ဆယ္ဘို႔တစ္ဖို႔ (သမၼာက်မ္းစာေဆြးေႏြးျခင္း)

မုရန္ Bible Study

၁ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏တိုးပြါးေသာ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားထဲမွ အဘယ္အပိုင္းကို ဘုရားသခင္၏ ဥစၥာဟု ေခၚေတာ္မူသနည္း။

မာလခိ၊ ၃း၉-၁၀အရ မိမိခံစားရသမွ်ထဲမွ ဆယ္ဘို႔တစ္ဖို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ဥစၥာျဖစ္သည္။၄င္းျပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးမွ အဦးသီး(အႏွံ)ႏွင့္သားဦးလည္း ပါဝင္သည္။ (သု၊ ၃း ၉-၁၀)

 

၂ သမၼာက်မ္းစာ၌ ဆယ္ဘို႔တစ္ဖို႔ ပထမဆံုးေပးသူမွာ မည္သူနည္း။

အာျဗဟံ ျဖစ္သည္ (က၊ ၁၄း ၁၈-၂၀)

 

.

 

၃ ယာကုပ္သည္ အဘအိမ္မွ ေျပးသြားၿပီးေနာက္ မည္သည့္ကတိကို ျပဳခဲ့ပါသလဲ။

ေပးသနားေတာ္မူသမွ်ထဲမွ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ေပးလွဴမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့ပါသည္(က၂၈း၂၂)။

 

၄ ဆယ္ဘို႔တစ္ဖို႔ကို အဘယ္သူအား အေမြခံဖို႔ ဘုရားသခင္ေပးထားပါသနည္း။

ေလဝိလူမ်ားအတြက္ ေတာ၊ ၁၈း ၂၁

 

၅ ယခုကာလ၌ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႕ကို ဧဝံေဂလိတရားေဟာျခင္း၌ သံုးသင့္ပါသေလာ။

သံုးသင့္ပါသည္။ ၁ေကာ၊ ၉း၇-၁၄

 

၆ ဆယ္ဖို႔ တစ္ဖို႔ေပးသင့္သည့္အေၾကာင္းခရစ္ေတာ္သည္ မည္ကဲ့သို႔ ဝန္ခံသနည္း။

ခရစ္ေတာ္က ဆယ္ဖို႔ တစ္ဖို႔ေပးရန္ အားေပးထားပါသည္။ (မႆဲ၊ ၂၃း၂၃)

 

 

၇ ဆယ္ဖို႔ တစ္ဖို႔မေပးေသာသူမ်ားကို သမၼာက်မ္းက အဘယ္သို႔ေခၚေဝၚထားပါသနည္း။

ဘုရားဥစၥာကို လုယူေသာသူ(သူခိုး၊ ဓါးျပ)သည္။ (မာလခိ၊ ၃း၈)

 

၈။ ဘုရားဥစၥာကို လုယူေသာ အက်ိဳးကား အဘယ္သို႔နည္း။

က်ိန္ျခင္း အမဂၤလာခံရသည္။(မာလခိ၊ ၃း၉)

 

၉။ ဆယ္ဖို႔ တစ္ဖို႔မေပးဘဲေနျခင္းသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဥစၥာကို ထိခိုက္ႏိုင္ပါသေလာ။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔လုပ္သမွ် အက်ိဳးမ်ားကို မခံစားရဘဲရွိတတ္၏။ အိတ္ေပါက္ႏွင့္ဖါးေကာက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ရ၏။ (ဟဂၢဲ၊ ၁း၅-၁၁)

 

၁၀။ဆယ္ဖို႔ တစ္ဖို႔ေပးေသာသူမ်ားကို ဘုရားသခင္ မည္သည့္ကတိေပးထားပါသနည္း။

မဂၤလာရွိေသာသူဟုေခၚခံရမည္၊ သူတပါးခ်ီးမြမ္းျခင္းခံရမည္။ (မလ၊ ၃း၁၀-၁၂)

 

၁၁။အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားသည္ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ခံယူရာတြင္ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ထပ္ေပးသင့္သေလာ။

ေပးသင့္ပါသည္ (ေတာ၊ ၁၈း၂၆-၂၈)။

 

၁၂။ ဘုရားသခင္သည္ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔အျပင္ ဘာကိုေမွ်ာ္လင့္သနည္း။

ဆယ္ဘို႔ကိုးဖို႔ထဲမွ ေစတနာစိတ္ႏွင့္ေပးလွဴေစလိုပါသည္(၁ေကာ၊ ၉း ၆-၈)

 

၁၃။ ရွင္ေပါလုက မည္သည့္အသင္းေတာ္မ်ား၏ေပးလွဴျခင္းကို ခ်ီးမြမ္းထားပါသလဲ။

မာေကေဒါနိျပည္အသင္းေတာ္မ်ားကို ခ်ီးမြမ္းထားသည္။ သူတို႔သည္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကိုယ္တိုင္ခံရေသာ္လည္း တတ္ႏိုင္သမွ်ထက္ ေစတနာစိတ္ႏွင့္ေပးကမ္းၾကသည္။ သူတို႔ကိုယ္ခႏၶာကိုယ္ကို အရင္ေပးလွဴၾကသည္။ ေငြသာမကမိမိတို႔အသက္တာကိုဆက္ကပ္ရန္ ဘုရားအလိုေတာ္ရွိပါသည္ (၂ေကာ၊ ၈း၅-၁၂၊ ေရာ၊၁၂း၁-၂)။

 

၁၄။ ဆင္းရဲသားမ်ားကို ေပးလွဴျခင္းကို က်မ္းစာက မည္သို႔ေခၚသနည္း။

ထာဝရဘုရားအား ေခ်းငွါးေသာသူ၊ မဂၤလာရွိသူ ျဖစ္၏။ သူျပဳေသာအက်ိဳးကို ဆပ္ေပးမည္ (သု၊ ၁၉း၁၇၊ ၁၄း၂၁၊ ဆာ၊ ၃၇း၂၆)။

 

၁၅။ စြန္႔ၾကဲျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သုတၲံက်မ္းက မည္သို႔ မိန္႔ဆိုထားပါသလဲ။

ဆင္းရဲသားတို႔အား စြန္႔ႀကဲေသာသူသည္ ကိုယ္တိုင္မဆင္းရဲ။ (သုတၲံ ၂၈း၂၇)

စြန္႔ႀကဲတတ္ေသာသူသည္ ျြကယ္ဝလိမ့္မည္။ (သုတၲံ ၁၁း၂၅)

 

၁၆။ ေပးကမ္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ခရစ္ေတာ္က မည္သို႔သြန္သင္မိန္႔မွာခဲ့ပါသလဲ။

သူတပါးထံမွ ရယူျခင္းထက္ သူတပါးကို ေပးကမ္းေသာသူျဖစ္ျခင္းသည္ သာ၍မဂၤလာရွိသည္။ (တမန္၊ ၂၀း၃၅)

 

၁၇။ အလွဴဒါနကို ဘုရားသခင္အား အဘယ္ေၾကာင့္ ေပးရသနည္း။

(က) အရာခပ္သိမ္းသည္ ဘုရားဥစၥာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆာ၊ ၂၄း၁၊ ၅၀း၁၀-၁၂

(ခ) ဤေလာကထဲသို႔ အဘယ္အရာမွ မပါဘဲလာသကဲ့သို႔ ထြက္သြားလွ်င္လည္းအဘယ္အရာမွ် မယူသြားႏိုင္ေသာေၾကာင့္၊ ၁တိ၊ ၆း ၇-၁၀၊ လု၊ ၁၆း၉

(ဂ) စည္းစိမ္ရတတ္ေသာ အစြမ္းသတိၲမ်ားကို ဘုရားသခင္ေပးသနားေတာ္မူေသာေၾကာင့္ (တရား၊ ၈း ၆-၁၀)

 

၁၈။ သင္၌ ပိုင္ဆိုင္သမွ်ေသာ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကို မည္သို႔ အသံုးျပဳသင့္သနည္း။

ေပ်ာက္ဆံုးေသာဝိညာဥ္ကယ္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေကာင္းကင္ဘ႑ာစုေဆာင္းျခင္းတည္းဟူေသာသာသနာလုပ္ငန္းမ်ား၌ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံပါ (မ ၆း ၁၉-၂၀၊ လု၊ ၁၆း၉-၁၀)

 

၁၉။ ဘုရားသခင္အား သစၥာကတိေပးသင့္သေလာ။

ဘုရားကိုခ်စ္ေသာသူသည္ ဘုရားကို သစၥာကတိေပးသင့္ပါသည္။ (ဆာ၊ ၇၆း၁၁)

 

၂၀။ သစၥာကတိျပဳၿပီး ကတိမေက်လွ်င္ အဘယ္သို႔ ျဖစ္မည္နည္း။

လြယ္လြယ္ႏွင့္ကတိျပဳၿပီး သစၥာကတိအတိုင္းမလုပ္ေသာသူသည္ လူမိုက္ျဖစ္၍ ထိုသို႔ျပဳေသာသူကို ဘုရားသခင္မႏွစ္သက္ပါ။ (ေဒ၊ ၅း၁-၅)

 

ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား။ ။ ဆရာလိန္းမနား၏ ေဆြးေႏြးပို႔ခ်ခ်က္မွ သတင္းေကာင္းစာေစာင္တြင္ ဆင္ျမဴရယ္စိုးလြင္က ေကာက္ႏႈတ္ေဖၚျပသည္။


(၁)

ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ကို ဆရာေစာပက္ထရစ္က ေဒသနာမွ ေကာက္ႏုတ္သည္။
http://www.sawpatrick.net/tithe

က်မ္းပိုဒ္မ်ားႏွင့္ ကုိးကားရာတြင္ ဓမၼသစ္က တစ္ဘို႔ကို လႈရမည္။ ေစတနာစိတ္ႏွင့္ လွဴရမယ္ ဟုရးထားပါသည္္။ ဓမၼေဟာင္းမွာေတာ့ က်မ္းခ်က္မ်ားစြာရွိသည္္။

ေဆြးေႏြးခ်က္တခုမွာ  ျပည့္တဆာ၊ ေခြးေရာင္း၊ ခ်ဲ၊ထီမွရေငြမ်ား လံုး၀မလွဴရန္၊ ထိုေငြမ်ားျဖင့္ အသင္းေတာ္ညစ္ျငဴးျပီး အသံုးခ်ရာမွာ ဘုန္းေတာ္မထင္ရွားေစပဲျဖစ္တတ္လို႔ အသင္းေတာ္မ်ားက လက္မခံဘူးလို႔ ေျပာပါသည္။ တရားမ၀င္လုပ္ငန္းမ်ားမွရေသာေငြမ်ားကိုလည္း လက္မခံသင့္ဟု ေျပာပါသည္။ အခ်ိဳ႔အသင္းေတာ္မ်ားက အရက္ေသစာေရာင္းေသာ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားမွ လႈဒါန္းေငြကိုပင္ လက္မခံဟု ေျပာပါသည္။ ဘ႑ာေငြသည္ သန္႔ရွင္းရပါမယ္။ ဘုရားရွင္မၾကိဳက္ေသာအလွဴေငြျဖစ္တဲ့အတြက္ လက္မခံရန္တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္သြားပါသည္။

ဒီအခ်က္ကို တရားေဟာရာမွာ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ေျပာသြားတဲ့ ဆရာေစာပက္ထရစ္ (အေရွ႔ၾကိဳ႔ကုန္း၊ အင္းစိန္)

သင္းအုပ္ဆရာရဲ့ ေျပာခ်က္ကို ေလးစားဖြယ္ျဖစ္သည္။ အခုေခတ္တြင္ လွဴသမွ်ကို လက္ခံၾကသည္။ ဓမၼသစ္တြင္ သခင္ေယရႈသည္ ဆိုးေသာမိန္းမ ပူေဇာ္ျခင္းကို လက္ခံသည္။

 

(၂)
The Nevagator မွဘာသာျပန္ထားေသာ က်မ္းစာအနက္ဖြင့္ သမၼာက်မ္း (ျမန္မာဘာသာ) တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းေရးထားပါသည္။

ဆယ္ဘို႔ တဘို႔ႏွင့္ ပူေဇာ္သကၠာ (၀တ္ ၂၇း၃၀)
အရာခပ္သိမ္းကို ပိုင္သေတာ္မႈေသာ ဘုရားသခင္သည္ အကြ်ႏ္ုပ္တို႔အား ေပးထားသည့္ အရာမ်ားအထဲမွ ျပန္လည္ေပးလႈဖို႔ ေျမွာ္လင့္ေတာ္မူသည္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းရွိ ပညာတ္မ်ားအရ ဆယ္ဘိုတဘို႔ ေပးလႈရသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ထြက္ရွိေသာသီးႏွံ (သို႔) ပိုင္ဆိုင္မႈ၏ ဆယ္ပံုတစ္ပံု ေပးလႈျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသို႔လႈဒါန္းျခင္းသည္ အခြန္ေပးေဆာင္သည့္ ပံုစံျဖင့္ ယာဇ္ပေရာဟိတ္ႏွင့္ ေလ၀ိလူတို႔အတြက္ ေထာက္ပံ့မႈကို ရရွိေစျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ မိမိလူတို႔၏ ေန႔စဥ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္၍ေပးမည္ဟု ကတိေတာ္ ျပဳေတာ္မူသည္။ ဆယ္ဘို႔တစ္ဘို႔ ေပးလႈေစရာ၌ ျပႆနာ၂ခု ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ၄င္းတို႔မွာ ဘုရားသခင္၏ လူတို႔မွာ ေလာဘ၏ သားေကာင္မ်ားျဖစ္လာျပီး ဆယ္ဘို႔တစ္ဘို႔ကို မေပးျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔ ပိုမိုရရွိလာျခင္းႏွင့္ ဆယ္ဘို႔တစ္ဘို႔ ေပးလႈျခင္းသည္ အတြင္းစိတ္ျဖင့္ ၾကည္ညိဳစြာ ေပးလႈျခင္းမဟုတ္ေတာ့ပဲ တာ၀န္တစ္ရပ္ကဲ့သို႔ ဟန္ေဆာင္ေပးလႈျခင္းတို႔ ျဖစ္လာသည္။
ဆယ္ဘို႔တစ္ဘို႔ ေပးလႈျခင္းအျပင္ ေစတနာစိတ္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေပးလႈျခင္းကိုလည္း သမၼာက်မ္းစာ၌ ေဖၚျပထားပါသည္။ ဤသို႔ေသာ ေပးလႈရာတြင္ မိမိတို႔ရရွိေသာ ၀င္ေငြအလိုက္ လြတ္လပ္၀မ္းေျမာက္စြာႏွင့္ လႈဒါန္းႏိုင္ပါသည္။ (၁ေကာ၆း၂) ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ ခရစ္ယာန္မ်ားအား ဆယ္ဘို႔တစ္ဘို႔ ေပးလႈရန္ ပညာတ္ထားျခင္းမရွိပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေပးကမ္းရာတြင္ ရက္ေရာစြာ ေပးလႈရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ေဘာ္ျပသည္။ ရက္ေရာစြာလႈဒါန္းသူအား ေကာင္းၾကီးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘုရားသခင္ဂတိျပဳေတာ္မူသည္။

မုရန္

 

ထပ္မံေလ့လာလိုသူမ်ား
http://en.wikipedia.org/wiki/Tithe
Book: Giving & Tithing by Larry Burkett - Does God need your money?, What is a tithe?, Should you tithe from your net or your gross?, Why give to the church?, How can you know which organizations to support?

The End