သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြန္ေတာ္၏ၤ ေၿဖာင့္မတ္ျခင္းChrist is My Righteousness!

Lesson 6

စံ၀င္းခ်ိဳ

မိတ္ေဆြခင္ဗ်ာ၊

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္၏အၿပစ္ အားလံုးမွ  ခြင့္လႊတ္ေပးသည္ အလြန္၀မ္းေၿမာက္ဖြယ္ရာၿဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္၊ ဘုရားသခင္လက္ခံႏိုင္ေသာ ေၿဖာင့္မတ္ၿခင္းရွိရန္လိုအပ္သည္။

ဘုရားသခင္သည္ သန္႔ရွင္းေသာဘုရားၿဖစ္သည္။  သမၼာက်မ္းစာမွသင္ၾကားေပးသည္မွာ၊ ဘုရားသခင္သည္ အလင္း ႏွင့္ ဂုဏ္က်က္သေရၿဖစ္သည္။ သူသည္ ပကတိ ၿပည့္စံု ေကာင္းမြန္ေသာ ၊ေၿဖာင့္မတ္ေသာ၊ ႏွင့္ အၿပစ္ကင္းေသာသူၿဖစ္သည္။ သူရွိေနၿခင္းၿဖင့္။ ယုတ္မာေသာသူ လြဲမွားေသာသူ မည္သူမွ်မ၀င္လာႏိုင္ပါ။ အၾကိမ္မ်ားစြာ သမၼက်မ္းစာတြင္ အေမွာင္ထုသည္။ အၿပစ္ အၿဖစ္ ရပ္တည္သည္။   သမၼာက်မ္းစာက   “---ဘုရားသခင္သည္အလင္းၿဖစ္ေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္ ေမွာင္မိုက္အလွ်င္းမရွိ။-“ (၁ေယာ ၁း၅)

ပေရာဖက္ ေဟရွာယသည္ ႐ူပါ႐ံုအားျဖင့္ၿမင္ရသည္။ သူသည္ထာ၀ရဘုရား ကိုဖူးၿမင္ရ၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္ၿမင့္ၿမတ္သည့္ ပလႅင္ေတာ္ေပၚတြင္ထိုင္လ်က္ေနေတာ္မူ၏။ ကိုယ္ေတာ္အားမီးလွ်ံထလ်က္ေနေသာေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ ၿခံရံကာ ရပ္လ်က္ေနၾက၏။ ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းေနၾကသည္။

 

.

“သူတို႔ကလည္း၊ ေကာင္းကင္ ဗိုလ္ေၿခအရွင္ထာ၀ရဘုရားသည္သန္႔ရွင္းေတာ္မူ၏။ သန္႔ရွင္းေတာ္မူ၏။  သန္႔ရွင္းေတာ္မူ၏။ ေၿမၾကီးလံုးသည္ ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ ၿပည့္ ေလ၏ဟု တပါးကိုတပါး ေၾကြးေၾကာ္၍ၿမြက္ဆိုၾက၏။” ( ေဟရွာ ၆း၃)

 

ေဟရွာယသည္ ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္က်က္သေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းေတာ္မူၿခင္းကို ႐ူပါ႐ံု၌ ၿမင္ရ၍ ၊ ငိုေၾကြးေလသည္။ “ငါကလည္း၊ငါ၌အမဂၤလာရွိ၏။ ငါအက်ိဳးနည္းရွိၿပီ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ညစ္ညူးေသာႏႈတ္ခမ္းရွိလ်က္၊ ညစ္ညူးေသာ ႏႈတ္ခမ္းရွိေသာ လူမ်ိဳးတြင္ ေနလ်က္ႏွင့္၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ အရွင္ထာ၀ရဘုရားတည္းဟူေသာ ရွင္ဘုရင္ကို၊ ကိုယ္မ်က္စိ ႏွင့္ၿမင္ေလၿပီတကားဟုဆို၏။”  (ေဟရွာ ၆း၅)

အဘယ္ေၾကာင့္ ေဟရွာယ ငိုေၾကြးသနည္း။ “ငါကလည္း၊ ငါ၌အမဂၤလာရွိ၏”   သူ၏အသိတရားကအၿပစ္။ ေဟရွာယသည္ လူေကာင္းတစ္ေယာက္ၿဖစ္ၿပီး ဘုရားသခင္ကိုခ်စ္သည္။ ဒါေပမဲ့ သူသိတာက သူသည္အၿပစ္သား။  သူသိတာကသူသည္၊ မြန္ၿမတ္ေသာ၊ သန္႔ရွင္းေသာ၊ ဘုရားသခင္ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ရွိရန္မသင့္ေလွ်ာ္ပါ။

ကြန္ေတာ္သည္ ပကတိ ေၿဖာင့္မတ္ၿခင္း လိုအပ္သည္။

ခြင့္လႊတ္ၿခင္း ႏွင့္  ေၿဖာင့္မတ္ၿခင္း တို႔၏ ၿခာနားခ်က္သည္ ဘာလည္း?   ခြင့္လႊတ္ၿခင္းသည္၊  ကၽြန္ေတာ္၏ အၿပစ္မ်ား ဖယ္ရွားေပးၿခင္း ကိုရရွိခဲ့သည္။    ေၿဖာင့္မတ္ၿခင္းသည္၊  အ၀တ္အစား သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ၀တ္ဆင္၍ ဘုရားသခင္ ထံေတာ္ေမွာက္သို႔၀င္ရန္။

ခြင့္လႊတ္ၿခင္းသည္ ေရခ်ိဳး ရသလိုဘဲ၊ ေၿဖာင့္မတ္ၿခင္းသည္ သန္႕ရွင္းေကာင္းမြန္ေသာ အ၀တ္အစားကို ၀တ္ထား ရသလိုဘဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕၏အညစ္အေၾကးမ်ားကင္းစင္ရန္ေရခ်ိဳးသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ သင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္၀တ္ ဆင္ရန္၊ ေကာင္းမြန္ ေသာအ၀တ္အစားမ်ားကို၀တ္ဆင္ၾကသည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ ညစ္ပတ္ေသာ၊ ေဟာင္းႏြမ္းစုတ္ၿပတ္ေသာအ၀တ္ကို ၀တ္ထားသည္။  ဘုရင္မင္းၾကီးကေတြ႕သည္၊ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုေၾကာင့္၊ သူကကူညီမစၿခင္သည္။ သူက ကၽြန္ေတာ္ကို နန္းေတာ္တြင္ သူကိုလာေတြ႕ရန္ဖိတ္ေခၚ သည္။

ပထမ ကၽြန္ေတာ္ဘာစလုပ္ရမလဲ? ပထမ အညစ္အေၾကးမ်ား သန္႕ေအာင္ ေရခ်ိုဳးမည္။ ၿပီးရင္ အ၀တ္က ဘုရင္ႏွင့္ ေတြ႕ ရန္ သင့္ေတာ္ေသာအ၀တ္ၿဖစ္ရမည္။

ဘုရားသခင္၏ ထံေတာ္ေမွာက္သို႕လာလွ်င္ေရာ?  ဘုရားသခင္ေရွ႕၊  စၾက၀ဠာ ဘုရင္ေရွ႕သို႕လာေရာက္ရန္ ေၿဖာင့္မတ္ ေသာ၊ သူလက္ခံေသာ အ၀တ္ကို ၀တ္ဆင္ရမည္။

ဘုရားသခင္သည္ ဘယ္လိုေၿဖာင့္မတ္ၿခင္းကို လက္ခံမည္နည္း?   ဘုရားသခင္က ပကတိ ေၿဖာင့္မတ္ၿခင္းကိုလက္ခံ သည္။  ဒီ ပကတိ ေၿဖာင့္မတ္ၿခင္းကိုသာ ဘုရားသခင္ လက္ခံမည္။

ပကတိ ေၿဖာင့္မတ္ၿခင္းကို ဘုရားသခင္ ေရွ႕ေတာ္၌ ကၽြႏ္ုပ္ကိုယ္တိုင္ လုပ္၍ရႏိုင္ပါသလား?  မရနိုင္ပါ။ ကၸြၽႏ္ုပ္ဘယ္ ေလာက္ က်ိဳးစားၿပီးလုပ္လဲ၊ ပကတိ ေၿဖာင့္မတ္ၿခင္းကို ဘုရားသခင္ ေရွ႕ေတာ္၌ ကၽြႏ္ုပ္ကိုယ္တိုင္ လုပ္၍မရႏိုင္ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္၏ေၿဖာင့္မတ္ၿခင္း။-----အေကာင္းဆံုုးလုပ္သည္မ်ားမွာ----- ဘုရားသခင္၏ေရွ႕ေတာ္၌၊ ညစ္ေသာအ၀တ္ႏွင့္ တူၾက သည္။   ပေရာဖက္ ၊ ေဟရွာယ ေၿပာသည္မွာ၊

“အကြႏ္ုပ္တို႕ရွိသမွ်သည္ စင္ၾကယ္ၿခင္းမရွိပါ။ ၿပဳဘူးသမွ်ေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႕သည္ညစ္ေသာအ၀တ္ႏွင့္ တူၾက ပါ၏။ အကြႏ္ုပ္တို႕ရွိသမွ်သည္ သစ္ရြက္ကဲ့သို႕ ညႈိးႏြမ္းလ်က္ရွိ၊ ကိုယ္အၿပစ္တို႕သည္ ေလကဲ့သို႕အကြႏ္ုပ္တို႕ ကိုတိုက္ သြားပါၿပီ။’  (ေဟရွာ  ၆၄း၆)

ဒီဟာ သတင္းေကာင္းၿဖစ္သည္။  ကၽြႏ္ုပ္တို႕ကိုယ္တိုင္မလုပ္ႏိုင္ေသာအရာ၊ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႕အတြက္လုပ္ေပး သည္။ သူက ယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ ပကတိ ေၿဖာင့္မတ္ၿခင္း ကိုေပးပါသည္။

ဘုရားသခင္၏ေရွ႕၌ ကၽြႏ္ုပ္ေၿဖာင့္မတ္ရန္ ဘုရားသခင္ဘယ္လိုလုပ္ေပးသနည္း?

ဘုရားသခင္က ၀မ္းေၿမာက္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ အရာ သံုးခု ၿပဳလုပ္၍ ကၽြႏ္ုပ္ကို ပကတိ ေၿဖာင့္မတ္ၿခင္း သူ၏ ေရွ႕၌ၿပဳ လုပ္ေပးသည္။ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္၏အသက္တာေဟာင္းကို ဖယ္ရွားသည္၊ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္ကို သခင္ေယရႈ၌ လူသစ္အၿဖစ္ ဖန္ဆင္းေပးသည္။ ဘုရားသခင္သည္၊ သခင္ေယရႈကို ကၽြန္ေတာ္အားေပး၍     ကၽြန္ေတာ္၏ေၿဖာင့္မတ္ၿခင္း

အတြက္။  ဘုရားသခင္ဒီအရာကိုဘယ္လိုလုပ္သလဲၾကည့္ၾကစို႕။

၁။  ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္၏အသက္တာေဟာင္းကို ဖယ္ရွားသည္။

သင္ စာအုပ္ႏွင့္ လူကေလး ပံုၿပင္ကို မွတ္မိ ပါသလား? လူကေလးကိုစာအုပ္ထဲထည့္သည္၊ စာအုပ္၏ၿဖစ္ပ်က္သမွ်၊ လူကေလးလိုက္ၿဖစ္သည္။ သူသည္စာအုပ္ထဲ၌ရွိသၿဖင့္။

ကၽြႏ္ုပ္္တို႕လဲဒီလိုဘဲ၊ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္ကို သခင္ခရစ္ေတာ္ လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚသို႕ထည့္လိုက္သည္။ သူ အသတ္ခံ ရခ်ိန္တြင္ ကၽြြႏ္ုပ္လဲေသရသည္။ ကၸြႏ္ုပ္ကိုယ္တိုင္မေသပါ။ သခင္ခရစ္ေတာ္ထဲ၌ေသသည္။ ဘုရားသခင္ကဒီလိုၿမင္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္၏အသက္တာေဟာင္းထာ၀ရမရွိေတာ႕ပါ။

၂။  ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္အားသခင္ေယရႈ၌ လူသစ္အၿဖစ္ဖန္ဆင္းေပးသည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ သခင္ေယရႈအတူေသခဲ့ရၿပီ။ သူႏွင့္အတူသၿဂၤဳိဟ္ ခံရသည္။ ဘုရားသခင္၏အၿမင္၌ကၽြန္ေတာ္၏ အသက္တာ ေဟာင္း မရွိေတာ့ပါ။ ယခုဘုရားသခင္က ေၿပာသည္မွာ “သင္အားသခင္ေယရႈ၌ လူသစ္အၿဖစ္ ဖန္ဆင္း ေပးၿပီးၿပီ။”

က်မ္းစာက

“အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ ငါတို႔သည္ ေကာင္းေသာအက်င့္တို႔ကိုက်င့္ရမည္အေၾကာင္း၊ ေယရႈခရစ္ ၿပဳၿပင္ ဖန္ဆင္း ေတာ္မူရာၿဖစ္ၾက၏။ ထိုေကာင္းေသာအက်င့္တို႔ ငါတို႔သည္က်င္လည္ရမည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ငါတို႔ ကိုၿပင္ ဆင္မူႏွင့္ၿပီ။”  (ဧ ၂း၁၀)

၃။  ဘုရားသခင္က ေယရႈခရစ္ကိုကၽြန္ေတာ္၏ ေၿဖာင့္မတ္ေသာသူအၿဖစ္ေပးသည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ မေၿဖာင့္မတ္ပါ၊ ဘုရားသခင္ကသူ၏အၿမင္၌ ေၿဖာင့္မတ္ၿခင္းအၿပည့္အ၀ရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ဘုရားသခင္ဘယ္လိုၿပဳလုပ္ေပးသလဲ?  သူကကၽြန္ေတာ္ကို ေယရႈခရစ္၌ထည့္၍ ေယရႈခရစ္ကို ကၽြန္ေတာ္၏ေၿဖာင့္မတ္ ၿခင္းအၿဖစ္ေပးသည္။   က်မ္းစာက

“အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္အၿပစ္နွင့္ကင္းစင္ေသာသူကိုငါတို႔အတြက္ေၾကာင႔္အၿပစ္ရွိေသာသူၿဖစ္ ေစေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ငါတို႔သည္ထိုသူအားၿဖင့္ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္ေၿဖာင့္မတ္ေသာသူၿဖစ္မည္ အေၾကာင္း တည္း။”  (၂ေကာ ၅း၂၁)

ဤက်မ္းပိုဒ္က  ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ “ထိုသူအားၿဖင့္ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ေၿဖာင့္မတ္သူၿဖစ္မည္၊”  ေယရႈခရစ္၌ ကိုေၿပာၿခင္း ၿဖစ္သည္။  ဘုရားသခင္က ေယရႈခရစ္ကိုၾကည့္ရာ သူသည္ ေၿဖာင့္မတ္ၿခင္း အၿပည္အ၀ရွိသည္ကို ေတြ႕သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အားၾကည့္ရာတြင္လည္း ေၿဖာင့္မတ္ၿခင္းအၿပည့္အ၀ရွိသည္ကိုေတြ႕သည္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာေၾကာင့္   ၿဖစ္သည္။

ေငြကိုေရလိုသံုးေသာသား ပံုၿပင္ကၿပသည္၊ ဘုရားသခင္က သူထံသို႕ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေၿဖာင့္မတ္စြာလာႏိုင္ရန္၊ သင့္ေလ်ာ္ ေသာ နည္းကိုၿပသည္။

သားကို ဖခင္ႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ေအာင္လုပ္ေပးသည္။

ေငြကိုေရလိုသံုးေသာသား သူ၏ဖခင္ထံၿပန္လာသည္၊ သူ၏ဖခင္က သူကို ဘယ္လို လက္ခံမည္ကို မသိပါ။ သူ၏ဖခင္က သူ႕ကိုေတြ႕တာနဲ႔ေၿပး၍လာၿပီး ေပြ႕ဖက္ခါနမ္းသည္။  ထိုအခါ သားက သူ၏ဖခင္သူ႔အေပၚမွာ ဘယ္လိုစိတ္ရွိသည္ ကိုနား လည္ရသည္။ သူ၏ဖခင္သည္ သူ႔ကို ခြင့္လႊတ္ၿပီး လက္ခံေၾကာင္းသိရွိရသည္။

သူ၏ဖခင္သည္ သူ႔ကို ခြင့္လႊတ္ၿပီး လက္ခံသည္ကို သိရေသာ္လည္း၊  သားက အၿပည့္အ၀ မေပ်ာ္နိုင္ေသးပါ။ သူ႔ အေၿခအေန ေၾကာင့္၊ သူသည္ ညစ္ပတ္၍ အစုတ္စုတ္အၿပတ္ၿပတ္ဘဲ ရွိေနေသးသၿဖင့္။

ေငြကို ေရလိုသံုးသည့္သားက ဖခင္ကို ေၿပာမည္ၿဖစ္ႏိုင္သည္။ “ဖခင္ဒီလိုခ်စ္တာနဲ႔။ ဒီလို လက္ခံတာကို ၀မ္းသာပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ မေပ်ာ္ႏိုင္ေသးပါ၊ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဖခင္ႏွင့္မထိုက္တန္ေသာေၾကာင့္ ၿဖစ္သည္။”

ဖခင္ကဘာလုပ္သလဲ? သူ၏အေစခံကို၊ “၀တ္ရံုအေကာင္းစားယူလာ၍ သူအား၀တ္ေပးရန္” ေၿပာသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထင္ၿမင္ ခ်က္၊ ဤ၀တ္ရံုကို ေငြကိုေရလိုသံုးေသာ သားကို သူ၏ညစ္ပတ္ေသာ ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္စုတ္ၿပတ္ေနေသာ အ၀တ္အေပၚထပ္၍္ ၀တ္ေပးမည္မဟုတ္။ သူကို သန္႔ရွင္းေပး၍အ၀တ္ေဟာင္းမ်ားဖယ္ေပးၿပီးမွ အေစခံက”၀တ္ရံုအေကာင္းစား”၀တ္ေပးသည္။ “၀တ္ရံုအေကာင္းစား”  ဒီထက္ေကာင္းတာမရွိေတာ႕ပါ။

သား၏အေၿခအေနယခုဘယ္လိုလဲ?  သူ၏အညစ္ေၾကးမ်ားသန္႔ေအာင္လုပ္ၿပီး၊ ၀တ္ရံံုအေကာင္းစား ၀တ္ထားသည္။ ယခုအခ်ိန္ ဖခင္ေရွ႕၀င္ရန္ သင့္ေတာ္ေၾကာင္း သူသိသည္။ သူသည္ ဖခင္ႏွင့္ ယခုေပ်ာ္ႏိုင္ၿပီ။ သူ၏ဖခင္က သူႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

၀တ္ရံုအေကာင္းစားသည္ သားကိုဖခင္ႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ေအာင္သာမဟုတ္ဘဲ၊ သူ၏ေကာင္းေသာအေၿခအေနကို သတိရ ေသာသူ ၿဖစ္ရန္လည္း လုပ္ေပးသည္။ သူသည္ ယခုဖခင္ေရွ႕၀င္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္းသိၿပီ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူ၏ဖခင္က သင့္ေလ်ာ္ေအာင္လုပ္ေပးေသာေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။

ဤပံုၿပင္သည္ နက္နဲေသာ ေကာင္းကင္ဘံုႏွင့္ဆိုင္ေသာ အဓိပၼါယ္ရသည္။ ေယရႈခရစ္က ဒီပံုၿပင္ကိုေၿပာၿပသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကို သိေစၿခင္မွာ  ဖခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႕ကို သူႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ေအာင့္္ၿပဳလုပ္ေပးသည္။

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္ကိုအၿပစ္မ်ားမွသန္႕သြားေအာင္လုပ္သည္သာမက၊ ေယရႈခရစ္၌လည္း လူသစ္လုပ္ေပးသည္ ၊ အတိအက်၊ နည္းလမ္းတက်  စီစဥ္ေပးသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္ကို သူ၏ “၀တ္ရံုအေကာင္းစား”ေပးသည္။

ဘုရားသခင္၏၀တ္ရံုအေကာင္းစားသည္ ဘာလဲ?   ဘုရား၏ ၀တ္ရံုအေကာင္းစားသည္ ေယရႈခရစ္ၿဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ သည္ ကယ္တင္ၿခင္းရသည္ႏွင့္ ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတာ္ကို ေယရႈခရစ္၌ ထည့္ေပးသည္၊ ေယရႈခရစ္ကို ကၽြန္ေတာ္၏ ေၿဖာင့္မတ္ေသာသူအၿဖစ္ ေပးသည္။

ေငြကိုေရလိုသံုးေသာသားသည္၊ “၀တ္ရံုအေကာင္းစား”ရသည္။  သူ၏ဖခင္ကေပးၿခင္းၿဖစ္သည္၊ သူသည္ဖခင္ေရွ႕၌အက်ိဳး ခံစားရသည္။ သူသည္ဖခင္ေရွ႕၌ သင္႔ေလ်ာ္ေသာအ၀တ္အစားကို ၀တ္ဆင္ထားရေၾကာင္း သိရွိေလသည္။

ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတာ္ကို သူႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာသူၿဖစ္ရန္၊ သူ၏”၀တ္ရံုအေကာင္းစား”  ကၽြန္ေတာ္ကိုေပးသည္။  သူသည္ ေယရႈခရစ္ကို ကၽြန္ေတာ္၏ အေကာင္ဆံုး ၿဖစ္ေသာ၊ ေၿဖာင္႔မတ္ေသာသူအေနၿဖင့္ေပးသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ယခု ဘုရားသခင္ေရွ႕တြင္ သာယာၾကည္ႏူးသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ေယရႈခရစ္၌ ရွိေသာ ေၾကာင့္ ၿဖစ္သည္။

ကြန္ေတာ္ကို “ခ်စ္ၿမတ္ႏိုးေသာသူအျဖစ္ အသိအမွတ္ၿပဳသည္။”

ကၽြန္ေတာ္ သခင္ေယရႈ ႏွင့္ အတူ အေသခံၿပီး၊ ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ရသည္၊ ကၽြန္ေတာ္သည္ယခု ဘုရားသခင္ႏွင့္လူသစ္ၿဖစ္ရ သည္၊  ကၽြန္ေတာ္သည္ အာဒံ၌ မဟုတ္ေတာ႔ပါ။ ကၽြန္ေတာ္သည္ယခု ေယရႈခရစ္၌ၿဖစ္ပါသည္။  ဘုရားသခင္ကၽြန္ေတာ္ကို အသိအမွတ္ၿပဳသည္။ ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။  က်မ္းစာက

“ထိုဘုရားသခင္သည္ခ်စ္ေတာ္မူေသာသားေတာ္ေၾကာင့္၊ငါတို႔အားေပးေတာ္မူေသာေက်းဇူးေတာ္၏ဘုန္းအသေရကိုခ်ီးမြမ္း ေစၿခင္းငွါ၊ ငါတို႔သည္ေယရႈခရစ္အားၿဖင့္ သားအရာကိုရမည္အေၾကာင္း၊ အလိုေတာ္ရွိေသာေစတနာအတိုင္းေရွးမဆြက ခြဲခန္႔မွတ္သားေတာ္မူ၏။”  (ဧဖက္ ၁း၅-၆)

ကၽြန္ေတာ္ရရွိေသာ ေၿဖာင့္မတ္ျခင္း၊ ႏွင့္ ၾကိဳဆိုလက္ခံၿခင္းသည္၊ အေကာင္းဆံုးၿဖစ္ေသာ၊ ၿပည့္စံုေသာအရာၿပစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္အလုပ္လုပ္၍ ရရွိေသာအၿမတ္မဟုတ္ပါ၊  ေယရႈခရစ္ကို ကၽြန္ေတာ္၏ကယ္တင္ရွင္အၿဖစ္ လက္ခံသည္အခ်ိန္မွ စ၍  ဘုရားသခင္ကကၽြန္ေတာ္ကိုေပးၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏လက္ခံၿခင္းသည္၊ ေပ်ာက္ဆံုးသည္မရွိပါ၊ ကၽြန္ေတာ္ သည္ ေယရႈခရစ္၌ ထာ၀ရ လက္သင့္ခံၿခင္းကို ရရွိသည္။

ကၽြန္ေတာ္၏ ေနရာမွန္”  ႏွင့္  ကြန္ေတာ္၏ “ေလွ်ာက္လွမ္းၿခင္း”

ကၽြန္ေတာ္၏ ေယရႈခရစ္၌ “ေနရာမွန္”  ႏွင့္  ေယရႈခရစ္ႏွင့္“ေလွ်ာက္လွမ္းၿခင္း” ကို က်မ္းစာက ေၿပာသည္၊ ကၽြန္ေတာ္  သည္၊ ဒီႏွစ္ခု၏ ၿခားနားခ်က္ကိုနားလည္ရန္လိုအပ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္၏ ေယရႈခရစ္၌ “ေနရာမွန္” သည္ဘာလည္း?  ကၽြန္ေတာ္၏ “ေနရာမွန္” သည္ ေယရႈခရစ္၌ ဘုရားသခင္၏ အၿမင္။  ကၽြန္ေတာ္၏ ေနရာမွန္ သည္ ပကတိ ထာ၀စဥ္ ၿဖစ္သည္။ ေယရႈခရစ္၌ ဘုရားသခင္၏အၿမင္ၿဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္၏ေယရႈခရစ္ႏွင့္  “ေလွ်ာက္လွမ္းၿခင္း” သည္ဘာလဲ?   ကၽြန္ေတာ္၏ ေလွ်ာက္လွမ္းၿခငး္သည္၊ ေန႔စဥ္ ေနထိုင္ပံု၊ ကၽြန္ေတာ္ ေလွ်ာက္လွမ္းၿခင္းသည္ ပကတိ စံုလင္ျခင္း ၿဖစ္သလား?  မၿဖစ္ပါ။ ဘာၿဖစ္လို႔လည္း?  ကၽြန္ေတာ္၏အေပၚ၌ တည္ပါသည္၊ ကၽြန္ေတာ္ အၿပစ္လုပ္မိသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ကိုယ္ခႏၶာထဲ၌ ၾကာရွည္စြာေနလွ်င္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ အၿပစ္ လုပ္မိသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ ေနရာမွန္သည္ ၊ ေယရႈခရစ္၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ကို ဘုရားသခင္၏အၿမင္ကိုသတိရလွ်င္ အက်ိဳးရသည္၊ ေလွ်ာက္ လွမ္းၿခင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႕  ဤကမၻာေပၚတြင္ ေနထိုင္ၿခင္းအေပၚ မူတည္သည္။

ကၽြန္ေတာ္၏ ေယရႈခရစ္၌အေနအထား၊ ေဖၚၿပခဲ့သည္အတိုင္းကို ဘုရားသခင္သည္ အေၿခအေနတိုင္းတြင္ လိုလားစြာ လက္ခံသည္။  က်ြန္ေတာ္၏ ေနရာမွန္ ႏွင့္ ေနထိုင္ပံု ေၿပာင္းလဲေသာအေၿခအေနအလိုက္ မဟုတ္ဘူး၊ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္ကိုေယရႈခရစ္၌ အေၿခအေနတိုင္းတြင္ ၿမင္သည္။

ဘုရားသခင္၏အမွန္တရား

ဘုရားသခင္ ကၽြန္ေတာ္ကို ကယ္တင္သည့္အခါ၊ ေယရႈခရစ္၌ ကၽြန္ေတာ္ကိုထား၍ ေယရႈခရစ္အား ကၽြန္ေတာ္၏ ေၿဖာင့္မတ္ျခင္း အၿဖစ္ေပးထားသည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ “ဘုရားသခင္၏ေၿဖာင့္မတ္ၿခင္း၊ေယရႈခရစ္၌္” ၿဖစ္သည္။ “ဘုရားသခင္ေရွ႕ကၽြန္ေတာ္၏ေၿဖာင့္မတ္ၿခင္း သည္ ေယရႈခရစ္ပင္ၿဖစ္သည္။ သူသည္ဘုရားသခင္၏  “အေကာင္းဆံုး၀တ္ရံု” ၿဖစ္သည္။  ဘုရားသခင္သည္သူ၏ “အေကာင္းဆံုး၀တ္ရံု”  ကၽြန္ေတာ္အားေပးထားသည္ ကိုၿပန္မယူပါ။  သင္ကယ္တင္ၿခင္းရလွ်င္၊ ယခုသင္ကိုသင္ ၿပန္ေၿပာပါ “ကၽြန္ေတာ္သည္ ေယရႈခရစ္၌၊”  ေယရႈခရစ္သည္ ကၽြန္ေတာ္၏ ပကတိ ေၿဖာင့္မတ္သူ ၿဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ေရွ႕၌ သူသည္ ကၽြန္ေတာ္၏ ပကတိ ေၿဖာင့္မတ္သူၿဖစ္သည္။”

ငါယံုၾကည္သည္

အဖဘုရားသခင္၊ ကၽြန္ေတာ္ကို အလြန္ထူးၿခားေသာသူၿဖစ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္ကို ယံုၾကည္သည္၊ ကၽြန္ေတာ္၏ အသက္တာေဟာင္းမုလြတ္ေၿမာက္ေစသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကို ေယရႈခရစ္၌ လူသစ္ ၿပဳလုပ္ေပးသည္၊ ကၽြန္ေတာ္ကို ေယရႈခရစ္ေပး၍ ကၽြန္ေတာ္၌ ပကတိ ေၿဖာင့္မတ္သူၿဖစ္ေစသည္။ ေက်းဇူးတင္ပါသည္၊ ေက်းဇူးတင္ပါသည္၊ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

သင္ခန္းစာ(၆)မွ  ေမးခြန္းမ်ား

ေမးခြန္းမ်ား မွား/မွန္ ေရြးပါ။

၁။  ေဟရွာယ သည္ဘုရားသခင္ကို ႐ူပါ႐ံုျဖင့္ ျမင္ရေသာအခါ၊ ဘာၿဖစ္လို႕ငို၍  “ကၽြန္ေတာ္ပါ” ဟူေၿပာသနည္း။

က)  သူ၏အၿပစ္ရွိေၾကာင္းသိရွိၿခင္း။ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွား၍၊ သန္႔ရွင္းေတာ္မူေသာဘုရားသခင္ရွိေသာေနရာသို႔လာ    ရန္ေကာင္းၿမတ္ေသာအရာ၊ေမွ်ာ္လင္႔စရာမရွိပါ။

ခ)  အလင္းေရာင္ကသူ၏မ်က္စိကိုမၿမင္ေစၿခင္း။

၂။  ခြင့္လြတ္ၿခင္းသည္။

က)  ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာင္းမြန္စြာခံစားနိုင္သည္။

ခ)  ကၽြန္ေတာ္၏အၿပစ္မ်ားမွလြတ္ေၿမာက္ေစသည္။

၃။  ေၿဖာင့္မတ္ၿခင္းအဓိပၸါယ္

က) ကၽြန္ေတာ္သည္ လူအမ်ားထက္ သာလြန္သည္။

ခ)  သင့္ေလ်ာ္စြာအ၀တ္အစားကို၀တ္ဆင္၍ဘုရားသခင္ထံလာေရာက္ၿခင္း။

၄။  ဘုရားသခင္ကဘယ္လို ေၿဖာင့္မတ္ၿခင္းကိုလိုလားစြာလက္ခံသနည္း?

က)  ပကတိ ေၿဖာင့္မတ္ၿခင္းကိုသာဘုရားသခင္လက္ခံသည္။

ခ)  ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေၿဖာင့္မတ္ရန္အထူးက်ိဳးစားမွဘုရားသခင္လက္ခံသည္။

၅။  ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္ကို ပကတိ ေၿဖာင့္မတ္ၿခင္း သူ၏အၿမင္အတြက္လုပ္ေပးသည္။

က)  ေယရႈခရစ္၌ထားသည္။ ေယရႈခရစ္ကိုကၽြန္ေတာ္၏ေၿဖာင့္မတ္ျခင္း အၿဖစ္ေပးသည္။

ခ)  ကၽြန္ေတာ္၏အၿပစ္မ်ားကိုဖံုးအုပ္သည္။

၆။  ဘုရားသခင္၏  “အေကာင္းဆံုး၀တ္ရံု”  ကၽြန္ေတာ္တို႕အတြက္သည္

က)  ေယရႈခရစ္

ခ)  ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္မ်ား

၇။  ဘုရားသခင္ေရွ႕ကၽြန္ေတာ္၏ေၿဖာင့္မတ္ၿခင္းသည္။

က)  ကၽြန္ေတာ္လုပ္ေသာ ေကာင္းေသာအရာမ်ား

ခ)   ေယရႈခရစ္ကိုယ္တိုင္

၈။   ကၽြန္ေတာ္၏ “ေနရာအေနအထား” သည္

က)  ဘုရားသခင္၏ ပညတ္ေတာ္ကို လိုက္နာသည္အတိုင္း

ခ)  ဘုရားသခင္ ကၽြန္ေတာ္ကိုေယရႈခရစ္၌ ၿမင္သည္အတိုင္း

၉။  ေယရႈခရစ္ႏွင့္ “လမ္းေလ်ာက္ၿခင္း”

က)  ကၽြန္ေတာ္၏ေန႔စဥ္ေနထိုင္ပံု

ခ)  အၿပစ္မရွိဘဲ ပကတိ ထာ၀စဥ္ ရွိရန္

၁၀။  ဘုရားသခင္ထာ၀စဥ္ ကၽြန္ေတာ္ကို လက္ခံသည္

က) ကၽြန္ေတာ္ေနထိုင္သည့္အတိုင္း

ခ)  ေယရႈခရစ္၌ ကၽြန္ေတာ္ကိုေတြ႕ၿမင္သည္အတိုင္း

စံ၀င္းခ်ိဳ