကားကိုု ၾကားသည္ အေၾကာင္း ကိုိ  ငါသိ၏၊“ (၂ ေကာ ၁၂း၁-၃) ထုိေကာင္းကင္ တဲေတာ္ကုိ ရွင္ေယာဟန္ ကလည္း ျမင္၍ ဗ်ာဒိတ္ က်မ္း ထဲ ၌ မ်ားစြာ ေရးသား ခဲ့သည္ (ဗ်ာ ၁။ ၄။ ၅)

 

ႏွစ္ေပါင္း  ၁၅၀၀ အရိပ္၌

ေလာက ၌ ရွိ ေသာ တဲေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ ဘုံ ရွိ ေသာ တဲေတာ္ ၏ အရိပ္ျဖစ္ေၾကာင္းဤသုိ ့ေရးသား ခဲ့သည။္ “ေမာေရွသည္ တဲေတာ္ကိုို ေဆာက္လုပ္အံ့ေသာအခါ။ ေတာင္ေပၚမွာ သင့္အား ျပခဲ့ျပီးေသာ ပံုုႏွင့္ညီေလ်ာ္စြာ အလံုးစံုတိုို ့ကိုို လုပ္္ျခင္းငွါ သတျပဳရမည္ဟုဗ်ာဒိတိတ္ေတာ္ ကိုခံရသည္ ျဖစ္၍၊ ထုိယဇ္ပုေရာဟိတ္တို ့သည္ ေကာင္းကင္ အရာ တိုို ၏ ပံုပ မာ အရိပ္ႏွင့္သာ ဆုိုင္လ်က္ ၀တ္ကုိျပဳေနၾက၏၊“ (ေဟ ၈း၅)

ဘုရားသခင္က ဣသေရလမ်ားကုိအရိပ့္ ႏွစ္ေပါင္းတေထာင့္ငါးရာ ခန္ ့ကုိးကြယ္ခြင့္ေပးခဲ့သည္၊ ေမာေရွ ေဆာက္ ေသာတဲေတာ္ ၌ အၾကမ္းအားျဖင့္ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀ ခန္ ့ကုိးကြယ္ခဲ့သည္၊ ထုိ ့ေနာက္ ေရွာလမုန္ မင္းက တဲေတာ္ အစား ဗိမာန္ ေတာ္ ကုိ တည္ေဆာက္ ၍ ထုိ

ဗိမာန္ေတာ္ ၌ ႏွစ္ ေပါင္း တ ေထာင္ ခန္ ့ကုိးကြယ္ ခဲ့ၾကသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ ကေလာက ရွိ လူ ့လက္ႏွင့္ေဆာက္ ေသာ တဲေတာ္ႏွင့္ ဗိမာန္ ေတာ္ ၌ ထုိမွ် ေလာက္ ၾကာ ေအာင္သူ ့ကုိကုိးကြယ္ခုိင္းသနည္းဟူမူကားလူသားမ်ားသည္အျပစ္ရွိ၍ ေကာင္းကင္ဘုံသုိ႔   မတက္နိင္ၾက၊ထုိ ့ေၾကာင့္ ေျမၾကီးေပၚ ၌ မည္ကဲ့သုိ ့ဘုရား ကုိ ကုိးကြယ္ ရမည္ ကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အရုိးစဲြေအာင္ ေနာ ေၾက ေန ေအာင္ကုိ ေလ့က်င့္ခုိင္းျခင္း ျဖစ္သည္၊

တဲေတာ္ အစစ္၌

ဘုရားသခင္၏ မူလ ရည္ရြယ္ခ်က္ အတုိင္း ေလာက ရွိ လူ ့လက္ႏွင့္ေဆာက္ေသာ တဲေတာ္၌ သူ ့ကုိထာ၀ရကုိးကြယ္ ဘုိ႔မဟုတ္၊ ထုိ႔့ေၾကာင့္တဲေတာ္ အစစ္သုိ႔ေျပာင္းရမည့္အရိပ္အေရာင္ကုိသခင္ေယရွုက ရွမာရိအမ်ဳိးသမီးထံ ဤသုိ႔ေျပာဆုိခဲ့သည္“အကၽြႏ္ုပ္တိုိ႔ ဘိုးေဘး မ်ားသည္ ဤေတာင္ေပၚ၌ကိုးကြယ္ေလ့ရွိၾက၏၊ေယ႐ုရွလင္္ျမိဳ႕၌သာကိုးကြယ္ရမည္ဟုသင္တို႔သည္ဆိုတို႔ တတ္ၾက၏ ဟုေလွ်ာက္ လွ်င္၊ ေယ႐ႈုက အခ်င္း မိန္းမ ငါ့စကားကိုိ ယံုေလာ့။ ဤေတာင္သို ့မလာ။ ေယ႐ုရွလင္ ျမိဳ႕သို ့မသြားဘဲ ခမည္းေတာ္ကိုိ  ကိုးကြယ္ရမည့္ အခ်ိန္ကာလ ေရာက္ဆဲရွိွ၏၊“ (ေယာ ၄း၂၀-၂၁)

ထုိသုိ ့ႏွင့္အညီ သခင္ေယရႈ အသက္ေတာ္စြန္ ့ ေသာ အခါ ဗိမာန္ေတာ္ ကုလားကာစုတ္ကြဲ ေၾကာင္း ဤသုိ ့ေတြ ့ရ သည္။ “ေယ႐ႈုုသည္ “ႀကီးေသာ အသံႏွင့္ တဖန္ေၾကြးေၾကာ္္ျပီးလွ်င္အသက္ေတာ္ကို လြတ္္ေတာ္မူ၏၊ ထုိအခါ ဗိမာန္ေတာ္၌ ကုလားကာသည္ အထက္စြန္းမွေအာက္စြန္း တိုင္ေအာင္ စုတ္ကဲြ ေလ၏၊ ေျမႀကီး လႈုပ္ေလ၏၊ ေက်ာက္ မ်ားတို႔သည္ ကြဲြျဲပားၾက၏၊“ (မ ၂ရး၅၀-၅၁)၊

အဘယ္ေၾကာင့္ဗိမာန္ေတာ္ကုလားကာကြဲသနည္းဟူမူကားေျမႀကီးေပၚရွိလူ ့လက္ႏွင့္ေဆာက္ေသာဗိမာန္ ေတာ္၌ ဘုရားသခင္ ကုိ ကုိးကြယ္ျခင္း ကုန္ ဆုံးေၾကာင္းကုိ ျပ ျခင္းျဖစ္သည္၊ ထုိ ့ေၾကာင့္ ေဟျဗဲ က်မ္းစာ၌ ဤ သုိ ့ေရး သား ထားသည္။ “ယခုမွာလူလက္ျဖင့္ မလုပ္။ ဤေလာက ဓာတ္ ႏွင့္မစပ္ဆုိုင္။ သာ၍ ႀကီးျမတ္ စံုံလွ်င္ ေသာ တဲေတာ္ ၌။ေနာက္ မဂၤလာအက်ဳိးတိုိ႔ ၏ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း ျဖစ္ေသာ ခရစ္ေတာ္ သည္။ ငါတို ့အဘုိ႔ ထာ၀ရေရြးႏွုတ္္ျခင္းေက်းဇူးကုိခံရ၍ ဆိတ္အေသြး။ ႏြားကေလးအေသြးႏွင့့္မဟုတ္။မိမိ အေသြးေတာ္ ႏွင့္ သန္ ့ ရွင္းရာဌာနထဲသိုို႔ တခါတည္း၀င္ ေတာ္ မူ၏၊“ (ေဟ ၉း၁၁-၁၂)

ငါ တုိ ့၏ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း ျဖစ္ေသာ ခရစ္ေတာ္သည္ ေလာက ရွိ လူ ့လက္ ႏွင့္ေဆာက္ ေသာ တဲေတာ္ (သုိ ့မ ဟုတ္) ဗိမာန္ေတာ္ ထဲသုိ႔ မ၀င္ဘဲ ေကာင္းကင္ ရွိ ဘုရားသခင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ဗိမာန္ေတာ္ အစစ္ ထဲသုိ ့ မိမိ အေသြး ကုိ ပူေဇာ္ျခင္းငွါ ၀င္ ခဲ့သည္၊ ထုိ ့ေၾကာင့္ ေလာက ရွိ ဗိမာန္ေတာ္ သည္ မလုိ ေတာ့ ေခ်၊ တဖန္က်မ္းစာ၌ ဤသုိ႔ေတြ႕ရသည္။ ယခုဆုိခုိခဲျ့ပီးေသာ အေၾကာင္း အရာတိုိ႔ ၏အခ်ဳပ္အျခာဟူမူကား ထုိသုိသုို ့ေသာယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းသည္ ငါတို႔ ၌ရွိွ၏၊ေကာင္းကင္ဘံု၌ တန္ခုိးအာႏုေဘာ္ေတာ္၏ပလႅင္ လက်္ာဘက္မွာထုိုင္ေနေတာ္မူ၏၊ လူမေဆာင္ဘဲ ထာ၀ရဘုရား ေဆာက္္ေတာ္မူေသာ တဲေတာ္စစ္တည္း ဟူေသာ၊ သန္႔့ရွင္းရာဌာန၌ ဘုရား၀တ္ကိုုျပဳေသာ သျူူဖစ္ ေတာ္မူ၏၊ (ေဟျဗဲ ၈း၁-၂)

ခရစ္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္တဲေတာ္၌ ယုံၾကည္သူမ်ားအတြက္ ဘုရား၀တ္ျပဳေသာသူျဖစ္သည္ဟု အထက္ပါက်မ္းစာ၌ ဆုိထား သည္၊ထုိသုိ႔ ခရစ္ေတာ္က၀တ္ျပဳေပးေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က ယုံၾကည္သူမ်ား၏ေျမႀကီးေပၚမွ ၀တ္ျပဳျခင္းကုိ လက္ခံနိင္ျခင္းျဖစ္သည္၊ ထုိအေႀကာင္း သမၼာတရားကုိသိဘုိ ့လုိ သည္၊

သင္ခန္းစာ (ရ) ေမးခြန္းမ်ား

၁။ ဘရားသခင္ကုိမည္သည့္ေနရာ၌ ကုိးကြယ္ရမည္နည္း။…………………………………………..။

၂။ စစ္မွန္ေသာတဲေတာ္သည္မည္သည့္ေနရာ၌ရွိသနည္း၊…………………………………………….။

၃။ ေျမႀကီးေပၚ၌တည္ေဆာက္ေသာတဲေတာ္သည္အ………………ျဖစ္ သည္၊

၄။ ေကာင္းကင္တဲေတာ္ကုိမည္သူမ်ားကျမင္ခဲ့ၾကသနည္း၊…………………………………..။

၅။ ဣသေရလလူမ်ားသည္တဲေတာ္႔ႏွစ္ေပါင္း…………………ခန္႔ႏွင့္ ဗိမာန္ေတာ္႔ႏွစ္ေပါင္း……………………….ခန္ ့ကုိးကြယ္ၾကသည္၊

၆။ တဲေတာ္အစစ္၌ေျပာင္းေရႊ႕ကုိးကြယ္ရမည့္အေၾကာင္းကုိခရစ္ေတာ္ကမည္သူ ့ထံေျပာခဲ့သနည္း၊……………………………။

ရ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဗိမာန္ေတာ္အထဲရွိကုလားကာစုတ္ကဲြခဲ့သ နည္း၊…………………………………………………..။

၈။ မည္သည့္အခ်ိန္၌ ေျမႀကီးေပၚရိွတဲေတာ္၌ကုိးကြယ္ခ်ိန္ကုန္ဆုံးခဲ့သနည္း၊…………………………………………။

၉။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ခရစ္ေတာ္သည္မည္သည့္တဲေတာ္၌ ၀င္ခဲ့သ နည္း၊………………………………………………..။

၁၀။ ခရစ္ေတာ္သည္မည္သူအတြက္၀တ္ျပဳေပးပါသနည္း၊………………………………………………………………..။

ဆရာေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး