၀တ္္ျပဳျခင္းဆုိင္ရာပညတ္ သင္ခန္္းစာ (၄)ဆရာေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး

၀တျ္ပဳျခင္းဆုိင္ရာ ပညတ္သည္မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း အေရးႀကီးဆုံးေသာအရာ ေလးခုကုိေဖၚျပလုိသည္။ ထုိအရာ မ်ားမွာ

၁၊ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသာ ကုိိကြယ္ရမည္။

၂၊ ဘုရားရွိေသာေနရာ၌သာ ကုိိးကြယ္ရမည္၊

၃၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အားျဖင့္သာ ကုိးကြယ္ရမည္၊

၄၊ ယဇ္ေကာင္အားျဖင့္သာ ကုိးကြယ္ရမည္၊၊

၁၊ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရား သာ ကုိးကြယ္ရမည္

ေကာင္းကင္ဘုံႏွင့္ ငရဲ ပုိင္ရွင္သည္ အသက္ရွင္ေတာ္မူ ေသာ ဖန္ဆင္းရွင္ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္၊ ထုိဘုရားသခင္ကုိ မကုိးကြယ္ဘဲ အျခား ေသာ ဘုရားကုိ ကုိးကြယ္လွ်င္ မည္ကဲ့သုိ ့ေကာင္းကင္နိင္ငံသုိ ့ေရာက္နိင္မည္နည္း။ ဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္တုိင္က ဤသုိ ့ပညတ္ထားခဲ့သည္-ငါမွတပါး  အျခားေသာ ဘုရား ကိုု မကိုုးကြယ္ ႏွင့္။ အထက္ မိုဃ္းေကာင္းကင္္၌ ၄င္္း၊ ေအာက္အရပ္ေျမႀကီး ေပၚ၌၄င္္း၊ ေျမႀကီီးေအာက္ ေရထဲ၌၄င္္း ရွိေသာ အရာ ႏွင့္္ ပံုသ႑ာာန္တူေအာင္္၊ ႐ုပ္တုဆင္္းတု ကိုို ကိုယ္ အ ဘုို႔ မ လုပ္ႏွင့့္ (ထြက္ ၂၀း၃-၄)၊ ထုိ ့ေၾကာင့္ အျခားေသာဘုရား ကုိးကြယ္ေသာသူသည္ ေကာင္းကင္နိင္ငံေရာက္ဘုိ႔ မေရာက္ဘုိ႔ စဥ္းစားစရာမလုိေတာ့ေခ်။ မေရာက္ဘုိ ့ရန္ေသခ်ာ ျပီးျဖစ္သည္။

.

ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ဘုန္းကုိ အဘယ္သူမွ် မေပးခ်င္။ ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါးေပးေသာအခါ သူမွတပါး အျခားေသာ ဘုရားမ်ားကုိ ကုိးကြယ္ မွာ စုိးရိမ္ေသာေၾကာင့္ အျခား ဘုရားမ်ား မ ကုိးကြယ္ဘုိ ့ရန္ အတန္တန္ မွာ ထားခဲ့သည္၊ အျခားေသာ ဘုရားကို သင္သည္ မကိုးကြယ္ရ၊ အျပစ္ ရွိွ ယံုလြယ္ အမည္ ရွိေသာ ထာ၀ရဘုရားသည္ အျပစ္ရွိသည္ ဟု ယံုံလြယ္ေသာ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊ (ထြက္ ၃၄း၁၄)၊ ဤက်မ္းပုိဒ္ကုိ အဂၤလိပ္က်မ္းစာ ၌ ၾကည့္ပါက ဤသုိ ့ေတြ ့ ရသည္ (for you shall not worship any other god, for the LORD, whose name is Jealous God.) ထာ၀ရ ဘုရားသည္ သ၀န္တုိ တတ္ေသာ ဘုရားျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္၊ သ၀န္တုိျခင္းသည္လင္ႏွင့္မယားၾကား။ ရီးစား ၾကား၌ျဖစ္တတ္ ေသာ အရာျဖစ္သည္၊ အခ်စ္ႀကီးလွ်င္ သ၀န္တုိမႈုမ်ားသည္။

 

ဘုရားသခင္လည္း သူ ့ကုိ မကုိးကြယ္ဘဲ အျခားေသာ ဘုရားကုိ ကုိးကြယ္ လွ်င္ အလြန္သ၀န္တုိသည္၊ ထုိ ့ေၾကာင့္ ေမာေရွ မွတဆင့္ ဣသေရလ လူမ်ားထံ ဤကဲ့သုိ ့အထပ္ထပ္ မွာထားခဲ့သည္-ငါပညတ္သမွ် တိုိ႔ သတျိပဳၾကေလာ့၊ အျခားေသာ ဘုရား ၏နာမကိုု မျမြက္မဆိုႏွင့္္၊ သင္၏ႏႈုတ္ထဲ က ျမြက္သံကို သူတပါး မၾကားေစႏွင့့္၊ (ထြက္ ၂၃း၁၃) ထာ၀ရဘုရားသည္ အျခားေသာ ဘုရားမ်ားကုိ ႏွႈတ္ႏွင့္ပင္ မျမြက္ေစခ်င္၊ မည္မွ် သ၀န္တုိေၾကာင္းကုိ သိနိင္သည္၊

သင္၏ ဘုရားသခင္ထာ၀ရဘုရားကိုိေၾကာက္႐ြံ႕ရ မည္။ ထုိဘုရားသခင္ကိုသာ၀တ္ျပဳရမည္၊၊ နာမေတာ္အားျဖင့္္လည္း က်ိန္ဆုိိျခင္းကိုု ျပဳရမည္၊ အျခားတပါးေသာဘုရား။သင့္ပတ္ လည္႔္႔ေနေသာ လူမူမ်ဳိးတုိ ့၏ဘုရားကိုမဆည္းမကပ္ရ၊ သင္၏ဘုရားသခင္ထာ၀ရသခင္ ထာ၀ရဘုရားသည္ သင္တုိ ့ အျပစ္ ရွိသည္ဟု ယုံ လြယ္ေေသာ ဘုရားျဖစ္ေတာ္ မူ၏။ သင္၏ဘုရား သခင္ ထာ၀ရဘုရားသည္ သင့္ ကို အမ်က္ထြက္၍ ေျမႀကီီးျပင္မွာ သုတ္သင္ ပယ္ရွားေတာ္မူမည္ဟု  စိုးရိမ္စရာရွိ၏။ (တရား ၆း၁၃-၁၅) ဘုရားသခင္သည္ သူ ့ကုိ မကုိးကြယ္ ဘဲ အျခားေသာဘုရား ကုိ ကုိးကြယ္ လွ်င္ ေျမႀကီးျပင္မွာ သုတ္သင္ ပယ္ရွားေတာ္မူသည့္ တုိင္ ေအာင္အမ်က္ထြက္မည့္ အရာကုိ ႀကိဳတင္ သတိေပး ေတာ္မူခဲ့သည္၊ ထုိ ့ေႀကာင့္ အျခားေသာ ဘုရား ကုိးကြယ္သူမ်ားအေပၚ ထာ၀ရဘုရားမည္မွ် အမ်က္ထြက္ေတာ္မူေၾကာင္းသိနိင္သည္။ သိလည္းသိသင့္သည္၊ သုိ ့ေသာ္ ယေန ့ ခရစ္ယာန္ဟု ဆုိသူမ်ားသည္ ထုိအရာကုိ အေလး အနက္မထား။သားသမီးမ်ားကုိလည္း ထာ၀ရဘုရား မကုိးကြယ္ေသာ္လည္း ရာထူး ေကာင္းေသာ။ ခ်မ္းသာေသာ သူမ်ားႏွင့္ လက္ထပ္ေစခ်င္ ၾကသည္၊ ထာ၀ရဘုရားအားအမ်က္ႏွဳိးေဆာ္ၾကသည္။

သင္၏ညီအစ္ကိုိရင္္း၊ သင္၏သားသမီး၊ သင္၏ရင္ခြင္၌ ေနေသာ မယား။ ကိုယ္ကဲ့သုိ ့ မွတ္တတ္ေသာ အေဆြခင္ပြန္း တ စုံတေယာက္က။ သြားၾကစို ့။သင္လည္္းမသိိ။ ဘုိးေဘးတုို႔့ လည္္း မသိေသာ အျခားတပါးေသာ ဘုရား။ သင့္ပတ္လည္အနီးအေ၀း ေနေသာသူ၊ ေျမႀကီးစြန္း တဘက္မွသည္ တဘက္တုိင္ေအာင္။ ကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားကိုု ၀တ္္ျပဳၾကစို ့ဟု တိတ္ဆိတ္စြာ ေသြး ေဆာင္လွ်င္။ သင္သည္၀န္မခံရ၊ သူ႔၏စကားကိုိ  နားမေထာင္ရ၊ သူ ့ ကိျုမင္ေသာအခါမသနားရ၊ ႏွေျမာသျဖင့္ ဖြက္ မထားရ ဘဲ။ သူ ့ ကို အမွန္ သတ္ရမည္။ သူသည္ အေသသတျ္ခင္းကို ခံစိမ့္ ေသာ။ သင္သည္ အဦး ျပဳျပီး မွ၊ လူအေပါင္းတုိ႔ သညျ္ပဳရၾကမည္္၊ ကၽြန္ခံေနရာအဲဂုတၳဳျပည္မွ သင္တုိုိ႔ကိုႏႈတ္ေဆာင္ေတာ္မူေသာ သင္၏ဘုရားသခင္ထာ၀ရဘုရားထံေတာ္္မွ လြဲြေစျခင္း  ငွာႀကံစည္ေသာေၾကာင့္။ ထိုသူကိုိ ေက်ာက္ခဲႏွင့္ ပစ္၍ အေသ သတ္ရၾကမည္္။ ထုိသိတင္းကို ဣသေရလ အမ်ဳိးသားအေပါင္း တုို႔သည္ ၾကား၍၊ ထုိသုိ ့ ေသာ အဓမၼအမႈကို သင္တုိ ့တြင္ ေနာက္တဖန္ မ ျပဳ၀ံဘဲ ေနၾကလိမ့့္  မည္၊၊ (တရား ၁၃း၆-၁၀)၊

ကုိယ္မိသားစုထဲမွ အျခားဘုရားကုိ ကိုးကြယ္ ဘုိ ့ရန္ ေသြးေဆာင္သူမ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္ သတ္ရမည္ဟု ဘုရားသခင္ပညတ္ ထားသည္၊ ထုိ ့ ေၾကာင့္ ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ အျခားေသာ ဘုရား ကုိးကြယ္ေသာ သူမ်ားကုိ မည္မွ် အလုိမရွိေၾကာင္းကုိ ထင္ရွားစြာ ေတြ ့ျမင္နိင္သည္၊ သုိ႔ေသာ္  ယေန ့ခရစ္ယာန္မ်ား သည္ ထုိ အရာကုိ အေလး အနက္ မထားၾက။

ဘုရားအျမင္၌ အျခားဘုရား ကုိးကြယ္ျခင္းသည္ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ျခင္းႏွင့္တူ ေၾကာင္းဤသုိ ့ေတြ ့ရသည္ -သင္သည္ ယခုသြားေသာ ျပည္သူျပည္သား တို ့ႏွင့္္  မိတ္သဟာယ ဖြဲ ့သျဖင့္။ သင့္အလယ္၌ တိုက္မိိ လဲစရာ အေၾကာင္း မျဖစ္ေစျခင္းငွါ။ ကိုိယ္ကိုကိုယ္ သတိျပဳေလာ့့။ သူတို ့ ယဇ္ပလႅင္မ်ား ကိုိ  ဖ်က္ဆီးရမည္္။ သူတို႔ ႐ုပ္တုဆင္းတုမ်ားကို ခ်ဳိးးဖဲ့ဲရမည၊္၊ သူတိုိ႔ ၏ အာရွရပင္မ်ားကိုု ခုတ္လွဲွရမည္္၊ အျခားေသာ ဘုရား ကို သင္ သည္ မကိုုးကြယ္ရ၊ အျပစ္ရွိွ  ယံုံလြယ္ အမည္ရွိေသာ ထာ၀ရဘုရားသည္ အျပစ္ရွိသည္ဟု ယံုံလြယ္ေသာ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊ သင္သည္ ထိုျပည္သူူျပည္သားတိို ့ႏွင့္ မိတ္သဟာယဖြဲြ႕  သျဖင့့္၊ သူတို ့သည္ မိမိတို ့ဘုရားႏွင့္ မွားယြင္း ျခင္းကိျုပဳ၍ ထိုိဘုရားတို ့အား ယဇ္ပူေဇာ္ေသာအခါ။ သင့္ကိုိ ေခၚ၍ သင္သည္ ထိုိယဇ္ေကာင္ကို စားမည္ ဟူ၍၄င္း။ သင္သည္ သူတိုိ ့သမီး မ်ား ကိုယူ၍။ ကိုယ္သားတို ့ႏွင့္္ထိမိမ္းျမားေပးစားသျဖင့္။ ထိုသမီးတို႔ သည္မိမိမိတို ့ဘုရားႏွင့့္ မွားယြင္းျခင္းကိုုျပဳ၍ သင္၏သားတို ့ကို ထိုဘုရားတို ့ႏွင့့္ မွားယြင္းေစမည္ဟူ၍၄င္း စိုးရိမ္စရာရွိ၏၊ သင္သည္ ကိုိယ္အဘို ့ သြန္းေသာ ဘုရားတိုိ႔ကို မလုပ္ရ။ (ထြက္ ၃၄း၁၂-၁ရ)၊

ျမန္မာက်မ္းစာအုပ္၌ “မွားယြင္းသည္” ဟုဆုိေသာ္လည္း အဂၤလိပ္က်မ္းစာ၌ ျပည့္တန္ဆာလုပ္သည္ ဟု ဤကဲ့သုိ ့ေတြ ့ ရသည္၊

(for you shall worship no other god: for the LORD, whose name is Jealous, is a jealous God. 15 "Don't make a covenant with the inhabitants of the land, lest they play the prostitute after their gods,and sacrifice to their gods, and one call you and you eat of his sacrifice; 16 and you take of their daughters to your sons, and their daughters play the prostitute after their gods, and make your sons play the prostitute after their gods.)(Ex 34:14-16)

ထုိ ့ေၾကာင့္ အျခားဘုရား ကုိးကြယ္ျခင္း သည္ ဘုရားသခင္ အလြန္အမ်က္ေဒါသထြက္၍ မည္မွ်အျပစ္ႀကီးေၾကာင္းကုိ သိနိင္သည္။ ထုိသုိ ့ အတန္တန္ မွာထားေသာ္လည္း ဣသေရလ လူမ်ဳိးမ်ားသည္ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ထြက္ကတည္းက စ၍ ဗာဗုလုန္ ကြ်န္ခံသည္အထိ ရုပ္တုမ်ားကုိသာ ကုိးကြယ္ၾကသည္။ ထာ၀ရဘုရား ယုံၾကည္ေသာဘုရင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဒါ၀ိဒ္မင္း။ ေယေဟာရွဖတ္မင္း။ ေဟဇကိမင္း။ ေယာရွမင္းတုိ့လက္ထက္၌သာ အျခားဘုရား မကုိးကြယ္ဘဲ ထာ၀ရဘုရားကို ကုိးကြယ္ၾကသည္၊ ပေရာဖက္မ်ားကုိေစလြတ္၍ သတိေပးေသာ္လည္း နားမေထာင္ၾက။ ဂရုမစိုက္ၾက၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံး၌ ဣသေရလျပည္ကုိ အာရႈရိလက္၌၄င္း။ ယုဒျပည္ကုိ ဗာဗုလုန္လက္၌၄င္း ကြ်န္ခံေစ ခဲ့သည္။ ထာ၀ရဘုရား ကုိ မကုိးကြယ္ ဘဲ အျခားေသာ ဘုရားမ်ား ကုိးကြယ္ ျခင္းသည္ ေကာင္းကင္ဘုံရွင္ ထာ၀ရ ဘုရား အတြက္ သာမည အျပစ္ မဟုတ္။ အႀကီးမားဆုံးေသာ အျပစ္။ အ ျပစ္တကာတုိ ့၏ အႀကီးမားဆုံးေသာ အျပစ္ ျဖစ္သည္၊ သုိ႔ေသာ္ ယေန႔ ခရစ္ယာန္မ်ား၏အျမင္၌ အျခားဘုရား ကုိးကြယ္ ျခင္းသည္ အေရးမႀကီး၊ ထုိ ့ ထက္ ကုိယ္က်င့္တရား ေဖါက္ဖ်က္ ျခင္းသည္ အလြန္ အျပစ္ႀကီးသည္ ဟု ယူဆ ၾကသည္၊

၂၊ ဘုရားရွိေသာေနရာ၌သာ ကုိးကြယ္ရမည္

ေနရာတုိုင္း၌ ကမၻာဦးမွစ၍ ပညတ္ေတာ္ေပးသည္ အထိ ဘုရားသခင္ကုိမိမိတုိ႔ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ေနရာတုိင္း မွာ ကုိးကြယ္နိင္သည္၊ အျဗာဟံ။ ဣဇက္။ ယာကုပ္တုိ ့သည္ ေရာက္ေလရာအရပ္ရပ္၌ ယဇ္ပလႅင္မ်ားကုိတည္ေဆာက္၍  ကုိးကြယ္ တတ္ၾကသည္၊

တဲေတာ္၌ ဘုရားသခင္က ေမာေရွအား သိနာ ေတာင္ေျခ ၌ တဲေတာ္ ေဆာက္ခုိင္းသည္၊ ထုိအခိ်န္မွစ၍ ဘုရားသခင္ အား တဲေတာ္၌သာ ကုိးကြယ္ရသည္။

ဗိမာန္ေတာ္၌သာ ေရွာလမုန္မင္း က တဲေတာ္ အစား ဗိမာန္ေတာ္ေဆာက္ ေသာအခါ ဗိမာန္ေတာ္ထဲမွသာ ကုိးကြယ္ ရသည္၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ဗိမာန္ေတာ္၌သာ ဘုရားသခင္ က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူခဲ့သည္၊ သုိ ့ေသာ္ ဣသေရလူမ်ားသည္ သစၥာမရွိေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကုိစြန္႔၍ အျခားေသာ ဘုရားမ်ားကုိ ကုိးကြယ္ေသာ အခါ စိမ္းေသာသစ္ပင္ေအာက္တုိင္းႏွင့္ေတာင္ကုန္းတုိင္းေပၚ၌ ယဇ္ပူေဇာ္တတ္ၾကသည္၊ ထုိသုိ ့ျဖစ္မည့္ အရာကုိ ႀကဳိသိေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က -သင္တုိ ့သည္ ေျမႀကီးေပၚမွာ အသက္ ရွင္သမွ်ေသာ ကာလပတ္လုံး ၀င္စားေစျခင္းငွာ သင္တုို ့ဘုိးေဘး ကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရားေပးေတာ္မူေသာျပည္၌ က်င့္အ့ံ့ေသာငွာ ေစာင့္ေရွာက္ရေသာ စီရင္ထုံးဖြဲြ႕ ခ်က္မ်ားဟူမူကား။ သင္တုိ ့ အစိုးရေသာ လူမူမ်ဳိးတုိ ့သည္ ေတာင္ႀကီး ေတာင္ငယ္အေပၚ။ စိမ္းေသာ သစ္ပင္ေအာက္၌ မိမိ တုိ ့ဘုရားမ်ားကိုု ၀တ္္ျပဳရာအရပ္ ရွိသမွ်တုို႔့ကိုိ ရွင္းရွင္းဖ်က္ဆီးရမည၊္၊ သူတို ့ယဇ္ ပလႅင္မ်ားကိုလည္း ဖ်က္ရမည္္၊ ရုပ္တုမ်ားကို ျဖိဳခ်ရမည္၊၊ အာရွ ရပင္မ်ားကိုု မီး႐ိႈ႕ရမည္္၊ ထုလုပ္ေသာ ဘုရားဆင္းတု မ်ား ကိုု ခုတ္လွဲွရမည္္၊ ထုိအရပ္၌ ထုိဘုရားတုို႔၏ နာမကို ပင္ပယ္ရွင္း ရမည္္၊ သူတုိ ျ့ပဳသကဲ့သို ့သင္တုိ ့သည္ သင္တုိ ့၏ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရားအားမျပဳဘဲ။ သင္တုိ ့၏ ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရားသည္ သင္တုို ့အမ်ဳိးအႏြယ္ရွိသမွ်တို ့တြင္ နာမေတာ္ကို တည္ေစ ဘိုု ့ရာ ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာ အရပ္တည္းဟူေသာ က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူရာ အရပ္ကို ရွာ၍ လာရၾကမည္၊ ထုိအရပ္သို ့ သင္တုိ ့သည္ မီး႐ႈိ႕့ရာယဇ္ အစရွိွေသာ ယဇ္မ်ား။ ဆယ္ဘို ့တဘုိ ့ပူေဇာ္သကၠာ။ ခ်ီေျမာက္ရာ ပူေဇာ္သကၠာ။ သစၥာ ဂတိႏွင့္ဆိုင္ေသာပူ ေဇာ္သကၠာ။ အလုိလုိျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာ မွစ၍။ သိုးႏြားတြင္ အဦးဘြားေသာသားငယ္တုိိ ့ကိုိ ေဆာင္ခဲ့ရၾကမည္္၊ ထုိအရပ္၌သင္တုိ ့၏ဘုရားသခင္ထာ၀ရဘုရား ေရွ႕ ေတာ္၌ စားရၾက မည္္၊ ျပဳေလရာရာ၌ သင္တုို႔၏ဘုရား သခင္ ထာ၀ရဘုရား ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူသျဖင့္။ ကိုယ္တုိင္မွစ၍ အိမ္သူ အိမ္သားတုိ ့သည္ ရပ္လ်က္ ႐ႊင္လန္းျခင္းကို ျပဳရၾကမည္။ (တရား ၁၂း၁-၈)

ေတြ ့ ျမင္ရာအရပ္၌ မီး႐ိႈ႕ရာယဇ္ကို မပူေဇာ္ရမည္ အေၾကာင္း သတျိပဳၾကေလာ့၊ သင္တုို႔အမ်ဳိးတမ်ဳိးတြင္ ထာ၀ရ ဘုရား ေရြးေကာက္ ေတာ္မူေသာအရပ္၌မီး႐ိႈ႕ရာယဇ္ကို ပူေဇာ္၍။ ငါမွာထားသမွ်တိုိ႔ကိုုျပဳရၾကမည္-(တရား၁၂း၁၃-၁၄)၊ ဟုထာ၀ရဘုရားသည္ ေမာေရွအားျဖင့္အ ထပ္ထပ္ မွာထားသည္၊ထုိ ့ေၾကာင့္ ဣသေရလ လူမ်ားသည္တဲေတာ္ သုိ ့မဟုတ္ ဗိမာန္ေတာ္၌သာ ကုိးကြယ္ျခင္းအမႈုကုိ ျပဳလုပ္ၾကသည္၊ သို႔ေသာ္ အျခားေသာ ဘုရား ကုိးကြယ္ေသာအခ်ိန္တြင္မူ ေနရာတကာမွာ ကုိး ကြယ္တတ္ၾကသည္၊

အသြင္ကူးေျပာင္းကာလ

ဣသေရလလူမ်ားသည္ ေတာလည္ရာ၌ တဲေတာ္ထဲမွဘုရားကုိကုိးကြယ္၍ ေယရုရွလင္ျမိဳ ့ ဗိမာန္ေတာ္ တည္ ေဆာက္ခ်ိန္မွစ၍ ဗိမာန္ေတာ္ ၌ သာ ကုိး ကြယ္ေလ့ရွိသည္၊ထုိ ့ေၾကာင့္ရွမာရိအမ်ဳိးသမီးက သခင္ေယရွုထံ - အကၽြႏ္ုပ္တို ့ဘိုး ေဘးမ်ားသည္ ဤေတာင္ေပၚ၌ ကိုးကြယ္ေလ့ရွိၾက၏၊ ေယ႐ုရွ လင္ျမိဳ႕သာ ကိုးကြယ္ရမည္ဟု သင္တို ့သည္ ဆိုုတတ္ၾက၏ဟု ေလွ်ာက္လွ်င္- သခင္ေယရႈုက-အခ်င္းမိန္းမ။ ငါ့စကား ကိုယံုံေလာ့၊၊ ဤေတာင္ သို ့ မလာ။ေယ႐ုရွလင္ ျမိဳ႕သို႔ မသြားဘဲ ခမည္းေတာ္ကိုု ကိုးကြယ္ရ မည္ အခ်ိန္ကာလေရာက္ဆဲရွိ၏-ဟုေျဖခဲ့သည္(ေယာ၄း၂၀-၂၁)၊ သခင္ေယရႈုက ကုိးကြယ္မည့္ေနရာေျပာင္းေတာ့မည့္အေၾကာင္းကုိ ရွမာရိအမ်ဳိးသမီးထံေျပာ ျပျခင္းျဖစ္သည္၊

ဗိမာန္ေတာ္ဖ်က္စီး

သခင္ေယရွု အေသခံေသာအခါ ဗိမာန္ေတာ္အထဲမွအသန္႔ရွင္းဆုံးႏွင့္သန္ရွင္းရာဌါနကုိ ကာထားေသာ ကုလားကာသည္ကြဲသြားေၾကာင္း ဤသုိ ့ ေတြ ့ရသည္- ထုိအခါ ဗိမာန္ေတာ္ ၌ ကုလုလားကာသည္ အထက္စြန္းမွ ေအာက္စြန္း တိုင္ေအာင္ စုတ္ကဲြဲေလ၏-(မ ၂ရး၅၁)၊အဘယ့္ေၾကာင့္ သခင္ေယရွု အေသ ခံေသာအခါ ဗိမာန္ေတာ္ ကုလားကာ စုတ္ကဲြသနည္း ဟူမူကား ဘုရားသခင္ကုိ ဗိမာန္ေတာ္မွကုိးကြယ္ခ်ိန္ ကုန္ဆုံးေၾကာင္းကုိ ေဖၚျပျခင္းျဖစ္သည္၊ ဘုရားသခင္သည္လူေဆာက္ေသာဗိမာန္ေတာ္၌မရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္ဗိမာန္ေတာ္၌ကုိးကြယ္၍ မရေတာ့ ေၾကာင္းေဖၚျပျခင္း ျဖစ္သည္၊ ထုိဗိမာန္ေတာ္သည္ ေအဒီ ရ၀ တြင္ေရာမ စစ္သားမ်ား ကဖ်က္စီး၍ မရွိေတာ့ ေခ်၊ဣသေရလလူမ်ားက ေအဒီ ၁၃၅ ခန္ ့တြင္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ဘုိ ့ရန္ ႀကံစည္ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ ခဲ့ေခ်၊ ယေန ့တုိင္ေအာင္ ဗိမာန္ေတာ္ မရွိေသာေၾကာင့္ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း မျပဳလုပ္နိင္ၾကေခ်၊ ဣသေရလ မ်ား၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္တခုမွာ ဗိမာန္ေတာ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ ၍ ယဇ္ပူေဇာ္ဘုိ ့ရန္ျဖစ္သည္၊ သုိ ့ေသာ္ ဗိမာန္ေတာ္ ေနရာ ၌ မူစလင္မ်ားက ဗလီေဆာက္ထားေသာေၾကာင့္သူတုိ႔၏စိတ္ကူး ယဥ္မျပည့္စုံနိင္ေခ်၊ ဘုရားသခင္က အေကာင္းဆုံးေသာ အေစာင့္မ်ားကုိ ခ်ထားသည္၊ အျခားသူမ်ားက ဗိမာန္ေတာ္ေနရာကုိ ပုိင္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ ဣသေရလလူမ်ားက ၀ယ္ယူ၍ ဗိမာန္ေတာ္ တည္ေဆာက္ေလာက္ျပီ၊ ထုိအရာကုိ သိေသာ ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က အေကာင္းဆုံး အေစာင့္မ်ားျဖစ္ေသာ မူစလင္ မ်ားကုိ အေစာင့္မ်ားအျဖစ္ ခ်ထားျခင္းျဖစ္သည္၊

ယေန႔ ခရစ္ယာန္မ်ားက ဘုရားသခင္ကုိ လူလက္ႏွင့္ေဆာက္ေသာ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း၌ ကုိးကြယ္နိင္သည္ဟု ထင္မွတ္ၾကသည္၊ တနည္း အား ျဖင့္ မွန္ပါသည္၊ သုိ႔ေသာ္ မျပည့္စုံေခ်၊ ကက္သလိပ္အသင္းေတာ္သည္ ဣသေရလမ်ား လုပ္ေသာ အရာကုိဆက္လက္ထိမ္းသိမ္း၍ သူတုိ႔ ရွိေသာ ေနရာတုိင္း၌ ဗိမာန္ေတာ္မ်ားကုိ ေဆာက္ၾကသည္၊ သန္ ့ရွင္းရာဌါနမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ ၍သူတုိ ့၏ဘုန္းႀကီးမ်ားသာ ၀င္ခြင့္ရွိသည္၊ အျခားေသာ ခရစ္ယာန္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ထုိကဲ့သုိ႔့ေသာ သန္႔ရွင္းရာဌါန မျပဳလုပ္ၾကေသာေၾကာင့္ ဆင္ျမင့္ေပၚ၌ လူတုိင္းတက္ခြင့္ ရွိၾကသည္၊ ကက္သလိပ္မ်ားက အရိပ္ကုိ အတုယူ ထိန္းသိမ္း၍ အျခားေသာခရစ္ယာန္မ်ားသည္ အရိပ္ကုိလည္း မသိထိန္းသိမ္းရမွန္းလည္း မသိ မိမိတုိ ့ႀကဳိက္ႏွစ္သက္သလုိ လုပ္ၾကသည္၊

သုိ ့ေသာ္ဣသေရလမ်ား၏ရည္ရြယ္သည့္ အတုိင္း ဗိမာန္ေတာ္ တည္ေဆာက္လွ်င္လည္း အက်ဳိးမရွိေခ်၊ အေၾကာင္းမွာ ဘုရားသခင္သည္ လူေဆာက္ေသာ ဗိမာန္ေတာ္၌ မရွိျပီ၊ ကက္သလိ္ပ္မ်ား ေဆာက္ေသာ ဗိမာန္ေတာ္မ်ားလည္း အဓိပၸါယ္ မ႐ွိေခ်။ အျခားေသာ ခရစ္ယာန္မ်ား၏ ဘုရား ေက်ာင္းမ်ား၌လည္း ဘုရားသခင္မက်ိန္း၀ပ္ေခ်။

သို႔ျဖစ္လွ်င္ မည္သူမွန္မည္နည္း။ ဘုရားသခင္ကို မည္သည့္ေနရာ၌ ကိုးကြယ္ရမည္နည္း။ ထိုအရာမ်ားကို ဆက္လက္ ေလ့လာရၾကဦးမည္။ ဆက္ဖတ္ပါ။

သင္ခန္းစာ (၄) ေမးခြန္းမ်ား

၁။ ကိုးကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ ပညတ္၌ အဓိကအခ်က္ ေလးခ်က္မ်ား၊

(၁)-------------------------------------

(၂)--------------------------------------

(၃)--------------------------------------

(၄)--------------------------------------

၂။ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ဘုန္းကို အဘယ္သူအား ေကးခ်င္သနည္း။--------------

၃။ ဘုရားသခင္သည္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ဘုရား ျဖစ္သနည္း။----------------------------

၄။ ထာ၀ရဘုရားသခင္က- လူမ်ားအျခား ဘုရား ကိုးကြယ္ျခင္းကို မည္မွ် မုန္းသနည္း။-------------------

၅။ အျခားေသာ ဘုရားကိုးကြယ္သူကို မည္ကဲ့သို႔ အေရးယူခိုင္းသနည္း။----------------------------------

၆။ အျခားဘုရားကိုးကြယ္ျခင္းသည္ ဘုရားအျမင္၌ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အျပစ္က်ဴးလြန္ျခင္း ျဖစ္သနည္း။-------------------------

၇။ ေမာေ႐ွ လက္ထက္မွစ၍ ဘုရားသခင္ကို-----------မွာ၄င္း၊ေ႐ွာလမုန္ လက္ထက္မွစ၍---------------၌၄င္း ကိုးကြယ္ရသည္။

၈။ တဲေတာ္ႏွင့္ဗိမာန္ေတာ္မွ မကိုးကြယ္ေသာအရာသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က လက္မခံႏိုင္သနည္း။----------------

၉။ သခင္ေယ႐ႈက ႐ွမာရိ အမ်ဳိးသမီးကို အဘယ္အရာေျပာသနည္း။-------------------------

၁၀။ အဘယ္ေၾကာင့္ သခင္ေယ႐ႈ ေသေသာအခါ ဗိမာန္ေတာ္ ကုလားကာ စုတ္ကြဲသနည္း။--------------------

၁၁။ ဣသေရလမ်ား၏ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္သည္ အဘယ္အရာ ျဖစ္သနည္း။------------------

၁၂။ ဗိမာန္ေတာ္ေနရာ၌ အဘယ္အရာေဆာက္ထားသနည္း။------------အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။--------------------------။

ဆရာေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး