မဟာအမႈေတာ္ျမတ္ႀကီးThe Great Commission

New Life in Christ Course III

Lesson 19

ဖတ္ရန္ က်မ္းစာ ။ ေရာမ၊ ၁ဝ-၁၅။

ေသာ႔ က်မ္းခ်က္၊ ။'သင္တို႔သည္ ေလာကီႏိုင္ငံ အရပ္ရပ္ ရွိသမွ်သို႔ သြား၍၊ ေဝေနယ်သတၱဝါ အေပါင္းတို႔အား   ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာၾကေလာ့။ ' (မာ၊ ၁၆း၁၅)

အသင္းေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အံံဘြယ္ေသာအေၾကာင္းအရာ အခ်ဳိ႕ကိုေလ့လာခဲ့ၿပီ။ အသင္းေတာ္သည္ ခရစ္ ေတာ္၏ခႏၶာ ျဖစ္ေၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႕ေလ့လာခဲ့၏။ ခရစ္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္၏ဦးေဂါင္းျဖစ္ၿပီး၊ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ သူ႕ခႏၶာ၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္သည္။

စာတန္၏မေကာင္းမႈစနစ္မ်ား အလယ္၌ ခရစ္ေတာ္သည္ သူ၏အားႀကီးေသာ၊ ေအာင္ျမင္ေသာ တန္ခိုးႏွင့္ အလုပ္ လုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ ထင္႐ွားႏိုင္ရန္ သူ၌ခႏၶာ ႐ွိေတာ္မူသည္။ အသင္းေတာ္အားျဖင့္ ဤေလာက၌ သူ၏အသက္တာႏွင့္ သူ၏ အလုပ္မ်ားကို ေဖၚျပလ်က္႐ွိသည္။

 

.

ဤသင္ခန္းစာ၌ အသင္းေတာ္သည္ လုပ္ဆာင္ရန္႐ွိသည္ဟု ယူဆရေသာ အသင္းေတာ္၏သာသနာျပဳျခင္း အေၾကာင္းကို စဥ္းစားၾကမည္။

 

အသင္းေတာ္၏သာသနာျပဳျခင္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ အသင္းေတာ္၏သာသနာျပဳျခင္းသည္ ဤေလာက႐ွိ လူတိုင္းအား ဧဝံေဂလိ သတင္းေကာင္းကို ေၾကညာျခင္းျဖစ္သည္။ ဤ အမႈ၌ ယံုၾကည္သူတိုင္း၏ အခန္းက႑ပါဝင္သည္။ သခင္ေယ႐ႈက''သင္တို႔သည္ ေလာကီႏိုင္ငံ အရပ္ရပ္ ရွိသမွ်သို႔ သြား၍၊ ေဝေနယ်သတၱဝါ အေပါင္းတို႔အား ဧဝံေဂလိတရား ကို ေဟာၾကေလာ့။''ဟုဆို၏။

သခင္သည္ သူ၏တပည့္ေတာ္မ်ားကို အမိန္႔ေပးခဲ့စဥ္မွစ၍ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္္ေထာင္႐ွိခဲ့ၿပီ၊ သို႔ေသာ္လည္း ယေန႔   ကယ္တင္ျခင္းသို႔ မေရာက္ၾက ေသာ လူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ႐ွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ကယ္တင္ျခင္းသို႔မေရာက္ေသာ လူ အုပ္စု ႏွစ္စု ခြဲႏိုင္သည္။

(၁) သတင္းစကားကိုၾကားရၿပီးေသာ္လည္း ၄င္းကို ျငင္းပယ္ေသာသူမ်ား။

(၂) သတင္းစကားကို တခါမွ် မၾကားေသးေသာ သူမ်ား။

ဤ သင္ခန္းစာ၌ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ဒုတိယအုပ္စုျဖစ္ေသာ သတင္းစကားကို တခါမွ် မၾကားရေသးေသာသူမ်ား ႏွင့္ ဘုရားသခင္၌ မွန္ေသာအသိပညာ မ႐ွိေသာ သူမ်ားအေၾကာင္းကို စဥ္းစားၾကမည္။ ထိုသူမ်ား၏ ဝိညာဥ္ေရးရာ အေျခအေန ႏွင့္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ဘာေျပာခဲ့သည္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ျမင္လိုသည္။

သတင္းစကားကို မၾကားရေသးေသာသူမ်ား၏ အေျခအေနကား အဘယ္နည္း။ သူတို႔သည္ ဝိညာဥ္ေရးရာ ေမွာင္ မိုက္၌ ႐ွိၿပီး စာတန္၏တန္ခိုးေအာက္၌ ႐ွိၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ သူတို႔သည္ ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ ဒုစ႐ိုက္မ်ားကို ျပဳ ၾကသည္။ သစ္သားႏွင့္ေက်ာက္ အ႐ုပ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ ကိုးကြယ္ၾကသည္။ သူတို႔သည္ ဝိညာဥ္ဆိုးမ်ားကို ေၾကာက္႐ြံ႔ျခင္း၌ အသက္႐ွင္ေနၾကရသည္။ သူတို႔ ေသရန္ ေၾကာက္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ မိခင္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ခေလး မ်ားကို မိေက်ာင္းစာေကြၽးျခင္း၊ မိမိတို႔ ကိုယ္ကို ႐ွနျခင္း၊ အနာတရျဖစ္ေစျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ဤအရာမ်ားကို သူတို႔ ဘာေၾကာင့္ ျပဳၾကပါသနည္း။ ဤအရာမ်ားကိုျပဳျခင္းျဖင့္ သူတို႔၏ဒုစ႐ိုက္အျပစ္မ်ား ခြင့္လႊတ္ျခင္း ခံရလိမ့္ မည္္ ျဖစ္ေၾကာင္း သြန္သင္ျခင္း ခံခဲ့ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။

အခ်ဳိ႕ေသာတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ လူတို႔သည္ ၿမိဳ႕ျပယဥ္ေက်းမႈ ျမင့္မားၾကေသာ္လည္း သူတို႔ ဘုရားကို မသိၾကပါ။ သူတို႔သည္ သစ္သားႏွင့္ေက်ာက္ အ႐ုပ္မ်ားကို မကိုးကြယ္ၾကေသာ္လည္း သူတို႔သည္လည္း ဝိညာဥ္ေရးရာေမွာင္မိုက္ႏွင့္ စာတန္၏တန္ခိုးေအာက္တြင္ ႐ွိေနၾကသည္။ သူတို႔ကို က်မ္းစာ၌ေရးထားသည္မွာ'' ဤေလာကတြင္ ဘုရား မ႐ွိျခင္းႏွင့္၊ ခရစ္ေတာ္ မ႐ွိလွ်င္၊ ေျမာ္လင့္ျခင္းလည္း မ႐ွိႏိုင္ပါ။''

အမွန္မွာ ခရစ္ယာန္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဧဝံေဂလိ သတင္းစကားကို ျငင္းပယ္ၾကသူမ်ားသည္လည္း သတင္းစကားကို မၾကားရ ေသးေသာ သူ မ်ားထက္သာ၍ မေကာင္ၾကပါ။ သတင္းစကားကိုၾကားၿပီး၊ ျငင္းပယ္ေသာသူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ ၏တရား စီရင္ျခင္းကို သာ၍ျပင္းစြာ ခံရၾကလိမ့္မည္။ ဧကန္အမွန္ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္သည္ လူမ်ား သူ႔ကို သိေသာပညာမပါ႐ွိျခင္းႏွင့္ ဖန္ဆင္းခဲ့ပါသလား။ သူသည္ ထိုသို႔မျပဳခဲ့ပါ။ လူ ကိုဘုရားသခင္၏ပံုသ႑ာန္ ႏွင့္အညီ ဖန္ဆင္းခဲ့၏။ သို႔ေသာ္ လူသည္ ဘုရားသခင္ထံမွ ေဝးရာသို႔ လွည့္ထြက္ခဲ့၏။

ေရာမၾသဝါဒစာ ပထမအခန္းႀကီးတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဖတ္ရသည္မွာ ဘုရားထံမွ လူ၏က်ဆင္းျခင္းျဖစ္သည္။''...ထိုသူ တို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို သိလ်က္ပင္ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းသင့္သည္အတိုင္း မခ်ီးမြမ္း၊ ေက်းဇူးေတာ္ကိုလည္းမသိမမွတ္၊ အခ်ည္းႏွီးေတြးဆျခင္း၊ သတိမ႐ွိေသာစိတ္ႏွလံုး မိုက္မဲျခင္းသို႔ေရာက္ၾက၏။ ပညာ႐ွိေယာင္ေဆာင္လ်က္ႏွင့္လူမိုက္အရာ၌ တည္ၾကသည္ျဖစ္၍၊-မေဖါက္ျပန္ မပ်က္စီးႏိုင္ေသာ ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္ေတာ္ကို ပယ္လ်က္၊ ေဖါက္ျပန္ပ်က္စီးတတ္ေသာ၊ လူ၏႐ုပ္ထု၊သားငွက္အစ႐ွိေသာ တြားတတ္ေသာ တိရစၧာန္၏႐ုပ္ထုတို႔ကို ဘုရားသခင္အရာ၌ ခ်ီးေျမွာက္ၾက၏။...''ဟုဆို သည္။ (ေရာ၊ ၁း၂၁-၃၂)။ ထိုမွ လူသည္ ေၾကာက္ဖြယ္ေသာ ဒုစ႐ိုက္မေကာင္းမႈမ်ားႏွင့္အက်င့္ေဖါက္ျပန္ပ်က္စီးျခင္း ထဲသို႔ေရာက္႐ွိ သြားခဲ့၏။ သို႔ျဖင့္ လူသည္ ဝိညာဥ္ေရးရာ အလင္းထဲမွ ဝိညာဥ္ေရးရာ ေမွာင္မိုက္ထဲသို႔ ေရာက္ခဲ့၏။

ဧဝံေဂလိသတင္းစကားကို တခါမွ် မၾကားဘူးေသာ သူတိုင္း ေပ်ာက္ဆံုးပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ပါသလား။ အမွန္ သူတို႔ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ကို မရေသာသူတိုင္း ပ်က္စီးျခင္းသို႔ေရာက္သည္။ ဒုစ႐ိုက္အျပစ္မ်ားႏွင့္ ေသေသာ သူတိုင္း ထာဝရဘုရားသခင္ႏွင့္ အစဥ္ ကြဲကြာၿပီ၊ မီးအိုင္ထဲတြင္ ေနရၾကလိမ့္မည္။ က်မ္းစာက''မတရားေသာ သူတို႔ႏွင့္ဘုရားသခင္ကိုေမ့ေလ်ာ့ေသာ အမ်ဳိးသားအေပါင္းတို႔သည္ မရဏာႏိုင္ငံသို႔ ႏွင္ျခင္းကိုခံရၾကလိမ့္မည္။''ဟုဆိုသည္။ (ဆာလံ၊ ၉း၁၇)

 

ဧဝံေဂလိသတင္းစကားကို မၾကားဘူးေသာ သူမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးပ်က္စီးျခင္းသို႔ အဘယ္ေၾကာင့္ ေရာက္ရသနည္း။

 

သူတို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ရေသာအေၾကာင္းရင္း ႏွစ္ခ်က္မွာ၊

(၁)           သူတို႔သည္ အျပစ္သားမ်ားျဖစ္သည္။

(၂)           သူတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ မသိၾကပါ။

ထို လူမ်ားတို႔၌ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ က်မ္းစာ မ႐ွိေသာ္လည္း သူတို႔ မွားေသာအရာမ်ားကို ျပဳလုပ္ ျခင္းကို သူတို႔ သိၾကသည္။ မည္ကဲ့သို႔သိသနည္း။ ဘုရားသခင္က သူ၏တရားေတာ္မ်ားကို သူတို႔၏စိတ္ႏွလံုးႏွင့္ ၾသတၲပ စိတ္တြင္ ထည့္ ေပးထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ လိမ္ညာျခင္း၊ခိုးျခင္း၊လူသတ္ျခင္း၊လိင္ေဖါက္ျပန္ျခင္း၊ ေသေစ ျခင္းႏွင့္အျခားေသာ မေကာင္းေသာအရာမ်ား မွားေသာအရာမ်ားကို သိၿပီ၊ သူတို႔ ျပဳလုပ္ ၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္ သူတို႔သည္ အျပစ္သားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီ၊ သူတို႔၏အျပစ္မ်ားအတြက္ တရားစီရင္ျခင္းကို ခံရၾကမည္။ က်မ္းစာက ''...ျပစ္မွားေသာ ဝိညာဥ္သည္ အသက္ေသရမည္''ဟုဆို၏။(ေယဇ၊ ၁၈း၄)

သူတို႔၏ဘာသာတရားမ်ားက သူတို႔ကို ကယ္တင္ႏိုင္ပါသလား။ လူအမ်ား ယံုၾကည္ၾကသည္မွာ လူသည္ မိမိိ၏ ဘာသာတရားအေပၚ ေျဖာင့္မွန္ခဲ့ေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔ကို ကယ္တင္လိမ့္မည္။ ဤအရာ မွန္ပါသလား။ မမွန္ပါ။

က်မ္းစာ၌ ႐ွင္းလင္းစြာ ဆိုသည္မွာ လူသည္ သခင္ခရစ္ေတာ္ေယ႐ႈကို သူ၏ ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ လက္ခံျခင္းမ႐ွိ လွ်င္ ထို ပုဂိၢဳလ္သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ မေရာက္ႏိုင္ပါ။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကယ္တင္႐ွင္ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးတည္းေသာ ကယ္တင္႐ွင္ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈက'' ေယ႐ႈ က၊ ငါသည္လမ္းခရီးျဖစ္၏။ သမၼတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္ လည္း ျဖစ္ ၏။ ငါ့ကို အမွီမႁပုလွ်င္ အဘယ္သူမွ် ခမည္းေတာ္ထံသို႔ မေရာက္ရ။''ဟု ဆိုသည္။ (ေယာ၊ ၁၄း၆)

ကယ္တင္ျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္၌ႏွင့္ သူ႔တစ္ဦးတည္း၏အထဲ၌ သာလွ်င္႐ွိသည္။ က်မ္းစာက''ထိုသခင္၏နာမေတာ္မွတပါး ငါတို႔ကို ကယ္တင္ႏိုင္ေသာ နာမ တစံုတခုမွ် ေကာင္းကင္ေအာက္ လူတို႔တြင္ မေပၚမ႐ွိဟု ေပတ႐ုသည္ ထို သူတို႔အား ျမြက္ဆို၏''ဟုဆိုသည္။(တ၊ ၄း၁၂)

႐ုပ္ထုကိုကိုးကြယ္ၾကေသာသူမ်ားသည္ မိမိတု႔၏ဘာသာတရား၌သစၥာ႐ွိ၊ေျဖာင့္မွန္ေသာ္လည္း၊ သူတို႔၏ကိုးကြယ္ျခင္းကို ဘုရားသခင္သည္ လက္ခံ၍မရပါ။ က်မ္းစာကဆိုသည္မွာ၊ လူမ်ား ႐ုပ္ထုကို ပူေဇာ္ျခင္းသည္ အမွန္တကယ္မွာ သူတို႔သည္ စာတန္ႏွင့္ သူ၏ဝိညာဥ္ဆိုးမ်ားကို ကိုးကြယ္ျခင္း သာ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ မွားေသာ ဘာသာ တရားမ်ားကိုမုန္းျခင္းႏွင့္ ႐ုပ္ထုကိုကိုးကြယ္ေသာသူမ်ားကို သူ လက္မခံႏိုင္ျခင္းကို သင္ သိျမင္ႏိုင္သည္။

ထိုသူမ်ား ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ႏိုင္ပါသလား။ အမွန္တကယ္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ႏိုင္သည္။ ဧဝံေဂလိ သတင္းစကားသည္ လူတိုင္း အတြက္ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ဆိုသည္မွာ ခရစ္ေတာ္၏ဧဝံေဂလိ သတင္းစကားသည္ ''ယံု ၾကည္သမွ်ေသာ သူအေပါင္းတို႔ကို ကယ္တင္ေစေသာ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္ျဖစ္သည္''(ေရာ၊ ၁း၁၆)

 

အေရးႀကီးေသာ ေမးခြန္း ေလးခု

က်မ္းစာက''အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားကို ပဌနာျပဳေသာသူ ႐ွိသမွ်တို႔သည္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႔ ေရာက္ရၾကလတံ့''ဟုဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ သတင္းစကားကို မၾကားရေသာသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ က်မ္းစာက ေမးခြန္းမ်ား ေမး လ်က္႐ွိပါသည္။

၁။ သခင္ေယ႐ႈကို မယံုၾကည္လွ်င္ သူ၌ အဘယ္သို႔ ပဌနာျပဳႏိုင္မည္နည္း။

၂။ သူတို႔သည္ သခင္ေယ႐ႈ၏အေၾကာင္း သိတင္းစကားကို မၾကားလွ်င္ အဘယ္သို႔ ယံုၾကည္ႏိုင္မည္နည္း။

၃။ ေဟာေျပာေသာသူကို မေစလြတ္လွ်င္ သူတို႔သည္ အဘယ္သို႔ ၾကားႏိုင္မည္နည္း။

၄။ ေဟာေျပာသူကို မေစလြတ္လွ်င္ သူသည္ အဘယ္သို႔ ေဟာေျပာႏိုင္မည္နည္း။ (ေရာ၊ ၁ဝး၁၄-၁၅ ၾကည့္ပါ)

လူသည္ သခင္ေယ႐ႈ၌မယံုၾကည္လွ်င္ သူတို႔သည္ ေယ႐ႈ၌ ပဌာနာျပဳႏိုင္ပါသလား။ သူတို႔ မျပဳႏိုင္ပါ။ ခရစ္ေတာ္ ၏ သတင္းကို မၾကားလွ်င္ သူတို႔ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ႏိုင္ပါသလား။ မယံုႏိုင္ပါ။ တစ္စံုတဦးသည္ ၾကားေျပာျခင္းမ႐ွိလွ်င္ သူတို႔ ဘယ္ကဲ့သို႔ ၾကားႏိုင္မည္နည္း။ မၾကားႏိုင္ပါ။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ သူတို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ရန္ သင္သည္ သခင္ေယ႐ႈ၏အေၾကာင္းကို သူတို႔ထံ သြားေရာက္ ေျပာရေပမည္။

သခင္ေယ႐ႈအေၾကာင္း သူတို႔ကို မည္သူ ေျပာႏိုင္ပါသနည္း။ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာသူမ်ား ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ''ထိုသို႔ ျဖစ္ေသာ္ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ ျဖစ္ၾက၏။ ဘုရားသခင္သည္ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ ငါတို႔၏ ရန္ကိုၿငိမ္းေစ၍ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ မိသဟာယ ဖြဲ႕ေစေတာ္မူ၏။ ထိုမိသဟာယတရားကို ေဟာရေသာအခြင့္အရာကို ငါတို႔၌အပ္ ေပးေတာ္မူ၏။''ဟုဆိုသည္။(၂ေကာ၊ ၅း၁၈)

မဟာအမႈေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သခင္၏ အမိန္႔ျဖစ္ၿပီ၊ သူ၏တပည့္ေတာ္မ်ား ဧဝံေဂလိ သိတင္းကို ေလာက တခုလံုး႐ွိ လူအေပါင္းတို႔ အား ေဟာေျပာရန္ျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈက''သင္တို႔သည္ ေလာကီႏိုင္ငံ အရပ္ရပ္ရွိ သမွ်သို႔ သြား၍၊ ေဝေနယ်သတၱဝါ အေပါင္းတို႔အား   ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာၾကေလာ့။'' (မာ၊ ၁၆း၁၅)

 

မဟာအမႈေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ ေဆာင္႐ြက္၍ ၿပီးျပည့္စံုၿပီလား။

မၿပီးျပည့္စံုေသးပါ။ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာသူမ်ားတို႔သည္ ဝိညာဥ္ေရးရာေမွာင္မိုက္ႏွင့္ စာတန္၏တန္ခိုး ေအာက္၌ ႐ွိေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ေလာကထဲ႐ွိ လူမ်ားစြာတို႔သည္ က်မ္းစာကိုတခါမွ် မျမင္ဘူးသလို၊ သခင္ေယ႐ႈ၏နာမကို လည္း မၾကားဘူးၾကပါ။ သူတို႔၌ ခရစ္ေတာ္ မ႐ွိပါ။ ေျမွာ္လင့္ျခင္းလည္း မ႐ွိၾကပါ။ ႐ုပ္ထုကိုကိုးကြယ္ေသာ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦး ၏စကားသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏စိတ္ကို လႈပ္႐ွားေစသင့္ပါသည္။ သူမက'' သင္၏လူမ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ လွ်င္ျမန္စြာ ေသအ့ံဆဲဆဲ ျဖစ္ေနသည္ကိုေျပာပါ။ သတင္းစကားကို အနည္းငယ္ သာ၍ အလွ်င္္အျမန္ မပို႔ေဆာင္ႏိုင္ဘူးလား၊ သူတို႔ကို ေျပာ ေပးပါ။''ဆိုပါသည္။

အီဂ်စ္ျပည္တြင္ သာသနာျပဳတစ္ဦးသည္ သခင္ေယ႐ႈ၏ခ်စ္ျခင္းေမတၲာႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာကို ေျပာပါ သည္။ သူ၏သတင္းစကား ၿပီးဆံုးေသာအခါ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးကေျပာသည္မွာ ''အံ့ဘြယ္ရာေကာင္းေသာ အေၾကာင္းအရာ တခု ျဖစ္ပါသည္။ သင္၏တိုင္းျပည္႐ွိ လူမ်ား သင္ေျပာ ေသာ အေၾကာင္းအရာကို ယံုၾကည္ၾကပါသလား။'' သာသနာျပဳ ဆရာက ဟုတ္ကဲ့ ယံုၾကည္ၾကပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးသည္ ခဏမွ် စဥ္းစားၿပီး ေျပာသည္မွာ'' သူတို႔ ယံုၾကည္ႏိုင္မည္ဟု ကြၽန္မ မထင္ပါ။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ သူတို႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို လာေရာက္ၾကားေျပာရန္ အၾကာႀကီး ေစါင့္ေနလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။''

 

တေလာကလံုး ဧဝံေဂလိသိတင္းစကားကို ၾကားရၾကမည္။

လူအေပါင္းတို႔အား ဧဝံေဂလိသိတင္းစကားကို ေဟာေျပာရန္ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား အမိန္႔ေပးခဲ့၏။ သူ၏အမိန္႔ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ နာခံ ၾကရမည္။ သိတင္းစကားကို ေပ်ာက္ဆံုးေသာသူမ်ားထံ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္လ်က္ႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ မလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏တာဝန္႐ွိမႈ အေပၚ အေရးယူေပလိမ့္မည္။ က်မ္းစာက''သင္သည္ အမွန္ ေသလိမ့္မည္ဟု၊လူဆိုးအား ငါေျပာလ်က္ႏွင့္သင္သည္သတိမေပး၊ လူဆိုး၏အသက္ကို ခ်မ္းသာေစျခင္းငွါ၊လူဆိုးအား သတိ ေပးေသာစကားကို မေျပာဘဲေနလွ်င္ ထိုလူဆိုးသည္ မိမိအျပစ္၌ ေသလိမ့္မည္။ သူ၏အသက္ကုိကား သင္၌ ငါေတာင္းမည္'' ဟုဆိုသည္။(ေယဇ၊ ၃း၁၈)

ေပ်ာက္ဆံုးေသာသူမ်ား၏ ေၾကာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာအေျခအေနႏွင့္ ကြၽန္ုပ္တို႔၏တာဝန္႐ွိမႈမွ လြတ္ကင္းရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏မ်က္စိမ်ားကို မျမင္ဟန္ေဆာင္ ပိတ္ထား၍မရပါ။ ခရစ္ယာန္တိုင္းသည္ တေန႔ေသာအခါ ခရစ္ေတာ္၏ တရား ပလႅင္တြင္ ရပ္လ်က္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ၿပီးေနာက္ သူ၏အသက္တာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေျပာဆို ေျဖၾကား ရေပ လိမ့္မည္။ လူတိုင္းအား သိတင္းစကားကိုေျပာဆိုရန္ ေစလြတ္ႏိုင္လ်က္ႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ျပဳလုပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာ္၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ လ်စ္လွ်ဴ႐ႈ ျပဳမႈအတြက္ သခင္ဘုရားထံ အေျဖေပးရေပလိမ့္မည္။ ထိုသူမ်ား၏ လိုအပ္မႈမ်ားကို မသိပါဟု ကြၽႏ္ုပ္တို႔ မေျပာ ဆိုႏိုင္ပါ။ သခင္ေယ႐ႈက ''ယခုမွစ၍ ေလးလလြန္လွ်င္၊ စပါးရိတ္ရာကာလျဖစ္လိမ့္မည္ ဟုသင္တို႔ ဆိုတတ္သည္ မဟုတ္ ေလာ။ ငါဆိုသည္ကား၊ စပါးရိတ္ျခင္းအလိုငွါ လယ္ျပင္တို႔သည္ ယခုပင္ ဝင္းဝင္းရွိသည္ကို ေမွ်ာ္၍ ၾကည့္ ၾက ေလာ့။'' ဟုဆို သည္။ (ေယာ၊ ၄း၃၅)

 

ကြၽႏ္ုပ္ ဘာလုပ္ႏိုင္ပါသနည္း

သို႕ျဖစ္လွ်င္ သတင္းစကားကိုတခါမွ် မၾကားရေသးေသာသူမ်ား ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ရန္ အခြင့္အေရးကိုရရန္ အလို႔ငွါ၊ ထိုသူတို႔ထံ သတင္းစကားေရာက္႐ွိရန္ ဘုရားသခင္၏ညႊန္ၾကားမႈျဖင့္ ယံုၾကည္သူတိုင္း သူတို႔တတ္ႏိုင္မွ်အားလံုး လုပ္ေဆာင္ရေပမည္။ မဟာအမႈေတာ္ျမတ္ႀကီး ၿပီးေျမာက္ရန္အတြက္ ခရစ္ယာန္တိုင္းအတြက္ ဘုရားသခင္၌ အလုပ္႐ွိသည္။ သင္သည္ေျပာပါ၊ ကြၽႏ္ုပ္ ဘာျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသနည္း။ ျပဳလုပ္ရန္ ဤေနရာ၌ အေၾကာင္းအရာ ငါးမ်ဳိး ႐ွိသည္။

 

၁။ သက္ေသခံပါ။ အျခားေသာသူမ်ားကို သတင္းစကားေျပာရန္ သခင္ေယ႐ႈ၏အတၳဳပၸတၲိကို သိခဲ့ၿပီးေသာ ခရစ္ယာန္ တိုင္းအတြက္ ဤေလာကႀကီးကို ဧဝံေဂလိျပဳရန္ ဘုရားသခင္၌အႀကံအစည္႐ွိသည္။ သင္၏ႏႈတ္သက္သက္မွ်သာမဟုတ္ပါ အသက္တာအားျဖင့္လည္း ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈက''သင္တို႔သည္ ငါ၏သက္ေသျဖစ္ၾက လိမ့္မည္...''ဟုဆို၏။ ယခုပင္ အစျပဳပါ။ သင္ အမွန္ ႐ွိေနေသာေနရာတြင္ သခင္ေယ႐ႈအဖို႔ သက္ေသခံ ျဖစ္ေစပါ။

 

၂။ ဆုေတာင္းပါ။ ကယ္တင္ျခင္းမရေသးေသာသူမ်ားထံ သာသနာျပဳမ်ားကို ဘုရားသခင္ ေစလြတ္ရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဆု ေတာင္းႏိုင္သည္။ ဘုရားသခင္ေစလြတ္ခဲ့ၿပီးေသာ သာသနာျပဳမ်ားအတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေန႔စဥ္ ဆုေတာင္းေပးႏိုင္သည္။ သခင္ ေယ႐ႈက'' သူတို႔အား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ စပါးရိတ္စရာမ်ားစြာရွိ၏။ ရိတ္ေသာသူတို႔သည္ နည္းၾက၏။ ထိုေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ေသာသူတို႔ကို စပါးရိတ္ေစျခင္းငွါ စပါးရွင္ ေစလႊတ္ေတာ္မူမည္ အေၾကာင္း ဆုေတာင္းၾကေလာ့။''ဟုဆိုသည္။ (လု၊ ၁ဝး၂)

 

၃။ ေပးလွဴပါ။ ဘုရားသခင္၏အလုပ္တြင္ ေပးလွဴျခင္းသည္ ထိုအလုပ္၌႐ွယ္ယာထည့္ဝင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ တေန႔ေသာအခါ ဆုလပ္ အက်ဳိးကို ျပန္လည္ေဝမွ် ခံစားရ႐ွိေပလိမ့္မည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ပညာ႐ွိစြာ ေပးလွဴသင့္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေငြေၾကး ကို သစၥာ႐ွိစြာ သတင္းစကား ၾကားေျပာေသာ သူမ်ားကို ေပးလွဴရန္ ႐ွာ၍ ျမင္ေတြ႕ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ေငြေၾကးမ်ားကို အျခား ေသာသူမ်ား ထာဝရအသက္ရရန္အတြက္ အသံုးျပဳေနျခင္းကို သိၿပီ၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ေပးလွဴ သင့္ပါသည္။

 

၄။ ျပင္ဆင္မႈကိုျပဳလုပ္ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ သခင္ဘုရား၏ အသံုးတည့္ေသာသူတေယာက္ျဖစ္လိုေသာ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔မိမိ ကိုယ္ကို ျပင္ဆင္မႈ ျပဳရေပမည္။ က်မ္းစာေလ့လာျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္း၊ က်မ္းခ်က္မ်ားကို အလြတ္က်က္မွတ္ျခင္းမ်ားအတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေန႔စဥ္ အခ်ိန္ သီးသန္႔ ထား႐ွိ ျပဳလုပ္ ႏိုင္သည္။ သင္၏တန္ဆာပလာမ်ားကို အသင့္ျဖစ္ေစပါ၊ ဘုရားသခင္သည္ သင္အား အသံုးျပဳေပလိမ့္မည္။

 

၅။ သြားပါ။ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား သူ႔ကို အေစခံရန္ အလို႐ွိခဲ့ေသာ္ သူ႔ကို  ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေမးေလွ်ာက္ရန္ မလို အပ္ပါ။ ဘုရားသခင္ သည္ သူ၏သားသမီးတိုင္းကို သူ႔ကိုအေစခံရန္ ေခၚလ်က္ေနသည္။ သင္ႏွင့္ကြၽႏ္ုပ္ ေမးရမည့္ တခု တည္းေသာ ေမးခြန္းမွာ '' သခင္ဘုရား၊ ကြၽႏ္ုပ္၌ ကိုယ္ေတာ္ ဘာျပဳလုပ္လိမ့္မည္နည္း''ျဖစ္သည္။

 

သင္ဘာျပဳလုပ္မည္နည္း။ သင္သည္ ဘုရားသခင္ကို မသိေသာသူတို႔၏ ေၾကာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အေျခအေန ႏွင့္ အေၾကာင္း အရာ အခ်ဳိ႕ကို ေလ့လာခဲ့ရၿပီ၊ ထိုသူမ်ားထံ သတင္းစကားေရာက္႐ွိရန္ ခရစ္ယာန္တေယာက္ျဖစ္ေသာ သင္၏တာဝန္မ်ားကို သင္သည္ ေလ့လာခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

 

ယခု ေမးခြန္းမွာ၊ သင္ ဘာျပဳလုပ္မည္နည္း။

သင္ ႐ွိေနေသာေနရာ၌ သခင္ေယ႐ႈအတြက္ သစၥာ႐ွိေသာ သက္ေသခံတေယာက္ အျဖစ္ ျဖစ္လိုပါသလား။ ဘုရားသခင္သည္ လုပ္ေဆာင္ေသာသူမ်ားကို စပါးရိတ္ရာကြင္းသို႔ ေစလြတ္ရန္ သင္သည္ဆုေတာင္းေပးမည္လား။ အျခားသူမ်ား ၾကားေစရန္ သင္သည္ ေပးလွဴမည္လား။ သင္သည္ သခင္ဘုရား၌ သာ၍ထိေရာက္စြာ အေစခံရန္ သင့္ ကိုယ္ ကို ျပင္ဆင္ပါ။ ဘုရားသခင္ သင့္အား ေခၚေသာေနရာသို႔ သင္သည္ သြားမည္လား။

 

''အသက္တာသည္ တဘာဝ ခဏသာျဖစ္သည္။ အလွ်င္အျမန္ ကုန္ဆံုး သြားေပလိမ့္မည္။ ခရစ္ေတာ္အတြက္ ျပဳလုပ္ ခဲ့ေသာအရာမ်ားသာလွ်င္ ၾကာ႐ွည္တည္႐ွိေပလိမ့္မည္။''

 

 

 

 

ေမးခြန္းမ်ား

 

၁) အသင္းေတာ္၏သာသနာျပဳျခင္းသည္၊

(က) ေငြရရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း

(ခ )  ေလာက႐ွိ လူတိုင္းအား ဧ၀ံေဂလိ သတင္းေကာင္းကို ေၾကညာျခင္း။

 

၂) မွန္ (သို႔) မွား ။ ေလာက႐ွိ ကယ္တင္ျခင္းမရေသးေသာသူမ်ားကို အုပ္စု ႏွစ္စုအျဖစ္ ခြဲျခားႏိုင္သည္။

(၁) ဧ၀ံေဂလိ သတင္းေကာင္းစကားကို ၾကားေသာ္လည္း ျငင္းပယ္ေသာသူမ်ား၊

(၂) ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းစကားကို တခါမွ် မၾကားေသာသူမ်ား။

(က) မွန္  (ခ ) မွား

 

၃) ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းစကား မၾကားရေသာသူမ်ားသည္၊

(က) ၀ိညာဥ္ေရးရာ ေမွာင္မိုက္၌႐ွိၿပီး၊ စာတန္၏တန္ခိုးေအာက္၌႐ွိသည္။

(ခ ) ႏိုင္ငံရပ္ျခား တိုင္းျပည္မ်ား၌ ႐ွိသည္။

 

၄) ဘုရားသခင္သည္ သူ႔ကို သိေသာပညာ မပါ႐ွိေသာ လူအျဖစ္ လူကို ဖန္ဆင္းခဲ့ပါသလား။

(က) မွန္ (ခ ) မွား

 

၅) မွန္ (သို႔) မွား။  ဧ၀ံေဂလိ သတင္းကို တခါမွ်မၾကားရေသာသူမ်ား ဆံုး႐ံႈးျခင္းသို႔ေရာက္ရေသာ အေၾကာင္းရင္း ႏွစ္ခ်က္မွာ

(၁) သူတို႔သည္ အျပစ္သားမ်ား ျဖစ္သည္။

(၂) သူတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို သူတို႔၏ကယ္တင္႐ွင္ အျဖစ္ မသိၾကပါ။

(က) မွန္  (ခ ) မွား

 

၆) ႐ုပ္တုကိုးကြယ္ၾကသူမ်ား သူတို႔၏ဘာသာတရားမ်ား၌ ႐ိုးသားစြာ သစၥာ႐ွိခဲ့လွ်င္၊ ဘုရားသခင္ သူတို႔ကို ကယ္တင္မည္ေလာ။

(က) ကယ္  (ခ ) မကယ္

 

၇) လူမ်ား ႐ုပ္တု၌ ပူေဇာ္ျခင္းသည္ သူတို႔……အမွန္ ကိုးကြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

(က) စာတန္

(ခ ) သူတို႔ ပူေဇာ္ေသာ အရာ ႐ုပ္တု ျဖစ္သည္။

 

၈) သခင္ေယ႐ႈ၌ ယံုၾကည္ျခင္းမ႐ွိဘဲ သူ႔ကို ဆုေတာင္းပဌနာျပဳရႏိုင္ပါသလား။ သူ၏အေၾကာင္းကို တခါမွ်မၾကားဘဲႏွင့္ သူ႔ကို ယံုၾကည္ႏိုင္ပါသလား။ တစံုတေယာက္မွ ၾကားေျပာျခင္းမ႐ွိလွ်င္ သူတို႔ၾကားႏိုင္ပါသလား။

(က) ဟုတ္  (ခ ) မဟုတ

 

၉) မဟာအမႈေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္၊

(က) ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ေရာက္ေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရ႐ွိၾကလိမ့္မည္။

(ခ )  ေလာကေနရာအႏွံသို႔ သြားၿပီး ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းကို ေဟာေျပာရန္ ဘုရားသခင္၏အမိန္႔ ျဖစ္သည္။

 

၁၀) မဟာအမႈေတာ္ျမတ္ႀကီး ၿပီးျပည့္စံုျခင္းသို႔ ေရာက္ၿပီလား။

(က) ေရာက္  (ခ ) မေရာက္

 

၁၁) ဤ သင္ခန္းစာအတြက္ ေသာ့ခ်က္က်မ္း ကို သင္ အလႊတ္ က်က္မွတ္ပါသလား။

(က) က်က္မွတ္သည္  (ခ ) မက်က္မွတ္ေသးပါ

 

အန္ဒ႐ူး