ကၽြန္ေတာ္သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္၌ ရွိသည္။I am in Christ!

စံ၀င္းခ်ိဳ

Lesson 5

မိတ္ေဆြခင္ဗ်ာ၊

ဘုရားသခင္ ကမာၻ ေပၚသို႔ၾကည့္ေသာ္၊  ကမၻာေပၚတြင္၊ မိသားစု ႏွစ္စု ကိုေတြ႕ရသည္။  အာဒံ၏မိသားစု ႏွင့္ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ မိသားစု တို႔ကိုေတြ႕ရေလသည္။   အာဒံသည္ သူ၏ မိသားစု၀င္မ်ား၏  ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ ၿဖစ္သည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ သူ၏ မိသားစု၀င္မ်ား၏ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ၿဖစ္သည္။

အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္သည္ အာဒံ၏မိသားစုတြင္ရွိလွ်င္၊ ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတာ္ကို အာဒံမိသားစု၀င္အေနႏွင့္ၿမင္မည္။ အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္၏မိသားစုတြင္ရွိလွ်င္၊ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတာ္ကို သခင္ခရစ္ေတာ္မိသားစု ၀င္အေနႏွင့္ၿမင္မည္။

ဘုရားသခင္ ၿမင္တာ အာဒံ၏မိသားစု၀င္မွာဘဲၿဖစ္ၿဖစ္၊ သခင္ခရစ္ေတာ္၏မိသားစုမွာဘဲၿဖစ္ၿဖစ္။  သူ ကၽြန္ေတာ္ကို ၿမင္တာ အာဒံမွာ (သို႔မဟုတ္)  သခင္ခရစ္ေတာ္မွာ  ၿမင္မည္။     ဘုရားသခင္လူတိုင္းကို အာဒံအထဲ၌   (သို႔မဟုတ္) သခင္ခရစ္ေတာ္ အထဲ၌ ဟုၿမင္မည္။

 

.

အာဒံအထဲ သည္ ဘာအဓိပါယ္ ရွိသနည္း?

 

အာဒံအထဲ၌ အဓိပၸါယ္သည္၊ အာဒံ လုပ္ကိုင္တာအားလံုး ႏွင့္ ခံစားရဒါအာလံုး ပါ၀င္မႈရွိမည္။ အာဒံအထဲ၌သည္၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကြဲကြာေနရသည္ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ စာတန္၏ေမွာင္မိုက္ေသာႏိုင္ငံတြင္ ရွိသည္။ ဘုရားသခင္၏ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ ေအာက္မွာရွိသည္။ ဘယ္ေလာက္၊ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာအေၿခအေနသို႔ေရာက္ေနသည္။

ဘုရားသခင္က ကြန္ေတာ႔္ကို သခင္ခရစ္ေတာ္ ထည့္ထားသည္။

သဘာ၀အေလ်ာက္ ေမြဖြါးၾကသၿဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးသည္၊ အာဒံ၏အၿပစ္သား မိသားစု၀င္မ်ားၿဖစ္လာၾကရသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးသည္ အာဒံအထဲ၌ၿဖစ္ၾကသည္။  ဒါေၾကာင့္ သခင္ခရစ္ေတာ္က ေၿပာၾကားသည္မွာ၊ “ဒုတိယေမြးၿခင္း ကိုခံရမည္။”  ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္၊ သခင္ခရစ္ေတာ္၏မိသားစု၀င္ၿဖစ္ရန္၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားၿဖင့္ ဒုတိယေမြးၿခင္း ကိုခံရ ၾကမည္။

ဒီဟာ ၀မ္းေၿမာက္စရာသတင္းၿဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္ကို။ ကၽြန္ေတာ္၏ကယ္တင္ရွင္ အၿဖစ္ လက္ခံ ေသာေၾကာင့္၊  ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတာ္ကို အာဒံ၏မိသားစုထဲမွထုတ္ဖယ္ၿပီး၊    သခင္ခရစ္ေတာ္၏မိသားစု၀င္ ၿဖစ္ေစ သည္။  ကၽြန္ေတာ္သည္ယခု သခင္ခရစ္ေတာ္၌ရွိသည္။  က်မ္းစာက

“ထိုဘုရားသခင္အားၿဖင့္သင္တို႔သည္ ေယရႈခရစ္ တည္ေနၾက၏။ ----“  (၁ေကာ ၁း၃၀)

ကၽြန္ေတာ္ သခင္ခရစ္ေတာ္၌ ဘယ္လိုေရာက္ရသနည္း။?  ဘုရားသခင္ပို႕ေပးၿခင္းၿဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္မလုပ္ ႏိုင္ ပါ၊ ဘုရားသခင္ေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္းသာၿဖစ္ပါသည္၊ ဘုရားသခင္္သည္ သူ၏တန္ခိုးေတာ္ၿဖင့္၊ အာဒံ၏အၿပစ္မိသားစုမွ၊ ထုတ္ယူ၍၊ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ မိသားစု၀င္အၿဖစ္သို႔ ၀င္ေရာက္ေစသည္။   ကၽြန္ေတာ္ကို သခင္ခရစ္ေတာ္၌  ထည့္ေပး ၿခင္းၿဖစ္သည္။

သမၼာက်မ္းစာတစ္အုပ္လံုးတြင္၊  အလြန္အမင္း  အဖိုးတန္ေသာ  စကားအသံုးအႏႈန္းသည္၊ အနည္းငယ္ဖြဲ႕ဆိုသည့္၊ “သခင္ခရစ္ေတာ္ ၌”  ၿဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာတြင္ အၾကိမ္ၾကိမ္ပါ၀င္သည့္၊ သခင္ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္ရွင္အၿဖစ္၊ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္၊ “သခင္ခရစ္ေတာ္၌” ရွိၾကသည္။ ဘုရားသခင္က၊ သူကိုယံုၾကည္သူမ်ားသည္၊ သခင္ခရစ္ေတာ္၌ ရွိၾကသည္ကို သိေစၿခင္သည္။

သခင္ခရစ္ေတာ္သည္၊ ဘာအဓိပါယ္ ရသနည္း?

သခင္ခရစ္ေတာ္၌သည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္လုပ္ေဆာင္သည့္အရာအားလံုး၌ ပါ၀င္မႈႏွင့္ သူ၏ ယေန႔အေၿခအေန အားလံုးပါ၀င္သည္။  သခင္ခရစ္ေတာ္၌ အဓိပၸါယ္ မွာ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေမွာက္၌ “ေနရာသစ္” ရသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္၌ ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္၊  ဘုရားသခင္ ကၽြန္ေတာ္ကိုလက္ခံသည္။

သခင္ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြန္ေတာ္၏ ကယ္တင္ရွင္အၿဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံသည္ ခဏတြင္၊ ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတာ္ကို သခင္ခရစ္ေတာ္အထဲသို႔ ထည့္ေပးသည္။  ကၽြန္ေတာ္ကို္ အာဒံ ႏွင့္ အတူ မထားေတာ႔ပါ။ ကၽြန္ေတာ္သည္ သခင္ခရစ္ ေတာ္၌ရွိၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္၌ထာ၀ရ ရွိၿပီ္။    ဘုရားသခင္ ကၽြန္ေတာ္ကို ထာ၀ရ ေတြ႕ရမည့္နည္းၿဖစ္ သည္။  သခင္ခရစ္ေတာ္၌  ဘယ္ေလာက္ ႏွစ္သက္ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းမည္နည္း။

ကၽြန္ေတာ္၏ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေမွာက္၌ “ေနရာသစ္” အေၾကာင္းေၿပာသည့္၊ က်မ္းပိုဒ္အခ်ိဳ႕

“ ထိုဘုရားသခင္အားၿဖင့္ သင္တို႔သည္ ေယရႈခရစ္ တည္ေနၾက၏----“   ( ၁ေကာ ၁း၃၀)

“ ---ဘုရား---ေမတာ အားၿဖင့္သန္႔ရွင္းလ်က္၊ အၿပစ္ကင္းလြတ္လ်က္ၿဖစ္မည္အေၾကာင္း၊” (ဧ ၁း၃)

“  ကမာ မတည္ မရွိမွီ ငါတို႕ကို ခရစ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ေတာ္ မူသည္----“  (ဧ ၁း၄)

“ အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ ငါတို႕သည္ ေကာင္းေသာအက်င့္ တို႕ကို က်င့္ရမည္အေၾကာင္း၊ ေယရႈခရစ္ ၿပဳၿပင္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူရာၿဖစ္ၾက၏။ ထိုေကာင္းေသာအက်င့္တို႕ ငါတို႕သည္က်င္လည္ ရမည္ အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႕ကိုၿပင္ဆင္ေတာ္မူႏွင့္ၿပီ။ “    (ဧ ၂း၁၀)

“ လူမည္သည္ကား၊ ခရစ္ေတာ္ ရွိလွ်င္အသစ္ၿပဳၿပင္ေသာသတ၀ါၿဖစ္၏။ ေဟာင္းေသာအရာတို႕သည္ေၿပာင္းလဲ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႕သည္အသစ္ၿဖစ္ၾက၏။”    (၂ေကာ ၅း၁၇)

“ ---မွန္ေသာဘုရားသခင္ကိုသိေသာဥာဏ္ကို ငါတို႕အားေပးေတာ္မူသည္ကိုလည္းငါတို႕သိၾက၏။ မွန္ေသာဘုရားသခင္ ၄င္း၊ သားေတာ္ေယရႈခရစ္ ၄င္း ငါတို႕သည္တည္လ်က္ရွိၾက၏။----“ (၁ေယာ ၅း၂၀)

“ထိုသားေတာ္၏အေသြးအားၿဖင့္အၿပစ္လတ္ေတာ္မူၿခင္းတည္းဟူေသာေရြးႏႈတ္ေတာ္မူၿခင္းေက်းဇူးကိုငါတို႔သည္ခံရၾက၏။” (ေကာ  ၁း၁၄)

“ ဘုရားသခင္ ကယ္လတ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ေယရႈခရစ္ တည္ ၊ ဇာတိပကတိအတိုင္းမက်င့္၊ ၀ိညာဥ္ ပကတိ အတိုင္း က်င့္ေသာသူတို႕သည္ အၿပစ္စီရင္ၿခင္းႏွင့္လြတ္ၾက၏။” (ေရာ ၈း၁)

ဘုရားသခင္က ယံုၾကည္သူတိုင္းကိုသိေစၿခင္တာကေတာ႕   “သူသည္သခင္ခရစ္ေတာ္၌”  ဆိုတာကိုသိေစၿခင္သည္။ အထက္မွက်မ္းပိုဒ္မ်ားကိုၿပန္ဖတ္၍  သခင္ခရစ္ေတာ္၌ (သို႕မဟုတ္)  သူ၌  ခဲတံႏွင့္မ်ဥ္းတားပါ။ က်မ္းစာအုပ္မွာလဲ မ်ဥ္းတားပါ။  ဓမၼသစ္က်မ္းကိုဖတ္လွ်င္။ ဒီစကားမ်ား သံုးထားသည္မွာအၾကိမ္မ်ားစြာေတြ႕ရမည္။ ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ အၾကိမ္ ၁၃၀ ေၾကာ္သံုးထားတာေတြ႕ရမည္။ ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတာ္ သည္သခင္ခရစ္ေတာ္၌ ကိုသိေစၿခင္သည္။

သခင္ေယရႈ၌

ကၽြန္ေတာ္ ခြင့္လႊတ္ၿခင္းခံရၿပီ။

ကၽြန္ေတာ္သည္သခင္ေယရႈခရစ္၌ ၿဖစ္၍ ဘုရားသခင္က အၿပစ္မ်ားမွ ခြင့္လႊတ္ေပးသည္။ က်မ္းစာက   “ထိုသားေတာ္၏ အေသြးအားၿဖင့္ အၿပစ္လတ္ေတာ္မူၿခင္းတည္းဟူေသာ ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူၿခင္းေက်းဇူးကိုငါတို႕သည္ခံရၾက၏။”            (ေကာ ၁း၁၄)

သခင္ေယရႈ၌

ကၽြန္ေတာ္ ဘုရားသခင္အနားမွာေနရၿပီ။

အၿပစ္သားၿဖစ္၍ ဘရားသခင္ႏွင့္သီးၿခားေနခဲ့ရသည္။ ဘုရားသခင္ရွိေနေသာေနရာကို မလာႏိုင္ပါ။  ယခုေယရႈခရစ္၌ ၿဖစ္၍ ဘုရားသခင္ရွိေသာေနရာသို႔ ရဲရင့္စြာလာႏိုင္သည္ ၊ ေယရႈခရစ္၏အေသြးက၊ ကၽြန္ေတာ္၏အၿပစ္မ်ားမွသန္႕ရွင္း ေစသည္။   က်မ္းစာက

သင္တို႕သည္အထက္က ေ၀းလ်က္ရွိေသာလည္း၊ ယခုမွာ ေယရႈခရစ္ ၿဖစ္ အေသြးေတာ္အားၿဖင့္အနီးသို႕ေရာက္ ၾကၿပီ။”  (ဧ ၂း၁၃)

သခင္ေယရႈ၌

ကၽြန္ေတာ္ အၿပစ္မွ ေရြးႏႈတ္ကယ္တင္ၿခင္းခံရသည္။

ေရြးနႈတ္ကယ္တင္ၿခင္းခံရရန္။ အဖိုးအခေပးရသည္၊ အာဒံ၏ မနာခံမႈေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကို ဘုရားသခင္ထံမွစာတန္ က ခိုးယူၿခင္းခံရသည္။ ဘုရားသခင္က  ကၽြန္ေတာ္ကို အၿပစ္မွ ေရြးႏႈတ္ကယ္တင္ေပးသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို သူက “ၿပန္ ၍ေခၚခဲ့သည္။”  ယခုကၽြန္ေတာ္တို႕ကို သူပိုင္ဆိုင္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကိုအၿပစ္ မွ ေရြးနႈတ္ကယ္တင္ေပးခဲ့သူ။

က်မ္းစာက

“ ခပ္သိမ္းေသာသတိ ပညာေတာ္ႏွင့္ ေလ်ာ္စြာ ငါတို႕ အတိုင္းထက္အလြန္ မ်ားလွစြာ ေသာ ေက်းဇူးေတာ္သည္ ၾကြယ္၀ ၿပည့္စံုသည္ႏွင့္အညီ၊ ထိုသားေတာ္၏ အေသြးအားၿဖင့္ အၿဖစ္လတ္ေတာ္မူၿခင္းတည္းဟူေသာေရြးႏႈတ္ေတာ္မူၿခင္း ေက်းဇူး  ကိုငါတို႕သည္ခံရၾက၏။”  (ဧ ၁း ရ-၈)

ေယရႈခရစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ ကို ေရြးႏႈတ္ကယ္တင္ရန္ အဖိုးအခ ၾကီးမားစြာေပးရသည္။ သူေပးရသည့္။ ေပးရသည္အဖိုး အခသည္ဘာလဲ၊?   ေပးရေသာအဖိုးအခသည္ သူ၏အဖိုးတန္ေသာ အေသြးေတာ္ၿမတ္ ၿဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကို ၿပန္ရရွိရန္၊ သူအေသခံေပးရသည္။  က်မ္းစာက

“ မိစဥ္ဘဆက္ က်င္လည္ေသာ အခ်ည္းႏွီး က်င့္ၾကံ ၿပဳမူၿခင္းမွ၊ ေရေငြ အစရွိေသာေဖာက္ၿပန္ ပ်က္စီးတတ္ေသာ ဥစာႏွင့္ သင္တို႕ကိုေရြးေတာ္မူသည္မဟုတ္။-  ဘယ္အၿပစ္မွမရွိ၊ အညစ္အေၾကးႏွင့္ ကင္းစင္ေသာသိုးသငယ္ကဲ့သို႕ေသာ ခရစ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္ၿမတ္ႏွင့္ေရြးေတာ္မူသည္ကိုသိမွတ္ၾကေလာ႔”  ( ၁ေပ ၁း၁၈-၁၉)

သခင္ေယရႈ၌

ကၽြန္ေတာ္ကို လက္သင္႔ခံၿခင္း။

ကၽြန္ေတာ္တို႕အားလံုးသည္၊ သူငယ္ခ်င္ႏွင့္ အၿခားလူမ်ား က လက္သင့္ခံၿခင္းကို လိုအပ္ၾကပါသည္။  ဘုရားသခင္၏လက္ သင့္ခံၿခင္းသည္၊ အာလံုးထဲတြင္ အလြန္ အေရးၾကီးဆံုးေသာ  လက္သင႔္ခံၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္  အာဒံ၏အၿပစ္သား မိသားစု၀င္မ်ား အထဲမွာသာရွိမည္ဆိုလ်င္ ဘုရားသခင္ လက္သင့္ခံမည္ မဟုတ္ပါ။ ေယရႈခရစ္ကို ကၽြန္ေတာ္၏ကယ္တင္ရွင္အၿဖစ္ လက္ခံသည္အခ်ိန္တြင္၊ ဘုရားသခင္ လက္သင္႔္ခံသည္။  ဘာေၾကာင့္  ဘုရားသခင္ လက္သင႔္ခံသနည္း?  ကၽြန္ေတာ္သည္၊ ေယရႈခရစ္၌ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္။  က်မ္းစာက

“ထိုဘုရားသခင္သည္ခ်စ္ေတာ္မူေသာသားေတာ္ေၾကာင့္၊ငါတို႔အား ေပးေတာ္မူေသာေက်းဇူးေတာ္၏  ဘုန္းအသေရကို ခ်ီးမြမ္း ေစၿခင္းငွါ၊ ငါတို႕သည္ေယရႈခရစ္အားၿခင့္ သားအရာကိုရမည္အေၾကာင္း၊ အလိုေတာ္ရွိေသာ ေစတနာ အတိုင္းေရွး မဆြက ခြဲခန္႕မွတ္သားေတာ္မူ၏။”   (ဧ ၁း၅-၆)

ေယရႈခရစ္သည္ ဘုရားသခင္ “ခ်စ္ၿမတ္ႏိုးေသာ”  အခ်စ္ဆံုးသား ၿဖစ္သည္။  ကၽြန္ေတာ္ကို ေယရႈခရစ္က လက္သင့္ခံ သည္။ “ေယရႈခရစ္ကလက္သင့္ခံသည္”  ၏အဓိပၸါယ္သည္ ဘုရားသခင္ ကၽြန္ေတာ္ကိုခ်စ္သည္။ လက္သင့္ခံသည္။ သူ၏ “ခ်စ္ၿမတ္ႏိုးေသာ” သားကို ခ်စ္သည္အတိုင္းႏွင့္ လက္သင့္ခံသည့္အတိုင္း၊ ကၽြန္ေတာ္ကိုသူ၏ ”ခ်စ္ၿမတ္ႏိုးေသာ”  သား ၌ လက္သင့္ခံသည္။

တစ္ခ်ိန္က လွပေသာ သူငယ္မေလးတစ္ေယာက္သည္။ ေ၀းေသာ ႏိုင္ငံတြင္ေနထိုင္သည္။ သူ၏မိသားစုသည္ အလြန္ ဆင္းရဲသၿဖင့္ သူမ၏အနာဂတ္သည္ မေတာက္ေၿပာင္ပါ။ တစ္ရက္တြင္သူမသည္၊  အၿခားနိင္ငံရွိသူေဌး၏အိမ္တြင္  အိမ္ေဖၚလုပ္ရန္ သူမ၏အိမ္မွထြက္ခြါခဲ့သည္။

ဤသူသည္ အေတာ္ခ်မ္းသာသည္။ သူ၏အိမ္သည္၊ သူမအတြက္ နန္းေတာ္ၾကီးလိုဘဲ၊ သူက သူမအေပၚတြင္ ေကာင္းပါ သည္။ သူမကလဲ သူေဌး ေက်နပ္ေအာင္ အလုပ္ကို ၾကိဳးစား၍လုပ္သည္။

သူေဌးတြင္ သားတစ္ေယာက္ရွိသည္။ သူအလြန္ခ်စ္တယ္။  သူသားက လွပေသာအိမ္ေဖၚမကေလးကို ခ်စ္ေသာ အခ်ိန္ တြင္ သူမကလဲ ခ်စ္တယ္၊ တစ္ရက္တြင္ သားက သူမကို ဇနီး ၿဖစ္ယူရန္ေတာင္းဆိုသည္။

သူဖခင္ကလဲ သူသားလက္ထပ္ရန္ခ်စ္သူရ၍၊ ေက်နပ္သည္။ တေန႕တြင္သားႏွင့္အိမ္ေဖၚမေလးတို႕လက္ထပ္ၾကသည္။

ခ်က္ၿခင္းဘဲ ဒီကေလးမေလးအတြက္၊ အရာရာတိုင္းေၿပာင္းလဲသြားသည္။ သူမသည္ အိမ္ေဖၚ လံုး၀မဟုတ္ေတာ႕ပါ၊ သူမသည္ သူေဌးၾကီး၏ မိသားစု၀င္အၿဖစ္ လက္သင့္ခံၿခင္းကို ရရွိၿပီ။ သူမကိုဘာၿဖစ္လို႔ လက္သင့္ခံသနည္း? သူမသည္ သူေဌးၾကီး ခ်စ္ၿမတ္ႏိုးေသာသား၏ ဇနီးၿဖစ္ေသာေၾကာင့္၊  သူမကို  “ခ်စ္ၿမတ္ႏိုးေသာသား၌ လက္သင့္ခံသည္”

ဒီဟာ ဘုရားသခင္ ကၽြန္ေတာ္ကို လုပ္ကိုင္ေပးတာမ်ား၏ရုပ္ပံုၿဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ တခ်ိန္က အာဒံ၌ ရွိခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္မွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ အနာဂတ္မရွိခဲ့ပါ။ ဒါေပမဲ့ တရက္တြင္ သခင္ေယရႈကို ကၽြန္ေတာ္၏ ကယ္တင္ရွင္အၿဖစ္ လက္ခံသည္အခ်ိန္တြင္ အားလံုးေၿပာင္းလဲသြားသည္၊ ဘုရားသခင္ ကၽြန္ေတာ္ကိုယခု အၿပည့္အ၀ လက္သင့္ခံသည္။

ဘုရားသခင္ ဘာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ကို လက္သင့္ခံသနည္း။?  ကၽြန္ေတာ္သည္ ယခု သခင္ေယရႈ၌ ရွိေသာေၾကာင့္ လက္သင့္ခံသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကို သခင္ေယရႈ၌ လက္သင့္ခံၿပီ။ ဘုရားသခင္က “ခ်စ္ၿမတ္ႏိုးေသာသား၌” ကၽြန္ေတာ္ကို လက္သင့္ခံရန္ ၿပဳလုပ္ေပးသည္။

သခင္ေယရႈ၌

ကၽြန္ေတာ္ေနရာသစ္ရၿပီ။

ကၽြန္ေတာ္ေနရာသစ္သည္ ေယရႈခရစ္၌ ဘုရားသခင္ၿမင္ရသည္။  ေယရႈခရစ္ကို ကယ္တင္ရွင္အၿဖစ္ မခံယူမွီက ဘုရား သခင္ေတြ႕တာ အာဒံအထဲမွာ၊ အဲ့ဒါကၽြန္ေတာ္၏ေနရာေဟာင္းၿဖစ္သည္။

ယခုေနရာသစ္ရၿပီ၊ ဘုရားသခင္၏အၿမင္တြင္၊ ဘုရားသခင္ ယခု ကၽြန္ေတာ္ကိုေယရႈခရစ္၌ေတြ႕ရသည္။ သူသည္ ကၽြန္ေတာ္ကိုခ်စ္သည္။ လက္သင့္ခံသည္။ သူ၏ ခ်စ္ၿမတ္ႏိုးေသာသားကိုခ်စ္သလို၊ လက္သင့္ခံသလို၊ တစ္ပံုစံထဲ ၿဖစ္ပါ သည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ ေယရႈခရစ္၌ ေပ်ာက္ဆံုးႏိုင္ပါသလား? ကၽြန္ေတာ္သည္ ေယရႈခရစ္၌္ မေပ်ာက္ဆံုးႏိုင္ပါ။ ဒါေပ မဲ့ေပ်ာက္ ဆံုးႏွိုင္တာရွိသည္။

ကၽြန္ေတာ္ ေယရႈခရစ္၌ ရွိေသာ သာယာၾကည္ႏူးမႈ၊ ေပ်ာက္ဆံုးႏိုင္သည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ဘုရားသခင္၏စကားမ်ားကို မနာခံဘဲ၊ ဘုရားသခင္သေဘာမက်သည္မ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေနလွ်င္၊ ကၽြန္ေတာ္၏ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ား ဆံုးရႈံးမည္။

ဘုရားသခင္၏အမွန္တရား။

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္ကို ၾကီးမားေသာခ်စ္ၿခင္းေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္ ကၽြန္ေတာ္ကိုလုပ္ေပးေသာအရာမ်ားသည္၊  ကိုယ္တိုင္ လံုး၀မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါ။ သူက ကၽြန္ေတာ္ကို အာဒံ၏မိသားစုမွ ထုတ္ေပးၿပီး၊ ေယရႈခရစ္၏မိသားစု၀င္ၿဖစ္ေစ

သည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ယခု ေယရႈခရစ္၌ၿဖစ္သည္။ ေယရႈခရစ္၌ၿဖစ္၍ ဘုရားသခင္ ကၽြန္ေတာ္ကိုခ်စ္၍လက္သင့္ခံသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကိုသူ၏ခ်စ္ၿမတ္ႏိုးေသာသား၌ လက္သင့္ခံသည္။

ငါယံုၾကည္သည္။

အဖဘုရားသခင္၊ ကၽြန္ေတာ္ကို ေယရႈခရစ္၌ ထားသည္၊ ကၽြန္ေတာ္ကို ခ်စ္၍ လက္သင့္ခံသည္ကို ယံုၾကည္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ကိုထာ၀စဥ္ ခ်စ္ရန္ ႏွင့္ နာခံရန္ ။ ကၽြန္ေတာ္၏ဘုရားသခင္ေပးထားေသာေနရာသစ္တြင္သာယာ ၾကည္ႏူး မႈရရွိရန္ ႏွင့္ ၀မ္းေၿမာက္ဖြယ္ရာမ်ား ၿဖစ္ရန္  အကူအညီေပးေတာ္မူပါ။

 

သင္ခန္စာ (၅)မွ ေမးခြန္းမ်ား

အမွား အမွန္ ေရြးပါ။

၁။   ဘုရားသခင္ကမာၻေပၚသို႔ၾကည့္ေသာ္၊

က)    ကမၻာေပၚတြင္ မိသားစုအမ်ားၾကီးေတြ႕သည္။

ခ)    ကမာၻေပၚတြင္။ မိသားစု ႏွစ္စု ကိုေတြ႕ရသည္။  အာဒံ၏မိသားစု ႏွင့္ သခင္ခရစ္ေတာ္၏မိသားစု တို႔ကိုေတြ႕ရေလသည္။

၂။   ဘုရားသခင္ လူတိုင္းကိုၿမင္သည္

က)   အာဒံအထဲ၌   (သို႔မဟုတ္) သခင္ခရစ္ေတာ္အထဲ၌ ဟုၿမင္မည္။

ခ)    အေကာင္း (သို႕မဟုတ္) အဆိုး

၃။    အာဒံအထဲ၌ အဓိပၸါယ္သည္၊

က)   အာဒံမိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္မိတ္ေဆြၿဖစ္ရန္။

ခ)   အာဒံ လုပ္ကိုင္တာအာလံုး ႏွင့္ ခံစားရဒါအာလံုး ပါ၀င္မႈရွိမည္။

၄။    သဘာ၀အေလ်ာက္ ေမြဖြါးၾကသၿဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးသည္၊

က)   ဘုရားသခင္၏မိသားစု၀င္မ်ားၿဖစ္ၾကသည္။

ခ)     အာဒံ၏အၿပစ္သား  မိသားစု၀င္မ်ားၿဖစ္လာၾကရသည္။

 

 

 

၅။    ကၽြန္ေတာ္သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္ကို။ ကၽြန္ေတာ္၏ကယ္တင္ရွင္အၿဖစ္လက္ခံ၍

က)   ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတာ္ကို အာဒံ၏ အၿပစ္မိသားစုထဲမွထုတ္ဖယ္ၿပီး၊ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ မိသားစု၀င္  ၿဖစ္ေစသည္။

ခ)   ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတာ္ကို လူေကာင္းၿဖစ္ရန္ကူညီသည္။

၆။    ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္လို သခင္ခရစ္ေတာ္၌ ၿဖစ္လာသနည္း?

က)   ဘုရားသခင္လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။

ခ)   ကၽြန္ေတာ္ လုပ္ယူသည္။

၇။     သခင္ခရစ္ေတာ္၌၏ အဓိပၸါယ္သည္။

က)   သခင္ခရစ္ေတာ္လုပ္ေဆာင္သည့္အရာအားလံုး၌ ပါ၀င္မႈႏွင့္ သူ၏ ယေန႔အေၿခအေန အားလံုးပါ၀င္သည္။

ခ)    ကၽြန္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံုေရာက္ရန္၊ မိမိကိုမိမိ အေကာင္းဆံုးၿဖစ္ရန္ၾကိဳးစားေနသည္။

၈။   ဘုရားသခင္ ကၽြန္ေတာ္ကို လက္သင္႔ခံသည္။

က)   ကၽြန္ေတာ္ဟာ အၿပစ္ကင္းစင္သၿဖင့္။

ခ)    ကၽြန္ေတာ္သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္၌  ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္လက္သင့္ခံသည္။

၉။   ကၽြန္ေတာ္၏ ေနရာသည္။

က)  ဘုရားသခင္ေတြ႕ၿမင္ႏိုင္သည့္  သခင္ခရစ္ေတာ္၌  ၿဖစ္သည္။

ခ)    ကၽြန္ေတာ္ ယခုေနေသာ ကမၻာ ၌ရွိေသာလမ္းေၾကာင္းၿဖစ္သည္။

၁၀။   ေယရႈခရစ္၏ မိသားစု၀င္ၿဖစ္သၿဖင့္

က)  ယခုေနရာသစ္ရၿပီ၊ ဘုရားသခင္၏အၿမင္တြင္၊ ဘုရားသခင္ ယခု ကၽြန္ေတာ္ကို ေယရႈခရစ္၌ ေတြ႕ရသည္။

ခ)   ကၽြန္ေတာ္သည္အရင္ေနရာႏွင့္အတူတူဘဲ၊ ဒါေပမဲ့ လူေကာင္းၿဖစ္လာၿပီ။

 

စံ၀င္းခ်ိဳ