၀တ္္ျပဳျခင္းဆုိင္ရာပညတ္ သင္ခန္းစာ (၅)

၃။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အားျဖင့္သာကိုးကြယ္ရမည္
အလုပ္သမားမ်ားက ကုမၸဏီအႀကီးအကဲကိုေတြ႕ခ်င္ေသာအခါ အားလံုးရံုးခန္းထဲသို႔ မသြားဘဲ သူတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္ သာလွ်င္  သြားတတ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ အလုပ္သမားအားလံုး ရံုးခန္းထဲ၌ မဆန္႕သည္သာမက အားလံုးက စကားေျပာမွာမဟုတ္။ သူတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္ကသာ ေျပာမွာျဖစ္သည္။ ထို႔နည္းတူ လူတိုင္းက ဘုရားသခင္ကိုမေတြ႕ဘဲ ေခါင္းေဆာင္က သာလွ်င္ ဘုရား ေတြ႕ရသည္။ ထိုသုိ႔ လူမ်ား ကို္ယ္စား ဘုရားေတြ႕ေသာသူသည္  ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဟုေခၚသည္။

အိမ္ေထာင္ဦးစီး

ကမာၻဦးမွစ၍ ေမာေရွလက္ထက္၌ ၀တ္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ ပညတ္ေတာ္ ေပးသည္အထိ သတ္မွတ္ ထားေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ မရွိေခ်။ အိမ္ေထာင္ဦးစီး ေယာက္်ားမ်ားသည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ကာဣန ႏွင့္ အာေဗလ တို႔သည္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ယဇ္ပူေဇာ္ၾကသည္ (က ၄း၁-၅)။ ေနာဧသည္ သူကိုယ္တိုင္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ျဖစ္သည္ (က ၈း၂၀)။ အျဗာဟံလည္း သူကိုယ္တိုင္ ယဇ္ပူေဇာ္သည္ (က ၁၂း၇)။ ဣဇက္ ႏွင့္ ယာကုပ္တို႔လည္း သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ယဇ္ပူေဇာ္ခဲ့ၾကသည္ (က ၂၆း၂၅၊ ၃၅း၁)။

.

 

အာရုန္ႏွင့္သားမ်ားသာ

သို႔ေသာ္ ဣသေရလမ်ား အဲဂုတၱဳျပည္မွထြက္လာၾက၍ သိနာေတာင္ေျခသို႔ ေရာက္ၾက၍ ေမာေရွ အားျဖင့္ ၀တ္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ ပညတ္ေပးေသာအခါ လူတိုင္း ယဇ္ပုေရာဟိတ္ လုပ္ခြင့္မရွိေတာ့ေခ်။ အာရုန္ႏွင့္ သူ၏ သားမ်ားသာလွ်င္ လူတိုင္းအတြက္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ျဖစ္၍ ယဇ္ပူေဇာ္ႏို္င္သည္။ ဘုရားသခင္က ေမာေရွထံ ဤသို႔ မွာၾကားခဲ့သည္ - သင္၏အစ္ကို အာရုန္သည္၊ ငါ့ေရွ႕မွာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အမႈကို ေဆာင္ရမည္အေၾကာင္း၊ သူႏွင့္ သူ၏သားတည္းဟူေသာ နာဒပ္၊ အဘိဟု၊ ဧလာဇာ၊ ဣသမာ တို႔ကို၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔အထဲက ေရြးခ်ယ္၍ သင့္ေအာက္၌ခန္႔ထားေလာ့။ (ထြက္ ၂၈း၁)။

ယဇ္ပုေရာဟိတ္အရာရွာသူမ်ား

ေကာရ၊ ဒါသန္၊ အဘိရံ တို႔က အာရုန္၏ ေနရာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အရာကို လုယူေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ တရားစီရင္ျခင္းကို ခံရ၍ ေျမမ်ိဳျခင္းျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့ၾကေၾကာင္း က်မ္းစာ၌ ဤသို႔ေတြ႕ရသည္ - ထာ၀ရဘုရားကလည္း၊ ေကာရ၊ ဒါသန္၊ အဘိရံ တို႔၏တဲမ်ားကိုေရွာင္၍ ေနေစျခင္းငွါ၊ ပရိသတ္တို႔အား ဆင့္ဆို ေလာ့ဟု ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ေမာေရွထ၍ ဣသေရလအမ်ိဳး အသက္ႀကီးသူတို႔ႏွင့္တကြ၊ ဒါသန္၊ အဘိရံ ေနရာသို႔ သြားၿပီးမွ၊ ဤလူဆိုးတို႕၏ေနရာတဲမ်ားကို ေရွာင္၍ ေနၾကပါေလာ့။ သူတို႔၏ ဥစၥာ တစံုတခုကိုမွ် မထိၾကပါႏွင့္။ သုိ႔မဟုတ္ သူတို႔ႏွင့္အတူ၊ သူတို႔အျပစ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္ဟု ပရိသတ္တို႔ အား ဆင့္ဆိုလွ်င္၊ လူမ်ားတို႔သည္ ေကာရ၊ ဒါသန္၊ အဘိရံတဲ ပတ္၀န္းက်င္၌ မေနဘဲ ေရွာင္လႊဲ၍သြားၾကသျဖင့္ ဒါသန္၊ အဘိရံသည္ သား မယား ကေလးမ်ားႏွင့္တကြ ထြက္၍ မိမိတို႔ တဲတံခါး၀၌ ရပ္ေနၾက၏။ ေမာေရွကလည္း၊ ဤမႈအလံုးစံုတို႔ကို ငါသည္ အလိုလိုမျပဳ၊ ထာ၀ရဘုရား ေစခိုင္းေတာ္မူ၍ ငါျပဳသည္အေၾကာင္းကို သင္တို႔သည္ အဘယ္သုိ႔ သိရမည္နည္း ဟူမူကား၊ ခပ္သိမ္းေသာ လူ သတၱ၀ါတို႔ ခံရေသာ ေသျခင္း၊ ခပ္သိမ္းေသာ လူ သတၱ၀ါ တို႔ခံရေသာ ဆံုးမျခင္းကိုသာ ဤလူတို႔ခံရလွ်င္၊ ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္မမူ။ သုိ႔မဟုတ္ ထာ၀ရ ဘုရားသည္ အသစ္ဖန္ဆင္းေတာ္မူသျဖင့္၊ ေျမႀကီးကြဲပြင့္လ်က္ ဤလူတို႔ကို၎၊ သူတို႔ႏွင့္ဆိုင္သမွ်ကို၎ မ်ိဳ၍၊ သူတို႔သည္ အသက္ရွင္လ်က္ ေသမင္းႏိုင္ငံသို႔ ဆင္းသြားလွ်င္၊ ထာ၀ရဘုရား၌ ျပစ္မွားေၾကာင္းကို သင္တို႔သည္ သိနားလည္ရၾကလိမ့္မည္ဟု၊ ေျပာဆိုၿပီးသည္အဆံုး၌၊ သူတို႔ နင္းရာေျမႀကီးသည္ ကြဲ၍၊ မိမိခံတြင္းကို ဖြင့္သျဖင့္ သူတို႔ႏွင့္ သူတို႔အိမ္မ်ားကို၎၊ ေကာရႏွင့္ ဆိုင္သမွ်ေသာ သူတို႔ႏွင့္ သူတို႔ ဥစၥာရွိသမွ်ကို၎ မ်ိဳေလ၏။ ထိုသူတို႔ သည္ ကိုယ္တိုင္မွစ၍၊ ဆိုင္သမွ်ေသာ သူတို႔ႏွင့္တကြ၊ အသက္ရွင္လ်က္ ေသမင္းႏိုင္ငံသို႔ ဆင္းသက္၍၊ သူတို႔ အေပၚမွာ ေျမေစ့ျပန္သျဖင့္၊ သူတို႔သည္ ပရိသတ္မွ ပယ္ရွင္းျခင္းကို ခံရၾက၏။ (ေတာ ၁၆း၂၃-၃၃)

သူတို႔ႏွင့္ သေဘာျခင္းတူ၍ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အရာ၌ ခန္႔ထားေသာ လူ ၂၅၀ တို႔လည္း ထာ၀ရ ဘုရားထံေတာ္မွ မီးက်၍ ေသဆံုးခဲ့ၾကသည္။ နံ႕သာေပါင္းကို မီးရိႈ႕၍ ပူေဇာ္ေသာသူႏွစ္ရာငါးဆယ္ တို႔ကိုလည္း၊ ထာ၀ရဘုရားထံေတာ္က မီးထြက္၍ေလာင္ေလ၏။ (ေတာ ၁၆း၃၅)။

ယဇ္ပုေရာဟိတ္အရာသည္ အာရုန္ႏွင့္သားမ်ားအတြက္ သာျဖစ္ေၾကာင္းကို က်မ္းစာ၌ ဤသုိ႔ ေရးထားသည္ - တဖန္ ထာ၀ရဘုရားသည္ အာရုန္အားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္ႏွင့္သင္၏ေျမး အေဆြအမ်ိဳး တို႔သည္၊ သန္႔ရွင္းရာ ဌာနေတာ္ ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အျပစ္၊ သင္တို႔ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အရာႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အျပစ္ကို ခံရၾကမည္။ သင္၏ဘုိးဘ အေဆြအမ်ိဳး၊ ေလ၀ိအမ်ိဳးသား ညီအစ္ကိုခ်င္းတို႔သည္၊ သင္ႏွင့္ အတူကူညီ၍ အမႈေတာ္ ကိုေဆာင္ရြက္ေစျခင္းငွါ ေခၚထားေလာ့။ သို႔ရာတြင္ သင္ႏွင့္တကြ  သင္၏သားတို႔သည္၊ သက္ေသခံခ်က္ တဲေတာ္ ေရွ႕မွာ အမႈေတာ္ကိုေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။ ေလ၀ိသားတုိ႔သည္ သင့္ကို၎၊ တဲေတာ္ရွိသမွ်တုိ႔ကို၎ ေစာင့္ရၾက မည္။ သို႔ရာတြင္ သင္တို႔ႏွင့္ သူတို႔သည္ ေသေဘးလြတ္မည္အေၾကာင္း၊ သူတို႔သည္ တဲေတာ္တန္ဆာ၊ ယဇ္ပလႅင္ တန္ဆာမ်ားကို မခ်ဥ္းကပ္ရၾက။ သူတို႔သည္ သင္တို႔ႏွင့္အတူကူညီ၍၊ ပရိသတ္ စည္းေ၀းရာ တဲေတာ္ကိုေစာင့္ လ်က္ တဲေတာ္အမႈရွိသမွ်ကို ထမ္းရၾကမည္။ မဆိုင္ေသာသူသည္ သင္တို႔အနီးသို႔ မခ်ဥ္းမကပ္ရ။ ေနာက္တဖန္ အမ်က္ေတာ္ထြက္၍ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔အေပၚသို႔ မေရာက္မည္အေၾကာင္း၊ သင္တို႔သည္ သန္႔ရွင္းရာ ဌာနေတာ္ ႏွင့္ ယဇ္ပလႅင္ကို ေစာင့္ရၾကမည္။ ထိုသုိ႔ သင္တို႔၏ ညီအစ္ကို ေလ၀ိသားတို႔ကို၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသား တို႔ထဲက ေရြးယူ၍၊ ပရိသတ္စည္းေ၀းရာ တဲေတာ္အမႈကို ထမ္းေစျခင္းငွါ၊ ထာ၀ရဘုရားအားျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာ ထဲသို႔ သင္တို႔အား ငါေပး၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္ႏွင့္သင္၏သားတို႔သည္၊ ယဇ္ပလႅင္ႏွင့္ဆိုင္ေသာအမႈ၊ ကုလားကာ အတြင္း၌ ေဆာင္ရြက္စရာအမႈ ရွိသမွ်တုိ႔ကို၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္ရၾကမည္။ သင္တို႔အား ေက်းဇူးျပဳ၍ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အရာကို ငါေပးၿပီ။ မဆိုင္ေသာသူသည္ အနီးအပါးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လွ်င္၊ အေသသတ္ျခင္းကို ခံရမည္ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏ (ေတာ ၁၈း၁-၇)။

ေရွာလု

ရွင္ဘုရင္ေရွာလုက ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ရွေမြလကို မေစာင့္ႏိုင္ဘဲ ယဇ္ပူေဇာ္ေသာအခါ ဘုရားသခင္ က သူ႔ကို ရွင္ဘုရင္ အရာမွ ပယ္ရွားခဲ့ေၾကာင္းသိခဲ့ရၿပီ (၁ရာ ၁၃)။

ေယေရာေဗာင္

ေယေရာေဗာင္သည္ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္လာေသာအခါ ၀တ္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ ပညတ္အားလံုးကို က်ဴးလြန္ သည္။ ထာ၀ရဘုရား အစား ေရႊ ႏြားရုပ္တု ကို ကိုးကြယ္သည္။ သာမန္လူမ်ားကိုလည္း ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အျဖစ္ခန္႔ ထားေၾကာင္း ဤသို႔ေတြ႕ရသည္ - ေယေရာေဗာင္ သည္ လည္း၊ ျမင့္ေသာအရပ္ေပၚမွာ အိမ္ကို ေဆာက္၍၊ ေလ၀ိ သား မဟုတ္ေသာ သာမညလူတုိ႔ကို ယဇ္ပုေရာဟိတ္အရာ၌ ခန္႔ထား ေလ၏။ (၃ ရာ ၁၂း၃၁)

ေယေရာေဗာင္သည္ ရုပ္တုကိုးကြယ္၍ သာမန္လူမ်ားအား ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ခန္႔ထားျခင္းႏွင့္ ပြဲေန႔မ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း မ်ားေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ ပေရာဖက္အားျဖင့္ ဆံုးမျခင္းခံခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေနာင္တ မရ၊ ဆက္၍ လမ္းမွား လိုက္ေနေၾကာင္း ေအာက္ပါ က်မ္းပိုဒ္ မ်ား အားျဖင့္ သိရသည္။

ထိုေနာက္မွ ေယေရာေဗာင္သည္ မိမိအဓမၼလမ္းကို မေရွာင္၊ သာမည လူတို႔ကို ျမင့္ေသာအရပ္ တြင္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အရာ၌ ခန္႔ထား၏။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ လုပ္ခ်င္ေသာလူရွိသမွ်ကို ခ်ီးေျမွာက္သျဖင့္၊ သူတို႔သည္ ျမင့္ေသာအရပ္တြင္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ျဖစ္ၾက၏။ ထိုသို႔ျပဳေသာေၾကာင့္ ေယေရာေဗာင္ အမ်ိဳးကို ေျမႀကီးျပင္မွ သုတ္သင္ပယ္ရွားေစေသာ အျပစ္ေရာက္သတည္း။ (၃ရာ ၁၃း၃၃-၃၄)

ထို႔ေၾကာင့္ သူ႔အေပၚ၌ ထာ၀ရဘုရား အလြန္အမ်က္ထြက္၍ ပေရာဖက္ အဟိယအားျဖင့္ ဤသို႔ ဆိုခဲ့သည္ - သင္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို၊ ေယေရာေဗာင္ထံသို႔ သြား၍  ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ သင့္ကို လူစုထဲက ငါေရြး၍ ငါ၏ လူ ဣသေရလအမ်ိဳးကို  အုပ္စိုးေစျခင္းငွါ ခ်ီးေျမွာက္ လ်က္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဒါ၀ိဒ္မင္းမ်ိဳးလက္မွ ႏႈတ္၍ သင့္အားေပးေသာ္လည္း၊ သင္သည္ ငါ့ ကြ်န္ဒါ၀ိဒ္ ကဲ့သို႔မဟုတ္။ သူသည္ ငါ့ပညတ္တိုု႔ကို ေစာင့္ေရွာက္၏။ ငါ့ေရွ႕မွာ ေကာင္းေသာ အက်င့္ကိုသာ က်င့္မည္ဟုတ္ စိတ္ႏွလံုး အၾကြင္းမဲ့ င့ါကိုဆည္းကပ္၏။ သင္မူကား သင့္ေရွ႕မွာ ျဖစ္ဘူးေသာ သူအေပါင္းတို႔ကို လြန္၍ ဒုစရိုက္ကိုျပဳေလၿပီ။ ငါ့အမ်က္ကို ႏႈိးေဆာ္ျခင္းငွါ အျခားတပါးေသာဘုရားႏွင့္သြန္းေသာ ရုပ္တုတို႔ကို လုပ္ ငါ့ကိုသင့္ေက်ာေနာက္သုိ႔ ပစ္ထားၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေယေရာင္ေဗာင္ အမ်ိဳးအေပၚသို႔ ေဘးဥပါဒ္ ေရာက္ေစမည္။ ဣသေရလၿမိဳ႕ရြာ၌ အခ်ဳပ္ခံ ေသာသူျဖစ္ေစ၊ အလြတ္ေျပး ေသာသူျဖစ္ေစ၊ ေယေရာေဗာင္အမ်ိဳး ေယာက္်ားမ်ားကို ပယ္ျဖတ္မည္။ လူသည္ ေနာက္ေခ်းကို အကုန္အစင္က်ဳံးသြားသကဲ့သို႔၊ က်န္ၾကြင္းေသာ ေယေရာေဗာင္အမ်ိဳးကို ပယ္သြားမည္။ ေယေရာေဗာင္ အမ်ိဳးသားသည္ ၿမိဳ႕ထဲမွာေသလ်ွင္ အေသေကာင္ကို ေခြးစားလိမ့္မည္။ ၿမိဳ႕ျပင္မွာ ေသလ်ွင္ မိုဃ္းေကာင္းကင္ငွက္ စားလိမ့္မည္အေၾကာင္း ထာ၀ရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူၿပီ။ (၃ ရာ ၁၄း၇-၁၁)

ယဇ္ပုေရာဟိတ္အရာကို ရွာေသာ ေကာရအဖြဲ႕၏နိဂံုးသိရၿပီ။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အား မကိုးကြယ္ ေသာ ေရွာလုဘုရင္ဘုရားသခင္၏ ပယ္ရွားျခင္းခံရေၾကာင္း သိရၿပီ။ လိုခ်င္ေသာသူတိုင္းကို ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ခန္႔ေသာ ေယေရာေဗာင္၏ ျပစ္ဒဏ္မ်ားလည္း သိရၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။

သို႔ျဖစ္လွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ မည္သူနည္း။ ကက္သလိပ္ဘုန္းႀကီးမ်ားသည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ျဖစ္သေလာ။ သင္းအုပ္ ဆရာမ်ားသည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ျဖစ္သေလာ။ အာရုန္အႏြယ္မ်ားသည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ျဖစ္ေသးသေလာ။ သင္ကိုယ္တိုင္သည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ျဖစ္သေလာ။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မသိလ်ွင္ မည္သုိ႔ အားကိုး ႏိုင္မည္နည္း။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ မရွိလ်ွင္ မည္သုိ႔ ဘုရားသခင္ထံခ်ဥ္းကပ္ ကိုးကြယ္ႏိုင္မည္နည္း။ ထိုအရာမ်ားကို ဆက္ေလ့လာမည္။ ဆက္ဖတ္ပါ။

သင္ခန္းစာ (၅) ေမးခြန္းမ်ား

၁။            ကမာၻဦးမွစ၍ ေမာေရွလက္ထက္တိုင္ေအာင္ မည္သူသည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ျဖစ္သနည္း။

...............................................................................................................

၂။            ၀တ္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ ပညတ္အရ မည္သူသည္သာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ျဖစ္ႏိုင္သနည္း။

................................................................................................................

၃။            အာရုန္၏ သားမ်ား နာမည္ ေဖၚျပပါ။

................................................................................................................

၄။            အာရုန္၏ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ရာထူးကို လိုခ်င္ၾကေသာသူမ်ားသည္ .............................

တို႔ျဖစ္သည္။

၅။            ေကာရႏွင့္ အဖြဲ႕မ်ားကို ဘုရားသခင္က မည္ကဲ့သို႔ စီရင္သနည္း။

................................................................................................................

၆။            ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ျဖစ္ခ်င္ၾကေသာ လူ ၂၅၀ တို႔ကို ဘုရားသခင္က မည္ကဲ့သို႔ တရားစီရင္သနည္း။

................................................................................................................

၇။            ေရွာလုမင္း၏ အျပစ္သည္ အဘယ္အရာနည္း။

................................................................................................................

၈။            ေယေရာေဗာင္ က်ဴးလြန္ေသာ ၀တ္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ ပညတ္မ်ားကို ေဖၚျပပါ။

................................................................................................................

၉။            ဘုရားသခင္သည္ ေယေရာေဗာင္ကို မည္ကဲ့သို႔ တရားစီရင္သနည္း။

................................................................................................................

၁၀။          ကက္သလိပ္ဘုန္းႀကီးမ်ား၊ သင္းအုပ္မ်ား၊ သင္ကိုယ္တိုင္သည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ျဖစ္သေလာ။

................................................................................................................

ဆရာေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး