႐ွင္းလင္းၾကည္လင္ေသာၾသတၱပၸစိတ္ကို မည္သို႔ရႏိုင္မည္နည္း - Course 4, Lesson 7


How To Gain A Clear Conscience?,  Practical Christian Living Course IV, Lesson 7

ရဲလင္းထြန္း (အင္းစိန္)

အဓိကက်မ္းပုဒ္ ။    ။ ထိုေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကို ျပစ္မွားၿပီ။ လူတို႔ကိုျပစ္မွားၿပီဟု ကိုယ္စိတ္ႏွလံုးသည္ ကိုယ္၌ အျပစ္တင္ခြင့္ႏွင့္ အစဥ္ကင္းလြတ္မည္ အေၾကာင္း အကၽြႏ္ုပ္သည္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ပါ၏။ တမန္ ၂၄ း ၁၆

သင္သည္ အမွားတစ္ခုခုကို လုပ္သည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေျပာသည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ သင့္အတြင္း၌ သင့္ကို မသက္ မသာ ျဖစ္ေစေသာ စိတ္ခံစားမႈမ်ိဳးကို ခံစားခဲ့သည္ကို သတိထားမိပါရဲ႕လား? ဤအျခင္းအရာမွာ သင္၏ၾသတၱပၸစိတ္    က သင့္ကို စကားေျပာေနျခင္းျဖစ္သည္။ သင္၏ ၾသတၱပၸစိတ္က သင္မွားယြင္း ေနေၾကာင္းကို ေျပာေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရာသခင္ႏွင့္ ၀မ္းေျမာက္စြာ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ႏိုင္ရန္အတြက္ ႐ွင္းလင္းၾကည္လင္ေသာ ၾသတၱပၸစိတ္ ရွိရမည္။

.

 

ရွင္းလင္းၾကည္လင္ေသာၾသတၱပၸစိတ္ဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း။

ရွင္းလင္းၾကည္လင္ေသာ ၾသတၱပၸစိတ္ဆိုသည္မွာ သင္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ လူတို႔ႏွင့္ျဖစ္ေစ သင့္ျမတ္လွ်က္ ရွိေၾကာင္းကို သိျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ သင့္အတြင္းပိုင္းစိတ္၀ိညာဥ္၏ လြတ္ေျမာက္မႈျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ ေပၚလုက ““ထိုေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကို ျပစ္မွားၿပီ။ လူတို႔ကို ျပစ္မွားၿပီဟု ကိုယ္စိတ္ႏွလံုးသည္ ကိုယ္၌အျပစ္တင္ခြင့္ ႏွင့္ အစဥ္ကင္းလြတ္မည္အေၾကာင္း အကၽြႏ္ုပ္သည္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ ပါ၏။”” တမန္ ၂၄ း ၁၆

ဤက်မ္းပုဒ္က ရွင္းလင္းၾကည္လင္ေသာၾသတၱပၸစိတ္တြင္ အသြင္အျပင္ (၂)ခုရွိေၾကာင္းကိုျပသည္။

(၁) ဘုရားသခင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အသြင္အျပင္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သင့္ျမတ္ရမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ၾကားတြင္ ဘာမွ ကာဆီးထားျခင္းမရွိ ေၾကာင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စိတ္ႏွလံုးထဲတြင္ သိရွိခံစားရမည္။

(၂) လူႏွင့္ပတ္သက္၍ အသြင္အျပင္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အေပါင္းအသင္းလူမ်ားႏွင့္ သင့္ျမတ္ရမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အျခားလူမ်ားႏွင့္ သင့္ျမတ္ ေအာင္လုပ္ထားရမည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ထားမွသာ မည္သူတဦးတေယာက္ကမွ် ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို လက္ၫိႈးထိုး၍ ““သင္ ငါ့အေပၚတြင္ အျပစ္က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ္လည္း သင့္အျပစ္ကိုလႊတ္ေပးဖို႔၊ တpfခါမွ မေတာင္းဆိုသလို ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္သင့္ျမတ္ ေအာင္ လုပ္ဖို႔လည္း မႀကိဳးစားခဲ့ဘူး””ဟူ၍ ေျပာႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

ၿပီးခဲ့သည့္သင္ခန္းစာ၌ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အစစ္အမွန္ျဖစ္လာေစရန္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က လုပ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သင့္ျမတ္ရမည္ဆိုတာကို ေလ့လာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဤသင္ခန္း စာ၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သင့္ျမတ္ေအာင္ မျပဳလုပ္မီ၊ လူမ်ားႏွင့္သင့္ျမတ္ေအာင္ အရင္ျပဳလုပ္ရမည္ကို ၾကည့္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ ႀကီးျမတ္ေသာသူေတာ္စင္တpfပါးက ဤသို႔ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ““ကမၻာေပၚရွိ တစ္စံုတစ္ဦးႏွင့္ သင္သည္ မသင့္ျမတ္ပါက ဘုရားသခင္ႏွင့္ သင့္ျမတ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။””

ဓမၼေဟာင္းက်မ္း၏သင္ၾကားမႈ

ဓမၼေဟာင္းက်မ္းသည္ အေရးႀကီးသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမွာ ဤက်မ္းသည္ လက္ေတြ႕ဘ၀ အေျခအေနမ်ားကို ေဖာ္ျပထားၿပီး ထိုအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ဘုရားသခင္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၀တ္ျပဳရာက်မ္းအခန္းႀကီးတြင္ ဘုရားသခင္က ““ဒုစ႐ိုက္ေျဖရာယဇ္”” အေၾကာင္းကို ေျပာျပထားသည္။ ဤေနရာတြင္ ဒုစ႐ိုက္ (trespass) ဆိုေသာ စကားလံုးသည္ အျခားသူ တစ္ဦး၏ အခြင့္အေရးကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း(သုိ႔) သူ႔ကုိမတရား ဆက္ဆံျခင္းကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုစ႐ုိက္ေျဖရာယဇ္ဆုိသည္မွာ လူတစ္ဦးကအျခားလူတစ္ဦးအေပၚသုိ႔ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ဒုစ႐ုိက္အျပစ္ကုိ ေျဖရန္ အတြက္ ဘုရားသခင္ကုိ ပူေဇာ္ေပးရေသာအထူးယဇ္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သူ႔အေပၚတြင္ က်ဴးလြန္ ေသာအျပစ္ ကုိသာမက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အျခားသူမ်ားအေပၚတြင္ က်ဴးလြန္ေသာ အျပစ္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း စုိးရိမ္မႈရွိသည္။ ၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၆ တြင္

၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၆တြင္ က်မ္းစာက အေၾကာင္းအရာအခ်ဳိ႕ကုိ တိတိက်က်ေဖာ္ျပထားသည္။

(၁)           သူတပါးတုိ႔က သင့္ထံအပ္ႏွံထားေသာအရာမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းရာတြင္ နေမာ္နမဲ့ႏုိင္ျခင္း

(၂)           စီးပြားေရးလုပ္ရာတြင္ ႐ုိုးသားမႈမရွိျခင္း

(၃)           ခုိး၀ွက္ျခင္း

(၄)           အျခားလူတစ္ဦးကုိ ညာစားျခင္း

(၅)           ေကာက္ရေသာပစၥည္းမ်ားကုိ ပုိင္ရွင္အစစ္ထံျပန္ေပးရမည့္အစား  ၾကားျဖတ္ယူထားျခင္း

(၆)           လိမ္ညာျခင္း

အကယ္၍ တစ္စုံတစ္ဦးသည္ တစ္ခုခုကုိခုိး၀ွက္သည္ျဖစ္ေစ၊ သူ႔ထံအပ္ထားေသာတစ္စုံတစ္ခု ေပ်ာက္ရွသည္ျဖစ္ေစ သူမ်ားထံမွ ညာစားသည္ ျဖစ္ေစ၊ ထုိသူသည္ တန္ဖုိးအျပည့္အ၀ကုိ ျပန္လည္ေပးေခ်ရမည္ သာမက အျပစ္ဒဏ္ အေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ ၂၀%ကုိလည္း ထပ္ေလာင္းေပးရမည္ဟု ဘုရားသခင္ကေျပာ ထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခုိး၀ွက္ျခင္းအားျဖင့္ အျမတ္အစြန္းရႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။

လူတစ္ဦးသည္ သူ၏အေပါင္းအသင္း လူတစ္ဦးႏွင့္ သင့္ျမတ္ေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ သူ၏ဒုစ႐ုိက္ေျဖရာယဇ္ကုိ ဘုရားသခင္ထံ ယူေဆာင္လာခြင့္ ရၿပီး ဘုရားသခင္၏အျပစ္လြႊတ္ေပးျခင္းကုိ ခံရမည္ျဖစ္သည္။

ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲရွိ ဤ်က်မ္းပုဒ္မ်ားအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အမွန္တရား (၂)ခုကုိ သင္ယူသိရွိၾကသည္။

(၁)           ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အေဖၚအဖက္ျဖစ္သူတဦးအေပၚတြင္ အျပစ္က်ဴးလြန္သည့္အခါ၊ ဘုရားသခင္ အေပၚတြင္လည္း က်ဴးလြန္သည္။

(၂)           ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္သင့္ျမတ္ေအာင္မလုပ္မီ လူမ်ားႏွင့္သင့္ျမတ္ေအာင္ အရင္ ျပဳလုပ္ရမည္။

ဓမၼသစ္က်မ္း၏သင္ၾကားမႈ

ဘုရားသခင္ႏွင့္ မသင့္ျမတ္ႏုိင္မီ လူမ်ားႏွင့္ သင့္ျမတ္ေအာင္အရင္လုပ္ရမည္ ဟူေသာ သမၼာတရားကုိ ဓမၼသစ္က်မ္း၌ လည္း သင္ၾကားထားသည္။ သခင္ေယ႐ႈက ““ထုိ႔ေၾကာင့္သင္သည္ ပူေဇာ္သကၠာကုိ ယဇ္ပလႅင္သုိ႔ေဆာင္ယူခဲ့လွ်က္ သင္၏ညီအစ္ကုိသည္ သင္၌ အျပစ္တင္ခြင့္ တစ္စုံတစ္ခု ရွိသည္ဟု ေအာက္ေမ့သတိရလွ်င္ ယဇ္ပလႅင္ေရွ႕မွာ ပူေဇာ္ သကၠာကုိထား၍သြားေလာ့။ ညီအစ္ကုိႏွင့္သင့္တင့္ၿပီးမွ ျပန္၍ပူေဇာ္ သကၠာကုိ တင္ေလာ့။””ဟု ဆုိခဲ့သည္။        မႆဲ ၅း၂၃-၂၄

ဤေနရာတြင္ သခင္ေယ႐ႈသည္ ဘုရားသခင္ကုိလာေရာက္ ကုိးကြယ္သည့္တစ္စုံတစ္ဦးအေၾကာင္းကုိ ေျပာျပေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ႐ုတ္တရက္ ထုိသူသည္ အျခားသူတစ္ဦးအေပၚတြင္သူ အျပစ္က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ကုိ သတိရသြားသည္။ သူ သည္ ယဇ္ပလႅင္ေရွ႕မွာ ပူေဇာ္သကၠာကုိထားခဲ့ၿပီး ပထမဆုံး သူ႔ညီအစ္ကုိထံသုိ႔သြား၍ ညီအစ္ကုိႏွင့္ သင့္ျမတ္ၿပီးမွသာ ျပန္လာ၍ဘုရားသခင္ထံ သူ၏ပူေဇာ္သကၠာကုိ ပူေဇာ္ရမည္ဟု သခင္က ေျပာထားသည္။

သူ႔ညီအစ္ကုိႏွင့္ ““ျပန္လည္သင့္ျမတ္သည္”” ဆုိသည္မွာ ဘာကုိဆုိလုိသနည္း? ေတာင္းပန္စကား ဆုိျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ျပန္ေလ်ာ္ေပးျခင္း အားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ထုိသူႏွင့္သင့္ျမတ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ သင္သည္ သင့္ညီအစ္ကုိႏွင့္ ပထမဆုံးသင့္ျမတ္ေအာင္မလုပ္ပါက သီဆုိျခင္း၊ ေပးလွဴျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ား အားျဖင့္လည္း ဘုရားသခင္လက္ခံႏုိင္ေအာင္ ဘုရားသခင္အား ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။

ဤေနရာတြင္ သခင္ေယ႐ႈက စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုကုိ ခ်မွတ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေတြ႕ရ ေသာ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ စည္းမ်ဥ္းမွာ ““ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မသင့္ျမတ္မီ လူမ်ားႏွင့္ သင့္ျမတ္ေအာင္ အရင္လုပ္ရမည္””ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

အျပစ္တိုင္းအတြက္ အျခားသူတစ္ဦးႏွင့္ သင့္ျမတ္ေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ မလုိအပ္ပါ။ အကယ္၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရား သခင္အေပၚတြင္သာ အျပစ္က်ဴးလြန္ပါက အျပစ္၀န္ခံျခင္းကုိ ဘုရားသခင္ထံသာ ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အျခားသူတစ္ဦးအေပၚတြင္ အျပစ္က်ဴးလြန္ခဲ့ပါက ထုိသူတုိ႔ ႏွင့္ သင့္ျမတ္ေအာင္ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ရွင္းလင္းၾကည္လင္ေသာၾသတၱပၸစိတ္ကုိ မည္သုိ႔ရရွိႏုိင္မည္နည္း။

က်မ္းစာက ဒါ၀ိဒ္သည္ ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႕သူဟုေျပာထားသည္။ ဤသုိ႔စိတ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႕သည့္ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုမွာ ဘုရားသခင္အေပၚတြင္ထားရွိေသာ ဒါ၀ိဒ္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ လုံး၀ သင့္ျမတ္လုိသည့္ သူ၏စိတ္ဆႏၵတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဒါ၀ိဒ္သည္ သူဘ၀တြင္ရွိႏုိင္သည့္ မည္သည့္အျပစ္ကုိမဆုိ ေထာက္ျပရန္ ဘုရားသခင္အားေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ သူက ““အုိထာ၀ရဘုရား၊ အကၽြႏု္ပ္၏ စိတ္ႏွလုံးကုိ ရွာေဖြေတာ္ မူပါ။ ကၽြႏု္ပ္ကုိစမ္းသပ္၍ ကၽြႏု္ပ္၏အႀကံအစည္တုိ႔ကုိ သိရွိေတာ္မူပါ။ ကြ်ႏု္ပ္အတြင္း၌ ေကာက္က်စ္မႈတစ္စုံတစ္ရာ ရွိမရွိကုိ စစ္ေဆးေတာ္မူပါ။”” ဟူ၍ ဆုေထာင္းခဲ့သည္။ ဆာ၊ ၁၃၉း၂၃-၂၄

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ရွင္းလင္းၾကည္လင္ေသာၾသတၱပၸစိတ္ကုိ ရရွိလုိပါက၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အား ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စိတ္ႏွလုံးတုိ႔ကုိ ရွာေဖြခြင့္ျပဳ၍ အျခားသူမ်ား အေပၚတြင္ က်ဴးလြန္ထားသည့္အျပစ္မ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေဖၚျပ ေပးရန္ ခြင့္ျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။

စဥ္းစားရမည့္အရာအခ်ဳိ႕မွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။

(၁)           သင္ေျပာေသာ၊ လုပ္ေသာအရာတစ္ခုအားျဖင့္ အျခားသူတစ္ဦးနာက်င္ေစ၊ ကသိကေအာက္ျဖစ္ေစခဲ့ သေလာ?

(၂)           သင့္အလုပ္ရွင္ မိသားစုႏွင့္အျခားသူမ်ားထံမွ ခုိး၀ွက္ဖူးသေလာ။?

(၃)           တစ္စုံတစ္ဦးကုိ လိမ္ညာၿပီး ခြင့္လႊတ္ေပးရန္ သူထံသို႔ သြားေတာင္းဆုိဖူးသေလာ?

(၄)           တစ္စုံတစ္ဦးအေပၚတြင္ ခါးေသာစိတ္ႏွင့္ နားၾကည္းမႈရွိခဲ့ဖူးသေလာ?

(၅)           တစ္စုံတစ္ဦး၏အျပစ္ကုိ လႊတ္မေပးလုိေသာစိတ္မ်ဳိးရွိခဲ့ဖူးသေလာ?

(၆)           သင့္အေပၚတြင္ အာဏာရွိသူတစ္ဦးကုိ ပုန္ကန္ခဲ့ဖူးသေလာ?

(၇)           သင့္ကုိ ကူညီခဲ့သူမ်ားကုိ ေက်းဇူးတင္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ဖူးသေလာ?

(၈)           အျခားအျပစ္မ်ားကုိလည္း က်ဴးလြန္ခဲ့ဖူးသေလာ?

ၿပီးခဲ့သည္သင္ခန္းစာ၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ၾကားထဲတြင္ရွိေသာ အျပစ္မ်ားကိုမည္သို႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္ ကို ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ ယခုတြင္ အျခားလူမ်ားအေပၚတြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာအျပစ္ မ်ားကုိမည္သို႔ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္း ရမည္ကို ေလ့လာၾကမည္။ ““ကမၻာေပၚရွိ တစ္စံုတစ္ဦးႏွင့္ သင္သည္ မသင့္ျမတ္ပါက ဘုရားသခင္ႏွင့္သင့္ျမတ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ”” ဟူေသာအခ်က္ကို သတိရပါ။

ရွင္းလင္းၾကည္လင္ေသာ ၾသတၱပၸစိတ္ရွိရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဆင့္မ်ားကို စဥ္းစားၾကည့္ ၾကပါစိုိ႔။

(၁) သင့္အျပစ္ကိုလႊတ္ေပးရန္ သင္ေတာင္းဆိုရမည့္လူမ်ားစာရင္းကို ခ်ေရးပါ။

သင့္အျပစ္ကိုလႊတ္ေပးရန္ သင္ေတာင္းဆိုရမည့္လူမ်ားစာရင္းကုိ စတင္ေရးပါ။ သူတို႔အေပၚတြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ အျပစ္မ်ားကိုလည္း ခ်ေရး ပါ။ အျပစ္အခ်ိဳ႕သည္ သင့္စိတ္ထဲသို႔ခ်က္ခ်င္း၀င္ေရာက္ လာမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ က်ဴးလြန္မႈအျပစ္မ်ားကိုမူ အခ်ိန္ယူစဥ္းစားရေပမည္။ အလ်င္စလို မျပဳလုပ္ ပါႏွင့္။ သင္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အလုပ္ လုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ သင္ေတြးလို႔ရသမွ် က်ဴးလြန္မႈအျပစ္မ်ား ကုိခ်ေရးပါ။

သင္ေတြးလို႔ရသမွ် အျပစ္က်ဴးလြန္မႈမ်ားကို ခ်ေရးၿပီးေနာက္၊ သင္ခ်ေရးရန္ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့သည့္ အျပစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သင့္အားသတိေပးရန္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ေတာင္းဆိုပါ။ သူ႔ထံ ဤသို႔ ဆုေတာင္းပါ။ ““ေကာင္းခ်ီးခ်ေပးေသာ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၊ ကၽြႏု္ပ္သည္ ကၽြႏု္ပ္ မွားယြင္းစြာျပဳမူ ဆက္ဆံခဲ့ေသာ လူအားလံုးႏွင့္ျပန္လည္သင့္ျမတ္လိုပါ၏။ အျခားလူတစ္ဦးအေပၚတြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ အျပစ္မ်ားအားလံုးကုိ မွတ္မိ သတိရေစရန္အတြက္ ကူညီေတာ္မူပါ။””

အကယ္၍ သင္သည္ ဤသို႔႐ိုးသားေျဖာင့္မွန္စြာဆုေတာင္းပါက သင္ေတြး၍မရေသာ အျပစ္က်ဴး လြန္မႈမ်ားကို ၀ိညာဥ္ေတာ္ကျပသလိမ့္မည္။

သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္တြင္ အလြန္႔အလြန္ေကာင္းေသာ မွတ္ဥာဏ္ရွိသည္ကိုလည္း သင္သိလာလိမ့္မည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက သင္က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ အျပစ္မ်ားကိုပင္ သူသတိရေစလိမ့္မည္။ ႏွစ္ေပါင္းမည္မွ်အၾကာက က်ဴးလြန္ ခဲ့သည့္အျပစ္ျဖစ္ေစ၊ ထိုအျပစ္ကို သင္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္။ ထိုအျပစ္ကို မကုိင္တြယ္ပါက၊ ထိုအျပစ္သည္ အသက္ရွင္သမွ်ကာလပတ္လံုး သင္ႏွင့္အတူရွိေနလိမ့္မည္။

သင့္စာရင္းကို ခ်ေရးၿပီးေနာက္ ဂ႐ုတစိုက္ျပန္လည္စစ္ေဆး၍ အေရးႀကီးမႈအေပၚတြင္မူတည္၍ ၁၊၂၊၃ အစရွိသျဖင့္ အစဥ္အတိုင္းခ်ေရးပါ။ မည္သည့္အျပစ္မ်ားက အေရးႀကီးသည္ကို ျပသေပးရန္ အတြက္သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို သင္ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။

(၂) ေတာင္းပန္ရန္အတြက္ ေလ်ာ္ကန္ေသာအခ်ိန္ႏွင့္ နည္းလမ္းကိုေရြးပါ။

သခင္က သင္သည္ တစ္စံုတစ္ဦးထံသို႔သြား၍ ေတာင္းပန္သင့္သည္ဟု ေဖၚျပသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ခ်က္ခ်င္းသြား၍ ေတာင္းပန္ပါ။ သူ႔အတြက္ အဆင္ေျပမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ သူႏွင့္ႏွစ္ေယာက္တည္းစကား ေျပာႏိုင္မည့္အခ်ိန္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။ သူတို႔အလုပ္႐ႈပ္ေနသည့္အတြက္ သင္ႏွင့္စကားေျပာရန္ အခ်ိန္ မရွိသည့္ အခါမ်ိဳးတြင္ သူတို႔ႏွင့္သင္မေတြ႔ခ်င္မည္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ထံသို႔ ခ်က္ခ်င္း သြားေရာက္ႏိုင္ျခင္းကို မည္သည့္ အရာကမွ မတားဆီး ပါေစႏွင့္။

ေတာင္းပန္ရန္အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမွာ ပုဂ္ၢိဳလ္ေရးအရသြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသူထံသို႔ တိုက္႐ိုက္သြား၍ ႏွစ္ေယာက္ တည္း စကားေျပာပါ။ ဖုန္းျဖင့္ေခၚဆိုေျပာဆိုျခင္းသည္ ဒုတိယ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႔ေသာအေျခအေနမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ပုဂ္ၢိဳလ္ေရးအရ လည္ပတ္ျခင္းသည္ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ကို မေပးႏိုင္ပါက ဖုန္းေခၚျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းတစ္ခုဟု ေျပာႏိုင္သည္။

သင့္ကိုအျပစ္လႊတ္ေပးရန္အတြက္ ေရးထားေသာစာတစ္ေစာင္ကုိ ေပးပို႔ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤ နည္းလမ္းသည္ အလည္အပတ္သြားျခင္းႏွင့္ ဖုန္းေခၚဆိုျခင္းတို႔ေလာက္ ႏွစ္ၿခိဳက္စရာမေကာင္းပါ။ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ထုိသူသည္ သင့္စာကို ျပန္ခ်င္မွျပန္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူခြင့္လႊတ္လား၊ မလႊတ္လား ဆိုတာကို သင္မသိႏုိင္ပါ။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္နည္းလမ္းကိုမဆို သင္ေရြးခ်ယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ အခ်ိန္မဆြဲပဲ သင္သည္ မွန္ကန္စြာ ေတာင္းပန္ေၾကာင္း ကို ေသခ်ာေစပါ။

သင္က်ဴးလြန္ထားေသာအျပစ္မ်ားသည္ မည္မွ်မ်ားသလဲအေပၚတြင္မူတည္၍ သင္သည္ ေတာင္းပန္မႈကို က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔လုပ္သင့္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သင္သည္ ဘုရားသခင္အေပၚတြင္သာ အျပစ္က်ဴး လြန္ထားပါက ဘုရားသခင္ ႏွင့္ ထိုလူတို႔ကိုသာ ေတာင္းပန္ရမည္။ အကယ္၍ သင္သည္ လူမ်ားစြာအေပၚ တြင္အျပစ္က်ဴးလြန္ထားပါက ဘုရား သခင္ႏွင့္ ထိုလူမ်ားစြာတို႔ကို ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရမည္။ သင္၏အျပစ္ က်ဴးလြန္မႈသည္ အသင္းေတာ္ တစ္ခုလံုး အေပၚသို႔ သက္ေရာက္မႈရွိပါက၊ အသင္းတစ္ခုလံုးႏွင့္ ဘုရားသခင္ကို ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရမည္။

(၃) မွန္ကန္စြာေတာင္းပန္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တစ္စံုတစ္ဦးကို ေတာင္းပန္ေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္ကို လံုးလံုးလ်ားလ်ား၀န္ခံ၍ အျပစ္လႊတ္ ေပးရန္ ႏွိမ့္ခ်စြာ ေတာင္းဆို ရမည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔မလုပ္ပါက က်ဴးလြန္ထားေသာအျပစ္ကို ကြယ္ေပ်ာက္ေစလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ လူတစ္ဦးသည္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေတာင္းပန္ေသာ္လည္း မွားယြင္းေသာ နည္းလမ္းအားျဖင့္ ေတာင္းပန္ပါက သူ၏လြန္က်ဴးမႈအျပစ္ကို ေခ်ဖ်က္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

မွားယြင္းေသာပုံစံမ်ားအားျဖင့္ေတာင္းပန္ျခင္း

“ကၽြႏ္ုပ္မွားသလို သင္လည္းမွားတာပဲ””

ဤသို႔ေျပာျခင္းသည္ မွားယြင္းသည္။ အေၾကာင္းမွာ သင္သည္ သင္၏က်ဴးလြန္မႈအျပစ္အတြက္ တာ၀န္ကို လံုးလံုး လ်ားလ်ား မယူေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

““အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္အမွားျပဳလုပ္ခဲ့ပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ခြင့္လႊတ္ပါ””

သင့္ေတာင္ပန္စကား၏အစတြင္ ““အကယ္၍”” ဟုသံုးထားျခင္းအားျဖင့္ သင္ဆိုလိုသည္မွာ ““ကၽြႏ္ုပ္ မွားခဲ့လား၊ မမွားခဲ့လားဆိုတာကို ကၽြႏ္ုပ္ေသခ်ာမသိဘူး?ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤအရာမွာ စစ္မွန္ေသာ ေတာင္းပန္မႈမ်ိဳး မဟုတ္ပါ။

““ျဖစ္ခဲ့တာေတြအတြက္ စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ ေက်းဇူးျပဳ၍ခြင့္လႊတ္ေပးပါ။“

ဤသို႔ေသာ ေတာင္းပန္မႈသည္ မမွန္ကန္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ မွားယြင္းတာကို ၀န္မခံေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

““စိတ္မေကာင္းပါဘူး””

ဤသို႔ေသာမျပည့္မစံု ေတာင္းပန္မႈမ်ိဳးသည္ မမွန္ကန္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ သင္က်ဴးလြန္ထားေသာ အျပစ္ကို တိတိက်က်မေဖာ္ျပထားသလို သင္၏မွားယြင္းစြာလုပ္ေဆာင္မႈကိုလည္း ၀န္မခံေသာေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။

““ကၽြႏ္ုပ္ေဒါသတႀကီးျဖစ္သြားခဲ့ျခင္းအတြက္ စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ သို႔ေပမယ့္ ထိုသို႔ျဖစ္ေအာင္ သင္လုပ္ခဲ့တာပဲ””

ဤအရာသည္ မွားယြင္းသည္။ အေၾကာင္းမွာ သင္သည္ သင္မွားယြင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈအတြက္ တာ၀န္မယူ႐ံု သာမက အျခားလူအေပၚ၌ပင္ အျပစ္ပံုခ်ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

မွန္ကန္ေသာပံုစံအားျဖင့္ ေတာင္းပန္ျခင္း

ေတာင္းပန္ရာတြင္ မွားယြင္းေသာပံုစံမ်ားအေၾကာင္းကို ဥပမာမ်ားစြာေပး၍ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ မည္သို႔ေသာ မွန္ကန္ေသာ ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ေတာင္းပန္ရမည္နည္း?မွန္ကန္စြာ ေတာင္းပန္ႏိုင္ ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ....

(၁)           ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏က်ဴးလြန္မႈအျပစ္မ်ားအတြက္ တာ၀န္အျပည့္အ၀ ယူသင့္သည္။

(၂)           ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ က်ဴးလြန္မႈအျပစ္ကို နံမည္တပ္၍ ေျပာပါ။

(၃)           ကၽြႏ္ုပ္အားအျပစ္လႊတ္ေပးရန္ ထိုလူကို ေတာင္းဆိုၿပီး သူ႔ထံမွအေျဖကိုေစာင့္ဆိုင္းပါ။

မွန္ကန္ေသာ ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ မည္သို႔ေတာင္းပန္ရမည္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဥပမာေပး၍ ေဖာ္ျပထား သည္။

““ဤ(မည္သုိ႔ေသာ က်ဴးလြန္မႈအျပစ္ျဖစ္သည္ကုိ နံမည္တပ္၍ေျပာပါ)သည္ကုိ လုပ္ျခင္းျဖင့္ သင့္ေပၚတြင္အမွား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္ကုိခြင့္လႊတ္မည္ေလာ?

အေျခအေနက မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေနပါေစ၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေတာင္းပန္ေသာအခါ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘက္မွ လုပ္ထားေသာ အမွားအတြက္ တာ၀န္ အျပည့္အ၀ ယူရမည္ျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔က ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း သာမွား၍ အျခားလူက ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္း မွားသည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႔႐ုိးသားစြာ ခံစားရႏုိင္ ေသာ္လည္း ဤသုိ႔ခံစားရျခင္းမွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏တာ၀န္မွ ႐ုန္းထြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ မျဖစ္သင့္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဘက္မွ လုပ္ထားေသာအမွားမ်ားအတြက္ ေတာင္းပန္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တြင္ တာ၀န္ရွိသည္။ ထုိသူဘက္မွ အမွားအတြက္ကုိမူ ဘုရားသခင္အား ကုိင္တြယ္ခြင့္ျပဳလုိက္ပါ။

ေတာင္းပန္ေသာအခါတြင္ တတ္ႏုိင္သမွ် တုိတုိရွင္းရွင္းပင္ ေတာင္းပန္သင့္ၿပီး အေသးစိတ္အခ်က္ အလက္မ်ားကုိ ေျပာျပျခင္းမွ ေရွာင္ရွား သင့္သည္။ လုံး၀ဥႆံုလုိအပ္မႈမရွိဘဲ၊ အျခားလူမ်ားကုိ ဤကိစၥထဲသို႔ ၀င္မပါပါေစႏွင့္။ အကယ္၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ မယုံၾကည္သူတစ္ဦးကုိ ေတာင္းပန္ ေနပါက၊ တခ်ိန္တည္း၌ပင္ ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းကုိ သူ႔အားသက္ေသမခံသင့္ေပ။ ဤအခ်ိန္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏၀န္ခံံျခင္းႏွင့္ ေတာင္းပန္ျခင္းအားျဖင့္ သက္ေသခံျခင္းသည္ လံုေလာက္မႈရွိသည္။

အျခားသူသည္ သင္၏ေတာင္းပန္မႈကုိ လက္မခံ၍ သင့္ကုိခြင့္မလႊတ္ေပးေၾကာင္းကုိ ေျပာလာႏုိင္သည္။ ဤသုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ သင့္ျမတ္မႈရရွိေစရန္ သင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္အရာမ်ားကုိ ႐ုိးသားစြာႏွင့္ ႏွိမ့္ခ်စြာလုပ္ေဆာင္ ၿပီးစီးပါက၊ က်န္သည့္ကိစၥကုိ ဘုရားသခင္ထံ လႊဲအပ္လုိက္ပါ။

(၄) ေလ်ာ္ကန္ေသာအဖုိးအခကုိ ျပန္လည္ေပးေလ်ာ္ပါ။

အကယ္၍ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ တစ္စံုတစ္ဦးအား နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈကိုျဖစ္ေစခဲ့ပါက ျပန္ေလ်ာ္ေပးရမည္။ “ျပန္ေလ်ာ္ေပးရမည္” ဟူေသာစကားစု၏ အဓိပၸါယ္မွာအဘယ္နည္း? အဓိပၸါယ္မွာ သင္ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာေစခဲ့ေသာသူ၏ ဆံုး႐ႈံးမႈပမာဏကို ျပန္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ထိုသူႏွင့္ သင့္ျမတ္ေအာင္ျပဳလုပ္ရမည္။ ထိုသို႔မလုပ္ပါက ဘုရားသခင္ထံသို႔ ရွင္းလင္း ၾကည္လင္ေသာ ၾသတၱပၸစိတ္ျဖင့္ တိုး၀င္ခ်ဥ္ကပ္ရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

ဥပမာအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ အျခားသူတစ္ဦးထံမွ တစ္စံုတစ္ခုကို ခိုးယူသည္ဆိုၾကပါစို႔။ ဤသို႔ ေျပာ႐ံုေလးျဖင့္ မလံု ေလာက္ပါ။ ““သင့္ဆီက ခိုးယူခဲ့သည့္အတြက္ စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကၽြန္ေတာ့္ကို ခြင့္လႊတ္ေပးပါ။”” ကၽြႏ္ုပ္သည္ အျပစ္လႊတ္ေပးရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုသင့္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသူ၏ နစ္နာဆုံး႐ံႈးခဲ့ရမႈအတြက္ ျပန္ေလ်ာ္ ေပးရမည္ (သို႔) ခိုးယူခဲ့ေသာပစၥည္းကို အစားျပန္ေလ်ာ္ေပးရမည္။

အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တစ္စံုတစ္ဦးကို နစ္နာဆံုး႐ႈံးေစခဲ့ပါက သင့္ေလ်ာ္ေသာအဖိုးအခကို ျပန္ေလ်ာ္ေပးရမည္။

ေငြကိုအသံုးျပဳ၍ အေလ်ာ္ေပးရေသာကိစၥမ်ိဳးတြင္ သင္သည္ ေငြကိုခ်က္ခ်င္းျပန္မေပးႏိုင္မည္မွာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ မည္။ ဤသို႔ေသာကိစၥမ်ိဳးတြင္ ျမန္ႏိုင္သမွ်ျမန္ျမန္ ေငြကိုျပန္ေလ်ာ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သင့္သည္။ ေႂကြးမ်ားေၾကသြားသည္အထိ သတ္မွတ္ထားေသာ ေငြပမာဏကိုလည္း ေပးေခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ ထားရန္ လိုအပ္ေပမည္။ ကတိေပးထားသည့္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္၍ သစၥာရွိေၾကာင္းကို ေသခ်ာေစပါ။

(၅) ဆင္ေျခမ်ားေပးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏မာန္မာနကိုထိခိုက္ေစေသာအရာမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔မလုပ္လိုၾကပါ။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ ေတာင္းပန္ရန္ႏွင့္ အျပစ္လႊတ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုရန္ အျခားသူတစ္ဦးထံသို႔ သြားေရာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္အတြက္ ဆင္ေျခမ်ား ေပးျခင္း၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အလြန္ေတာ္ၾကသည္။ ေအာက္ပါတို႔ မွ ေပးေလ့ေပးထရွိ ေသာ ဆင္ေျခအခ်ိဳ႕ျဖစ္သည္။

“ကၽြႏ္ုပ္၏က်ဴးလြန္မႈအျပစ္ကိုကာမိေစရန္အတြက္ ထိုသူအတြက္ ထူျခားေကာင္းမြန္ေသာအရာတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ ေပးမည္။”

ဤသုိ႔လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ သင္က်ဴးလြန္မႈ႔အျပစ္ကုိ ေခ်ဖ်က္ႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ေယာက္်ား တစ္ဦးသည္ သူေျပာေသာ အရာ တစ္စုံတစ္ခုအား ျဖင့္ သူ႔မိန္းမကုိေစာ္ကားၿပီးေနာက္ ပန္းစည္းတစ္စည္း(သုိ႔) သၾကားလုံးတစ္ထုပ္ကုိ သူ႔မိန္းမထံ ယူေဆာင္လာျခင္းအားျဖင့္ သူ၏က်ဴးလြန္ေစာ္ကားခဲ့မႈကုိ မေခ်ဖ်က္ ႏုိင္ပါ။ ““ေလ်ာ္ကန္ေသာေတာင္းပန္မႈ”” ဟူေသာ က်ဴးလြန္မႈအျပစ္ကုိ ေခ်ဖ်က္ႏုိင္ေသာအရာ တစ္ခုတည္း သာရွိသည္။

““ေနာက္မွပဲလုပ္ေတာ့မယ္””

အမႈ႔ကိစၥမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ေရႊ႕ဆုိင္းျခင္းသည္ ရွင္းလင္းၾကည္လင္ေသာၾသတၱပၸစိတ္၏ အႀကီးမားဆုံး ရန္သူေတာ္ မ်ားထဲမွ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈက ““သင့္ရန္သူေတာ္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီမႈ႔ရရန္ အလ်င္အျမန္ျပဳလုပ္ပါ။”” ဟု ေျပာခဲ့သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ““သင္လုပ္စရာ ရွိတာကုိ၊ ယခုပင္ လုပ္ပါ”” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

““အျခားလူက ကၽြႏု္ပ္ထက္ပုိမွားေနသည္””

ဤအခ်က္သည္ မွန္ခ်င္မွန္မည္။ သုိ႔ေသာ္ သင့္ဘက္မွာလုပ္ထားေသာ အမွားအတြက္ သင္၌ တာ၀န္ရွိဆဲျဖစ္သည္။ သင္သာ သင့္ဘက္မွ အမွားကုိ ေတာင္းပန္ပါက ထုိသူကလည္း သူ႔ဘက္မွအမွား မ်ားအား ေတာင္းပန္သည္ကုိ သင္ သိရွိလာလိမ့္မည္။ သင္တုိ႔ထဲမွ တစ္ဦးဦးမွ ပထမဆုံး ေျခလွမ္းကုိ စလွမ္း ရမည္။ စလွမ္းသူမွာ သင့္ဘာေၾကာင့္ မျဖစ္ရ မည္နည္း?

““ဒီအမွားက ေသးေသးေလးပါ။””

ေသးခ်င္ေသးေပလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ သခင္ကသာသင့္စိတ္ႏွလုံးထဲတြင္ ဤအရာကုိ မွတ္မိသတိရ ေစပါက သင္ ဤအရာကုိ ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းရမည္။ အျခားလူကလည္း ထုိအရာကုိ ရွင္းလင္းစြာမွတ္မိ သတိရလ်က္ရွိေနသည္ကုိ သင္သိလာလိမ့္မည္။

““သူနားလည္မွာ မဟုတ္ဘူး””

သူနားလည္လား၊ မနားလည္လား ဆုိသည္မွာ အဓိကအခ်က္မဟုတ္ပါ။ အဓိကအခ်က္မွာ သင္သည္ ဘုရားသခင္၏ စကားကုိ နာခံရန္ သူေျပာသည့္အတုိင္း လုပ္ရမည္။

““သူသည္ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးမဟုတ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္ကုို မည္သုိ႔သူထင္ျမင္မည္နည္း?

ေနာက္ဆုံး၌သူသည္ မိမိမွားသည္ကုိ ၀န္ခံရဲၿပီး ေတာင္းပန္စကားဆုိရဲေလာက္ေအာင္ ႐ုိးသားမႈႏွင့္ ႏွိမ့္ခ်မႈ အလုံ အေလာက္ ရွိသည့္ စစ္မွန္ေသာ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ကုိ ေတြ႕ရွိၿပီးဟု သူထင္ခ်င္ထင္လိမ့္မည္။ အျခားပုံစံတစ္မ်ဳိး အားျဖင့္လည္း သူတုံ႔ျပန္ႏုိင္သည္။ သူ၏တုံ႔ျပန္မႈႏွင့္ ထင္ျမင္မႈက မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ သင္သည္ သခင္ကုိ နာခံရမည္။  ယခု ဘုရားသခင္ကို နာခံပါ။

ယခုတြင္ ရွင္းလင္းၾကည္လင္ေသာ ၾသတၱပၸစိတ္ကုိ ရရွိရန္အတြက္ မည္သုိ႔ျပဳလုပ္ရမည္ကုိ သင္သိရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ သာ၍အေရးႀကီးသည္။ က်မ္းစာက ““ဤအရာမ်ားကုိ သင္တုိ႔ သိသည္အတုိင္း က်င့္လွ်င္ မဂၤလာရွိၾက၏။””ဟုဆုိသည္။ ေယာ ၁၃း၁၇

အျခားသူမ်ားႏွင့္ သင့္ျမတ္ေစရန္အတြက္ ယခုပင္စတင္လုပ္ေဆာင္ပါ။ သင္အမ်ားဆုံး အျပစ္က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာသူမ်ား ထံသုိ႔ သင္ အရင္ဆုံး သြားရန္မွာ အေရးႀကီးသည္။ သင့္စာရင္းမွ နံပါတ္-၁ အားျဖင့္ စတင္ပါ။ သူထံသုိ႔သြား၍ သင့္ကုိ အျပစ္ လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိပါ။ ထိုိ႔ေနာက္ နံပါတ္-၂ ထံသုိ႔ ဆက္သြားၿပီး သင့္စာရင္း၏ေအာက္ေျခရွိလူမ်ားထံသုိ႔လည္း သြားပါ။

သင္သည္ ဘုရားသခင္ထံ၌ သင့္အျပစ္မ်ားကုိ သစၥာရွိစြာ ၀န္ခံေတာင္းပန္၍ အျခားသူမ်ားအေပၚတြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ အျပစ္မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းၿပီးခ်ိန္တြင္၊ ႀကီးမားေသာ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးႀကီးတစ္ခုကုိ သင္ေအာက္သုိ႔ခ်လုိက္ႏုိင္ေၾကာင္း ကုိ သင္သိရွိလာလိမ့္မည္။ ထုိမွ်မက သင္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ လူတုိ႔ႏွင့္ သင့္ျမတ္ျခင္းအားျဖင့္ အတြင္းပုိင္း စိတ္ ၀ိညာဥ္၏ လြတ္ေျမာက္မႈ႔ကုိ သင္ရရွိသည္ကုိ သိရွိလာလိမ့္မည္။

႐ွာေတြ႕ရေသာ အဖုိးထုိက္ရတနာ

ဘုရားသခင္ႏွင့္လူတုိ႔ႏွင့္ သင့္ျမတ္ျခင္းအားျဖင့္ ရွင္းလင္းၾကည္လင္ေသာၾသတၱပၸစိတ္ကုိ ရရွိသည္။

ေမးခြန္းမ်ား

(၁) ရွင္းလင္းၾကည္လင္ေသာၾသတၱပၸစိတ္ဆုိသည္မွာ

(က)         သင္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သင့္ျမတ္ေၾကာင္းကုိ သိရွိျခင္းျဖစ္သည္။

(ခ)           သင္သည္ လူတုိ႔ႏွင့္သင့္ျမတ္ေၾကာင္းကုိ သိရွိျခင္းျဖစ္သည္။

(ဂ)           သင္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ လူတုိ႔ႏွင့္သင့္ျမတ္ေၾကာင္းကုိ သိရွိျခင္းျဖစ္သည္။

(၂) ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ မွန္လား/မွားလား?

-               ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ ဘ၀တူလူမ်ားအေပၚတြင္ အျပစ္က်ဴးလြန္ေသာအခါ၊ ဘုရားသခင္ အေပၚ တြင္လည္း အျပစ္က်ဴးလြန္သည္။

-               ဘုရားသခင္ႏွင့္ မသင့္ျမတ္မီ၊ ပထမဆုံးလူမ်ားႏွင့္ အရင္သင့္ျမတ္ရမည္။

မွန္/မွား (ေမးခြန္း ၃-၅)

(၃)  မွန္ကန္စြာေတာင္းပန္ႏုိင္ရန္အတြက္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ““ငါမွားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း သင္လည္း မွားခဲ့တာပဲ”” ဟု ေျပာရမည္။

(၄) ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အျပစ္ဒုစ႐ုိက္ကုိ လုံး၀ဥႆုန္၀န္ခံၿပီး အျပစ္လႊတ္ေပးရန္အတြက္ ႏွိမ့္ခ်စြာေတာင္း ဆုိရမည္။

(က) မွန္ (ခ) မွား

(၅) ““ငါအမွားလုပ္ခဲ့မိတယ္ဆုိရင္ ငါ့ကုိခြင့္လႊတ္ပါ””ဟု ေျပာျခင္းသည္ မွန္ကန္ေသာေတာင္းပန္မႈမ်ဳိး ျဖစ္သည္။

(က) မွန္ (ခ) မွား

(၆) မွန္ကန္ေသာပုံစံမ်ဳိးျဖင့္ မည္သုိ႔ေတာင္းပန္ရမည္နည္း?

(က)         ““ငါမွားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မင္းလည္းမွားခဲ့တာပဲ””

(ခ)           ““မင္းကုိလိမ္ခဲ့မိတာ ငါ့အမွားပါ။ ငါ့ကုိခြင့္လႊတ္ေပးမလား?

(ဂ)           ““ငါေဒါသတႀကီးျဖစ္သြားခဲ့တယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ အဲဒီလုိျဖစ္ေအာင္ မင္းကျဖစ္ေစခဲ့တာကုိး””

(၇) အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တစံုတဦးကို နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈျဖစ္ေစခဲ့ပါက၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ .....

(က) ဆင္ေျခေကာင္းေကာင္းေပးတတ္ရမည္။

(ခ) သင္ေလ်ာ္ေသာအဖိုးအခကို ျပန္ေလ်ာ္ေပးရမည္။

(ဂ) ေတာင္းပန္စကားဆိုရမည္။

(၈) ျပန္ေလ်ာ္ေပးသည္ ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

(က) ေတာင္းပန္စကားဆိုၿပီးေနာက္ အိမ္ျပန္အနားယူျခင္းျဖစ္သည္။

(ခ) ထိုသူ၏ဆံုး႐ႈံးနစ္နာခဲ့မႈအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာအဖိုးကို ျပန္ေလ်ာ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

(၉) သင္အျပစ္က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာသူႏွင့္ သင့္ၾကားတြင္ အေျခအေနတို႔သည္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာပါက၊ သင္သည္ အျပစ္လႊတ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုရန္ မလိုအပ္ေတာ့ပါ။

(က) မွန္                                    (ခ) မွား

(၁၀) အကယ္၍ အျခားလူသည္ သင့္ထက္ပိုမွားလွ်င္ေတာင္မွ သင့္ဘက္မွလုပ္ခဲ့ေသာအမွားကို ေခ်ဖ်က္ဖို႔ ရန္အတြက္ သူ႔ဆီသို႔ သြားေရာက္ ေတာင္းပန္ရမည္။

(က) မွန္                                                    (ခ) မွား

ရဲလင္းထြန္း (အင္းစိန္)