ရွင္းလင္းၾကည္လင္ေသာၾသတၱပၸစိတ္ကို မည္သို႔ရႏိုင္မည္နည္း (Part 2)ရဲလင္းထြန္း (အင္းစိန္)   How To Gain A Clear Conscience Part 2.  Practical Christian Living Course IV, Lesson 8

အဓိကက်မ္းပုဒ္ ။ ။ ေပါလုသည္ လႊတ္အရာရွိတို႔ကို ေစ့ေစ့ၾကည့္႐ႈ၍၊ ညီအစ္ကိုတို႔၊ အကၽြႏ္ုပ္သည္ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ဘုရား၀တ္ကိုျပဳျခင္းအမႈမွာ၊ ကိုယ္စိတ္ႏွလံုသည္ ကိုယ္၌အျပစ္တင္ခြင့္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ လ်က္ ျပဳပါသည္ဟု ေျပာဆိုေသာ္”” တမန္ ၂၃း၁

ရွင္းလင္းၾကည္လင္ေသာ ၾသတၱပၸစိတ္ရွိရန္ မည္မွ်အေရးႀကီးသည္ကို က်မ္းစာထဲတြင္ မ်ားစြာေျပာျပ ထားသည္။

.

 

· ယံုၾကည္ျခင္းအတြက္ ရွင္းလင္းၾကည္လင္ေသာ ၾသတၱပၸစိတ္ကို မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည္။ ေပါလုက ““ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ေကာင္းေသာ ၾသတၱပၸ စိတ္ကို ကိုင္ဆြဲထားေၾကာင္း””ကို ေျပာျပထား သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ု ၾသတၱပၸစိတ္ထဲတြင္ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔အျပစ္ရွိသည္ဟု ခံစားရေသာအခါ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းမွာလည္း အားနည္းသြား၍ ထိေရာက္မႈမရွိေတာ့ပါ။

· ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဆုေတာင္းခ်က္မ်ား အေျဖရရန္အတြက္ ရွင္းလင္းၾကည္လင္ေသာ ၾသတၱပၸစိတ္ကို မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည္။ က်မ္းစာက ““ခ်စ္သူ တို႔၊ ကိုယ္စိတ္ႏွလံုးသည္ ကိုယ္ကိုအျပစ္မတင္လွ်င္၊ ဘုရားသခင္ ေရွ႕ေတာ္၌ ရဲရင့္ေသာအခြင္ရွိၾက၏။ ငါတို႔သည္ ပညတ္ေတာ္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္၍ ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာ အက်င့္တို႔ကို က်င့္ေသာေၾကာင့္ ဆုေတာင္းသမွ်တို႔ကို ဘုရားသခင္ထံေတာ္မွ ရၾက၏။””ဟုဆုိသည္။ ၁ေယာ ၃ း ၂၁-၂၂

· က်န္းမာေရးေကာင္းရန္အတြက္ ရွင္းလင္းၾကည္လင္ေသာ ၾသတၱပၸစိတ္ကို မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည္။ ကၽြ့ႏု္ပ္တို႔ ၏ ၾသတၱပၸစိတ္က ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို အျပစ္ ရွိ သည္ဟု ေျပာေနပါက၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အလြန္ေလးလံေသာ အရာ တစ္ခုကို ““မ”” ထားရသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနေပမည္။

· ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မွန္ကန္ေသာ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံမႈကို တည္ေဆာက္လိုပါက၊ ရွင္းလင္းၾကည္လင္ေသာ ၾသတၱပၸစိတ္ကို မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အျခားသူမ်ားကို ကသိကေအာက္ျဖစ္ေစ၊ နာက်င္ေစခဲ့ေသာ အခ်ိန္မ်ားရွိခဲ့ဖူးေပမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သူတို႔၏ ေလးစားမႈကို ဆက္လက္ရရွိလို၍ ဆက္ဆံမႈကို ထိန္းသိမ္းထားလိုပါက၊ သူတို႔ႏွင့္ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေအာင္ လုပ္ရမည္။

· ထိေရာက္မႈရွိစြာ သက္ေသခံႏုိင္ရန္အတြက္ သန္႔ရွင္းေသာ ၾသတၱပၸစိတ္ကို မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည္။ သင္သည္ တစံုတဦးအေပၚတြင္ အျပစ္ က်ဴးလြန္ခဲ့ၿပီး သူႏွင့္ျပန္လည္သင့္ျမတ္ရန္အတြက္ ႀကိဳးစား အားထုတ္မႈ လံုး၀မရွိပါက၊ သင္သည္ ထိုသူအားထိေရာက္စြာ သက္ေသခံႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။

· အားလံုးထဲမွ အေရးႀကီးဆံုးမွာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာယ ဖြဲ႕ျခင္း၌ ၀မ္းေျမာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရွင္းလင္းၾကည္လင္ေသာ ၾသတၱပၸစိတ္ ကို မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သင့္ျမတ္႐ံုမက ဘ၀တူလူမ်ားႏွင့္လည္းသင့္ျမတ္ရမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ၾသတၱပၸစိတ္ ထဲ တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အျပစ္ရွိသည္ ဆိုေသာ အေသးငယ္ဆံုးေသာ စြပ္စြဲခ်က္ေလးေတာင္မွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္းကို အေႏွာင့္ အယွက္ ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ၾသတၱပၸစိတ္သည္ မည္သို႔ အလုပ္လုပ္သနည္း?

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၾသတၱပၸစိတ္မွာ ဘုရားသခင္က သူ႔အလိုေတာ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းမႈကို ေဖာ္ျပရာေနရာျဖစ္ သည္။ ဤေနရာ၌ ဘုရားသခင္က ကိစၥတခု ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သူ၏စိတ္ေတာ္ကို ေဖာ္ထုတ္ျပသသည္။ အမႈကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္မွာ မည္သို႔ျဖစ္သည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၾသတၱပၸ စိတ္ ထဲတြင္ သိရွိသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔နာခံရမည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ၾသတၱပၸစိတ္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔စိတ္၀ိညာဥ္အတြက္ “ ျပတင္းေပါက္ ” ကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။ ဤ “ျပတင္းေပါက္” ကို ျဖတ္၍၊ ဘုရားသခင္၏ အလင္းေတာ္သည္ ၀င္ေရာက္ ထြန္းလင္းၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အတြင္းလူကို သူ၏အလင္းေတာ္ႏွင့္ သမၼတရားအားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေစသည္။ အကယ္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔သာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၾသတၱပၸစိတ္ကို နာခံပါက၊ ““ ျပတင္းေပါက္ ”” သည္ ႐ွင္းလင္းၾကည္လင္ျခင္းႏွင့္  ပို၍ ထိုးေဖါက္ျမင္ႏိုင္ျခင္း႐ွိၿပီး ဘုရားသခင္၏ အလင္းေတာ္ သည္ ပို၍ ပို၍ ေတာက္ပစြာ ၀င္ေရာက္ထြန္းလင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၾသတၱပၸစိတ္ကို မနာခံဘဲ ဤစိတ္၏ အျပစ္တင္မႈကို လည္း မကိုင္တြယ္မေျဖရွင္းပါက၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ၾသတၱပၸစိတ္သည္ ျပတင္းေပါက္တခုကဲ့သို႔ ညစ္ပတ္လာၿပီး ၾကည္လင္မႈရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ၊ အျပစ္မ်ားတိုးတက္ ပြားမ်ားလာသည္ ႏွင့္အမွ်၊ ဖုန္မ်ားႏွင့္ မဲညစ္မႈမ်ားသည္လည္း တိုးပြားလာမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္၏ အလင္းေတာ္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စိတ္၀ိညာဥ္အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ရွာ ေတာ့ မည္မဟုတ္ပါ။

အကယ္၍ ယံုၾကည္သူတဦးသည္ သူ၏ၾသတၱပၸစိတ္ကို ဆက္လက္မနာခံၿမဲ မနာခံပါက သူ႔စိတ္ႏွလံုးသည္ အျပစ္ျပဳရာ၌ အျပစ္႐ွိသည္ဟုပင္ မခံစားရေသာအျဖစ္သို႔ တေန႔တြင္ ေရာက္႐ွိလာေပလိမ့္မည္။ ဤအေျခ အေနသည္ ခရစ္ယာန္တိုင္းအတြက္ ေၾကကြဲ၀မ္းနည္းဖြယ္ အေျခအေန တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက      ““ ခိုင္မာေသာစိတ္ႏွလံုးမရွိၾကႏွင့္၊ --- ဒုစ႐ိုက္၏ လွည့္ဖ်ားျခင္းအားျဖင့္ သင္တို႔ စိတ္ႏွလံုး မခိုင္မာေစျခင္းငွာ၊ ယေန႔ ဟူ ၍ ေခၚေ၀ၚေသာ အခ်ိန္၊ ေန႔တိုင္း အစဥ္အခ်င္းခ်င္း တေယာက္ကို တေယာက္တိုက္တြန္း တိုးေဆာ္ၾကေလာ့။ ”” ဟုဆိုသည္။ ေဟၿဗဲ၊ ၃း၈၊၁၃။

သင္၏ၾသတၱပၸစိတ္ကို မည္သို႔နာခံမည္နည္း?

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၾသတၱပၸစိတ္သည္ အတိတ္ႏွင့္ အနာဂတ္ ႏွစ္ခုစလံုးကို ကိုင္တြယ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အမွားတခုခုလုပ္ပါက ဤစိတ္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အျပစ္ျပ႐ံုသာမက သခင္မႏွစ္ၿမိဳ႕ေစေသာ အရာတစံုတခု ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္မိဆဲဆဲတြင္လည္း မလုပ္မိေစရန္ ဤစိတ္က သတိေပးသည္။ သင္၏ ၾသတၱပၸစိတ္ကို နာခံရာ၌ သင္လိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္း (၂)ခုရွိသည္။

(၁)   အကယ္၍ သင္ၾသတၱပၸစိတ္က တစံုတခုကို သင္လုပ္လိုျခင္းသည္ မွားယြင္းသည္ဟုသတိေပးပါ က ထိုအရာကို မလုပ္ပါႏွင့္။

(၂)   အကယ္၍ သင္သည္ အမွားတခုခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးပါက၊ ထိုအျပစ္ကို ခ်က္ျခင္း၀န္ခ်ေတာင္းပန္ၿပီး ခရစ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္ကို ေတာင္းခံ ရ ယူပါ။

သင္၏ၾသတၱပၸစိတ္ထဲတြင္ ဘုရားသခင္ ျပသေသာမည္သည့္အရာကိုမဆိုလုပ္ပါ။ နာခံျခင္း၏ေနရာကို မည္သည့္အရာကမွ ၀င္မယူႏိုင္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သူ႔ကို နာခံရမည္ဟု သခင္က အခိုင္အမာဆိုထားသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ၾသတၱပၸစိတ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဥာဏ္ပညာက ကန္႔သတ္ထားသည္။

ဘုရားသခင္၏ အျမင္၌ မည္သည့္အရာက မွန္လဲ၊ မည္သည့္အရာက မွားလဲဆိုတာကို မည္သို႔ သိ ႏိုင္မည္နည္း? ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိႏိုင္မည့္

နည္းလမ္း တစ္ခုမွာ သူ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲတြင္ သူ ေျပာထားေသာ အရာမ်ားကို ဖတ္႐ႈျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္သည္။   ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က အရာတစံုတခုသည္ မွန္ေၾကာင္းေျပာပါက၊ ထိုအရာသည္ မွန္ကန္သည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔သိၾကရသည္။ အကယ္၍ သူ႔ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က အရာတစုံတခု သည္ မွားယြင္းသည္ဟု ေျပာပါက၊ ထိုအရာသည္ မွားယြင္းသည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိၾကရသည္။

သို႔ေသာ္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ေျပာဆိုပါက၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းရခါစ၌ က်မ္းစာအေၾကာင္း ကို အမ်ားႀကီးမသိၾကပါ။ အျပစ္ ျဖစ္သည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေျပာထားေသာအရာမ်ားစြာသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၏ ဘ၀ထဲတြင္ ရွိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို မသိနားမ လည္ပါက၊ ထိုအရာမ်ားသည္ အျပစ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကို နားလည္ၾကမည္မဟုတ္ပါ။

သခင္က ဘာကိုလုပ္သနည္း? သူကကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္မ်ားကို တခုခ်င္းစီ စတင္ျပသသည္။ သခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေပၚ ဂ႐ုဏာေတာ္ ႂကြယ္၀ လွသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္အားလံုးကို တႀကိမ္တည္း ျဖင့္မျပသပါ။ ဤသို႔လုပ္ျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို စိတ္ဓာတ္က်သြားေစႏိုင္သည္ကို သူသိသည္။ ထိုသို႔လုပ္ မည့္အစား၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားကို တစ္ခုၿပီးမွတစ္ခု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ေဖာ္ျပသည္။

အံ့ၾသ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္သမၼာတရားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘ၀ထဲရွိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မသိေသာ အျပစ္တစ္ခုသည္ သခင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မိတ္သဟာယကို ေႏွာင့္ယွက္တားဆီးမည္မဟုတ္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိေသာအရာမ်ားသည္ သူ၏အလိုေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေသခ်ာေစၿပီး ထိုအရာတို႔ကို နာခံ႐ံုမက ဘုရားသခင္က အျပစ္ဟုသတ္မွတ္ေသာ အရာမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ပါက၊ သူႏွင့္ၿပီးျပည့္စံုစြာ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ““ဘုရားသခင္သည္ အလင္း၌ ရွိေတာ္မူ သကဲ့သို႔၊ ငါတို႔သည္ အလင္း၌ က်င္လည္လ်င္ အခ်င္းခ်င္းမိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္းရွိၾကသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏အေသြးေတာ္သည္၊ ငါတို႔အျပစ္ ရွိသမွ်ကို ေဆးေၾကာေတာ္မူ၏””ဟုဆိုသည္။  ၁ေယာ ၁ း ၇

““အလင္းေတာ္၌က်င္လည္သည္””၏ ဆိုလိုရင္းမ်ာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ရွိေသာအလင္းကို နာခံသည္ဟုဆို လိုျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ရွိေသာ အလင္းကို နာခံပါက၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္း၌ ၀မ္းေျမာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေရးႀကီးေသာအရာမွာ သူ႔ အလိုေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သေဘာထား ပင္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို နာခံဖို႔ရန္အတြက္ ႐ိုးသားစြာဆႏၵရွိပါက၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ခရစ္ယာန္အသက္တာ၏ အစအဦး၌ပင္ သူႏွင့္ၿပီးျပည့္စံုေသာ မိတ္သဟာယဖြဲ႕မႈကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘ၀ထဲတြင္ အျပစ္မ်ားစြာရွိႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ထိုအျပစ္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔မသိပါက၊ ထိုအျပစ္တို႔သည္ အဖိုးထိုက္လွစြာေသာခရစ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္ ဖံုးအုပ္မႈေအာက္၌ ရွိေနၾကသည္။

အျခားတဖက္၌၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘ၀ထဲရွိ အျပစ္တခုခုကို ဘုရားသခင္ကျပသပါက၊ ထိုအျပစ္ကို ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရန္ႏွင့္ စြန္႔လႊတ္ရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ တာ၀န္ရွိသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ၾသတၱပၸစိတ္ထဲ တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အျပစ္ရွိသည္ဟု ေျပာျခင္းကို မသိသလိုေန၍ ထိုအျပစ္ကို ဆက္လက္ တည္တံ့ ေစပါက သခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္းကို ဆံုး႐ႈံးမည္ျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အျခားယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရာ၌ သိထားရမည့္အရာမွာ ဘုရားသခင္၏ သားသမီးမ်ား၌ရွိေသာ ဥာဏ္ပညာ ပမာဏသည္ တေယာက္ႏွင့္တေယာက္မတူညီၾကပါဆိုေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ အျခားေသာယံုၾကည္သူမ်ားက အလြန္ႀကီးေလးေသာ အျပစ္ဟု သတ္မွတ္ေသာအျပစ္မ်ားကို အခ်ိဳ႕ေသာယံုၾကည္သူမ်ားက အျပစ္ဟုပင္မထင္ၾကပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သိေသာအရာမ်ားကို မသိသူမ်ားအား မျငင္းပယ္သင့္ သလို မစီရင္သင့္ပါ။ ထိုသို႔လုပ္မည့္အစား၊ သူတို႔အတြက္ ဆုေတာင္းေပးသင့္၍ ကူညီေပး ရန္ႀကိဳးစားသင့္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မသိေသာ အျပစ္မ်ားအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို မျငင္းပယ္ ခဲ့ပါ။ ထိုကဲ့သို႔ပင္ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ညီအစ္ကိုမသိေသာ အျပစ္မ်ားအတြက္ သူကို မျငင္းပယ္ သင့္ပါ။

သင္၏ၾသတၱပၸစိတ္ကို ႏႈတ္ပိတ္ရန္ (သို႔) ပယ္ဖ်က္ရန္ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။

သင္၏ၾသတၱပၸစိတ္က သင့္ကိုစကားေျပာေသာအခါ၊ သင္လုပ္ရမည့္ စည္းမ်ဥ္းႏွစ္ခုကို ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။  ၄င္းတို႔ကို ထပ္ေျပာပါမည္။

(၁)  အကယ္၍သင့္ ၾသတၱပၸစိတ္က တစံုတခုကို သင္လုပ္လိုျခင္းသည္ မွားယြင္းသည္ဟု သတိေပး ပါက၊ ထိုအရာကိုမလုပ္ပါႏွင့္။

(၂)  အကယ္၍ သင္သည္အမွားတစ္ခုခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးပါက၊ ထိုအျပစ္ကို ခ်က္ခ်င္း ၀န္ခ်ေတာင္း ပန္ၿပီး ခရစ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္ကိုရယူပါ။

စိတ္မေကာင္းစြာပင္၊ ခရစ္ယာန္မ်ားစြာတို႔သည္ ဤ႐ိုးရွင္းလွေသာ စည္းမ်ဥ္း(၂)ခုကိုပင္ မလိုက္ ႏိုင္ၾကပါ။ လိုက္နာရမည့္အစား၊ သူတို႔၏ ၾသတၱပၸစိတ္ကို ႏႈတ္ပိတ္ရန္ ႀကိဳးစားတတ္ၾကသည္။ ထိုိသို႔ ႏႈတ္ပိတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါနည္း (၂)ခုထဲမွ တခုခုကို အသံုးျပဳေလ့ရွိၾကသည္။

(၁) သူတို႔၏ ၾသတၱပၸစိတ္ႏွင့္ ျငင္းခုန္ၾကျခင္းအားျဖင့္။

တစ္စံုတစ္ဦးက တစ္စံုတစ္ခုသည္ သင့္တင့္မွ်တမႈရွိသည္ဟု သူထင္ေသာေၾကာင့္ ထိုအရာသည္ ေကာင္းပါသည္ဟု မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္ေစ ေလ့ရွိသည္။ သူက အျခားသူမ်ား လုပ္ေနသည့္အရာမ်ားကို ၫႊန္ျပမည္ျဖစ္ၿပီး သူထင္တာသည္ မွန္ကန္ေၾကာင္း လူတစ္ဦးက သေဘာတူေပးရန္အတြက္ အျခားယံု ၾကည္သူတစ္ဦးဦးႏွင့္လည္း ဤအရာကို ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

အျခားသူတစ္ဦး၏ အျမင္သေဘာထားက ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၾသတၱပၸစိတ္ကို ေခ်ဖ်က္ေစရန္ ခြင့္မျပဳပါ ႏွင့္။ သင္သည္သတ္မွတ္ထားေသာအရာ တစ္စံုတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ သူအျမင္အားျဖင့္ ၿပီးျပည့္စံုစြာ ေကာင္းမြန္ပါသည္ဟု တစ္ဦးဦးက ေျပာလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအရာကိုလုပ္ျခင္းသည္ မွားယြင္းသည္ဟု သင္ၾသတၱပၸစိတ္ (သိစိတ္)ကေျပာေနပါက၊ ထုိအလုပ္ကိုလုပ္ျခင္းသည္ သင့္အတြက္မွားယြင္းသည္။ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ မဟုတ္ပါ ဟူ၍ သင္ယံုၾကည္ေသာအရာမ်ားကို ဘယ္အခ်ိန္တြင္္မဆို မလုပ္ပါႏွင္ က်မ္းစာက ““ယုံေသာစိတ္မရွိဘဲ က်င့္သမွ်ေသာ အက်င့္တို႔သည္ အျပစ္ရွိၾက၏””ဟု ဆိုသည္။ ေရာ ၁၄း၂၃

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၾသတၱပၸစိတ္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မျငင္းခုန္ႏိုင္သည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔နားလည္ရမည္။ တစ္စံု တစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘုရားသခင္က မည္သို႔ထင္ျမင္လဲဆိုတာကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၾသတၱပၸစိတ္က ပိုင္းျခား နားလည္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၾသတၱပၸစိတ္က တစ္စံုတစ္ခုသည္ မွားသည္ဟုေျပာပါက၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ထိုအရာသည္မွားသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၾသတၱပၸစိတ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ကို ကိုယ္စားျပဳ ေဖာ္ျပ ေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ ၾသတၱပၸစိတ္ကို ႏႈတ္ပိတ္ရန္ လုံုး၀မႀကိဳးစားပါႏွင့္။

(၂) ေကာင္းမႈကုသိုလ္ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္

တစ္စံုတစ္ဦးသည္ သူ၏ ၾသတၱပၸစိတ္ကို တိတ္ဆိတ္ေစသည့္ ဒုတိယနည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ျခင္း အားျဖင့္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ဘုရားသခင္ကို မနာခံေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္ က သူ႔ကိုလုပ္ရန္ေျပာထားေသာအရာတို႔ေလာက္ ေကာင္းေအာင္လုပ္ေနသည္ (သို႔) ထိုထက္ပင္ပို၍ ေကာင္းေအာင္လုပ္ေနသည္ဟု သူထင္လိမ့္မည္။

ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္၌ေပးလွဴျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခားသူမ်ားကို ကူညီမစျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာေကာင္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ သူ၏ ၾသတၱပၸစိတ္ကို ႏႈတ္ပိတ္ရန္ သူသည္ ႀကိဳးစားလိမ့္မည္။ သူသည္ မိမိကိုယ္ကို အလြန္ပင္ေက်နပ္ႏွစ္သက္၍ သူ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အလြန္ပင္ အဖိုးထိုက္တန္သည္ဟု ထင္ခ်င္ထင္လိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္၏အျမင္၌ ထိုအရာ တို႔သည္ တန္ဖိုးမရွိသည့္ အေၾကာင္းမွာ သူသည္နာခံမႈမရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ၾသတၱပၸစိတ္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ နာခံမႈကို ႐ိုးရွင္းစြာပင္ လိုအပ္သည္။ အျခားမည္သည့္အရာကမွ ဘုရားသခင္ကို မႏွစ္သက္ေစပါ။ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔သူ၏အမႈေတာ္၌ မည္မွ်ေပးလွဴသည္။ မည္မွ် ေကာင္းမႈလုပ္သည္ကို မၾကည့္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ နာခံျခင္းတစ္ခုတည္းကိုသာ ၾကည့္သည္။ နာခံျခင္း၏ ေနရာကို မည္သည့္အရာကမွ ၀င္မယူႏိုင္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ နာခံျခင္းတစ္ခုတည္းကိုသာၾကည့္သည္။ နာခံ ျခင္း၏ ေနရာကိုမည္သည့္အရာကမွ ၀င္မယူႏိုင္ပါ။ က်မ္းစာက ““...အလိုေတာ္သို႔လိုက္ျခင္းသည္ ယဇ္မ်ိဳး ထက္သာ၍ေကာင္း၏””ဟု ဆိုသည္။ ၁ရာ ၁၅ း ၂၂

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ စာတန္၏အျပစ္ စီရင္မႈကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။

သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာ ၾသတၱပၸစိတ္ကို ရရွိရန္ ႀကိဳးစားရွာေဖြရာ၌၊ စာတန္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၾသတၱပၸစိတ္ကို တိုက္ခိုက္လာႏိုင္သည္ ဆိုေသာ အခ်က္ကို သတိျပဳမိရမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို စြပ္စြဲၿပီး အျပစ္ရွိ ေၾကာင္း စီရင္ခ်က္ခ်ျခင္းအားျဖင့္ စာတန္သည္ ဤအမႈကို ျပဳလုပ္သည္။

စာတန္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စိတ္အတြင္းသို႔ ဤသို႔ေသာအေတြးမ်ားကို ထည့္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားလိမ့္မည္။ ““မင္းထပ္ၿပီး ႐ႈံးနိမ့္က်ဆံုးျပန္ၿပီ။ ဒီလိုပဲ အၿမဲမင္းေနမွာပါ။ မင္းဟာ ႐ႈံးနိမ့္က်ဆံုးမႈတစ္ခုကလြဲလို႔ ဘာမွ ကို မဟုတ္ပါဘူး။ အၿမဲဒီလိုပဲ မင္း ႐ႈံးနိမ့္က်ဆံုးေနမွာပါ။ ဘုရားသခင္က မင္းလို လူမ်ိဳးကို လဲ မခ်စ္ႏိုင္ပါ ဘူး။””

စာတန္တိုက္ခိုက္မႈက ဘ၀ကိုရင္မဆိုင္ရဲေလာက္ေအာင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားေပ်ာ့ေခြသြားေစႏိုင္သည္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္၊ သူ၏လုပ္ေဆာင္မႈ ကို သတိျပဳမိရန္ အလြန္ပင္အေရးႀကီးသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ စာတန္၏အျပစ္ရွိေၾကာင္းစီရင္ခ်က္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ အျပစ္ျပမႈတို႔ကို ခြဲျခား သိရွိရမည္။ စာတန္၏လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ အျပစ္ျပမႈတို႔ကို ခြဲျခားသိရွိႏိုင္မည့္နည္းလမ္း အခ်ိဳ႕မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

· စာတန္၏စြတ္စြဲခ်က္တို႔မွာ အဆက္မျပတ္ တ၀ဲလည္လည္ျဖစ္ေနေလ့ရွိသည္။

သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အမွားမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ ျမင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဥာဏ္ကိုပြင့္ေစသည္။

· စာတန္၏စြပ္စြဲခ်က္တို႔မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို နာက်င္ေစရန္ႏွင့္ ၿဖိဳခ်ဖ်က္ဆီးရန္သာျဖစ္သည္။

သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို တည္ေဆာက္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားကို ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ႏိုင္ရန္၊ စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ တရားလမ္း၌ ေလွ်ာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က အျပစ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပသေပးျခင္းျဖစ္သည္။

· ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အျပစ္ကို ၀န္ခ်ၿပီးတာေတာင္မွ စာတန္၏ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံဆက္ လက္၍ေရာက္လာေနမည္ျဖစ္သည္။

အျပစ္ျပျခင္းသည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ထံမွသာျဖစ္ပါက၊ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ထိုအျပစ္ကို ဘုရား သခင္ထံ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ေသာအခါ၊ သူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္ကို လႊတ္ေပးၿပီးေနာက္၊ ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္ သက္၍ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က ေနာက္ထပ္အျပစ္မျပ မစီရင္ေတာ့ပါ။

တခါတရံ စာတန္က ယံုၾကည္သူတဦးအား သူက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာအခ်ိဳ႕ေသာ အျပစ္မ်ားအတြက္ သူ႔ကို အျပစ္လႊတ္ေပးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါဟု ေျပာဆိုျခင္းအားျဖင့္ ယံုၾကည္သူကို တိုက္ခိုက္သည္။ ဤအရာကို ယံုျခင္းသည္ လိမ္ညာမႈတစ္ခုကို ယုံျခင္းသာျဖစ္သည္။ ဤကမၻာေပၚတြင္ ခြင့္မလႊတ္ ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ႀကီးေသာအျပစ္မရွိပါ။ က်မ္းစာက ““ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ ေယ႐ႈခရစ္၏အေသြးေတာ္ သည္၊ ငါတို႔အျပစ္ရွိသမွ်တို႔ကို ေဆးေၾကာ ေတာ္မူ၏။ ...ကိုယ့္အျပစ္တို႔ကို ေဖာ္ျပေတာင္းပန္လွ်င္၊ ငါတို႔အျပစ္မ်ားကိုလႊတ္၍ ဒုစ႐ိုက္ရွိသမွ်ႏွင့္ ကင္းစင္ေစျခင္းငွာ၊ ဘုရားသခင္သည္ သစၥာတရားႏွင့္၄င္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားႏွင့္၄င္း၊ ျပည့္စံုေတာ္မူ၏။ ၁ေယာ ၁ း ၇,၉

ဘုရားသခင္က ““အျပစ္ရွိသမွ်””ဟုေျပာေသာအခါ အားလံုးေသာအျပစ္တို႔ကို ဆိုလိုသည္။ ကားတိုင္ ထက္၌ အေသခံျခင္းအားျဖင့္ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္အားလံုးအတြက္ အျပည့္အ၀ေပးေခ်ခဲ့ ၿပီးျဖစ္သည္။

စာတန္က သင္ကိုတိုက္ခိုက္ေနသည္ဟု သင္ခံစားရပါက၊ သခင္ေယ႐ႈ၏ နာမေတာ္အားျဖင့္ သူကို ခုခံပါ။ ကရာနိအရပ္၌ သခင္၏ ႀကီးစြာေသာ ေအာင္ႏိုင္မႈကို ေတာင္းခံယူပါ။ က်မ္းစာက ““...မာနတ္ကို ဆီးတားၾကေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္၊ သူသည္သင္တို႔ထံက ေျပးသြား လိမ့္မည္။””

ယာ ၄ း ၇ ဟုဆိုသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ႏိုးၾကားမႈရွိေသာ ၾသတၱပၸစိတ္ကို ထိန္းသိမ္းရမည္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ႏိုးၾကားမႈရွိေသာ ၾသတၱပၸစိတ္ကို ထိန္းသိမ္းရန္မွာ  ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အေရးႀကီး ဆံုးျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၾသတၱပၸစိတ္၏အသံကို ဂ႐ုစိုက္နားေထာင္ပါက၊ ဤစိတ္သည္ ရွင္းလင္း ႏိုးၾကားေနမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၾသတၱပၸစိတ္ကို နာမခံပါက ဤစိတ္သည္ မာေက်ာလာ မည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၾသတၱပၸစိတ္ကိုနားေထာင္ရန္ႏွင့္ နာခံရန္ ျငင္းပယ္သည့္အခ်ိန္တိုင္းတြင္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၀ိညာဥ္ေရးရာ အသက္တာကို ပ်က္စီးေစသည္။ က်မ္းစာက ““ညီအစ္ကိုတို႔... သတိျပဳၾကေလာ့။ ဒုစ႐ိုက္လွည့္ဖ်ားျခင္းအားျဖင့္ သင္တို႔စိတ္ႏွလံုး မခိုင္မာ ေစျခင္းငွာ ....””ဟုဆိုသည္။ ေဟၿဗဲ ၃ း ၁၂-၁၃

ျပန္လည္ႏိုးၾကားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ဘုရားသခင္၏ အသံုးျပဳျခင္းကို မ်ားစြာခံရသူ Evan Roberts ဆိုသူသည္ လူမ်ားအား ဤေမးခြန္းကို ေမးရန္ႏွစ္သက္သည္။ ““လူတစ္ဦးဦးကို သင္ေနာက္ဆံုးေတာင္းပန္ ခဲ့တဲ့အခ်ိန္ကို ေျပာျပပါ။”” အကယ္၍ ေနာက္ဆံုး ေတာင္းပန္စကား ဆိုခဲ့သည္ အခ်ိန္မွာ အေတာ္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ ပါက၊ တခုခုသည္ မွားယြင္းေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သူက ေထာက္ျပေလ့ရွိသည္။

မည္သည့္ယံုၾကည္သူမဆို၊ အျခားလူမ်ားအေပၚတြင္ အျပစ္က်ဴးလြန္မႈမရွိဘဲ သူတို႔အနားတြင္ ၾကာရွည္စြာ ေနႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

က်မ္းစာက ““ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ အမ်ားေသာအားျဖင့္ မွားတတ္ၾက၏။”” ဟုဆုိသည္။ ယာ ၃ း ၂

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တခ်ိန္ခ်ိန္၌ အျခားလူမ်ားအေပၚတြင္ အျပစ္က်ဴးလြန္မည္မွာ သံသယရွိစရာ မလုိေသာေၾကာင့္၊ ေမးရမည့္ေမးခြန္းမွာ ““၄င္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘာလုပ္ၾကမလဲ? ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မာေက်ာ ခက္ထန္ ဘ၀င္ျမင့္လ်က္ မိမိမွားေၾကာင္းကို ၀န္ခ်ရန္ ျငင္းပယ္မည္ေလာ။ (သို႔မဟုတ္) မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်လ်က္ ေတာင္းပန္မည္ေလာ? ဘုရားသခင္၏ အႀကံအစည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ် လ်က္၊ လူမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အျခားသူမ်ားကို ေတာင္းပန္တတ္၍ အဖိုးအခကို ျပန္ေလ်ာ္ေပးတတ္ေသာ အေလ့ အက်င့္မ်ိဳးကို ရရွိေအာင္စိုက္ပ်ိဳးရမည္။ အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္မ်ားကို ဘုရားသခင္ထံ၀န္ခံၿပီး အျခားသူမ်ားႏွင့္သင့္ျမတ္ေအာင္ျပဳလုပ္ပါက၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၾသတၱပၸစိတ္သည္

ရွင္းလင္း ၍ ႏိုးၾကားေနမည္ျဖစ္သည္။ ဤအျခင္းအရာသည္ ဘုရားသခင္ကို နာခံလ်က္ အသက္တာကို ေလွ်ာက္လွမ္းအသက္ရွင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေပါလု၏ ေအာင္ျမင္ေသာ အသက္တာ၏ ႀကီးျမတ္ေသာလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ ဤသို႔ျဖစ္ သည္။ သူသည္ သူ၏ ၾသတၱပၸစိတ္ကို နာခံခဲ့သည္။ သူ၏ ၾသတၱပၸစိတ္က ကန္႔ကြက္ေသာ မည္သည့္ အရာကိုမဆို သူ႔ဘ၀ထဲသို႔ ၀င္ခြင့္မျပဳပါ။ ေပါလုသည္ ႐ိုးသားစြာဤသို႔ေျပာႏိုင္ခဲ့သည္။ ““ယေန႔တိုင္ေအာင္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ ကိုယ္စိတ္ႏွလံုးသည္ ကိုယ္၌ အျပစ္တင္ခြင့္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ လ်က္ အသက္ရွင္ခဲ့ပါသည္။

ရွာေဖြေတြ႕ရွိရေသာ အဖိုးထိုက္ရတနာ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ နာခံမႈရွိလ်က္ ဘုရားသခင္္ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းအားျဖင့္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာ ၾသတၱပၸစိတ္ကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္သည္။

ေမးခြန္မ်ား

(၁)           ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၾသတၱပၸစိတ္မွာ

(က)         ဘုရားသခင္ပါ၀င္ပတ္သက္မႈရွိေသာ အစိတ္အပိုင္းတခုမဟုတ္ပါ။

(ခ)           ဘုရားသခင္က အမႈကိစၥတို႔ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္အားျဖင့္ ဆင္ျခင္ၾကရန္ သတ္မွတ္ေပးထားေသာေနရာျဖစ္သည္။

(ဂ)           ဘုရားသခင္က သူ႔အလိုေတာ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းမႈကို ေဖာ္ျပေသာေနရာျဖစ္သည္။

(၂)           ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၾသတၱပၸစိတ္က ေအာက္ပါတို႔ကို ကိုင္တြယ္သည္။

(က)         ေကာင္းေသာအရာမ်ားႏွင့္ ဆိုးေသာအရာမ်ား

(ခ)           မွန္ေသာအရာမ်ားႏွင့္ မွားေသာအရာမ်ား

(ဂ)           အတိတ္ႏွင့္ အနာဂတ္

မွန္/မွား

(၃)           အကယ္၍ သင့္ ၾသတၱပၸစိတ္က သင္တစံုတခုကို လုပ္ျခင္းသည္ မွားယြင္းသည္ဟု သတိေပးပါက၊ သူေျပာတာဟုတ္မဟုတ္၊  အျခားယံုၾကည္သူတဦးႏွင့္ ေဆြးေႏြးၾကည့္ပါ။

(က) မွန္  (ခ) မွား

(၄)           အကယ္၍သင္သည္ အမွားတခုခုကို လုပ္ၿပီးပါက ခ်က္ခ်င္း၀န္ခ်ေတာင္းပန္၍ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ ေစေသာ ခရစ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္ကို  ေတာင္းခံယူပါ။

(က) မွန္  (ခ) မွား

(၅)           အကယ္၍သင့္ၾသတၱပၸစိတ္က တစံုတခုကိုလုပ္ျခင္းသည္ မွားယြင္းသည္ဟု သတိေပးပါက၊ ထို အရာကို မလုပ္ပါႏွင့္။

(က) မွန္  (ခ) မွား

လူမ်ားသည္သူတို႔၏ ၾသတၱပၸစိတ္ကို ႏႈတ္ပိတ္ရန္အတြက္ နည္းလမ္း ၂-ခုကို အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္။

ေအာက္ပါတို႔ထဲမွ သူတို႔လုပ္ေသာ နည္းလမ္း (၂)ခုကို အမွန္ေရြးပါ။

(၆)           သူတို႔၏လုပ္ေဆာင္မႈကို ေျပာင္းလဲၾကသည္။

(က) မွန္  (ခ) မွား

(၇)           ေကာင္းမႈကုသိုလ္ျပဳလုပ္ၾကသည္။

(က) မွန္  (ခ) မွား

(၈)           သူတို႔၏ၾသတၱပၸစိတ္ႏွင့္ ျငင္းခုန္ၾကသည္။

(က) မွန္  (ခ) မွား

(၉)           စာတန္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၾသတၱပၸစိတ္ကို ဤသို႔တိုက္ခိုက္သည္။

(က)         ကၽြႏ္ုပ္တို႔လုပ္သကဲ့သို႔ လုပ္ေသာသူမ်ားကို ျပသျခင္းအားျဖင့္၊

(ခ)           ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား မွားေသာ ေရြးခ်ယ္မႈကို ျပဳလုပ္ေစျခင္းျဖင့္

(ဂ)           ““သင္ထပ္ၿပီး ႐ႈံးနိမ့္ျပန္ၿပီ””ဆုိေသာ အေတြးမ်ိဳးကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏စိတ္ထဲသို႔ ထည့္ျခင္း အားျဖင့္

(၁၀)         ကၽြႏ္ုပ္တို႔က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ မည္သည့္အျပစ္ကိုမဆို ဘုရားသခင္သည္ ခြင့္လႊတ္ေပးမည္ေလာ့?

(က)         ခြင့္လႊတ္ေပးမည္

(ခ)           မခြင့္လႊတ္ေပးပါ။

ရဲလင္းထြန္း (အင္းစိန္)