၀တ္္ျပဳျခင္းဆုိင္ရာပညတ္ သင္ခန္းစာ (၆)

 

ေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး


 

၄။ ယဇ္ေကာင္အားျဖင့္သာ ကိုးကြယ္ရမည္

 ဘုရားသခင္ထံ လက္ခ်ည္း ခ်ဥ္းကပ္ ကိုးကြယ္၍မရပါ။ ထာ၀ရဘုရားကိုယ္တိုင္ ဤသို႔မိန္႔မွာခဲ့ သည္ - တႏွစ္တြင္ သံုးႀကိမ္ ငါ့အဘို႔ပြဲခံရမည္။ ငါမွာထားခဲ့ၿပီးသည္အတိုင္း၊ အဗိဗလ (တန္ခူးလ) ခ်ိန္းခ်က္ေသာ ေန႔ရက္အခ်ိန္ ၌ အဇုမ (တေဆးမဲ့မုန္႔) ပြဲကိုခံ၍၊ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး တေဆးမဲ့ေသာမုန္႔ကို စားရမည္။ အေၾကာင္း မူကား၊ ထိုလတြင္ သင္သည္ အဲဂုတၱဳျပည္က ထြက္လာသတည္း။ ထိုပြဲကိုခံစဥ္ ငါ့ထံသုိ႔ အဘယ္သူမ်ွ လက္ခ်ည္း မေပၚမလာရ။ (ထြက္ ၂၃း၁၄-၁၅)

 

သင္သည္ အဗိဗလ၌ အဲဂုတၱဳျပည္မွထြက္ေသာေၾကာင့္၊ ငါပညတ္သည္အတုိင္း၊ အဗိဗ (တန္ခူး) လတြင္ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး တေဆးမဲ့မုန္႔ကိုစား၍ အဇုမ (တေဆးမဲ့မုန္႔) ပြဲကိုခံရမည္။ သားဦးအေပါင္းတို႔သည္ ငါ့ ဥစၥာျဖစ္ၾက၏။ သင္၏ တိရစာၦန္တို႔တြင္လည္း၊ ႏြားျဖစ္ေစ၊ သို႔ျဖစ္ေစ၊ သားဦးအေပါင္းတို႔သည္ ငါ့ဥစၥာျဖစ္ၾက၏။ သို႔ရာတြင္၊ ျမည္းသားဦးကို သိုးသငယ္ႏွင့္ ေရြးယူရမည္။ မေရြးလိုလ်ွင္၊ ျမည္းသငယ္၏ လည္ပင္းကို ခ်ိဳးရမည္။ သင္၏ သားဦးအေပါင္းတို႔ကို ေရြးရမည္။ ငါ့ထံသို႔ အဘယ္သူမ်ွ လက္ခ်ည္း မေပၚမလာရ။ (ထြက္ ၃၄း၁၈-၂၀)

 

အဇုမ (တေဆးမဲ့မုန္႔) ပြဲခံခ်ိန္၊ ခုႏွစ္သိတင္းပြဲခံခ်ိန္၊ သေကေန (တဲေတာ္) ပြဲခံခ်ိန္ တည္းဟူေသာ တႏွစ္တြင္သံုးႀကိမ္ ေျမာက္ေအာင္ သင္တို႔ ေယာက္်ားအေပါင္းတို႔သည္၊ သင္၏ ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရား ထံေတာ္သို႔ အဘယ္သူမ်ွ လက္ခ်ည္းမေပၚမလာရ။ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရား ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူ သျဖင့္၊ လူအသီးသီးတို႔သည္ တတ္ႏိုင္သည္အတိုင္း ဆက္ရၾကမည္။ (တရားေဟာ ၁၆း၁၆-၁၇)

 

ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း မည္သည္ကား၊ ပူေဇာ္သကၠာႏွင့္ ယဇ္ကိုပူေဇာ္ေစျခင္းငွါ ခန္႔ထားလ်က္ ရွိသည္ျဖစ္၍၊ ငါတို႔ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ မင္းသည္လည္း ပူေဇာ္စရာယဇ္ တစံုတခုရွိရ၏။ (ေဟၿဗဲ ၈း၃) 

ပူေဇာ္စရာယဇ္တစံုတခုရွိရ၏။

 

ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ထံ ခ်ဥ္းကပ္ေသာအခါ လက္ခ်ည္းမလာရ၊ တခုခုပါလာရသည္။ ဣသေရ လလူမ်ားသည္ ႏြား သိုး ဆိတ္ ခို ႏွင့္ ခ်ိဳးငွက္မ်ား မုန္႔ညက္ႏွင့္ မုန္႔ အမ်ိဳးမ်ိဳး ပါလာတတ္ၾကသည္။ မိတ္ေဆြ၊ ထာ၀ရဘုရားထံ ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ မည္သည့္ အရာ ပါလာ မည္နည္း။ ဆုေတာင္းျခင္း၊ အလွဴေငြေပးေသာအရာ၊ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈမ်ား၊ ေကာင္းေသာအက်င့္မ်ား ယူေဆာင္လာမည္ေလာ။ ထိုအရာမ်ားအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ ေရွ႕၌ မ်က္ႏွာရပါမည္ေလာ။ ဘုရားသခင္ကလည္း သူ႔ထံသို႔ လက္ခ်ည္းမလာရ ဟု ပညတ္ထားသည္။ ကိုယ္ပါ လာေသာအရာကို စဥ္းစားမိဘူးပါသလား။

 
ကာဣန 

ကာဣနသည္ မွားယြင္းေသာအရာကို ယူေဆာင္လာခဲ့ေၾကာင္း သိခဲ့ၿပီ။ သူသည္ လယ္ထြက္သီးႏွံ မ်ားကို ဘုရားသခင္ထံ ယူေဆာင္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္ကလက္မခံခဲ့ေခ်။ ဘုရားသခင္ထံ၌ သီးႏွံမ်ား မုန္႔ညက္မ်ား၊ ကင္ေသာမုန္႔ ေၾကာ္ေသာမုန္႔၊ ဖုတ္ေသာမုန္႔မ်ား ပူေဇာ္တတ္ၾကပါသည္ (၀တ္ ၂)။ သို႔ေသာ္ ဘုရား သခင္က ကာဣနကို လက္မခံရသည့္အေၾကာင္းရင္းကို ေဖၚျပထားသည္။

 

အဂၤလိပ္က်မ္းစာအုပ္မ်ားတြင္ ကမာၻ ၄း၇ ပါစာ၌ အျပစ္သည္ တံခါးနားမွာ ၀ပ္လ်က္ရွိသည္ (sin is crouching at the door) ဟုဆိုထားသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာက်မ္းစာအုပ္၌ အျပစ္ေျဖေသာ ယဇ္ေကာင္သည္ တံခါးနားမွာ ၀ပ္လ်က္ရွိ၏ ဟုဆိုထားသည္။ မည္သည့္အရာ မွန္သနည္း။ ေဟၿဗဲစကားလံုး ခထပ္ကို အျပစ္ႏွင့္ အျပစ္ေျဖေသာယဇ္ေကာင္ ဟု အဓိပၸါယ္ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ျပန္ႏိုင္သည္။

 

ထိုႏွစ္မ်ိဳးအနက္ ျမန္မာက်မ္းစာ၌ ပါသည့္အတိုင္း ေျဖေသာယဇ္ေကာင္ သည္သာလ်ွင္ မွန္ႏိုင္စရာ ရွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ အျပစ္သည္ အေကာင္အထည္မရွိေသာေၾကာင့္ တံခါးနားမွာ ၀ပ္ႏိုင္မည္မဟုတ္။ ၀ပ္ႏိုင္ ေသာအရာသည္ အျပစ္ေျဖေသာ ယဇ္ေကာင္သာလ်ွင္ျဖစ္သည္။

 

ဘုရားသခင္က ကာဣနကို ယဇ္ေကာင္ေပးေသာ္လည္း အသံုးမျပဳခဲ့။ သူသည္ ဘုရားသခင္ေပး ေသာ ယဇ္ေကာင္ကို ျငင္းပယ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကလည္း သူ႔ကိုျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ ထိုသုိ႔ ျငင္းပယ္ျခင္း ခံခဲ့၍ ဘုရားသခင္အထံေတာ္မွ ထြက္ခြါသြားခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္အထံေတာ္မွ ထြက္ခြါသြားလ်ွင္ မည္သို႔မ်ွ ထာ၀ရအသက္ႏွင့္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ ရစရာ အေၾကာင္းမရွိ။ 

 

ဣသေရလမ်ား

 

ဣသေရလမ်ားသည္ ထာ၀ရဘုရားထံ၌ ယဇ္ေကာင္မ်ား ယူေဆာင္လာေသာ္လည္း မေကာင္း ေသာ အေကာင္မ်ားယူေဆာင္လာေသာေၾကာင့္ ထာ၀ရဘုရားက ျငင္းပယ္ေၾကာင္းကို ဤသုိ႔ေတြ႕ရသည္။

 

သားသည္ အဘကိုရိုေသတတ္၏။ ကြ်န္သည္ သခင္ကို ေၾကာက္ရြံ႕တတ္၏။ ငါသည္ အဘမွန္ လ်ွင္ င့ါကိုအဘယ္သူ ရိုေသသနည္း။ သခင္မွန္လ်ွင္၊ အဘယ္သူေၾကာက္ရြံ႕သနည္း ဟု ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာ၀ရဘုရားသည္  နာမေတာ္ကို မထီမဲ့ျမင္ ျပဳေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔အား ေမးေတာ္မူ၏။ အကြ်ႏ္ုပ္တို႔ သည္ နာမေတာ္ကို အဘယ္သို႔ မထီမဲ့ျမင္ျပဳပါသနည္း ဟု သင္တို႔ ေမးရာတြင္၊ ညစ္ညဴးေသာအစာကို ငါ့ယဇ္ ပလႅင္သို႔ ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္တကား။ အကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို အဘယ္သို႔ ရႈတ္ခ်ပါသနည္းဟု ေမးရာတြင္၊ ထာ၀ရဘုရား၏ စားပြဲသည္ ယုတ္မာ၏ဟုဆိုေသာေၾကာင့္ ငါ့ကို ရႈတ္ခ်ၾကၿပီ။ မ်က္စိကန္းေသာအေကာင္ကို ယဇ္ ပူေဇာ္လ်ွင္ အျပစ္ရွိသည္မဟုတ္ေလာ။ ေျခဆြံ႕ေသာအေကာင္ႏွင့္ နာေသာအေကာင္ကို ယဇ္ပူေဇာ္လ်ွင္ အျပစ္ရွိ သည္မဟုတ္ေလာ။ ၿမိဳ႕၀န္မင္းအား ဆက္ပါေလာ့။ မင္း၏စိတ္ႏွင့္ ေတြ႕လိမ့္မည္ေလာ။  သင့္မ်က္ႏွာကို ေထာက္ လိမ့္မည္ေလာ့ဟု ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာ၀ရဘုရား မိန္႕ေတာ္မူ၏(မာလခိ ၁ း ၆ - ၈)

 

သင္တို႔က၊ ထာ၀ရဘုရား၏ စားပြဲေတာ္သည္ ညစ္ညဴး၏။ တင္ထားေသာ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ သည္ ယုတ္မာ၏ဟု ဆိုေသာေၾကာင့္၊ စားပြဲေတာ္ကို ရႈတ္ခ်ၾကၿပီ။ တဖန္ သင္တို႔က အမႈေတာ္ကို ေဆာင္ရြက္၍ ပင္ပန္းစြတကားဟုဆိုလ်က္၊ ကဲ့ရဲ႕သံကို ျပဳတတ္ၾကသည္ဟု ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာ၀ရဘုရား မိန္႔ေတာ္ မူ၏။ လုယူေသာအေကာင္၊ ေျခဆြံ႕ေသာအေကာင္၊ နာေသာအေကာင္ကို ေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီ။ ထိုသို႔ေသာ ပူေဇာ္ သကၠာကို ေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီတကား၊ သင္တို႔လက္မွ ငါခံရမည္ေလာဟု ထာ၀ရဘုရား ေမးေတာ္မူ၏။ သစၥာဂတိ ထားၿပီးမွ မိမိသိုးစု၌ အထီးရွိလ်က္ပင္၊ လွည့္စား၍၊ ထာ၀ရဘုရားအား ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာအေကာင္ကို ယဇ္ပူေဇာ္ေသာ သူသည္ အမဂၤလာရွိေစသတည္း။ ငါသည္ ႀကီးျမတ္ေသာရွင္ဘုရင္ ျဖစ္၏။ ငါ၏နာမေတာ္သည္ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ တြင္ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ ျဖစ္ရမည္ဟု ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာ၀ရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။                (မာလခိ ၁း  ၁၂-၁၄)

 

ဣသေရလလူမ်ားသည္ ထာ၀ရဘုရားကိုစြန္႔၍ အျခားေသာ ဘုရားမ်ားကို ကိုးကြယ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗာဗုလုန္ကြ်န္ခံေစ၍ သူတို႔၏နားမ်ားကို ေဖါက္လိုက္သည္။ ဗာဗုလုန္ကြ်န္ခံရာမွ ျပန္လာေသာအခါ  သင္ခန္းစာရ၍ ရုပ္တုမ်ားမကိုးကြယ္ေတာ့ဘဲ ထာ၀ရဘုရားသခင္ ကိုသာလ်ွင္ ကိုးကြယ္ၾကသည္။ ထာ၀ရဘုရား ကိုသာ ကိုးကြယ္၍ ယဇ္ေကာင္မ်ားကို ပူေဇာ္ေသာ္လည္း မာလခိထဲမွ ေရးထားသည္ အတိုင္း အက်ိဳးအပဲ့အကမ္း မ်ားကို ပူေဇာ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထာ၀ရဘုရားက သူတို႔၏ ပူေဇာ္သကၠာမ်ားႏွင့္တကြ သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ကိုပါ ျငင္းပယ္သည္။

 

ယခုအခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္ထံ၌ မိတ္ေဆြဘယ္အရာကို ယူေဆာင္လာမည္နည္း။ မိမိ၏အလွဴ ေတာ္ေငြ၊ ေကာင္းမႈကုသိုလ္၊ ဆုေတာင္းျခင္း၊ က်မ္းစာဖတ္ျခင္း၊ ေကာင္းေသာအက်င့္၊ မိမိ၏အသက္တာမ်ားကို ယူေဆာင္လာရမည္ေလာ။ ထိုအရာမ်ားကို ဘုရားသခင္ လက္ခံေတာ္မူမည္ေလာ။ လက္၌ယူေဆာင္လာေသာ အရာမရွိလ်ွင္ ဘုရားသခင္က လက္ခံေတာ္မူမည္ေလာ။ ထိုအရာမ်ားကို ဆက္ ေလ့လာ ရၾကမည္။

 

ဤအရာမ်ားကို မသိဘဲ မိတ္ေဆြ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္။ အေၾကာင္းမူကား ဤအရာမ်ားကို မေဟာ မေျပာေသာေၾကာင့္ ေသာ္၎၊  မေလ့လာေသာေၾကာင့္ေသာ္၎ ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သလို ကိုးကြယ္ၾကသည္။ ဣသေရလမ်ား မွားယြင္းခဲ့ၿပီ။ ယခု ခရစ္ယာန္မ်ားလည္း မွားယြင္းၾကျပန္ၿပီ။ ထိုသို႔ မမွားရေလ ေအာင္ ဆက္ေလ့လာၾကစို႔။

 

 သင္ခန္းစာ (၆) ေမးခြန္းမ်ား

 ၁။            ထာ၀ရဘုရားက ဣသေရလမ်ားအား တႏွစ္ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ ပြဲခံခိုင္းသနည္း။

 

၂။            ထာ၀ရဘုရားထံ အဘယ္သူမ်ွ .................................. မေပၚလာရ။

 

၃။            ယဇ္ပုေရာဟိတ္၌ ပူေဇာ္စရာ .................................... ရွိရ၏။

 

၄။            ဣသေရလမ်ားသည္ မည္သည့္အရာမ်ားကို ပူေဇာ္တတ္ၾကသနည္း။

 

၅။            ကာဣနကို ဘုရားသခင္က တံခါး၀၌ အဘယ္အရာ ထားေပးသနည္း။

 

၆။            ကာဣနသည္ ဘုရားသခင္ေပးေသာ ယဇ္ေကာင္ကို အသံုးျပဳပါသလား။ 

၇။            ဘုရားသခင္က ကာဣနကို အဘယ္ေၾကာင့္ လက္မခံသနည္း။ 

၈။            ဣသေရလလူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ထံ မည္ကဲ့သို႔ေသာ တိရစာၦန္မ်ား ယူေဆာင္တတ္ၾကသနည္း။ 

၉။            ဘုရားသခင္ထံ မိတ္ေဆြ မည္သည့္အရာမ်ား ယူေဆာင္လာမည္နည္း။ 

၁၀။          ဘုရားသခင္ထံ မည္သည့္အရာ ယူေဆာင္ရမည့္အရာသည္ အေရးႀကီးသည္ဟု သင္ယူဆပါသေလာ။

 

 

 ဆရာေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး

.