တန္ခိုးႀကီးေသာ ဘုရား သခင္ေယ႐ႈခရစ္


တန္ခိုးႀကီးေသာ ဘုရား သခင္ေယ႐ႈခရစ္
Jesus Christ The Mighty God
သင္ခန္းစာ (၂)

ခ်စ္စြာေသာ မိတ္ေဆြ၊

သင္သည္ သာ၍သခင္ေယ႐ႈခရစ္ကို သိ႐ွိရန္ရည္႐ြယ္ပါသည္။ သူသည္မည္သူနည္း။ သူသည္ဘာျပဳလုပ္ခဲ့သနည္း။ ဤ သင္ခန္းစာ၌ သူသည္ 'တန္ခိုးႀကီးေသာဘုရားသခင္' ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ သူ၏နာမသည္ အမွန္ပင္အံ့ဘြယ္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေလ့လာၾကမည္။

 

.


ေယ႐ႈသည္ စာတန္ကို ႐ႈံးႏွိမ့္ေစခဲ့ျခင္း

 

 

 

သခင္ေယ႐ႈ၏ အမႈေတာ္ေဆာင္ျခင္းအစ၌ ရန္သူ စာတန္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုၿပီး သူ႔ကို ႐ႈံးႏွိမ့္ေစခဲ့၏။ က်မ္းစာ၌ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သခင္ေယ႐ႈကို ေတာသို႔ပို႔ေဆာင္ၿပီး၊ သူသည္အရက္ေလးဆယ္ပတ္လံုး ေန႔ႏွင့္ည အစာအဟာရကို မသံုးေဆာင္ဘဲ ေနၿပီးမွ မြတ္သိပ ္ျခင္းႏွင့္ႏြမ္းနယ္ျခင္းသို႔ေရာက္ေတာ္မူ၏။စာတန္သည္သူ႔ထံလာ၍ေသြးေဆာင္စံုစမ္းေတာ္မူ၏။

စာတန္၏ဦးစြာေသာ စံုစမ္းျခင္းကားေယ႐ႈသည္ သူ၏ လိုအပ္မႈကိုေျပလည္ေစရန္ နမိတ္လကၡဏာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳး စားခဲ့၏။ ေယ႐ႈသည္ အလြန္မွပင္ ဆာမြတ္ေၾကာင္းကို စာတန္သိေတာ္မူ၏။ စာတန္က''ကိုယ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ သား ေတာ္ မွန္လွ်င္၊  ဤေက်ာက္ခဲတို႔ကို မုန္႔ျဖစ္ေစျခင္းငွါ အမိန္႔႐ွိေတာ္မူပါ''ဟုေျပာေလ၏။ ေယ႐ႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ သို႔ေသာ္ သူ၏ တန္ခိုးကို ဤနည္းလမ္းႏွင့္ ဤအခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳရန္ သူ႔ခမည္းေတာ္၏ အလိုမဟုတ္ပါ။ ထိုေၾကာင့္ ေယ႐ႈက ''လူသည္ မုန္႔အား ျဖင့္ သာ အသက္ကိုေမြးရမည္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူသမွ်အားျဖင့္ အသက္ကိုေမြးရမည္ က်မ္းစာလာ သည္ ''ဟုျပန္ေျပာ ေတာ္ မူ၏။ စာတန္သည္သံုးႀကိမ္တိုင္ စံုစမ္းေတာ္မူၿပီး၊ ေယ႐ႈသည္လည္း သံုးႀကိမ္စလံုး သမၼာက်မ္းစာျဖင့္ တံု႔ျပန္ေတာ္မူ၏။

စာတန္သည္ ေယ႐ႈအားဘာကို လုပ္ေဆာင္ရန္ႀကိဳးစားခဲ့ပါသနည္း။ သခင္ေယ႐ႈသည္ သူ၏ခမည္းေတာ္ကို မနာခံ ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့၏။ သို႔ေသာ္ စာတန္ လံုးဝ႐ံႈးႏွိမ့္ခဲ့ပါသည္ သခင္ေယ႐ႈအား အျပစ္ျပဳလုပ္ရန္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါ ။ေယ႐ႈသည္လည္း သူ၏ခမည္းေတာ္၏အလိုေတာ္ကို မနာခံျခင္းကို ျပဳလုပ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ စာတန္႐ံႈးႏွိမ့္ခဲ့၏။

ေယ႐ႈကစာတန္ကို ဘယ္ကဲ့သို႔႐ံႈးႏွိမ့္ေစခဲ့ပါသနည္း။ စာတန္ကို ေယ႐ႈေအာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွာ-

၁။ သူ႔ခမည္းေတာ္၏အလိုေတာ္ကို နာခံျခင္း။

၂။ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို အသံုးျပဳျခင္း။

၃။ သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို အမွီျပဳျခင္း။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔လည္း စာတန္အေပၚေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္။ ဘုရားသခင္အားနာခံျခင္း၊ ဘုရားသခင္၏ ႏငတ္ကပတ္ေတာ္ကို အသံုး  ျပဳျခင္းႏွင့္ သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ ကိုအားကိုးျခင္းအားျဖင့္ သာျဖစ္သည္။  သခင္ေယ႐ႈသည္ စာတန္ကို ကရာနိ လက္ဝါး ကပ္တိုင္ ေပၚတြင္တဖန္ထပ္မံ၍ ႐ံႈးႏွိမ့္ေစခဲ့ပါသည္။

ေယ႐ႈသည္ တန္ခိုးႀကီးေသာအမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့၏။

ေယ႐ႈကသူသည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေျပာခဲ့၏။ တန္ခိုးႀကီးေသာအမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျပျခင္း အားျဖင့္ ဘုရားသားျဖစ္ေၾကာင္း ျပခဲ့သည္။ သူ၏တန္ခိုးသည္ (၁) ေလႏွင့္ပင္လယ္အေပၚ၊ (၂) နတ္ဝိညာဥ္ဆိုးတို႔အေပၚ၊ (၃) မက်န္း မာျခင္း ႏွင့္အနာေရာဂါတို႔အေပၚ၊ (၄) ေသျခင္းတို႔အေပၚစသည္တို႔၌႐ွိေတာ္မူ၏။

ေယ႐ႈသည္ ေလႏွင့္ပင္လယ္ကို ျငိမ္းေစခဲ့၏။

မသဲခရစ္ဝင္ က်မ္း၊အခန္း (၈)တြင္ေယ႐ႈသည္ေလွထဲ၌ တပည့္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အတူ႐ွိေတာ္မူ၏။အိုင္၌ လိႈင္းတံပိုးျပင္းစြာထ ၍ ေလွကိုလႊမ္းေလ၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္ က်ိန္းစက္၍ေနေတာ္မူ၏ေလွႏွစ္မွာကိုစိုးရိမ္၍ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ ေယ႐ႈကိုႏႈိးၿပီး လွ်င္''သခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ပါ၏။ ကယ္မေတာ္မူပါ''ဟုေလွ်ာက္ၾက၏။ ေယ႐ႈသည္ ေလႏွင့္ပင္လယ္ကို အမိန္႔ေပး၍ ေလႏွင့္ပင္လယ္သည္ ျငိမ္း၍အလြန္သာယာေလ၏။ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ အလြန္အ့ံၾသ၍ ''ဤသူကား အဘယ္သို႔ေသာ သူနည္း။ ေလႏွင့္ပင္လယ္သည္ သူ၏စကားကို နားေထာင္ပါသည္တကား''ဟုေျပာဆိုၾက၏။(မ၊၈း၂၇)

ေယ႐ႈသည္ ဝိညာဥ္ဆိုးနတ္ဆိုးတို႔အေပၚ အမိန္႔ေပးႏိုင္၏။

နတ္ဆိုးမ်ားသည္စာတန္မာရ္နတ္၏အေစခံမ်ားျဖစ္သည္လူမ်ား၏အထဲသို႔မၾကာခဏဝင္ေရာက္ၿပီးဒုကၡေပးႏိုင္သည္။နတ္ဆိုး

တို႔သည္ ေယ႐ႈကိုဘုရားသားေတာ္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ဝန္ခံၾက၏။ သခင္ေယ႐ႈ၏အမိန္႔ကိုနာခံရၾက၏။ လူမ်ားတို႔သည္ ျမင္၍ ''ဤစကားသည္ အဘယ္သို႔ေသာ စကားနည္း၊ ညစ္ညူးေသာနတ္တို႔ကို အာဏာတန္ခိုးႏွင့္ မွာထား၍ သူတို႔သည္ ထြက္သြား ၾကသည္တကား'' ဟုအခ်င္းခ်င္းေျပာဆိုၾက၏။(လု၊၄း၃၆)

ေယ႐ႈသည္ အနာေရာဂါမ်ားကို ျငိမ္းေစ၏။

ေယ႐ႈ၌ အနာေရာဂါမ်ားကို ျငိမ္းေစေသာ တန္ခိုး႐ွိေတာ္မူ၏။ သူသည္ ေျခလက္ေသေသာ သူမ်ားကို တဖန္လမ္း  ေလွ်ာက္

ရေသာအခြင့္၊မ်က္စိမျမင္ေသာသူမ်ားကိုျမင္ျပန္ေစျခင္း၊အနာေရာဂါမ်ားမွက်န္းမာေစျခင္းမ်ာကိုၿပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။  ''အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အနာ

ေရာဂါစြဲေသာသူတို႔၏ အေဆြခင္ပြန္း အေပါင္းတို႔သည္ထို လူနာတို႔ကို အထံေတာ္သို႔ ေဆာင္ခဲ့၍၊ကိုယ္ေတာ္သည္ ထိုလူနာအသီးသီးတို႔

အေပၚ၌လက္ေတာ္ကိုတင္သျဖင့္အနာေရာဂါကိုၿငိမ္းေစေတာ္မူ၏''(လု၊၄း၄ဝ)

ယ႐ႈသည္ ေသေသာသူကို ထေျမာက္ေစ၏။

လာဇ႐ုႏွင့္ သူ၏ညီအစ္မမာရိႏွင့္မာသတို႔သည္ ေယ႐ႈ၏မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ဤမိတ္ေဆြမ်ားကိုလည္း ေယ႐ႈခ်စ္

ေတာ္မူ၏။ သူတို႔၏အိမ္သို႔လည္း မၾကာခဏ အလည္ျပဳေတာ္မူ၏။ တေန႔၌ေယ႐ႈသည္ အေဝး၌႐ွိေနစဥ္ လာဇ႐ုသည္ အလြန္မွ နာလ်က္ေနေတာ္မူ၏။ မာသႏွင့္မာရိသည္ ေယ႐ႈထံလူကိုလႊတ္၍ေခၚစဥ္ေယ႐ႈသည္ အေဝးတေနရာ၌႐ွိေတာ္မူ၏။ ေယ႐ႈသည္ သူတို႔၏အိမ္သို႔ေရာက္ခ်ိန္၌ လာဇ႐ုသည္ ေသလြန္၍ေလးရက္႐ွိၿပီးျဖစ္၏။

မာသႏွင့္မာရိသည ္အလြန္မွဝမ္းနည္း၏။ ေယ႐ႈ႐ွိလွ်င္လာဇ႐ုေသလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု စိတ္တြင္ခံစားရ၏။ သို႔ေသာ္ ေယ႐ႈကဝမ္းနည္းျခင္ မ႐ွိရန္ႏွင့္ ဤအမႈအရာအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးႏွင့္ဘုန္းေတာ္ကို ထင္႐ွားရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့၏။ ''ေယ႐ႈကလည္း ငါသည္ထေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္း၊ အသက္႐ွင္ျခင္းအေၾကာင္း ျဖစ္၏။ ငါ့ကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ ေသလြန္ေသာ္ လည္း ႐ွင္လိမ့္မည္။''(ေယာ၊၁၁း၂၅)

လာဇ႐ုျမဳပ္ႏွံရာသခၤ်ဳိင္းသို႔ ေရာက္ေသာအခါ ေယ႐ႈသည္ ဂူဝတြင္ပိတ္လ်က္႐ွိေသာ ေက်ာက္အားဖြင့္ထားရန္ လူမ်ားအား ေျပာ ခဲ့၏။ ထိုေနာက္ ေယ႐ႈ ကလာဇ႐ုကိုေျပာသည္မွာ''လာဇ႐ု ထြက္၍လာေလာ့'' ေသလြန္ခဲ့သည္မွာ ေလးရက္႐ွိၿပီးျဖစ္ေသာ လာဇ႐ုသည္ သခၤ်ဳိင္းအဝတ္ႏွင့္ပတ္လ်က္ ထြက္၍လာ၏။ ေယ႐ႈက ''သူ႔ကိုေျဖ၍လႊတ္ၾကေလာ့'' မိန္႔ေတာ္မူ၏။ လာဇ႐ုသည္ အသက္႐ွင္ျခင္းႏွင့္ က်န္းမာျခင္းသို႔ တဖန္ေရာက္ေတာ္မူ၏။

ေယ႐ႈ၌ အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ေသာ တန္ခိုး ႐ွိ၏။

ေယ႐ႈ၌ လူမ်ားကို က်န္းမာေစျခင္း၊ ေသသူမ်ားကိုျပန္႐ွင္ေစျခင္း တန္ခိုးအျပင္သူ၌အျခားသာ၍ အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းအရားမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္း႐ွိ၏။ သူ၌ထိုသူမ်ား၏ အျပစ္ကို ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္၏။

တေန႔၌ လူေလးေယာက္သည္ လူနာတစ္ဦးကို ေယ႐ႈထံသို႔ ယူလာ၏။ လူနာသည္ ေျခလက္ေသသူ  ျဖစ္ၿပီး ေယ႐ႈကုသရန္

ယူေဆာင္လာျခင္း ျဖစ္၏။ သခင္ေယ႐ႈ  ဝန္းက်င္၌ လူမ်ားစြာ ႐ွိေသာေၾကာင့္ အနီးသို႔ မခ်ည္းကပ္  ႏိုင္ၾကပါ။ အိမ္မိုးေပၚသို႔ တက္ၿပီး အ

ေပါက္ေဖါက္၍ေယ႐ႈ႐ွိရာသို႔လူနာကိုေလွ်ာခ်ခဲ့၏။ ဤလူ၌က်န္းမာျခင္းလိုအပ္ေၾကာင္းေယ႐ႈသိေတာ္မူ၏ သို႔ေသာ္ထိုသူ၏ အသက္တာ ၌ သာ၍ႀကီးေသာ  လိုအပ္မႈကို ေယ႐ႈျမင္ေတာ္မူ၏။ သူ၏ အျပစ္မ်ားကို လႊတ္ျခင္းခံရန္ လိုအပ္ျခင္းျဖစ္၏။ ေယ႐ႈက''သင္၏အျပစ္ ကို လႊတ္ ေစၿပီး'' ဟုလူနာအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ အနီး၌႐ွိၾကေသာ က်မ္းတတ္ႏွင့္   ဖာရိ႐ွဲမ်ားက ဤသို႔ ေယ႐ႈေျပာသည္ကို မႏွစ္သက္ၾကပါ။ သူတို႔က''ဘုရားကို လြန္က်ဴး၍ ေျပာေသာ ဤသူကား အဘယ္သူနည္း။ဘုရားသခင္မွတပါး အဘယ္သူသည္   အျပစ္လႊတ္ႏိုင္သနည္း။ ''ဟုစိတ္တြင္ ထင္မွတ္ၾက၏။သူတို႔၏ စိတ္ထဲတြင္ ထင္မွတ္ျခင္းကို ေယ႐ႈသိ၏။ သူက''လူသားသည္ ေျမႀကီးေပၚမွာ   အျပစ္လႊတ္ပိုင္ သည္ ကိုသင္တို႔သိေစျခင္းငွါထေလာ့။ ကိုယ္အိပ္ရာကိုေဆာင္၍ ကိုယ္အိမ္သို႔သြားေလာ့၊ သင့္အား ငါဆိုသည္ဟု လက္ေျခေသေသာ သူအား မိန္႔ေတာ္မူ၏''(လု၊၅း၂၄) ထိုလူသည္ လူမ်ားေ႐ွ႕မွာခ်က္ျခင္းထ၍ အိပ္ရာကိုေဆာင္လ်က္ ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းလ်က္ မိမိအိမ္သို႔ သြား ေလ၏။

ေယ႐ႈသည္ မိမိ၏ဘုန္းကို ထင္႐ွားျပေတာ္မူ၏။

တေန႔ေသာအခါေယ႐ႈသည္သူ၏ဘုန္းကိုတပည့္ေတာ္သံုးေယာက္အားထင္႐ွားျပေတာ္မူ၏။ဘုရားသခင္၏တပါးတည္းေသာ

သားေတာ္၏ ဘုန္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ေယ႐ႈသည္ ေပတ႐ု၊ ယာကုပ္၊ ယာကုပ္ညီေယာဟန္ေယာဟန္တို႔ကို ေတာင္ထိပ္သို႔ ေခၚေဆာင္ခဲ့၏။

ထိုေနရာ၌ေယ႐ႈဒူးေထာက္ဆုေတာင္းေတာ္မူ၏။တပည့္မ်ားလည္း ဆုေတာင္းၾက၏။   ထိုေနာက္ထူးဆန္းေသာအေၾကာင္းအရာျဖစ္ခဲ့၏။

ေယ႐ႈ၌ထူးျခားေသာ အဆင္းအေရာင္ႏွင့္ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ မ်က္ႏွာေတာ္သည္ ေနကဲ့သို႔ ထြန္းေတာက္လ်က္ အဝတ္ေတာ္ သည္အလင္းကဲ့သို႔ ျဖဴလ်က္႐ွိ၏။ သူသည္အလြန္မွထြန္းေတာက္ေသာေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ ေယ႐ႈကို ခက္ခဲစြာၾကည့္ခဲ့ရ၏။ ထိုေနာက္တခဏျခင္းတြင္ လူႏွစ္ဦးသည္ ေယ႐ႈႏွင့္အတူ႐ိွေနေတာ္မူ၏။ သူတို႔လည္း ဘုန္းအသေရႏွင့္ထင္႐ွားေတာ္မူ၏။ ထိုသူႏွစ္ဦးမွာ ေမာေ႐ွႏွင္ဧလိယျဖစ္ၿပီး ေယ႐ႈႏွင့္စကားေျပာေတာ္မူ၏။ ထိုေနာက္ ေကာင္းကင္ဘံုခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္ထံမွ ''ဤသူသည္ ငါ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးရာ၊ငါ၏ခ်စ္သားေပတည္း။ သူ၏စကားကိုနားေထာင္ၾကေလာ့။''

ထိုျမင္ကြင္းကို တပည့္ေတာ္မ်ား မေမ့ႏိုင္ၾကပါ။ ေနာက္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေသာအခါေပတ႐ုက ''...ငါတို႔ သည္ ... ဘုန္း                                                                 အာႏုေဘာ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္ ျမင္ေသာသူ ျဖစ္ၾက၏။...ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင့္  ထံေတာ္မွ ဂုဏ္အသေရ၊ဘုန္းအာႏုေဘာ္ေတာ္ကို ခံရ ေတာ္မူ၏။...ထိုအသံေတာ္ကိုငါတို႔သည္ သန္႔႐ွင္းေသာေတာင္ေပၚမွာ သခင္ဘုရားႏွင့္အတူ႐ွိေသာအခါ ၾကားရ၏။'' (၂ေပ၊၁း၁၆,၁၈)

ေယ႐ႈသည္ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ပါသလား။

အခ်ဳိ႕ေသာသူတို႔က ေယရႈသည္ႀကီးျမတ္ေသာသူတဦး၊အံ့ဘြယ္ေသာ ဆရာတဦးအျဖစ္ယူဆၾကပါသည္။ အခ်ဳိ႕က ဘာသာကို ထူေထာင္ေသာ သူတဦးအျဖစ္ေျပာဆိုၾကပါသည္။  သို႔ေသာ္ေယရႈက မိမိသည္ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲပါသည္။ ေယရႈက''ငါသည္ ငါ့ခမည္းေတာ္ႏွင့္တလံုးတဝတည္း ျဖစ္သည္။''(ေယာ၊၁ဝး၃ဝ)

ေယရႈကမိမိသည္ ခမည္းေတာ္ႏွင့္တဦးတည္းျဖစ္ေၾကာင္းေျပာျခင္းကိုၾကားေသာ ယုဒလူတိုသည္ သူ႔ကိုပစ္သတ္ရန္ ေက်ာက္ ခဲကိုေကာက္စဥ္  ေယရႈက'' ငါသည္  ငါ့ခမည္းေတာ္၏အခြင့္ႏွင့္ ေကာင္းေသာအမႈအမ်ားတို႔ကို သင္တို႔အား ျပၿပီး။ ...အဘယ္မည္ေသာ အမႈေၾကာင့္ ငါ့ကိုခဲႏွင့္ပစ္ၾကမည္နည္း။'' ယုဒလူတို႔က '' သင္သည္လူျဖစ္လ်က္ပင္ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေယာာင္ ေဆာင္ ၍ ဘုရားသခင္ ကို လြန္က်ဴးေသာစကားေၾကာင့္ ခဲႏွင့္ျပစ္မည္ဟုဆိုၾက၏။''

ေယရႈသည္ ဧကန္ ဘုရားသခင္ မဟုတ္ခဲ့ေသာ္ မိမိသည္  ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျခင္းသည္  ေၾကာက္စရာ ေကာင္းပါ

သည္။ သူသည္လူလိမ္တဦးႏွင့္လွည့္ျဖားသူတဦးသာျဖစ္ၿပီးလူေကာင္းတဦးအျဖစ္မေခၚထိုက္ပါ။

က်မ္းစာ၌ ေယရႈသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္း သြန္သင္ပါသလား။

အမွန္ပင္သြန္သင္ထားပါသည္။ ေယရႈသည္ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္း က်မ္းပိုဒ္မ်ားစြာ၌ ရွင္းလင္းစြာ ေတြ႕ရပါသည္။

+''အစအဦး၌ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ (သခင္ေယရႈ)ရိွ၏။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူရွိ၏။ ႏငတ္ကပတ္ေတာ္ သည္လည္း ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။....ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္လည္းလူဇာတိအျဖစ္ကိုခံယူ၍....ငါတို႔တြင္တည္ေနေတာ္မူသည္။'' (ေယာ၊၁း၁,၁၄)

+''သားေတာ္ကိုကား၊အိုဘုရားသခင္၊ကိုယ္ေတင္၏ပလႅင္သည္နိစၥထာဝရပလႅင္ျဖစ္ပါ၏။''(ေဟၿဗဲ၊၁း၈)

+''အေၾကာင္းမူကား ဘုရားသခင္၏ ဇာတိအျဖစ္ေတာ္၏ ျပည့္စံုျခင္းအေပါင္းသည္ ခရစ္ေတာ္၌  ကိုယ္ထင္ရွား၍ က်ိန္းဝပ္ ေတာ္မူ၏။'' (ေကာ၊၂း၉)

+ေယရႈကမိမိသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့၏။ ေယရႈက''ငါ့ကိုျမင္ေသာသူသည္ ခမည္းေတာ္ကို ျမင္၏။'' (ေယာ၊၁၄း၉)

+ေယရႈသည္ တပည့္ေတာ္တို႔၏ မိမိကို ဘုရားအျဖစ္ ရွစ္ခိုးျခင္းအားခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ရွင္ျပန္ထေျမာက္ၿပီးေနက္ေယရႈသည္ ေသာမအား ထင္ရွားျပလ်က္ ေသာမကလည္း''အကြၽႏု္ပ္၏အရွင္၊အကြၽႏု္ပ္၏ဘုရားသခင္ပါတကားဟုျပန္၍ေလ်ာက္၏။''(ေယာ၊၂ဝး၂၈)

+(ေဟရွာ၊၄၄း၆)   ထာဝရဘုရားက ''ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါသည္ အဦးဆံုးေသာသူ၊ ေနာက္ဆံုးေသာသူျဖစ္၏။ ငါမွတပါးအျခားေသာ ဘုရားသခင္မရွိ။'' (ဗ်ာ၊၂၂း၁၃)တြင္သခင္ေယရႈက''ငါသည္ အာလဖျဖစ္၏။ ၾသေမဃလည္း ျဖစ္၏။ အဦးဆံုးေသာသူ၊ ေနာက္ဆံုးေသာ သူျဖစ္၏။'' ေယရႈကသူသည္''အဦးဆံုးေသာသူ၊ ေနာက္ဆံုးေသာသူ''ဟုေျပာျခင္းကမိမိသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေပသည္။

+''လူအေပါင္းတို႔သည္ ခမည္းေတာ္ကို ရိုေသသည္နည္းတူ၊ သားေတာ္ကိုရိုေသေစမည္အေၾကာင္း၊ ခမည္းေတာ္သည္ အဘယ္သူကိုမွ် တရားစီရင္ေတာ္မမူ။ တရားစီရင္ျခင္းအခြင့္ ရွိသမွ်ကို သားေတာ္အား အပ္ေပးေတာ္မူ၏။   သားေတာ္ကို မရိုေသ ေသာသူ မည္သည္ကား၊ သားေတာ္ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ ခမည္းေတာ္ကို မရိုေသေသာသူျဖစ္၏။''(ေယာ၊၅း၂၂,၂၃)

ေယရႈသည္ ဧကန္အမွန္ ဘုရားသခင္ ျဖစ္၏။

သူသည္ အစဥ္အၿမဲ ဘုရားသခင္ျဖစ္သလို ေနာင္လည္းအစဥ္အၿမဲ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ လူသား တဦးအျဖစ္ ရိွခဲ့ဘူးပါသည္။

သခင္ေယရႈအား ''ဘုရား-လူသား''ဟု ေခၚခဲ့ၾကပါသည္။ သူ႔အတြက္ အေကာင္းဆံုး နာမည္တခုျဖစ္ၿပီး ဧကန္ ဘုရားသခင္ ျဖစ္၍ လူသားတဦးလည္း ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ လူသားတဦးအျဖစ္ ဤကမၻာေျမေပၚ၌ ေနထိုင္ခဲ့ျခင္းက သခင္ေယရႈသည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔အား   လံုးဝနားလည္မႈရွိပါသည္။ သူသည္စံုစမ္းေသြးေဆာင္ခံရျခင္း၊ နားလည္လႊဲမႈခံရျခင္း၊ မုန္းတီးးမႈခံရျခင္း၊ ဆင္းရဲခံရျခင္း ႏွင့္ ညွင္းဆဲ ဒုကၡ ခံရျခင္းမ်ားကိုသိေတာ္မူ၏။

သူသည္ လူသားတဦး ျဖစ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္  ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းႏွင့္ စံုစမ္းေသြးေဆာင္ျခင္းကို  ေကာင္းစြာ သိေပသည္။  သူသည္ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူ႔ကိုေခၚေသာအခါ ကြၽႏု္ပ္တို႔ကိုမစျခင္းငွါ တတ္ႏိုင္ျခင္းက အ့ံၾသဘြယ္ျဖစ္သည္။

ေယရႈ၏နာမေတာ္၌ တန္ခိုးရိွသည္။

သခင္ေယရႈ၏ ဘုရားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ သူ၏လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ သူ၏နာမသည္ တန္ခိုးႀကီးေပသည္။ ေယရႈ၏နာမ ၌ တန္ခိုးႀကီးျခင္းသည္..

၁။လူသားမ်ား၏ကယ္တင္ျခင္းအမႈ။

၂။ဆုေတာင္းျခင္းအမႈ။

၃။စာတန္ကိုရင္ဆိုင္တိုက္လွန္ျခင္းအမႈ။ စသည္တို႔အေပၚ၌ ေတြ႔ရပါသည္။

လူသားမ်ား၏ကယ္တင္ျခင္းအမႈ၌ ေယရႈ၏နာမသည္ တန္ခိုးႀကီးျခင္း။

က်မ္းစာက ''ထာဝရဘုရားကို ပဌနာျပဳေသာသူ ရွိသမွ်တို႔သည္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႔ ေရာက္ရၾကလတ့ံ။  '' ဟုဆိုသည္။

(ေရာ၊၁ဝး၁၃)။ သင္သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း  မသိေသးပါက၊ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္လိုေသာ္ သခင္ေယရႈ၏နာမျဖင့္ ထာဝရဘုရားထံ ပဌနာျပဳပါ။ သူ႔ထံသို႔ သင္၏ႏွလံုးသားကို ဖြင့္ လ်က္ ေျပာပါ။ ''အိုေယရႈ၊ အိုေယ႐ႈ ''သူ႔ထံသို႔သင္၏ ဒုစရိုက္အျပစ္မ်ား ကိုေဖၚျပဝန္ခ်ပါ။ သင့္ကိုခ်စ္၍ သင့္ဒုစရုိက္အျပစ္မ်ားအတြက္ အေသခံခဲ့ျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါ။  သင္၏စိတ္ႏွလံုးထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ လာရန္ ေခၚဖိတ္ျခင္းျဖင့္ သင္၏ ကယ္တင္ရွင္ ျဖစ္ေစပါ။သူသည္ သင္၏ဆုေတာင္းသံကို နားေညာင္းၿပီး သင့္ကို   ကယ္တင္ေပမည္။ ''ငါ့ထံသို႔လာေသာသူကိုငါသည္အလွ်င္းမပယ္။''(ေယာ၊၆း၃၇)

ဆုေတာင္းျခင္းအမႈ၌ ေယရႈ၏နာမသည္ တန္ခိုးႀကီးျခင္း။

ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္ထံေယရႈ၏နာမျဖင့္အၿမဲဆုေတာင္းသင့္သည္သူ၏နာမသည္တန္ခိုးရွိသည္။ က်မ္းစာ ၌အမိဝမ္းတြင္းကပင္  ေျခမစြမ္းေသာသူ တေယာက္ကိုဗိမာန္ေတာ္တခါးဝ၌ေတာင္းစားျခင္းငွါ သူတပါးတို႔သည္ ခ်ထားၾက၏။ ေန႔ တိုင္း ထိုသူကို ဗိမာန္ေတာ္ သို႔သယ္လာ၏။ေပတရုသည္ ထိုသူကို ျမင္ေသာအခါေပတရုက''ငါ၌ေရႊေငြမရွိ။  ရွိသည့္အရာကို သင့္အား ငါေပးမည္။ နာဇရက္ၿမိဳ႔သား ေယရႈခရစ္၏နာမေတာ္အားျဖင့္ ထ၍လွမ္းသြားေလာ့''ဟုဆို၏။ ထိုသူသည္ရုတ္တရက္ ထ၍ မတ္တတ္ ရပ္ ၿပီးလွ်င္လွမ္းသြားလ်က္၊ ခုန္လ်က္၊ ဘုရားသခင္ကိုခ်ီးမြမ္လ်က္၊ တမန္ေတာ္တို႔ႏွင့္အတူဗိမာန္ေတာ္သို႔ဝင္ေလ၏။

လူမ်ားတို႔သည္ ျမင္၍အ့ံၾသေသာအခါ ေပတရုကေယရႈနာမ၏တန္ခိုးေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆိုေလ၏။ ''ထိုသခင္ကို ယံု ၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ထိုသခင္၏နာမေတာ္သည္ သင္တို႔သိျမင္ေသာ ဤသူအား အစြမ္းကိုေပးေတာ္မူၿပီး။''(တ၊၃း၁၆)။

အ့ံဘြယ္ေယရႈ၏နာမျဖင့္ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္ထံ ယခုပင္ ဆုေတာင္းပါ။ သင္၏ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ခင္သူမ်ားအတြက္

ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ရန္ ဆုေတာင္းေပးပါ။ သင္၏လိုအပ္မႈမ်ားအတြက္ ကိုလည္းဆုေတာင္းပါ။

သခင္ေယရႈက''ယခုတိုင္ေအာင္ ငါ၏နာမကိုအမီွျပဳ၍ သင္တို႔သည္ အဘယ္ဆုကိုမွ်မေတာင္းၾကေသး။ သင္တို႔သည္ ဝမ္း ေျမာက္စရာအေၾကာင္း စံုလင္ေစျခင္းငွါ ေတာင္းၾကေလာ့။ ထိုသို႔ေတာင္းလွ်င္ရၾကလိမ့္မည္။''(ေယာ၊၁၆း၂၄)

ေယရႈ၏နာမသည္ စာတန္ကို ရင္ဆိုင္တိုက္လွန္ျခင္းအမႈ၌ တန္ခိုးႀကီးျခင္း။

ရန္သူစာတန္သည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ကို မုန္းၿပီးဖ်က္ဆီးလိုသည္။က်မ္းစာက''သင္တို႔၏ ရန္သူတည္းဟူေသာ မာရ္နတ္သည္၊ ေဟာက္ေသာျခေသၤ့ကဲ့သို႔ အဘယ္သူကိုမ်ဳိရမည္နည္းဟူ၍ လွည့္လည္ရွာေဖြလ်က္ရွိ၏။''(၁ေပ၊၅း၈)

ေယရႈသည္ သင္၏ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ သင္သည္စာတန္ႏွင့္ သူ၏နတ္ဆိုးမ်ားကို ေၾကာက္စရာမလိုပါ။ က်မ္းစာက ''မာရ္နတ္ကို ဆီးတားၾကေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္၊ သူသည္သင္တို႔ထံက ေျပးသြားလိမ့္မည္။'' (ယာ၊၄း၇)။ ဘယ္ကဲ့သို႔ ''မာရ္နတ္ကို ဆီး တားမလဲ။'' ေယရႈ၏နာမျဖင့္ ဆီးတားမည္။ ေယရႈသည္စာတန္ကို အႏိုင္ယူခဲ့ၿပီး။

သင့္အားသူ၏ နာမကိုဆြဲကိုင္ အသံုးျပဳခြင့္ကို အမွန္ေပးခဲ့ၿပီး။ တမန္ေတာ္ဝတၴဳက်မ္း၌ ''နတ္ဆိုးစြဲေသာ   မိန္းမငယ္ တ ေယာက္ အေၾကာင္းကိုဖတ္ရပါသည္။ သူမသည္ ေပါလု၏ ေနာက္သို႔ရက္မ်ားစြာ လိုက္ေသာေၾကာင့္ ေပါလုသည္ စိတ္မသာလ်က္ လွည့္ၾကည့္၍ သူမအထဲ၌ရွိေသာ နတ္ဆိုးအား''သင္သည္သူ၏ အထဲမွထြက္သြားေလာ့။ ယရႈခရစ္၏နာမေတာ္ကို  အမွီျပဳ၍ ငါ အမိန္႔ ရွိ၏''ဟုထိုနတ္ကိုဆိုေသာခဏျခင္းတြင္ နတ္သည္ထြက္သြား၏။

ေယရႈကိုပဌာျပဳပါ။

သခင္ေယရႈ၏နာမကိုေခၚ၍ယခုပင္စတင္ဆုေတာင္းပါ။ သင္လိုေသာအရာမ်ားအတြက္ သူ႔ကိုဆုေတာင္းႏိုင္ပါသည္။ သူ သည္ တန္ခိုးႀကီးေသာ ဘုရား၏သားေတာ္ ျဖစ္ၿပီးသင့္ကို ခ်စ္သည္။ သင္သည္  သူ႔ကို အားကိုးရန္အလိုရွိသည္။ ေယရႈက ''အမႈ ေရာက္သည့္ ကာလ၌ ငါ့ကိုပဌနာျပဳေလာ့။ ငါသည္ကယ္လႊတ္မည္။ သင္သည္လည္း ငါ့ကိုခ်ီးမြမ္းလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္ မူ၏။'' (ဆာ၊၅ဝး၁၅)

ေယရႈသည္ တန္ခိုးႀကီးေသာ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင္သည္ သူ႔ကိုေခၚပါ။ သူသည္ သင့္ကို ကယ္မ လိမ့္မည္။

သင္ခန္းစာ (၂)  ေမးခြန္းမ်ား

အေျဖမွန္ကို ေ႐ြးပါ။ ေမးခြန္းတခုအတြက္ ( က သို႔ ခ သို႔ ဂ ) ျဖစ္ပါသည္။

၁။ စာတန္သည္ ေယ႐ႈ ေတာ၌႐ွိစဥ္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို မည္သည့္ အမႈကိုျပဳရန္ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ပါသနည္း။

(က) မေကာင္းေသာအမႈကို ျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္သည္။

(ခ ) သူ႔ ခမည္းေတာ္၏ အလိုကို မနာခံရန္ ျဖစ္သည္။

(ဂ ) စာတန္ႏွင့္ သေဘာတူ လုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္သည္။

 

၂။ သခင္ေယ႐ႈသည္ စာတန္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရစဥ္ သူ မည္သို႔အားျဖင့္ စာတန္ကို ႐ႈံးႏွိမ့္ေစခဲ့သနည္း။

(က) ဘုရား၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို အသံုးျပဳၿပီး ခမည္းေတာ္၏အလိုေတာ္ နာခံျခင္း ျဖင့္။

(ခ ) နမိတ္လကၡဏာ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖင့္။

(ဂ ) ခႏၶာ ခြန္အားကို အသံုးျပဳျခင္း ျဖင့္။

 

၃။ သခင္ေယ႐ႈသည္ တန္ခိုးႀကီးေသာအမႈမ်ားကို ျပဳႏိုင္ရျခင္းမွာ၊

(က) သူ လူေကာင္း တေယာက္ ျဖစ္သည္။

(ခ ) သူသည္ ႀကီးျမတ္ေသာ ဘာသာေရးဆရာ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။

(ဂ ) သူသည္ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ ျဖစ္သည္။

 

၄။ ေျမႀကီးေပၚ၌ ေယ႐ႈ အျပစ္မ်ား ခြင့္လႊတ္သည္ကို က်မ္းတတ္ႏွင့္ ဖာရိ႐ွဲ မ်ားတို႔ မႀကိဳက္ ရျခင္းအေၾကာင္းမွာ၊

(က) သူတို႔သာလွ်င္ အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္လိုခ်င္ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

(ခ ) ေယ႐ႈသည္ ဘုရားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ အျပစ္ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ေသာ တန္ခိုး႐ွိျခင္းကို သူတို႔ မယံုၾကည္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

(ဂ ) လူတိုင္း အျပစ္႐ွိသည္ကို သူတို႔ မယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္။

 

၅။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိရျခင္းမွာ၊

(က) သူသည္ အလြန္ ပညာ႐ွိဆရာ တပါး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္။

(ခ )  ေယ႐ႈသည္ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း အျခားသူမ်ားထံမွ အစဥ္ၾကားေနရျခင္းေၾကာင့္။

(ဂ ) က်မ္းပိုဒ္မ်ားစြာ ေယ႐ႈသည္ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ႐ွင္းလင္းစြာ ေဖၚျပထားေသာေၾကာင့္။

၆။ ႐ွင္ေယာဟန္ ၁၄း၉ ၌ ေယ႐ႈက ဆိုသည္မွာ သူ႕ကိုျမင္ေသာသူသည္၊

(က) ခမည္းေတာ္ကို ျမင္၏။

(ခ ) ေကာင္းေသာသူကို ျမင္၏။

(ဂ ) ဘုရားသခင္၏ေကာင္းကင္တမန္ တစ္ပါးကို ျမင္၏။

 

၇။ ႐ွင္ေယာဟန္ ၂၀း၂၈ ၌ တပည့္ေတာ္ ေသာမ သည္၊

(က) သူသည္ ယံုၾကည္ျခင္း အလြန္နည္းေသာေၾကာင့္ ေယ႐ႈ၏ျငင္းပယ္ျခင္း ခံရသည္။

(ခ ) ေယ႐ႈက သူ႕ကို ဘုရားအျဖစ္ ဦးခ် ကိုးကြယ္ျခင္းကို ခြင့္မျပဳခဲ့ပါ။

(ဂ ) ေယ႐ႈက သူ႕ကို ဘုရားအျဖစ္ ဦးခ် ကိုးကြယ္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။

 

၈။ ေယ႐ႈ၏နာမ၌ တန္ခိုး႐ွိေသာေၾကာင့္ လူသည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရျခင္းမွာ၊

(က) ေယ႐ႈ၏နာမ၌ ေကာင္းမႈမ်ားကို ျပဳျခင္းေၾကာင့္။

(ခ ) ေယ႐ႈ၏နာမကို ေခၚေသာေၾကာင့္။

(ဂ ) ေယ႐ႈ၏နာမကို  စဥ္းစားဆင္ျခင္ေသာေၾကာင့္။

 

၉။ ကၽြႏ္ုတို႔၏ဆုေတာင္းျခင္းမ်ား တန္ခိုး႐ွိျခင္းသည္၊

(က) ေယ႐ႈ၏နာမ၌ ဆုေတာင္းေသာအခါ။

(ခ ) ဘာသာေရးဆိုင္ရာ စကားႀကီး စကားက်ယ္ႏွင့္ ဆုေတာင္းေသာအခါ။

(ဂ ) လူအမ်ားေ႐ွ႕ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ လူမ်ား ျမင္ၿပီး၊ ၾကားလာရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

 

၁၀။ ယံုၾကည္သူသည္ စာတန္ကို ေၾကာက္စရာ မလိုပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မာရ္နတ္ကို ဆီးတားႏိုင္သည္။

(က) သူ႕ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ခြန္အားကို အသံုးျပဳ တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖင့္။

(ခ ) ေယ႐ႈ၏နာမ၌ သူ႕ကို ခုခံျခင္း။

(ဂ ) သူ႕ကို ႐ိုး႐ိုး အေလးမမူ ဂ႐ုမစိုက္ ျပဳျခင္း။

သင္သည္ ဤ သင္ခန္းစာ ေလ့လာျခင္း၌ ဘယ္အရာသည္ အေရးႀကီးဆံုး ျဖစ္ပါသနည္း။

အန္ဒရူး